Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar."

Transkript

1 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Næringslivets utfordringer Avdelingsdirektør r Torill F.Tandberg Næringsliv, produkter og farlige stoffer Sikkerhetskonferansen september 2006 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2 Virksomhetsidè Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko- og sårbarhet s i samfunnet. Vi skal være pådriver p i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede u hendelser. Vi skal sørge s for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering ndtering. Visjon: Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

3 DSBs Lovgrunnlag Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester Lov om Sivilforsvaret

4 Kgl resolusjon av 24.juni 2005 om DSBs koordineringsansvar Koordineringsoppgaver som skal gjøres for å understøtte tte Justisdepartementets i deres koordineringsrolle innenfor arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. DSBs generelle koordineringsansvar for oppfølging av og tilsyn med aktiviteter, objekter og virksomheter med potensial for store ulykker Hovedansvaret DSB har med koordinering av tilsyn med og oppfølging av virksomheters etterlevelse av storulykkeforskriften (EUs Seveso II direktiv)

5 The Nordic Philosophy All Hazards Approach Naturen Teknologi Menneskelig feil Menneskelig unnlatelse Menneskelig ondskap (Ursano et al, 1999; Weisæth, Knudsen, Tønnessen, T 2003; EHSA, 2006)

6 Nasjonal beredskapsstatus 2005 Grunnberedskapen i Norge er god! Vi måm bli bedre påp noen områder Samordning og samarbeid Ansvars- og rolleavklaring Informasjonsutveksling Positiv utvikling i kommunene 99% har kriseplan og 95% har øvet den Bekymring pga manglende forebygging i form av systematisk ROS-arbeid 3 av fire kommuner mangler ROS ift arealplanlegging Bekymring pga mangler ift lovpålagte lagte planer 15% mangler plan for helsemessig- og sosial beredskap 5% mangler fortsatt smittevernplan Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport, (DSB, 2005)

7 Krav til sikringsbestemmelse (farlige stoffer) Security krav i forhold til Havnesikkerhet (Kystverket) - safety & security Transport av farlig gods påp veg og jernbane (ADR/RID) Håndtering av eksplosiver Flere Commision Communications fra EU-kommisjonen innen bekjempelse av terrorisme stort politisk fokus Seveso II direktivet - Storulykkeforskriften Konflikt mellom kravet til åpenhet og behov for sikringsbestemmelser Man ønsker å redusere tilgjengeligheten påp eksplosiver og våpen v /-ammunisjon/

8 Transport av farlig gods Nytt kapittel i ADR/RID ang. sikring av FG-transporter. Nye krav fra : Alt personell skal tenke sikring Ledelsen og alle ansatte måm tenke påp sikringsaspektet i forhold til sine oppgaver FG skal kun transporteres av kjente aktører Terminaler, lagerplasser, kjøret retøydepoter, skiftområder skal sikres og ha god belysning Kjøret retøymannskaper og tog-personell skal ha id-papirer med bilde

9 Farlig gods med høy h y risiko: Farlig gods med høy h y risiko er i ADR/RID beskrevet som gods som har potensial for å bli brukt i villede handlinger, og som et resultat av dette kan forårsake rsake alvorlige konsekvenser, slik som massedød d eller masseødeleggelse For transport av slikt gods kreves det sikringsplaner

10 Farlig Gods med høy h y sikkerhetsmessig konsekvens Eksplosiver i faregruppe 1.1, 1.2, 1.3C og 1.5. Brannfarlig gass > 3000 liter i tank Giftige gasser Brannfarlige væsker v PG I og II > 3000 liter i tank Desensiterte eksplosiver Desensiterte eksplosiver i klasse 3 og 4.1. PG I stoffer i fareklasse 4.2 og 4.3 > 3000 liter i tank (selvantennende og stoffer som reagerer med vann) Oksiderende væsker v i klasse 5.1 PG I > 3000 l i tank Perklorater, ammonium nitrat og ammoniumnitrat-gj gjødsel > 3000 kg i tank og bulk Giftige stoffer i PG I Giftige stoffer i PG1 Infeksjonsfremmende stoffer i Kategori A Høyradioaktive stoffer/materiale Etsende stoffer i PG I > 3000 liter i tank

11 Farlig Gods med høy h y sikkerhetsmessig konsekvens Dette betyr at alle som er involvert i transport av f.eks. eksplosiver, brannfarlig eller giftig gass samt bensin måm utarbeide sikringsplaner for sin virksomhet. Det omfatter bla. alle entreprenører rer og skytebaser + de som leverer sprengstoff til dem Gass- og oljeselskaper og transportørene rene de bruker I praksis: De fleste virksomheter som er involvert i transport av farlig gods i Norge Sikkerhetsrådgivers plikter vil også omfatte sikringsplaner der dette er aktuelt.

12 Sikringsbestemmelser Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID D om sikring (juli 2005 finnes påp DSB har laget en mal for sikringsplan for veitransport av farlig gods Oppfølging fra myndighetene Sikkerhetsinspeksjoner skal også omfatte sikring ADR kontroller langs veien Tilsyn fra DSB Interne revisjoner Instrukser for laste og losseplasser Tilrettelegging av veinettet

13 Sikringstiltak - eksplosivområdet Regulert i egen forskrift om håndtering h av eksplosjonsfarlige stoffer Sterk fokus påp eksplosiver påp avveie Regelverket har i dag krav til sikringstiltak i forhold til oppbevaring bygningstekniske krav Reguleringen for eksplosive varer har alltid vært v strengt Skjerping av krav til oppbevaring av eksplosiver (fra ) Endring i forskrift om håndtering h av eksplosiver Alle lager >250 kg skal installere alarm Hyppigere kontroller (utføres av eier) Strengere krav til innbruddssikkerhet (20 min motstand - dører i klasse 4) Strengere krav til gjerder for lagre av permanent karakter Strengere krav til containere for oppbevaring av eksplosiver

14 Spørreunders rreundersøkelse håndtering av eksplosiver Hvor vanlig eller uvanlig tror du det er med ulovlig oppbevaring av eksplosiver i sprengningsbransjen? 30 % 25 % 20 % 15 % Serie1 10 % 5 % 0 % meget vanlig Ganske vanlig Verken eller litt uvanlig meget uvanlig vet ikke/vil ikke svare 9 av 10 av de spurte har godkjent lager 76% har meget god oversikt over eget lager

15 Spørreunders rreundersøkelse håndtering av eksplosiver Melde fra om ulovlig oppbevaring til politiet? 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Serie1 10 % 5 % 0 % Meget sannsynlig Ganske sannsynlig Litt sannsynlig Ikke sannsynlig i det hele tatt Vet ikke

16 Spørreunders rreundersøkelse håndtering av eksplosiver Hvorfor ikke melde fra til politiet? 30 % 25 % 20 % 15 % Serie1 10 % 5 % 0 % Vurdere grad av alvorlighet Redd for å bli upopulær i bransjen Ta kontak med vedkommende Vil ikke blande seg Andres oppgaver å passe på

17 Prosessindustrien kjemisk industri Flere studier er gjort særlig i USA Noen av anbefalingene / konklusjonene fra ulike studier Ta i bruk kjente og vel gjennomprøvde risikoanalysemodeller for accidental risks også innen security området Utfordre scenario-tankegangen Informasjonsutveksling mellom myndigheter og industrien Forståelse av hva som karakteriserer en terrortrussel Mange mål m l for terrorister er eid av private selskaper, men gjerne virksomheter som rammer omgivelsene/3.person Redusere sårbarhetens

18 Prosessindustrien kjemisk industri Vurdere sannsynligheten for en ondsinnet handling Her skjer det heldigvis lite, også på verdensbasis Dilemma dette kan trigge ideer hos noen Hvor attraktiv er virksomheten? Hvilke farlige stoffer? Sårbarhet i forhold til samfunnet? Miljøaktivister? Egne ansatte trusselen innenfra? Akseptere at villede handlinger er noe som kan representere en risiko

19 Prosessindustrien kjemisk industri Sikrings og sårbarhetsanalysers Trinn 1 Vurderinger/karakterisering hva er kritisk hos oss? Trinn 2 Trusselvurdering - motstander,, attraktive mål m l? Trinn 3 Sårbarhetsanalyser S - scenarier Trinn 4 Risikoanalyser estimere risiko, prioritere Trinn 5 Mottrekk tiltak prioritere

20 Store ulykker i industrivirksomheter Buncefield-tankanlegg, Storbritannia Kolding Fyrverkerilager, Danmark Naturgassledning, Belgia Toulouse, ammoniumnitratproduksjon, Frankrike Enschede, Fyrverkerilager, Nederland Baia Mare, store kjemikalieutslipp til elv, Romania Norge Lillestrøm m (tog) Dyno Gullhaug TTI Tyssedal Hydro Rafnes Ammoniakkfabrikk Herøya Jotun Sandefjord Mongstad Norsk sokkel

21 Endrede rammebetingelser og sårbarhets Klimaendringer og mer ekstremt vær v Robust teknologi og infrastruktur i et sårbart s samfunn Økt terrortrussel balanse mellom forebygging og sikring Nye helseutfordringer den globale landsby Nye organisasjons- og eierskapsformer Forventninger fra befolkning og medier

22 Forebygge DSB skal gjennom forebyggende arbeid redusere risikoen for tap av liv, skade påp helse, miljø,, viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier Offentlige og private aktører måm ta hensyn til alle former for uønskede hendelser, herunder naturkatastrofer og ondsinnede handlinger. Synliggjøre sammenhengen mellom safety og security Security påp dagsorden i tilsynet med næringsvirksomhetern

23 Forebygge Tenke systematikk påp security-omr området påp samme måte m som påp HMS-omr området Bygge inn sikkerheten (safety security) i anlegget Også tenke security ved endringer og modifikasjoner Også tenke security i forbindelse med omstillinger endringer i virksomheten Security inn i risikokartleggingen

24 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

11. Store ulykker: Læring og forebygging

11. Store ulykker: Læring og forebygging 11. Store ulykker: Læring og forebygging Helge Stamnes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap helge.stamnes@dsb.no Innledning I dette kapitlet drøftes fenomenet storulykke, om hvordan potensialet

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for objektsikkerhetsforskriften En veileder i utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av skjermingsverdige objekter Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet

Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet Virksomhetsstyring for prosessvirksomhet Veiledning for toppledere i storulykkevirksomheter Norsk utgave Handling Risikoforståelse Lederskap og kultur Kompetanse Informasjon Utgitt av Direktoratet for

Detaljer

Årsmelding. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Årsmelding. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Årsmelding Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 10 DSBs Virksomhetsidé DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

TEMA. rapportmaler. FylkesROS skrives 2014 inni denne boksen. Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen

TEMA. rapportmaler. FylkesROS skrives 2014 inni denne boksen. Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen TEMA Tittel Veileder 30 pt for for rapportmaler FylkesROS skrives 2014 inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7 Samfunnssikkerhet Nr. 02-2007 Foto: Scanpix De yngste tar størst sjanser side 4 7 2 Kalender Innhold August M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer