Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv Kristen Øygard Nestleder Rannveig Brennhaug Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Merknader Ingen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bjørn Dalen Nasjonalparkforvaltar Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vi har godkjetn pr. e-post. Per Magnus Berdal Rannveig Brennhaug Rolv Kristen Øygard Sign. Sign. Sign.

2 Saksliste AU: Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS Referatsak 2003/4333 PS 13/14 Tillatelse til innkøyring og plassering av garnkasse ved Torsvatnet - Ove Jon Plassen. 2014/941 PS 14/14 Avslag på søknad om å få transportere årer til to båtar ved to tjern, Såvårhaugtjønn og Bobergtjønn, i Reinheimen nasjonalpark. 2014/1042 PS 15/14 Tillatelse til å inn-transport av ved, proviant og materiell og uttransport av ovn, fra fiskebu ved Lortjern. 2014/859 PS 16/14 Tillatelse til transport av varer og utstyr frå Ramstadstrond og over fjellet til Sterringen og med avstikkar til hytte ved Vesl-lusa. 2014/839 PS 17/14 Tillatelse til transport av ved frå Liasetra til Asbjørnbu - Lia Grunneigarlag. 2014/1223

3 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/941-2 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Tillatelse til innkøyring og plassering av garnkasse ved Torsvatnet - Ove Jon Plassen. Dokument i saka: - Søknad dagsett 4. februar 2014, frå Ove Jon Plassen, 2690 SKJÅK. Søknaden Ove Jon Plassen søkjer om løyve til å transportere og plassere garnkasse ved Torsvatnet i Reinheimen nasjonalpark. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Reinheimen nasjonalpark, dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Reinheimen nasjonalpark er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative høgfjellsøkosystem og landskap utan tyngre inngrep. Motorferdsel er i utgangspunktet forbode i nasjonalparken jf Etter verneforskrift for Reinheimen nasjonalpark, er oppsetting av garnkasser for utstyr og proviant lov (verneforskrifta 3 pkt. 1.3 bokstav g). Transport av garnkasser har ikkje nokon eigen dispensasjonsheimel i verneforskrifta (verneforskrifta 4 j.f. naturmangfaldlova 48) Vurdering Ove Jon Plassen søker om å få frakte og utplassere garnkasse ved Torsvatnet som ligg i Reinheimen nasjonalpark. Køyringa vil foregå både i LNF-område og Ottadalen LVO.

4 Transporten inn til naustet ved Torsvatnet går etter trase fastsett i Forvaltningsplan for Reinheimen. Kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er ei rekkje rapportar og dokument som gjev kunnskap om området. Villreinen sin bruk er godt dokumentert, ikkje minst i siste kartleggingsrapport utarbeidt i samband med regional plan (NINA rapport 643). I tillegg Naturbasen og årleg overvaking i regi Ottadalen villreinutvalg og NINA. Ut ifrå dette vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Føre-var-prinsippet er vurdert som ikkje å ha relevans i denne saka. Denne ruta har vore brukt i mange år og tiltaket vil ikkje føre til endring/slitasje/tap av naturmangfaldet ved transport på vinterføre. Lokaliteten ligg på austsida av Torsvatnet ca 1350 m.o.h. Området ligg i er eit karrig steppelandskap i overgangen i overgangen til blokkmark. Villreinen i Ottadalen nord har brukt området lite siste åra og da mest av bukk. I den aktuelle tida er det sjeldan rein i området, men det må takast høgde omsynet til villreinen i vilkår til saka. Området er brukt til friluftsliv og DNT hytta ligg like ved naustet til fiskarlaget. Det er ikkje avdekt at tiltaket vil danne uheldig presedens. Bruk av snøskuter på vinterføre er vurdert som den mest skånsame transportmetode samla sett. Ved bruk av skissert køyrerute vil transporten ha liten verknad på naturmiljøet. Plassering av garnkasser Plassering av garnkasser har stort sett ikkje vore tema med unnatak av at dei kommunale retningslinene har sett krav om at dei skal plasserast i skjul. Ved enkelte populære vatn viser det seg no at talet på kasser har ført til spreiing av kasser over eit større område utan at dei er serleg skjult. Eg viser til vedlagde bilde frå Torsvatnet teke i fjor. Situasjonsbilde frå Torsvatnet av nokre garnkasser sumaren 2013.(Foto Birgit Bilstad.)

5 Det er eit klart behov for å samordne plasseringa. Eit anna problem er at det ikkje er sett vilkår for kor lenge kassene kan stå i terrenget. Ein del kassene har no mest truleg mista eigarane sine og utgjer eit forsøplingsproblem. Andre har ikkje teke bryet med å frakte dei ut etter at dei har slutta å fiske på det enkelte vatnet. Ein meiner derfor at plassering av kassene bør vere tidsavgrensa slik at eigaren må søke på nytt etter nokre å for å kunne ha ho ståande. Det bør derfor vurderast om det skal setjast vilkår om tidsavgrensing for utplassering av slike kasser. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at tiltaket ikkje vil ha nemneverdig verknad på verneverdiane og at det derfor kan gjennomførast. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Reinheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Ove Jon Plassen, Skjåk, løyve til å frakte ei garnkasse inn til Torsvatnet med snøskuter. Ein person kan vere med på turen i tillegg til leigekøyrar. Dette er fatta med heimel i naturmangfaldlova 48 jf. 4 i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde. I tillegg blir det gjeve løve til plassering av garnkassa med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark dagsett 24.november pkt. 1.3 bokstav g. Det er sett føljande vilkår: Vilkår For transporten gjeld: Det skal brukast leigekøyrar. Det blir gitt løyve til 1 tur-retur. Om mogleg skal køyreoppdraget kombinerast med andre oppdrag i same, eller tilgrensande område av leigekøyrar. Tilvist køyrerute: Billingen Tordalen Tverrådalen Skjåk Jeger- og Fiskarlag sitt naust ved Torsvatnet. Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. Løyvet gjeld fram til 20. april Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i ei avstand på minimum 500 m på le side. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Per Olav Haugen, tlf ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli Plassering av garnkassa gjeld følgjande vilkår: Konkret plassering er inntil Skjåk Jeger og fiskarlag sitt naust ved Torsvatnet. UTM referanse for plassering skal sendast Breheimen nasjonalparkstyre v/ sekretariatet. Nasjonalparkstyret kan seinare setje tidsavgrensing for kor lenge kassa kan stå i verneområdet, eller påleggje tiltakshavar å frakte den ut. Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel

6 frå kommunen og grunneigar. Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Vedtak For transporten gjeld: Det skal brukast leigekøyrar. Det blir gitt løyve til 1 tur-retur. Om mogleg skal køyreoppdraget kombinerast med andre oppdrag i same, eller tilgrensande område av leigekøyrar. Tilvist køyrerute: Billingen Tordalen Tverrådalen Skjåk Jeger- og Fiskarlag sitt naust ved Torsvatnet. Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. Løyvet gjeld fram til 20. april Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i ei avstand på minimum 500 m på le side. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Per Olav Haugen, tlf ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli Plassering av garnkassa gjeld følgjande vilkår: Konkret plassering er inntil Skjåk Jeger og fiskarlag sitt naust ved Torsvatnet. UTM referanse for plassering skal sendast Breheimen nasjonalparkstyre v/ sekretariatet. Nasjonalparkstyret kan seinare setje tidsavgrensing for kor lenge kassa kan stå i verneområdet, eller påleggje tiltakshavar å frakte den ut. Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar.

7 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen 14/ Avslag på søknad om å få transportere årer til to båtar ved to tjern, Såvårhaugtjønn og Bobergtjønn, i Reinheimen nasjonalpark. Dokument i saka: Søknad dagsett motteke 2. februar 2014, frå Kjell Palmer Rusten, Skjåk, 2690 SKJÅK. Søknaden Kjell Palmer Rusten søkjer om følgjande: Søker med dette om løyve til å frakte nye årer til båter ved Såvårhaugtjønn (1361 m.o.h. V N ) og Bobergtjønn ( 1446 m.o.h V N ) i Det vil bli brukt leigekjører til oppdraget. Turen vil bli foretatt med snøscooter i mars/april 2014 når det passer best for leigekjører. Turen vil gå fra Aursjolia til tjern som ligger i Aursjofjellet, begge i Skjåk kommune. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 3. Forskrift for Ottadalen landskapsvernområde dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Ottadalen landskapsvernområde er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Ottadalen landskapsvernområde, er all motorferdsel i utgangspunktet forbode (verneforskrifta 3 pkt. 5.1, med unnatak gitt i pkt. 5.3.Tiltaket vil omfatte motorferdsel i landskapsvernområde og nasjonalparken. Forvaltningstyremakta kan gje løyve til m.a : Nødvendig transport av ved, materialar eller varer til buer og hytter, utkøyring av båt og nødvendig motorferdsel i samband med snø målingar o.l. på snødekt mark langs etablerte traséar eller ved

8 lufttransport (verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde 3 pkt. 5.3 bokstav b og verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav b. Innkøyring av ekstra årer har ikkje nokon eigen dispensasjonsheimel i verneforskriftene desse forskriftene. Tiltaket må derfor vurderast etter den generelle dispensasjonparagrafen, 4 i verneforskriftene jf. Naturmangfaldlova 48. Vurdering Det er tidlegar gjeve løyve til å køyre inn båtar og garnkasser til dei to lokalitetane. Tjerna ligg på sør- og nordsida av fjelltoppen Såvårhaugen på 1361 moh og 1446 moh. Området er prega av snaufjell med delvis steppeliknande landskap. I sør hellingar i dal senkingane ligg snø leie der artsmangfaldet er rikare, men den magre berggrunnen består av sure bergartar, hovudsakleg gneis. Det er 2-3 timar gange inn til tjønna frå bilveg ved Aursjoen. Det er få inngrep i området. Nærast ligg nokre fiskebuer ved Lortjønna i vest. Området er sumarbeite for villreinen i Ottadalen nord. Reinen brukar og området som kalvingsland år om anna. Dette er av dei mest urøyvde områda i nasjonalparken og i sjølve kjerneområdet for villreinen i Ottadalen nord. Kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er ei rekkje rapportar og dokument som gjev kunnskap om området. Villreinen sin bruk er godt dokumentert, ikkje minst i siste kartleggingsrapport utarbeidt i samband med regional plan (NINA rapport 643). I tillegg Naturbasen og årleg overvaking i regi Ottadalen villreinutvalg og NINA. Ut ifrå dette vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Ein legg vekt på at transporten skal være relevant, det vil også seie at den har eit akseptabelt volum. Årer til mindre båtar som i dette tilfelle, meiner sekretariatet må kunne bærast inn i området. Dersom slike saker skulle godkjennast vil den fort skape presedens for andre saker der mindre varer/utstyr skal inn i nasjonalparken. Belastninga på økosystemet vil vera minimal, men ein er redd slike tiltak vil føre til auka motorferdsel innanfor verneområdet. Føre-var-prinsippet er vurdert som relevant i denne saka. Dette for å halde motorferdsla på eit så lågt nivå som mogleg i nasjonalparken, og unngå bit for bit forvaltning. Miljøfaglege teknikkar er vurdert som men ikkje funne relevante. Miljøskade er og vurdert og er relevant dersom slike søknader over tid får ein volum som er uheldig for verneføremålet. Når det gjeld bruk av den generelle dispensasjonparagrafen, 4 i verneforskriftene jf. Naturmangfaldlova 48, er tiltaket vurdert som ikkje å ha stor samfunnmessig verdi av ein slik karakter og dimensjon at ein kan gje dispensasjon. Tiltaket er heller ikkje relevant for vernet i seg sjølv. Det er heller ikkje vurdert som eit anna særleg tilfelle som kan gje dispensasjon når det ikkje strir mot verneføremålet. Etter ei samla vurdering meiner sekretariatet at søknad bør ein bør avslå søknaden. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Reinheimen nasjonalparkstyre vedtek å avslå søknad frå Kjell Palmer Rusten,2690 Skjåk, om løyve til transport av årer til Såvårhaugtjønn og Bobergtjønn i Reinheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark dagsett 24.november pkt.1.1, og verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, dagsett 24.november pkt

9 Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Vedtak Reinheimen nasjonalparkstyre vedtek å avslå søknad frå Kjell Palmer Rusten,2690 Skjåk, om løyve til transport av årer til Såvårhaugtjønn og Bobergtjønn i Reinheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark dagsett 24.november pkt.1.1, og verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, dagsett 24.november pkt.1.1.

10 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/859-2 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen 15/ Tillatelse til å inn-transport av ved, proviant og materiell og uttransport av ovn, fra fiskebu ved Lortjern. Dokument i saka: Søknad dagsett motteke 27. januar 2014, frå Lars Aaboen, Skjåk solside 41, 2690 SKJÅK. Søknaden Lars Aaboen søkjer om å få transportere ein gamal omn og diverse bygningsmateriale frå fiskebua han har ved Lortjønn og utval verneområdet. På turen inn søkjer han om å få frakte med seg ved og proviant. Transport tidspunkt i løpet av april. Søkjaren gjer merksam på at han vil nytte godkjent leigekøyrar. Etter telefonsamtale med Lars Aaboen har han sagt at det er mest praktisk at han er med på turen for å få ut, og laste det som skal med ut av område på returen. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 5. Forskrift for Ottadalen landskapsvernområde dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Ottadalen landskapsvernområde er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Ottadalen landskapsvernområde, er all motorferdsel i utgangspunktet forbode (verneforskrifta 3 pkt. 5.1, med unnantak gitt i pkt. 5.3.Tiltaket vil omfatte motorferdsel i landskapsvernområde. Forvaltningstyremakta kan gje løyve til m.a: Nødvendig transport av ved, materialar eller varer til buer og hytter, utkøyring av båt og nødvendig motorferdsel i samband med snømålingar o.l. på snødekt mark langs etablerte traséar eller ved lufttransport

11 (verneforskrifta 3 pkt. 5.3 bokstav b). For å transportere ekstra personell (i dette tilfelle snekker) er det ikkje nokon heimel i forskrifta. Behov for slik transport må derfor vurderast og evt. Heimlast i naturmangfaldlova 48 jf. 4 i verneforskrifta Vurdering Lars Aaboen har fått løyve til liknande transport tidlegar når det gjeld ved og proviant til fiskebua ved Lortjønn. Fiskebua ligg på vestsida av ei av dei 4 Lortjønnen, ca 1310 m.o.h. Området ligg ligg i er eit karrig steppelandskap i overgangen mellom Ottadalen og Gudbrandsdalen. Lora vassdraget drenerer mot nord og ned i Gudbrandsdalslågen. Køyrerute frå Ottadalen er lagt inn i forvaltningsplanen for Reinheimen og går opp til innsjøen Aursjoen og inn i verneområdet nord innsjøen. Vidare Opp mellom Nordre Aursjohø og Vasstakhø, inn vestover etter Mjølakolo og over reset til Løtjønn som er søre tjønnet i Lora vassdraget og etter vassdraget til fiskebua på vestsida. Området er ein sentral del av leveområdet til reinen i Ottadalen nord. I den aktuelle tida er det sjeldan rein i området, det må takast høgde omsynet til villreinen i vilkår til saka. Området er lite brukt til friluftsliv. Det få som brukar området på denne tida av året. Det er ikkje avdekt at tiltaket vil danne uheldig presedens. Ut ifrå praktiske grunnar er det mest gunstig at ein person er med på turen for å hjelpe til med å lesse det som skal med på returen. Dette vil heller ikkje føre til nemneverdige påverknad eller gå utover verneformålet. Kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er ei rekkje rapportar og dokument som gjev kunnskap om området. Villreinen sin bruk er godt dokumentert, ikkje minst i siste kartleggingsrapport utarbeidt i samband med regional plan (NINA rapport 643). I tillegg Naturbasen og årleg overvaking i regi Ottadalen villreinutvalg og NINA. Ut ifrå dette vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Føre-var-prinsippet er vurdert som ikkje å ha relevans i denne saka. Tiltaket vil ikkje føre til endring/slitasje/tap av naturmangfaldet ved transport på vinterføre. Bruk av snøskuter på vinterføre er vurdert som den mest skånsame transportmetode samla sett. Ved bruk av skissert køyrerute vil transsporten har minst verknad på naturmiljøet. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at tiltaket ikkje vil ha nemneverdig verknad på verneverdiane og at det derfor kan gjennomførast. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Reinheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Lars Aaboen, Skjåk løyve til å frakte ved og proviant inn til hytta han har ved Lortjønn, og frakte med på returen ein gamal omn og bygningsavfall. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark dagsett 24.november pkt. 5.3 bokstav b. Ein person kan vere med på turen i tillegg til leigekøyrar. Løyve til dette er fatta med heimel i naturmangfaldlova 48 jf. 4 i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde. Det er sett føljande vilkår: Vilkår Det skal brukast leigekøyrar Det blir gitt løyve til 1 tur-retur. Tilvist køyrerute: Aursjoen Mjølakolo Løtjønn Fiskebua. Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. Løyvet gjeld fram til 20. april 2014.

12 Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i ei avstand på minimum 500 m på le side. Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Per Olav Haugen, tlf ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar. Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Vedtak Reinheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Lars Aaboen, Skjåk løyve til å frakte ved og proviant inn til hytta han har ved Lortjønn, og frakte med på returen ein gamal omn og bygningsavfall. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark dagsett 24.november pkt. 5.3 bokstav b. Ein person kan vere med på turen i tillegg til leigekøyrar. Løyve til dette er fatta med heimel i naturmangfaldlova 48 jf. 4 i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde. Det er sett føljande vilkår: Vilkår Det skal brukast leigekøyrar Det blir gitt løyve til 1 tur-retur. Tilvist køyrerute: Aursjoen Mjølakolo Løtjønn Fiskebua. Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. Løyvet gjeld fram til 20. april Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i ei avstand på minimum 500 m på le side. Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Per Olav Haugen, tlf ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel

13 frå kommunen og grunneigar.

14 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/839-0 Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16/ Tillatelse til transport av varer og utstyr frå Ramstadstrond og over fjellet til Sterringen og med avstikkar til hytte ved Vesl-lusa. Dokument i saka: Søknad dagsett 23. januar 2014, frå Arild Fallingen og Mona Bøhle, Skjåk solside, 2690 SKJÅK. Søknaden Fallingen og Bøhle søkjer om følgjande transportar i perioden : 1. 6 turar Skrindlia Honnsjoen - Sterringen med snøskuter, snekker og inntransport av mat og utstyr til gjestar (utleige) turar, Honnsjoen Hytte ved Vesl-lusa for vedlikehald av hytta, transport av materialar, utstyr, gass og ved samt snekker. Det blir søkt om å bruke eigen snøskuter. Søkjaren gjer merksam på at han vil nytte godkjent leigekøyrar. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 7. Forskrift for Ottadalen landskapsvernområde dagsett 24.november Forskrift for Finndalen landskapsvernområde dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Ottadalen landskapsvernområde er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Ottadalen landskapsvernområde, er all motorferdsel i utgangspunktet forbode (verneforskrifta 3 pkt. 5.1, med unnatak gitt i pkt. 5.3.Tiltaket vil omfatte motorferdsel i landskapsvernområde.

15 Forvaltningstyremakta kan gje løyve til m.a: Nødvendig transport av ved, materialar eller varer til buer og hytter, utkøyring av båt og nødvendig motorferdsel i samband med snømålingar o.l. på snødekt mark langs etablerte traséar eller ved lufttransport (verneforskrifta 3 pkt. 5.3 bokstav b). Etter verneforskrift for Finndalen landskapsvernområde, er all motorferdsel i utgangspunktet forbode (verneforskrifta 3 pkt. 5.1, med unnatak gitt i pkt. 5.3.Tiltaket vil omfatte motorferdsel i landskapsvernområde. Forvaltningstyremakta kan gje løyve til m.a: Nødvendig transport av ved, materialar eller varer til buer og hytter, utkøyring av båt og nødvendig motorferdsel i samband med snømålingar o.l. på snødekt mark langs etablerte traséar eller ved lufttransport (verneforskrifta 3 pkt. 5.3 bokstav b). For å transportere ekstra personell (i dette tilfelle 1 snekker og 1 person til) er det ikkje nokon heimel i verneforskriftene. Behov for slik transport må derfor vurderast og evt. Heimlast i naturmangfaldlova 48 jf. 4 i verneforskrifta. Når det gjeld vedlikehald av hytte ved Vesl-lusa så er vedlikehald av bygningar er direkte heimla i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, 3,pkt 1.2a. Dette gjeld m.a. både utvendig og innvendig vedlikehald i følgje forvaltningsplanen. Vurdering Arild Fallingen og Mona Bøhle har seter i Finndalen statsallmenning på seterstulen Sterringen. I tillegg hytte ved tjønne, Vesl-lusa. Søkjar er aktiv sæterbrukar med beitedyr i Finndalen og driv seterdrift og utleige for overnatting på setra. Garden ligg i Skjåk. Det er sumarveg til setra frå Vågåmo. Om vinteren er det stuttaste vegen å køyre over fjellet frå Skjåk der garden hans, Rudsar, ligg. Fallingen/Bøhle søkjer om å få nytte snøskuter til transport over fjellet frå garden nede i bygda og til Finndalen. Sjølve transporten kan det etter forvaltingsplan for Reinheimen gjevast løyve til 1-5 turar-returar på vinterføre. Vidare seier forvaltningsplanen at det i regelen skal nyttast leigekøyrar, godkjend etter forskrift om bruk av motoriserte køyrety i utmark og på islagde vassdrag 5 a). Berre i heilt spesielle tilfelle der praktiske omsyn gjer det spesielt tungvint kan ein fråvike denne regelen. Eit slikt tilfelle er når arbeid inne i verneområde krev ekstra arbeidskraft og volumet av arbeidet tilseier at det vil gå over fleire døgn. Sekretariatet vurder søknaden slik at bruk av leigekøyrar i det i dette tilfelle kan fråvikast. Forvaltingsplan for Reinheimen viser hovudtrase for leigekøyring til Finndalen frå Lia i Lom, frå Ramstadstrond i Skjåk og Skårvangen i Vågå. I dette tilfelle er det naturleg å bruke traseen frå Ramstadstrond i Skjåk og til Finndalen. Tiltaka må vurderast etter dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova. Det er gode kunnskapar om området og trasear for køyring. Traseen går gjennom eit av dei mest sensitive områda når det gjeld villrein i Reineheimen verneområde sett under eitt. Det er lagt ned store ressursar i å kartleggje kunnskapen om reinen i dette området sist i NINA-rapport 643 som er lagt til grunn for regionalplan for Ottadalsområdet. Ein har nå 7 års erfaring frå slik trafikk over fjellet. Det er ikkje avdekt at det har hatt innverknad på villreinen i området. Det er totalt sett få turar og brukarinteressene samordnar køyringa mest mogleg. Ein vurderer den samla belastninga som liten og derfor ikkje føre-var-prinsippet relevant no. Snøskuter blir vurdert som ei god løysing for å transporten. Enkeltståande transportar på snødekt mark og på vatn gjev ikkje nemneverdige varige skader på naturen.

16 Når det skal vere med passasjerar på turen har ikkje dette heimel i verneforskrifta. Det må derfor vurderast etter dei generelle dispensasjonsreglane 4 jr. naturmangfaldlova 48. Det er behov for å ha med snekker for å utføre vedlikehaldsarbeid. I tillegg er det behov for ein person til for å klargjere husa for å motta gjester. Sekretariatet meiner derfor at tiltaket kan gjennomførast. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Arbeidsutvalet for Reinheimen vedtek å gje Arild Fallingen og Mona Bøhle løyve til å bruke snøskuter til Setra si på Sterringen i Finndalen med avstikkar til hytte ved Vesllusa. Løyvet blir gjeve med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 bokstav b og verneforskrift for Finndalen landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 bokstav b. For passasjertransport, naturmangfaldlova 48 jf. 4 i verneforskrifta. Vilkår: Det kan brukast annan snøskuter enn ordning med leigekøyrar i dette spesielle tilfelle. Det blir gitt løyve til 6 turar Skrindlia Honnsjoen Sterringen og 2 turar Honnsjoen Hytte ved Vesl-lusa. Løyvet gjeld fram til 20. april Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i ei avstand på minimum 500 m på le side. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Per Olav Haugen, tlf ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar. Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Vedtak Arbeidsutvalet for Reinheimen vedtek å gje Arild Fallingen og Mona Bøhle løyve til å bruke snøskuter til Setra si på Sterringen i Finndalen med avstikkar til hytte ved Vesllusa. Løyvet blir gjeve med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 bokstav b og verneforskrift for Finndalen landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 bokstav b. For passasjertransport, naturmangfaldlova 48 jf. 4 i verneforskrifta.

17 Vilkår: Det kan brukast annan snøskuter enn ordning med leigekøyrar i dette spesielle tilfelle. Det blir gitt løyve til 6 turar Skrindlia Honnsjoen Sterringen og 2 turar Honnsjoen Hytte ved Vesl-lusa. Løyvet gjeld fram til 20. april Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i ei avstand på minimum 500 m på le side. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Per Olav Haugen, tlf ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast før turen startar. Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar.

18 NASJONALPARKSTYRE T FOR REINHEIMEN ARBEIDSUTVALET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Bjørn Dalen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17/ Tillatelse til transport av ved frå Liasetra til Asbjørnbu - Lia Grunneigarlag. Dokument i saka: Søknad dagsett motteke 17.februar 2014, frå Lia grunneigarlag, via Stein Langøygard, 2685 Garmo. Søknaden Lia grunneigarlag søkjer om å få transportere ved til grunneigarlaget si hytte Asbjørn bu i Liafjellet. Søkjaren gjer merksam på at han vil nytte godkjent leigekøyrar. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 10. Forskrift for Ottadalen landskapsvernområde dagsett 24.november Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Verneforskrift og verneformål og framlegg til forvaltningsplan Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap, dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1(Formål), 4 og 5 (forvaltningsmål for naturtypar, økosystem og artar) samt 7(prinsipp for å ta offentleg avgjerd), jf (kunnskapsgrunnlaget og miljørettslege prinsipp). Formålet med Ottadalen landskapsvernområde er å ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Ottadalen landskapsvernområde, er all motorferdsel i utgangspunktet forbode (verneforskrifta 3 pkt. 5.1, med unnatak gitt i pkt. 5.3.Tiltaket vil omfatte motorferdsel i landskapsvernområde. Forvaltningstyremakta kan gje løyve til m.a: Nødvendig transport av ved, materialar eller varer til buer og hytter, utkøyring av båt og nødvendig motorferdsel i samband med snømålingar o.l. på snødekt mark langs etablerte traséar eller ved lufttransport (verneforskrifta 3 pkt. 5.3 bokstav b). Vurdering Lia grunneigarlag eig hytta Asjørnbu som er ei fellesbu i Liafjellet. Stig Langøygard vil ordne med transporten som skje skje med godkjent leigekøyrar i Lom kommune, Kjetil Sveine. Asbjørnsbua ligg ca moh i snaufjellet som er beiteområde.

19 Området er ein sentral del av leveområdet til reinen i Ottadalen nord. Det må takast omsyn til villreinen i vilkåra til saka. Det er ikkje avdekt at tiltaket vil danne uheldig presedens. Dette vil heller ikkje føre til nemneverdige påverknad eller gå utover verneformålet. Kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er ei rekkje rapportar og dokument som gjev kunnskap om området. Villreinen sin bruk er godt dokumentert, ikkje minst i siste kartleggingsrapport utarbeidt i samband med regional plan (NINA rapport 643). I tillegg Naturbasen og årleg overvaking i regi Ottadalen villreinutvalg og NINA. Ut ifrå dette vurderer sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Føre-var-prinsippet er vurdert som ikkje å ha relevans i denne saka. Tiltaket vil ikkje føre til endring/slitasje/tap av naturmangfald ved transport på vinterføre. Bruk av snøskuter på vinterføre er vurdert som den mest skånsame transportmetode samla sett. Ved bruk av skissert køyrerute vil transsporten har minst verknad på naturmiljøet Liasetre Asbjørnbu. Ut ifrå ei samla vurdering meiner sekretariatet at tiltaket ikkje vil ha nemneverdig verknad på verneverdiane og at det derfor kan gjennomførast. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Reinheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Lia grunneigarlag v/fred Morten Kolden, 2686 Lom, løyve til å frakte ved inn til Asbjørnbu i Liafjellet. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Ottadalen landskapsvernområde, dagsett 24.november pkt. 5.3 bokstav b. Det er sett føljande vilkår: Vilkår Det skal brukast godkjent leigekøyrar i Lom kommune. Det blir gitt løyve til 1 tur-retur Tilvist køyrerute: Liasetra Asbjørnbu Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar Løyvet gjeld fram til 20. april 2014 Det skal takast spesielt omsyn til villreinen under transporten. Om det er rein i planlagt køyrerute skal ein vente til dyra har trekt unna, eller til ein kan køyre rundt dyra i ei avstand på minimum 500 m på le side Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Per Olav Haugen, tlf ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast før turen startar Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 5.juli 2014 Vi gjer merksam på at det må innhentast eventuelle nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar.

20 Saksprotokoll i Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Vedtak

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring Page 1 of 6 Frå: Dalen, Bjørn Send: 30. mars 2009 12:22 Til: Brit Grønmyr; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen i Oppland; Granum Knut; Kristin Sandnes ; KUR v/berit Fiksdal; Statens naturoppsyn-lokalt;

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / 7

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / 7 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Skjåk Almenning v/birgit Bilstad 2690 SKJÅK SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Orienterings- og drøftingssaker: Etablering av førebels sekretariat Invitasjon til deltaking i arbeidsgruppe utstilling på nasjonalparksenteret.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 57 / 16 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Grytten Fjellstyre, Dagfinn Roald Postboks 207

Detaljer

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass Postadresse Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen Fremmerbrøste

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av kasse for oppbevaring av garn- og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Roger Haugen

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av kasse for oppbevaring av garn- og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Roger Haugen Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Til stades på telefon: Per Magnus Berdal Rolv Kristen Øygard Rannveig Brennhaug. Frå administrasjon: Trond Stensby (sekretær)

Detaljer

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/1709-7 Arkiv: Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 27.01.2012 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/2012 Formannskap 07.02.2012 Klage på delegert vedtak: Løyve

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av garnkasse for lagring av garn og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Tor-Arne Bakken

Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Plassering av garnkasse for lagring av garn og fiskeutstyr ved Leirungsvatnet - Tor-Arne Bakken Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen Skjåk Almenning 2690 SKJÅK Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/18/ Bjørn Dalen bjorn.dalen@skjaak.kommune.no 16.02.2009 Skjåk Almenning - søknad om å nytte snøscooter i utmark 2009 Vi viser

Detaljer

«Saka blir utsett i påvente av ei prinsipiell avklaring i nasjonalparkstyret.»

«Saka blir utsett i påvente av ei prinsipiell avklaring i nasjonalparkstyret.» NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Lesja fjellstyre 2665 LESJA Delegert vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/17/ Bjørn Dalen 16.02.2009 bjorn.dalen@skjaak.kommune.no Saka gjeld: Reinheimen

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Søknad om bruk av helikopter ved merking av vernegrenser - melding om vedtak

Søknad om bruk av helikopter ved merking av vernegrenser - melding om vedtak Plan og miljø Nord-Gudbrandsdal jordskifterett postboks 171 2684 VÅGÅ Edvard Storms veg 2 2680 Vågå Bankgiro: 2085.07.70000 E-post: postmottak@vaga.kommune.no Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/8/K01

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 11.07.2013 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.04.2014 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv Kristen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak:

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak:

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Gjendebu Turisthytte v/ styrar Lars Åge Hilde SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5941 - DATO: 26.10.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON -

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Delegert vedtak 10/10

Delegert vedtak 10/10 Page 1 of 5 Stensby, Trond Frå: Dalen, Bjørn Send: 4. februar 2010 11:01 Til: (post@norddal.kommune.no); (post@skjaak.kommune.no); Fylkesmannen i Møte og Romsdal; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen

Detaljer

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark 1 BREHEIMEN NASJONALPARK- ARBEIDSUTVALET Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Torsdag 17. mars 2011, kl. 15.00 15.30 Stad: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Jorunn Kirketeig Rannveig

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 23.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Breheimen nasjonalparkstyre Vararepresentanter møter etter nærare beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr ST 44/12 Innhold Lukket

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 16.02.2018 Tidspunkt: 12.00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato. Skjåk Almenning - søknad om løyve til å nytte snøskuter til diverse oppdrag 2011

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato. Skjåk Almenning - søknad om løyve til å nytte snøskuter til diverse oppdrag 2011 Page 1 of 10 Stensby, Trond Frå: Dalen, Bjørn Send: 4. februar 2011 08:15 Til: Helland, Ingunn Moen; (post@norddal.kommune.no); Brit Grønmyr; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen i Oppland ;

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Detaljer

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Ottadalen villreinutval 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1035/6/K01 Tor Taraldsrud 07.02.2013 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune Møteprotokoll Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: Fossberg Hotell, Lom Dato: 14.09.2018 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein NESTLEIAR

Detaljer