Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen"

Transkript

1 Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Dispensasjonssaker (vedtakssaker) Sjå nedenfor Orienteringssak Eventuelt Dispensasjonssaker (vedtakssaker) Her følgjer først ei oversikt over dispensasjonssakene med kort oppsummering og innstilling. Nedanfor følgjer innstillingane med saksframleggja og forslag til vedtak i fulltekst, i same rekkefølgje. Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Saker til behandling: Søker: Elling Rakstad Oppsummering: Søknad datert 27. april 2011, om tillatelse til bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Båt og motor som skal brukes, befinner seg på Lundadalsvatnet i dag, og er også vært benyttet til fiske tidligere. Tilsvarende tillatelse for bruk av samme båt med motor, ble gitt i Hjemmel: 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskriften av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark. Innstilling fra Fylkesmannen i Oppland: Dispensasjonen innvilges til bruk av båt med motor, for fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad i Det er satt vilkår til dispensasjonen som går fram av brevet Søker: Morten Brekkum og Håvard Moen Oppsummering: Søknad av 18. april 2011 med felles brev fra Morten Brekkum og Håvard Moen om tillatelse til 2 turer/retur med helikopter (i 2011), for transport og sluttføring av restaureringsarbeidet av 2 fiskebuer i Syrtbyttdalen. I tillegg ønsker de nå også tillatelse til 3 turer/retur med snøskuter tidlig i sesongen (i 2012) for å frakte ut siste rest av byggematerialer, utstyr og søppel etter sluttføringen. Hjemmel: 3, pkt. 6.3 bokstav f i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark og 3, pkt. 6.3 bokstav e i Mysubytta landskapsvernområde. Innstilling fra Fylkesmannen i Oppland: Dispensasjonen innvilges til transport av materialer med helikopter til de to fiskebuene eid av Brekkum og Moen ved Syrtbyttvatnet. FM i OP 2011/3013 FM i OP 2011/2893 1

2 Helikoptertransporten gjelder for inntil 2 turer/retur i mellom 15. juni og 1. september I tilegg gis det dispensasjon til bruk av snøskuter, inntil 3 turer/retur for uttransport av rester etter byggearbeidene ved de samme buene, for sluttføring av restaureringsarbeidet. Snøskutertransporten må utføres av godkjent leiekjører. Dispensasjonen for snøskuterkjøring gjelder i perioden mellom 1. desember 2011 og 29. februar Det er satt vilkår til dispensasjonene som går fram av brevet Søker: Per-Arvid Hauge (grunneigar) Oppsummering: Søknaden er delvis forlenging av løyve frå 2010 til å ha motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete for å heve stølshus som har vore råka av flaum 3 gonger. Søknaden gjeld og helikoptertransport av materialar, motorisert trillebår og ei lita gravemaskin. Løyve til tiltak på stølshuset blei gjeve saman med løyvetil motorisert ferdsel. Heimel: og f for Mørkridsdalen landskapsvernområde Innstilling frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Dispensasjonen vert gjeve for å ha og bruke ei motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete i år 2011 og år 2012, og for 4 helikopterhiv til Dulsete sommaren 2011, og 3 helikopterhiv i retur anten hausten år 2011 eller sommaren år 2012, på vilkår som går fram av brevet. FM i S&F 2009/3609 Orienteringssak for AU, må hansamast av NP-styret Orienteringssak (må hansamast av NP-styret) Søker: Skjolden grunneigarlag Oppsummering: Søknaden gjeld oppføring av ny bru der ein flaum har teke ei gamal steinbru på buføringsvegen inn Mørkridsdalen, og helikoptertransport av materialar til brua. Heimel: og 3.1.3b/3.1.3g for søknaden om brua, og og 3.6.3f for helikoptertransport. Innstilling frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Dispensasjon vert gjeve for å byggje ny bru i tråd med tilsende teikningar, og det vert gjeve løyve til helikoptertransport, båe delar på vilkår som går fram av brevet. FM i S&F 2011/1743 2

3 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om tillatelse til bruk båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet Elling Rakstad (arkivsaksnr. 2011/3013). Dokumenter i saken: 1. Søknad datert 27. april 2011, om tillatelse til bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Søknaden er mottatt av Fylkesmannen i Oppland. Søknaden vurderes iht.: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark av 7. august Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr. 100 SAKSFRAMLEGG Søknaden Søknad datert 27. april 2011, om tillatelse til bruk av båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Båt og motor som skal brukes, befinner seg på Lundadalsvatnet i dag, og er også vært benyttet til fiske tidligere. Tilsvarende tillatelse for bruk av samme båt med motor, ble gitt i Verneforskrift og verneformål Breheimen nasjonalpark ble opprettet 7. august Formålet med nasjonalparken er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarksprega naturområde som inneholder særegne, representative økosystem og landskap som er uten tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark er motorferdsel til lands, på vann og i lufta under 300 m fra bakken forbudt (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gitt i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakten kan gi tillatelse til bl.a. bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Det har vært tradisjon for en viss bruk av båt med motor til blant annet fiske på Lundadalsvatnet. Det er også i verneforskriften åpnet for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet, blant annet på grunn av de tidvis vanskelige værforholdene som er på fjellvannet. Det skal likevel søkes forvaltningsmyndigheten om tillatelse og hver søknad skal vurderes. Omfanget av motorferdsel skal holdes på et så lavt nivå som mulig av hensyn til samlet belastning på naturmiljøet og av hensyn til friluftslivet. Fravær av motorstøy er en viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg være uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet blir å holde omfanget av motorferdsel så lavt som mulig og at motorferdselen skal avgrenses til kun det nødvendigste. Motorferdsel på land og på vann er derfor i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken. Hensynet til verneverdiene i området vurderes, særlig i forhold til dyrelivet og friluftsliv, jf. verneforskriften 2 og naturmangfoldlovens 1, 4 og 5 samt 7, jf Verneplanen for Breheimen, inkludert forskriften for Breheimen nasjonalpark, ivaretar 1, 4 og 5 i naturmangfoldloven slik vi vurderer det. De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven er vurdert slik: 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet: Det er tilstrekkelig kunnskap om verneverdiene i området til å vurdere saken, jf. rapporter om friluftsliv, biologisk mangfold, samt dyrelivets sårbarhet for forstyrrelser, som ble utarbeidet i forbindelse med verneplanarbeidet. 10 økosystem-tilnærming og samlet belastning: Den omsøkte motorferdselen på Lundadalsvatnet, sammen med annen påvirkning, er innenfor det som er forsvarlig for området. 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vi vurderer det slik at dette ikke er relevant i dette tilfellet. 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det er i tillatelsen satt vilkår om bl.a. hastighet og motorstørrelse. Med gitte vilkår gis det tillatelse, jf kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet s. 56 i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 22. desember

4 FORSLAG TIL VEDTAK Med hjemmel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskriften av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, finner nasjonalparkstyret for Breheimen sitt arbeidsutvalg grunnlag for å gi tillatelse til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Elling Rakstad. Det gis herved dispensasjon fra verneforskriftens 3 pkt. 6.1 om forbud mot motorferdsel innenfor nasjonalparken. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: Vilkår Dispensasjonen gjelder i 2011 Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk Høyeste lovlige fart er 8 knop Under kjøringa skal det tas hensyn til naturmiljø (særlig dyreliv) og friluftsliv. Dispensasjonen gjelder kun til bruk for fiske og innenfor det tidsrom som det er lov å fiske i Lundadalsvatnet. Rapport om antall turer sendes forvaltningsmyndigheten innen 15. desember Vi gjør oppmerksom på denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften og ikke i forhold til motorferdselloven med tilhørende forskrift. Egen søknad må sendes kommunen etter motorferdselloven. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En ev. klage stilles til Miljøverndepartementet, men sendes til Nasjonalparkstyret for Breheimen. 4

5 Sak nr Breheimen nasjonalpark Mysubytta landskapsvernområde. Tillatelse til bruk av helikopter (i 2011) for inntransport av materialer til sluttføring av restaureringsarbeidene av 2 fiskebuer ved Syrtbyttdalen. Tillatelse til bruk av snøskuter (i 2012) for siste uttransport av utstyr og søppel ved de samme buene Morten Brekkum m.fl. (sak nr. 2011/2893). Dokumenter i saken: 1. Søknad av 18. april 2011, fra Morten Brekkum og Håvard Moen, med snekker Kjell Magne Rustad, om tillatelse til 2 turer/retur med helikopter for inntransport av materialer i 2011, og 3 turer/retur med snøskuter i 2012 for uttransport av utstyr og søppel til 2 fiskebuer ved Syrtbyttdalen. Søknaden er mottatt av Fylkesmannen i Oppland. 2. Telefonsamtaler med Morten Brekkum i perioden 19. april 5. mai Søknaden vurderes iht.: 1. Forskrift om Breheimen nasjonalpark av 7. august Forskrift om Mysubytta lanskapsvernområde av 7. august Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr. 100 SAKSFRAMLEGG Søknaden Søknad av 18. april 2011 med felles brev fra Morten Brekkum og Håvard Moen og snekker Kjell Magne Rustad om tillatelse til 2 turer/retur med helikopter (i 2011), for transport og sluttføring av restaureringsarbeidet av 2 fiskebuer i Syrtbyttdalen. Brekkum er nå nesten helt ferdig med restaureringen av sin bu, mens Moen har noe mer arbeid igjen. Disse restaureringsarbeidene startet opp allerede i april 2008, før nasjonalparken var opprettet. Brekkum og Moen ønsker nå også tillatelse til 3 turer/retur med snøskuter tidlig i sesongen (i 2012) for å frakte ut siste rest av byggematerialer, utstyr og søppel etter sluttføringen. Opprinnelig var det planlagt å frakte inn de siste materialene med snøskuter tidlig vinteren 2011, men av forskjellige årsaker kom ikke søknaden om snøskuterkjøring fram til forvaltningsmyndighetene i tide, slik at dette var mulig å gjennomføre før påske. Fordi snøskutersesongen nå er over, er eneste mulighet for å få fraktet materialer inn med bruk av helikopter. Kjøreruta vil være fra Sota seter, følge veien til Mysubytta, følger så omtrent 3 km mot Syrtbyttjernet, opp dalføret til Syrtbyttvatnet og fram til buene. Alternativ start og søkers foretrukne startsted med helikopter - er fra Mysubytta med samme trasè. Tidspunktet for kjøring kan justeres etter når det er mest hensiktsmessig med tanke på verneformålet, dyr og fugleliv. Likevel ønskes det et bredt tidsrom for helikoptertransporten, fra og med midten av mai, for også å finne det beste tidspunktet for alle involverte aktører (begge søkere, helikopterselskap, snekkere m.fl.). Snøskutertransporten av materialer og søppel ut i 2012 kan gjerne gjennomføres i januar, når forholdene er best egnet. Det er tidligere blitt gitt melding til kommunen om byggearbeidet og Skjåk kommune har i brev av 28. januar 2008 opplyst at begge byggetiltakene er i samsvar med kommuneplanen og kan iverksettes. Det går fram at arbeidet med restaureringen ikke fører til utvidelse av bebygd areal. Videre henvises det til brev av 18. mars 2010 fra Fylkesmannen i Oppland, hvor det ble gjort en vurdering av byggetiltaket. Det kom fram at det omsøkte arbeidet var vedlikehold som ikke vil føre til bruksendringer, og vedlikeholdet vil skje i samsvar med lokal byggeskikk som er tilpasset landskapet, jf. forskrift for Breheimen nasjonalpark 3 pkt. 1.2 bokstav a. Verneforskrift og verneformål Formålet med Breheimen nasjonalpark er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarksprega naturområde som inneholder særegne, representative økosystem og landskap som er uten tyngre inngrep. Formålet med Mysubytta landskapsvernområdet er bl.a. å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi og som er identitesskapende. 5

6 Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark og Mysubytta landskapsvernområde er motorferdsel til lands, på vann og i lufta under 300 m fra bakken forbudt (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gitt i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakten kan gi tillatelse til bl.a. bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper og liknende ( 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark) og bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehald og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskriften for Mysubytta landskapsvernområde). Vurdering Det har gjennom flere år vært et omfattende behov for transport i forbindelse med vedlikeholdet av de 2 fiskebuene. Dette behovet er totalt sett blitt noe større i omfang enn det som ble forespeilet senest i Vær og kjøreforholdene har imidlertid gjort transporten vanskelig å gjennomføre slik som planlagt. Vi kan også se fra innsendte kjørebøker at det totale antallet tillatte turer med snøskuter, ikke ble benyttet for Gjennom samtaler med søker Brekkum har det kommet fram at tidspunktet for sluttføring av restaureringene av flere grunner er blitt utsatt, og dermed også behovet for transporten for denne sluttføringen. Vi vurderer det som positivt at det legges opp til samkjøring til sluttføringen av vedlikeholdet av de 2 buene til Brekkum og Moen, noe som vil føre til færre antall turer totalt innenfor samme del av verneområdet. Transporten av materialer ut skal uansett skje mest mulig samordnet og konsentrert i tid, slik at tidsrommet for kjøring ikke strekker ut mer enn nødvendig og det totalt blir så få turer som mulig. Den omsøkte ruta er ikke i konflikt med arter som villrein i den omsøkte tidsperioden. Likevel kan ikke en innflyvning med helikopter på våren utelukke forstyrrelser av dyreliv generelt og spesielt fugleliv, som er sårbare med hekketid på vårparten, Det vil derfor bli stilt noen krav til at helikoptertransporten ikke kan skje før etter 15. juni. Helikopterselskapet som skal utføre transporten, må også ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO, Øyvind Angard; ) før den planlagte kjøringen utføres. SNO kan da opplyse om det er konkrete hensyn som må tas langs den planlagte kjøreruta. I framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensende verneområde av 22. desember 2010, punkt står det at det er viktig å skjerme søndager, helligdager og andre utfartsdager for motorferdsel, av hensyn til friluftslivet. Dette vil ha betydning for hvilke dager som kan benyttes til transporten, og vilkår vil bli satt etter dette. Når det gjelder utkjøring av restmaterialer, utstyr og søppel med snøskuter vinteren 2012, ser vi det som et mål å gjøre dette tidlig på vinterstid, når vær og føreforholdene ligger til rette for dette. Det er av stor betydning å få sluttført arbeidene med restaureringen og avsluttet behovet for transporten. Så langt det er mulig skal motorferdsel med snøskuter i verneområdene skje gjennom leiekjøring, jf. punkt 3.8 i forvaltningsplanen. Det ble ikke stilt krav til dette ved forrige tillatelse. Det ble da vurdert at det av praktiske årsaker med utføringen av byggearbeidet, samt at gamle materialer uansett måtte ut, gav grunnlag til å frafalle kravet. Restaureringsarbeidet skal avsluttes i sommer. Snøskutertransporten er nå et reint transportoppdrag for utfrakt av materialer, utstyr og søppel. Det bør derfor nå stilles krav om bruk av leiekjører. Det er viktig at kjørebok fylles ut og returneres til forvaltningsmyndigheten innen 1. juli Søknaden vurderes i tilegg til naturmangfoldloven. Hensynet til verneverdiene i området vurderes, særlig i forhold til dyreliv og friluftsliv, som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskriftenes 2 og naturmangfoldloven 1, 4 og 5 samt 7, jf Når det gjelder 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet er vurderingen at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, jf. rapporter utarbeidet i verneplanprosessen, og at det ikke er behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet. Virkningene på naturmiljøet er kjent, og det foreligger ingen fare for irreversible skader. Forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn til dyrelivet og friluftsliv i området, vil ikke den omsøkte motorferdselen påføre økosystemene uheldig belastning ( 10) eller volde skade på naturmangfoldet. 11 er ikke relevant i denne saken. Når det gjelder 12 vises det til vilkårene i tillatelsen. Det gis tillatelse til den omsøkte transporten under visse vilkår. 6

7 FORSLAG TIL VEDTAK Med hjemmel i 3, pkt. 6.3 bokstav f i verneforskriften for Breheimen nasjonalpark og 3, pkt. 6.3 bokstav e i Mysubytta landskapsvernområde gir nasjonalparkstyret i Breheimen sitt arbeidsutvalg Morten Brekkum og Håvard Moen dispensasjon for transport av materialer med helikopter til 2 fiskebuer i Syrtbyttdalen. Tillatelsen omfatter også uttransport av rester etter byggearbeidene med snøskuter for sluttføring av restaureringsarbeidet ved de samme fiskebuene. Dispensasjonen er gitt med vilkår: Tillatelsen til helikoptertransport gjelder fra og med 15. juni til og med 1. sept og omfatter inntil to turer/retur. Begge transportturene må gjennomføres på samme dag. Om mulig skal søppel fraktes ut på retur. SNO ved Øyvind Angard: , skal kontaktes i forkant av transporten. Transporten med helikopter skal følge omsøkt rute fra grensa for landskapsvernområdet ved Sota. Tillatelsen omfatter ikke start og landing ved Mysubytta. Lasting må derfor skje utenfor grensen av verneområdet. Tillatelsen til snøskutertransport gjelder fra og med 1. desember 2011 til og med 29. februar 2012 og omfatter inntil 3 turer/retur for uttransport av restmaterialer, utstyr og søppel. Det skal benyttes leiekjører. Transporten med snøskuter skal følge omsøkt rute fra Sota seter. Tillatelsen gjelder ikke søndager eller helligdager. Under kjøringa skal det tas hensyn til naturmiljø og friluftsliv. All motorferdsel skal meldes senest dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gi informasjon om det må tas ytterligere spesielle hensyn i området i forhold til rutevalget. Tillatelsen til motorferdselen og kjørebok skal være med under transporten. Kjøreboka skal fylles ut på forhånd. Den ansvarlige for transporten sender en skriftlig rapport om all gjennomført motorferdsel innen hhv. 1. juli 2011 og 1. juli 2012 til forvaltningsmyndigheten. Vi gjør oppmerksom på at det også må innhentes nødvendige tillatelser (eventuelt avklaring) til motorferdsel fra kommunene og grunneier. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En ev. klage stilles til Miljøverndepartementet, men sendes til Nasjonalparkstyret for Breheimen. 7

8 Sak nr Mørkridsdalen landskapsvernområde - løyve til helikoptertransport m.m. Dokument i saken: 1. Søknad datert av Per-Arvid Hauge (grunneigar) om landingsløyve for helikopter og til å ha motorisert køyretøy i landskapsvernområdet i 2011 og Søknaden vert vurdert etter: 1. Forskrift om Breheimen nasjonalpark av 7. august Forskrift om Mørkridsdalen landskapsvernområde av 7. august Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 nr. 100 SAKSFRAMLEGG Søknaden Vi viser til brev av med søknad om landingsløyve for helikopter og til å ha motorisert køyretøy i landskapsvernområdet i 2011 og Vi viser og til Fylkesmannen sitt brev av med løyve til å heve stølshus etter flaum, løyve til helikoptertransport og til å ha motorisert trillebår på Dulsete. Vi viser og til tlf Søknaden gjeld løyve til å ha ein motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete i år 2011 og år helikopterhiv til Dulsete sommaren 2011 (1 hiv med materialar og trillebår og 3 hiv med gravemaskin), og 3 helikopterhiv i retur anten hausten år 2011 eller sommaren år 2012 Søknaden har bakgrunn i at stølshuset ditt på Dulsete er blitt råka av flaum fleire gonger, og du fekk i eit brev av frå Fylkesmannen løyve til å heve stølshuset med 70 cm, og løyve til bruk av motorisert trillebår og gravemaskin til arbeidet, og til helikoptertransport til Dulsete. Søknaden gjeld såleis ei forlenging av tidlegare løyve. Du tek sikte på å samordne transporten med DNT Oslo & omegn sin transport i juni i år i området. Verneforskrift og verneformål Motorferdsel er forbode i landskapsvernområdet (verneforskrifta 3, 6.1), men forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggjearbeid på bygningar, anlegg og innretningar. (verneforskrifta 3, 6.3f). Vurdering Vi viser til vurderingane gjort i vårt brev av Her skreiv vi at Fylkesmannen er godt kjend med tilhøva som vert teke opp gjennom synfaring i området og inspeksjon av stølshuset. Ved ny flaum av same storleik vil det bli skade på stølshuset og vedahuset slik dei står i dag. Fylkesmannen meiner heving av bygningane er ei god løysing. Alternativet med å flytte bygningane, då ca. 150 m for at det skulle vere på trygg grunn, meiner vi vil vere for langt unna stølsvollen. Vi vurdere såleis heving som den klart beste løysinga i høve stølsmiljøet. Det er eit arbeid som vil krevje bruk av helikoptertransport for å frakte inn materialar og utstyr, og flytting av masse vil krevje bruk av gravemaskin. Vi vurderer det som ei god løysing å ta ut masse av Råselvi (som renn i nærleiken) ved hjelp av gravemaskin når det no ligg til rette for at gravemaskin vil bli floge inn i løpet av sommaren. 8

9 Vurderingane frå då står ved lag. Men to nye store flaumar i juli og i oktober 2011 synleggjer at du og ein annan grunneigar (som har stølshus som har vore råka av flaum fleire gonger) har behov for stølshus ein annan stad i dalen, jf vårt brev av med referat frå synfaring Stølshuset du har på Dulsete må likevel sikrast best mogleg, og det er grunnen til søknaden. Fylkesmannen er samd i di vurdering. Fylkesmannen meiner helikoptertransport er ein fornuftig transportmåte i dette tilfellet, og vi ser at du har behov for ein motorisert trillebår og ei lita gravemaskin til arbeidet. Det er positivt at transport til desse tre prosjekta er samordna. Det vil vere uvanleg om det er villrein i området. Vurdering etter naturmangfaldlova Sekretariatet vurderer søknaden opp mot naturmangfaldlova 8-12 slik: 8 kunnskapsgrunnlag: Vi meiner vi har god kunnskap om verknaden av motorferdsel ut frå skjøtselsplan og tidlegare gjevne løyve i området. 9 føre-var-prinsippet: For å unngå vesentleg skade på naturmangfaldet vert det i alle motorferdselsaker lagt vekt på løpande kontakt med Statens naturoppsyn (SNO), som har den beste oversikta over naturtilstanden og sårbare artar til ei kvar tid. 10 økosystemtilnærming og samla belastning: Det er i utgangspunktet viktig for forvaltningsstyresmaktene å ta omsyn til dei strenge reglane for motorferdsel. Vi meiner at den samla belastninga av motorferdsel i denne delen av Jostedalsbreen nasjonalpark pr. i dag er på eit akseptabelt nivå. 11 kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltaket er ikkje venta å forringe miljøet utover den tida sjølve helikoptertransporten skjer. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Opplegget for bruk av helikoptertransport er truleg den beste løysinga for transport av materialar. Vi meiner og det er ein fordel at transporten skjer kvardagar (og ikkje i ei helg) av omsyn til friluftslivet. FRAMLEGG TIL VEDTAK (frå sekretariatet v/ Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) Arbeidsutvalet i Nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen gjev løyve til å ha og bruke ei motorisert trillebår og ei lita gravemaskin på Dulsete i år 2011 og år helikopterhiv er til Dulsete sommaren 2011 (1 hiv med materialar og trillebår og 3 hiv med gravemaskin), og 3 helikopterhiv i retur anten hausten år 2011 eller sommaren år 2012 Løyvet er gjeve på vilkår av at Helikoptertransport skal avgrense seg til det som er strengt naudsynt Løyvet til helikoptertransport gjeld i tida , og i tida utanom søndagar og heilagdagar Bruk av motorisert trillebår og gravemaskin skal avgrense seg til det som er naudsynt for å gjennomføre arbeidet med stølshuset. Bruk av motorisert trillebår og gravemaskin skal ikkje skje på søndagar med mindre det er absolutt naudsynt Under helikoptertransporten og bruk av motorisert trillebår og gravemaskin skal det takast omsyn til dyreliv og folk på tur i området slik at ein så langt som mogleg unngår å uroe desse Statens Naturoppsyn Jostedalsbreen ved Anne Rudsengen skal varslast på førehand om kva for dag de skal gjennomføre helikoptertransporten Løyve til bruk helikoptertransport skal takast med under transport, og løyve til motorisert trillebår og gravemaskin skal oppbevarast på Dulsete Sekretariatet for Nasjonalparkstyret (for tida Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) skal ha skriftleg tilbakemelding om gjennomført helikoptertransport innan 1 månad etter 9

10 gjennomførte helikoptertransportar, og eit foto av stølshuset på Dulsete når arbeidet er sluttført og motorisert trillebår og gravemaskin er frakta utatt. Vi gjer merksam på at dette løyvet berre gjeld etter verneforskrifta og ikkje etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhøyrande forskrift. Eigen søknad må sendast Luster kommune etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 10

11 Sak nr Mørkridsdalen landskapsvernområde - Løyve til å føre opp ei bru på buføringsvegen Dokument i saka: 1. Søknad datert frå Skjolden grunneigarlag- Søknaden vert vurdert etter: 1. Forskrift for Mørkridsdalen landskapsvernområde av 07. august Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 SAKSFRAMLEGG Søknaden Vi viser til brev av med teikningar av den omsøkte brua. Søknaden gjeld oppføring av ei bru på buføringsvegen i Mørkridsdalen om lag 800 m innafor Dulsete, etter at ein flaum hausten 2010 tok ei steinbru her. De søkjer også om finansiering av brua. Fylkesmannen var på synfaring på staden saman med grunneigarane Den gamle steinbrua er heilt borte, og terrenget er mykje endra slik at det ikkje let seg gjere å gjenoppføre ei ny steinbru. Det må byggjast ei heilt ny bru dersom beitedyr og folk skal kunne kome vidare innover dalen. Det vert også søkt om helikoptertransport av materialar til brua. Verneforskrift og verneformål Søknaden vert vurdert etter verneforskrifta 3.1.3b og 3.1.3g, og dessutan etter naturmangfaldlova 8-12) Landskapsvernområdet er verna mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapet sitt særpreg eller karakter, m.a. oppføring av varige eller mellombelse anlegg (verneforskrifta 3,1.1). Forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til gjenoppføring av anlegg som er gått tapt ved naturskade (verneforskrifta 3,1.3b), og til bygging av bruer (verneforskrifta 3.1.3g). Motorferdsel er forbode i landskapsvernområdet (verneforskrifta 3,6.1), men forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på anlegg og innretningar (verneforskrifta 3,6.3f). Vurdering Fylkesmannen såg på synfaringa at det vil vere umogleg for beitedyr (særleg storfe) og svært vanskeleg for folk å kome fram på buføringsvegen inn Mørkridsdalen dersom det ikkje er bru der steinbrua vart teken av flaum hausten Storfe beiter kvar sommar på Dalen lenger inn i Mørkridsdalen. Utan at buføringsvegen med naudsynte bruer er framkomeleg, vil det vere svært vanskeleg å vedlikehalde kulturlandskapet i dei indre delane av Mørkridsdalen (stølane Liane og Dalen). Det er viktig at brua kjem på plass før buføringa, som truleg vil skje i andre halvdel av juni. Brua vert bygd i tre, men kviler på to berande H-bjelkar som vert skjulte av to tømmerstokkar. Brua får gjerde på den eine sida. Fylkesmannen meiner dei tilsende teikningane viser ei bru som er føremålstenleg, og som estetisk sett er tilfredsstillande. 11

12 Vi ser helikoptertransport som den einaste aktuelle transportmåten for å frakte inn materialar til brua. Vurdering etter naturmangfaldlova Sekretariatet vurderer søknaden opp mot naturmangfaldlova 8-12 slik: 8 kunnskapsgrunnlag: Vi meiner vi har god kunnskap om naturmangfaldet i Mørkridsdalen, og at bortfall av bru vil føre til bortfall av beiting, som vil kunne endre vegetasjonen i dalen. Vi ser ikkje skadeverknader på naturmangfaldet som følgje av noverande og forventa vidare beitebruk og ferdsel innafor brua. Det verdfulle kulturlandskapet ein har i dag vil gro att om brua ikkje kjem opp og beitinga ikkje kan halde fram. Vi meiner vi har god kunnskap om verknaden av motorferdsel ut frå skjøtselsplan og tidlegare gjevne løyve i området. 9 føre-var-prinsippet: Det vil innebere stor fare for attgroing i kulturlandskapet dersom brua ikkje kjem opp. For å unngå vesentleg skade på naturmangfaldet vert det i alle motorferdselsaker lagt vekt på løpande kontakt med Statens naturoppsyn (SNO), som har den beste oversikta over naturtilstanden og sårbare artar til ei kvar tid. 10 økosystemtilnærming og samla belastning: Det er i utgangspunktet viktig for forvaltningsstyresmaktene å ta omsyn til dei strenge reglane for motorferdsel. Vi meiner at den samla belastninga av motorferdsel i denne delen av Jostedalsbreen nasjonalpark pr. i dag er på eit akseptabelt nivå. 11 kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Helikoptertransport er ikkje venta å forringe miljøet utover den tida sjølve helikoptertransporten skjer. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Brua vil etter vårt syn vere ein solid konstruksjon og estetisk sett tilfredsstillande. Bruk av helikoptertransport er truleg den beste løysinga for transport av materialar. Vi meiner og det er ein fordel at transporten skjer kvardagar (og ikkje i ei helg) av omsyn til friluftslivet. Søknaden om medfinansiering av brua vil Nasjonalparkstyret kome tilbake til seinare. FRAMLEGG TIL VEDTAK (frå sekretariatet v/ Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) Nasjonalparkstyret gjev løyve til oppføring av bru på buføringsvegen som omsøkt helikoptertransport av materialar til brua Løyvet er gjeve på vilkår av at Brua skal byggjast i tråd med tilsende teikningar Helikoptertransporten (tal hiv) skal avgrense seg til det som er strengt naudsynt Løyvet til helikoptertransport gjeld i tida utanom søndagar og heilagdagar Statens Naturoppsyn Jostedalsbreen ved Anne Rudsengen skal varslast på førehand om kva for dag de skal gjennomføre helikoptertransporten Løyve til bruk helikoptertransport skal takast med under transport Sekretariatet for Nasjonalparkstyret (for tida Fylkesmannen i Sogn og Fjordane) skal får tilsendt eit foto av den nye brua etter oppføring, og få tilsendt skriftleg tilbakemelding (gjerne på e-post) om gjennomført helikoptertransport innan 1 månad etter gjennomførte helikoptertransportar Vi gjer merksam på at dette løyvet berre gjeld etter verneforskrifta og ikkje etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhøyrande forskrift. Eigen søknad må sendast Luster kommune etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 12

Møtereferat nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 09.00 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Jorunn Kirketeig Torodd Urnes Andre tilstades

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møte nr i arbeidsutvalget (AU) for Jostedalsbreen

Møte nr i arbeidsutvalget (AU) for Jostedalsbreen NASJONALPARKSTYRET FOR JOSTEDALSBREEN Til adressatar i følgje liste Sakshandsamar: Vår dato Vår referanse Telefon: 57643123 08.06.2011 2011/2066-432.3 E-post: fmsftd@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/6400 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 29.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/2014 27.08.2014

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - referat

Styremøte nr. 3/2011 - referat BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Torsdag 17. mars 2011, kl. 15.00 15.30 Stad: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Jorunn Kirketeig Rannveig

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen.

Kommunen skal vidare legge vekt på kunnskap som er basert på lokalkunnskap og erfaringar gjennom bruk av naturen. KU Geithei Naturmangfaldlova tredde i kraft 1. juli 2009. Sentrale prinsipp i lova skal leggast til grunn ved utøving av mynde etter naturmangfaldlova og annan lov, slik som lov om motorferdsel i utmark

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak:

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Gjendebu Turisthytte v/ styrar Lars Åge Hilde SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5941 - DATO: 26.10.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON -

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling:

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling: Storfjordens venner V Asgeir Kvernberg SAKSBEHANDLAR: INGVILD HANSEN NYSTAD ARKIVKODE: 2019/1285-432.2 DATO: 06.08.2019 Dispensasjon for helikoptertransport, Storfjordens Venner. Løyve til eitt ekstra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark 1 BREHEIMEN NASJONALPARK- ARBEIDSUTVALET Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter møter

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Nasjonalstyret for Breheimen - saksliste til styremøte 3/2011

Nasjonalstyret for Breheimen - saksliste til styremøte 3/2011 NASJONALPARKSTYRET FOR BREHEIMEN Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre, e-postbehandling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer