Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen"

Transkript

1 Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Dispensasjonssaker (vedtakssaker) Sjå nedenfor Orienteringssak Eventuelt Dispensasjonssaker (vedtakssaker) Her følgjer først ei oversikt over dispensasjonssakene med kort oppsummering og innstilling. Nedanfor følgjer innstillingane med saksframleggja og forslag til vedtak i fulltekst, i same rekkefølgje. Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Saker til behandling: Søker: Elling Rakstad Oppsummering: Søknad datert 27. april 2011, om tillatelse til bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Båt og motor som skal brukes, befinner seg på Lundadalsvatnet i dag, og er også vært benyttet til fiske tidligere. Tilsvarende tillatelse for bruk av samme båt med motor, ble gitt i Hjemmel: 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskriften av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark. Innstilling fra Fylkesmannen i Oppland: Dispensasjonen innvilges til bruk av båt med motor, for fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad i Det er satt vilkår til dispensasjonen som går fram av brevet Søker: Morten Brekkum og Håvard Moen Oppsummering: Søknad av 18. april 2011 med felles brev fra Morten Brekkum og Håvard Moen om tillatelse til 2 turer/retur med helikopter (i 2011), for transport og sluttføring av restaureringsarbeidet av 2 fiskebuer i Syrtbyttdalen. I tillegg ønsker de nå også tillatelse til 3 turer/retur med snøskuter tidlig i sesongen (i 2012) for å frakte ut siste rest av byggematerialer, utstyr og søppel etter sluttføringen. Hjemmel: 3, pkt. 6.3 bokstav f i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark og 3, pkt. 6.3 bokstav e i Mysubytta landskapsvernområde. Innstilling fra Fylkesmannen i Oppland: Dispensasjonen innvilges til transport av materialer med helikopter til de to fiskebuene eid av Brekkum og Moen ved Syrtbyttvatnet. FM i OP 2011/3013 FM i OP 2011/2893 1

2 Helikoptertransporten gjelder for inntil 2 turer/retur i mellom 15. juni og 1. september I tilegg gis det dispensasjon til bruk av snøskuter, inntil 3 turer/retur for uttransport av rester etter byggearbeidene ved de samme buene, for sluttføring av restaureringsarbeidet. Snøskutertransporten må utføres av godkjent leiekjører. Dispensasjonen for snøskuterkjøring gjelder i perioden mellom 1. desember 2011 og 29. februar Det er satt vilkår til dispensasjonene som går fram av brevet Søker: Per-Arvid Hauge (grunneigar) Oppsummering: Søknaden er delvis forlenging av løyve frå 2010 til å ha motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete for å heve stølshus som har vore råka av flaum 3 gonger. Søknaden gjeld og helikoptertransport av materialar, motorisert trillebår og ei lita gravemaskin. Løyve til tiltak på stølshuset blei gjeve saman med løyvetil motorisert ferdsel. Heimel: og f for Mørkridsdalen landskapsvernområde Innstilling frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Dispensasjonen vert gjeve for å ha og bruke ei motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete i år 2011 og år 2012, og for 4 helikopterhiv til Dulsete sommaren 2011, og 3 helikopterhiv i retur anten hausten år 2011 eller sommaren år 2012, på vilkår som går fram av brevet. FM i S&F 2009/3609 Orienteringssak for AU, må hansamast av NP-styret Orienteringssak (må hansamast av NP-styret) Søker: Skjolden grunneigarlag Oppsummering: Søknaden gjeld oppføring av ny bru der ein flaum har teke ei gamal steinbru på buføringsvegen inn Mørkridsdalen, og helikoptertransport av materialar til brua. Heimel: og 3.1.3b/3.1.3g for søknaden om brua, og og 3.6.3f for helikoptertransport. Innstilling frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Dispensasjon vert gjeve for å byggje ny bru i tråd med tilsende teikningar, og det vert gjeve løyve til helikoptertransport, båe delar på vilkår som går fram av brevet. FM i S&F 2011/1743 2

3 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om tillatelse til bruk båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet Elling Rakstad (arkivsaksnr. 2011/3013). Dokumenter i saken: 1. Søknad datert 27. april 2011, om tillatelse til bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Søknaden er mottatt av Fylkesmannen i Oppland. Søknaden vurderes iht.: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark av 7. august Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr. 100 SAKSFRAMLEGG Søknaden Søknad datert 27. april 2011, om tillatelse til bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Båt og motor som skal brukes, befinner seg på Lundadalsvatnet i dag, og er også vært benyttet til fiske tidligere. Tilsvarende tillatelse for bruk av samme båt med motor, ble gitt i Verneforskrift og verneformål Breheimen nasjonalpark ble opprettet 7. august Formålet med nasjonalparken er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarksprega naturområde som inneholder særegne, representative økosystem og landskap som er uten tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark er motorferdsel til lands, på vann og i lufta under 300 m fra bakken forbudt (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gitt i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakten kan gi tillatelse til bl.a. bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Det har vært tradisjon for en viss bruk av båt med motor til blant annet fiske på Lundadalsvatnet. Det er også i verneforskriften åpnet for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant annet på grunn av de tidvis vanskelige værforholdene som er på fjellvannet. Det skal likevel søkes forvaltningsmyndigheten om tillatelse og hver søknad skal vurderes. Omfanget av motorferdsel skal holdes på et så lavt nivå som mulig av hensyn til samlet belastning på naturmiljøet og av hensyn til friluftslivet. Fravær av motorstøy er en viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg være uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet blir å holde omfanget av motorferdsel så lavt som mulig og at motorferdselen skal avgrenses til kun det nødvendigste. Motorferdsel på land og på vann er derfor i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken. Hensynet til verneverdiene i området vurderes, særlig i forhold til dyrelivet og friluftsliv, jf. verneforskriften 2 og naturmangfoldlovens 1, 4 og 5 samt 7, jf Verneplanen for Breheimen, inkludert forskriften for Breheimen nasjonalpark, ivaretar 1, 4 og 5 i naturmangfoldloven slik vi vurderer det. De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven er vurdert slik: 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet: Det er tilstrekkelig kunnskap om verneverdiene i området til å vurdere saken, jf. rapporter om friluftsliv, biologisk mangfold, samt dyrelivets sårbarhet for forstyrrelser, som ble utarbeidet i forbindelse med verneplanarbeidet. 10 økosystem-tilnærming og samlet belastning: Den omsøkte motorferdselen på Lundadalsvatnet, sammen med annen påvirkning, er innenfor det som er forsvarlig for området. 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vi vurderer det slik at dette ikke er relevant i dette tilfellet. 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det er i tillatelsen satt vilkår om bl.a. hastighet og motorstørrelse. Med gitte vilkår gis det tillatelse, jf kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet s. 56 i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 22. desember

4 FORSLAG TIL VEDTAK Med hjemmel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskriften av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, finner nasjonalparkstyret for Breheimen sitt arbeidsutvalg grunnlag for å gi tillatelse til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Det gis herved dispensasjon fra verneforskriftens 3 pkt. 6.1 om forbud mot motorferdsel innenfor nasjonalparken. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: Vilkår Dispensasjonen gjelder i 2011 Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk Høyeste lovlige fart er 8 knop Under kjøringa skal det tas hensyn til naturmiljø (særlig dyreliv) og friluftsliv. Dispensasjonen gjelder kun til bruk for fiske og innenfor det tidsrom som det er lov å fiske i Lundadalsvatnet. Rapport om antall turer sendes forvaltningsmyndigheten innen 15. desember Vi gjør oppmerksom på denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften og ikke i forhold til motorferdselloven med tilhørende forskrift. Egen søknad må sendes kommunen etter motorferdselloven. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En ev. klage stilles til Miljøverndepartementet, men sendes til Nasjonalparkstyret for Breheimen. 4

5 Sak nr Breheimen nasjonalpark Mysubytta landskapsvernområde. Tillatelse til bruk av helikopter (i 2011) for inntransport av materialer til sluttføring av restaureringsarbeidene av 2 fiskebuer ved Syrtbyttdalen. Tillatelse til bruk av snøskuter (i 2012) for siste uttransport av utstyr og søppel ved de samme buene Morten Brekkum m.fl. (sak nr. 2011/2893). Dokumenter i saken: 1. Søknad av 18. april 2011, fra Morten Brekkum og Håvard Moen, med snekker Kjell Magne Rustad, om tillatelse til 2 turer/retur med helikopter for inntransport av materialer i 2011, og 3 turer/retur med snøskuter i 2012 for uttransport av utstyr og søppel til 2 fiskebuer ved Syrtbyttdalen. Søknaden er mottatt av Fylkesmannen i Oppland. 2. Telefonsamtaler med Morten Brekkum i perioden 19. april 5. mai Søknaden vurderes iht.: 1. Forskrift om Breheimen nasjonalpark av 7. august Forskrift om Mysubytta lanskapsvernområde av 7. august Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr. 100 SAKSFRAMLEGG Søknaden Søknad av 18. april 2011 med felles brev fra Morten Brekkum og Håvard Moen og snekker Kjell Magne Rustad om tillatelse til 2 turer/retur med helikopter (i 2011), for transport og sluttføring av restaureringsarbeidet av 2 fiskebuer i Syrtbyttdalen. Brekkum er nå nesten helt ferdig med restaureringen av sin bu, mens Moen har noe mer arbeid igjen. Disse restaureringsarbeidene startet opp allerede i april 2008, før nasjonalparken var opprettet. Brekkum og Moen ønsker nå også tillatelse til 3 turer/retur med snøskuter tidlig i sesongen (i 2012) for å frakte ut siste rest av byggematerialer, utstyr og søppel etter sluttføringen. Opprinnelig var det planlagt å frakte inn de siste materialene med snøskuter tidlig vinteren 2011, men av forskjellige årsaker kom ikke søknaden om snøskuterkjøring fram til forvaltningsmyndighetene i tide, slik at dette var mulig å gjennomføre før påske. Fordi snøskutersesongen nå er over, er eneste mulighet for å få fraktet materialer inn med bruk av helikopter. Kjøreruta vil være fra Sota seter, følge veien til Mysubytta, følger så omtrent 3 km mot Syrtbyttjernet, opp dalføret til Syrtbyttvatnet og fram til buene. Alternativ start og søkers foretrukne startsted med helikopter - er fra Mysubytta med samme trasè. Tidspunktet for kjøring kan justeres etter når det er mest hensiktsmessig med tanke på verneformålet, dyr og fugleliv. Likevel ønskes det et bredt tidsrom for helikoptertransporten, fra og med midten av mai, for også å finne det beste tidspunktet for alle involverte aktører (begge søkere, helikopterselskap, snekkere m.fl.). Snøskutertransporten av materialer og søppel ut i 2012 kan gjerne gjennomføres i januar, når forholdene er best egnet. Det er tidligere blitt gitt melding til kommunen om byggearbeidet og Skjåk kommune har i brev av 28. januar 2008 opplyst at begge byggetiltakene er i samsvar med kommuneplanen og kan iverksettes. Det går fram at arbeidet med restaureringen ikke fører til utvidelse av bebygd areal. Videre henvises det til brev av 18. mars 2010 fra Fylkesmannen i Oppland, hvor det ble gjort en vurdering av byggetiltaket. Det kom fram at det omsøkte arbeidet var vedlikehold som ikke vil føre til bruksendringer, og vedlikeholdet vil skje i samsvar med lokal byggeskikk som er tilpasset landskapet, jf. forskrift for Breheimen nasjonalpark 3 pkt. 1.2 bokstav a. Verneforskrift og verneformål Formålet med Breheimen nasjonalpark er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarksprega naturområde som inneholder særegne, representative økosystem og landskap som er uten tyngre inngrep. Formålet med Mysubytta landskapsvernområdet er bl.a. å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi og som er identitesskapende. 5

6 Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Mysubytta landskapsvernområde er motorferdsel til lands, på vann og i lufta under 300 m fra bakken forbudt (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gitt i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakten kan gi tillatelse til bl.a. bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper og liknende ( 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark) og bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehald og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskriften for Mysubytta landskapsvernområde). Vurdering Det har gjennom flere år vært et omfattende behov for transport i forbindelse med vedlikeholdet av de 2 fiskebuene. Dette behovet er totalt sett blitt noe større i omfang enn det som ble forespeilet senest i Vær og kjøreforholdene har imidlertid gjort transporten vanskelig å gjennomføre slik som planlagt. Vi kan også se fra innsendte kjørebøker at det totale antallet tillatte turer med snøskuter, ikke ble benyttet for Gjennom samtaler med søker Brekkum har det kommet fram at tidspunktet for sluttføring av restaureringene av flere grunner er blitt utsatt, og dermed også behovet for transporten for denne sluttføringen. Vi vurderer det som positivt at det legges opp til samkjøring til sluttføringen av vedlikeholdet av de 2 buene til Brekkum og Moen, noe som vil føre til færre antall turer totalt innenfor samme del av verneområdet. Transporten av materialer ut skal uansett skje mest mulig samordnet og konsentrert i tid, slik at tidsrommet for kjøring ikke strekker ut mer enn nødvendig og det totalt blir så få turer som mulig. Den omsøkte ruta er ikke i konflikt med arter som villrein i den omsøkte tidsperioden. Likevel kan ikke en innflyvning med helikopter på våren utelukke forstyrrelser av dyreliv generelt og spesielt fugleliv, som er sårbare med hekketid på vårparten, Det vil derfor bli stilt noen krav til at helikoptertransporten ikke kan skje før etter 15. juni. Helikopterselskapet som skal utføre transporten, må også ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO, Øyvind Angard; ) før den planlagte kjøringen utføres. SNO kan da opplyse om det er konkrete hensyn som må tas langs den planlagte kjøreruta. I framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensende verneområde av 22. desember 2010, punkt står det at det er viktig å skjerme søndager, helligdager og andre utfartsdager for motorferdsel, av hensyn til friluftslivet. Dette vil ha betydning for hvilke dager som kan benyttes til transporten, og vilkår vil bli satt etter dette. Når det gjelder utkjøring av restmaterialer, utstyr og søppel med snøskuter vinteren 2012, ser vi det som et mål å gjøre dette tidlig på vinterstid, når vær og føreforholdene ligger til rette for dette. Det er av stor betydning å få sluttført arbeidene med restaureringen og avsluttet behovet for transporten. Så langt det er mulig skal motorferdsel med snøskuter i verneområdene skje gjennom leiekjøring, jf. punkt 3.8 i forvaltningsplanen. Det ble ikke stilt krav til dette ved forrige tillatelse. Det ble da vurdert at det av praktiske årsaker med utføringen av byggearbeidet, samt at gamle materialer uansett måtte ut, gav grunnlag til å frafalle kravet. Restaureringsarbeidet skal avsluttes i sommer. Snøskutertransporten er nå et reint transportoppdrag for utfrakt av materialer, utstyr og søppel. Det bør derfor nå stilles krav om bruk av leiekjører. Det er viktig at kjørebok fylles ut og returneres til forvaltningsmyndigheten innen 1. juli Søknaden vurderes i tilegg til naturmangfoldloven. Hensynet til verneverdiene i området vurderes, særlig i forhold til dyreliv og friluftsliv, som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskriftenes 2 og naturmangfoldloven 1, 4 og 5 samt 7, jf Når det gjelder 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet er vurderingen at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, jf. rapporter utarbeidet i verneplanprosessen, og at det ikke er behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet. Virkningene på naturmiljøet er kjent, og det foreligger ingen fare for irreversible skader. Forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn til dyrelivet og friluftsliv i området, vil ikke den omsøkte motorferdselen påføre økosystemene uheldig belastning ( 10) eller volde skade på naturmangfoldet. 11 er ikke relevant i denne saken. Når det gjelder 12 vises det til vilkårene i tillatelsen. Det gis tillatelse til den omsøkte transporten under visse vilkår. 6

7 FORSLAG TIL VEDTAK Med hjemmel i 3, pkt. 6.3 bokstav f i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark og 3, pkt. 6.3 bokstav e i Mysubytta landskapsvernområde gir nasjonalparkstyret i Breheimen sitt arbeidsutvalg Morten Brekkum og Håvard Moen dispensasjon for transport av materialer med helikopter til 2 fiskebuer i Syrtbyttdalen. Tillatelsen omfatter også uttransport av rester etter byggearbeidene med snøskuter for sluttføring av restaureringsarbeidet ved de samme fiskebuene. Dispensasjonen er gitt med vilkår: Tillatelsen til helikoptertransport gjelder fra og med 15. juni til og med 1. sept og omfatter inntil to turer/retur. Begge transportturene må gjennomføres på samme dag. Om mulig skal søppel fraktes ut på retur. SNO ved Øyvind Angard: , skal kontaktes i forkant av transporten. Transporten med helikopter skal følge omsøkt rute fra grensa for landskapsvernområdet ved Sota. Tillatelsen omfatter ikke start og landing ved Mysubytta. Lasting må derfor skje utenfor grensen av verneområdet. Tillatelsen til snøskutertransport gjelder fra og med 1. desember 2011 til og med 29. februar 2012 og omfatter inntil 3 turer/retur for uttransport av restmaterialer, utstyr og søppel. Det skal benyttes leiekjører. Transporten med snøskuter skal følge omsøkt rute fra Sota seter. Tillatelsen gjelder ikke søndager eller helligdager. Under kjøringa skal det tas hensyn til naturmiljø og friluftsliv. All motorferdsel skal meldes senest dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gi informasjon om det må tas ytterligere spesielle hensyn i området i forhold til rutevalget. Tillatelsen til motorferdselen og kjørebok skal være med under transporten. Kjøreboka skal fylles ut på forhånd. Den ansvarlige for transporten sender en skriftlig rapport om all gjennomført motorferdsel innen hhv. 1. juli 2011 og 1. juli 2012 til forvaltningsmyndigheten. Vi gjør oppmerksom på at det også må innhentes nødvendige tillatelser (eventuelt avklaring) til motorferdsel fra kommunene og grunneier. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En ev. klage stilles til Miljøverndepartementet, men sendes til Nasjonalparkstyret for Breheimen. 7

8 Sak nr Mørkridsdalen landskapsvernområde - løyve til helikoptertransport m.m. Dokument i saken: 1. Søknad datert av Per-Arvid Hauge (grunneigar) om landingsløyve for helikopter og til å ha motorisert køyretøy i landskapsvernområdet i 2011 og Søknaden vert vurdert etter: 1. Forskrift om Breheimen nasjonalpark av 7. august Forskrift om Mørkridsdalen landskapsvernområde av 7. august Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr. 100 SAKSFRAMLEGG Søknaden Vi viser til brev av med søknad om landingsløyve for helikopter og til å ha motorisert køyretøy i landskapsvernområdet i 2011 og Vi viser og til Fylkesmannen sitt brev av med løyve til å heve stølshus etter flaum, løyve til helikoptertransport og til å ha motorisert trillebår på Dulsete. Vi viser og til tlf Søknaden gjeld løyve til å ha ein motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete i år 2011 og år helikopterhiv til Dulsete sommaren 2011 (1 hiv med materialar og trillebår og 3 hiv med gravemaskin), og 3 helikopterhiv i retur anten hausten år 2011 eller sommaren år 2012 Søknaden har bakgrunn i at stølshuset ditt på Dulsete er blitt råka av flaum fleire gonger, og du fekk i eit brev av frå Fylkesmannen løyve til å heve stølshuset med 70 cm, og løyve til bruk av motorisert trillebår og gravemaskin til arbeidet, og til helikoptertransport til Dulsete. Søknaden gjeld såleis ei forlenging av tidlegare løyve. Du tek sikte på å samordne transporten med DNT Oslo & omegn sin transport i juni i år i området. Verneforskrift og verneformål Motorferdsel er forbode i landskapsvernområdet (verneforskrifta 3, 6.1), men forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggjearbeid på bygningar, anlegg og innretningar. (verneforskrifta 3, 6.3f). Vurdering Vi viser til vurderingane gjort i vårt brev av Her skreiv vi at Fylkesmannen er godt kjend med tilhøva som vert teke opp gjennom synfaring i området og inspeksjon av stølshuset. Ved ny flaum av same storleik vil det bli skade på stølshuset og vedahuset slik dei står i dag. Fylkesmannen meiner heving av bygningane er ei god løysing. Alternativet med å flytte bygningane, då ca. 150 m for at det skulle vere på trygg grunn, meiner vi vil vere for langt unna stølsvollen. Vi vurdere såleis heving som den klart beste løysinga i høve stølsmiljøet. Det er eit arbeid som vil krevje bruk av helikoptertransport for å frakte inn materialar og utstyr, og flytting av masse vil krevje bruk av gravemaskin. Vi vurderer det som ei god løysing å ta ut masse av Råselvi (som renn i nærleiken) ved hjelp av gravemaskin når det no ligg til rette for at gravemaskin vil bli floge inn i løpet av sommaren. 8

9 Vurderingane frå då står ved lag. Men to nye store flaumar i juli og i oktober 2011 synleggjer at du og ein annan grunneigar (som har stølshus som har vore råka av flaum fleire gonger) har behov for stølshus ein annan stad i dalen, jf vårt brev av med referat frå synfaring Stølshuset du har på Dulsete må likevel sikrast best mogleg, og det er grunnen til søknaden. Fylkesmannen er samd i di vurdering. Fylkesmannen meiner helikoptertransport er ein fornuftig transportmåte i dette tilfellet, og vi ser at du har behov for ein motorisert trillebår og ei lita gravemaskin til arbeidet. Det er positivt at transport til desse tre prosjekta er samordna. Det vil vere uvanleg om det er villrein i området. Vurdering etter naturmangfaldlova Sekretariatet vurderer søknaden opp mot naturmangfaldlova 8-12 slik: 8 kunnskapsgrunnlag: Vi meiner vi har god kunnskap om verknaden av motorferdsel ut frå skjøtselsplan og tidlegare gjevne løyve i området. 9 føre-var-prinsippet: For å unngå vesentleg skade på naturmangfaldet vert det i alle motorferdselsaker lagt vekt på løpande kontakt med Statens naturoppsyn (SNO), som har den beste oversikta over naturtilstanden og sårbare artar til ei kvar tid. 10 økosystemtilnærming og samla belastning: Det er i utgangspunktet viktig for forvaltningsstyresmaktene å ta omsyn til dei strenge reglane for motorferdsel. Vi meiner at den samla belastninga av motorferdsel i denne delen av Jostedalsbreen nasjonalpark pr. i dag er på eit akseptabelt nivå. 11 kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltaket er ikkje venta å forringe miljøet utover den tida sjølve helikoptertransporten skjer. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Opplegget for bruk av helikoptertransport er truleg den beste løysinga for transport av materialar. Vi meiner og det er ein fordel at transporten skjer kvardagar (og ikkje i ei helg) av omsyn til friluftslivet. FRAMLEGG TIL VEDTAK (frå sekretariatet v/ Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) Arbeidsutvalet i Nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen gjev løyve til å ha og bruke ei motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete i år 2011 og år helikopterhiv er til Dulsete sommaren 2011 (1 hiv med materialar og trillebår og 3 hiv med gravemaskin), og 3 helikopterhiv i retur anten hausten år 2011 eller sommaren år 2012 Løyvet er gjeve på vilkår av at Helikoptertransport skal avgrense seg til det som er strengt naudsynt Løyvet til helikoptertransport gjeld i tida , og i tida utanom søndagar og heilagdagar Bruk av motorisert trillebår og gravemaskin skal avgrense seg til det som er naudsynt for å gjennomføre arbeidet med stølshuset. Bruk av motorisert trillebår og gravemaskin skal ikkje skje på søndagar med mindre det er absolutt naudsynt Under helikoptertransporten og bruk av motorisert trillebår og gravemaskin skal det takast omsyn til dyreliv og folk på tur i området slik at ein så langt som mogleg unngår å uroe desse Statens Naturoppsyn Jostedalsbreen ved Anne Rudsengen skal varslast på førehand om kva for dag de skal gjennomføre helikoptertransporten Løyve til bruk helikoptertransport skal takast med under transport, og løyve til motorisert trillebår og gravemaskin skal oppbevarast på Dulsete Sekretariatet for Nasjonalparkstyret (for tida Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) skal ha skriftleg tilbakemelding om gjennomført helikoptertransport innan 1 månad etter 9

10 gjennomførte helikoptertransportar, og eit foto av stølshuset på Dulsete når arbeidet er sluttført og motorisert trillebår og gravemaskin er frakta utatt. Vi gjer merksam på at dette løyvet berre gjeld etter verneforskrifta og ikkje etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhøyrande forskrift. Eigen søknad må sendast Luster kommune etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 10

11 Sak nr Mørkridsdalen landskapsvernområde - Løyve til å føre opp ei bru på buføringsvegen Dokument i saka: 1. Søknad datert frå Skjolden grunneigarlag- Søknaden vert vurdert etter: 1. Forskrift for Mørkridsdalen landskapsvernområde av 07. august Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 SAKSFRAMLEGG Søknaden Vi viser til brev av med teikningar av den omsøkte brua. Søknaden gjeld oppføring av ei bru på buføringsvegen i Mørkridsdalen om lag 800 m innafor Dulsete, etter at ein flaum hausten 2010 tok ei steinbru her. De søkjer også om finansiering av brua. Fylkesmannen var på synfaring på staden saman med grunneigarane Den gamle steinbrua er heilt borte, og terrenget er mykje endra slik at det ikkje let seg gjere å gjenoppføre ei ny steinbru. Det må byggjast ei heilt ny bru dersom beitedyr og folk skal kunne kome vidare innover dalen. Det vert også søkt om helikoptertransport av materialar til brua. Verneforskrift og verneformål Søknaden vert vurdert etter verneforskrifta 3.1.3b og 3.1.3g, og dessutan etter naturmangfaldlova 8-12) Landskapsvernområdet er verna mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapet sitt særpreg eller karakter, m.a. oppføring av varige eller mellombelse anlegg (verneforskrifta 3,1.1). Forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til gjenoppføring av anlegg som er gått tapt ved naturskade (verneforskrifta 3,1.3b), og til bygging av bruer (verneforskrifta 3.1.3g). Motorferdsel er forbode i landskapsvernområdet (verneforskrifta 3,6.1), men forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på anlegg og innretningar (verneforskrifta 3,6.3f). Vurdering Fylkesmannen såg på synfaringa at det vil vere umogleg for beitedyr (særleg storfe) og svært vanskeleg for folk å kome fram på buføringsvegen inn Mørkridsdalen dersom det ikkje er bru der steinbrua vart teken av flaum hausten Storfe beiter kvar sommar på Dalen lenger inn i Mørkridsdalen. Utan at buføringsvegen med naudsynte bruer er framkomeleg, vil det vere svært vanskeleg å vedlikehalde kulturlandskapet i dei indre delane av Mørkridsdalen (stølane Liane og Dalen). Det er viktig at brua kjem på plass før buføringa, som truleg vil skje i andre halvdel av juni. Brua vert bygd i tre, men kviler på to berande H-bjelkar som vert skjulte av to tømmerstokkar. Brua får gjerde på den eine sida. Fylkesmannen meiner dei tilsende teikningane viser ei bru som er føremålstenleg, og som estetisk sett er tilfredsstillande. 11

12 Vi ser helikoptertransport som den einaste aktuelle transportmåten for å frakte inn materialar til brua. Vurdering etter naturmangfaldlova Sekretariatet vurderer søknaden opp mot naturmangfaldlova 8-12 slik: 8 kunnskapsgrunnlag: Vi meiner vi har god kunnskap om naturmangfaldet i Mørkridsdalen, og at bortfall av bru vil føre til bortfall av beiting, som vil kunne endre vegetasjonen i dalen. Vi ser ikkje skadeverknader på naturmangfaldet som følgje av noverande og forventa vidare beitebruk og ferdsel innafor brua. Det verdfulle kulturlandskapet ein har i dag vil gro att om brua ikkje kjem opp og beitinga ikkje kan halde fram. Vi meiner vi har god kunnskap om verknaden av motorferdsel ut frå skjøtselsplan og tidlegare gjevne løyve i området. 9 føre-var-prinsippet: Det vil innebere stor fare for attgroing i kulturlandskapet dersom brua ikkje kjem opp. For å unngå vesentleg skade på naturmangfaldet vert det i alle motorferdselsaker lagt vekt på løpande kontakt med Statens naturoppsyn (SNO), som har den beste oversikta over naturtilstanden og sårbare artar til ei kvar tid. 10 økosystemtilnærming og samla belastning: Det er i utgangspunktet viktig for forvaltningsstyresmaktene å ta omsyn til dei strenge reglane for motorferdsel. Vi meiner at den samla belastninga av motorferdsel i denne delen av Jostedalsbreen nasjonalpark pr. i dag er på eit akseptabelt nivå. 11 kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Helikoptertransport er ikkje venta å forringe miljøet utover den tida sjølve helikoptertransporten skjer. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Brua vil etter vårt syn vere ein solid konstruksjon og estetisk sett tilfredsstillande. Bruk av helikoptertransport er truleg den beste løysinga for transport av materialar. Vi meiner og det er ein fordel at transporten skjer kvardagar (og ikkje i ei helg) av omsyn til friluftslivet. Søknaden om medfinansiering av brua vil Nasjonalparkstyret kome tilbake til seinare. FRAMLEGG TIL VEDTAK (frå sekretariatet v/ Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) Nasjonalparkstyret gjev løyve til oppføring av bru på buføringsvegen som omsøkt helikoptertransport av materialar til brua Løyvet er gjeve på vilkår av at Brua skal byggjast i tråd med tilsende teikningar Helikoptertransporten (tal hiv) skal avgrense seg til det som er strengt naudsynt Løyvet til helikoptertransport gjeld i tida utanom søndagar og heilagdagar Statens Naturoppsyn Jostedalsbreen ved Anne Rudsengen skal varslast på førehand om kva for dag de skal gjennomføre helikoptertransporten Løyve til bruk helikoptertransport skal takast med under transport Sekretariatet for Nasjonalparkstyret (for tida Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) skal får tilsendt eit foto av den nye brua etter oppføring, og få tilsendt skriftleg tilbakemelding (gjerne på e-post) om gjennomført helikoptertransport innan 1 månad etter gjennomførte helikoptertransportar Vi gjer merksam på at dette løyvet berre gjeld etter verneforskrifta og ikkje etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhøyrande forskrift. Eigen søknad må sendast Luster kommune etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 12

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 11:30 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Mai Bakken Leiar

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt 0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt NOTAT, Fylkesmannen i Oppland, mai 2015 Grunnlag for konsekvensutredning av et framtidig vern for landbruk og reiseliv 1. Innledning Under verneplanarbeidet

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal Beiarn Røde Kors Hjelpekorps Saltdal Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Hjelpekorps Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps Fauske Røde Kors Hjelpekorps Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Rapport 2003-1 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Søkarguide Framsidefoto: Gaukstøl i Dyraheio. Foto Odd Inge Worsøe Denne side: Vassdalseggen (bak) rager høgast i verneområdet.

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer