Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard"

Transkript

1 Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leiar Ivar Kvalen Nestleiar Bjarne Eiolf Holø Medlem Mariann Isumhaugen Medlem Norunn Lunde Furnes Medlem Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rannveig Brennhaug Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stig Aaboen Varamedlem Merknader Ingen Frå administrasjonen møtte: Navn Eldrid Nedrelo Magnus Snøtun Bjørn Dalen Stilling Nasjonalparkforvaltar Vikarierande nasjonalparkforvaltar Nasjonalparkforvaltar Underskrift: Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Rolv Kristen Øygard Sign. Bjarne Eiolf Holø Sign.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker RS Sak - Rising av alm - SNO 2012/2066 ST 44/12 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av styrerepresentant til å skrive under protokollen saman med styreleiar ST 45/12 Høyrokampen naturreservat - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter for transport av ved, varer, materiell og utstyr til hytte - Rolf Y. Berg ST 46/12 Høydalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter for transport til hytte i Høydalen - Ola Gjeilo ST 47/12 Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til transport i påsken - Rita Brekkum ST 48/12 Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Vidar Vange ST 49/12 Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Kjøring med snøskuter på Lendbreen og Kluftutefonni - Undersøkelse av temperaturforhold - Universitetet i Oslo ST 50/12 ST 51/12 ST 52/12 ST 53/12 Saksframlegg - Dispensasjon - Restaurering av Smithbua Lomseggen Sameie Sak - Transport av båt til Lundadalsvatnet - Åge Frøyse. Sak - Transport av båt og garnkasse til utplassering ved Åfåttjønn - Hans Skamsar og Martin Klokk Sak - Frakt av proviant og utstyr til hytte på Mysubytta - Ivar Teigen ST 54/12 Sak - Transport av proviant og utstyr til hytte - Guro Ørjasæter - Urdahl ST 55/12 Sak - Transport av ved og utstyr til hytte ved Glittervatnet - Marius Aaboen 2003/ / / / / / / / / / / /2173

3 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Magnus Snøtun Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 1/ Sak - Rising av alm - SNO Saksopplysninger Verneforskrift og verneformål Tiltaket omfattar rising av alm (svarar til lauving, men vert gjennomført på den tida av året når det ikkje er lauv på trea i tråd med tradisjonell lokal bruk). Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyre- og plantelivet som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Mørkridsdalen landskapsvernområde er blant anna å ta vare på edellauvskogen med særmerkte, store og/eller gamle dekorative levande og daude tre. Etter verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde, skal plantelivet vernast mot skade og øydelegging som kan endre det verna landskapet sitt særpreg og karakter vesentleg (verneforskriftene 3 pkt. 2.1). Etter pkt. 2.3 kan forvaltningsstyresmaktene gje løyve til lauving i samsvar med retningslinjene fastsett i forvaltningsplan. Vurdering Mørkridsdalen har store biologiske verdiar grunna rik berggrunn, mykje nedbør og godt lokalklima. Skjøtsel av edellauvtre som alm har også skapt stabile kontinuitetssamfunn som er viktige for fleire sjeldne artar. Blant anna er den einaste lokaliteten av almegly (Collema fragrans) funnen på almetre ved Hødnavollen. Alm er sentral i edellauvskogane i nedre del av Mørkridsdalen. Mens lokalitetar av alm-lindeskog ligg i smale belte knytt til rasmark og bratte lier ved Mørkrid og Hødnavollen, har lokalitetane av gråoralmeskog større utbreiing rundt og over Hødnavollen og opp mot Dulsete. Dei styva almetrea i området utgjer ei av dei viktigaste biologiske verdiane i området og fleire raudlisteartar er direkte avhengige av dei. I samband med konsekvensutgreiinga i verneprosessen, vart det utarbeida ein generell fagrapport om det biologiske mangfaldet (Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for vern i Breheimen Mørkridsdalen, Oppland og Sogn og Fjordane fylker, Miljøfaglig Utredninger, Rapport 2005:13) og ein meir spesiell fagrapport om naturverdiar ved Mørkrid (Naturverdier ved Mørkrid i Luster kommune, Miljøfaglig Utredning, Rapport 2007:68). Begge rapportane vurderer edellauvskogane som svært viktige.

4 Når det gjelder skjøtsel av desse naturverdiane, tilrår den generelle rapporten at edellauvskog lokalitetane bør stå mest mogleg urørt. I opplisting av naturtypelokalitetar vert det likevel vist til vurdering av lokaliteten ved Hødnavollen kor Hauge & Aurstad tilrår: «Gamle almestyvar må skjerast ned mot gamle lauvingsspor både for å oppretthalde strukturen til trea og hindre rotvelt og forfall Tønsberg (Lavbasen UiO) påpeikar spesielt at almeglya står i fare for å forsvinne dersom dei tre almane han er funnen på ikkje vert styva.». I den spesielle rapporten om naturverdiane ved Mørkrid, vert det understreka at det er svært viktig å oppretthalde og helst styrke innslaget av grov, gamal, døde og døyande edellauvtre i eit halvope landskap. Tilrådd skjøtsel for å få eit halvope landskap er beiting i kombinasjon med styving. Rapporten vurderer konkret å ta opp att styving av almetre som positivt dersom det ikkje skadar treet slik at det døyr. Som skjøtselstiltak vert det også føreslege å få til ny styving i tillegg til vedlikehald av tidlegare styvingar. I utkast til forvaltningsplan er ikkje styving, lauving eller rising omtala og det er dermed heller ikkje utarbeida retningslinjer for denne skjøtselen. Gjennom prosjekta til Skjolden Bygdelag og SNO om tradisjonell bruk av verneområdet, har omfanget og viktigheita av denne tradisjonelle bruken av utmarka blitt meir klar. Som den siste spesielle fagrapporten om naturverdiane knytt til Mørkridsdalen slår fast, vil det vere positivt å ta opp att rising av alm i Mørkridsdalen, både for å hindre rotvelt av dei gamle og grove tre, men også for å skape nye styvingstre slik at ein kan halde oppe noko av kontinuiteten fram i tid. Føresetnaden er at risinga vert gjennomført på ein måte som ikkje øydelegg treet. Det kan også vere positivt å hindre framtidig rotvelt gjennom nedskjering av trekruna dersom treet er ustabilt, sjølv om ein ikkje kan restaurer treet tilbake til eit risingstre. SNO i Luster har gjennom kurs i vinter lagt til rette for å samle kunnskapen lokalt og generelt. Ressurspersonar lokalt som kan brukast til å gjennomføre arbeidet deltok og det vert utarbeida ein metodisk tilnærming til kvart risingsobjekt som skal sikre ei fagleg vurdering før det vert sett i verk tiltak. Det er veldig mange gamle almar i Mørkridsdalen som tidlegare var risa og desse har i dag stor biologisk verdi. Med dagens økonomiske rammer for verneforvaltninga kan ikkje alle desse skjøttast. Nokre tre har også vorte så store at dei ikkje bør restaurerast tilbake som risingstre. Ein skjøtselsplan må vurdere kva område som skal prioriterast for å kunne oppnå langsiktig levedyktige biotopar. Likevel er det positivt at ein startar skjøtselsarbeidet med dei trea som nå er utsett grunna stormskadane. Dette kan inkludere ringbarking av tre som skuggar for tre som skal skjøttast seinare. Det er også positivt at ein får til yngre styvingar der dei nå er heilt eller delvist fristilt og det er gode vilkår for vidare skjøtsel. Store almetre som ikkje kan restaurerast tilbake til risingstre, men som nå er utsett for vindfall, kan også skjøttast gjennom å ta ned toppen av trekruna. Det må også vurderast om det er kome for langt ut i vekstsesongen slik at sevjetrykket er for stort og borken er for laus og sprø til restaurering av almar. Dette vil vere ein fagleg vurdering i felt og i så fall bør tiltaket utsettast til ut på seinhausten. Risingstrea er også veldig egna for formidling av natur- og kulturverdiar i verneområdet. Uavhengig av vurderingane i ein skjøtselsplan, vil det vere positivt å risa nokre almar nær turstiane. For alle desse tiltaka må det ligge ein metodisk fagleg vurdering av kvart einskild tre. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Fagrapportar om det biologiske mangfaldet og naturverdiane i området gjev eit godt generelt grunnlag. Kvar einskild av almane er ikkje undersøkt, men generelt er det truleg knytt store biologiske verdiar til kvar einskild tre. Fagleg vurdering av treet sin tilstand er viktig for å ta vare på dei biologiske verdiane. om fagleg kompetanse sikrar fagleg tilnærming. 9 Føre-var-prinsippet: Den viktigaste vurderinga er om treet toler risinga. Den neste vurderinga er om treet er så utsett for vindfall at det vert rotvelt ved neste storm. om fagleg kompetanse sikrar vurdering av kvar einskild tre. 10 Økosystem belastning: Ikkje relevant ved dette tiltaket. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade: Ikkje relevant ved dette tiltaket

5 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: om fagleg grunnlag eller praktisk erfaring sikrar bruk av best mogleg metode for gjennomføring av tiltaket. Tilråding Breheimen nasjonalparkstyre gjev SNO Luster løyve til å rise almar som er fristilte etter stormen i romjula eller er utsett for vindfall og rotvelt. Løyve til å sikre almetre gjeld til 01. mai Det vert også gjeve løyve til rising av inntil 6 almar (nye eller restaurering av gamle) i tilknyting til tursti med tanke på formidling av natur- og kulturverdiane i området. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde, 3 pkt. 2.3 bokstav b. - Den metodiske tilnærminga til rising som er utarbeida etter risingskurset i Luster vinteren 2012 skal nyttast. - Tilstaden til kvart einskild tre skal vurderast før arbeidet startar. - Dersom sevjetrykket er for stort og borken er blitt for sprø, skal restaurering av tre utsettast til seinhausten eller neste førvinter. - Fristilte tre skal prioriterast. - Arbeidet skal gjennomførast av personell som deltok på risingskurset i Luster vinteren 2012 eller som kan vise til relevant praksis. Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve frå grunneigarar før gjennomføring av tiltak. Vedtak Saka er teken til etterretning.

6 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bjørn Dalen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 45/ Sak - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter for transport av ved, varer, materiell og utstyr til hytte - Rolf Y. Berg Saksopplysninger Dokument i saka: - Søknad dagsett 7.mars, vedlagt søknad til Miljøverndepartementet dagsett(md) , frå Rolf Y. Berg. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Høyrokampen naturreservat, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I brev dagsett 7.mars 2012 viser Rolf Y Berg til søknad sendt MD , der han søker om tillatelse til transport med snøskuter på vinterføre av ved varer, materiell og utstyr til sin og familien si hytte på nordsida av Bøvertjønn. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til den særskilde naturvitskaplege verdien og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Høyrokampen naturreservat er å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi og opplevingsverdi, og som er identitetsskapande. Etter verneforskrifta for Høyrokampen naturreservat, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta, forbode (verneforskriftene 3). Det kan likevel dispenserast frå verneforskrifta med heimel i 7 bokstav i, der det heiter: «i) Naudsynt bruk av snøskuter til transport av ved, varer, materialer og utstyr til hytter og setrene ved Bøvertjønnin og i Høydalen.» Vurdering Frakting til hytter ved Bøvertjønnen med snøskuter er heimla i verneforskrifta. Hyttefeltet er lett tilgjengeleg på vinterføre frå riksveg 55 når den er brøytt til Rustadsetra eller lengre. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7:

7 8 Kunnskapsgrunnlaget - kunnskapen om området er god. Det finst fleire rapportar og registreringar som dokumenterer dei økologiske verdiane og andre kvalitetar i området. 9 Føre-var-prinsippet- kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket. 10 Økosystem belastning påverknader på økosystem skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket vil føre til uheldige beslastningar på av noko slag. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade - bruken av snøskuter er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. I tillegg avgrensar og kontrollerer også vedtaket verksemda. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar bruk av snøskuter er skånsam transport og godt egna for transport i området det gjeld. Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Rolf Y. Berg dispensasjon frå verneforskrifta for Høyrokampen naturreservat 7 bokstav i, for frakting av ved, varer, materiell og utstyr til hans og familien si hytte på nordsida av Bøvertjønn. Tillatelsen blir gjeve på følgjande vilkår: -Tillatelsen gjelder frå 29.mars til 10.april 2012 og omfattar to turar/retur med snøskuter -Transporten skal utførast av godkjent leigekøyrar i Lom kommune. -Tillatelsen gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. -Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. -Motorferdsla skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje informasjon om det må takast ytterlegare spesielle omsyn til verneverdiar i området. -Tillatelsen til motorferdsla og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. -Den ansvarlege for transporten sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2011 til forvaltningsmyndigheita. Vi gjer merksam på at denne tillatelsen berre gjeld i forhold til verneforskrifta. Det er også nødvendig med tillatelse frå kommune og grunneigar. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Rolf Y: Berg dispensasjon frå verneforskrifta for Høyrokampen naturreservat 7 bokstav i, for frakting av ved, varer, materiell og utstyr til hans og familien si hytte på nordsida av Bøvertjønn. Tillatelsen blir gjeve på følgjande vilkår: -Tillatelsen gjelder frå 29.mars til 10.april 2012 og omfattar to turar/retur med snøskuter -Transporten skal utførast av godkjent leigekøyrar i Lom kommune. -Tillatelsen gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. -Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. -Motorferdsla skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje informasjon om det må takast ytterlegare spesielle omsyn til verneverdiar i området. -Tillatelsen til motorferdsla og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. -Den ansvarlege for transporten sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2011 til forvaltningsmyndigheita.

8 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bjørn Dalen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 46/ Høydalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter for transport til hytte i Høydalen - Ola Gjeilo Saksopplysningar Dokument i saka: - Søknad dagsett 6.mars 2012, frå Ola Gjeilo. Søknaden blir vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Høydalen landskapsvernområde, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Søknaden frå Ola Gjeilo gjeld løyve om å bruke snøskuter for å frakte varer og utstyr til hytta hans i vest enden av Høydalen, i Høydalen landskapsvernområde. Det blir søkt om å bruke godkjent leigekøyrar i Lom kommune. Slik transport har vore vanleg praksis heilt sidan 1996 i samband med påska, til denne hytta. Ynskje om rute er frå riksveg 55 og inn Høydalen. Det vil vere leigekøyrar (Joar Slettede) som står for transporten. Verneforskrift og verneformål Etter verneforskrifta for Høydalen landskapsvernområde er motorferdsel på land og på vatn forbode (verneforskrifta 3 pkt. 6.1), med unnatak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til -bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og setrer, samt for transport av båt ( 3 pkt. 6.3 bokstav d i verneforskrifta for Høydalen landskapsvernområde). Vurdering Hytta ligg relativt langt frå vinterbrøyta veg. Sekretariatet har vurdert omsynet til verneverdiane i området, særleg i høve til friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5. Søknaden er i tillegg vurdert etter prinsippa i naturmangfaldlova 8-12 jf. 7. Når det gjeld 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet er vurderinga at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkeleg, jf. rapportar utarbeidt i verneplanprosessen, og at det ikkje er behov for å ta i bruk førevar- prinsippet. Verknadane på naturmiljøet er kjent, og det ikkje kjente farar for irreversible skadar. Tiltaket har vore gjennomført sidan 1996 utan at skader av noko slag er registrert.

9 Føresetnaden er at det blir teke tilstrekkeleg omsyn til dyrelivet i området, vil ikkje den omsøkte motorferdsla påføre økosystem uheldig belastning ( 10) eller valde skade på naturmangfaldet. 11 er ikkje relevant i denne saka. Når det gjeld 12 viser ein det til vilkåra i tillatelsen. Bruk av snøskuter er mest praktisk for å utføre transporten. Det er behov for å knyte vilkår til eit løyvet. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Ola Gjeilo løyve til å bruke snøskuter for å frakte varer og utstyr til hytte i Nordre Høydalen. Vedtaket er fatta etter lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfald, jf. 3 pkt. 6.3 bokstav d i verneforskrift for Høydalen landskapsvernområde dagsett 7. august Løyvet gjeld med følgjande vilkår: - Løyvet gjeld ein tur/retur med snøskuter i landskapsvernområdet frå riksveg 55 til hytta til Ola Gjeilo i vest enden av Høydalen. - Løyvet gjeld fram til og med tysdag 3. april 2012, men ikkje laurdag og sundag. - Køyringa skal utførast av kommunal leigekøyrar. - Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. - Motorferdsel skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard ), som vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiar. - Løyve til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. - Det skal sendast ein skriftleg rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2012 til forvaltningsstyresmakta. Vi gjer merksam på at denne tillatelsen berre gjeld i forhold til verneforskrifta. Det er også nødvendig med tillatelse fra kommune og grunneigar. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Ola Gjeilo løyve til å bruke snøskuter for å frakte varer og utstyr til hytte i Nordre Høydalen. Vedtaket er fatta etter lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfald, jf. 3 pkt. 6.3 bokstav d i verneforskrift for Høydalen landskapsvernområde dagsett 7. august 2009 og verneforskrift for Høyrokampen naturreservat, jf. 7 bokstav i. Løyvet gjeld med følgjande vilkår: - Løyvet gjeld ein tur/retur med snøskuter i landskapsvernområdet frå riksveg 55 til hytta til Ola Gjeilo i vest enden av Høydalen. - Løyvet gjeld fram til og med tysdag 3. april 2012, men ikkje laurdag og sundag. - Køyringa skal utførast av kommunal leigekøyrar. - Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. - Motorferdsel skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard ), som vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiar. - Løyve til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. - Det skal sendast ein skriftleg rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2012 til forvaltningsstyresmakta. Vi gjer merksam på at denne tillatelsen berre gjeld i forhold til verneforskrifta. Det er også nødvendig med tillatelse fra kommune og grunneigar.

10 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bjørn Dalen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 47/ Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av snøskuter til transport i påsken - Rita Brekkum Saksopplysningar Dokument i saka: - Søknad dagsett 28.februar 2012, frå Rita Brekkum. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Mysubytta landskapsvernområde, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Søknaden frå Rita Brekkum dagsett 28. mars 2012 gjeld køyretillatelse til 2 turar/retur med snøskuter til seter på Mysubytta i samband med påska Vegen til Mysubytta er vinterstengt frå Sota. 6 km lenger nord. Det er derfor formålstenleg å kunne nytte snøskuter til frakting av bagasje inn til setra ved lengre opphald når vegen ikkje er brøyta. Ruta vil gå frå Sota seter til Mysubytta før påske. Verneforskrift og verneformål Formålet med Mysubytta landskapsvernområde er bl.a. å ta vare på eit natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevingsverdi og som eit identitetsskapande element. Det er og nedfelt at: Allmennheten skal ha moglegheit til å oppleve natur og landskap gjennom å utøve naturvenleg og enkelt friluftsliv, med liten grad av teknisk tilrettelegging. Etter verneforskrifta for Mysubytta landskapsvernområde er motorferdsel på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskrifta 3 pkt. 6.1). Forvaltningsmyndigheita kan likevel (etter søknad) gje dispensasjon til bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer jf. verneforskrifta 3 pkt.6.3 bokstav d. Vurdering Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskriftenes 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Eit av måla er og halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg innanfor eit verneområde og at motorferdsla blir avgrensa til det som er heilt nødvendig. På bakgrunn av vurderinga av total belastning av motorferdsel med snøskuter bør derfor talet på turar avgrensast til to turar/retur. I framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde dagsett 22. desember 2010, punkt står det at det er viktig å skjerme søndagar, heilagdagar og andre utfartsdagar (for eksempel påske) for motorferdsel, av omsyn til friluftslivet. Det må samtidig takast omsyn til sårbare område under køyringa, før denne dato. Den ansvarlege for transporten må derfor ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) før den planlagte kjøringen blir utført.

11 SNO kan da opplyse om det må takast konkrete omsyn til spesielle verneverdiar i den planlagde køyreruta.søknaden er i tillegg vurdert etter prinsippa i naturmangfaldlova 8-12 jf. 7. Når det gjeld 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet er vurderinga at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkeleg, jf. rapportar utarbeidt i verneplanprosessen, og at det ikkje er behov for å ta i bruk førevar- prinsippet. Verknadane på naturmiljøet er kjent, og det ikkje kjente farar for irreversible skader. Føresetnaden er at det blir teke tilstrekkeleg omsyn til dyrelivet i området, vil ikkje den omsøkte motorferdsla påføre økosystem uheldig belastning ( 10) eller valde skade på naturmangfaldet. 11 er ikkje relevant i denne saka. Når det gjeld 12 viser ein det til vilkåra i tillatelsen. Bruk av snøskuter er mest praktisk for å utføre transporten. Det er behov for å knyte vilkår til tillatelsen. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav d i verneforskrifta for Mysubytta landskapsvernområde, gjev Breheimen nasjonalparkstyret Rita Brekkum dispensasjon frå verneforskrifta til transport med snøskuter til seter innanfor Mysubytta landskapsvernområde. -Tillatelsen gjelder frå til 29.mars 2012 og omfattar inntil to turar/retur fram til 10.april med snøskuter -Transporten skal utførast av godkjent leigekøyrar.. -Køyringa skal følgje den omsøkte ruta frå Sota seter til seter ved Mysubytta med utstyr. -Tillatelsen gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. -Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. -Motorferdsla skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje informasjon om det må takast ytterlegare spesielle omsyn til verneverdiar i området. -Tillatelsen til motorferdsla og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. -Den ansvarlege for transporten sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2011 til forvaltningsmyndigheita. Vi gjer merksam på at denne tillatelsen berre gjeld i forhold til verneforskrifta. Det er også nødvendig med tillatelse frå kommune og grunneigar. Vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav d i verneforskrifta for Mysubytta landskapsvernområde, gjev Breheimen nasjonalparkstyret Rita Brekkum dispensasjon frå verneforskrifta til transport med snøskuter til seter innanfor Mysubytta landskapsvernområde. -Tillatelsen gjelder frå til 29.mars 2012 og omfattar inntil to turar/retur fram til 10.april med snøskuter -Transporten skal utførast av godkjent leigekøyrar.. -Køyringa skal følgje den omsøkte ruta frå Sota seter til seter ved Mysubytta med utstyr. -Tillatelsen gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. -Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. -Motorferdsla skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje informasjon om det må takast ytterlegare spesielle omsyn til verneverdiar i området. -Tillatelsen til motorferdsla og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal fyllast ut på førehand. -Den ansvarlege for transporten sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1. juli 2011 til forvaltningsmyndigheita. Vi gjer merksam på at denne tillatelsen berre gjeld i forhold til verneforskrifta. Det er også nødvendig med tillatelse frå kommune og grunneigar.

12 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bjørn Dalen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 48/ Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet - Vidar Vange Saksopplysningar Dokument i saka: - Søknad dagsett 28.februar 2012, frå Vidar Vange. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I søknad datert 28.februar 2012 søker Vidar Vange om løyve til å bruke båt med motor på Lundadalsvatnet i samband med fiske og jakt for sesongen Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn, og i lufta under 300 m frå bakken, forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bla. a: bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu ( 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark). Vurdering Sekretariatet vurderer saka bl.a. ut ifrå at det i kongeleg resolusjon vart teke omsyn til bruken av båt med motor på Lundadalsvatnet. Det vart akseptert at tradisjonen for ein viss bruk av båt med motor til mellom anna fiske på Lundadalsvatnet kunne fortsetja etter vernetidspunktet. Det vart derfor i verneforskrifta opna for bruk av motorbåt her, blant anna på grunn av dei tidvise vanskelege værtilhøva som er på fjellvatnet. Det skal søkast forvaltningsmyndet om løyve og kvar søknad skal vurderast. Omfanget av motorferdsel skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg av omsyn til samla belastning på naturmiljøet og av omsyn til friluftslivet. Fråvær av motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark og motorferdsel kan i tillegg væra uheldig for fugle-/dyrelivet. Målet er å avgrense bruken til det som er nødvendig. Motorferdsel på land og på vatn er derfor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken.

13 Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - Lundadalsvatnet ligg 5 timars gange frå bilveg og ligg langt inne i nasjonalparken. Området er svært lite prega av inngrep.når det gjeld dyrelivet så er det registret liten aktivitet i og rundt vatnet. På Hålåsand er det registrert bl.a. Sandlo. Villreinen brukar området til ein viss grad. Bukk trekker langs vatnet sporadisk. Friluftslivet i området er minimalt. Langs sørsida av dalen går DNT-løypa frå Skjåk til Trulsbu. Trafikken er liten her. Ved utløpsosen på vatnet ligg det ein konsentrasjon av 8-10 hytter og i tillegg nokre naust. Det vart sett ut fisk i vatnet fyrste gongen rundt Det har vore brukt båt med motor til fiske på Lundadalsvatnet sidan 1970-talet. Garnfiske går føre seg frå 15.juli og ut i september. Skjåk Almenning forvaltar fisket og gjennomfører fiskeundersøkingar. Tidlegare års rapportering viser at det er vanleg at det blir fiska 2 netter i tilknyting til helg pr. båtlag. I 2011 var det 12 søknader om å bruke motor på vatnet. Det er ikkje registrert ureglementerte forhold med bruk av båtmotor tidlegare år. Bruk av båt med motor under jakta lettar transporten. Sekretariatet meiner at det er tilstrekkeleg kunnskap om området og konsekvensane av tiltaket slik at å innhente ny kunnskap ikkje er nødvendig. 9 Føre-var-prinsippet- kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen, men det er behov for å knyte vilkår til vedtaket. 10 Økosystem belastning påverknader på økosystem skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, på Lundadalsvatnet samla sett vil føre til uheldig belastning. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade - bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. I tillegg avgrensar og kontrollerer også vedtaket verksemda. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar bruk av motorbåt er praktisk, men fyrst og fremst viktig for tryggleiken. Det blir sett vilkår om motorstyrke, og maksimum fart som fell saman med fart under grensa for at båten kan plane. Med gjevne vilkår meiner sekretariatet at det kan gjevast løyve til tiltaket, jf. kap om Motorbåt på Lundadalsvatnet s. 56 i framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark av 22. desember Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Vidar Vange, Skjåk. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Løyvet er gjeve med følgjande vilkår: Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. Høgste lovlege fart er 8 knop. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. Dispensasjonen gjeld til bruk av båt med motor i samband med jakt, fiske (innanfor det tidsrom som det er lov å fiske i Lundadalsvatnet) og tilsyn og sanking av beitedyr. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Vedtak

14 Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet for Vidar Vange, Skjåk. Vedtaket blir gjort med dispensasjon frå verneforskrifta 3 pkt. 6.1 om forbod mot motorferdsel innanfor nasjonalparken. Løyvet er gjeve med følgjande vilkår: Dispensasjonen gjeld for året Maksimal motorstyrke er inntil 10 hk. Høgste lovlege fart er 8 knop. Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø (særleg dyreliv) og friluftsliv. Dispensasjonen gjeld til bruk av båt med motor i samband med jakt, fiske (innanfor det tidsrom som det er lov å fiske i Lundadalsvatnet) og tilsyn og sanking av beitedyr. Rapport om talet på turar skal sendast forvaltningsmyndet innan 15. desember Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar.

15 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bjørn Dalen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 49/ Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Kjøring med snøskuter på Lendbreen og Kluftutefonni - Undersøkelse av temperaturforhold - Universitetet i Oslo Saksopplysningar Dokument i saka: Søknad frå Universitetet i Oslo(UIO) dagsett 27.februar Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova dagsett, 19.juni 2009 nr.100. Søknaden Universitetet i Oslo(UIO) søker i brev dagsett 27.februar 2012, Breheimen nasjonalparkstyre om dispensasjon frå verneforskrifta for å gjennomføre registrering av isen i Åndfonna og Lendbreen i Breheimen nasjonalpark, med georadar. Det blir søkt om å bruke snøskuter til tiltaket som er planlagt gjennomført etter påske i år. Det er UIO, institutt for geofag, avdeling for Naturgeografi som står for undersøkinga. Dei samarbeider med Klimapark 2469 og tiltaket inngår i ei masteroppgåve. Ein vil prøve å finne ut kva temperaturforholda har hatt og seie for den naturlege konserveringa av funna i isen. Søknaden gjeld: 1. Bruk av snøskuter for transport av mannskap og utstyr inn/ut av området. 2. Bruk av snøskuterunder registreringsarbeidet på breen og fonna. 3. Bruk av georadar for å registrere tidlegare bevegelsar i isen. Registreringane vil ta ein dag og er tenkt gjennomført torsdag 12.april Verneforskrift og verneformål Breheimen nasjonalpark vart oppretta 7. august Formålet med nasjonalparken er bl.a. å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep. Omsynet til verneverdiane i området blir vurdert, særleg ift. dyreliv, jf. verneforskriftens 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5.I tillegg dei miljørettslege prinsippa nedfelt i 8-12:

16 I følgje verneforskrifta er den omsøkte aktiviteten søknadspliktig. Den fell i same kategori som andre vitskapeleg undersøkingar og må derfor vurderast etter unntaksparagrafen, 4. I verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 4, heiter det: Forvaltningsstyresmakta kan gjere unnatak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldloven 48. Vurdering Det gjeld her ei vitskapleg undersøking- ei registrering- som inngår i ein større samanheng for å skaffe fram meir kunnskap om korleis dei unike gjenstandane frå fonn og bre kan ha bestått i naturen i fleire tusen år. Tiltaket i seg sjølv er forholdsvis lite, men dei data som ein håpar å få vil kunne ha mykje og seie for å auke kunnskapen om naturen sin evne til å konservere kulturminne. Vurdering etter dei miljørettslege prinsippa nedfelt i naturmangfaldlova: Når det gjeld 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 (føre-var-prinsippet) er vurderinga at kunnskapsgrunnlaget for området er tilstrekkeleg og at det ikkje er behov for å ta i bruk føre-varprinsippet, jf. eksisterande kunnskap om verneverdiane, inkludert villrein, i området. Villreinen er fråverande i området når tiltaket skal skje og vil blir overvaka av SNO-oppsynet. Verknadane på naturmiljøet er kjent, og det er ingen kjente farar for irreversible skadar. Ein ser derfor ikkje at tiltaket, verken motorferdsla inn i området, eller boreprøvene i isen vil påføre økosystemet eller naturmangfaldet uheldig skade ( 10). 11 er ikkje relevant i dette tilfellet. Ein viser til dei vilkår som er sett i tillatelsen, jf. 12. Nasjonalparkstyret for Breheimen har vurdert omsynet til verneverdiane i området og ser det slik at den planlagde undersøkinga ikkje vil kome i nemneverdig konflikt med verneverdiane. Dispensasjonane blir gjevne med vilkår. Sekretariatet meiner at tiltaket kan gjennomførast. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek, med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 4, jf. 48 i naturmangfaldlova, og gje Universitetet i Oslo, institutt for geofag, avdeling for Naturgeografi løyve til følgjande: 1. Frakt av utstyr og mannskap inn på og ut frå Åndfonna (kalla Kluftutefonna i søknaden) og Lendbreen. 2. Gjennomføre registreringar med georadar samt kalibrering av dette utstyret ved å bore hol i isen. Vedtaket er gjeve på følgjande vilkår: - Søkaren må vurdere om det kan brukast leigekøyrar. - Det kan brukast inntil 2 snøskuterar til oppdraget, for frakt av arbeidsfolk og utstyr. - Gjennomføring av tiltaket skal skje innan ein dag i tidsrommet, april 2012, men ikkje helgedagar. - Alt utstyr og evt. avfall må fraktast ut att frå nasjonalparken. - Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. - Motorferdsla skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje informasjon om det må takast ytterlegare spesielle omsyn til verneverdiar i området. Tillatelsen til motorferdsla og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal - fyllast ut på førehand. - Den ansvarlege for transporten sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1.juli 2011 til forvaltningsmyndigheita. Vi gjer merksam på at denne tillatelsen berre gjeld i forhold til verneforskrifta. Det kan også vera nødvendig med tillatelse frå kommune og grunneigar.

17 Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek, med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 4, jf. 48 i naturmangfaldlova, og gje Universitetet i Oslo, institutt for geofag, avdeling for Naturgeografi løyve til følgjande: 1. Frakt av utstyr og mannskap inn på og ut frå Åndfonna (kalla Kluftutefonna i søknaden) og Lendbreen. 2. Gjennomføre registreringar med georadar samt kalibrering av dette utstyret ved å bore hol i isen. Vedtaket er gjeve på følgjande vilkår: - Søkaren må vurdere om det kan brukast leigekøyrar. - Det kan brukast inntil 2 snøskuterar til oppdraget, for frakt av arbeidsfolk og utstyr. - Gjennomføring av tiltaket skal skje innan ein dag i tidsrommet, april 2012, men ikkje helgedagar. - Alt utstyr og evt. avfall må fraktast ut att frå nasjonalparken. - Under køyringa skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. - Motorferdsla skal meldast seinast dagen før til SNO (Øyvind Angard: ), som vil gje informasjon om det må takast ytterlegare spesielle omsyn til verneverdiar i området. Tillatelsen til motorferdsla og køyrebok skal væra med under transporten. Køyreboka skal - fyllast ut på førehand. - Den ansvarlege for transporten sender ein skriftlig rapport om gjennomført motorferdsel innan 1.juli 2011 til forvaltningsmyndigheita. Vi gjer merksam på at denne tillatelsen berre gjeld i forhold til verneforskrifta. Det kan også vera nødvendig med tillatelse frå kommune og grunneigar.

18 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Magnus Snøtun Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 50/ Saksframlegg - Dispensasjon - Restaurering av Smithbua Lomseggen Sameie Dokument i saka: - Søknad løyve til restaurering av Smithbua og bruk av stadeigen stein, datert Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Smithbua er ei open steinbu som ligg på 1150 moh. sør for Eggjapiken på Lomseggen. Bua vart sett opp av ein tysk biletkunstnar rundt 1850 og er eit mykje brukt turmål frå Lom. På grunn av tilsig med vatn, har bakre vegg i bua fått skader som må reparerast for å hindre at bua fell samen. Hausten 2011 vart det gjort tiltak med å leie vekk vatn frå hytta og nå ønskjer Lomseggen Sameige å ta ned og mure opp att veggen for å sikre bua. Distriktkonservatoren har vurdert og laga føringar for prosjektet. For å kunne gjere jobben effektivt, søkjer dei om å kunne samle samen stein til arbeidet. Verneforskrift og verneformål Tiltaket omfattar riving og oppbygging av bakmur i steinbua, delar av sidemurane og samling av stein til å gjennomføre arbeidet. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold landskapet som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde og landskap som er utan tyngre tekniske inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, skal landskapet vernast mot inngrep som oppføring av bygningar og fjerning av større stein og blokker (verneforskriftene 3 pkt. 1.1). Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til istandsetting og vedlikehald av kulturminne etter 3

19 pkt Etter 4 kan forvaltningsstyresmaktene gjere unntak frå forskrifta der det ikkje strir mot føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig. Vurdering Etter utkast til forvaltningsplan, kan forvaltningsstyresmakta gje løyve til restaurering av kulturminne som t.d. steinbuer. Restaurering er å setje i stand eit objekt, slik at eit minimum av skada materialar blir skifta ut med material av tilsvarande opphavleg kvalitet og handverksmessig utføring. Det skal leggast avgjerande vekt på kulturminnestyresmaktene si vurdering av om, og eventuelt korleis eit tiltak skal gjerast, så lenge det ikkje er i strid med verneformålet. Kulturminnestyresmaktene si vurdering og føringar for dette prosjektet, sikrar kvaliteten og den handverksmessige utføringa av arbeidet. Tiltaket er vurdert å ikkje vere i strid med verneformålet i Breheimen nasjonalpark. Når det gjeld samling av stein til bruk i arbeidet, er dette ikkje heimla direkte i verneforskrifta. Dette tiltaket må dermed vurderast etter 4 Generelle dispensasjonsreglar. Eitt av føremåla med vernevedtaket er å ta vare på kulturminne. I tillegg er det blant anna å ta vare på eit villmarksprega naturområde og ein variasjonsrikdom i geologi, vegetasjon og landskap. Vedlikehald av steinbua med innsamling og bruk av mindre mengder stadeigen stein vil ikkje påverke verneformålet. Utanom verdiane knytt til landskap og kulturminne, er det ikkje registrert nemneverdige verdiar knytt til blant anna biologisk mangfald i nærområdet. Tiltaket med innsamling og bruk av mindre mengder stein vert dermed vurdert å ikkje ha nemneverdig påverknad på verneverdiane i området. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Involvering av kulturminnestyresmakta i planlegginga av tiltaket sikrar kvalitet og handverksmessig vedlikehald av kulturminnet. Fagrapportar utarbeida i samband med verneprosessen gjev eit godt generelt kunnskapsgrunnlag om området. 9 Føre-var-prinsippet: om å ikkje påverke viktige landskapsmessige element og avgrense innsamlinga til eit minimum, sikrar unødig påverknad på verneverdiane. 10 Økosystem belastning: Ikkje relevant ved dette tiltaket. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade: Ikkje relevant ved dette tiltaket 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Manuell arbeidskraft set grenser for kor store stein som kan samlast inn. Dette er også med på å sikre verneverdiane. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Lomseggen Sameige løyve til å vedlikehalde Smithbua ved å rive ned og bygge opp att bakmuren og delar av sidemurane som er skada i bakre del av bua med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt Breheimen nasjonalparkstyre gjev også Lomseggen Sameige løyve til å samle inn stein til å supplere eksisterande steinmassar for å bygge opp att veggen og etablere naudsynt drenering. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalparkstyre, 4. - Nedriving og oppbygging av mur skal skje i tråd med retningslinjer frå kulturminnestyresmaktene.

20 - SNO skal godkjenne uttaksstadar av stein. - Innsamling av stein skal ikkje påverke viktige landskapsmessige element. - Det skal ikkje samlast inn meir stein enn naudsynt for praktisk gjennomføring av prosjektet. - Stein som er til overs etter gjennomføringa av prosjektet skal leggast tilbake i terrenget der det vart henta. Eventuell vegetasjon og jordlag som er fjerna skal også tilbakeførast. Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve frå kommune og kulturminnestyresmakter før gjennomføring av tiltak. Vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Lomseggen Sameige løyve til å vedlikehalde Smithbua ved å rive ned og bygge opp att bakmuren og delar av sidemurane som er skada i bakre del av bua med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt Breheimen nasjonalparkstyre gjev også Lomseggen Sameige løyve til å samle inn stein til å supplere eksisterande steinmassar for å bygge opp att veggen og etablere naudsynt drenering. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalparkstyre, 4. - Nedriving og oppbygging av mur skal skje i tråd med retningslinjer frå kulturminnestyresmaktene. - SNO skal godkjenne uttaksstadar av stein. - Innsamling av stein skal ikkje påverke viktige landskapsmessige element. - Det skal ikkje samlast inn meir stein enn naudsynt for praktisk gjennomføring av prosjektet. - Stein som er til overs etter gjennomføringa av prosjektet skal leggast tilbake i terrenget der det vart henta. Eventuell vegetasjon og jordlag som er fjerna skal også tilbakeførast. Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve frå kommune og kulturminnestyresmakter før gjennomføring av tiltak.

21 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bjørn Dalen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Breheimen nasjonalparkstyre 51/ Sak - Transport av båt til Lundadalsvatnet - Åge Frøyse. Saksopplysninger Dokument i saka: - Søknad pr. E-post, dagsett 19.mars 2012,, frå Åge Frøyse. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden I e-post dagsett 19.mars 2012 søker Åge Frøyse om tillatelse til transport med snøskuter på vinterføre av av båt til naustet han har ved Lundadalsvatnet for å skifte ut den gamle trebåten han har der. Verneforskrift og verneformål Tiltaket vil omfatte motorferdsel i nasjonalparken. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhangande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet må vurdere følgjande i saka: Transport med motorkøyretøy /snøskuter: Forvaltningsmyndet kan gje løyve til: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser» ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Søknaden gjeld transport av båt i Skjåk Almenning. Det er behov for 1 tur-retur. Transporten vil gå føre seg opp lia til Skjellom seter og inn i nasjonalparken. Vidare over ved Skjellhovden og inn til Grjotådalsmunningen og opp på Steinflyi. Vidare ned på Hålåbreen og ned i Lundadalen til det aktuelle naustet. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området under transporten.

22 Sekretariatet har hatt fleire diskusjonar med SNO/ Ottadalen villreinutvalg, Skjåk Almenning (grunneigar) og leigekøyrarar om kva som er beste ruta. Ein har kome fram til at ruta som er foreslege bør brukast. Det er beste tilkomsten til Lundadalen om vinteren, men transportane må vurderast bl.a. i forhold til villreinen sin områdebruk. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - Landskapet i nasjonalparken langs den aktuelle traseen går frå ca.900 m.o.h. og opp imot 1900 m.o.h. og ned att til 1150 m.o.h. I den aktuelle perioden er det snødekt og liten påverknad av motorferdsla. Kunnskapen om villreinen i området er god både vitskapeleg og erfaringsbasert god. Det har vore jakt på villrein i området sidan 1967 da tamreinlaget vart nedlagt. Fleire rapportar og undersøkingar gje eit godt grunnlag for å vurdere årssyklusar til villreinstammen, om bruken av området. Naturbasen gje informasjon om trekkvegar og beiteområde. Området er eit transittområde reinen bevegar seg gjennom mellom vinterbeite og sumarbeite(sein haust/tidleg vår). Vinterbeite ligg ute på tangen på Tverrfjellet i aust og sumarbeite innover Tundradalen og over til området mellom Tundradalen og Ostradalen. I den aktuelle perioden som vintertransportane til Lundadalen skjer er det liten sjanse for å treffe rein i aktuelle området. For å ta høgde for endringar i bestandsdynamikken skal SNO ta turar i området for og følgje utviklinga. 9 Føre-var-prinsippet- kunnskapen er god og sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen. Det er behov for å knyte vilkår til vedtaket. 10 Økosystem belastning påverknader på økosystem skal vurderast ut ifrå den samla belastninga som økosystemet blir utsett for. Sekretariatet kan ikkje sjå at denne saka, saman med dei andre dispensasjonane som er gjevne, i dette området samla sett vil føre til uheldig belastning. Føresetnaden er at den traseen som sekretariatet har skissert både i saka blir nytta under køyringa. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade bruken av motor er sterkt avgrensa gjennom verneforskrifta. I tillegg avgrensar og kontrollerer også vedtaket verksemda. Derfor er risikoen for at det oppstår skade svært liten. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar det er andre tenlege måtar å dekke transportbehovet på enn med snøscooter. Sekretariatet kan ikkje sjå at dette tiltaket, saman med andre dispensasjonar som er gjevne i det aktuelle området,samla sett vil føre til ei uheldig belastning. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Åge Frøyse dispensasjon frå verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e, for å frakte båt med snøskuter til naust ved Lundadalsvatnet. - Det skal brukast leigekøyrar. - Tilvist køyrerute er frå Skjellom over Steinflya og ned Holåbreen og ned i Lundadalen. - Det vert gjeve løyve til inntil 1 tur-retur med snøskuter. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare rundt villrein i området, med korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur, og sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Om den gamle trebåten skal fjernast frå naustet må den frakast ut av nasjonalparken eller brukast til ved, eventuelle metallrestar frakast ut av nasjonalparken Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar.

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 23.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Breheimen nasjonalparkstyre Vararepresentanter møter etter nærare beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr ST 44/12 Innhold Lukket

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark 1 BREHEIMEN NASJONALPARK- ARBEIDSUTVALET Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus, Stryn Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn, Loen - Hotel Alexandra Dato: 15.12.2017 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre

Detaljer

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Utmarkssenter Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Bjarne

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune Møteprotokoll Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: Fossberg Hotell, Lom Dato: 14.09.2018 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein NESTLEIAR

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 11:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus, Stryn Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast til nasjonalparkforvaltarane. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Torsdag 17. mars 2011, kl. 15.00 15.30 Stad: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Jorunn Kirketeig Rannveig

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fossheim hotel - Lom Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Elias

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Ottadalen villreinutval 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1035/6/K01 Tor Taraldsrud 07.02.2013 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Sakliste BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - INNKALLING TIL STYREMØTE 1/2012. Fredag 27. januar 2012 kl.1200 Stryn kulturhus

Sakliste BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - INNKALLING TIL STYREMØTE 1/2012. Fredag 27. januar 2012 kl.1200 Stryn kulturhus BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass Postadresse Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen Fremmerbrøste

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak:

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Gjendebu Turisthytte v/ styrar Lars Åge Hilde SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5941 - DATO: 26.10.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON -

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - helikopter - Tussen - Norges geologiske undersøkelse

Delegert vedtak - dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - helikopter - Tussen - Norges geologiske undersøkelse Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv

Detaljer

Ivar Kvalen Bjarne Eiolf Holø Stig Aaboen Per Atle Kjøllesdal

Ivar Kvalen Bjarne Eiolf Holø Stig Aaboen Per Atle Kjøllesdal BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen NP - droneflyging - Lundadalen - NVE

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen NP - droneflyging - Lundadalen - NVE Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 61 26 62 10 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - taksering av rype i Skjåk Almenning Skjåk Almenning

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - taksering av rype i Skjåk Almenning Skjåk Almenning Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 61 26 62 10 Skjåk Almenning 2690 SKJÅK Saksbehandlar

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 16.02.2018 Tidspunkt: 12.00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Villreinutvalget for Ottadalsområdet v/ Knut Granum 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/22/ Ingunn Moen Helland 12.01.2012 61293617

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Løyvet er vidareføring av tidlegare løyve, og har liten innverknad på verneverdiane.

Løyvet er vidareføring av tidlegare løyve, og har liten innverknad på verneverdiane. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Vang Energi KF Att. epost@vangenergi.no SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/8157 - DATO: 25.02.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Delegert vedtak - Mørkridsdalen LVO - Dispensasjon - motorferdsel helikopter - undersøking av landets vannressurser - NIVA

Delegert vedtak - Mørkridsdalen LVO - Dispensasjon - motorferdsel helikopter - undersøking av landets vannressurser - NIVA Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring Page 1 of 6 Frå: Dalen, Bjørn Send: 30. mars 2009 12:22 Til: Brit Grønmyr; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen i Oppland; Granum Knut; Kristin Sandnes ; KUR v/berit Fiksdal; Statens naturoppsyn-lokalt;

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer