Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal"

Transkript

1 Psykiske problemer og tjenestekvalitet i Stjørdal Rapport fra Bruker spør bruker i KUPprosjektet i Stjørdal -

2 2 Rapport fra Bruker spør bruker i KUP-prosjektet i Stjørdal er et Samarbeids prosjekt mellom: Mental Helse Nord-Trøndelag Stjørdal Kommune Distriktpsykiatrisk senter Stjørdal Rapporten er skrevet : Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund. Prosjektet er støttet av Som i ledd i Prosjekt Kvalitetsutvikling i psykisk helsearbeid Prosjektrapporten er trykket opp av: Mental Helse Sør Trøndelag ISBN NR

3 3 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...3 Bakgrunn for rapporten Takk til brukerne...4 Gruppeintervju...5 Bakgrunn til intervjuerne...5 Målgruppe...6 Kommentarer til intervjuet/brukermøtet...6 Tema fra intervjuene Tilbudet i Stjørdal kommune...6 Informasjon til pårørende...6 Turtilbud og naturopplevelser i regi av kommunen...7 Opprettholdelse av aktivitet under innleggelse...7 Aktivitet under tvangsinnleggelse....7 Forebygging av nye innleggelser...7 Trygghet og forutsigbarhet med brukerstyrte innleggelser...8 Krenkende uttalelser...8 Mat som trivselsfaktor...9 Individuell tilpasning ved innleggelse...9 Tilbud etter åpningstid....9 Behovet for tidlig utredning og forebyggende tiltak Tilgang til prest...10 Profesjonelt og privat nettverk forebygger innleggelse Betydningen av kontinuitet Tilbake til en hjemmetilværelse etter utskrivning Individuell plan Arbeid interessekartlegging...11 Sosialtjenesten inntektssikring Legevakt, gode og dårlige erfaringer...13 Oppsummering og konklusjoner... 15

4 4 Bakgrunn for rapporten. Etter initiativ fra Mental Helse Nord Trøndelag har etablerte man et prosjekt for å skaffe erfaring med en metode som benevnes Bruker spør Bruker. Hensikten var å få brukernes erfaringer med i utvikling av tilbudet i det nye Distriktspsykiatriske senteret (DPS) som bygges i Stjørdal. Stjørdal kommune ble med i prosjektet fra starten og ønsket innspill fra brukerne om hvordan tilbudene fungerte. Denne rapporten summerer opp erfaringene som har fremkommet gjennom gruppeintervjuer. Styringsgruppa består av representanter for Mental helse, Sykehuset Levanger og Stjørdal kommune, representert ved Kirsten Paasche, Pål Sandvik og Lars-Eirik Nordbotn. Her er utvidet styringsgruppe for prosjektet. Fra venstre Gaute Strand som er koordinator for psykisk helsetjeneste i Stjørdal kommune. Deretter Pål Sandvik som er leder for nye DPS i Stjørdal. Videre Kirsten Paasche, regionssekretær i Mental helse, og Dagfinn Bjørgen som er prosjektleder for Bruker spørr bruker, og er leder for Mental helse i Sør- Trøndelag. Helt til høyre spesialrådgiver Lars-Eirik Nordbotn, som er fra etat omsorg i Stjørdal kommune. Tora Strand, som arbeider som psykiatrisk sykepleier ved dagens DPS var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Arne E. Tveit Takk til brukerne Vi må gi brukerne en stor takk som stilte sin tid til disposisjon i 2 timers gruppemøter. Deres åpenhet og reflekterte synspunkter har gitt et godt grunnlag for denne rapporten. De vil også gi Mental Helse, Stjørdal kommune og Helseforetaket ved Levanger et godt utgangspunkt for videre arbeid. Denne piloten har gitt oss et innblikk i hva brukerne på Stjørdal vektlegger som viktig - hvilke tema de er opptatt av hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt..

5 5 De engasjerte deltakerne vi har møtt har også gitt oss grunn til å tro at det foreligger et godt grunnlag for videre arbeid med å etablere metoder og rutiner for tilbakemelding fra i kommune og regionen. Det er også grunn til å tro at brukererfaringene fra denne pilotundersøkelsen vil danne grunnlag for et hovedprosjekt som kan gå nærmere inn på hva man bør vektlegge i utvikling av et nytt DPS tilbud og kommunale tjenester. Gruppeintervju Intervjuene som danner grunnlaget for denne rapporten ble gjennomført som del av forprosjekt Utvikling av tjenestetilbud i et bruker- og tjenesteperspektiv i opptaksområde til Stjørdal DPS. Det ble gjennomført 2 gruppe intervjuer med henholdsvis 8 og 6 deltakere i pilotprosjektet. Piloten har først og fremst hatt som mål å prøve ut metoden Bruker spør Bruker som et verktøy for å utvikle tjenestetilbudet med utgangspunkt i brukernes erfaringer. Bruker spør Bruker innebærer at brukere av en tjenestes tilbud blir intervjuet av gruppeledere som selv har vært brukere av helsetilbud. Intervjuformen er i samsvar med Fokusgruppe metodikk, hvor åpne spørsmål og uformell struktur gjør at deltakerne selv styrer hvilke tema og problemstillinger som blir viktige. Gruppelederne har allikevel med seg en temaguide på grunnlag av møter i prosjektgruppa for KUP Stjørdal prosjektet for at man skal få svar på noen sentrale problemstillinger. Noe som har vært fremhevet er hva som skal til for at man brukere skal få mindre behov av spesialisthelsetjenestene. Faste problemstillinger som intervjuerne hadde med var: 1. Psykiatrisk sykepleiertjeneste. 2. Hvordan oppleves fastlegen i forhold til psykisk helseproblematikk? 3. Sosialtjenester og inntektssikring. 4. Hva er viktig forut for og etter en innleggelse? 5. Hva kan bidra til at du bruker mindre av spesialisthelsetjenestene? 6. Om en har individuell plan, og hvordan den fungerer.. Bakgrunn til intervjuerne Foto: Arne E. Tveit Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund var med på å utvikle metoden som ledd i et utviklingsprosjekt støttet av Sosial og Helsedepartementet. De har siden gjennomført flere slike intervju runder. Begge har brukererfaring selv og har erfaring fra aktivt arbeid i Mental Helse i Sør-Trøndelag..

6 6 Målgruppe Målgruppen for prosjektet er brukere som har vært til behandling i spesialisthelsetjenesten og som også har mottatt kommunale tjenester,og som har behov for koordinerte og sammensatte tjenester. Brukere med dobbeldiagnose og problem knyttet til rus vil også være aktuelle. Deltakerne har brukt tjenester i kommunen og 2 linjetjenesten. Intervjudeltakerne er rekruttert av tjenesteytere i kommunen. De vi har intervjuet er utvalgt på grunnlag av at de er brukere som tidligere har tilkjennegitt klare synspunkter til kommunens personell. Det har gjort at det er meget engasjerte brukere av kommunens tilbud vi har møtt, og intervjuene har gitt mange, gode erfaringsbaserte synspunkter på tjenestene både på 1 og 2 linjetjeneste. Kommentarer til intervjuet/brukermøtet. Vi innleder alle intervjuer med en presentasjon av gruppelederne og formålet med møtet. Deltakerne var positive til å delta, og de var opptatt av at deres deltagelse i prosjektet skulle få betydning for fremtiden: Kan slike møter være med på å prege avgjørelser i fremtiden da eller? var spørsmålet før møtet startet. Da vi avsluttet kom følgende kommentar; Dette må jo kalles et møte, ikke et intervju. Jeg synes det var et lett møte, lett tone hele tiden. Tema fra intervjuene. Tilbudet i Stjørdal kommune. Brukerne vi møtte her fremhevet Stjørdal som en god kommune å bo i, en sier: For jeg kjenner jo folk som bor i andre kommuner og de sier at (...) når jeg forteller hvilke tilbud det er her, så sier de at det må være veldig bra her i forhold til mange andre kommuner. Det er et sånt inntrykk jeg har fått da Informasjon til pårørende Nære pårørende av psykisk lidende lever ofte i lang tid med de symptomene pasienten har, uten å vite hva det skyldes før pasienten får hjelp. Betydningen av informasjon til pårørende ble fremhevet i møtene: Så jeg spurte kona mi hva jeg skulle si var viktig å si i slike møter, så sa hun det at det var informasjon til pårørende tidlig i sykdomsfasen, fordi at nå har jeg vært dårlig siden i 1989, det gikk jo flere år faktisk før, diagnosen var jo grei etter et års tid eller noe sånt, men det gikk jo lang tid før(pårørende ble informert), de(pårørende) visste ikke hva sykdommen min var.

7 7 Turtilbud og naturopplevelser i regi av kommunen. De fleste av dem vi har snakket med setter stor pris på det gode tilbudet de har mht å komme seg ut på turer i regi av psykiatrisk sykepleietjeneste, og Myrtun treffsted. De fremhever det som viktig for å ha noe lystbetont å fylle dagene, men at det også har betydning for deres psykiske helse og livskvalitet; En sier: Da tar de oss opp i fra godstolen og ut i naturen for eksempel Så den biten der med naturopplevelser og fysisk aktivitet som er lystbetont, det er viktig altså, så en slipper å være innestengt, enten i et rom når en er på psykiatrisk eller at en er innestengt i stua si når en har kommet hjem, oppe i godstolen foran TV-en. En annen sier: men det der med å komme seg ut, det med å få tilbake litt livskvalitet, altså alt det som har med gleder i livet i forhold til turer, lystbetont, håndarbeid og forskjellige slike aktiviteter, at en virkelig settes i aktivitet altså, ikke under tvang, ikke det at de presser det på, for noen ganger så vil en bare ligge på sengen, men at mulighetene er tilstede.( ) Opprettholdelse av aktivitet under innleggelse. I forhold til en innleggelsesperiode var det enighet blant brukerne om betydningen av aktivitet istedenfor å sitte stille i en stol. De var opptatt av at noen må få lov til å ha ro når de opplever å ha behov for det. Det ble fremhevet de har en veldig fin arbeidsstue, som jeg benytter meg mye av. Og de turene ut i friluft er veldig fin. De plager en, nei jeg kan ikke si de plager en, men de drar med en, motiverer en til å komme seg ut en tur hver dag, ikke for å gå så langt, jeg er ikke i form til det, men hvis vi ikke er i form til det så går vi en tur rundt kvartalet og begynner i det små og øker på etter hvert, alt etter formen. Aktivitet under tvangsinnleggelse. Noen fortalte om problemer knyttet til tvangsinnleggelser hvor aktivitetsnivået var svært lavt. En sier dette slik; jeg var på skjerma totalt. Da sier jeg det at bevegelse sier jeg. Og da er vi tilbake til det der med at en har 3 valg: sitte i en stol, stå oppreist, ligge i senga. I flere måneder så ble dette traumatisk vet du, bare i seg selv. Jeg skjønner at en skal skjermes og alt det der, men at de da åpner en korridor eller at de har en gymnastikksal der det er med en pleier, så en får røre seg litt. For kroppen sin egen del også. Det å kunne bruke kroppen ble under veis i gruppeintervjuene fremhevet når det gjaldt det førstelinjetilbudet og tilbudet ved andrelinjetjenesten. Forebygging av nye innleggelser God oppfølging etter innleggelse forebygger nye innleggelser, og deltakerne vektla behovet for et sikkerhetsnett en god stund etter utskriving:

8 8 ( ) Så det kommer folk innom meg et par ganger i uka og sjekker om nå har han tatt medisinen og bare sjekker at det går bra, i hvert fall et års tid etterpå eller en periode etterpå. Så det er veldig viktig at han har et slags sikkerhetsnett, om det ikke er så mye kontakt, men at det er et sikkerhetsnett der så han føler seg trygg. Det tror jeg er veldig viktig Trygghet og forutsigbarhet med brukerstyrte innleggelser. Trygghet og forutsigbarhet på at man kan bli innlagt dersom man har behov for det synes å være forebyggende for større kriser. Vi introduserer begrepet brukerstyrte innleggelser En beskriver en slik type avtale slik: og det med at, når man snakker om trygghet, jeg har jo en sånn avtale med 2-posten på Levanger at hvis jeg blir syk så får jeg komme direkte dit, i en drosje, uten å gå om legevakta. Det er bare å ta det rett på strak arm og det sier jo kona mi at, hun har sittet på legevakta å krangle på timevis, jeg har vært steindårlig og kjørt i ambulanse og alt mulig og etter det, med den avtalen jeg har i ryggen med sykehuset så ha jeg faktisk holdt meg, jeg har bare 4 dager på Levanger på ett år nå. Det var brukere som hevdet at antallet reinnleggelser ble færre, som følge av slik trygghet. Krenkende uttalelser Det ble av noen vektlagt at måten man ble mottatt på når man søkte hjelp ble opplevd krenkende. Et eksempel var sosialkontoret. ; Så går du nå og snakker med dem og så spør hun hvor mye du har utbetalt, Ja, vanligvis så har jeg sånn og sånn. Da har du mere enn en sosionom du. Nei, da hadde jeg ikke orket å være sosionom jeg nei, sier jeg, ikke sant. Jeg orker ikke å høre på hva hun har å si, men denne måneden har jeg ingenting Å sammenligne sin lønn som sosialkontorarbeider ble oppfattet krenkende. En slik uttalelse kan lett oppfattes som et signal på at man ikke har et legitimt behov for den ytelse og hjelp man søker. Trussel om utskrivelse. Fra andrelinjenivå kom erfaringer med at utskrivelse ble brukt som pressmiddel og brukerne stilte spørsmål ved nytten av slik praksis som skapte mer stress/frykt for dem. Sykehuset/DPS har stor makt og slike uttalelser taes mye mer alvorlig enn det personalet har trodd. Et sitat forteller en historie om dette; Jeg syns det er en pussig måte å behandle folk på at de truer med å skrive en ut. Har du ikke igjen den døra til røykerommet nå, så blir du utskrevet på flekken, var det en som sa til meg. Og da ble jeg jo livredd, så jeg passet jo på døra og jeg passet på, jeg skjerpet meg så jeg ble jo litt bedre. Så det var en slags behandling,

9 9 men det var en pussig måte å behandle folk på med en sånn trussel hengende over hodet på seg. Mat som trivselsfaktor.. For andrelinjetjenestene ble det fremhevet at maten på Halsen ble servert og lagt opp på en fin måte, var viktig signal om å være verdsatt. Følgende sitat illustrerer dette. Sitat; Det har vært god mat og det har vært velstelt, maten setter jeg veldig pris på at den er servert på en slik måte at en er akseptert, og fint pyntet fat har det vært, og det ser på, at det ikke bare er satt fram og vær så god å forsyn dere, ikke sant, det setter jeg pris på Individuell tilpasning ved innleggelse.. Å ha søvnproblemer er vanlig med psykiske lidelser: Det ble fremhevet det positivt i at man ikke har avdelingsregler som stenger for å kunne være oppe om natta. Å kunne sitte oppe og ta seg litt mat når det var vanskelig ble fremhevet som viktig. Sitatet nedenfor viser dette; Det var veldig greit å være der og det var interessant at, sånn f.eks. når du ikke får sove en natt så slipper du å ligge på rommet, du får gå og sette deg på TV-stua. Sitte der og gå ut og ta deg en røyk. Sitte der, og har du smurt deg opp mat så får du ta med deg en og spise den, så vi er oppfordret til å ha døgnrytmen her. Det synes jeg er veldig positivt. Så var det ei natt hvor det er kul umulig å få sove så fikk jeg sitte og se på TV. Jeg fikk det i hvert fall. Det var ikke nødvendig å ligge i senga. Tilbud etter åpningstid. Det ble fremhevet at Stjørdal ikke har et tilbud på kveld. Et sitat sier det slik; Når du ringer psykiatrisk sykepleier at de kan ta det til seg med en gang og hjelpe deg før det blir stor krise. Det har jeg god erfaring med. Det er viktig, men jeg synes også at tilbudet bør gjelde etter kl. halv fire og natt og helg. For som regel så er det sjelden en blir dårlig mellom kl. halv ni og halv fire. Vi blir dårlig om natta og vi blir dårlig i helgene. Dette med kveldstilbud og hva det bør inneholde kommer også frem under punktet om erfaringer med legevakten. Dette ble også fremhevet som et tiltak som dempet akutte kriseepisoder og eventuelt bruk av andrelinjetjenestetilbud. For de kjente brukerne innen hjelpeapparatet ble det fremhevet behovet for nærhet til de man kunne ringe. En sier; Jeg prøver å ringe Mental Helse noen ganger, den hjelpetelefonen, men... det er opptatt eller det er... det blir for langt unna. det må være noen som kjenner deg, som vet at nå er det jeg som ringer, nå har jeg det pyton.

10 10 Behovet for tidlig utredning og forebyggende tiltak. Brukerne beskriver behovet for tidlig utredning som forebyggende tiltak; Det var historier om at førstelinjen dvs. det kommunale tilbudet ikke var godt nok og en sier dette slik; ( )Veldig lenge så var jeg overlatt til meg selv og fastlegen, og... alt mulig på lykke og fromme ikke sant, så nå har jeg jevnlig kontakt både med psykiater og det er en voldsom trygghet for meg.( ) For før så var det liksom, fastlegen ringte til Levanger og etter to måneder så fikk han et svar og så satte han meg på medisin. Så gikk det galt, og så måtte han vente i to måneder før han kunne gjøre om det igjen. I stedet for de tidligere går inn med eksperter på enten det er somatiske eller psykiske lidelser. At de kartlegger, at de sørger for at folk får, om ikke akkurat psykoterapi, at de får, at det er spesialister inne, at folks om har greie på et er inne på et tidligere stadium. Veldig fort så blir folk enten psykotisk eller veldig syk før de får ordentlig hjelp.. Tilgang til prest Det ble fremhevet i et gruppeintervju at det å få snakket med en prest når man er innlagt kan være vesentlig for å få plassert vanskelige tanker eller vrangforestillinger. Man har hatt erfaring med å ikke bli tatt på alvor når man har meldt behov for samtale med en prest. Profesjonelt og privat nettverk forebygger innleggelse. Når nettverket fungerer, reduserer behovet for hjelp ble det fremhevet av flere. Et sitat sier også noe om betydningen av få bivirkninger og at man kan roe seg ned gjennom en løs prat. ( )Nei, for nå virker det for det at, broren min han har vært en veldig støttespiller for meg gjennom årene, han er jo utdannet sykepleier, og det at du treffer(med medisinen) og det at du har minimalt med bivirkninger da begynner det å gå an å leve igjen, uten at du må på Levanger en gang i måneden og snakke med en psykiater. Da holder det med at han Gaute Strand kommer og jabber skit annenhver mandag. Sånn føler jeg det Det synes å ha betydning for brukerne at man kan komme og slå av en prat, selv om det ikke er krise. Betydningen av kontinuitet. Dersom man har hatt et godt samarbeid med en kontakt, er det ofte forbundet med usikkerhet dersom man av ulike grunner skal skifte kontaktperson. Det er særlig det å gjenta og fortelle på nytt om seg selv som oppleves vanskelig. En sier det slik: ( )å snakke om att og om att igjen, det blir litt kjedelig. Og det å ha.., det er det værste jeg vet når jeg skal begynne på en ny plass og skal begynne å legge ut i det store og det brede en gang til, da kan de heller ringe til den andre, i stedet for, og sende papirer i

11 11 stedet, for jeg synes det er bedre for da vet dem, jeg slipper å sitte og fortelle en gang til, for da kan de også hjelpe med på vei til dem. Brukerne ser behovet for overlapping av kontakt i slike tilfeller: ( ) så hvis de samkjører litt, så hvis jeg begynner med ny person så få jeg ny person, kan jeg beholde den andre jeg har gått til før en stund.( ) I hvilken utstrekning dette er et problem for Stjørdal kommune er usikkert. Men brukerne vi møtte har hatt erfaring med dette både kommunalt og i spesialisthelsetjenestene(2 linjenesten) Tilbake til en hjemmetilværelse etter utskrivning. Opprettholdelse av en normaltilværelse, selv om man blir innlagt, synes brukerne er viktig. En sier det sånn: ( )men den biten etterpå som du nevner altså, hvordan vi skal leve videre. Det kan jo hende at vi havner på psykiatrisk 5 ganger i løpet av 20 år, men det i mellom de psykiatriske oppholdene, akkurat det er en bit en må ta tak i altså for da er vi overlatt til oss selv... ( )Og en kommer jo ut på et tidspunkt. Og hva da? Det er der jeg mener at, det jeg sa i sted, at en blir ført ut i interessefeltet sitt, at psykiatrien nødvendigvis ikke trenger å være, fylle opp hele kontakten en har med omverdenen, men at en må bli ført ut i ting som interesserer en, hva det nå enn måtte være. At mangfoldet blir tatt hensyn til, og det at hvert enkelt individs interesser blir lagt vekt på, at det ikke går på generell basis, men på hver enkelts interesse, og går det i møte. Enten det er arbeidstrening eller om det er hobbyinteresser eller hva det skulle være. De var med andre ord opptatt av å få bistand til å delta i det ordinære liv utfra sine interesser. Individuell plan. Med utgangspunkt i nye forskrifter om individuell plan ble dette bragt inn som tema. Det var derimot ingen vi møtte som hadde en slik plan tiltross for at noen oppga å ha bruk for flere typer, koordinerte tjenester. Det er tydelig at DPS og kommune har en stor utfordring i implementeringen av kravene til individuelle plan. Arbeid interessekartlegging. Mange av brukerne vi har møtt ønsker seg ut i en eller annen form for arbeidsrelatert tiltak. Kommunen får god tilbakemelding på sitt arbeide for å skaffe praksisplasser, og ordning med oppmuntringpenger under praksis. Det ble pekt på at interesser og talenter bør være retningsgivende for hvilke praksisplass man får. :

12 12 En sier det slik: ( ) det er mangfoldet det handler om og ikke det at alle havner på Norservice, som skal ut i arbeid f.eks., for der trenger en ikke å treffe interessen sin. Så det trenger ikke nødvendigvis å være der idag, men det må jo skapes litt etter hvert. Men hvis en skal f.eks. ut i et miljø, sammen med andre, så må man vite at den muligheten er der, altså informasjon om hvilken vei man skal gå for å komme dit f.eks. At det er en research i forhold til interesser. En annen sier om kommunens bistand i å skaffe praksisplass er preget av god vilje og oppfinnsomhet. : ( )Nå holder de på og prøve på å skaffe meg en praksis et par dager i uka på en sånn kennel, med hunder, for det er noe jeg interesserer meg veldig for. Har hatt mange hunder selv og er veldig glad i dyr. I gruppeintervjuene kom det frem at de tilbud som er tilgjengelig gjennom attføringsbedrifter oppleves mangelfull og ikke har tilstrekkelig muligheter til å møte brukernes behov /interesser. At slike ting går an, å bruke kommunale midler slik at en får kanalisert dit en har interessene for jeg har, f.eks. å jobbe på frivillighetssentralen eller på Asvo eller noe sånt, det er ikke noe som interesserer meg, Sosialtjenesten inntektssikring. Å få orden på økonomien er en viktig forutsetning for livskvalitet: En sier ( )For jeg også har en veldig grei økonomi nå, ryddig og grei økonomi. Hvis jeg skulle ha hatt økonomiske problemer i tillegg til det andre, da tror jeg det hadde blitt vanskeligere. Brukerne opplever det positivt å få økonomisk oppfølging som er individuelt tilpasset. møtt med velvilje og det er så få som sier det altså, men sosialkontoret på Stjørdalen har jeg bare godt å si om altså. For det første så fikk jeg en del stønad som jeg ikke hadde drømt om at jeg kunne få. Det var nå en ting, men hun som jeg hadde som saksbehandler hun var veldig grei, for hun var med meg på trygdekontoret og bl.a. ordnet grunnstønad til meg. At hun engasjerte seg ut over det å bare bevilge en tusenlapp i ny og ned, at hun engasjerte seg ut over det og at hun ble med meg på trygdekontoret og snakket og hjalp meg og sånn, det synes jeg... Her fremheves betydningen av å bli møtt på de behov man har utover de økonomiske ytelser. En psykisk krise med innleggelse og sykemelding fører ofte til et fall i inntekt. Behovet for bistand å kunne klare sine nødvendige utgifter i en slik situasjon er viktig for å kunne opprettholde den livssituasjon man hadde før: (..)Du har noen utgifter, har godt med penger og du har råd til å betale utgiftene dine. Hvis du mister de pengene da, i påvente av andre penger da f.eks. så hjelper de deg ikke med å betale de utgiftene eksakt, så du kan bli sittende med gjeld opp til ørene på grunn av at de ikke (..)

13 13 Her snakker brukeren om en situasjon hvor man venter på penger fra Aetat eller Trygdeetat. Det kan også tenkes situasjoner hvor man får forsinkelser i utbetaling. Da har man opplevd å få tilskudd til mat o men at andre faste regninger må ligge. Dette medfører ekstra gebyrer som gjør at man kan få økonomisk etterslep. Deltakerne peker på behovet for bistand mht til praktiske sider ved inntektssikringen: ( )Så er det skjemaet du må fylle ut da, ikke sant, i tillegg, som du ikke skjønner noen ting av ikke sant. De skal ha opplysninger om det og det og det osv. Kanskje du er i en litt dårlig fase da så... Da burde du kunne får hjelp fra sosionomene på Levanger sykehus til sånt Brukerne mener her at det er viktig at spesialisthelsetjenestene har en service som kan bistå med å få utfylt og sendt nødvendige skjema for unngå at privatøkonomien blir dårlig. En av deltakerne peker på at mange sosialhjelpsmottakere som trenger utredning for andre økonomiske stønader: ( )Er du på sosialkontoret i to år så er det et problem som ligger der i og med at han ikke har fått seg arbeid, det er ingen som vil gå på sosialkontoret. Da må de skyte inn med fagfolk som enten overfører folk på attføring eller på rehabilitering eller på lignende tiltak slik at det allerede på et tidlig stadium blir tatt fatt i det som kan være problemet og føre folk inn arbeid, og at veien til trygdeordningen er kortere enn den er idag. At folk slipper å bruke halve livet sitt på sosialkontoret og kampen for å få hjelp. At det skjer en automatikk der. Det å være sosialklient over flere år uten at man forsøker andre arbeidstreningstilbud eller søknad om uføretrygd er et opplevd problem for noen. Legevakt, gode og dårlige erfaringer. Flere av deltakerne har fått god hjelp ved legevakten ved alvorlige kriser. En legger vekt på at denne er et alternativ til innleggelse, når dette ikke er mulig pga kapasitetsmangel: ( ) de prater og tar deg på alvor og sånn, og de har jo ikke opplysninger om meg tilgjengelig på dataen på legevakta, det har de jo ikke. Det vet jeg, men de... har vært veldig... altså legene som har vært på legevakta har vært veldig OK. En forteller følgende historie: ( ) sa han den legen at hør her, du var innlagt i forrige uke, du ble utskrevet og du kan ikke legges inn nå på grunn av angst, for jeg får ikke lagt inn deg sa ha. Nei vel, det er nå så. Det er ikke noe å gjøre med det. Så sa han nå drar du hjem og så vet jeg at du ikke får sove i natt sa han, for det hadde jeg fortalt han for jeg hadde sovet hele dagen, men hvis det blir for galt, så ringer du meg, så skal jeg komme sa han og da kommer jeg hjem til deg samme hvor mange ganger det er i natt, såfremt jeg ikke må spjelke en fot akkurat når du ringer. Så skal jeg komme til deg og snakke med deg sa han. Og det gjorde han, han kom to ganger den natta og hilste på meg og sa at jeg bare skulle ta det med ro for det at hvis... ja altså han var klar over systemet og han var klar over meg, sa ham, og han var klar over meg så viss jeg ble til fare for meg selv, sa han, så skulle ville det bli fanget

14 14 opp sa han. Det hadde sannsynligvis blitt det også, men i hvert fall så ga det meg trygghet nok til at det gikk bra den natta. Legevakten i Stjørdal får kritikk for å ikke ta psykiatri/rusproblemer alvorlig: ( )For du snakker om at du ikke får sove en natt og har angst, mens en som er rusmisbruker har det flere ganger i måneden på grunn av problemer i forhold til rus. Og ringer du legevakta da og sier det at nå, nå har jeg vært våken i 3 dager, jeg har drukket meg full, jeg kaster opp og jeg er styggdårlig ja, ja, det blir sikkert bedre i morgen. Vi har ikke tid nå. Ha det. Det er jo reelle problemer det også. For det er fullt av angst, men det er klart hvordan en skal gripe fatt i de problemene det vet jeg ikke( ) mange igjen ennå, som er på Stjørdal og som har rusproblemer, og som blir møtt med ei kald skulder på legevakta veldig ofte. Og så kan de være redde også de på legevakta for de kjenner ikke til den type folk, altså de er skremt over adferdsmønsteret til en slik person. Så der er det noen ting, men det der tror jeg ikke er enkelt... det tror jeg ikke bare gjelder Stjørdal, jeg tror ikke det er noen enkel måte å gripe det an heller da, men det er veldig godt å høre at hvis man er rusfri og har psykiske problemer at man faktisk får den type hjelp, kombinert med rus så får en ikke det. Disse sitatene viser at Stjørdal kommune og 2. linjetjenesten har problemer med hvordan man skal møte folk med dobbeldiagnoser som rus /psykiatri. Dette er et område som bør utredes nærmere. Ifølge brukerne vi har møtt er tilbudet nærmest ikke eksisterende hvis du har rusproblemer. Brukerne ser behovet for og foreslår at legevakten får oppdatering på hvilke pasienter som kan tenkes å kontakte legevakten i løpet av høytider og helger: ( ). Pinsen og påsken og alle de greiene der er pyton. Og jeg la fram et ønske om at hvis så fremt jeg blir dårlig går det an å legge inn et lite notat til legevakta. Når jeg ringer så er jeg dårlig.... For det første var det en helt annen diagnose som var skrevet på meg her og, men det funka bare ikke, altså. Ikke var det notert noe om medisiner, ingen ting ( ) Erfaringene til de kan tyde på at det mangler rutiner for dette og at informasjonen blir feil de få gangene dette har blitt prøvd.

15 15 Oppsummering og konklusjoner. Møtedeltagerne/brukerne har i disse møtene fått muligheten til selv å komme med det de synes har vært relevant. Det har ikke vært noen styring av tema men intervjuerne har forsøkt å stille utdypende spørsmål. Spørsmålene har f.. eks. vært hva opplever dere som positivt ved det tilbudet dere har i dag?. Det har vært tydelig at brukerne har vært mest opptatt av kommunens tilbud. Det er tilbuds om er ment å bistå i hverdagen, så som å forhindre isolasjon med et aktivitetstilbud, nettverk, økonomiske bistand og avhjelping av kriser utenfor sykehus. De var mindre opptatt av spesialisthelsetjenestenes tilbud, men, mer opptatt av tryggheten ved å ha et tilbud i bakhånd ved kriser. De vi har møtt fremhever betydningen av tiltak som forebygger isolasjon. Turtilbud og aktiviteter i regi av kommunen sees som verdifullt. Også i forhold tilsykehus nivå hvor behovet for tilpasset aktivitet oppleves viktig. Noe å gjøre slik at man ikke bare sitter å grubler. De vi har møtt har alle gode erfaringer med kommunens vilje til å legge til rette for arbeidsaktivitet og fleksible løsninger. Ordningen med oppmuntringspenger blir her fremhevet, og det samme blir psykiatrisk sykepleietjeneste sin vektlegging av arbeid Men opplever begrensede valgmuligheter når det gjelder å få relevant praksis. Sosialtjenesten får gode tilbakemeldinger på praksis i å bistå på økonomistyring. Det har også kommet gode tilbakemeldinger på at sosialtjenesten er fleksibel i forhold til å hjelpe praktisk med å finne frem i Skjemavelde, og rettledning til ytelser. Men det har kommet opp problemstillinger rundt vanskeligheten med å få støtte fra sosialkontoret i overgangfaser mellom ytelser fra trygd/att. Blant dem vi møtte var brukere som opplevde sin økonomiske situasjon som vanskelig. Vi fikk et inntrykk av at noen ikke hadde avklart sin økonomiske forutsigbarhet og at sosialkontoret ble nødløsning. Legevakten i Stjørdal kommune får blandet tilbakemelding. På den ene siden kom det opp problemstillinger rundt manglende forståelse og oppfølging av akutte problemer knyttet til rus, og på avvisning av psykiske kriser. På den andre siden kom det noen tilbakemeldinger om at legevakts lege hadde gitt bistand som forebygget innleggelse og roet ned. Vi stilte spørsmål om individuell plan, men ingen av deltagerne opplyste at de hadde en. Det kan synes som man har et betydelig problem i implementeringen av individuell plan, både på DPS og kommunenivå. Det kom opp en del problemstillinger rundt krise og hjelp utenom vanlig åpningstid. Vi har inntrykk av at deltagerne ikke etterspør et høy-spesialisert tilbud, men behovet for bare å ha noen å snakke med når kriser oppstår.

16 16 Ut fra dette, blir det viktig at DPSn har et samarbeid med kommune om hvordan man kan tilrettelegge for at grunnleggende tjenestebehov blir ivaretatt. Krisevaktfunksjon på kveld og helger. Kommunen har et døgnbasert tilbud, men dette synes å være lite kjent blant brukerne. Muligheten for å få reinnleggelser som baseres på brukerens egen vurdering. Økonomistyring, økonomisk og praktisk bistand til å sikre inntekt. Tilbud til opprettholdelse av fysisk aktivitet. Ved rus/psykiatri åpenhet og tilgjengelighet i systemet for slik blandingsproblematikk. Individuell plan og utfordringer knyttet til implementering av disse. Det blir viktig for både kommune og DPS å legge til rette for at deres brukere også i fremtiden får mulighet til å komme med sine tilbakemeldinger på tjenestene. Vi har møtt veldig engasjerte og kunnskapsrike brukere, som vil være en ressurs i det videre arbeidet med å utvikle brukermedvirkning i regionen. Det blir da også viktig å legge til rette for arenaer, hvor dialogen mellom DPS/kommuner kan komme i stand.

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Undersøkelse om dilemmaer og beslutningsprosesser

Undersøkelse om dilemmaer og beslutningsprosesser Vurdering av bruk av tvang: dilemmaer og beslutnings- metoder i den kliniske hverdagen Torkil Berge, Petter Ekern og Anne Vedlog Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Undersøkelse om dilemmaer og beslutningsprosesser

Detaljer

Med og uten maskesyke.

Med og uten maskesyke. Med og uten maskesyke. Helene Gabrielsen og Anne Bratland Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser. Psykiatrisk avdeling. Vestre Viken HF En historie om livet med og uten psykose, før,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Nå er det endelig noen som har kleppa tak i meg...

Nå er det endelig noen som har kleppa tak i meg... Nå er det endelig noen som har kleppa tak i meg... En intervju undersøkelse med deltakere i TIO prosjektet i Steinkjer Kommune etter Bruker Spør Bruker metoden. Delrapport fra Steinkjer Kommunes Bruker

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016 Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo Heidi Hetland 2016 Utvelgelse av kandidater Utvelgelsen skulle være tilfeldig ut fra bestemte kriterier basert på beboernes

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016 Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser Union Scene 22. November 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

konsekvenser for miljøterapien

konsekvenser for miljøterapien Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Navn på studien Som natt

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Brukerperspektiv i Samhandling

Brukerperspektiv i Samhandling Brukerperspektiv i Samhandling Dagfinn Bjørgen Leder Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling- KBT Rådgiver i NAPHA 14.11.2011 side nr 1 En av 6 Brukerstyrt Senter for Gjøre brukererfaringene

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp

Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp psykiatrisk akuttpost 1. Opplevelse av egen psykose 2.Hvordan jeg profiterte på å bli møtt av personalet, og hvordan jeg ikke profiterte på å bli møtt Hvordan jeg

Detaljer

Hvordan aktiv pasientdeltakelse påvirker relasjonen og behandlingen i en spesialseksjon for spiseforstyrrelser

Hvordan aktiv pasientdeltakelse påvirker relasjonen og behandlingen i en spesialseksjon for spiseforstyrrelser Hvordan aktiv pasientdeltakelse påvirker relasjonen og behandlingen i en spesialseksjon for spiseforstyrrelser Ingvild Eggen, Spesialsykepleier Sigurd Bratland, Spesialsykepleier RKSF- Seksjon spiseforstyrrelser,

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 25.05.2016 16/14013 16/97976 Saksbehandler: Mette Strømsnes Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Erfaringer med brukerstyrte innleggelser på Jæren DPS

Erfaringer med brukerstyrte innleggelser på Jæren DPS Erfaringer med brukerstyrte innleggelser på Jæren DPS Gir lavere terskel mindre tvang og færre liggedøgn? The 11th Comunity Mental Health conference, Lund 3. juni 2013 Inger Aareskjold Salte Psykiatrisk

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten

Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Regional konferanse for eldremedisin 4. juni 2014 Demensarbeidslag i hjemmetjenesten Presentasjon ved Unni Rostøl leder utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Henrik von Kirchbach Enhetsleder, døgnenheten Kort om selve ordningen Brukeren vurderer selv behov for innleggelse. Brukerne slipper

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene.

Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene. Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene. Hvordan skape mestring og mening i 4lværelsen? Hva er fellestrekkene med de som lykkes i å skape gode ak4vitets4lbud? Edel Hoelstad Enhetsleder

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Helse og Velferdskontor Heimdal 71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Foto: Geir Hageskal Til barn og unges beste. Ingunn Egtvedt og Line Fischer Østlyng Oversikt Kort presentasjon av

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PÅRØRENDESTEMMER Landsforbundet Klikk å redigere Mot tittelstil Stoffmisbruk KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PRIORITERINGER I FOREBYGGENDE INNSATS Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen antas

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom

Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom Hvordan sikre oppfølging og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser som har behov for koordinerte tjenester i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Bakgrunn

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer