Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre"

Transkript

1 Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus, Stryn Dato: Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder Skjåk kommune Ivar Kvalen Nestleder Luster kommune Bjarne Eiolf Holø Medlem Lom kommune Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Norunn Lunde Furnes Medlem Mariann Isumhaugen Eivind Brenna Rannveig Brennhaug Stig Aaboen Medlem Varamedlem Medlem Varamedlem Sogn og Fjordane fylkeskommune Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Skjåk almenning Skjåk almenning Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Kjøllesdal Norunn Lunde Furnes Sogn og Fjordane fylkeskommune Merknader Bjarne Eiolf Holø tredde frå etter handsaming av sak 27 kl Per Kjøllesdal deltok i møtet frå kl. 12, frå og med handsaming av sak nr. 28. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bjørn Dalen Nasjonalparkforvaltar Eldrid Nedrelo Nasjonalparkforvaltar

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Rolf Kristen Øygard Per Kjøllesdal Ivar Kvalen

3 Saksliste Utvalssaksnr ST 3/13 ST 4/13 ST 5/13 ST 6/13 ST 7/13 ST 8/13 ST 9/13 ST 10/13 ST 11/13 ST 12/13 ST 13/13 ST 14/13 ST 15/13 ST 16/13 ST 17/13 Innhold Lukka Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar Sak - Bruk av snøskuter for leiting etter sau frå beitesesongen Sak - Søknad om frakt av materialar til vedlikehald av hytte ved Glittervatnet - Jo Trygve Lyngved. Sak - Søknad om bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet - Odd Andersbakken Tillatelse til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til frakt av varer og utstyr til DNT hytte, ettersyn av beitedyr og til fiske - Gudbrand Lundemo Sak - Bruk av snøskuter til frakt av utstyr og materialar i forbindelse med riving av gamal hytte og oppføring av ny hytte ved Lundadalsvatnet, samt transport av ved og gass Sak - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for frakt av jegere og reinsdyrkjøtt under jakta Magne Håvard Forberg Sak - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Stein Lundemo Sak - Transport og utsetting av settefisk i Grøntjønn - Marius Aaboen Sak - Utkøyring og utsetting av settefisk i Skjåk Almenning Tillatelse til transport av gass og proviant samt materialar til vedlikehald av hytte ved Sottjønn - Breheimen nasjonalpark Sak - Søknad om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet Tor Andersbakken Sak - Søknad om bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet - Ola Lundemo. Sak - Transport av varer, søppel og personell til ulike DNT hytter og kvisting av ruter 2013 Sak - Frakt av ved og varer til hytte ved Lundadalsvatnet med snøskuter 2003/ / / / / / / / / / / / / / /271

4 ST 18/13 ST 19/13 ST 20/13 ST 21/13 ST 22/13 ST 23/13 ST 24/13 ST 25/13 ST 26/13 ST 27/13 Tillatelse til bruk av snøskuter i samband med snømåling og vedlikehald av gangbruer- Glommes og Laagens Brukeier forening - Breheimen nasjonalpark/strynefjellet landskapsvernområde Sak - Søknad om bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til fiske, villreinjakt og sanking og tilsyn med beitedyr - Jakop Sæther Sak - søknad om frakt av ved, gass og anna utstyr til hytte ved Lundadalsvatnet, samt utplassering av salt til beitedyr i Lundadalen. Sak - Søknad om løyve til bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet Elling Rakstad Tillatelse til frakt av maskiner og utstyr gjennom Strynefjellet landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Tillatelse til transport av ved. provinat og varer til Hålåbui - Gudbrand Lundemo Sak - Bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet 2013 Sak - Transport av settefisk inn til tjønnene i Søverdalen og uttransport av kondemnert båt Sak - Bruk av snøskuter til frakt av bygningartiklar og utstyr i samband med vedlikehald av hytte ved Glittervatnet Sak - Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter og helikopter til jordbruksformål Skjolden beite- og sankelag ST 28/13 Sak - Mørkridsdalen landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter Skjolden Grunneigarlag ST 29/13 ST 30/13 ST 31/13 ST 32/13 Sak - Riving av eksisterande bu og oppføring av ny bu på same stad ved Lundadalsvatnet- Magne Håvard Forberg Sak - Skilting til Breheimen frå riksveg 15 ved Dønfoss - Statens vegvesen Region Øst Klage - Avslag på søknad om tilskot til utekjøken på Påleplassen - Breheimenfondet - Bråtå Grendalag Endringer i vedtektene for nasjonalpark- /verneområdestyra - Delegering av myndighet til nasjonalparkforvalteren 2013/ /2 2013/3 2013/ / / / / / / / /8 2013/ / /8607

5 RS RS Referatsaker Retninglinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder datert Rapport Minimumstelling - Bruk av snøskuter og helikopter for telling av villreinstammene og registrering av villreinen sitt områdebruk 2013/ /8331 RS Uttale - Oppkøyring av skiløyper 2012/6872 RS Referat frå fellesmøte med DNT Oslo og Omegn - Breheimen 2012 RS Høyring - Endringar i naturoppsynslova og naturmangfaldlova 2013/ /265 RS Vedrørande naturskade og søknad om løyve 2012/5104 RS Møte i administrativt kontaktutval for Breheimen 2012/6052

6 Referatsaker Retninglinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder datert /772 Rapport Minimumstelling - Bruk av snøskuter og helikopter for telling av villreinstammene og registrering av villreinen sitt områdebruk 2012/8331 Uttalelse - Oppkjøring av skiløyper 2012/6872 Referat fra fellesmøte - Breheimen /2010 Høring - Endringer i naturoppsynsloven og naturmangfoldloven 2013/265 Vedrørende naturskader og søknader om løyve 2012/5104 Møte i administrativt kontaktutvalg for Breheimen 2012/6052

7 ST 3/13 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar 2003/4333 Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Ingen merknader til sakliste og innkalling. Rolv Kristen Øygard, Per Kjøllesdal og Ivar Kvalen vart valde til å signere protokollen.

8 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 4/ Sak - Bruk av snøskuter for leiting etter sau frå beitesesongen 2012 i området Høydalen - Breidseterdalen - Storvatnet. Dokument i saka: E-post frå Lom kommune dagsett E-post frå Lom kommune dagsett Søknaden ver vurdert i samsvar med: 1. Verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Verneforskrift for Høydalen landskapsvernområde dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19,juni 2009 nr.100. Søknaden I denne saka er det gitt løyve på førehand p.g.a. at alvoret i saka tilsa at det måtte til eit køyreløyve med snøskuter raskt. Søknaden kom via Lom kommune som og behandla saka i forhold til motorferdsel-lovverket. Det vart søkt om å få nytte snøskuter i eit avgrensa område opp mot Sognefjellet for å leite etter sau i området. Det var med bakgrunn i at det var sett spor etter dyr at søknaden kom. Søkaren fekk følgjande svar: Har kontakta leiar i Breheimen nasjonalparkstyre Rolv Kristen Øygard om saka, og kollega Eldrid Nedrelo i Luster. Vi ser på saka som ei hastesak som må vurderast av styret i ettertid. Det vedkjem dyre-velferda til dyra som er borte. Vi vurderer det slik at Stig Moen kan vere med Pål Ragnar Paulsen å leite etter sau i det aktuelle området i Høydalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark, evt. Høyrokampen naturreservat. Etter ein rute som går inn i verneområdet om Høydalen opp Slampeløyfte om innover i området mot Storvatnet og Sognefjellsvegen. Vi viser til 4 i verneforskriftene, jf. 48 i naturmangfaldlova. Vilkår: - Løyvet gjeld for laurdag 1.desember og sundag 2. desember SNO v/øyvind Angard skal ha beskjed før køyringa startar (Øyvind Angard tlf ) - Det skal takast om syn til natur og miljø. - Det skal sendast rapport til Breheimen nasjonalparkstyre innan 1. januar 2013, om rute som er køyrt, når køyringa fann stad og omtale av resultatet av leitinga.

9 Rapporten skal gå til: Milørettsleg vurdering for tiltaket: - Kunnskapen om området er god. På forvinteren er det lite vilt i området, det er heller ikkje villrein og friluftslivaktivitetane er minimale. - Belastninga på økosystemet er liten. - Faren for skade på naturmangfaldet er og liten. - Marka er snødekt og bruk av snøscooter er eit godt alternativ for å kome fort fram og nå over området på kort tid. Med helsing Bjørn Dalen Verneformål, verneforskrift og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Høyrokampen naturreservat, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bla. a: Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldlova 48. ( 4 i verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Høyrokampen naturreservat). Etter verneforskrifta for Høydalen landskapsvernområde, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bla. a: bruk av snøskuter i samband med husdyrhald. ( 3 pkt.6.3 bokstav b i verneforskrifta for Høydalen landskapsvernområde). Vurdering Dette er ei ekstraordinær sak. Sekretariatet ser på saka som ei hastesak som må vurderast av styret i ettertid. Det vedkjem dyre-velferda til dyra som er borte og det er viktig å få i gang leiteaksjon raskt. Området er snødekt og køyring med snøskuter vil vera eit godt alternativ for å leite i området som er aktuelt. Miljørettsleg vurdering for tiltaket: - Kunnskapen om området er god.(nml. 8). - På forvinteren er det lite vilt i området, det er heller ikkje villrein og friluftslivaktivitetane er minimale. Det er ikkje nødvendig å bruke føre-var-prinsippet (nml. 9). - Belastninga på økosystemet er liten (nml. 10). - Faren for skade på naturmangfaldet er og liten (nml. 11). - Marka er snødekt og bruk av snøscooter er eit godt alternativ for å kome fort fram og nå over området på kort tid (nml. 12). Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Vi vurderer det slik at Stig Moen kan vere med Pål Ragnar Paulsen å leite etter sau med snøskuter i det aktuelle området i Høydalen landskapsvernområde, Breheimen nasjonalpark, evt. Høyrokampen naturreservat. Etter ein rute som går inn i verneområdet om Høydalen opp Slampeløyfte innover i området mot Storvatnet og Sognefjellsvegen. Løyvet blir gjeve med

10 heimel i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 4 i, 48 i naturmangfaldlova og 3 pkt.6.3 bokstav b i verneforskrifta for Høydalen landskapsvernområde. Vilkår: - Løyvet gjeld for laurdag 1.desember og sundag 2. desember SNO v/øyvind Angard skal ha beskjed før køyringa startar (Øyvind Angard tlf ) - Det skal takast om syn til natur og miljø. - Det skal sendast rapport til Breheimen nasjonalparkstyre innan 1. januar 2013, om rute som er køyrt, når køyringa fann stad og omtale av resultatet av leitinga. Rapporten skal gå til: Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Vi vurderer det slik at Stig Moen kan vere med Pål Ragnar Paulsen å leite etter sau med snøskuter i det aktuelle området i Høydalen landskapsvernområde, Breheimen nasjonalpark, evt. Høyrokampen naturreservat. Etter ein rute som går inn i verneområdet om Høydalen opp Slampeløyfte innover i området mot Storvatnet og Sognefjellsvegen. Løyvet blir gjeve med heimel i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 4 i, 48 i naturmangfaldlova og 3 pkt.6.3 bokstav b i verneforskrifta for Høydalen landskapsvernområde. Vilkår: - Løyvet gjeld for laurdag 1.desember og sundag 2. desember SNO v/øyvind Angard skal ha beskjed før køyringa startar (Øyvind Angard tlf ) - Det skal takast om syn til natur og miljø. - Det skal sendast rapport til Breheimen nasjonalparkstyre innan 1. januar 2013, om rute som er køyrt, når køyringa fann stad og omtale av resultatet av leitinga. Rapporten skal gå til: Samrøystes som innstillinga.

11 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/31-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 5/ Sak - Søknad om frakt av materialar til vedlikehald av hytte ved Glittervatnet - Jo Trygve Lyngved. Dokument i saka: - Søknad dagsett 3.januar 2013, frå Jo Trygve Lyngved. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Jo Trygve Lyngved søkjer om løyve til transport av diverse materiell for bruk til vedlikehald av hytta han har ved nordsida av Glittervatnet med snøskuter. Transporten vil gå føre seg frå Grotli og inn i nasjonalparken over Huguvardstjønn. Det blir søkt om seks turar p.g.a. vekt og volum på godset som skal fraktast. Bua er bygdt på 1940-talet og restaurert på 1980-talet. Den ber preg av at den treng til dels betydeleg vedlikehald. Botnsvill og bjelkelag har sege ned og ligg an mot bakken. Det har ført til råte på bærande konstruksjonar. Det er planen å utbetre fundamentet under hytta, skifte delar av svilla og leggje nytt bjelkelag.innvendig golv og panel må bytast ut. Utvending vil det ikkje bli gjort endringar. I tillegg til materialar er det behov for å køyre inn reidskap og mat, ved og gass. Til bua høyrer det naust. Det er i dag ikkje båt der og det blir også søkt om å få frakte inn båt. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er vedlikehald av bygningar lov(verneforskrifta 3 pkt. 1.2 bokstav a.) Likeeins er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Der det m.a. heiter:

12 Bygging I verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark heiter det mellom anna om vedlikehald at reglane ikkje er til hinder for: - -«vedlikehald av bygningar, anlegg og innretningar som ikkje fører til bruksendring. Vedlikehald skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpassast landskapet. Vedlikehald omfattar ikkje ombygging eller utviding..» ( 3 pkt. 1,2 bokstav a i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vidare heiter det i forvaltningsplanen: - «Med vedlikehald meiner ein her alt av innvendig vedlikehald, og utvendig vedlikehald som gjeld utskifting av material og/eller utstyr med nytt av same type og dimensjon, til dømes dører eller vindauge. Eit anna døme på slikt vedlikehald er når kledningsbord blir skifta ut med nye bord i same dimensjon. Betre isolering fell innanfor definisjonen av vedlikehald.» Transport Forvaltningsmyndet kan gje løyve til: bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o. l. ( 3 pkt. 6,3 bokstav f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark), Samt:.."bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkassar.» ( 3 pkt. 6,3 bokstav e i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark), Transport til Glittervatnet skjer etter egna strekning frå bilveg ved Grotli. Vurdering Transporten vil gå føre seg opp lia sør for Grotli og innover Huguvardstjønn til Glittervatnet. På grunn av at området sør for Grotli er utfartsområde er det viktig å unngå transport i helgene og påska. Området er vinterbeite for villreinen og er brukt om vinteren. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området under transporten. Det er rimeleg å rekne med såpass mange turar med bakgrunn i behovet for materialar til all den innvendige utskiftinga som skal gjerast. Kunnskapsgrunnlaget er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke landskap, økosystem, naturtypar og artar gjennom overvaking av området. Generasjonars bruk av området har også vore med og gjeve føringar for kvar transport bør gå føre seg (nml. 8). Vi vurderer det derfor ikkje som nødvendig å bruke før-var-prinsippet i denne saka (nml. 9). Tiltaka vil heller ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Påverknader på miljøet i området totalt sett er minimal( nml. 10). Nml. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det blir lagt vekt på å setja vilkår som regulerer verksemda for å hindre skade. Nml. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar bruk av snøskuter blir vurdert å vera ein fornuftig transportmåte i dette tilfelle, sett i forhold til mengda av varer. Når det gjeld byggeverksemnda så ser sekretariatet det som heimla i verneforskrifta 3 pkt.1.2. bokstav a. men dersom eventuelt avvik går utover dette, og det som er utdjupa i framlegg til forvaltningsplan (sjå over) må det takast kontakt med forvaltningsmyndet og kommunen. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre gjev Jo Trygve Lyngved løyve til transport av materialar, reiskap og båt, samt ved, gass og proviant til hytte og naust ved Glittervatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og f, og på følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er frå Grotli over Huguvardstjønn til hytte/naust ved Glittervatnet. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for inntil 6 turar - returar.

13 - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt i forhold til villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Jo Trygve Lyngved løyve til transport av materialar, reiskap og båt, samt ved, gass og proviant til hytte og naust ved Glittervatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og f, og på følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er frå Grotli over Huguvardstjønn til hytte/naust ved Glittervatnet. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for inntil 6 turar - returar. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt i forhold til villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigar. Samrøystes som innstillinga.

14 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/104-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 6/ Sak - Søknad om bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet - Odd Andersbakken Dokument i saka: E-postar dagsett 4.januar 2013, frå Odd Andersbakken. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I e-post datert 4.januar 2013 søkjer Odd Andersbakken om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet i Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna fiske på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege vertilhøve som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget

15 av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7. Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag om i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 5. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Odd Andersbakken. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Odd Andersbakken. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske.

16 Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga.

17 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 7/ Sak - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til frakt av varer og utstyr til DNT hytte, ettersyn av beitedyr og til fiske - Gudbrand Lundemo Dokument i saka: Søknad datert Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Søknad dagsett 29.oktober 2012, om løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til fiske, tilsyn og transport av varer til Trulsbu, frå Gudbrand Lundemo. Lundemo har tilsyn på Trulsbu for DNT Oslo og Omegn. Løyve til same føremål blei gjeve for 2010 og I tillegg søkjer han om å få bruke båt med motor for tilsyn med beitedyr og til fiske. Verneformål og verneforskrift Breheimen nasjonalpark vart oppretta 7. august Føremålet med nasjonalparken er m.a. å ta vare på eit stort, samanhangande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep. Verneverdiane i området er vurdert, særleg i høve til dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldslova 1, 4 og 5 samt 7, jf Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark er motorferdsel til lands, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode, jf. 3 pkt. 6.1, med unnatak gitt i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til mellom anna, bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu (jf. verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav n.) Vurdering Det har vore tradisjon for ein viss bruk av båt med motor til blant anna fiske på Lundadalsvatnet. Det er og opna i forskrifta for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet blant anna med grunn i dei vanskelege vêrtilhøva som er på fjellvatna. Dette sjølv om vatnet er litt under 2kvkm. Det er forvaltningsstyresmakta sitt ansvar å ha oppsyn med den totale mengda motorferdsle i området. Derfor er det viktig at å innrapportere i ettertid. Fråvær av motorferdsel og motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark generelt og i en nasjonalpark

18 spesielt. Eit stort omfang av motorferdsel vil kunne vere uheldig for fugle- og dyreliv. Samstundes blir naturopplevinga ved og ferdast til fots påverka. Naturmiljøet vil òg til ein viss grad bli prega i form av forureining. Det er eit mål og halde omfanget av motorferdsla så lågt som mogleg, og avgrensa til det som er aller mest naudsynt. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Før av vernevedtaket for Breheimen nasjonalpark vart det grundig vurdert om det skulle opnast for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet. Med bakgrunn i tidlegare bruk, innsjøen sin natur og med fare for sterk vind og høge bølgjer, vart det teke inn eit eige punkt om dette i verneforskriftene. Forvaltningsstyresmakta må samstundes vurdere om bruk av motorbåt, som det er søkt om, er nødvendig og om den totale mengda motorferdsel er innanfor akseptable rammer jamfør forstyrring og støy. Det er tilstrekkeleg kunnskap om verneverdiane i området til å vurdere søknaden, jf. rapporter om friluftsliv, biologisk mangfald, samt dyras påverknad av forstyrring, som ble utarbeida i samband med verneplanarbeidet(nml. 8). Ut ifrå ei total vurdering av området og bruken ser ein ikkje at det er nødvendig å bruke føre-var-prinsippet (nml. 9). Den omsøkte motorferdsla på Lundadalsvatnet, er saman med anna motorbåtbruk og anna påverknad, innafor det som er forsvarleg for området(nml. 10). Eventuelle kostnader ved miljøsvekking skal tiltakshavar dekkje. Ein vurderer dette punktet som lite relevant i denne samanhengen ( 11). Det er i løyvet sett vilkår om m.a. høgaste godkjend fart og motorstorleik. Dette er vurdert i forhold til behovet på innsjøar som denne ( 12). Forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark er enno ikkje vedteke. Det blir derfor gjeve løyve til eit år i denne omgang. Fleirårige løyve for bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet blir nå vurdert som eit punkt i forvaltningsplan, med krav til årlege innrapporteringar. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta dagsett 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre med dette Gudbrand Lundemo, Skjåk løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til fiske, tilsyn og transport av varer og utstyr til Trulsbu og organisert tilsyn med beitedyr. Løyvet blir gjeve på følgjande vilkår: Vilkår Løyvet gjeld for året Til fiske gjeld løyvet i same tidsperiode som det er lov å fiske i Lundadalsvatnet. Maksimal motorstyrke på båtmotor er inntil 10 hk. Høgste lovlege fart er 8 knop. Rapport om tal turar med motorbåt skal sendast forvaltningsstyresmakta innan 15. desember Dette løyvet vedkjem verneforskrifta og ikkje motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må eventuelt søkast kommunen og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta dagsett 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre med dette Gudbrand Lundemo, Skjåk løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til fiske, tilsyn og transport av varer og utstyr til Trulsbu og organisert tilsyn med beitedyr. Løyvet blir gjeve på følgjande vilkår: Vilkår

19 Løyvet gjeld for året Til fiske gjeld løyvet i same tidsperiode som det er lov å fiske i Lundadalsvatnet. Maksimal motorstyrke på båtmotor er inntil 10 hk. Høgste lovlege fart er 8 knop. Rapport om tal turar med motorbåt skal sendast forvaltningsstyresmakta innan 15. desember Dette løyvet vedkjem verneforskrifta og ikkje motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må eventuelt søkast kommunen og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga

20 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/159-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 8/ Sak - Bruk av snøskuter til frakt av utstyr og materialar i forbindelse med riving av gamal hytte og oppføring av ny hytte ved Lundadalsvatnet, samt transport av ved og gass Dokument i saka: - Søknad dagsett 8.januar 2013, frå Magne Håvard Forberg. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Dokument i saka: - Søknad dagsett 8.januar 2013, frå Magne Håvard Forberg. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad dagsett 8.januar 2013 søkjer Magne Håvard Forberg om løyve til følgjande: 1. Bruke av båt med motor til frakt av jegerar og reinsdyrkjøtt på Lundadalsvatnet i I tillegg blir det søkt om løyve til transport med snøskuter av utstyr/materialer i forbindelse med riving og oppføring av ny hytte ved Lundadalsvatnet. Det er da naturlig å ta med ved og gass til Yste seter i Lundadalen på samme tur. Dette til bruk for turistsesongen I denne saka blir punkt 2 behandla. Føremålet det er søkt om dispensasjon for i punkt 1 blir behandla i eigen sak. Magne Håvard Forberg søkjer om løyve til transport av utstyr/materiell for bruk til riving av eldre hytte han har ved osen av Lundadalsvatnet i Breheimen nasjonalpark med snøskuter. Det er søkt om å rive hytta og føre opp ny i eigen sak. I tillegg til materialar er det behov for å køyre inn ved og gass.

21 Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Der det m.a. heiter: Forvaltningsmyndet kan gje løyve til: bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o. l. ( 3 pkt. 6,3 bokstav f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark), Samt:.."bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkassar.» ( 3 pkt. 6,3 bokstav e i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark), Vurdering Transportetappen til Lundadalen har vore omdiskutert. Det er 3 alternative etapper å bruke frå Ottadalen: 1. Gjennom sjølve Lundadalen frå munning i Ottadalen. 2. Over fjellet frå Nordberg om Skjellom seter Steinflya Hålåbreen og ned i indre del av Lundadalen. 3. Opp frå Sota Sotflya nedi Tundradalen over Gjelåflaten og opp på Steinflyi Hålåbreen ned i indre del av Lundadalen. Alternativ 1. Skal ein køyre inn dalen frå hovuddalføret Ottadalen er det fleire parti som gjer køyringa vanskeleg. Spesielt etter at ein kjem inn i nasjonalparken, ved kryssing av Dalåi, ei side elv til Skjøli, som renn i gjennom Lundadalen. Her må ein måke veg opp frå ein djup dal. Store område blir og meir eller mindre snøbare p.g.a. sterk vind. Det blir derfor fort terrengskader. I tillegg er det sårbare biotopar i dalen som gjer køyring kontroversielt. Alternativ 2. Her må ein krysse fjellmassivet mellom Ottadalen og Lundadalen i nasjonalparken. Dette er ruta som har vore mest brukt dei siste 20 åra. Ruta kan vere kontroversiell sidan ho kryssar eit viktig reinstrekk mellom sumar og vinterbeite på Tverrfjellet/ Tundradalen mellom Skjellom seter og Steinflya. Alternativ 3. Dette er ein svært tung løype opp frå Sota seter til Sotflya. Den egnar seg for transport berre i stutte periodar. Den går og inn i villreinområdet ved Sotflya. Sekretariatet har hatt fleire diskusjonar med SNO/ Ottadalen villreinutvalg/skjåk Almenning(grunneigar) og leigekøyrarane om kva som er den mest egna ruta sett frå verneforvaltninga si side. Ein har kome fram til at alternativ 1 bør brukast minst mogleg, alternativ 2 peikar seg ut som beste tilkomsten til Lundadalen, men det må vurderast i forhold til villreintrekka. Alternativ 3 egnar seg best for transport opp til Sotflya. Ut ifrå ein samla vurdering vil ein tilrå at strekninga Skjellom Steinflya Lundadalen blir brukt til Lundadalen. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova 8 12, jf. 7. Kunnskapsgrunnlaget (nml. 8) er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. Lang tids bruk av traseen har gjeve eit godt grunnlag for kvar transporten bør finne stad. Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen (nml. 9). Belastninga på økosystema/miljøbelastninga på området er liten både for dette tiltaket og generelt. Dekning av kostnader ved miljøskade (nml. 11)er lite relevant. Det er ikkje avdekt skade eller forureining på natur og miljø så lenge slik transport har gått føre seg i verneområdet. Det er lagt vekt på og setje vilkår som regulerer tiltaket for å unngå skade. Det er lagt opp til å bruke miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar (nml. 12) som har vist seg mest mogleg tenlege til dette formålet i forhold til påreknelege skader på økosystemet.

22 I dette tilfelle gjeld køyringa byggjeverksemnd som vil foregå over 2 år. Det vil derfor vere upraktisk å påleggje tiltakshavar å bruke leigekøyrar under byggje verksemda. Leigekøyrar bør brukast dersom det er praktisk mogleg, men. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre gjev Magne Håvard Forberg løyve til transport av utstyr/materialar, samt ved, gass og proviant til hytte ved Lundadalsvatnet og uttransport av bygningsavfall og anna avfall frå riving av den gamle hytta. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og f, og på følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er alternativ 2 i vurderinga over Skjellom/Steinflyi/Holåbreen. - Løyvet gjeld for inntil 3 turar returar i 2013 og 6 turar returar i Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april i 2013 og Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli 2013 og Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigarar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Magne Håvard Forberg løyve til transport av utstyr/materialar, samt ved, gass og proviant til hytte ved Lundadalsvatnet og uttransport av bygningsavfall og anna avfall frå riving av den gamle hytta. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og f, og på følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er alternativ 2 i vurderinga over Skjellom/Steinflyi/Holåbreen. - Løyvet gjeld for inntil 3 turar returar i 2013 og 6 turar returar i Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april i 2013 og Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli 2013 og Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigarar. Samrøystes som innstillinga.

23 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/159-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 9/ Sak - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for frakt av jegere og reinsdyrkjøtt under jakta Magne Håvard Forberg Dokument i saka: E-postar dagsett 8.januar 2013, frå Magne Håvard Forberg. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad dagsett 8.januar 2013 søkjer Magne Håvard Forberg om løyve til følgjande: 3. Bruke av båt med motor til frakt av jegerar og reinsdyrkjøtt på Lundadalsvatnet i I tillegg blir det søkt om løyve til transport med snøskuter av utstyr/materialer i samband med riving og oppføring av ny hytte ved Lundadalsvatnet. I tillegg ta med ved og gass til Yste seter i Lundadalen på same tur. Dette til bruk for turistsesongen Føremålet det er søkt om dispensasjon for i punkt 2 blir behandla i eigen sak. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna villreinjakt på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege vertilhøve som er på

24 fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7. Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag om i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 5. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Magne Håvard Forberg. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under frakt av jegerar og reinskjøtt under reinjakta hausten Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for under reinsjakta Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på

25 Lundadalsvatnet for Magne Håvard Forberg. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under frakt av jegerar og reinskjøtt under reinjakta hausten Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for under reinsjakta Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga.

26 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/211-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 10& Sak - Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Stein Lundemo Dokument i saka: E-postar dagsett 4.januar 2013, frå Stein Lundemo. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad datert 9.januar 2013 søkjer Stein Lundemo om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet i Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna villreinjakt på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege vertilhøve som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken.

27 Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7. Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag til i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 5. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Stein Lundemo. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske. Vilkår 1. Løyvet gjeld for bruk av båt med motor under fiske. 2. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 4. Høgste lovlege fart er 8 knop. 5. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Stein Lundemo. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske.

28 Vilkår 1. Løyvet gjeld for bruk av båt med motor under fiske. 2. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 4. Høgste lovlege fart er 8 knop. 5. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga.

29 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/297-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 11/ Sak - Transport og utsetting av settefisk i Grøntjønn - Marius Aaboen Dokument i saka: - Søknad dagsett 14.januar 2013, frå Marius Aaboen. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Marius Aaboen søker om å få transportere og sette ut settefisk i Grøntjønn i Breheimen nasjonalpark. Tjønna ligg i Skjåk Almenning, men drenerer ut mot Fortundalsvassdraget i Luster. Det blir søkt om å køyre inn fisken frå vestsida, dvs. frå Fortun/Turtagrø. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gjeve i pkt 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bla: -«bruk av snøskuter eller luftfartøy i samband med kalking og fiskekultivering i samsvar med pkt. 3.3 a) og b).»( 3 pkt. 6.3 bokstav h i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Åge Fallingen og Marius Aaboen driv fiske på Grøntjønn. Skjåk Almenning er grunneigar der tjønna ligg og fiskeutsettinga skjer i regi av allmenninga. Fisken kjem frå settefiskanlegg som har fisk godkjent for utsetting i vassdrag som drenerer til Fortundalselvi. Dei har konferert med Hydro (regulanten av nabovatnet, Illvatnet, utanfor verneområdet) sine folk i Fortun om å køyre inn fisken frå vestsida, frå Turtagrø og inn i nasjonalparken frå den sida opp til Illvatnet og vidare til Grøntjønn. Kunnskapen om dyrelivet i området er god (bla. gjennom fagrapportar). Kunnskapen om sårbare artar og uroing er god nok til å vurdere saka, og det er såleis ikkje behov for å ta i bruk føre-var -prinsippet, jf 8 og 9 i naturmangfaldlova. Ut over vinteren kan uro og støy være

30 negativt for dyrelivet. Søknaden om motorferdsel i nasjonalparken omfattar ferdsel inn i sentrale delar av nasjonalparken. Sidan det er planlagt innkøyring frå Sognefjellsvegen er det liten sjanse for å kome i konflikt med villrein, men på grunn av reinskalvinga vil reinen trekke til Tundradalsområdet på våren må det må derfor setjast vilkår om at transporten skal finne stad før 20.april. Vi vurderer det slik at den samla belastninga på økosystemet ikkje er for stor nå, jf 10. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at søknaden kan godkjennast på visse vilkår. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Marius Aaboen løyve til å transportere og setje ut settefisk. på Grøntjønn i Breheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i følgjande punkt i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark: 3 pkt. 6.3 bokstav h for innkøyring av fisken. Når det gjeld løyve til utsetting av settefisk viser vi til sak 2013/316, løyve til grunneigar Skjåk Almenning. Vilkår transport - Det skal brukast leigekøyrar til oppdraget. - Løyvet gjeld for ein tur retur inn i nasjonalparken på vestsida av Fortunsdalen i Luster kommune. - Trasevala må avpassast med tanke på å minske motorferdsla, men samtidig vurderast opp imot kva som er praktisk beste løysinga. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal skje med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt i forhold til villrein. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før turen. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi viser også til vilkår for fiskeutsetting( løyve til Skjåk Almenning sak 2013/316): Løyvet gjeld utsetting av aure (Salmo Trutta) frå godkjent leverandør for området. - Det kan berre nyttast settefisk frå same hovudvassdrag som utsettingslokaliteten. - Det kan settast ut inntil det talet på fisk som det vert søkt innlandsfiskemyndet om i dei nemnde vatna. - Skjåk Almenning som grunneigar bestemmer storleiken på settefisken. - Kopi av rapporten til forvaltningsmyndet for utsettinga etter laks- og innlandsfiskelova, skal sendast til Breheimen nasjonalparkstyre innan 31.desember Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Marius Aaboen løyve til å transportere og setje ut settefisk. på Grøntjønn i Breheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i følgjande punkt i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark: 3 pkt. 6.3 bokstav h for innkøyring av fisken. Når det gjeld løyve til utsetting av settefisk viser vi til sak 2013/316, løyve til grunneigar Skjåk Almenning. Vilkår transport - Det skal brukast leigekøyrar til oppdraget. - Løyvet gjeld for ein tur retur inn i nasjonalparken på vestsida av Fortunsdalen i Luster

31 kommune. - Trasevala må avpassast med tanke på å minske motorferdsla, men samtidig vurderast opp imot kva som er praktisk beste løysinga. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal skje med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt i forhold til villrein. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før turen. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi viser også til vilkår for fiskeutsetting( løyve til Skjåk Almenning sak 2013/316): Løyvet gjeld utsetting av aure (Salmo Trutta) frå godkjent leverandør for området. - Det kan berre nyttast settefisk frå same hovudvassdrag som utsettingslokaliteten. - Det kan settast ut inntil det talet på fisk som det vert søkt innlandsfiskemyndet om i dei nemnde vatna. - Skjåk Almenning som grunneigar bestemmer storleiken på settefisken. - Kopi av rapporten til forvaltningsmyndet for utsettinga etter laks- og innlandsfiskelova, skal sendast til Breheimen nasjonalparkstyre innan 31.desember Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Samrøystes som innstillinga.

32 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/316-2 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 12/ Sak - Utkøyring og utsetting av settefisk, frakting av ved og gass, og materialer og utstyr til allmenningshytter i Skjåk Almenning Dokument i saka: - Søknad dagsett 15.januar 2013, frå Skjåk Almenning. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Skjåk Almenning søkjer om løyve til diverse transport til allmenningsbuene, utfrakt av settefisk og materiell til diverse prosjekt. Transportmåte er snøskuter. Oversikt over tiltaka ser slik ut, skjematisk oppsett: Hytter Tiltak Turar Rute Sottjønnbu Ved, gass /nedfrakting av øydelagt 2 Sota Sæter Sotlie - Sottjønnbue båt/ny båt transport inn. Grønstorrbu Ved ogutstyr/materialar/ synfaring 8 Tundradalsseter - Grønstorr med snikkar. Glitterhytte Ved og utstyr inn til hytta, 2 Grotli Huguvardstjønn - Glittervatnet nedfrakting av bygningsavfall etter naustbygging Sauhytta Ved og utstyr kombinert med settefisk til Gjuvtjønn. 1 Skjellom Gjuvtjønne Steinflye Holåbreen-Lundadalen til Sauhytta 1 tur med 2 snøskuterar. Vatn/tjønn moh. Antal Køyrerute settefisk Gjuvtjønn Skjellom Gjuvtjønne Lundadalen 500 Skjellom Steinflye Holåbreen -Lundadalen Innaste Søvertjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Rundtjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Bottjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Grøntjønn Turtagrø Illvatnet - Grøntjønn Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er

33 mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gjeve i pkt 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl. a: - «utsetting av fisk frå lokale fiskestammar der dette er gjort tidlegare.» ( 3 pkt. 3.3 bokstav a i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark) - «bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser» ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark) -«bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o.l.»( 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark) -«bruk av snøskuter eller luftfartøy i samband med kalking og fiskekultivering i samsvar med pkt. 3.3 a) og b).»( 3 pkt. 6.3 bokstav h i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Transport Skjåk almenning er største grunneigaren i nasjonalparken, og har fleire hytter som er tilgjengelege for ålmenta ulike stader i verneområdet. Allmenninga legg i søknaden opp til koordinering av fleire oppdrag, slik at behovet for motorferdsel kan haldast på så lågt eit nivå som mogleg. Aktuelle ruter går delvis i vinterbeite for villrein. Av omsyn til dyrelivet, særleg villreinkalvinga, bør ein unngå motorferdsle i slike område etter 20. april. Det må også takast omsyn til sårbare område under køyringa. Førarar må derfor ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) før køyringa. SNO kan da opplyse om det må takast omsyn til spesielle verneverdiar, som villrein ved den planlagde køyreruta. Med gjevne vilkår er det grunnlag for og gje løyve til bruk av snøskuter og helikopter til transportoppdrag, jf. Kap. 3.8 i utkast til forvaltningsplan. Regelen er at leigekøyrar skal brukast på slike oppdrag. Sekretariatet meiner at Skjåk Almenning er i ei særstilling som største grunneigaren i verneområdet. Det er mange oppdrag som må koordinerast for å få ned talet på turar, samtidig som transporten blir kombinert med vedlikehald. Allmenninga har tradisjon for å bruke leigekøyrarar på enkeltoppdrag eller i kombinasjon med eiga køyring når det er behov, eller der leigekøyrar kan kombinere andre oppdrag med allmenninga sine. Sekretariatet meiner derfor at ein kan fråvike kravet om leiekøyrar i dette tilfellet. Utsetting av fisk Utsetting av fisk skjer etter eit eige utsettingsprogram som prosjektleiaren på fiskeprosjektet i Skjåk Almenning har utarbeidt. Utsettinga følgjer løyve gjeve av Oppland fylkeskommune etter regelverket i lov om laks- og innlandsfisk. Vedlikehald av allmenningsbu Skjåk Almenning skal utføre vedlikehald av Grønstorrbua i Breheimen nasjonalpark. Det er behov for å utbetre grunnmur, skifte innvendig kledning og utbetre råteskader. Etter samtale med allmenningstyrar går det fram at tiltaket ikkje vil endre bygningen når det gjeld utsjånad, storleik eller funksjon. Kunnskapen om dyrelivet i området er god (bla. gjennom dokumentasjon i fagrapportar). Kunnskapen om sårbare artar og uroing er god nok til å vurdere saka, og det er såleis ikkje behov for å ta i bruk føre-var -prinsippet, jf 8 og 9 i naturmangfaldlova. Utover vinteren kan uro og støy være negativt for dyrelivet. Søknaden om motorferdsel i nasjonalparken omfattar ferdsel inn i sentrale delar fleire stader. Det vert sett vilkår om at transportane skal finne stad før 20.april. Når det gjeld utsetting av fisk skjer dette etter gjeldande reglar i laks- og innlandsfiskelova. Dei aktuelle innsjøane har vore kultivert for fiske gjennom generasjonar utan at det er påvist skade

34 av noko slag. Kunnskapen om fiskeforvaltning i området er god. Vi viser til Professor ved NINA Trygve Hesthagen bok «Fiske- og fiskekultivering i Skjåk»,2001. Vi vurderer det slik at den samla belastninga på økosystemet ikkje er for stor nå, jf 10. Vi vurderer risiko for skader på natur og miljø som lite relevant i dette tilfelle, jf 11. Bruk av snøskuter blir vurdert som det mest fornuftige transportmiddelet i desse tilfella, jf 12. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at søknaden kan godkjennast med visse vilkår. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre gjev Skjåk Almenning løyve til følgjande: 1. Transportar med snøskuter: a. Transport av og utsetting av fisk i føljande vatn: Vatn/tjønn moh. Antal Køyrerute settefisk Gjuvtjønn Skjellom Gjuvtjønne Lundadalen 500 Skjellom Steinflye Holåbreen -Lundadalen Innaste Søvertjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Rundtjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Bottjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Grøntjønn Turtagrø Illvatnet - Grøntjønn b. Transport av ved, gass og utstyr til følgjande allmenningsbuer: Hytter Tiltak Turar Rute Sottjønnbu Ved,gass /nedfrakting av øydelagt 2 Sota Sæter Sotlie - Sottjønnbue båt/ny båt transport inn. Grønstorrbu Ved og utstyr/materialar/synfaring 8 Tundradalsseter - Grønstorr med snikkar. Glitterhytte Ved og utstyr, nedfrakting av 2 Grotli Huguvardstjønn - Glittervatnet bygningsavfall etter naustbygging Sauhytta Ved og utstyr kombinert med settefisk til Gjuvtjønn. 1 Skjellom Gjuvtjønne Steinflye Holåbreen-Lundadalen til Sauhytta 1 tur med 2 snøskuterar. Vedtaket er fatta med heimel i følgjande punkt i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark: 3 pkt. 3.3 bokstav a, 3 pkt. 6.3 bokstav e, 3 pkt. 6.3 bokstav f, 3 pkt. 6.3 bokstav h. Vilkår for transport: - Skjåk Almenning kan bruke eigen snøskuter, men kombinere med leigekøyrarar/andre oppdrag der det er praktisk og for å redusere talet på turar. - Løyvet gjeld for dei oppgjevne talet på turar. Sjå tabell i saka. - Trasevala må avpassast med tanke på å minske motorferdsla, men samtidig vurderast opp imot kva som er praktisk beste løysinga. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal skje med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv.spesielt villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vilkår for fiskeutsetjing:

35 - Løyvet gjeld utsetting av aure (Salmo Trutta) frå godkjent leverandør for området. - Det kan berre nyttast settefisk frå same hovudvassdrag som utsettingslokaliteten. - Det kan settast ut inntil det talet på fisk som det vert søkt om i dei nemnde vatna. - Skjåk Almenning vel sjølv storleiken på settefisken. - Rapport av rapporten til forvaltningsmyndet etter laks- og innlandsfiskelova om utsettingane, skal sendast til forvaltningsmyndet for nasjonalparken innan 31.desember Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Skjåk Almenning løyve til følgjande: 2. Transportar med snøskuter: a. Transport av og utsetting av fisk i føljande vatn: Vatn/tjønn moh. Antal Køyrerute settefisk Gjuvtjønn Skjellom Gjuvtjønne Lundadalen 500 Skjellom Steinflye Holåbreen -Lundadalen Innaste Søvertjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Rundtjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Bottjønn Bråtååsen Dyringshø - Søverdalen Grøntjønn Turtagrø Illvatnet - Grøntjønn b. Transport av ved, gass og utstyr til følgjande allmenningsbuer: Hytter Tiltak Turar Rute Sottjønnbu Ved,gass /nedfrakting av øydelagt 2 Sota Sæter Sotlie - Sottjønnbue båt/ny båt transport inn. Grønstorrbu Ved og utstyr/materialar/synfaring 8 Tundradalsseter - Grønstorr med snikkar. Glitterhytte Ved og utstyr, nedfrakting av 2 Grotli Huguvardstjønn - Glittervatnet bygningsavfall etter naustbygging Sauhytta Ved og utstyr kombinert med settefisk til Gjuvtjønn. 1 Skjellom Gjuvtjønne Steinflye Holåbreen-Lundadalen til Sauhytta 1 tur med 2 snøskuterar. Vedtaket er fatta med heimel i følgjande punkt i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark: 3 pkt. 3.3 bokstav a, 3 pkt. 6.3 bokstav e, 3 pkt. 6.3 bokstav f, 3 pkt. 6.3 bokstav h. Vilkår for transport: - Skjåk Almenning kan bruke eigen snøskuter, men kombinere med leigekøyrarar/andre oppdrag der det er praktisk og for å redusere talet på turar. - Løyvet gjeld for dei oppgjevne talet på turar. Sjå tabell i saka. - Trasevala må avpassast med tanke på å minske motorferdsla, men samtidig vurderast opp imot kva som er praktisk beste løysinga.

36 - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal skje med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv.spesielt villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vilkår for fiskeutsetjing: - Løyvet gjeld utsetting av aure (Salmo Trutta) frå godkjent leverandør for området. - Det kan berre nyttast settefisk frå same hovudvassdrag som utsettingslokaliteten. - Det kan settast ut inntil det talet på fisk som det vert søkt om i dei nemnde vatna. - Skjåk Almenning vel sjølv storleiken på settefisken. - Rapport av rapporten til forvaltningsmyndet etter laks- og innlandsfiskelova om utsettingane, skal sendast til forvaltningsmyndet for nasjonalparken innan 31.desember Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Samrøystes som innstillinga.

37 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 13/ Sak - Transport av gass og proviant samt materialar til vedlikehald av hytte ved Sottjønn - Breheimen nasjonalpark Dokument i saka: - Søknad dagsett 11.november 2012, frå Kjell Palmer Rusten. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Kjell Palmer Rusten søkjer om løyve til diverse transport til hytta han har ved Sottjønn med snøskuter. Transporten vil gå føre seg frå Sota sæter og i nasjonalparken. Transporten består av gass og proviant, samt ny dør og materialar til nytt tak. Det blir søkt om to turar p.g.a. vekt og volum på godset som skal fraktast. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er vedlikehald av bygningar lov(verneforskrifta 3 pkt. 1.2 bokstav a.) Likeeins er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Der det m.a. heiter: Bygging Forvaltningsmyndet kan gje løyve til m.a: - -«vedlikehald av bygningar, anlegg og innretningar som ikkje fører til bruksendring. Vedlikehald skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpassast landskapet. Vedlikehald omfattar ikkje ombygging eller utviding..» ( 3 pkt. 1,2 bokstav a i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vidare heiter det i forvaltningsplanen:

38 - «Med vedlikehald meiner ein her alt av innvendig vedlikehald, og utvendig vedlikehald som gjeld utskifting av material og/eller utstyr med nytt av same type og dimensjon, til dømes dører eller vindauge. Eit anna døme på slikt vedlikehald er når kledningsbord blir skifta ut med nye bord i same dimensjon. Betre isolering fell innanfor definisjonen av vedlikehald.» Transport Forvaltningsmyndet kan gje løyve til: bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o. l. ( 3 pkt. 6,3 bokstav f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark), Samt:.."bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkassar.» ( 3 pkt. 6,3 bokstav e i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark), Transport til Sottjønn bu skjer etter stuttaste strekning frå bilveg ved Sota. Vurdering Transporten vil gå føre seg opp lia på austsida av Sota og innover Sotflya gjennom Sothogget og til Sottjønn. Oppkøyringa skjer i utfartsområdet til Sota og hyttefelta nord for seterstulen. Det er viktig å unngå transport i helgene og påska. Sotflya og inn til Sottjønn er sumarbeite for villreinen og er sporadisk brukt om vinteren. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området under transporten. Det er rimeleg å rekne med to turar på denne mengda varer. Kunnskapsgrunnlaget er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke landskap, økosystem, naturtypar og artar. Generasjonars bruk av området har gjeve gode føringar for kvar transport bør gå føre seg (nml 8). Det er derfor vurdert som ikkje nødvendig å bruke før-var-prinsippet i denne saka (nml 9). Tiltaka vil heller ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Påverknader på miljøet i området totalt sett er minimal( nml 10). 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det blir lagt vekt på å setja vilkår som regulerer verksemda for å hindre skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar bruk av snøskuter blir vurdert å vera ein fornuftig transportmåte i dette tilfelle, sett i forhold til mengda av varer. Når det gjeld vedlikehald som eventuelt avvik frå det som er heimla i verneforskrifta og utdjupa i framlegg til forvaltningsplan (sjå over) må det takast kontakt med forvaltningsmyndet og kommunen. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre gjev Kjell Palmer Rusten løyve til transport av ved, gass og proviant til hytte ved Sottjønn. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og f, og med følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er frå Sota Sottjønn. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for 2 turar - returar og leigekøyrar må vurdere om andre oppdrag i området kan kombinerast med dette. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv.spesielt i forhold til villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli 2013.

39 Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigarar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Kjell Palmer Rusten løyve til transport av ved, gass og proviant til hytte ved Sottjønn. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og f, og med følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er frå Sota Sottjønn. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for 2 turar - returar og leigekøyrar må vurdere om andre oppdrag i området kan kombinerast med dette. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv.spesielt i forhold til villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigarar. Samrøystes som innstillinga.

40 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/102-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 14/ Sak - Søknad om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet Tor Andersbakken Dokument i saka: E-postar dagsett 4.januar 2013, frå Tor Andersbakken. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad datert 4.januar 2013 søkjer Tor Andersbakken om løyve til å bruke båt med motor til på Lundadalsvatnet, under fiske. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna fiske på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege vertilhøve som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget

41 av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7. Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag om i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 5. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Tor Andersbakken. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fisk. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Tor Andersbakken. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fisk.

42 Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga.

43 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/150-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 15/ Sak - Søknad om bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet - Ola Lundemo. Dokument i saka: E-postar dagsett 4.januar 2013, frå Ola Lundemo. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad datert 4.januar 2013 søkjer Ola Lundemo om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet i Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna villreinjakt på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege vertilhøve som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget

44 av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7. Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag om i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 5. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Ola Lundemo. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Ola Lundemo. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske.

45 Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga.

46 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/758-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 16/ Sak - Transport av varer, søppel og personell til ulike DNT hytter og kvisting av ruter 2013 Dokument i saka: Søknad datert der DNT Oslo og Omegn ber om å få rullert løyvet for 2012 til også å gjelde for Søknaden gjeld løyve til motorferdsel i Breheimen nasjonalpark for drift av hytter og stigar og kvisting av løyper. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark av 7. august Forskrift for Mysubytta landskapsvernområde av 7. august Forskrift for Mørkridsdalen landskapsvernområde av 7. august Forskrift for Vigdalen landskapsvernområde av 7. august Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 nr. 100 Søknaden Søknaden dagsett gjeld motorisert med transport til følgjande av DNT Oslo og Omegn sine hytter: Nørdstedalseter, Skridulaupbu, Trulsbu, Slæom, Fast, Arentzbu, Sprongdalshytta, Stølsdalen og Vigdalstølen. Kvisting av diverse skiløyper og til inn- og uttaking av bru. Sidan det gjeld årvisse behov blir det søkt om det om fleirårige løyver: 1) Transport av ved, varer og utstyr til hytter: Nørdstedalseter (ligg utanfor Breheimen NP): 6 turar tur/retur med snøskuter for varetransport, personell og søppel i samband med påska. To alternative ruter, ei frå Fortunsdalen (utanfor Breheimen NP) og ei frå Turtagrø via Sognefjellet (gjennom Breheimen NP). Skridulaupbu (ligg utan for Breheimen NP): 1 tur med snøskuter ved spesielle behov for ettersyn før påske (gjennom Breheimen NP). Trulsbu (i Breheimen NP):Inntil 12 turar med snøskuter for proviant transport og køyring av søppel, frå Kvitingen om Skjellom, over Holåbreen og nedi Lundadalen. Løyvet må gjelde t.o.m. påske, slik at søppelkan transporterast ut. Tilsyn Gudbrand Lundemo utfører arbeidet og har med Marius Åboen (båe leigekøyrarar i Skjåk). Slæom (i Breheimen NP og Mysubytta landskapsvernområde): Inntil 9 turar frå slutten av februar til 1.mai, for provianttransport med snøskuter frå Sota.Tilsynet og arbeidet vil

47 bli utført av Marvin Banken. Det vil da bli halde tilsyn med elvar og bekkar i området, for å kunne sette i verk tiltak dersom det er naudsynt for og halde vatnet unna hyttene. Fast (i Mørkridsdalen LVO): Inntil 4 flygingar med helikopter for transport av lastefolk, proviant, gass, ved, i slutten av juni. Helikopterflyginga skjer frå Mørkridsdalen. Arentzbu (i Mørkridsdalen LVO):Inntil 6 flygingar med helikopter for transport av proviant, gass og ved, vanlegvis i slutten av juni. Helikopterflyging skjer frå Mørkridsdalen. Sprongdalshytta (i Breheimen nasjonalpark): Inntil 5 flygingar med helikopter for provianttransport, gass og ved frå Jostedalen. Vigdalstølen(i Vigdalen LVO): 2 tur med snøskuter i året for transport av utstyr. 2) Kvisting av skiløyper gjeld følgjande ruter, alle innanfor Breheimen NP: Sota Nørdstedalseter v/gudbrand Lundemo og Marius Åboen (FB 2161ogKX8754). Trulsbu Fortundalsbreen v/gudbrand Lundemo og Marius Åboen. Medalen Trulsbu v/gudbrand Lundemo og Marius Åboen. Nørdstedalseter Medalsbu v/gudbrand Lundemo. Sognefjellet Nørdstedalseter v/ Ketil Gutubø og Råmund Mundhjeld (HX6148ogHX3238). 3) Utlegging av bru: Bru over Nobbelvi (i Breheimen nasjonalpark):totalt 3 flygingar med helikopter for transport av mannskap for utlegging og inntaking av brua. Dette vil skje samtidig med provianttransporten frå Mørkridsdalen. Verneforskrift og heimel. 1) Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, Mysubytta, Mørkridsdalen og Vigdalen landskapsvernområde, er motorferdsel i utgangspunktet forbode jf. verneforskriftene 3 pkt. 6.1(i alle verneforskriftene).forvaltningsstyremakta kan gje løyve til bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter (verneforskriftene høvesvis pkt. 6.3e, 6.3d, 6.3e og 6.3e). 2) Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark kan det gjevast løyve til bruk av snøskuter for kvisting av skiløyper i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan(verneforskrifta pkt. 6.3l). 3) Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark er opparbeiding og merking av stiar, løyper og liknande forbode. ( 3 pkt. 1.1), men med unntak som er nemnt i pkt. 1.2 og 1.3. Blant anna står det at forbodet mot inngrep ikkje er til hinder for vedlikehald av eksisterande stigar, trasear for skiløyper, skilt, bruer,,i samsvar med retningsliner fastsett i forvaltningsplan ( 3, pkt. 1.2 bokstav b i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Oppsummert skal søknaden vurderast etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3e (for transport), 6.3l (for kvisting), 1.2b og 1.3c (for utlegging av bru), Mysubytta landskapsvernområde 3 pkt. 6.3d (for transport), Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3e (for transport), Vigdalen landskapsvernområde 3, pkt. 6.3e (for transport), samt naturmangfaldlova 8-12 for alle verneområda. Vurdering DNT Oslo og Omegn fekk løyve til om lag same motorferdsel i Breheimen i 2010 og 2011 gjennom fleire ulike søknader. Sekretariatet vurderer at omsøkte transporter gjennomarbeida i forhold til behovet med sikte på rasjonell transport. Ruta Trulsbu Fortundalsbreen er ikkje blant dei rutene som er omtala i forvaltningsplanen. Under samtale med søkjar i 2010 kom det fram at denne trasèen er godt kjent og har vore kvista sidan hytta vart bygd. Når det gjeld bruk av denne trasèen og omsynet til villrein, har sekretær Knut Granum i Villreinutvalget for Ottadalen Villreinområde opplyst at til vanleg utgjer kvisting av denne ruta ingen problem for villreinen, da dyra på denne årstida (februar mai) oppheld seg mykje lenger aust. Framlegget til forvaltningsplan er for tida under utarbeiding, og retningslinene for motorferdsel kan bli endra gjennom prosessen (bla. offentleg høyring) fram mot godkjenning.

48 Sidan godkjent forvaltningsplan ikkje ligg føre så vil ikkje sekretariatet tilrå fleirårlege løyve nå. Sekretariatet vurderer søknaden om løyve opp mot Naturmangfaldlova 8-12slik: Vi har eit godt kunnskapsgrunnlag for denne søknaden bla. gjennom verneplanprosessen. Dette gjeld ikkje minst villrein ( 8).Sidan kunnskapsgrunnlaget, etter vårt skjøn, er godt i denne saka, ser vi ingen fare for at den omsøkte motorferdsla vil ha ukjente, store negative konsekvensar for verneverdiane. At det kan være villrein i området gjer det viktig med eit nært samarbeid/koordinering med SNO. Dersom det er villrein i nærleiken under transport må det takast særleg omsyn for å unngå å uroe dyr ( 9). Økosystem-tilnærming og samla belastning. Det er i utgangspunktet viktig for forvaltningsstyresmakta å ta omsyn til dei strenge reglane for motorferdsel. Vi meiner at den samla belastninga av motorferdsel i Breheimen pr. i dag er på eit akseptabelt nivå, men dette må følgjast nøye i åra framover ( 10). Kostnadane ved svekking av miljø skal bærast av tiltakshavar. Vi ser ikkje at dette temaet er relevant i denne saka ( 11). Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Det er viktig at løyveinnehavaren planlegg transport av ved og proviant, slik at det blir minst mogleg køyring på kortast mogleg tid. Vi meiner også det er ein fordel at transporten skjer midt i veka og ikkje ei helg, dette av omsyn til friluftslivet. Dette gjeld ikkje oppatt-stikking av løyper som er naudsynt for tryggleiken. Vi viser til vilkåra i dette løyvet ( 12). Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3e, 6.3l, 1.2b og 1.3c, Mysubytta landskapsvernområde 3 pkt. 6.3d, Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3e og Vigdalen landskapsvernområde 3, pkt. 6.3e, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til DNT Oslo og Omegn for gjennomføring av transport med snøskuter og helikopter som søkt om for året Vilkår 1)Motorisert ferdsel i samband med DNT sine hytter Løyvet gjeld for følgjande turistforeiningshytter: Nørdstedalseter: Inntil 6 turar à tur/retur med snøskuter for ettersyn, varetransport, personell og søppel, i perioden 15.februar - 20.april 2013.Tillaten rute er vist på kart vedlagt søknad i (kvista løype Sognefjellshytta Storevatnet Liabrevatnet Vetledalen Nørdstedalseter). Når vegen inn Fortunsdalen er open og/eller forsvarleg å bruke til transport, skal denne brukast. Skridulaupbu: 1 tur med snøskuter ved spesielle behov for ettersyn i perioden 15. februar - 20.april Tillaten rute er Grotli aust for Skridulaupen ned ved Nordre Rauddalsåi Skridulaupbu. Denne ruta kan vere konfliktfylt i forhold til villreinen og alternative ruter bør utgreiast som ein del av forvaltningsplanarbeidet. Trulsbu: Inntil 12 turar med snøskuter for ettersyn, varetransport og søppel i perioden 15. februar 20. april Tillaten ruter er Skjellom Steinflyranden Holåbreen Lundadalsvatnet Trulsbu.(alt. 2, Sota Illvatnet Trulsbu (kvista løype)). I samband med forvaltningsplanarbeidet bør det vurderast bruk av helikopter framfor frakt med snøskuter til Trulsbu. Slæom: Inntil 9 turar med snøskuter for ettersyn, varetransport og søppel i perioden15.februar 1. mai Tillaten rute er Sota Mysubyttdalen Slæom. Fast: Inntil 4 flygingar for transport av lastefolk, varetransport, gass, ved, søppel etc. i juni. Helikopterflyging skjer frå Mørkridsdalen. Arentzbu: Inntil 6 flygingar for transport av lastefolk, varetransport, gass, ved, søppel etc. i juni. Helikopterflyging skjer frå Mørkridsdalen. Sprongdalshytta: Inntil 5 flygingar for transport av lastefolk, varetransport, gass, ved, søppel etc. i juni. Helikopterflyging skjer frå Jostedalen. Vigdalstølen: 2 turar med snøskuter i året for ettersyn og transport av utstyr i perioden15.februar 20.april ) Motorisert transport i samband med kvisting Løyvet gjeld følgjande ruter: Sota Nørdstedalseter

49 Trulsbu Fortundalsbreen Medalsbu Trulsbu Nørdstedalseter Medalsbu Sognefjellet Nørdstedalseter I tillegg til leiekøyrar gjeld løyvet også dei som har tilsynet med dei ulike hyttene. Løyvet gjeld for perioden 1. mars 2. påskedag. Løyvet gjeld utsetting og ettersyn av kvist. 3) Motorisert transport i samband med bru over Nobbelvi Løyvet gjeld: Inntil 2 flygingar med helikopter i juni for frakt av mannskap for utlegging av bru, flygingane skal samordnast med proviant transport frå Mørkridsdalen 1 flyging i oktober for inntaking av brua. Generelle vilkår for all motorferdsel: Transportoppdraga skal planleggast og samordnast slik at det totale talet på turar kan reduserast til eit minimum. For skutertransport skal det i utgangspunktet nyttast leigekøyrarar, men løyvet gjeld også dei som har tilsyn med dei respektive hyttene, og for Nørdstedalseter også drivarane av denne. Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar og i tida palmelaurdag 2. påskedag. Dette gjeld ikkje transport til Nørdstedalseter og køyring i samband med behov for ettersyn av kvisting. Kvisting skal normalt være avslutta ei veke før palmelaurdag. Tillatne trasear for bruk av snøskuter til kvistinga er kortaste rute som er sikker og praktisk gjennomførbar. Kontroll lav rasfarlege område før stikking av skiløype, dersom det er nødvendig, blir regna som ein del av stikkinga, og løyvet til motorferdsel med dette er inkludert. Det skal brukast naturlig nedbrytbare materiale(kvist) til kvistinga. Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø, særleg villrein, og friluftsliv. Motorferdsel skal meldast seinast dagen før til Statens naturoppsyn (LivByrkjeland tlf , Luster og/eller ØyvindAngard tlf , Skjåk) som vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiar som transportutøvar må rette seg etter, for eksempel og leggje om køyreruta eller utsetja køyreturen. Løyve til motorferdsel og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. DNT O&O sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2013 til forvaltningsstyresmakta. Forvaltningsstyresmakta kan endre eller gje nye vilkår for løyvet seinare av omsyn til verneverdiane, jf. det pågåande arbeidet med forvaltningsplanen for verneområda i Breheimen. Vi gjer merksam på at løyvet berre gjeld etter verneforskrifta og ikkje etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med til høyrande forskrifter. Det må innhentast nødvendige løyve (eventuell avklaring) til motorferdsel frå kommunane og grunneigarar, samt at flyving lågare enn 150 meter over bakken krev løyve frå Luftfartstilsynet. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3e, 6.3l, 1.2b og 1.3c, Mysubytta landskapsvernområde 3 pkt. 6.3d, Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3e og Vigdalen landskapsvernområde 3, pkt. 6.3e, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve

50 til DNT Oslo og Omegn for gjennomføring av transport med snøskuter og helikopter som søkt om for året Vilkår 1)Motorisert ferdsel i samband med DNT sine hytter Løyvet gjeld for følgjande turistforeiningshytter: Nørdstedalseter: Inntil 6 turar à tur/retur med snøskuter for ettersyn, varetransport, personell og søppel, i perioden 15.februar - 20.april 2013.Tillaten rute er vist på kart vedlagt søknad i (kvista løype Sognefjellshytta Storevatnet Liabrevatnet Vetledalen Nørdstedalseter). Når vegen inn Fortunsdalen er open og/eller forsvarleg å bruke til transport, skal denne brukast. Skridulaupbu: 1 tur med snøskuter ved spesielle behov for ettersyn i perioden 15. februar - 20.april Tillaten rute er Grotli aust for Skridulaupen ned ved Nordre Rauddalsåi Skridulaupbu. Denne ruta kan vere konfliktfylt i forhold til villreinen og alternative ruter bør utgreiast som ein del av forvaltningsplanarbeidet. Trulsbu: Inntil 12 turar med snøskuter for ettersyn, varetransport og søppel i perioden 15. februar 20. april Tillaten ruter er Skjellom Steinflyranden Holåbreen Lundadalsvatnet Trulsbu.(alt. 2, Sota Illvatnet Trulsbu (kvista løype)). I samband med forvaltningsplanarbeidet bør det vurderast bruk av helikopter framfor frakt med snøskuter til Trulsbu. Slæom: Inntil 9 turar med snøskuter for ettersyn, varetransport og søppel i perioden15.februar 1. mai Tillaten rute er Sota Mysubyttdalen Slæom. Fast: Inntil 4 flygingar for transport av lastefolk, varetransport, gass, ved, søppel etc. i juni. Helikopterflyging skjer frå Mørkridsdalen. Arentzbu: Inntil 6 flygingar for transport av lastefolk, varetransport, gass, ved, søppel etc. i juni. Helikopterflyging skjer frå Mørkridsdalen. Sprongdalshytta: Inntil 5 flygingar for transport av lastefolk, varetransport, gass, ved, søppel etc. i juni. Helikopterflyging skjer frå Jostedalen. Vigdalstølen: 2 turar med snøskuter i året for ettersyn og transport av utstyr i perioden15.februar 20.april ) Motorisert transport i samband med kvisting Løyvet gjeld følgjande ruter: Sota Nørdstedalseter Trulsbu Fortundalsbreen Medalsbu Trulsbu Nørdstedalseter Medalsbu Sognefjellet Nørdstedalseter I tillegg til leiekøyrar gjeld løyvet også dei som har tilsynet med dei ulike hyttene. Løyvet gjeld for perioden 1. mars 2. påskedag. Løyvet gjeld utsetting og ettersyn av kvist. 3) Motorisert transport i samband med bru over Nobbelvi Løyvet gjeld: Inntil 2 flygingar med helikopter i juni for frakt av mannskap for utlegging av bru, flygingane skal samordnast med proviant transport frå Mørkridsdalen 1 flyging i oktober for inntaking av brua. Generelle vilkår for all motorferdsel: Transportoppdraga skal planleggast og samordnast slik at det totale talet på turar kan reduserast til eit minimum. For skutertransport skal det i utgangspunktet nyttast leigekøyrarar, men løyvet gjeld også dei som har tilsyn med dei respektive hyttene, og for Nørdstedalseter også drivarane av denne.

51 Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar og i tida palmelaurdag 2. påskedag. Dette gjeld ikkje transport til Nørdstedalseter og køyring i samband med behov for ettersyn av kvisting. Kvisting skal normalt være avslutta ei veke før palmelaurdag. Tillatne trasear for bruk av snøskuter til kvistinga er kortaste rute som er sikker og praktisk gjennomførbar. Kontroll lav rasfarlege område før stikking av skiløype, dersom det er nødvendig, blir regna som ein del av stikkinga, og løyvet til motorferdsel med dette er inkludert. Det skal brukast naturlig nedbrytbare materiale(kvist) til kvistinga. Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø, særleg villrein, og friluftsliv. Motorferdsel skal meldast seinast dagen før til Statens naturoppsyn (LivByrkjeland tlf , Luster og/eller ØyvindAngard tlf , Skjåk) som vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiar som transportutøvar må rette seg etter, for eksempel og leggje om køyreruta eller utsetja køyreturen. Løyve til motorferdsel og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. DNT O&O sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2013 til forvaltningsstyresmakta. Forvaltningsstyresmakta kan endre eller gje nye vilkår for løyvet seinare av omsyn til verneverdiane, jf. det pågåande arbeidet med forvaltningsplanen for verneområda i Breheimen. Vi gjer merksam på at løyvet berre gjeld etter verneforskrifta og ikkje etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med til høyrande forskrifter. Det må innhentast nødvendige løyve (eventuell avklaring) til motorferdsel frå kommunane og grunneigarar, samt at flyving lågare enn 150 meter over bakken krev løyve frå Luftfartstilsynet. Samrøystes som innstillinga.

52 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/271-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 17/ Sak - Frakt av ved og varer til hytte ved Lundadalsvatnet med snøskuter Dokument i saka: E-post vedlagt søknad frå Rolf Rakstad, Odd Arve Rakstad og Elling Rakstad, dagsett Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Rolf Rakstad søker på vegner av seg sjøl, Elling Rakstad og Odd Arve Rakstad, om løyve til inntil 2 turar for å transportere ved og proviant til hytte ved Lundadalsvatnet med snøskuter. Søkjaren presiserer at han vil bruke leigekøyrar og ynskjer å følgje ruta Skjellom Holåbreen - Lundadalen. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2, og 6.3 forvaltningsmyndet kan gje løyve til bla. a: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Søknaden gjeld transport til privat hytte i Skjåk Almenning. Transporten vil gå føre seg opp lia til Skjellom seter og inn i nasjonalparken. Vidare over ved Skjellhovden og inn til Grjotådalsmunningen og opp på Steinflyi. Vidare ned på Holåbreen og ned i Lundadalen til den aktuelle hytta. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området under transporten. Sekretariatet

53 har gjort ei grundig vurdering av tilkomst til Lundadalen og konferert med SNO, Ottadalen villreinutvalg, Skjåk Almenning (grunneigar) og leigekøyrarar om kva som er beste ruta samla sett og spesielt ut ifrå natur-og miljøomsyn. Ein har kome fram til at ruta som er foreslege bør brukast. Det er beste tilkomsten til Lundadalen om vinteren, men transportane må vurderast bl.a. i forhold til villreintrekka. Kunnskapsgrunnlaget om køyretrase og landskapet er god. Landskapet i nasjonalparken langs den aktuelle traseen går frå ca.900 m.o.h. og opp til 1900 m.o.h. I den aktuelle perioden er det snødekt og lite påverkeleg av motorferdsla. Kunnskapen om villreinen i området er god både vitskapeleg og erfaringsbasert. Det har vore jakt på villrein i området sidan 1967 da tamreinlaget vart nedlagt. Fleire rapportar og undersøkingar gje eit godt grunnlag for å vurdere årssyklusar til villreinstammen, om bruk av området. Naturbasen gje informasjon om trekkvegar og beiteområde. Området er eit transittområde reinen bevegar seg gjennom mellom vinterbeite og sumarbeite(sein haust/tidleg vår). Vinterbeite ligg ute på tangen på Tverrfjellet i aust og sumarbeite innover Tundradalen og over til området mellom Tundradalen og Ostradalen. I den aktuelle perioden som vintertransportane til Lundadalen skjer er det liten sjanse for å treffe rein i aktuelle området. For å ta høgde for endringar i bestandsdynamikken skal SNO ta turar i området for og følgje utviklinga. Med så god kunnskapen ser ikkje sekretariatet føre-var-prinsippet som relevante i denne Samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket for å sikre god praksis for tiltaket. Påverknader på økosystem skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre tiltaka/dispensasjonane som er gjevne for transport etter same trase, samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at den traseen som sekretariatet har skissert i saka blir nytta under køyringa. Dekning av kostnader ved miljøskade. Motorferdsel er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. I tillegg vil vilkåra i vedtaket vere med å regulere verksemda. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten. Det er 2 aktuelle alternativ å dekke transportbehovet på. Bruk av helikopter eller snøscooter. Helikopter er best egna for store transportar, medan snøscooter er meir praktisk og økonomisk for mindre oppdrag. I dette tilfelle er snøscooter beste alternativ. Etter vurdering av dei miljørettlege prinsippa meiner sekretariatet at tiltaket samla sett kan gjennomførast utan større risiko for natur og miljø i det gjeldande området. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre gjev Rolf Rakstad, Odd Arve Rakstad og Elling Rakstad, løyve til transport av ved og proviant til hytte ved Lundadalsvatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e, og med følgjande vilkår: Vilkår Tilvist køyrerute er frå Skjellom seter og inn i nasjonalparken. Vidare over Skjellflya og inn til Grjotådalsmunningen og opp på Steinflya. Vidare ned på Holåbreen og ned i Lundadalen til hytta. Det skal brukast leigekøyrar. Løyvet gjeld for, samla, inntil 2 turar og leigekøyrar må vurdere om andre oppdrag i området som har fått løyve kan kombinerast med dette. Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt villrein og i utfartsområde. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinen sin lokalisering og bruk av området, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur.køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli 2013.

54 Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle løyve frå kommunen og grunneigar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Rolf Rakstad, Odd Arve Rakstad og Elling Rakstad, løyve til transport av ved og proviant til hytte ved Lundadalsvatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e, og med følgjande vilkår: Vilkår Tilvist køyrerute er frå Skjellom seter og inn i nasjonalparken. Vidare over Skjellflya og inn til Grjotådalsmunningen og opp på Steinflya. Vidare ned på Holåbreen og ned i Lundadalen til hytta. Det skal brukast leigekøyrar. Løyvet gjeld for, samla, inntil 2 turar og leigekøyrar må vurdere om andre oppdrag i området som har fått løyve kan kombinerast med dette. Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt villrein og i utfartsområde. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinen sin lokalisering og bruk av området, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur.køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle løyve frå kommunen og grunneigar. Samrøystes som innstillinga.

55 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/83-2 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 18/ Sak - Bruk av snøskuter i samband med snømåling og vedlikehald av gangbruer- Glommens og Laagens Brukeier forening - Breheimen nasjonalpark/strynefjellet landskapsvernområde Dokument i saka: - Søknad dagsett , frå Glommens og Laagens Brukseier foreining (GLB). Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Forskrift for Strynefjellet landskapsvernområde, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19,juli 2009, nr.100. Søknaden GLB søker om å få nytte snøskuter i fast felt for å ressurskartleggje snømengda for avrenning til kraft- magasina i kanten av Breheimen verneområde. Målingane blir også brukt som grunnlag for flomvarslinga og til allment formål. På oppfordring formidlar dei historiske snømålingar til forskingsinstitusjonar og andre interesserte. Det blir målt tre målestrekk i Breheimen nasjonalpark (jf. vedlagt kartskisse), av dette eit i Breiddalsvatn-feltet og to i Rauddalsvatn-feltet. Desse målingane blir utført i løpet av ein dag i kvart av felta. GLB har og ansvaret for vedlikehald av tre bruer langs nordsida av Rauddalsvatn (Rauddalsåi, austre Sandåi og vestre Sandåi). For utkøyring av utstyr og materialar i samband med utbetring og vedlikehald av desse, er det behov for køyring inntil tre dagar i året. Ein av dagane kan kombinerast med snømålinga i Rauddalsvatn-feltet. Det blir søkt om løyve med snøscooter i Breheimen i samband med snømåling for normalt 2 dagar i året, men i samband med utbetring av bruer, inntil 5 dagar i året Aktuelle scootersjåførar er frå Eidsiva Vannkraft AS; Lars-Egar Haugen, Pål Mork, Håkon Haugen, Morten Brekkum, Jakop Sæther og Are Flatmo. Verneformål, verneforskrift og framlegg til forvaltningsplan Breheimen nasjonalpark med til liggjande verneområde vart oppretta gjennom verneplan for Breheimen av Kongen i statsråd 7.august Breheimen nasjonalparkstyre er forvaltningstyresmakt for verneområdet. Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Vidare er det mellom anna lagt spesiell vekt på å ta vare på å ta vare på eit variert biologisk mangfald (jf. 2 i verneforskrifta

56 for nasjonalparken). Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode(verneforskrifta 3 pkt. 6.1). Det er likevel opna for at forvaltningstyresmakta etter søknad kan gje løyve til: i) bruk av snøskuter, beltekøyretøy eller luftfartøy i samband med snømåling, drift, vedlikehald og oppgradering/fornying av eksisterande kraftanlegg og telekommunikasjonsanlegg. f) bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o.l. (jf. verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3 pkt.6.3 bokstav i og f). Etter verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde, er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode(verneforskrifta 3 pkt. 6.1).Det er likevel opna for at forvaltningstyresmakta etter søknad kan gje løyve til: motorferdsel i samband med snømålingar. (jf. verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde 3 pkt.6.3 bokstav c). Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er vedlikehald av bruer tillate(verneforskrifta 3 pkt. 1.2 b). Vurdering Sekretariatet er kjent med behovet for snømålingar i området og det er teke inn ein heimel for å kunne tillate køyring i samband med dette arbeidet. Dei aktuelle bruene er til nytte for stignettet i området. Vedlikehald av bruer er lov så lenge det er i samsvar med forvaltningsplan. Det førelegg ei skisse til forvaltningsplan som det nå blir arbeidt vidare med. Det går fram i skissa at eksisterande bruer kan vedlikehaldas og byggast opp att dersom dei er øydelagt, f eks av flom. Opprinneleg storleik og utforming skal være som før, og det skal nyttast naturvenlege materialar. Flytting, ombygging eller oppsetting av nye bruer krev løyve, og det må såleis søkast ved evt. ønskje om dette. Sekretariatet har vurdert omsynet til verneverdiane i området, særleg når det gjeld dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Det er positivt at det blir lagt opp til at fleire oppdrag kan kombinerast, slik at omfanget av motorferdsla blir halde nede. Aktuelle ruter går delvis i vinterbeite for villrein. Med gitte vilkår finn sekretariatet grunnlag for å kunne tilrå bruk av snøskuter til dei omsøkte føremåla. Av omsyn til dyrelivet, særlig villreinkalvinga, bør en unngå motorferdsel i slike områder etter 20. april. Køyring i perioden april skal derfor kun finne stad dersom det er nødvendig at snømåling skjer da etter 20. april. Tilsvarende må det tas hensyn til sårbare områder under kjøringen. GLB skal derfor ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) før køyringa finn stad. SNO kan da opplyse om det må takast konkrete omsyn til spesielle verneverdiar, som villrein. Ut frå omsyn til bl. a villrein er det best om køyringa inn i Rauddalen skjer frå aust med utgangspunkt i Rauddalsdammen, og ikkje heilt frå Grotli i nord over Huguvardtjønn. Forholda (føret/tilgjenge, tryggleik) kan likevel være slik at dette ikkje lar seg gjere. Så langt det er moglig skal motorferdsel med snøskuter i verneområda skje gjennom leiekjøring, jf. s 36 i skissa til forvaltningsplan. Snømåling krev spesiell kompetanse, vi finn det ikkje hensiktsmessig å setje vilkår om leiekjøring i dette tilfellet. Om det kan være aktuelt å gi fleirårige løyve til køyring tilknytta vedlikehald av bruene vil bli vurdert i det pågåande arbeidet med forvaltningsplanen. Vi oppfattar kunnskapsgrunnlaget som godt og det er gjort greie for dei tilhøva ein må ta omsyn til(nml 8). Det er ikkje vurdert som nødvendig å ta i bruk føre-var-prinsippet (NML 9). Påverknad på økosystemet vil ikkje bli nemneverdig om vilkåra blir oppfylt (NML 10). Når det gjeld evt. skader på naturmangfaldet som ein verknad av tiltaka som det her er søkt om, så skal dei lastast tiltakshavar om dei ikkje er urimelege ut ifrå den karakter skaden har (NML 11).

57 Det er lagt opp til bruk av snøskuter under transporten som i dette tilfelle er det mest praktiske. Ved snømålinga blir reidskapen som blir frakta med inn i verneområdet teke med ut att. Når det gjeld reparasjon av bruer gjeld det same og eventuelt overskotsmateriell/avfall skal frakast ut av verneområdet. Driftsmetodane og teknikkane har vore brukt lenge og det er ikkje påvist skade i nemneverdig grad. (NML 12) Ut ifrå ei samla vurdering finn sekretariatet at tiltaket kan gjennomførast. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Glommens og Laagens Brukseier foreining løyve til bruk av snøskuter i samband med snømålingar og vedlikehald av bruer. Løyvet blir gjeve med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt.6.3 bokstav i og f og verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde, 3 pkt. 6.3 bokstav c. Løyvet blir gjeve på følgjande vilkår: Vilkår - Det kan køyrast inntil to snøskuterturar årleg til snømålestrekk i Breiddals-feltet og inntil to snøkuterturar årleg til snømålestrekk i Rauddalsfeltet. - Løyvet gjeld i perioden 1. mars 30. april i åra 2013, 2014 og Inntil tre turar med snøskuter for transport av utstyr og materialar for vedlikehold av bruer på nordsida av Rauddalsvatnet fram til 30. april Bruk av snøskuter til snømåling Rauddalen skal kombinerast med transporten til vedlikehald av bruer i området så langt det lar seg gjere. - Køyring etter 20. april kan berre finne stad dersom det er heilt nødvendig at oppdraga finn stad da. - Køyring skal ikkje finne stad i påska (palmelaurdag - 2. påskedag) og på sundagar. - Lovleg rute til snømålingar i Breiddalsfeltet er inn frå Breiddalen. Når det lar seg gjere ut frå føret/tilgjenget og tryggleik skal køyring inn i Rauddalen skje frå aust. Elles kan det køyrast inntil Rauddalen frå Grotli via Huguvardstjønn. - Løyvet gjeld for dei personane som er nemt i søknaden, som er referert i dette brevet. - Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg villrein) og friluftsliv. - Motorferdsel skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiar. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal være med under transporten. Kjøreboka skal fyllast ut på forhånd. - GLB sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli det enkelte året til forvaltningsmyndet. - Det må i tillegg søkast Jostedalsbreen nasjonalparkstyre om løyve dersom alternativ rute vestafor Mårådalen skal brukast. Bruken av denne ruta kan skje unntaksvis gjennom Breheimen nasjonalpark og Strynefjellet landskapsvernområde. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Glommens og Laagens Brukseier foreining løyve til bruk av snøskuter i samband med snømålingar og vedlikehald av bruer. Løyvet blir gjeve med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt.6.3 bokstav i og f og verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde, 3 pkt. 6.3 bokstav c. Løyvet blir gjeve på følgjande vilkår: Vilkår

58 - Det kan køyrast inntil to snøskuterturar årleg til snømålestrekk i Breiddals-feltet og inntil to snøkuterturar årleg til snømålestrekk i Rauddalsfeltet. - Løyvet gjeld i perioden 1. mars 30. april i åra 2013, 2014 og Inntil tre turar med snøskuter for transport av utstyr og materialar for vedlikehold av bruer på nordsida av Rauddalsvatnet fram til 30. april Bruk av snøskuter til snømåling Rauddalen skal kombinerast med transporten til vedlikehald av bruer i området så langt det lar seg gjere. - Køyring etter 20. april kan berre finne stad dersom det er heilt nødvendig at oppdraga finn stad da. - Køyring skal ikkje finne stad i påska (palmelaurdag - 2. påskedag) og på sundagar. - Lovleg rute til snømålingar i Breiddalsfeltet er inn frå Breiddalen. Når det lar seg gjere ut frå føret/tilgjenget og tryggleik skal køyring inn i Rauddalen skje frå aust. Elles kan det køyrast inntil Rauddalen frå Grotli via Huguvardstjønn. - Løyvet gjeld for dei personane som er nemt i søknaden, som er referert i dette brevet. - Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg villrein) og friluftsliv. - Motorferdsel skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiar. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal være med under transporten. Kjøreboka skal fyllast ut på forhånd. - GLB sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli det enkelte året til forvaltningsmyndet. - Det må i tillegg søkast Jostedalsbreen nasjonalparkstyre om løyve dersom alternativ rute vestafor Mårådalen skal brukast. Bruken av denne ruta kan skje unntaksvis gjennom Breheimen nasjonalpark og Strynefjellet landskapsvernområde. Samrøystes som innstillinga.

59 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/2-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 19/ Sak - Søknad om bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til fiske, villreinjakt og sanking og tilsyn med beitedyr - Jakop Sæther Dokument i saka: E-postar dagsett 29.desember 2012, frå Jakop Sæther. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad datert 29.desember 2012 søkjer Jakop Sæther om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet, under villreinjakt og i samband med tilsyn og sanking av beitedyr. Likelydande søknad, vart sendt i 2010, 2011 og Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til fiske, under villreinjakt og ved tilsyn med beitedyr på/rundt Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege værtilhøve som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla

60 belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7. Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml. 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag om i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 22. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Jakop Sæther. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fisk, villreinjakt og sanking og tilsyn med beitedyr. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Jakop Sæther. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3

61 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fisk, villreinjakt og sanking og tilsyn med beitedyr. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga.

62 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/3-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 20/ Sak - søknad om frakt av ved, gass og anna utstyr til hytte ved Lundadalsvatnet, samt utplassering av salt til beitedyr i Lundadalen. Dokument i saka: Søknad av 29.desember 2012 frå Jakop Sæther. Søknaden blir vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Jakop Sæther søkjer om løyve til transport med snøskuter til følgjande formål: 1. 2 turar med ved og proviant og gass med snøskuter over fjellet til hytte ved Lundadalsvatnet. Med avstikkar for utplassering av salt på tre plassar nedover Lundadalen, for Hestdalen beitelag. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Tiltaket vil omfatte motorferdsel og utplassering av salt stein i nasjonalparken. Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarkspreget naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel til på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Utplassering av t.d. salt i nasjonalparker er i utgangspunktet forbode. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: - «bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser» ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark).

63 - For utkøyring av saltstein: «bruk av snøskuter eller luftfartøy for utkøyring av saltstein o.l. for jordbruksføremål, jf. retningsliner fastsette i forvaltningsplan, jf. 5.»( 3 pkt.6.3.bokstav b i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark). - For utplassering av saltstein: «-oppsetting av saltsteinar og liknande i jordbruksnæring.» ( 3 pkt. 1.2 bokstav d i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Transportetappen til Lundadalen har vore omdiskutert. Det er 3 alternative etapper å bruke frå Ottadalen: 1. Gjennom sjølve Lundadalen frå munning i Ottadalen. 2. Over fjellet frå Nordberg om Skjellom seter Steinflya Hålåbreen og ned i indre del av Lundadalen. 3. Opp frå Sota Sotflya nedi Tundradalen over Gjelåflaten og opp på Steinflyi Hålåbreen ned i indre del av Lundadalen. Alternativ 1. Skal ein køyre inn dalen frå hovuddalføret Ottadalen er det fleire parti som gjer køyringa vanskeleg. Spesielt etter at ein kjem inn i nasjonalparken, ved kryssing av Dalåi, ei side elv til Skjøli, som renn i gjennom Lundadalen. Her må ein måke veg gjennom ein djup dal. Det er og utfordrande med at parti blir snøbare p.g.a. sterk vind. I tillegg er det sårbare biotopar i dalen som gjer køyring kontroversielt. Alternativ 2. Her må ein krysse fjellmassivet mellom Ottadalen og Lundadalen i nasjonalparken. Dette er ruta som har vore mest brukt dei siste 20 åra. Ruta kan vere kontroversiell sidan ho kryssar eit viktig reinstrekk mellom sumar og vinterbeite på Tverrfjellet/ Tundradalen mellom Skjellom seter og Steinflya. Alternativ 3. Dette er ein svært tung løype opp frå Sota seter til Sotflya. Den egnar seg for transport berre i stutte periodar. Den går og inn i villreinområdet ved Gjelåflaten. Sekretariatet har hatt fleire diskusjonar med SNO/ Ottadalen villreinutvalg/skjåk Almenning(grunneigar) og leigekøyrarane om kva som er beste ruta. Ein har kome fram til at alternativ 1 bør brukast minst mogleg, alternativ 2 peikar seg ut som beste tilkomsten til Lundadalen, men det må vurderast i forhold til villreintrekka. Alternativ 3 egnar seg best for transport opp til Sotflya. Ut ifrå ein samla vurdering vil ein tilrå at strekninga Skjellom Steinflya Lundadalen blir brukt til Lundadalen. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova 8 12, jf. 7. Kunnskapsgrunnlaget (nml. 8) er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. Lang tids bruk av traseen har gjeve eit godt grunnlag for kvar transporten bør finne stad. Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen (nml. 9). Belastninga på økosystema/miljøbelastninga på området er liten både for dette tiltaket og generelt. Dekning av kostnader ved miljøskade (nml. 11)er lite relevant. Det er ikkje avdekt skade eller forureining på natur og miljø så lenge slik transport har gått føre seg i verneområdet. Det er lagt vekt på og setje vilkår som regulerer tiltaket for å unngå skade. Det er lagt opp til å bruke miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar (nml. 12) som har vist seg mest mogleg tenlege til dette formålet i forhold til påreknelege skader på økosystemet. Utplassering av salt I Lundadalen er det 3 faste utplasseringar av salt i kasser som blir brukt. Ved Ytste setra, Ved Sauhytta (beitebu) og ved hyttene ved Lundadalsvatnet. Det er heimel i forskrifta for utplassering av salt, men ikkje heimla utkøyring av saltet. Ein må derfor bruke dei generelle dispensasjonreglane. Køyring av salt har tradisjon frå lenge før nasjonalparken vart etablert. Det beiter både storfe og sau i Lundadalen og beitinga er organisert gjennom Hestdalen beitelag. Saltet blir plassert i lukka kasser og lagt ut til husdyra etter behov i beitesesongen.

64 Kunnskapen om beitinga og utkøyring er god og utplassering av salt byggjer på gamal tradisjonsboren kunnskap ( nml. 8). Føre-var-prinsippet er ikkje relevant i denne samanhengen (nml. 9).Belastninga på økosystemet er minimal. Beiting fører derimot til å oppretthalde det biologiske mangfaldet.(nml. 10).Dekning av kostnader ved miljøskade er ikkje relevant i dette tilfelle (nml. 11). Plassering av salt i kasser som er lukka er ein god måte å lagre saltet på. Utporsjonering på faste plassar skaper liten innverknad på miljøet. Bruk av snøskuter til utkøyring kombinert med annan køyring er ressursparande og gje mindre slitasje på terrenget.(nml. 12). Ut ifrå vurderingane meiner sekretariatet at tiltaka kan gjennomførast. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Jakop Sæther løyve til transport av gass og anna utstyr til hytte ved Lundadalsvatnet i Breheimen nasjonalpark. I tillegg blir det gitt løyve til uttransport av salt til faste plassar i Lundadalen: Ytste setra Sauhytta og ved osen på Lundadalsvatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav b og e, pkt. 1.2 bokstav d. Vilkår - Det skal brukast leigekøyrar. - Tilvist køyrerute er frå område Skjellom seter inn i verneområde til Grotådalsmunningen Steinflya - Hålåbreen - osen av Lundadalsvatnet. For reparasjon av hengjebruk, vidare frå nemnte os og ned Lundadalen til Ytste setra. - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. - Det vert gjeve løyve til inntil 2 turar til osen av Lundadalsvatnet, og ned til Ytste setra. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø, friluftsliv og spesielt villrein. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Jakop Sæther løyve til transport av gass og anna utstyr til hytte ved Lundadalsvatnet i Breheimen nasjonalpark. I tillegg blir det gitt løyve til uttransport av salt til faste plassar i Lundadalen: Ytste setra Sauhytta og ved osen på Lundadalsvatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav b og e, pkt. 1.2 bokstav d. Vilkår - Det skal brukast leigekøyrar. - Tilvist køyrerute er frå område Skjellom seter inn i verneområde til Grotådalsmunningen Steinflya - Hålåbreen - osen av Lundadalsvatnet. For reparasjon av hengjebruk, vidare frå nemnte os og ned Lundadalen til Ytste setra.

65 - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. - Det vert gjeve løyve til inntil 2 turar til osen av Lundadalsvatnet, og ned til Ytste setra. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø, friluftsliv og spesielt villrein. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Samrøystes som innstillinga.

66 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/103-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 21/ Sak - Søknad om løyve til bruk av båt med motor under fiske på Lundadalsvatnet Elling Rakstad Dokument i saka: E-postar dagsett 4.januar 2013, frå Elling Rakstad. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad datert 4.januar 2013 søkjer Elling Rakstad om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet i Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna fiske på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege vertilhøve som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget

67 av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7. Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag om i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 5. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3

68 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova med verneforskrift og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Samrøystes som innstillinga.

69 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 22/ Sak - Frakt av maskiner og utstyr gjennom Strynefjellet landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Dokument i saka: - Brev dagsett , frå Stryn Sommerski ved dagleg styreleiar Magne Brekke. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Strynefjellet landskapsvernområde, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Søknaden frå Stryn Sommerski v/ Magne Brekke, dagsett 12. desember 2012, transport av maskiner og utstyr mellom Riksveg 15 ved Grotli, på austsida av verneområdet, gjennom Strynefjellet landskapsvernområde til Stryn Sommerski sitt anlegg på vestsida av verneområdet. Det blir søkt om10 turar tur/retur Grotli. Dette gjeld i perioden etter nyttår 2013 når vegen er stengt. Det er behov for transport inn til senteret i slutten av januar, midten av februar, midten av mars og midten av april. Verneforskrift og verneformål Formålet med Strynefjellet landskapsvernområdet er bl.a. å ta vare på eit naturlandskap med økologisk verdi og opplevingsverdi. Vidare står det at formålet er å: Taka vare på biologisk mangfald i området, med særleg vekt på leveområde for villreinstammen i Ottadalen villreinområde. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Etter verneforskrift for Strynefjellet landskapsvernområde er motorferdsel på land, og på vatn forbode, medrekna start og landing med luftfartøy. Lågt flyging under 300 m frå bakken er forbode jf.(verneforskrifta 3 pkt. 6.1). Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a. nødvendig motorferdsel for drift av Stryn sommer-skisenter, i samsvar med, 3 pkt. 6.3 bokstav i, i verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde. Jf. framlegg til retningsliner fastsett i forvaltningsplanen. Vurdering Bruk av leigekøyrar har tidlegar vore vurdert, men konklusjonen er at ved krav til leigekøyrar, vil det krevje eit større tal turar enn det som er strengt nødvendig for drifta av sommerskisenteret. Grunnen til at det ikkje kan køyrast inn til sommerskisenteret etter trase får vest som blir utanfor

70 verneområde, er den store rasfaren opp Videdalen. Dette er avklara tidlegar. Ut ifrå verneformålet, som er presisert i framlegg til forvaltningsplanen, skal det leggjast serleg vekt på villreininteressene og friluftsinteressene i området. Dette må vurderast opp i mot behovet for transport. Det er viktig å leggja opp transporten så rasjonelt som mogleg for å unngå meire køyring enn nødvendig. I framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde av står det (s. 56): Det kan gjevast løyve til naudsynt motorferdsel i samband med drift av Stryn Sommarskisenter, t.d. frakt av maskiner/utstyr. Ved vurdering av slike søknader skal ein vurdere behovet for drifta opp mot verneformåla serleg villrein, og friluftslivsinteresser. I dette m.a. i vurdering av ruter for frakt og tid på året». Når det gjeld forholdet til villrein i området så bør ein unngå køyring når vår-trekket nordover til Breiddalen skjer. Etter samtale med leiar i Ottadalen villreinutvalg, Stig Aaboen, bør køyringa avsluttast i midten av april. Etter samtale med tidlegare dagleg leiar i Stryn Sommerski Ola Flo har han forklart følgjande om behovet for køyringa: Bakgrunnen for at drifta av Stryn sommerskisenter har behov for køyring er å forme/byggje opp løypene utover vinteren til skisenteret opnar på våren. I tillegg er det ein del vedlikehald på anlegget som må gjerast før sesongen. Det vil bli brukt trakkemaskin eller snøscooter til køyringa. Fortrinnsvis snøscooter når maskinane er køyrt inn til anlegget, men det er vanskeleg å bestemme deling av turane på type motorkøyretøy ut frå praktiske forhold. Snøskuter blir prioritert når maskinane er på plass. Sekretariatet ser at det av praktiske grunnar er vanskeleg å spesifisere type køyretøy som vert brukt for kvar tur. Ein vil presisere at målet er å halde motorferdsla i verneområdet på så låg eit nivå som mogleg og at den skal avgrensast til det som er naudsynt køyring. Det bør setjast eit maksimum tal på turar og tiltakshavar skal prøve å avgrense bruken av trakkemaskin og heller bruke snøscooter. Ein vil minne om at forvaltninga har fokus på at det har vore 2 nestenulukker med transport av trakkemaskiner etter denne traseen dei siste åra. Båe har gått gjennom isen på vassdraget inne på Vassvenda. Det er ikkje observert forureining etter desse til no. Det blir sett krav i vilkåra med spesifisering av trase utanom islagde vassdrag ned til Langvatnet. Det er også viktig at det vert ført køyrebok i tråd med vilkåra og som ligg i køyretøya under transport. Samtidig at det blir sendt inn rapport over aktiviteten i verneområdet ved slutten på sesongen. Søknaden blir vurdert slik etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. 9 Føre-var-prinsippet - sekretariatet har vurdert prinsippet, men meiner at ein ved å setje vilkår om trase kan styre ferdsla gjennom området på ein tilfredstillande måte. Traseane som er bruk vil bli kontrollert. 10 Økosystem belastning miljøbelastninga i området er liten og tiltaket vil ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Talet på turar skal haldast på så låg eit nivå som mogleg. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det blir lagt vekt på og setje vilkår som regulerer verksemda for å unngå skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett. Det finst ikkje alternative ruter til området utanfor område som kan brukast. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav i, i verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde vedtek Breheimen nasjonalparkstyre dispensasjon frå verneforskriftene for transport med snøskuter eller trakkemaskin frå Grotli til Stryn sommerskisenter. Dispensasjonen blir gjeven med følgjande vilkår: Vilkår. - Løyvet gjeld fram til 20. april 2012 og omfattar inntil 10 turar tur/retur med snøskuter eller trakkemaskin frå Grotli til Tystigen ved Stryn sommerskisenter. Snøskuter skal prioriterast brukt. - Løyvet gjeld ikkje sundagar, og heilagdagane i påska. - Køyretrase: Får utløpsosen på Heillstuguvatnet langs Strynsfjellsvegen, eller langs nordsida av Heillstuguvatnet til vest-enden og opp til vegen vidare langs Strynefjellsvegen frå

71 Vargevasskulane til Langvatnet langs nordsida av Langvatnet til vernegrensa. - Ved bruk av fleire køyretøy, og under retur skal det brukast same køyretrase for å unngå strålekøyring, dvs. fleire køyrespor ved sida av kvarandre - Køyringa kan utførast utan leigekøyrar, men da av tilsette på Stryn Sommerski. - Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv, spesielt villrein. - All motorferdsle skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ). Her skal det gjevast opp formålet med turen. Oppsynet vil også gje informasjon om det må takast ytterlegare omsyn til verneverdiar i området. - Dette løyvet skal vera med under transporten. - Det skal væra med køyrebok, som skal fyllast ut før kvar tur med dato og formål med turen. Den skal vise den totale aktiviteten fram til gjeldande tidspunkt. - Stryn Sommerski sender med bakgrunn i køyreboka ein skriftlig rapport om utført motorferdsle innan 1. juli 2013 til forvaltningsmyndet. Vi gjer merksam på at dette løyvet berre gjeld i forhold til verneforskrifta. For avklaring/løyve etter anna lovverk, ta kontakt med kommunen og grunneigar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav i, i verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde vedtek Breheimen nasjonalparkstyre dispensasjon frå verneforskriftene for transport med snøskuter eller trakkemaskin frå Grotli til Stryn sommerskisenter. Dispensasjonen blir gjeven med følgjande vilkår: Vilkår. - Løyvet gjeld fram til 20. april 2012 og omfattar inntil 10 turar tur/retur med snøskuter eller trakkemaskin frå Grotli til Tystigen ved Stryn sommerskisenter. Snøskuter skal prioriterast brukt. - Løyvet gjeld ikkje sundagar, og heilagdagane i påska. - Køyretrase: Får utløpsosen på Heillstuguvatnet langs Strynsfjellsvegen, eller langs nordsida av Heillstuguvatnet til vest-enden og opp til vegen vidare langs Strynefjellsvegen frå Vargevasskulane til Langvatnet langs nordsida av Langvatnet til vernegrensa. - Ved bruk av fleire køyretøy, og under retur skal det brukast same køyretrase for å unngå strålekøyring, dvs. fleire køyrespor ved sida av kvarandre - Køyringa kan utførast utan leigekøyrar, men da av tilsette på Stryn Sommerski. - Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv, spesielt villrein. - All motorferdsle skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ). Her skal det gjevast opp formålet med turen. Oppsynet vil også gje informasjon om det må takast ytterlegare omsyn til verneverdiar i området. - Dette løyvet skal vera med under transporten. - Det skal væra med køyrebok, som skal fyllast ut før kvar tur med dato og formål med turen. Den skal vise den totale aktiviteten fram til gjeldande tidspunkt. - Stryn Sommerski sender med bakgrunn i køyreboka ein skriftlig rapport om utført motorferdsle innan 1. juli 2013 til forvaltningsmyndet. Vi gjer merksam på at dette løyvet berre gjeld i forhold til verneforskrifta. For avklaring/løyve etter anna lovverk, ta kontakt med kommunen og grunneigar. Samrøystes som innstillinga.

72 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 23/ Tillatelse til transport av ved. proviant og varer til Hålåbui - Gudbrand Lundemo Dokument i saka: Søknad av 29.oktober 2012 frå Gudbrand Lundemo. Søknaden blir vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Gudbrand Lundemo søkjer om løyve til transport med snøskuter til følgjande formål: 2. 3 lass med ved og proviant, med snøskuter over fjellet til Hålåbue i Lundadalen turar for tilsyn og reparasjon av DNT si hengebru ved Røysflatan i Lundadalen. Gudbrand Lundemo er leigekøyrar i Skjåk kommune og tilsynsmann for DNT hytta Trulsbu. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Tiltaket vil omfatte motorferdsel i nasjonalparken. Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarkspreget naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel til på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a: - «bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser» ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark). - «bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o.l.»( 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark).

73 Vurdering Transportetappen til Lundadalen har vore omdiskutert. Det er 3 alternative etappar å bruke frå Ottadalen: 1. Gjennom sjølve Lundadalen frå munning i Ottadalen. 2. Over fjellet frå Nordberg om Skjellom seter Steinflya Hålåbreen og ned i indre del av Lundadalen. 3. Opp frå Sota Sotflya nedi Tundradalen over Gjelåflaten og opp på Steinflyi Hålåbreen og ned i indre del av Lundadalen. Alternativ 1. Skal ein køyre inn dalen frå hovuddalføret Ottadalen er det fleire parti som gjer køyringa vanskeleg. Spesielt etter at ein kjem inn i nasjonalparken, ved kryssing av Dalåi, ei side elv til Skjøli, som renn i gjennom Lundadalen. Her må ein måke veg gjennom ein djup dal. Det er og utfordrande med at parti blir snøbare p.g.a. sterk vind. I tillegg er det sårbare biotopar i dalen som gjer køyring kontroversielt. Alternativ 2. Her må ein krysse fjellmassivet mellom Ottadalen og Lundadalen i nasjonalparken. Dette er ruta som har vore mest brukt siste 20 åra. Ruta kan vere kontroversiell sidan ho kryssar eit viktig reinstrekk mellom sumar og vinterbeite på Tverrfjellet/ Tundradalen mellom Skjellom seter og Steinflya. Alternativ 3. Dette er ein svært tung løype opp frå Sota seter til Sotflya. Den egnar seg for transport berre i stutte periodar. Den går og inn i villreinområdet ved Gjelåflaten. Sekretariatet har hatt fleire diskusjonar med SNO/ Ottadalen villreinutvalg/skjåk Almenning(grunneigar) og leigekøyrarane om kva som er beste ruta. Ein har kome fram til at alternativ 1 bør brukast minst mogleg, alternativ 2 peikar seg ut som beste tilkomsten til Lundadalen, men det må vurderast i forhold til villreintrekka. Alternativ 3 egnar seg best for å transport opp til Sotflya. Ut ifrå ein samla vurdering vil ein tilrå at strekninga Skjellom Steinflya Lundadalen blir brukt til Lundadalen. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova 8 12, jf. 7. Kunnskapsgrunnlaget (nml. 8) er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. Lang tids bruk av traseen har gjeve eit godt grunnlag for kvar transporten bør finne stad. Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen (nml. 9). Belastninga på økosystema/miljøbelastninga på området er liten både for dette tiltaket og generelt. Dekning av kostnader ved miljøskade (nml. 11)er lite relevant. Det er ikkje avdekt skade eller forureining på natur og miljø så lenge slik transport har gått føre seg i verneområdet. Det blir lagt vekt på og setje vilkår som regulerer tiltaket for å unngå skade Det er lagt opp til å bruke miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar (nml. 12) som har vist seg mest mogleg tenlege til dette formålet i forhold til påreknelege skader på økosystemet. For avstikkar ned Lundadalen til hengebrua som skal reparerast gjeld same vurdering. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Gudbrand Lundemo løyve til å bruke snøskuter til transport av ved og proviant til Hålåbu ved Lundadalsvatnet i Breheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e. Vilkår -Tilvist køyrerute er frå område Skjellom seter inn i verneområde til Grotådalsmunningen Steinflya - Hålåbreen - osen av Lundadalsvatnet. For reparasjon av hengjebruk, vidare frå nemnte os og ned Lundadalen til brua på Røysflatan. - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar.

74 - Det vert gjeve løyve til inntil 3 turar til osen av Lundadalsvatnet., og 2 turar med snøskuter til hengjebru. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø, friluftsliv og spesielt villrein. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Gudbrand Lundemo løyve til å bruke snøskuter til transport av ved og proviant til Hålåbu ved Lundadalsvatnet i Breheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e. Vilkår -Tilvist køyrerute er frå område Skjellom seter inn i verneområde til Grotådalsmunningen Steinflya - Hålåbreen - osen av Lundadalsvatnet. For reparasjon av hengjebruk, vidare frå nemnte os og ned Lundadalen til brua på Røysflatan. - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. - Det vert gjeve løyve til inntil 3 turar til osen av Lundadalsvatnet., og 2 turar med snøskuter til hengjebru. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø, friluftsliv og spesielt villrein. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Samrøystes som innstillinga.

75 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/519-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 24/ Sak - Bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet 2013 Dokument i saka: E-postar dagsett 13.januar 2013, frå Rolf Rakstad. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad datert 13.januar 2013 søkjer Rolf Rakstad om løyve til å bruke båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet i Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a.: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at dei i kongeleg resolusjon er teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna fiske på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege vertilhøva som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg å avgrense det til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7.

76 Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og plassert langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep. Når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Holåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Villreinbukk trekker langs vatnet sporadisk. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Friluftslivet i området er minimalt.for det meste knytt til fiske på Lundadalsvatnet. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter(fiskebuer) og i tillegg nokre naust. Det har ikkje vore registrert ureglementerte forhold med bruk av motor tidlegare år. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at innhenting av ny kunnskap ikkje er nødvendig (nml. 8).Kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje føre-var-prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket (nml 9). Påverknaden skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at vilkåra som sekretariatet kjem med forslag om i saka blir følgde (nml 10). Bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten (nml. 11). Bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane (nml 12). Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 5. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Rolf Rakstad. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske. Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova og verneforskrift heimla i den og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter desse lovverka om nødvendig. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Rolf Rakstad. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Bruken av båt med motor gjeld under fiske.

77 Vilkår 1. Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. 3. Høgste lovlege fart er 8 knop. 4. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. 6. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Dette løyvet vedkjem naturmangfaldlova og verneforskrift heimla i den og ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter desse lovverka om nødvendig. Samrøystes som innstillinga.

78 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/298-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 25/ Sak - Transport av settefisk inn til tjønnene i Søverdalen og uttransport av kondemnert båt Dokument i saka: - Søknad av 14.januar 2013 frå Skjåk Utmarksservice (oppdragsgjevar Ola Ytre). Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Ola Ytre søkjer om løyve til å frakte 1 båt frå Bottjønna i Søverdalen og ut av nasjonalparken. Båten er kondemnabel. Søknaden vart endra da sekretariatet ringte Ola Ytre som hadde gjeve Marius Aaboen oppdraget. Det viste seg da at båten skulle ut for kondemnering og ikkje inn att i verneområdet for bruk under fortsatt fiske. I tillegg vart det da bestemt å få med settefisk. For å koordinere og redusere antal turar med motorkøyretøy vart det teke munnleg kontakt med Skjåk Almenning om at dei tek med seg settefisk som skal inn til tjern i området på same turen. Kjørerute er frå Nordre Mork, Bråtååsvegen og så vestover Dyringshø til Søverdalen. Verneforskrift og verneformål Tiltaket vil omfatte motorferdsel i nasjonalparken. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhangande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet må vurdere følgjande i saka: Transport med motorkøyretøy /snøskuter: Forvaltningsmyndet kan gje løyve til:

79 - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser» ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark) Transport av fisk: -«bruk av snøskuter eller luftfartøy i samband med kalking og fiskekultivering i samsvar med pkt. 3.3 a) og b).»( 3 pkt. 6.3 bokstav h i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Transporten er tenkt gjennomført frå vernegrensa på Bråtååsen og sørover Dyringshø og ned til vatna som ligg i Søverdalen. Dette er den mest praktiske og stutte tilkomsten til området. Området det gjeld er i dag berre sporadisk brukt av villreinen. Spesielt på grøntbeitetrekk om våren og da mest bukk. Elles er området av dei mest inngrepsfrie og med svært liten aktivitet. Målet er og halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg, og avgrense det til det som er strengt nødvendig. Det gjeld heile elles verneområde. Vatna det skal frakast båtar til har vore brukt til fiske i eit par mannsaldrar. Transporten av båtane er tenkt kombinert med nettopp tur leigekøyraren skal ha for grunneigaren Skjåk Almenning med settefisk til vatn i Søverdalen. På båe tjønn er det opna for fiske med garn og oter. Kunnskapen om dyrelivet i området er god (bla. gjennom fagrapportar). Kunnskapen om sårbare artar og uroing er god nok til å vurdere saka, og det er såleis ikkje behov for å ta i bruk føre-var -prinsippet, jf 8 og 9 i naturmangfaldlova. Ut over vinteren kan uro og støy være negativt for dyrelivet. Køyringa vil skje i eit urøyvd område. Det var rein i området under teljinga den 13.januar 2013, men dette var ein liten bukkeflokk på dyr som går i området heile vinteren og våren. Den er ikkje så påverkeleg for støy og uroing som fostringsflokkane. Vi vurderer det slik at den samla belastninga på økosystemet ikkje er for stor nå, jf 10. Vi vurderer risiko for skader på natur og miljø som lite relevant i dette tilfelle, jf 11. Bruk av snøskuter blir vurdert som det mest fornuftige transportmiddelet i dette tilfelle, jf 12. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at søknaden kan godkjennast på viss vilkår. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: 1. Breheimen nasjonalparkstyre gjev Marius Aaboen løyve til å bruke snøskuter til å inntransport av settefisk til Rundtjønn, Bottjønn og Nedre Søvertjønn i tråd med utsettingsløyve gjeve Skjåk Almenning som grunneigar. 2. Breheimen nasjonalparkstyre gjev Skjåk Utmarkservice v/marius Aaboen, Skjåk løyve til å frakte ut av nasjonalparken kondemnabel båt som Ola Ytre har liggjande ved Bottjønn i Søverdalsområdet i nasjonalparken. Oppdragsgjevar er Ola Ytre. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og 3 pkt 6.3 bokstav h Vilkår - Det skal brukast leigekøyrar - Tilvist køyrerute er frå Bråtååsen over Dyringshø og ned til nedre Søvertjønn og inn til dei andre tjønnene. - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. - Det vert gjeve løyve til inntil 1 tur med snøskuter. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare rundt villrein i området, med korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli 2013.

80 Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak 1. Breheimen nasjonalparkstyre gjev Marius Aaboen løyve til å bruke snøskuter til å inntransport av settefisk til Rundtjønn, Bottjønn og Nedre Søvertjønn i tråd med utsettingsløyve gjeve Skjåk Almenning som grunneigar. 2. Breheimen nasjonalparkstyre gjev Skjåk Utmarkservice v/marius Aaboen, Skjåk løyve til å frakte ut av nasjonalparken kondemnabel båt som Ola Ytre har liggjande ved Bottjønn i Søverdalsområdet i nasjonalparken. Oppdragsgjevar er Ola Ytre. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e og 3 pkt 6.3 bokstav h Vilkår - Det skal brukast leigekøyrar - Tilvist køyrerute er frå Bråtååsen over Dyringshø og ned til nedre Søvertjønn og inn til dei andre tjønnene. - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. - Det vert gjeve løyve til inntil 1 tur med snøskuter. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare rundt villrein i området, med korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar. Samrøystes som innstillinga.

81 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/466-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 26/ Sak - Bruk av snøskuter til frakt av bygningartiklar og utstyr i samband med vedlikehald av hytte ved Glittervatnet Dokument i saka: - Søknad dagsett 18.januar 2013, frå Marius Aaboen. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Marius Aaboen, som er leigekøyrar i Skjåk kommune, søkjer på vegner av Ola og Jarleif Haugen om løyve til transport av diverse materiell for bruk til vedlikehald av hytta dei to har i austenden av Glittervatnet, med snøskuter. Transporten vil gå føre seg frå Grotli og inn i nasjonalparken over Huguvardstjønn. Behovet for transport gjeld vindauge, litt panel, utstyr og aggregat. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken er forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan likevel gje løyve bla: Transport I verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark heiter det mellom anna: bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o. l. ( 3 pkt. 6,3 bokstav f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Bygging I verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark heiter det mellom anna om vedlikehald at reglane ikkje er til hinder for: - -«vedlikehald av bygningar, anlegg og innretningar som ikkje fører til

82 bruksendring. Vedlikehald skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpassast landskapet. Vedlikehald omfattar ikkje ombygging eller utviding.» ( 3 pkt. 1,2 bokstav a i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Forslag til forvaltningsplan Skisse til forvaltningsplan var lagt ved verneplanframlegget og etter vernetidspunktet har det vore arbeidt vidare med forslaget. Det var fagleg godkjent av Direktoratet for naturforvaltning 5. desember 2012, med merknad om at det burde arbeidast vidare med strukturen i dokumentet. I planforslaget dagsett heiter det mellom anna: - «Med vedlikehald meiner ein her alt av innvendig vedlikehald, og utvendig vedlikehald som gjeld utskifting av material og/eller utstyr med nytt av same type og dimensjon, til dømes dører eller vindauge. Eit anna døme på slikt vedlikehald er når kledningsbord blir skifta ut med nye bord i same dimensjon. Betre isolering fell innanfor definisjonen av vedlikehald.» Transport til Glittervatnet skjer etter egna strekning frå bilveg ved Grotli. Vurdering Transporten vil gå føre seg opp lia sør for Grotli og innover Huguvardstjønn til Glittervatnet. På grunn av at området sør for Grotli er utfartsområde er det viktig å unngå transport i helgene og påska. Området er vinterbeite for villreinen og har dei siste åra vore brukt kvar vinter. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området under transporten. Det er rimeleg å rekne med ein tur med bakgrunn i behovet for materialar til det vedlikehaldet som skal gjerast. Etter samtale med Jarleif Haugen den så er det avklara at utskifting av vindauge gjeld i same storleik og utforming som dei eksisterande. Utskifting skjer på grunn av råteskader. Kunnskapsgrunnlaget er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke landskap, økosystem, naturtypar og artar gjennom overvaking av området. Generasjonars bruk av området har også vore med og gjeve føringar for kvar transporten best kan gå gå føre seg (nml. 8). Vi vurderer det derfor ikkje som nødvendig å bruke før-var-prinsippet i denne saka (nml. 9). Tiltaka vil heller ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Påverknader på miljøet i området totalt sett er minimal( nml. 10). Nml. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det blir lagt vekt på å setja vilkår som regulerer verksemda for å hindre skade. Nml. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar bruk av snøskuter blir vurdert å vera ein fornuftig transportmåte i dette tilfelle, sett i forhold til mengda av varer. Når det gjeld byggjeverksemnda så ser sekretariatet det som heimla i verneforskrifta 3 pkt.1.2. bokstav a. men dersom eventuelt avvik går utover dette, og det som er utdjupa i framlegg til forvaltningsplan (sjå over) må det takast kontakt med forvaltningsmyndet og kommunen. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre gjev Marius Aaboen løyve til transport av materialar, snekkerreidskap og aggregat til hytte ved Glittervatnet. Oppdraget skjer etter bestilling frå Ola og Jarleif Haugen til hytte ved Glittervatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav f, og på følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er frå Grotli over Huguvardstjønn til hytte ved austenden av Glittervatnet. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for inntil 1 tur - retur. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt i forhold til villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta.

83 - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigarar. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Marius Aaboen løyve til transport av materialar, snekkerreidskap og aggregat til hytte ved Glittervatnet. Oppdraget skjer etter bestilling frå Ola og Jarleif Haugen til hytte ved Glittervatnet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav f, og på følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er frå Grotli over Huguvardstjønn til hytte ved austenden av Glittervatnet. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for inntil 1 tur - retur. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt i forhold til villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel /byggjeverksemd frå kommunen og grunneigarar. Samrøystes som innstillinga.

84 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Eldrid Nedrelo Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 27/ Sak - Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter og helikopter til jordbruksformål Skjolden beite- og sankelag Dokument i saka: Søknad om løyve til motorisert transport v/skjolden beite- og sankelag, datert , og tillegg til søknad sendt per e-post Søknaden vert vurdert i samsvar med: Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 1. Breheimen nasjonalpark. Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5. Mørkridsdalen landskapsvernområde. Naturmangfaldlova Framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde. Søknaden Skjolden beite- og sankelag søkjer om løyve til transport med snøskuter og helikopter innanfor Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark i perioden Transporten er knytt til jordbruk og gjeld saltstein, ved, proviant, div. utstyr, driftsmidlar til støling og evt. redningsaksjonar i samband med tilsyn og sanking av beitedyr. Transporten vil bli samordna mest mogleg rasjonelt. Behovet for transport vil variere frå år til år. Skjolden beite- og sankelag søkjer om løyve for bruk av snøskuter med utgangspunkt frå Osen til desse stadene: Ofsarvatnet 1 tur (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Fast 1 tur (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Kjervafossa ved Fast 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark) Åsete 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Tilsynsbu nord for Åsete 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark)

85 Vidare søkjer beite- og sankelaget om bruk av snøksuter frå Hødnevollen til Dulsete og Dalen (Mørkridsdalen landskapsvernområde) 2 turar med to snøskuterar. Kart med innteikna køyreruter er vedlagt søknaden. Det vert søkt om løyve til bruk av snøskuter i perioden 1. oktober-15.mai. Vanleg trase til Osen går frå Kolstad i Dalsdalen, utanfor Mørkridsdalen landskapsvernområde. Dersom forholda over isen på Ofsarvatnet gjer det naudsynt, må traseen for bruk av snøskuter til Osen leggast inn i landskapsvernområdet nord for Ofsarvatnet. Skjolden beite- og sankelag søkjer samstundes om løyve til landing med helikopter med inntil 3 dagar kvart år med eitt hiv/landing følgjande stader: Knivabakkgjerdet, Knivabakkli, Dulsete, Råsane, Langedalen, Nobbi, Bolstadsveidalen. I samband med støling på Fossen vert det søkt om inntil tre hiv/landingar kvart år. Verneformål, verneforskrift og framlegg til forvaltningsplan Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde vart oppretta gjennom verneplan for Breheimen av Kongen i statsråd 7. august Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Vidare er formålet med nasjonalparken å ta vare på eit høgfjellsøkosystem med eit eigenarta og variert biologisk mangfald, ta vare på leveområde til villreinstammen i Ottadalen villreinområde, ta vare på vassdragsnaturen i området, ta vare på ein variasjonsrikdom i geologi med særprega geologiske førekomstar, vegetasjon og landskap, ta vare på grottene i området og å ta vare på kulturminne. Ålmenta skal ha høve til uforstyrra oppleving av naturen gjennom utøving av naturvenleg og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging. I nasjonalparken er vegetasjon verna mot skade og øydelegging av alle slag (jf. verneforksrifta 3 pkt. 2.1). Vidare er dyrelivet, medrekna hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplassar, verna mot skade og unødig forstyrring (jf. verneforskrifta 3 pkt. 3.1). Formålet med Mørkridsdalen landskapsvernområde er å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi og opplevingsverdi og som er identitetsskapande. Vidare er føremålet med landskapsvernområdet å ta vare på stølar med stølsvollar, kulturminne og naturbeitemarker, ta vare på geologiske førekomstar og breforma landskap som U-dalar, breane sine avsetningar og andre kvartærgeologiske førekomstar, ta vare på vakker og særprega vassdragsnatur, særleg knytt til Mørkridsdalselvi, og å ta vare på edellauvskogen med særmerkte, store og/eller gamle dekorative levande og daude tre, førekomstar av gamal furuskog og rasmarker som pregar landskapet. Ålmenta skal ha høve til natur- og landskapsoppleving gjennom utøving av naturvenleg og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging. I utgangspunktet er all motorferdsel forbode i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i 3 pkt. 6.2 og 6.3.

86 Forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til m.a. bruk av snøskuter for utkøyring av saltstein ol. for jordbruksføremål i tråd med retningsliner fastsette i forvaltningsplan (jf. 3 pkt. 6.3 bokstav b i båe forskriftene). Vidare kan forvaltningsstyresmakta gi løyve til bruk av luftfartøy for transport av materialar, ved, varer og utstyr til hytter og stølshus (jf. 3 pkt. 6.3 bokstav e i båe forskriftene). Av framlegget til forvaltningsplan går det fram at det ved faste, årlege behov er aktuelt å gi fleirårige løyve til føremåla Skjolden beite- og sankelag søkjer om. Fleirårige løyve vil kunne vere på inntil 4 år avgrensa til styreperioden for det sitjande styret. Søknaden skal også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova 8 til 12. Vurdering Beitedyra i området har behov for saltstein og det er behov for å transportere div. varer, materialar og utstyr til stølane i samband med jordbruket. Av topografiske omsyn vert transporten gjort på den mest hensiktsmessige måten ved bruk av snøskuter vinterstid der det let seg gjere, og elles ved bruk av helikopter. Etter verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark kan det gjevast løyve til bruk av snøskuter og helikopter til formåla nemnde i søknaden. Hovudformålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Hovudformålet med Mørkridsdalen landskapsvernområde er å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi og opplevingsverdi og som er identitetsskapande. Motorferdsel er i utgangspunktet forbode i verneområda då dette kan ha negative effektar på verneverdiane gjennom forstyrring, slitasje og støy. Etter verneforskriftene kan forvaltningsstyresmakta gi løyve til aktiviteten. Dette inneber at bruken av snøskuter og helikopter ikkje må stride mot verneformålet. Det er difor eit mål å minimere motorferdsel i verneområda og å avgrense motorferdsel til berre det mest naudsynte. Det går fram av naturmangfaldlova 8 at offentlege avgjerder som gjeld naturmangfaldet så langt det er rimeleg skal bygge på vitskapleg og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfald, samt effekten av påverknader. Kunnskapen om naturmangfaldet i området er henta frå verneplan for Breheimen med konsekvensutgreina på deltema villrein, biologisk mangfald, Naturbase, ArcGis prosjekt om hekkande rovfugl i Sogn og Fjordane, Fylkesatlas, uttale frå Fjelloppsynet i Luster og tidlegare løyve til motorisert transport v/skjolden beite- og sankelag. Ein konstaterer at aktiviteten ikkje vil føre til inngrep i landskapet av nokon art. For dyrelivet og friluftsliv kan motorferdsel ha ein forstyrrande effekt. Delar av området er barmarksbeite for villrein (vår-, sommar og haustbeite). Fjelloppsynet i Luster opplyser at området der aktiviteten vil føregå ikkje har vore nytta av villrein i seinare tid. Med dei vilkåra som er sett i løyvet, vert motorferdsla avgrensa i tid og rom til det som er mest naudsynt og vil ikkje uroe villrein. Det er få registrerte hekkelokalitetar av rovfugl i det aktuelle området. Samstundes er det lite motorferdsel i området, og sjølv få turar med helikopter eller snøskuter kan ha påverknad på hekkelokalitetar, særleg tidleg i hekketida. Motorferdsel i området bør difor avgrensast til berre det mest naudsynte. I nokre delområde er det registrert rikare vegetasjonssamfunn. Med bakgrunn i topografien må bruk av snøskuter skje ved gode snøforhold. Ein vurderer at bruk av snøskuter på godt snødekt mark og bruk av helikopter i eit avgrensa tidsrom vil ha liten verknad på vegetasjon med omsyn til slitasje. Ein ser det som positivt at beite- og sankelaget og grunneigarlaget har praksis på å samordne transport for ulike behov og formål i området. Breheimen nasjonalparkstyre ser at det vil vere eit årleg behov for transport av saltstein og varer/utstyr til stølhus i området, og meiner difor det er aktuelt å gi fleirårig løyve til formålet. Forvaltningsstyresmakta har vurdert omsynet til verneverdiane i området, jf. verneforskriftene 2, og meiner tiltaket med dei vilkåra som er sette i løyvet med tal turar i eit avgrensa tidsrom

87 ikkje kjem i strid med verneformålet. Samstundes har ein vektlagt at aktiviteten er nødvendig for at beite- og sankelaget skal kunne ha dyr på beite i området. Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova er vurderte slik: Bruk av snøskuter og helikopter for transport i samband med jordbruk i området, vil isolert sett ha liten effekt på natur-, og kulturlandskapet. Nasjonalparkforvaltaren legg til grunn at tiltaket åleine, med dei vilkåra som vert sette for løyvet, i liten grad vil påverke trua, nær trua eller verdifullt naturmangfald som er omfatta av verneformålet, og at føreliggjande kunnskap om naturmangfaldet i saka er i samsvar med krava som følgjer av naturmangfaldlova 8. Sjølv om tiltaket isolert sett i liten grad vil påverke natur- og kulturlandskapet, må den einskilde søknaden vurderast etter prinsippet om samla belastning, jf. naturmangfaldlova 10. Mørkridsdalen landskapsvernområde (lvo) og Breheimen nasjonalpark er verna gjennom verneplan for Breheimen, saman med Strynefjellet lvo, Mysubytta lvo, Høydalen lvo, Vigdalen lvo og Høyrokampen naturreservat. Ved vurderinga av samla belastning, må desse verneområda sjåast i samanheng. Eksisterande påverknad i området består i hovudsak av bygningar, beiting, utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, jakt og fiske. Nasjonalparkforvaltaren kan ikkje sjå at aktiviteten vil føre til auka motorferdsel i området. Med dei vilkåra som er sette meiner nasjonalparkforvaltaren at den samla belastninga av motorferdsla beite- og sankelaget søkjer om og mogleg framtidig aktivitet i nasjonalparken og Mørkridsdalen landskapsvernområde vil vere akseptabel. Etter nasjonalparkforvaltaren si vurdering føreligg det tilstrekkeleg kunnskap om naturmangfaldet og kva effektar tiltaket vil ha på dette mangfaldet. Føre-var prinsippet vert difor ikkje vektlagt i saka, jf. naturmangfaldlova 9. Det er ikkje aktuelt å stille fordyrande vilkår. Det er heller ikkje aktuelt å vurdere anna transportmiddel for gjennomføring av tiltaket. Naturmangfaldlova 11 og 12 vert difor ikkje vurdert nærare. Etter ei konkret vurdering der nasjonalparkforvaltaren særleg har vektlat at tiltaket ikkje strir mot verneformålet, og at tiltaket er nødvendig for at beite- og sankelaget skal kunne ha beitedyr i området, meiner nasjonalparkforvaltaren at det med dei gitte vilkåra kan gjevast løyve til tiltaket. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav b) og e) gir Breheimen nasjonalparkstyre Skjolden beite- og sankelag løyve til bruk av snøskuter for frakt av utstyr, materialar, saltstein ol. til jordbruksføremål til desse stadene: Osen - Ofsarvatnet 1 tur (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Osen - Fast 1 tur (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Osen - Kjervafossa ved Fast 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark) Osen - Åsete 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Osen - tilsynsbu nord for Åsete 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark) Dersom veret og istilhøva gjer det naudsynt, kan traseen for bruk av snøskuter leggast på nordsida av Ofsarvatnet. Dersom tilhøva gjer at ein ikkje kan nytte snøskuter, vert det med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e) gitt løyve til 1 landing med helikopter for frakt av utstyr, materialar,

88 saltstein ol. til jordbruksføremål følgjande stader: Ofsarvatnet, Fast, Kjervafossa, Åsete og tilsynbu nord for Åsete. Vidare vert det gitt løyve til bruk av snøksuter for frakt av utstyr, materialar, saltstein ol. for jordbruksføremål frå: Hødnevollen til Dulsete og Dalen (Mørkridsdalen landskapsvernområde) 2 turar med to snøskuterar. Med heimel i verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e) gir Breheimen nasjonalparkstyre Skjolden beite- og sankelag løyve til bruk av helikopter for frakt av utstyr, materialar, saltstein ol. til jordbruksføremål i inntil tre dagar kvart år med ein landing kvar av følgjande stader/stølsvollar: Knivabakkgjerdet, Knivabakkli, Dulsete, Råsane, Langedalen, Nobbi og Bolstadsveidalen. Det vert gitt løyve til inntil tre landingar kvart år knytt til stølsdrift på Fossen. Vilkår Løyvet for bruk av snøskuter gjeld perioden 1. februar til 15. mai åra 2013, 2014 og Løyvet for bruk av helikopter gjeld i perioden 2. mai til 31. oktober. Løyvet gjeld ikkje søndagar og andre heilagdagar. Bruk av snøskuter skal følgje trasear innteikna på kart vedlagt søknaden. Bruk av snøskuter og helikopter skal avgrensast til det som er strengt naudsynt. Under køyring og flyging skal det takast særleg omsyn til naturmiljøet, særleg dyreliv, og friluftsliv. Bruken av snøskuter og flyginga må avklarast med SNO Luster seinast dagen før flyging m.a. for å avklare omsynet til dyreliv, med evt. korreksjon for flyginga. Kontaktperson er Liv Byrkjeland, tlf: Dersom det er villrein i området når transporten er planlagt bør transporten utsetjast til villreinen har trekt vekk. Dispensasjonen skal takast med ved flyging og visast ved kontroll. Løyve til motorferdsel og køyrebok skal takast med under transport. Køyrebok skal fyllast ut på førehand før kvar tur/dag. Rapport om dato og stad for transport, og tal turar for bruk av snøkuter og helikopter skal sendast Breheimen nasjonalparkstyre innan 1. november kvart år. Nasjonalparkstyret kan etter samråd med beite- og sankelaget endre vilkåra dersom arbeidet med forvaltningsplanen syner at det trengst. Løyvet gjeld ikkje rein persontransport eller berre for tilsyn med stølshus. Så langt det er mogleg skal transporten samordnast med andre grunneigarar i området. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Bjarne Eiolf Holø tredde frå kl etter handsaming av denne saka, og Per Kjøllesdal kom i møtet og deltok i handsaming av sakene frå og med sak nr. 28/13.

89 Vedtak Med heimel i verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav b) og e) gir Breheimen nasjonalparkstyre Skjolden beite- og sankelag løyve til bruk av snøskuter for frakt av utstyr, materialar, saltstein ol. til jordbruksføremål til desse stadene: Osen - Ofsarvatnet 1 tur (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Osen - Fast 1 tur (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Osen - Kjervafossa ved Fast 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark) Osen - Åsete 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde) Osen - tilsynsbu nord for Åsete 3 turar (Mørkridsdalen landskapsvernområde og Breheimen nasjonalpark) Dersom veret og istilhøva gjer det naudsynt, kan traseen for bruk av snøskuter leggast på nordsida av Ofsarvatnet. Dersom tilhøva gjer at ein ikkje kan nytte snøskuter, vert det med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e) gitt løyve til 1 landing med helikopter for frakt av utstyr, materialar, saltstein ol. til jordbruksføremål følgjande stader: Ofsarvatnet, Fast, Kjervafossa, Åsete og tilsynbu nord for Åsete. Vidare vert det gitt løyve til bruk av snøksuter for frakt av utstyr, materialar, saltstein ol. for jordbruksføremål frå: Hødnevollen til Dulsete og Dalen (Mørkridsdalen landskapsvernområde) 2 turar med to snøskuterar. Med heimel i verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e) gir Breheimen nasjonalparkstyre Skjolden beite- og sankelag løyve til bruk av helikopter for frakt av utstyr, materialar, saltstein ol. til jordbruksføremål i inntil tre dagar kvart år med ein landing kvar av følgjande stader/stølsvollar: Knivabakkgjerdet, Knivabakkli, Dulsete, Råsane, Langedalen, Nobbi og Bolstadsveidalen. Det vert gitt løyve til inntil tre landingar kvart år knytt til stølsdrift på Fossen. Vilkår Løyvet for bruk av snøskuter gjeld perioden 1. februar til 15. mai åra 2013, 2014 og Løyvet for bruk av helikopter gjeld i perioden 2. mai til 31. oktober. Løyvet gjeld ikkje søndagar og andre heilagdagar. Bruk av snøskuter skal følgje trasear innteikna på kart vedlagt søknaden. Bruk av snøskuter og helikopter skal avgrensast til det som er strengt naudsynt. Under køyring og flyging skal det takast særleg omsyn til naturmiljøet, særleg dyreliv, og friluftsliv. Bruken av snøskuter og flyginga må avklarast med SNO Luster seinast dagen før flyging m.a. for å avklare omsynet til dyreliv, med evt. korreksjon for flyginga. Kontaktperson er Liv Byrkjeland, tlf: Dersom det er villrein i området når transporten er planlagt bør transporten utsetjast til villreinen har trekt vekk. Dispensasjonen skal takast med ved flyging og visast ved kontroll.

90 Løyve til motorferdsel og køyrebok skal takast med under transport. Køyrebok skal fyllast ut på førehand før kvar tur/dag. Rapport om dato og stad for transport, og tal turar for bruk av snøkuter og helikopter skal sendast Breheimen nasjonalparkstyre innan 1. november kvart år. Nasjonalparkstyret kan etter samråd med beite- og sankelaget endre vilkåra dersom arbeidet med forvaltningsplanen syner at det trengst. Løyvet gjeld ikkje rein persontransport eller berre for tilsyn med stølshus. Så langt det er mogleg skal transporten samordnast med andre grunneigarar i området. Samrøystes som innstillinga.

91 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/756-0 Sakshandsamar: Eldrid Nedrelo Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 28/ Sak - Mørkridsdalen landskapsvernområde - Søknad om løyve til bruk av helikopter Skjolden Grunneigarlag Dokument i saka: Søknad om løyve til bruk av helikopter v/skjolden grunneigarlag, datert Søknaden vert vurdert i samsvar med: Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5. Mørkridsdalen landskapsvernområde. Naturmangfaldlova Framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde. Søknaden Skjolden grunneigarlag søkjer om løyve til bruk av helikopter innanfor Mørkridsdalen landskapsvernområde i perioden Føremålet er transport av materialar, ved, varer og utstyr til stølshusa, og materalar til årleg vedlikehald av bygningane. Transporten vil bli samordna mest mogleg rasjonelt. Trongen for transport vil variere frå år til år. Skjolden grunneigarlag søkjer om løyve til: inntil 4 landingar med helikopter ved kvar av stølane Knivabakkli, Dulsete, Liane, Dalen, Fjellsli, Åsete og Fast inntil 2 landingar med heliopter ved kvar av stølane Råsane, Fossen og Nobbi Verneformål, verneforskrift og framlegg til forvaltningsplan Mørkridsdalen landskapsvernområde vart oppretta gjennom verneplan for Breheimen av Kongen i statsråd 7. august 2009.

92 Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Mørkridsdalen landskapsvernområde er å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi og opplevingsverdi og som er identitetsskapande. Vidare er formålet med landskapsvernområdet å ta vare på stølar med stølsvollar, kulturminne og naturbeitemarker, ta vare på geologiske førekomstar og breforma landskap som U-dalar, breane sine avsetningar og andre kvartærgeologiske førekomstar, ta vare på vakker og særprega vassdragsnatur, særleg knytt til Mørkridsdalselvi, og å ta vare på edellauvskogen med særmerkte, store og/eller gamle dekorative levande og daude tre, førekomstar av gamal furuskog og rasmarker som pregar landskapet. Ålmenta skal ha høve til natur- og landskapsoppleving gjennom utøving av naturvenleg og enkelt friluftsliv med lita grad av teknisk tilrettelegging. Plantelivet skal vernast mot skade og øydeleggin som kan endre det verna landskapet sitt særpreg eller karakter vesentleg (jf. verneforskrifta 2.1). I utgangspunktet er all motorferdsel forbode i Mørkridsdalen landskapsvernområde (jf. verneforskrifta 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i 3 pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til m.a. bruk luftfartøy for transport av materialar, ved, varer og utstyr til hytter og stølshus (jf. verneforskrifta 3 pkt. 6.3 bokstav e) og for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på bygningar, anlegg og innretningar (jf. verneforskrifta 3 pkt. 6.3 bokstav f). Av framlegget til forvaltningsplan går det fram at det ved faste, årlege behov er aktuelt å gi fleirårige løyve til føremåla Skjolden grunneigarlag søkjer om. Fleirårige løyve vil kunne vere på inntil 4 år avgrensa til styreperioden for det sitjande styret. Søknaden skal også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova 8 til 12. Vurdering Det er behov for å transportere div. varer, materialar og utstyr til stølane. Stølshusa utgjer viktige element i kulturlandskapet, og vedlikehald av stølshusa er viktig for å oppretthalde verneverdiane i området. Av topografiske omsyn vert transporten gjort på den mest hensiktsmessige måten ved bruk av helikopter. Etter verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde kan det gjevast løyve til bruk av helikopter til formåla nemnde i søknaden. Hovudformålet med Mørkridsdalen landskapsvernområde er å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi og opplevingsverdi og som er identitetsskapande. Motorferdsel er i utgangspunktet forbode i verneområdet då dette kan ha negative effektar på verneverdiane gjennom forstyrring, slitasje og støy. Etter verneforskrifta kan forvaltningsstyresmakta gi løyve til aktiviteten. Dette inneber at flyging og landing med helikopter ikkje må stride mot verneformålet. Det er difor eit mål å minimere motorferdsel i verneområda og å avgrense motorferdsel til berre det mest naudsynte. Det går fram av naturmangfaldlova 8 at offentlege avgjerder som gjeld naturmangfaldet så langt det er rimeleg skal bygge på vitskapleg og erfaringsbasert kunnskap om naturmangfald, samt effekten av påverknader. Kunnskapen om naturmangfaldet i området er henta frå verneplan for Breheimen med konsekvensutgreina på deltema villrein, biologisk mangfald, Naturbase, ArcGis prosjekt om hekkande rovfugl i Sogn og Fjordane, Fylkesatlas, uttale frå Fjelloppsynet i Luster og tidlegare løyve til motorisert transport v/skjolden grunneigarlag.

93 Ein konstaterer at aktiviteten ikkje vil føre til inngrep i landskapet av nokon art. For naturopplevinga kan motorferdsel ha ein forstyrrande effekt. Delar av området er barmarksbeite for villrein (vår-, sommar og haustbeite). Villrein er ein internasjonal ansvarsart for Norge og omsynet til villreinen skal vege tungt i all forvaltning av villreinområde. Fjelloppsynet i Luster opplyser at området i seinare tid ikkje har vore nytta av villrein. Med dei vilkåra som er sett i løyvet, vert motorferdsla avgrensa til det som er mest naudsynt og vil ikkje uroe villrein. I nokre delområde er det registrert rikare vegetasjonssamfunn. Ein vurderer at bruk av helikopter ikkje vil medføre slitasje på vegetasjon slik at landskapet sin art og karakter vert endra vesentleg. Ein ser det som positivt at beite- og sankelaget og grunneigarlaget har praksis på å samordne transport for ulike behov og formål i området. Breheimen nasjonalparkstyre ser at det vil vere eit jamleg behov for transport av materialar, ved, varer og utstyr til stølhusa i området, og meiner difor det er aktuelt å gi fleirårig løyve til formålet. Forvaltningsstyresmakta har vurdert omsynet til verneverdiane i området, jf. verneforskriftene 2, og meiner tiltaket med dei vilkåra som er sette i løyvet om tal turar i eit avgrensa tidsrom ikkje kjem i strid med verneformålet. Samstundes har ein vektlagt at aktiviteten er nødvendig for at grunneigarane skal kunne vedlikehalde stølshusa i området. Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova er vurderte slik: Avgrensa bruk av helikopter for transport av materialar osv. til stølane i området, vil isolert sett ha liten effekt på natur-, og kulturlandskapet. Nasjonalparkforvaltaren legg til grunn at tiltaket åleine, med dei vilkåra som vert sette for løyvet, i liten grad vil påverke trua, nær trua eller verdifullt naturmangfald som er omfatta av verneformålet, og at føreliggjande kunnskap om naturmangfaldet i saka er i samsvar med krava som følgjer av naturmangfaldlova 8. Sjølv om tiltaket isolert sett i liten grad vil påverke natur- og kulturlandskapet, må den einskilde søknaden vurderast etter prinsippet om samla belastning, jf. naturmangfaldlova 10. Mørkridsdalen landskapsvernområde (lvo) er verna gjennom verneplan for Breheimen, saman med Breheimen nasjonalpark, Strynefjellet lvo, Mysubytta lvo, Høydalen lvo, Vigdalen lvo og Høyrokampen naturreservat. Ved vurderinga av samla belastning må desse verneområda sjåast i samanheng. Eksisterande påverknad i området er i hovudsak bygningar, beiting, utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv, jakt og fiske. Nasjonalparkforvaltaren kan ikkje sjå at aktiviteten vil føre til auka motorferdsel i området. Med dei vilkåra som er sette meiner nasjonalparkforvaltaren at den samla belastninga av motorferdsla grunneigarlaget søkjer om og mogleg framtidig aktivitet i Mørkridsdalen landskapsvernområde vil vere akseptabel. Etter nasjonalparkforvaltaren si vurdering føreligg det tilstrekkeleg kunnskap om naturmangfaldet og kva effektar tiltaket vil ha på dette mangfaldet. Føre-var prinsippet vert difor ikkje vektlagt i saka, jf. naturmangfaldlova 9. Det er ikkje aktuelt å stille fordyrande vilkår. Det er heller ikkje aktuelt å vurdere anna transportmiddel for gjennomføring av tiltaket. Naturmangfaldlova 11 og 12 vert difor ikkje vurdert nærare. Etter ei konkret vurdering der nasjonalparkforvaltaren særleg har vektlat at tiltaket ikkje strir mot verneformålet, og at tiltaket er nødvendig for bruken av stølshusa, meiner nasjonalparkforvaltaren at det med dei gitte vilkåra kan gjevast løyve til tiltaket. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Med heimel i verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e) og f) gir Breheimen nasjonalparkstyre Skjolden grunneigarlag løyve til: inntil 4 landingar med helikopter ved kvar av stølane Knivabakkli, Dulsete, Liane, Dalen, Fjellsli, Åsete og Fast, og inntil 2 landingar med heliopter ved kvar av stølane Råsane, Fossen og Nobbi for frakt av materialar, ved, varer og utstyr.

94 Vilkår Løyvet gjeld i perioden 2. mai til 31. oktober. Løyvet gjeld ikkje søndagar og andre heilagdagar. Bruk av helikopter skal avgrensast til det som er strengt naudsynt. Under flyging skal det takast særleg omsyn til naturmiljøet, særleg dyreliv, og friluftsliv. Flyginga må avklarast med SNO Luster seinast dagen før flyging m.a. for å avklare omsynet til dyreliv, med evt. korreksjon for flyginga. Kontaktperson er Liv Byrkjeland, tlf: Dersom det er villrein i området når transporten er planlagt bør transporten utsetjast til villreinen har trekt vekk. Dispensasjonen skal takast med ved flyging og visast ved kontroll. Løyve til motorferdsel og køyrebok skal takast med under transport. Køyrebok skal fyllast ut på førehand før kvar tur/dag. Rapport om dato og stad for landing, og tal turar skal sendast Breheimen nasjonalparkstyre innan 1. november kvart år. Nasjonalparkstyret kan etter samråd med grunneigarlaget endre vilkåra dersom arbeidet med forvaltningsplanen syner at det trengst. Løyvet gjeld ikkje rein persontransport. Så langt det er mogleg skal transporten samordnast med andre grunneigarar i området. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Med heimel i verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e) og f) gir Breheimen nasjonalparkstyre Skjolden grunneigarlag løyve til: inntil 4 landingar med helikopter ved kvar av stølane Knivabakkli, Dulsete, Liane, Dalen, Fjellsli, Åsete og Fast, og inntil 2 landingar med heliopter ved kvar av stølane Råsane, Fossen og Nobbi for frakt av materialar, ved, varer og utstyr. Vilkår Løyvet gjeld i perioden 2. mai til 31. oktober. Løyvet gjeld ikkje søndagar og andre heilagdagar. Bruk av helikopter skal avgrensast til det som er strengt naudsynt. Under flyging skal det takast særleg omsyn til naturmiljøet, særleg dyreliv, og friluftsliv. Flyginga må avklarast med SNO Luster seinast dagen før flyging m.a. for å avklare omsynet til dyreliv, med evt. korreksjon for flyginga. Kontaktperson er Liv Byrkjeland, tlf: Dersom det er villrein i området når transporten er planlagt bør transporten utsetjast til villreinen har trekt vekk. Dispensasjonen skal takast med ved flyging og visast ved kontroll.

95 Løyve til motorferdsel og køyrebok skal takast med under transport. Køyrebok skal fyllast ut på førehand før kvar tur/dag. Rapport om dato og stad for landing, og tal turar skal sendast Breheimen nasjonalparkstyre innan 1. november kvart år. Nasjonalparkstyret kan etter samråd med grunneigarlaget endre vilkåra dersom arbeidet med forvaltningsplanen syner at det trengst. Løyvet gjeld ikkje rein persontransport. Så langt det er mogleg skal transporten samordnast med andre grunneigarar i området. Samrøystes som saksframlegget.

96 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/8-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 29/ Sak - Riving av eksisterande bu og oppføring av ny bu på same stad ved Lundadalsvatnet- Magne Håvard Forberg Dokument i saka: Søknad dagsett 15.desember 2012, frå Magne Håvard Forberg. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Det blir søkt om løyve til å rive den gamle bua ved osen på Lundadalsvatnet i Breheimen nasjonalpark, og byggje ei ny bu. Eigar/Tiltakshavar seier at bua er dårleg vedlikehalden og vanskeleg å restaurere. Det blir derfor søkt om å oppføre ny bu som er teikna 3,75 meter brei og 4 meter lang. Eigaren har også naust ved Lundadalsvatnet. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er oppføring av varige eller mellombelse bygningar forbode (verneforskrifta 3 pkt. 1.1) med unntak gjeve i pkt. 1.3 h Likeeins er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Bygging Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl.a: - -«riving av gamle bygningar, anlegg og innretningar og oppføring av nye med same storleik og for same bruk.» ( 3 pkt. 1,3 bokstav h i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vidare heiter det i forvaltningsplanen:

97 «Forvaltninga kan gje løyve til ombygging og mindre tilbygg. Siktemålet med regelen er å gje løyve til tilbygg som er naudsynt til oppbevaring av utstyr og liknande etter bygningens noverande bruksformål og bruksomfang.» Området i indre Lundadalen representerer eit økosystem med minimale inngrep. Ved osen på Lundadalsvatnet er det samla åtte fiskebuer og seks naust. Nokre få garnkasser er plassert ved vatnet. Det er sett fiske vatnet sidan fyrst på 1900-talet. Villreinen brukar området, spesielt bukkeflokkane. Dei vestre områda er prega av brelandskapet og er av dei mest intakte naturområda i nasjonalparken. Ein DNT-merka stig går frå bilveg ved heimaste Lundadalsseter til Trulsbu innast i dalen. Bygging I dette tilfelle er den eksisterande bua frå midten av 1960-talet, 2,9 m brei og 3,55 m lang, d.v.s. 10,3 kvm. Hytta ber preg av å vera bygd den tida det var vanskeleg å frakte materialar inn i dette området. Det blir søkt om å byggje ei ny bu som er 3,75 m brei og 4 m lang, d.v.s. 15 kvm. Det utgjer ei utviding på 31%. Eksisterande bygning ser slik ut: Martinbu ved Lundadalsvatnet. Den eksisterande bua er mindre pen. Kledd som den er med aluminium, framtrer den svært synleg i landskapet, sjølv om den er lita. Sekretariatet ser at ei ny bu vil kunne falle betre inn i landskapet. Når det gjeld storleiken så er eksisterande bu så er den liten at det er vanskeleg å å få ein god bruksfunksjon. Derimot vil ein kunne få ei tilfredstillande hytte om ein aukar storleiken til 3 m x 4 m. Ein ny bygning vil med panel få ein eksteriørmessig betre utsjånad, samtidig som bruksfunksjonen innvending vil bli litt betre. Da vil heller ikkje overnattingskapasiteten auke. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området, gjennom kartlegging og registreringar gjort i samband med verneplanprosessen (nml. 8). Sekretariatet ser ikkje førevar-prinsippet som relevant i denne samanhengen sidan det ikkje vil føre auka overnattingskapasitet og endra bruk (nml. 9). Tiltaket vil ikkje påverke miljøet i særleg negativ retning, ut ifrå erfaring med eksisterande bygning (nml. 10). I forhold til nml. 11 som gjeld dekning av kostnader ved miljøskade blir det lagt vekt på å sette vilkår som regulerer tiltaket for å unngå skade. Når der gjeld nml. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at tiltaket kan gjennomførast med mindre justeringar. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre vedtek og gje Magne Håvard Forberg løyve til og rive den gamle bua, og byggje ny bu på same stad ved osen på Lundadalsvatnet, på visse vilkår: Vedtaket er fatta med heimel i følgjande punkt i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 1,3 bokstav h. Vilkår - Grunnflata på ny bu skal ikkje overstige 3 meter x 4 meter, utvendig mål. - Mønehøgda frå bakke til toppen av mønet må ikkje overstige 2,90 meter.

98 - Takvinkel skal vere mellom 15 grader og 28 grader, tilpassa forma på huset. - Vindauge i storleik 60/80 cm og/eller 100/70 cm. - Det skal leggjast vekt på at installasjon ikkje skjemmer landskapet. Det skal brukast kledning. og tak i materialar og med fargar som harmonerer med terrenget. - All material som blir til overs, og utstyr frå det gamle bygget skal frakast ut av verneområdet etter ferdigstilling av nytt bygg. Dette gjeld ikkje materialrestar av reint treverk som kan brukast til ved. -Bygget skal ferdigstillast innan år SNO v/ Øyvind Angard, tlf , skal kontrollere bygget etter at det er ferdig. Vi gjer merksam på at søkjar må ha løyve frå grunneigar og kommunen når det gjeld byggjeløyve, og ekstra løyve til å frakte inn bygningsmateriell og bygningsavfall ut. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek og gje Magne Håvard Forberg løyve til og rive den gamle bua, og byggje ny bu på same stad ved osen på Lundadalsvatnet, på visse vilkår: Vedtaket er fatta med heimel i følgjande punkt i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 1,3 bokstav h. Vilkår - Grunnflata på ny bu skal ikkje overstige 3 meter x 4 meter, utvendig mål. - Mønehøgda frå bakke til toppen av mønet må ikkje overstige 2,90 meter. - Takvinkel skal vere mellom 15 grader og 28 grader, tilpassa forma på huset. - Vindauge i storleik 60/80 cm og/eller 100/70 cm. - Det skal leggjast vekt på at installasjon ikkje skjemmer landskapet. Det skal brukast kledning. og tak i materialar og med fargar som harmonerer med terrenget. - All material som blir til overs, og utstyr frå det gamle bygget skal frakast ut av verneområdet etter ferdigstilling av nytt bygg. Dette gjeld ikkje materialrestar av reint treverk som kan brukast til ved. -Bygget skal ferdigstillast innan år SNO v/ Øyvind Angard, tlf , skal kontrollere bygget etter at det er ferdig. Vi gjer merksam på at søkjar må ha løyve frå grunneigar og kommunen når det gjeld byggjeløyve, og ekstra løyve til å frakte inn bygningsmateriell og bygningsavfall ut. Samrøystes som saksframlegget.

99 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2013/361-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 30/ Sak - Skilting til Breheimen frå riksveg 15 ved Dønfoss - Statens vegvesen Region Øst Dokument i saka: E-postkorrespondanse mellom Statens Vegvesen Region øst og Skjåk kommune Plan- Samfunn Miljø Bakgrunn Bakgrunnen for denne saka er at Statens vegvesen og Skjåk kommune har diskutert diverse problemstillingar rundt skilting ved Dønfoss i Skjåk. Dønfoss er eit knutepunkt lokalt. Her er det kryssar riksveg Ottaelva og på nordsida av Dønfoss bru tek det av fylkesveg til Jøingslia og vidare til Bismo. På sørsida av brua tek det av fylkesveg inn Ostradalen til Bråtågrenda. Vidare er det bomveg til Sota seter og Mysubytta. Frå Sota til Mysubytta er det privat bomveg som går i Mysubytta landskapsvernområde. Ved Sota seter er det lagt til rette med informasjonspunkt for Breheimen verneområde. Statens vegvesen har lagt fram eit forslag for Skjåk kommune til skilting i krysset på sørsida av Dønfoss bru. Dei ber i e-post (sendt via Skjåk kommune) om tilbakemelding også frå Breheimen nasjonalparkstyre om styret ynskjer: 1. Skilting berre til informasjonsportalen på Dønfoss. 2. Skilting både til informasjonsportal og til nasjonalparken. Sekretariatet har fått tilsendt skiltnumra og prøvd å teikna ut forslaget slik det er tenkt. Sjå vedlegg i saka. Kjem du frå aust eller vest etter riksveg 15 så er det tenkt å ha ei skilttavle kalla «Forvarsel servicetilbod skilt nr. 600». Skiltet skal setjast opp 1 km før krysset.her vil vegvesenet ha «Dønfoss» og «Breheimen» som tekst og «symbol for informasjon innomhus» og symbol «naturfredet område». Skjåk kommune meiner at «Reinheimen» også må med på tavla sidan informasjonportalen på Dønfoss også omfattar Reinheimen verneområde. Statens vegvesen er reservert til dette fordi dei har skilta til Reinheimen ved informasjonspunktet på Billingen lenger nord langs riksveg 15. Så foreslår vegesenet å setje opp «Forvarsel vegvisingsskilt tabellorienteringstavler nr , før krysset. Her kjem vegvesenet med forslag om at det blir sett opp skilt til

100 «Breheimen»+ symbol «naturfredet området»,«bråtå», og «Sota Sæter»+ bomvegsymbol i tillegg kilometerantal på alle. I krysset er det forslag om «vegvisingsskilt» i form som 4 vegvisarar nr PÅ dei skal det stå: «Bråtå 9», «Sota Sæter 27», symbol «naturfredet området»og «Breheimen 27» og skilt til informasjonsportalen på Dønfoss med verneområdesymbol og informasjonsteikn for informasjon innomhus. Det symbolet som kunne vore brukt i tilleg ved Dønfoss er turstig symbol. Dette er brukt ved Billingen. Vegvesenet er skeptiske til å bruke dette symbolet saman med symbol for «naturfredet området». Vurdering Skiltforslaget er omfattane. Det vil og kunne vere med å leggje grunnlaget for skilting til informasjonsportalen i Skjolden sidan Dønfoss og Skjolden har noko av dei same og vise til. Det styret må meine noko om er: 1. Skal det skiltast berre til informasjonspunktet? 2. Skal det skiltast både til informasjonspunktet og nasjonalparken(d.e. informasjonspunktet ved Sota)? Skiltinga til informasjonspunktet er viktig for å få informert om det langs riksvegen. Når det gjeld Breheimen verneområdet så finst det mange innfallsportar. Det er likevel enkelte som peikar seg ut som meir sentrale enn andre. Sota er eit slikt knutepunkt. Sidan dette ligg 27 km inn i Ostradalen er det viktig å få skilta godt frå riksvegen. Sekretariatet vil tilrå at skilting til «Breheimen» med kilometervising «27km» og symbol «naturfredet området» blir valgt i tillegg til skilting til informasjonspunkt. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre ynskjer skilting ved Dønfoss i tråd med punkt 2, med referanse til framlegget i vedlegget. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Ivar Kvalen tykkjer ikkje skilt 600 er heilt godt. Rolv Kristen Øygard er samd og føreslår at det bør stå «nasjonalpark» etter Breheimen og Reinheimen. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre ynskjer skilting ved Dønfoss i tråd med punkt 2, med referanse til framlegget i vedlegget, men meiner at det bør stå «Breheimen nasjonalpark» og «Reinheimen nasjonalpark» på skiltet, ikkje berre Breheimen og Reinheimen.

101 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 31/ Klage - Avslag på søknad om tilskot til utekjøken på Påleplassen - Breheimenfondet - Bråtå Grendalag Dokument i saka: 1. Annonse i Fjuken, Sogn Avis og på Breheimen nasjonalparkstyre si heimeside: Utlysing-av-midlar/ 2. Sak 2012/6959 journalpost nr.18 - Søknad frå Bråtå grendalag dagsett Sak 2012/6959 journalpost nr.27 Sak 97/12 Breheimen nasjonalparkstyre tildelingsmøtet. 4. Sak 2012/6959 journalpost nr.43svar brev frå Breheimen nasjonalparkstyre til Bråtå grendalag på søknad, dagsett Sak 2012/6959 journalpost nr.56 - Klage fremja pr. E-post, dagsett 4.september 2012, frå Skjåk. Klagen vert vurdert i samsvar med: 1. Del av kapittel i kongeleg resolusjon for vern av Breheimen, dagsett 7.august Regjeringas budsjettproposisjon for generell omtale under kapittel 1426 post Sak 65/2011- møte 11/ frå Breheimen nasjonalparkstyre Administrering av Breheimen utviklingsfond, 4. Sak 2012/6959 journalpost nr.27 Sak 97/12 Breheimen nasjonalparkstyre tildelingsmøtet. Verneformål, verneforskrift Breheimen nasjonalpark med til liggjande verneområde vart oppretta gjennom verneplan for Breheimen av Kongen i statsråd 7.august Breheimen nasjonalparkstyre er forvaltningstyresmakt for verneområdet. I samband med opninga av nasjonalparken i 2009 vart det gjeve 4 millionar til eit fond som vart stilt til disposisjon for forvaltningmyndet av Breheimen til utvikling av naturbasert reiseliv. Bakgrunn Det blir klaga på vedtak i Breheimen nasjonalparkstyre, styresak 97/2012/sak12/6959. Det blir bedt om at styret ser på saka ein gong til da Bråtå grendalag ikkje fekk tildelt midlar frå Breheimen utviklingsfond.

102 Klagen Klageskrivet er framsett av Bråtå grendalag v/kari Elin Sperstad i e-post, dagsett 3.januar I klageskrivet seier Bråtå grendalag seg ueinige i at Bråtågrenda(Påleplassen)ligg forholdsvis langt frå Breheimen. Dei viser til at Bråtågrenda faktisk er ein viktig innfallsport til Breheimen som dei også prøver å markere dei gongene dei har høve til det. Alle som skal inn i parken frå Sota sæter både på inn- og utreise må passere Bråtgrenda. Dei påpeikar samtidig at det er viktig å skape aktivitet i randsonene til parken. Oversiktskart over Bråtå: Opprinneleg søknad om midler. I søknaden på midler frå fondet dagsett søker grendalaget om midler for å supplere utstyret på Påleplassen. Dette er ein uteplass nede ved elva i Bråtå der grendalaget på dugnad har lagt til rette slik at den kan nyttast til ymse aktivitetar. Den blir og nytta av andre enn grendalaget. Det er her dei ynskjer å supplere med eit utekjøken. Sidan det ikkje er straum på plassen legg dei opp til å bruke gass. Dei vil byggje eit lite hus på ein støypt platting til formålet. Dette vil supplere det som allereie er tilrettelagt på plassen slik at det blir meir funksjonelt og lettvidt å arrangere ymse tilstelningar og aktivitetar der. Totale kostnader med tiltaket er rekna til kr ,-. Svar på søknaden frå Breheimen nasjonalparkstyre Svarbrevet frå Breheimen nasjonalparkstyre på søknaden og behandlinga av den var dagsett Svaret lydde: «Vi viser til dykkar søknad datert om tilskot frå fondet som Breheimen nasjonalparkstyre disponerer. Breheimen nasjonalparkstyre vedtok å avslå søknaden om tilskot til utekjøken på Påleplassen, i møte den , sak 97/12. Nasjonalparkstyret la til grunn at lokaliseringa av Påleplassen ligg forholdsvis langt frå Breheimen verneområde og har liten tilknyting til dette.» Vurdering Klagerett Vedtaket vart sendt frå sekretariatet, til Bråtå grendalag v/kari Elin Sperstad, dagsett Etter samtale med Kari Elin Sperstad viser det seg at vedtaket ikkje har kome fram til søkjaren før i veke 50. Klagen vart motteke av sekretariatet, sendt som vedlegg til e-post og dagsett Det gjekk såleis vel 4 veker frå vedtaket vart sendt frå sekretariatet og til klagen vart fremja, men ved forseinka postgang har brevet kome seinare fram. Den skriftlege klagen kan såleis ha blitt forseinka i postgangen. Klagen er fremja av Bråtå Grendalag v/kari Elin Sperstad. Klagaren har rettsleg klageinteresse i saka. Styret må vurdere om dei ser vilkåra for ny sakshandsaming som oppfylt slik at klaga kan handsamast.

103 Grunnlaget for tildeling av midlar frå Breheimen utviklingsfond. Bakgrunnen for Breheimen utviklingsfond er 4 millionar kroner som regjeringa ga til verneområde i samband med opninga av Breheimen nasjonalpark den 14. august Midlane vart overført frå Miljøverndepartementet til Luster kommunekasse. Breheimen nasjonalparkstyre har tilordna bruk av fondet ut ifrå dei sentrale føringar som er gjeve, og eigne vedtak for forvaltning av fondet: I kapittel i kongeleg resolusjon for vern av Breheimen, dagsett 7.august 2009 heiter det mellom anna: «Miljøverndepartementet viser til at det etter naturmangfaldlova ikkje er aktuelt å innføre ei generell kompensasjonsordning til lokalsamfunn som vert berørt av verneområde. Det kan likevel oppstå tilfelle som gjer det aktuelt med tiltak. I denne saka er det aktuelt med spesielle tiltak fordi samla sett får disse kommunane nå mange store verneområde. Departementet meiner difor at det er naudsynt med midlar til faste eller midlertidige stillingar til naturrettleiing, oppsyn og forvaltning. Midlane skal knyttes til etablering av to verneområdeforvaltarar som vil sikre ein god lokal forvaltning av verneområda, og til tiltak knytt til naturrettleiing og tilrettelegging knytt til verneområda, m.a. i samband med innfallsportane til verneområda. I tillegg skal det settast av midlar til naturbasert reiseliv i dei tre kommunane.» I regjeringas budsjettproposisjon for generell omtale under kapittel 1426 post 30, heiter det mellom anna: «..Regjeringa ønskjer på ein berekraftig måte å gjere nasjonalparkar og andre større verneområde meir tilgjengelege for brukarane. Opparbeiding av stigar, løyper, klopping og merking, tiltak for å betre tilgjenget til verneområda, etablering av parkeringsplassar og etablering av informasjonsordningar medverkar til å sikre viktige kvalitetar ved at stor ferdsel og aktivitet blir kanalisert til bestemte område. Naturen blir lettare tilgjengeleg for brukarane, og dermed blir grunnlaget for lønnsame reiselivsaktivitetar betre.» I møte 11/ , sak 65/2011 vedtok Breheimen nasjonalparkstyre administrering av Breheimen utviklingsfond: «Vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre vedtek at Luster kommune skal få ansvar for å føre rekneskap for Breheimen utviklingsfond for perioden Rekneskapet går inn som ein del av Luster kommune sitt rekneskap både i drift og balanse. Det vert i tillegg utarbeidd eit enkelt delrekneskap per år som syner forbruket i fondet og fondet sin balanse Fondet vert tilført rente pr pr år. Rentesatsen vert lik NIBOR 3 mnd., f.t. 3,05 %. Grunnlag for renteutrekning er inneståande pr Fyrste renteutrekning vert Administrasjonskostnad vert sett til kr pr år. Dette er i samsvar med tilbod frå administrasjonen i Luster kommune i mail datert » I møte 14/ , sak 97/2012 vart det brukt same tildelingskriteria som ved fyrste tildelingrunde i 2011, som lyder: «Sekretariatet for styret vil presentere alle søknadar for styret og har laga ei forenkla oversikt med geografisk fordeling og det samla omfanget. I dette oppsettet er dei ulike tiltaka/prosjekta prioritert etter kriterium opplista under. Kriteria er basert på tidlegare diskusjonar i styret og nasjonale føringar for opprettinga av Breheimen utviklingsfond. Framlegg til kriterium for tildeling av midlar frå Breheimen utviklingsfond: - Tiltak/prosjekt skal gjennomførast i verneområdet eller vere tett knytt til verneområdet. - Tiltak/prosjekt skal ikkje ha negativ påverknad på verneverdiane knytt til verneområda. - Tiltak/prosjekt skal stimulere naturbasert reiseliv. - Tiltak/prosjekt skal vere til allmenn nytte. - Midlar frå utviklingsfondet skal ikkje erstatte tildeling av midlar gjennom bestillingsdialogen.

104 - Midlar skal ikkje brukast som driftsmidlar. - Både organisasjonar, bedrifter og einskildpersonar kan søkje om midlar. - Styret ynskjer ei geografisk spreiing av midlane. - Dei endelege rammene for tildeling vert bestemt av styret. Basert på desse kriteria, har sekretariatet prioritert søknadane i tre grupper: - Pri 1: Tiltak/prosjekt som stettar alle kriteria. Sekretariatet tilrår at desse tiltaka/prosjekta får tildelt midlar for Pri 2: Tiltak/prosjekt som stettar nokre av kriteria eller tiltak/prosjekt som kan finansierast eksternt (t.d. bestillingsdialogen). Sekretariatet tilrår at tildeling til desse tiltaka/prosjekta vert utsett til neste søknadsrunde. - Pri 3: Tiltak/prosjekt som ikkje stettar kriteria. Sekretariatet har ikkje vurdert dei samla rammene for tildeling eller geografisk fordeling. Styret må vurdere rammene for tildeling samla og for kvar søknad. Medfinansiering og eigeninnsats varierer med storleiken på prosjekta og frå søknad til søknad.» 8 til 12 i naturmangfaldlova er vurdert som ikkje relevante for denne søknaden.» Konklusjon Saka har vore vurdert ut ifrå tildelingskriteria, fyrst og fremst kriteriet: - Tiltak/prosjekt skal gjennomførast i verneområdet eller vere tett knytt til verneområdet. Breheimen nasjonalparkstyre har vurdert det slik at dette kriteriet ikkje er oppfylt. Det er heller ikkje vurdert slik at tiltaket kan få tilskot frå Bestillingsdialogen. Derfor vart søknaden lagt under prioritet 3 av styret. Det er eit reint fysisk tiltak for å høgde standarden på Påleplassen og er såleis ikkje knytt til verneområdet. Tiltaket vil kunne søke andre tilskotsordningar som t.d. kommunen har. Sekretariatet vurderer saka slik at klagen ikkje tilfører saka nye opplysingar som endrar på denne grunngjevinga, eller på anna måte gjer at klagen bør takast til følgje. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre vedtek at klaga frå Bråtå grendalag v/kari Elin Sperstad, 2693 Nordberg, blir ikkje teken til følgje. D.v.s. at det ikkje er gjeve klagaren medhald i at Breheimen nasjonalparkstyre skal imøtekome søknaden om midlar til utekjøken på Påleplassen. Søknaden blir oversendt Direktoratet for naturforvaltning for førebuing av klagehandsaminga, før klagen blir oversendt Miljøverndepartementet som klageinstans. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek at klaga frå Bråtå grendalag v/kari Elin Sperstad, 2693 Nordberg, blir ikkje teken til følgje. D.v.s. at det ikkje er gjeve klagaren medhald i at Breheimen nasjonalparkstyre skal imøtekome søknaden om midlar til utekjøken på Påleplassen.

105 Søknaden blir oversendt Direktoratet for naturforvaltning for førebuing av klagehandsaminga, før klagen blir oversendt Miljøverndepartementet som klageinstans. Samrøystes som innstillinga.

106 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Eldrid Nedrelo Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 32/ Endringar i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyra - Delegering av myndigheit til nasjonalparkforvaltaren Dokument i saka Brev frå Miløverndepartementet datert om endringar i vedtektene for nasjonalpark- /verneområdestyra. Endring av punkt 6 i vedtektene om sekretariatet for nasjonalparkstyret Miljøverndepartementet har endra ordlyden i punkt 6 i vedtektene for nasjonalpark- /verneområdestyra. Ordlyden i pkt. 6 i vedtektene blir no: Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av ein eller fleire nasjonalparkforvaltarar. Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Oppland tilset og har personalansvaret for kvar sin nasjonalparkforvaltar. Tilsettinga skal skje i dialog med styret. Sekretariatet kan fremme innstillingar overfor styret om saker som gjeld forvaltning av verneområda. Sekretariatet er underlagt nasjonalparkstyret i alle sakser som gjeld forvaltninga av verneområda. Styret kan gi forvaltaren myndigheit til å treffe vedtak i alle saker som gjeld søknad om løyve etter dei spesifiserte dispensasjonsreglane om ferdsel i verneforskriftene. Det er ikkje anledning til å delegere myndigheita til å treffe vedtak etter naturmangfaldlova 48. Vedtak fatta av nasjonalparkforvaltaren skal vere i tråd med naturmangfaldlova, verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikkje føreligg godkjent forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gjevast særskilde retningsliner for handsaminga av denne typen saker. Miljøverndepartementet har utarbeidd ein eigen instruks for prosessen knytt til tilsetting av nasjonalparkforvaltaren.

107 Bakgrunn Departementet viser til at fleire nasjonalpark-/verneområdestyre har ytra ønskje om å kunne delegere myndigheit til nasjonalpark-/verneområdeforvaltaren. Dette gjeld spesielt saker knytte til motorferdsel og annan ferdsel, der det er eit stort tal saker, og der det regelmessig vert handsama løyve etter dei spesifiserte dispensasjonsreglane i verneforskriftene. Departementet ser at det kan vere hensiktsmessig å delegere myndigheit til forvaltaren på dette saksfeltet, då det er tale om eit stort tal saker. Departementet har med bakgrunn i dette endra pkt. 6 i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyra. Vurdering Endringa av punkt 6 om sekretariatet for nasjonalparkstyret inneber at forvaltaren kan gjevast myndigheit til å handsame alle typar søknader om ferdsel etter dei spesifiserte dispensasjonsreglane i verneforskriftene. Dette inkluderer m.a. motorferdsel både på snødekt mark og barmark, organisert ferdsel, og ferdsel med hest, sykkel eller hundespann. Med bakgrunn i dette kan forvaltaren gjevast myndigheit til å handsame søknader om ferdsel etter følgjande: Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 1. Breheimen nasjonalpark: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-o) Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 2. Strynefjellet landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-j). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 3. Mysubytta landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-k). Forksrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 4. Høydalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-l). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5. Mørkridsdalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-i). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 6. Vigdalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 og 6.3 bokstavane a)-k) Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 7. Høyrokampen naturreservat: 7 bokstavane b), i) og j)-q). Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen vil det bli fastsett rammer for korleis slike saker skal handterast. Omfanget av ferdsel må ikkje vere i strid med verneformålet, reglane i naturmangfaldlova og bevaringsmål som vert sette i forvaltningsplan. Fram til forvaltningsplan er endeleg godkjend, er det naturleg å legge til grunn retningslinene som er gitt i utkastet til forvaltningsplan, og etablert praksis. Delegeringa gjeld ikkje søknader om ferdsel som må handsamast etter naturmangfaldlova 48. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gir nasjonalparkforvaltarane myndigheit til å treffe vedtak i alle saker som gjeld søknad om løyve etter følgjande spesifiserte dispensasjonsreglar om ferdsel i verneforskriftene: Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 1. Breheimen nasjonalpark: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-o) Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 2. Strynefjellet landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-j). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 3. Mysubytta landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-k). Forksrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 4. Høydalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-l).

108 Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5. Mørkridsdalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-i). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 6. Vigdalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 og 6.3 bokstavane a)-k) Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 7. Høyrokampen naturreservat: 7 bokstavane b), i) og j)-q). Myndigheita gjeld ikkje vedtak etter naturmangfaldlova 48. Vedtak fatta av nasjonalparkforvaltarane skal vere i tråd med naturmangfaldlova, verneforskriftene og forvaltningsplan. Fram til forvaltningsplan er endeleg godkjend, er det naturleg å legge til grunn retningslinene som er gitt i utkastet til forvaltningsplan, og etablert praksis. Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gir nasjonalparkforvaltarane myndigheit til å treffe vedtak i alle saker som gjeld søknad om løyve etter følgjande spesifiserte dispensasjonsreglar om ferdsel i verneforskriftene: Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 1. Breheimen nasjonalpark: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-o) Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 2. Strynefjellet landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-j). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 3. Mysubytta landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-k). Forksrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 4. Høydalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-l). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 5. Mørkridsdalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, og 6.3 bokstavane a)-i). Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 6. Vigdalen landskapsvernområde: 3 pkt. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 og 6.3 bokstavane a)-k) Forskrift om verneplan for Breheimen. Vedlegg 7. Høyrokampen naturreservat: 7 bokstavane b), i) og j)-q). Myndigheita gjeld ikkje vedtak etter naturmangfaldlova 48. Vedtak fatta av nasjonalparkforvaltarane skal vere i tråd med naturmangfaldlova, verneforskriftene og forvaltningsplan. Fram til forvaltningsplan er endeleg godkjend, er det naturleg å legge til grunn retningslinene som er gitt i utkastet til forvaltningsplan, og etablert praksis. Samrøystes som innstillinga. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak

109 Arkivsaksnr: 2013/812-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 33/ Sak - Utkøyring og utplassering av saltkasser ved Dugurdhaugen og Skjellflye - Thorstein Åmot Søknaden Søknaden frå Marius Aaboen/Merethe Haugen Åmot dagsett 3.februar 2013 gjeld søknad om løyve til å nytte snøskuter for å køyre ut og utplassere 2 salt kasser. Den eine ved Dugurdhaugen og den andre ved Skjellflya. Åmot har hatt sau i området i mange år og hadde alle reie utplassert ei saltkasse før vernetidpunktet. Nå søker ho om å få utplassere to til for betre å kunne styre beitebruken med salt i området for å unngå at sauen trekkjer inn i dei mest jerveutsette områda. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Føremålet med Breheimen nasjonalpark er m. a. å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark er motorferdsel til lands, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unnatak gitt i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til m.a : Bruk av snøskuter eller luftfartøy for utkøyring av saltstein o.l. for jordbruksføremål, jf. retningslinjer fastsette i forvaltningsplan, jf. 5. ( 3 pkt. 6.3 bokstav b i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Likeeins kan forvaltningsstyresmakta gje løyve til: Oppsetting av saltsteinar og liknande i jordbruksnæring. ( 3 pkt. 1.2 bokstav d i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Området det her gjeld omfattar areal i utkanten av nasjonalparken mot Ottadalføret i Skjåk. Haugen Åmot har sauen i området Halvorshø i aust, vestover mot Skjellflye mot Tundradalen. Dei ynskjer ikkje at sauen skal trekkje lenger inn i Tundradalen da det ut ifrå erfaring blir større tap p.g.a. jerv. Ved telefonsamtale med Haugen Åmot gjekk det fram at kassene var om lag 80 cm lange, 60 cm breie og 60 cm høge. Forvaltningsplanen er enno ikkje ferdigstil for Breheimen. Det var lagt ved eit utkast til verneplanforslaget i 2007, sidan har planen vore to gonger hjå Direktoratet for naturforvaltning for fagleg gjennomgang. I planforslaget heiter det om utplassering av saltkasser: Saltsteinar o.l. Forskriftene er ikkje til hinder for at det vert sett opp saltsteinar ol. som er naudsynte for beiting i nasjonalparken og landskapsvernområda, bortsett frå i Strynefjellet LVO (jf. 3 pkt. 1.1). Formuleringa og liknande viser til at det også er høve til å setje opp mineralsteinkasser, noko som er viktig for beiting av storfe. Dette gjeld først og fremst i landskapsvernområda. Saltstein kan også lokke til seg villrein. Evt. Utplassering av saltkasser må skje etter spesielle vilkår slik at dei ikkje skjemmer landskapet eller på andre måtar påverkar naturtilstanden. Det er nærliggjande å samanlikne med garnkasser og vilkåra som blir sett der.

110 Området det gjeld er vis her: Grønt punkt på kartet er kasser utplassert før vernetidspunktet (1stk). Raude punkt er omsøkte nye utplasseringar (2 stk). Breheimen nasjonalparkstyre har vurdert omsynet til verneverdiane i området særleg i høve til dyreliv og friluftsliv, jf.verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt Ruta er frå Skjellom og inn i nasjonalparken går i eit område der reinen trekker mellom vinterbeite og sumar beite. Kunnskapen om området er generelt god og villreinen blir kontinuerleg overvaka med teljingar og inspeksjonar frå SNO. Området blir og bruk i samband med transportar til Lundadalen. Det er ikkje påvist at dette kjem i konflikt med villreinen. Det er behov for saltstein i området av omsyn til sauedrifta og det er viktig at steinen kan utplasserast med snøskuter. Det vil gjere det lettare å drive tilsyn og velferd med sau i området. Det er ikkje annan sau i området så koordinering med andre saueeigarar er ikkje aktuelt. Haugen Åmot vil bruke leigekøyrar til transport og utplassering. Området er bortimot fritt for friluftsliv. Det er ikkje løyper og stigar i området som er brukte for friluftsliv om vinteren. Det er berre tilfeldige turgåarar som brukar området. Søknaden er vurdert etter prinsippa i naturmangfaldlova 8-12 jf. 7. Vurderinga av kunnskapsgrunnlaget, 8 og 9 føre-var-prinsippet er at kunnskapsgrunnlaget er godt, jf. rapporter arbeida ut i verneplanprosessen, og at det ikkje er behov for å gjera bruk av føre-varprinsippet. Verknadene på naturmiljøet er kjende, og det føreligg ingen fare for irreversible skader. Såframt forsvarleg omsyn til dyrelivet og friluftsliv i området blir gjort, vil ikkje den omsøkte motorferdsla påføre økosystema uheldig belastning ( 10) eller gjere på skade naturmangfald. 11 er ikkje relevant i denne saka. For 12 viser vi til vilkåra i løyvet. Til løyvet for den omsøkte motorferdsla er det sett visse vilkår. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Breheimen nasjonalparkstyre gjev dispensasjon for transport med godkjend leigekøyrar for utkøyring av saltstein for Merethe Haugen Åmot til Området Dugurdhaugen og Skjellflye.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus, Stryn Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast til nasjonalparkforvaltarane. Vararepresentantar

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Sakliste BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - INNKALLING TIL STYREMØTE 1/2012. Fredag 27. januar 2012 kl.1200 Stryn kulturhus

Sakliste BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - INNKALLING TIL STYREMØTE 1/2012. Fredag 27. januar 2012 kl.1200 Stryn kulturhus BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Ivar Kvalen Bjarne Eiolf Holø Stig Aaboen Per Atle Kjøllesdal

Ivar Kvalen Bjarne Eiolf Holø Stig Aaboen Per Atle Kjøllesdal BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark 1 BREHEIMEN NASJONALPARK- ARBEIDSUTVALET Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 23.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Breheimen nasjonalparkstyre Vararepresentanter møter etter nærare beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr ST 44/12 Innhold Lukket

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Utmarkssenter Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Bjarne

Detaljer

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Torsdag 17. mars 2011, kl. 15.00 15.30 Stad: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Jorunn Kirketeig Rannveig

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fossheim hotel - Lom Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Elias

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune Møteprotokoll Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: Fossberg Hotell, Lom Dato: 14.09.2018 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein NESTLEIAR

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 23.03.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring Page 1 of 6 Frå: Dalen, Bjørn Send: 30. mars 2009 12:22 Til: Brit Grønmyr; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen i Oppland; Granum Knut; Kristin Sandnes ; KUR v/berit Fiksdal; Statens naturoppsyn-lokalt;

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass Postadresse Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen Fremmerbrøste

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Ottadalen villreinutval 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1035/6/K01 Tor Taraldsrud 07.02.2013 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - taksering av rype i Skjåk Almenning Skjåk Almenning

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - taksering av rype i Skjåk Almenning Skjåk Almenning Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 61 26 62 10 Skjåk Almenning 2690 SKJÅK Saksbehandlar

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn, Loen - Hotel Alexandra Dato: 15.12.2017 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter møter

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen NP - droneflyging - Lundadalen - NVE

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen NP - droneflyging - Lundadalen - NVE Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 61 26 62 10 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak:

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Gjendebu Turisthytte v/ styrar Lars Åge Hilde SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5941 - DATO: 26.10.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON -

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 10.00-11.00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal LEDER

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Etter avtale med styreleiar følgjer ei hastesak for e-postbehandling

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 11:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer