Kommunestyregruppas arbeid 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyregruppas arbeid 2014"

Transkript

1 Kommunestyregruppas arbeid 2014 Kommunestyret hadde i 2014 ti møter med i alt 111 saksnummer. De fleste av sakene som behandles i kommunestyret er først behandlet i sektorutvalg, kontrollutvalget og/eller formannskapet. Det betyr at det er partiets representanter i utvalgene som i realiteten konkretiserer partiets standpunkter i de fleste saker. De utfører dermed en ansvarsfull jobb, for kommunestyregruppa følger normalt opp de standpunktene som våre representanter i utvalgene har inntatt. Som vanlig gir partiets medlemmer i kommunens sektorutvalg egne rapporter til kommunepartiets årsmøte. Det er derfor stort sett ikke nødvendig å gjenta disse sakene i denne rapporten. Handlingsprogrammet / budsjett Budsjettet for 2015 og handlingsplanen for kommende fireårsperiode har vært en av årets hovedsaker. Bærums økonomi er fortsatt svært presset. Befolkningsutviklingen krever større offentlig innsats (barnehage, skole, eldreomsorg). Samtidig øker pensjonskostnadene. Statsbudsjettet for 2015 kompenserer ikke tilstrekkelig for dette. Videre har kommunen et betydelig vedlikeholdsetterslep, og det er behov for en markert IT-satsing. Virkningen av tidligere innsparingsvedtak som er lagt inn i budsjettet for kommende år: I opplegget høsten 2012 var det til grunn rammekutt for 2014 på 50 mill og ytterligere 20 mill de to påfølgende årene. Så foreslo rådmannen høsten 2013 nye årlige innsparinger og omstillinger. I 2014 skulle reduksjonen i ressursbruk være 80 mill kr, som ville utgjøre ca 1% av kommunens budsjett. Det var deretter lagt inn ytterligere kutt for de påfølgende tre år, slik at det i 2017 ville utgjøre 2,6 prosent i forhold til I budsjettopplegget for er det lagt inn noe vekst (både for befolkningsveksten og pensjon, samt for forsert vedlikehold og for IT). Men forslaget innebar også ytterligere innsparinger: spesifiserte poster på 70 mill i 2015, økende til 93 mill i og uspesifiserte beløp fra 80 mill i 2016 til 110 mill i Dette av et bruttobudsjett på ca åtte milliarder. Kommunestyregruppa hadde som vanlig et seminar om Handlingsprogrammet. Der deltok også partistyret og avdelingslederne. Partiets representantskap behandlet rådmannens forslag i oktober BAP ønsket å prioritere barn og unge i handlingsprogrammet for Representantskapets uttalelse følger vedlagt. I kommunestyret foreslo vi å bruke 26 mill mer enn rådmannen i 2014, som oppfølging av representantskapets vedtak. Kommunestyret tilbakeførte vel 17 mill for 2014 (med noe større virkning påfølgende år); stort sett støttet Arbeiderpartiet dette (noen ganger subsidiært, når våre større forslag var nedstemt). En hovedforskjell ligger i vårt ønske om økt lærertetthet kontra en ekstra engelsktime som flertallet holder fast på. Arealplanen og lignende Kommunen er i gang med å revidere den grunnleggende arealplanen. Denne planen styrer hvordan arealene i kommunen skal brukes. I første omgang ble en «Samfunnsdel» lagt ut på høring. Kommunestyrets behandling av revidert «Samfunnsdel» ble så lagt til grunn for et 1

2 overordnet dokument med «Arealstrategier». Dette gir så anvisninger for en mye mer detaljert arealplan, som er lagt ut på høring i Partiets representantskap behandlet høringsutkastet i august Hovedpunktene var at det kan bygges mer enn 600 boliger pr år. Det skal primært legges til rette for ny boligbygging i hovedutbyggingsretningene Fornebu, Sandvika, Fossum og i andre områder i og nær sentre og kollektivknutepunkter langs banetraseene (Bekkestua, Haslum/Avløs, Kolsås). Resterende områder på Fornebu må gi rom for langt flere boliger enn hittil planlagt. Vedtaket vedlegges. Ved behandlingen i kommunen laget vi følgende protokolltilførsel: «Arbeiderpartiet ønsker at alle innspill og forslag mht kommuneplanens arealdel fremmet til formannskapets møte legges ut på høring. Dette innebærer ikke nødvendigvis at Arbeiderpartiet vil støtte alle forslagene når planen kommer til realitetsbehandling. Vi ønsker å se høringsuttalelsene og rådmannens vurdering før vi tar endelig standpunkt.» Så hadde vi en rekke forslag som oppfølging av representantskapets vedtak. Det ble vedtatt at nesten alle forslag skulle følge høringsdokumentet. Et viktig unntak gjaldt rådmannens forslag om evt boligbygging på jordene ved Avløs og Kolsås, som flertallet, mot våre stemmer, tok ut av høringsrunden. Vi har vært med i et tverrpolitisk utvalg som arbeider for at ny E-18 skal forseres. I kommunestyret har vi støttet traseen fra Lysaker til Ramstadsletta og en ny tunell mellom Bærumsveien og E-18, og anbefalt at prosjektet delfinansieres med bompenger. Odd Willy Lørstad fremmet en interpellasjon om de vanskelige forholdene for fotgjengere ved Kolsås stasjonsområde. Annet Representantskapet behandlet i september spørsmål om alternative politiske styringsmodeller i Bærum. Kommunestyret vedtok enstemmig å videreføre dagens formannskapsmodell, men det kan bli noen justeringer av sektorutvalgene, og muligens noe mer frikjøp av politikere (også av opposisjonen). Regjeringen har pålagt alle kommuner å gjennomføre en prosess om evt kommunereform/kommunesammenslåing. Bærum og Asker har tatt initiativ til et utredningssamarbeid med Lier, Røyken og Hole, uten at dette gir føringer mht konklusjoner. Det er vedtatt at Bærum kommune oppretter en egen kommunal pensjonskasse for de fleste av kommunens ansatte, fra 1. januar (Lærere og sykepleiere har egne ordninger.) Marianne Rieber-Mohn fremmet en interpellasjon om fastlegers adgang til reservasjon. Arbeiderpartiet har gått imot forslaget om å gi mer adgang til søndagsåpne butikker i Bærum. Da Finn Wichstrøm flyttet fra Bærum, ble Karl Eirik Schjøtt-Pedersen valgt til ny leder av Kontrollutvalget for kommunen. Det har vært innvilget tre lengre permisjoner. Det medførte at de første varamedlemmene har møtt mye. - For øvrig består kommunestyregruppa ikke bare av personer som er innvalgt i kommunestyret. Vi har medlemmer i sektorutvalg som ikke er kommunestyremedlemmer, og 2

3 representanter for partistyret møter i gruppemøtene. (På den annen side har gruppa en tiltredende representant i partistyremøtene). Det er godt samarbeid i gruppa, med en sterk vilje til å få fram partiets standpunkter i den kommunale behandling så vel som i mediene. v/gruppestyret: Halvdan Skard Marianne Rieber-Mohn Priya Prasath Formannskapsgruppas arbeid 2014 Formannskapet i Bærum avholdt i møter og behandlet 186 saksnummer. Dessuten hadde formannskapet et par seminarer og studiereiser (avfallsbehandling og byplanlegging). Alle saker som skal forelegges kommunestyret, passerer formannskapet, unntatt saker fra Kontrollutvalget. Dessuten behandles noen høringsuttalelser, f.eks. om regionale arealplaner og enkelte planer fra nabokommunene. Saker som kommer fra sektorutvalgene, er omtalt i deres rapporter og gjentas derfor ikke her. Ei heller omtales saker som er omtalt i rapporten om kommunestyregruppas arbeid i Formannskapsgruppa følger normalt opp de standpunktene som våre representanter i utvalgene har inntatt. Vi blir da tilsvarende ofte nedstemt. Formannskapet anbefalte at Stortinget vedtar grunnlovsfesting av lokaldemokratiet. Formannskapet anbefalte forhandlingsresultatet for Hovedtariffoppgjøret 2014 i KS-området. Etter initiativ fra Arbeiderpartiet vedtok formannskapet enstemmig: «Rådmannen bes vurdere å etablere et redskap for strategisk tomtekjøp for å kunne ha en mer aktiv og strategisk politikk vedrørende fremtidig erverv av tomter til sosial infrastruktur, ny boligbygging og annet kommunalt arealbehov. Det bør vurderes å avsette økonomisk «rom» i HP, som gir rådmannen mulighet til å handle raskt og effektivt.» Formannskapet arbeider med byutvikling av Sandvika øst; det foreligger foreløpig tre skisseprosjekter. Det er avgjørende å få til et samarbeid mellom alle grunneierne og kommunen. Formannskapet har godkjent utfylling av bukta innenfor Kadettangen. Mot Arbeiderpartiets stemmer anbefalte formannskapet at det etableres et privat Norges Realfagsgymnas i Bærum. Halvdan Skard Marianne Rieber-Mohn Priya Prasath 3

4 Sektorutvalget for barn og unge - Årsrapport Utvalget for barn og unge (BAUN) har barnehager, grunnskole og barnevern som sitt forvaltningsområde. Utvalget består av 15 medlemmer. Parti Høyre AP Venstre FRP SV Medlemmer 7 medlemmer (Inkl. Leder og nestleder) 3 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem Mesteparten av utvalgets saker er av ikke-politisk karakter og det hersker derfor i de fleste saker stor enighet partiene i mellom. Alt i alt leverer Bærum kommune gode resultater alle BAUNs ansvarsområder. Det har det vært få store politiske saker i I det følgende redegjøres det for de viktigste sakene, eller for saker som Arbeiderpartiet har markert seg på. Bærumsskolen Mobbingen i Bærumskolen er redusert fra 7,24 % i 2010 til 3,59 % i Definisjonen på mobbing er her om man har blitt mobbet 2-3 ganger eller oftere i løpet av en måned. Bærum kommune har dessuten arbeidet hardt for å finne måter å «redusere byråkratiet» i den norske skolen, samt jobbet med å lage en plan om hvordan kommunen generelt og skolen spesielt kan jobbe for å forebygge ekstremisme. Bærumsbarnehagen Barnehagebehovsplanen viser at Bærum trenger 16 nye barnehager innen 2022 dersom kommunen skal oppfylle lovens bokstav. For Bærum kommune betyr det trangere kommuneøkonomi. Det jobbes med å anskaffe tomter, planlegge utbygging og etablere nye barnehager. Barnevern Barn i barnevernet er sikret å få én fast kontaktperson hen kan forholde seg til. Dette var det Arbeiderpartiet som foreslo og fikk vedtatt ved forrige handlingsprogrambehandling i BAUN. Nye lovendringer om barns rett til medvirkning er også innarbeidet i Bærumsbarnevernet. AnnetBærum AP markerte seg sterkt mot nedleggelsen av Helset fritidssenter. Det endte med at fritidssenteret får leve. I budsjettbehandlingen (APs prioriteringer)barn og unge var kommunestyregruppas hovedsatsing i budsjettbehandlingen. I fjor klarte vi å finne penger slik at vi ikke trengte å kutte i sektoren. I år var den økonomiske situasjonen en annen. Vi fant likevel penger til å unngå de store kuttene i sektoren. Rådmannen foreslo å kutte på 14,1 millioner i lærertettheten. Arbeiderpartiet fant penger til å legge tilbake 8,1 millioner, slik at kuttet reelt sett kun ville vært på 6 millioner. Hele kuttet på 2,3 millioner på spesialundervisning ble tilbakeført i sin helhet. Og Arbeiderpartiet markerte seg kraftig ved å bevilge penger til familier uten IT-utstyr i hjemmet, slik at barna kan delta i skolearbeid på lik linje med andre barn. Håkon Sandbakken Priya Prasath Ingund Schille 4

5 Årsrapport BIOM 2014 (Sektorutvalg for bistand og omsorg) Aps representanter i BIOM er: Kari Seljelid, Daniel Walter og Turid Klette. Marit Handal er 1.vararepresentant og har møtt en del. BIOM har hatt 9 møter og behandlet 105 saker i Bærum Arbeiderparti har som mål å bidra til at Bærum blir en helsepolitisk foregangskommune. Gruppa har støttet opp under saker som fremmer dette. Kampen for Bærum sykehus: Når kommunen behandler uttalelser til Vestre Viken sørger vi for presiseringer om flere oppgaver til Bærum sykehus som områdesykehus, og at Blakstad sykehus skal være en sentral del av tilbudet til Asker og Bærum innen psykiatri. Dette er vedvarende arbeid nå som «Oslo Campus» utreder nye planer for Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Flere oppgaver tenkes overført til Vestre Viken helseforetak. Statens senter for epilepsi foreslås overført til sykehus i Oslo for å oppnå faglig samlokalisering. En god primærhelsetjeneste: Gruppa støtter flere fastlegehjemler, økt legedekning ved institusjonene, kommunalt fastlegekontor på Dønski bl.a. med stedlig psykolog. «SEMFO», Senter for mestring og forebygging av psykiske helsevansker for voksne over 18 år. Samhandlingsteamene med støtte fra Helsedirektoratet og forpliktende samarbeid med Distriktpsykiatriske senter og NAV arbeid er positive tiltak. Frisklivs og mestringstilbudet er og flyttet til Dønski. Legemiddelgjennomgang for eldre inngår nå i faste rutiner mange steder. Flere lavterskeltilbud innen psykiatri og rus har Arbeiderpartiet ofte etterspurt. Dagsentrene, møteplasser og mulighet for egen bolig og botrening må styrkes. Kommunen følger en «boligtrapp» som rangerer den enkeltes behov for tiltak og personlig oppfølging. Det er synd at etablering av flere boliger tar lang tid bl.a grunnet naboprotester. Vi har fått vedtatt utvikling av gode rutiner for dialog og informasjon. Dette har blitt bedre ved Vestre Hauger og for enighet ved Åsterud hva gjelder konseptet. Den vedtatte behovsplanen skisserer behov for flere boliger. Planen har et 20 års perspektiv. Sosial trygghet heldøgnstilbud bygges ut i forhold til behov. Arbeiderpartiet har stadig etterspurt økning og protesterte mot at vedtatte prosjekter ble utsatt. Vi er glade for vedtak om nye prosjekter ved siste HP-behandling. Det blir heldøgnplasser for demente på Dønski der det skal bygges en «demenslandsby» etter konseptet fra Nederland. Det trengs ca 1000 nye heldøgnplasser i perioden frem mot Mer velferdsteknologi inngår i planene. Bærum kommune satser på kvalitet, kompetanseheving og forsvarlig grunnbemanning. Dette er viktige målsettinger, men avhengig av rekruttering av helsepersonell. Arbeiderpartiet har støttet flere tiltak og etterspurt gode opplegg for norskopplæring. Oppfølging av sykefravær er stadig på agendaen, men til tross for tiltak, er sykefraværet i PLO høyt. Hjemmebaserte tjenester er mange avhengig av. Arbeiderpartiets protester mot privatisering av tjenester innen tjenesten har ikke ført fram. FrP og Høyre leder an for at de eldre som trenger pleie skal få frihet til å velge mellom flere aktører når de er tildelt hjemme/pleietjenester. I desember ble det inngått avtaler med noen firmaer, men det er ikke konkurranse på pris. Arbeiderpartiet vil følge utviklingen nøye. Innkjøp av dagligvarer til hjelpetrengende. Arbeiderpartiet har akseptert at private firmaer kan forestå engrosbestilling, lagerføring og pakking av dagligvarer. Bærum kommune skal ha 5

6 ansvaret for kontakten med brukerne og distribusjon av varer hjem til mottakerne. NHO og KS har fattet interesse for prosjektet, men det er ennå ikke igangsatt. Rehabilitering og forebygging er godt folkehelsearbeid. Som ledd i godt folkehelsearbeid investeres det i rom og utstyr for lett fysisk trening ved seniorsentre, dagtilbud mv med fysioterapeuter. Ambulante tjenester gir mindre fysioterapi på døgninstitusjonene. Hverdagsrehabilitering, jfr. prosjekt på Rykkinn satses det tverrfaglig slik at eldre kan trene styrke og ferdigheter for å klare seg selv hjemme lenger. Flertallet vedtok penger til Frederica-modellen som strategien er inspirert av. Vi er glade for satsingen. AP foreslo mindre kutt enn rådmannens i pleie- og omsorg for å oppnå samme effekt. Helsestasjoner og helsesøstre. Arbeiderpartiet satser på dette i budsjettbehandlinger. Det er stor politisk enighet om dette, men bare AP protesterte mot færre helsestasjoner. Regjeringen har sendt ut mange høringer, bl.a. omlegging av systemet for henvisning til abort. Man unngår diskusjon om legers «reservasjonsrett.» Kvinners rett til selvbestemt abort står fast. I Bærum var det sterkt politisk flertall mot at leger skulle ha «reservasjonsrett.» Arbeiderpartiet engasjerte seg sterkt og tydelig på kvinnenes side. Samhandlingsreformen: Bærum kommune følger opp samhandlingsreformen. Det er opprettet korttidsplasser nå på Dønski, og det er oppfølging i hjemmet avhengig av behov. Det er god kontakt mellom sykehus og kommunen, men topper er krevende. (sykehuset har redusert antall senger). 15 plasser øyeblikkelig hjelp døgnplasser* på Dønski er planlagt som støtte for bl.a. legevakten. Legevaktbilen har 3500 utrykninger som sparer besøk til legevakten og unødige innleggelser. Fra 2015 er medfinansieringsordningen som vår regjering innførte mellom kommune og sykehus kuttet. Det er uklart hvilke konsekvenser dette får. Kommunen mister nødvendige ressurser. Utfordringer er etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser*, rusbehandling og psykisk helsevern samt elektronisk samhandling. Funksjonshemmede og andre grupper: Behovet for boliger, tilrettelagt arbeid, god fritid er økende også for psykisk utviklingshemmede. Flere foreldregrupper ønsker hjelp til etablering av gode bokollektiver som selveierløsninger. Nye regler krever at kommunen må stå som utbygger for å få gunstige investeringstilskudd. AP vil følge opp dette. Vi har også fulgt opp spørsmål vedrørende tilskudds- og støtteordninger for pårørende som ivaretar omsorgsoppgaver. Videre har vi jobbet for at akutthjelpen til familier markedsføres bedre. Bosetting av flyktninger. Arbeiderpartiet har vært en pådriver for at kommunen skal motta flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge. Støtten fra staten dekker ikke alle utgifter, men det ble heldigvis flertall for å øke antallet fra 400 til 445 inkludert familiegjenforening og enslige mindreårige frem til Seniorsentrene organisering ble et hett tema i 2013 og fant sin løsning i Det er inngått avtaler ved de små brukerstyrte i juni. At kommunen i tråd med Arbeiderpartiets ønske kuttet fast medlemsavgift og innvilget en liten grunnbemanning, ble det konstruktive dialoger og positive løsninger. Oppståtte problemer: Husbanken vil ikke gi lån til boligetablering i Åsterudveien 17. Særlig boligene tiltenkt rusmisbrukere definerer de som institusjon. Dette forsinker et etterlengtet prosjekt som har vært krevende å få til. De politiske partiene har stått sammen for å få til prosjektet. Rådmannen må finne løsninger nå i

7 Eldreombud. Eldrerådet har gitt råd om at det etableres ordning med eldreombud i Bærum, en sak Arbeiderpartiet har brent for. Rådmannen er bedt om å komme med egen sak. Praktiske og økonomiske forhold må utredes. Kommunen har vedtatt mestring- og omsorgsmelding. Den ble behandlet i BIOM før jul i 2013 og kommunestyret Den gir føringer for videre arbeid. Det forebyggende arbeidet for egen mestring og mulig opptrening står i fokus. Behovet for frivillighet vil øke i takt med økt press på tjenestene og utfordring med nok helsepersonell. Arbeidet med revisjon av helsemeldingen er påbegynt. AP har spilt inn satsing på folkehelsearbeid, forebygging og omsorg. Nærmiljøutvikling på Rykkinn- Fornebu krever samhandling og deltakelse. Vi støtter dette. HP behandlingen i 2014: Bærum kommunes budsjetter vil neppe øke ny regjering til tross. Dette innvirker på hva som er mulig å få til. Arbeiderpartiet fremmet følgende punkter under bistand og omsorg ved høstens HP-behandling for 2015 og fremover. HP forslag BIOM, Arbeiderpartiet Stedlig nattevakt beholdes på Bjørnegård psykososiale 0,5 0,5 0,5 0,5 senter. 2 Mindre kutt administrasjon. Sosialtjeneste, NAV, 2,5 2,5 2,5 2,5 boligkontor, bosetting flyktninger. 3 Forebygging i PLO kuttes mindre slik at rehabilitering får 1,0 mer tid til å gi effekt. 4 Ung i jobb sikres også midler i ,2 5 Driftstilskudd fysioterapi tilbakeføres så tilbud kan 0,5 0,5 0,5 0,5 videreføres. 6 Styrke helsestasjon- og skolehelsetjenestens daglige 1,3 1,2 1,2 1,2 oppgaver uten sammenslåinger av helsestasjoner. ( Vi støttet Høyre i 1.3 mill hvert år uten note om antall helsestasjoner.) 7. Antall helsestasjoner må bestå for å ivareta god tilgjengelighet. Helsesøsterbemanning styrkes. 8 Rådmannen utreder ikke mer konkurranseutsetting av ikke brukerrettede oppgaver. ( jfr HP s 66 ) 9. Akutthjelpen må bli mer kjent. 10. Bedre lønnsforhold for avlastere. 11. Sak om konsekvenser av kutt innen pleie og omsorg. ( 11 ble vedtatt) 12. Sørge for at brukere av Altea rehab. får støtte. Pkt 4 ble enstemmig. Kari Seljelid, Daniel Walter, Turid Klette. 7

8 Rapport fra Planutvalget, periode Planutvalget består av 5 politiske representanter; 3 fra H, 1 fra V og 1 fra AP. I tillegg møter 1 representant for barna med tale- og forslagsrett. I 2014 holdt Planutvalget 18 møter og behandlet ca. 280 saker, alt fra små klagesaker til store reguleringssaker. Mange saker går videre til Fylkesmannen, som oftest opprettholder Planutvalgets vedtak, men i 10 til 15 % av sakene omgjøres utvalgets vedtak eller det blir bedt om en nærmere begrunnelse. Saker som er i konflikt med f.eks Kommunearealplanen må ev. tilbake til Kommunestyre for endelig vedtak. Som grunnlag for vurderingene i sakene ligger Kommunearealplanen, Kommunedelplaner og område- og detaljplaner som angår sakene. Rådmannen må følge vedtatte planer, mens Planutvalget kan bruke politisk skjønn i klage- og dispensasjonssaker.planutvalgsmøtene begynner gjerne kl , med møter hvor forskjellige aktører kan møte Planutvalget og informere /fremme sine saker uten realitetsbehandling, men generelle synspunkter/føringer, kan bli gitt. Utvalget bruker resten av dagen til å befare alle klagesaker og saksdiskusjoner. Det offisielle møtet begynte kl halvår, men ble endret som prøveordning, til kl , 2. halvår og er åpent for alle. I mange reguleringssaker fremmer AP egne forslag i tråd med vårt kommuneprogram. De fleste reg. saker går etter 2. gangsbehandling i Planutvalget, videre til Formannskapet og deretter til Kommunestyre for endelig vedtak.totalt ble det behandlet ca 75 reguleringssaker. Større reguleringssaker som har vært behandlet i 2014: o Sykkel-/gangvei for Griniveien, Kirkeveien og Prof. Kohts vei. o Fornebu; Rolfsbukta felt 8Fornebu; Rolfsbukta Nord og RolfstangenFridtjof Nansens vei 16D o Kollen skog o Gjønnes gård, o Felt 3Sandvika Øst o Hamang og Industriveien, o Sandvika; o Bjørnegårdsvingen 11-13Lysaker-/Sørkedalsvassdraget o Franskleiv skianlegg o Rykkinnveien 100 o Tanumplatået og Hornimarka o Bekkestua Nord o Eiksmarka sentrum o Gml. Drammensvei 48 A og B o Gml. Ringeriksvei 36 o SkallumJens Holsvei og Emma Hjortsvei o Skuiveien 101, VøyenengaSnødeponi, alternativ lokalisering. o Kommuneplanen , arealdelen. o Nedre Stabekk Odd Willy Lørstad medlem i Planutvalget. 1. vara Kari Aalerud, 2. vara Per Arne Nyberg, 3. vara Ingund Schille. 8

9 Årsrapport FRIKK (Sektorutvalget Frivillighet, idrett, kultur og kirke) Kari Seljelid og Tone Kristin Grøv representerer AP i FRIKK. Maj Berger Sæther er første vararepresentant og har møtt av og til, Almas Mohammadi én gang. «Bærum Arbeiderparti mener at det offentlige har ansvar for å tilrettelegge for et mangfoldig kulturliv. Offentlig støtte, rimelige eller gratis lokaler og scener er viktig for å opprettholde aktivitet. Barn og unge må få delta i utviklende aktiviteter. «Gruppa har fulgt opp dette. Scenene i Sandvika blir imidlertid aldri gratis, men viktig med prisnivå organisasjoner klarer. I BAPs program står disse prioriteringer: 1. «Bærum kulturråd gis bedre arbeidsmuligheter og de frivillige organisasjonene sikres støtte.» AP har fremmet forslag om støtte, og har også deltatt på kontaktmøter med Bærum kulturråd. De som får fyrtårnstøtte er sikret økonomisk forutsigbarhet. AP engasjerte seg i mer variasjon i hvem som kan oppnå fyrtårnstatus og har nådd frem med det. 2. «Henie Onstad kunstsenter sikres økonomisk støtte.» Ved starten av denne perioden ble det politisk enighet om ekstra penger til Henie Onstad til vedlikehold. APs forslag i HP 2015 om mer støtte til satsing på barn og unge, førte ikke frem. Bibliotek. Arbeiderpartiet engasjerte seg mye og fremmet en rekke forslag til ny bibliotekmelding. Nesten alle våre forslag ble vedtatt. Det fastslås at Bærum fortsatt skal ha filialer på Rykkinn, Eiksmarka og Høvik. Bekkestua og Rykkinn skal rustes opp med avsatte midler i HP. Bibliotekene skal være både kunnskaps- og kulturformidlere, og de skal satse på tilbud til barn, unge og familier. Digitale løsninger og tilbud må rustes opp. Vårt forslag om etablering av bibliotek på Bærums Verk i fremtiden falt. Jfr. partiprogrammet. Bærum Arbeiderparti og idrett: «Medlemmene i idrettslag og enkeltpersoner skal sikres gode muligheter for å kunne drive fysisk aktivitet. Samarbeidsavtalen mellom kommunen og Bærum Idrettsråd opprettholdes. Rådet må gis gode driftsbetingelser.» Gruppa har hatt fokus på dette i sine budsjettforslag og foreslått mer penger til idretten. Ny håndballhall på Nadderud er ferdig åpnes 8. februar 2015, en stor og viktig satsing. Nadderud stadion er under utredning med tanke på utvidelse sambruk med friidretten eller ikke. «Barn i familier med økonomiproblemer bør få støtte til å delta idrett». Arbeiderpartiet støtter kommunens ordninger om utlån av utstyr. Idrettslagene bidrar også med ordninger. «Tilbudet Aktiv på dagtid for yrkeshemmede videreføres.» Arbeiderpartiet har fulgt opp dette. Det drives av Friskis og Svettis i samarbeid med Akershus idrettskrets. Pris kr 400 året. "Idrettsanleggene som inngår i Helhetsplanen for Fossum» og skianlegg i området ved Vestmarksetra realiseres.» I 2014 har skiskytteranlegget på Franskleiv ved Vestmarksetra vært mye i fokus. Selv om saken er kontroversiell, har AP stått på partiprogrammet. Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret før jul. AP støttet uvanlig lånegaranti til Kolsåsbakken. «Kommunen bør utarbeide grundig statusrapport for vedlikehold av idrettsanleggene i kommunen.» En slik rapport finnes ikke, men anlegg er listet i kommunens planer for idrett. Andre saker: Vi støttet at Bærum kommune blir vertskap for Kunst rett vest i Henie Onstad kunstsenter blir stedet. Dette er et viktig samarbeid i Vestregionen. Vi har vært opptatt av gode tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner, kulturen og idretten, samt folkehelsearbeid, både små og store organisasjoner. Vi har spesielt etterspurt 9

10 støtte til svømmeopplæring for ungdom/innvandrerungdom og innvandrerkvinner. Med tanke på friluftsårets år 2015, er det positivt at Bærum turlag og Blindeforbundet gis støtte. Temaplan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv er en imponerende plan med målsetting i bevegelse. Det er ikke mulig å imøtekomme alle behov for idrettsanlegg spredd over hele Bærum, så AP er enig i at nye prosjekter må innarbeides i HP etter hvert, vårt ambisiøse partiprogram til tross. Kommunen følger regler for tippemidler og momsrefusjon. Kulturhuskjelleren som vi har jobbet for, åpnet endelig med fin festkveld. Kirken og andre trossamfunn. Kommunens tildelinger følger av statlige retningslinjer og er basert på medlemstall og likhetsprinsippet. AP stemte for kutt i tilskuddene. Det falt. Aps program støtter barne- og ungdomsarbeidet. Vi skjermer kirkens ungdomsprosjekt som har stor suksess som supplement til Utekontaktens forebyggende arbeid. Andre saker: Vi har stilt spørsmål om sprekk i sluksystemet i Berger Svømmehall på Rykkinn våren 2014! Dette ble utbedret sommeren Påpekingen ble godt mottatt. Vi har etterlyst starttidspunkt for byggingen av ny kirkestue med nye kontorer ved Tanum kirke. Det er satt av midler. Saken følges opp. AP ønsker mere lekeplasser for barna i Sandvika. Dessverre har nedlagte lekeapparater ikke blitt erstattet som ved Sandvika bibliotek. Vi følger opp dette. Vi stilte kritiske spørsmål om badevakter ved «badeland» på Kadettangen, antall og kompetanse. AP ønsket badevakter med kompetanse på livredning. Sommeren 2014 ble alt fjernet etter alvorlig nestenulykke. Brannvesenet påpekte at vannet er for grumsete der. Tilskudd til Helset fritidssenter tilbakeføres. 0,3 0,3 0,3 0,3 E Driftstilskudd bibliotekene tilbakeføres. 0,5 0,5 0,5 0,5 F Tilskudd til kulturformål tilbakeføres og 0,4 0,4 0,4 0,4 R økes Økt støtte til Henie Onstad kunstsenter, 0,3 0,3 0,3 0,3 F kunstnerisk bidrag. til barn- og ungdomstiltak. Mer stell av uteidrettsplasser ( ble utelys) 0,1 0,1 0,1 0,1 E Driftstilskudd idrettslagseide idrettsanlegg. 1,5 1,5 R Energisparende tiltak til store idrettsanlegg E Sum 3,1 3,1 1,6 1, Rådmannen bes utrede fritidstiltak for ungdom på Fornebu. Fremlegges i økonomimelding 1 E Rådmannen bes se etter mulige lagringslokaler for kulisser mv. til Bærum barneteater. F. Forklaring: F = falt. E = Enstemmig, R = revidert, noe endret, ble enstemmig. Kari og Tone. 10

11 Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk (MIKK) Mikk-utvalget har bestått av Per Arne Nyberg, Marianne Rieber-Mohn og Kari Aalerud, med Odd-Willy Lørstad og Maj Berger Sæther som vararepresentanter. Utvalget har hatt 10 møter og en studietur til Frankrike og Belgia for å studere ulike avfallssystemer. Alle partier med unntak av KrF og SV er representert i utvalget. Handlingsprogrammet I handlingsprogrammet stilte H, Frp og V felles forslag hvor de fleste premissene for handlingsprogrammet ble lagt. Ap fremmet følgende forslag: Kommunen øker andelen null- og lavutslippsbiler ved fornyelse av den kommunale bilparken (Enstemmig vedtatt i mikk) Rådmannens bes utarbeide energi- og klimaplan plan for hele kommunen, som også omhandler innbyggere og næringsliv. (Vedtatt Behandles i miljø- og klimaplanen Min 5 % av kommunens P-plasser skal ha ladepunkt for elbil/plug inn hybrid (bare Aps stemmer i mikk) Tilskudd til Bærum Natur- og friluftsråd til merking av turstier i marka, i samarbeid med kommunen (bare Aps stemmer i mikk) Under behandlingen i kommunestyret fikk Arbeiderpartiet kun støtte fra SV. MIKK har blant annet hatt følgende saker til behandling i 2014: Kjøremønster i gågaten i Sandvika Et flertall i mikk gikk inn for at prøveordningen med kjøring i Rådmann Halmrasts vei avsluttes. Rådmann Halmrasts vei omgjøres igjen til ren gågate (AP, V, 2H). Saken ble anket til Formannskapet, som vedtok at dagens prøveordning gjøres til et permanent kjøremønster. Ap har gått sterkt imot kjøring i gågata. Delstrategi innfartsparkering Sektorutvalget ønsker sterkere utbygging av innfartsparkering der det kan bidra til økt bruk av kollektivtrafikk. Sykkelparkering på kollektivknutepunktene skal prioriteres høyt. Arbeidet med regulering av parkeringshus på Gjønnes videreføres. Det arbeides videre med sikte på overføring av drift av kommunens parkeringsplasser på Eiksmarka og Østerås til Sporveien Oslo Nye fartsgrenser i deler av kommunens indre sjøområde Saken har vært behandlet flere ganger i Nye regler medførte at Kystverket foreslo 5 knop innenfor de ytre øyene i Bærum og Asker. AP støttet dette. Etter en presiserende runde med de nye reglene ble det fattet vedtak om at fartsgrensen settes som i dag, dvs 5 knop innenfor 150 meter fra land. Det innebærer at et område utenfor Veritas/Høvikodden ikke begrenses av 5 knop. Dette ble vedtatt mot Aps stemmer. Av hensyn til de badende, solende, roere, padlere og seilende ønsket AP å opprettholde 5 knop innenfor øyene i Bærum. I tillegg ble Rigmor og Rigfar gitt anledning til å tanke ved bryggen. Reklamefinansierte toaletter i friområder Mikk vedtok at det ikke er ønskelig med reklamefinansierte toaletter i friområder og sentrumsområder. 11

12 Ny Renovasjonsplan Sektorutvalget har deltatt på en studiereise til Frankrike og Belgia for å studere avfallsløsninger. Saken har vært på høring. Rådmannen lag frem forslag til ny renovasjonsplan i desember Forslaget innebærer innføring av kildesortering av mat i Bærum, og at sekker skiftes ut med beholdere for restavfall og papir. Kommunen etablerer ikke egne anlegg for sortering eller etterbehandling. Saken skal behandles våren Turveibro over Griniveien Turveibro over Griniveien mellom Eiksveien og Nordveien for å knytte områdene sør for veien med turveinettet på nordsiden etableres etter planen i Kost/nytte-analyse vider stor positiv verdi for broen som vil gjøre marka mer tilgjengelig for mange beboere i området. Oppfølging av fattede vedtak i mikk Kontrollutvalget avdekket at ca halvparten av sakene i mikk ikke har blitt rapport til utvalget eller kommunestyret. Dette dreier seg særlig om vedtak som ikke er satt ut i livet. Rådmannen følger opp med ny rapporteringsordning og tett oppfølging av mikk. 20 januar 2015 Per Arne Nyberg Marianne Rieber-Mohn Kari Aalerud 12

13 Sektorutvalg for eiendom og administrasjon (EOA) Undertegnede har møtt som settemedlem i utvalget siden 12. mars Sektorutvalg eiendom og administrasjon består totalt av 7 medlemmer, herav fire fra Høyre, ett fra Venstre (i samarbeid med KrF og Pp), ett fra Frp og ett fra Arbeiderpartiet. Saker til behandling i utvalget har til tider tydeliggjort skarpe politiske skillelinjer mellom høyre- og venstresiden i kommunepolitikken. Dette gjelder i særlig grad saker om konkurranseutsetting og overgang til bruk av flere eksterne leverandører av kommunale tjenester. I perioden har EOA arrangert flere miniseminarer. Blant annet følgende saker ble behandlet i 2014: o Forslag til arbeidsprosess for ny eiendomsstrategi o Revidering av kommunikasjonsstrategi o Renholdstjenester kommunens bruk av eksterne leverandører o Gjengs leie og vedlikeholdsansvar for kommunale boliger o Nadderud stadion mulighetsstudie o Eiendom evaluering av vaktmestertjenester o Forslag til anskaffelsesstrategi o Forslag til ny IT-strategi o Ny skoleløsning Bekkestua o Orientering om rekruttering av lærlinger o Overføring av egenkapital Bærum kommunale pensjonskasse o Pilotering av digital skolehverdag i Bærumskolen o Eiksveien 110. Tomtesalg del av gnr./bnr. 35/45 o Plassering av basestasjoner for mobilnett på kommunale eiendommer o Skole sluttrapportering for investeringsprosjekter over 60 millioner kroner o Handlingsprogram o Status på IT-området o Bruker- og serviceoppgaver eiendom o Kunnskapssenteret prisliste for utleie av ledig tid når primærbruker ikke benytter lokalene o Miljø-, energi- og klimaplanen - Rapportering fra rådmannen Kari Aalerud 13

14 Utvalg for samarbeid 2014 Utvalg for samarbeid består av 5 medlemmer oppnevnt av kommunestyret og 3 medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget kan også virke som rådgivende organ for rådmannen i spørsmål som har prinsipiell betydning for medarbeiderne og for forholdet arbeidsgiver/arbeidsaker. Bærum kommune har over medarbeidere, som utgjør om lag årsverk. Utvalget har i 2014 hatt 7 møter og behandlet 39 saker. Av større saker utvalget har behandlet er handlingsprogrammet kapittel 9 om medarbeidere for perioden Utvalget har sterkt fokus på sykefraværet i kommunen. Utviklingen i sykefraværet viser nedgående tendens, men det er betydelige variasjoner. Utvalget vil fortsatt fokusere på reduksjon sykefraværet i året som kommer. Ambisjonen om et prosentpoeng nedgang er ambisiøs og krever tiltak. Utvalget arbeider for å bidra til at kommunens strategi rundt trivsel og arbeidsglede på arbeidsplassene ivaretas. Samtidig må arbeidsplassene fremstå som helsefremmende. Dette vil virke positivt på sykefraværet. Utvalget har nylig fått seg forelagt ny medarbeiderundersøkelse for kommunen. Her vil utvalget forsøke å sjekke negative faktorer i denne undersøkelsen opp mot sykefravær. En annen innfallsvinkel er utviklingstemaene medarbeiderne her reiser. Det er om lag medarbeidere som havner i kategorier med score under 75. Et sentralt tema er hva som bør gjøres for å ta tak i deres utviklingsønsker. Utvalget er også opptatt av at kommunen sikrer seg kvalifisert arbeidskraft, og at de ansatte motiveres og gir muligheter for å utvikle seg i arbeidet. Sentralt i dette er samarbeidet med høyskolen og kunnskapssenteret for å bygge opp kompetansen hos kommunens ansatte, bl.a. gjelder dette barnehagelærere. Utvalget har også drøftet viktige saker vedrørende kommunens avvikshåndtering, behov for videreføring av pensjonsutvalg og kommunens plan for likestilling. Karl Seip 14

15 Vedlegg: Representantskapsuttalelser: BAP VEDTAK FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTE Kommunens arealdel Bærum Arbeiderparti legger til grunn at det kan bygges mer enn 600 boliger pr år. Partiet støtter at det primært legges til rette for ny boligbygging i hovedutbyggingsretningene Fornebu, Sandvika, Fossum og i andre områder i og nær sentre og kollektivknutepunkter langs banetraseene (Bekkestua, Haslum/Avløs, Kolsås). Resterende områder på Fornebu må gi rom for langt flere boliger enn hittil planlagt. Deler av Grini næringspark som ikke egner seg til næringsformål, omvurderes til boligformål. Videre ønsker vi fortetning langs kollektivtraseer. Det gjelder ikke bare tett boligbygging og gode senterstrukturer langs eksisterende kollektivtraseer, men også konsekvensene av at Ringeriksbanen skal være ferdig planlagt til 2018 [Avtjerna], at Kolsåsbanen kan forlenges til Rykkinn og Bærums Verk, og at Østeråsbanen kan forlenges til Hosle og Gjønnes og at det kan komme bane fra Sandvika til Kolsås. Traseer for disse banene må utredes der dette ikke alt er gjort. Kommunen må styre mye strammere enn hittil. Det bør innføres krav om reguleringsplan for alle nye boligutbygninger hvor det er mer enn 1 bolig/tomannsbolig. Det kan tillates eneboliger på 700m2 tomter og tomannsboliger på tomter på 1200 m2. Ny bebyggelse i og nær sentre og kollektivknutepunkter/-traseer skal ha høy tetthet. Partiet aksepterer at vekst må prioriteres foran vern i de fleste områder som ligger nær stasjoner på banenettet. Kommunen må lage en jordvernplan eventuelt i samarbeide med andre kommuner og Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Det bør tas hensyn til områders særpreg foruten at historiske trekk, viktige kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas. Kommunen må sikre arealer til framtidig skole, barnehage og eldreomsorg i utbyggingsområdene. Det kan brukes rekkefølgebestemmelser som ivaretar hensyn til kapasitet på offentlig tjenesteyting og teknisk infrastruktur i større utbyggingsområder. Det er også viktig at det tilrettelegges for tilstrekkelig med boligbygging i de områdene hvor det besluttes investeringer i nye skoler, barnehager og annen infrastruktur. Gode gang- og sykkelforbindelser til nærmeste senter/knutepunkt/stasjon skal ivaretas og et sammenhengende gang og sykkelveinett skal tilstrebes. Det skal legges til rette for matebusser og tilstrekkelig kapasitet for innfartsparkering. Arealer til egne bussfiler langs de mest belastede veiene i Bærum må legges inn. Bærum Arbeiderparti støtter utvikling av lokale sentre i kommunen med variert funksjonssammensetning. Lysaker sidestilles med Sandvika som byområde. Det må legges til rette for studentboliger i Sandvika og omegn. For Bekkestua bør det kreves en samlet plan for fortetting/sentrumsutvikling for hele sentrumsområdet, både rådmannens sentrumsavgrensing og Senteranalysens sentrumsavgrensing. 15

16 Eventuelle nye næringsarealer kan lokaliseres langs ny E18. I arbeidet med strategisk næringsplan skal det for Sandvika vurderes på nytt forholdet mellom næring, varehandel og boliger. Det aksepteres at steinbruddet på Steinskogen utvides og at det etableres ny gravplass ved Østernvannveien, selv om begge områder ligger innenfor markagrensen. Kommunen bør sikre og utvikle sammenhengende og allment tilgjengelige områder i strandsonen, i byggesonen mellom marka og fjorden, og langs vann og vassdrag. Sammenhengende grønnstruktur skal ivaretas og styrkes. Gammel" turvei fra Glitredammen til Elvegangen på Bærums Verk innarbeides i arealplanen. Det avsettes arealer fra Bærums Verk til Kirkebyveien i Lommedalen, for etablering av fremtidig turvei. Turveiene skal markeres i planen 16

17 Arbeiderpartiet vil prioritere barn, eldre og grupper med ekstra behov Bærum Arbeiderparti har drøftet Bærum kommunes Handlingsprogram for Som foregående år innebærer rådmannens forslag nødvendige påplussinger for å opprettholde kvaliteten i tjenestene. Men det foreslås også omstilling og kutt i perioden. Arbeiderpartiet understreker at tiltakene må evalueres. Det er et mål at kommunen skal ha en nødvendig balanse i budsjettene gjennom perioden, samtidig som kommunen viderefører gode tjenester innen strammere rammer. Bærum Arbeiderparti legger til grunn at kommunen må ha en sunn økonomi, og beredskap for ytterligere innstramminger (for eksempel på grunn av økte pensjonskostnader, lavere skatteinngang eller stigende rente) for å sikre framtidig handlingsrom. Befolkningen vokser. Antallet barn og eldre øker. Dessuten er det en økende andel med pleieog omsorgsbehov, både eldre og yngre. Bærum Arbeiderparti mener det er viktig å ivareta kvaliteten i lovpålagte oppgaver og andre brukerrelaterte tjenester. Budsjettene til drift og investeringer innen barnehage, skole, og pleie/omsorg må styrkes for å sikre at tjenestetilbudet opprettholdes i forhold til behov. For Arbeiderpartiet er det viktig at disse tjenestene skjer i det offentliges regi. For Bærum Arbeiderpartiet er barn og unge et hovedsatsningsområde. Med befolkningsvekst øker også behovene for nye barnehager og skoler. Arbeiderpartiet vil kjempe for å sikre at de lovpålagte tilbudene opprettholdes i forhold til behov og at disse drives i kommunal regi. For å muliggjøre dette innen de økonomiske rammer kommunen har til rådighet og i tråd med en forsvarlig kommuneøkonomi, ser Bærum Arbeiderparti at det blir nødvendig med innsparinger på driftssiden også i denne sektoren, men at denne sektoren totalt sett skal rammes mindre enn andre sektorer. Kutt i sektoren skal sees i sammenheng med samfunnshelheten, legge vekt på viktigheten av tidlig innsats og skje på en måte som rammer innbyggerne minst mulig. Arbeiderpartiet vil særlig fremheve behovet for flere plasser innen barnehage, skole og pleie og omsorg. Det er derfor positivt at Rådmannen har funnet plass til etablering av fem nye barnehager, hvorav tre skal bygges i kommunal regi. Arbeiderpartiet vil at nye barnehager skal være kommunale slik at vi kan sikre at alle barn i kommunen som har rett til plass får det. Arbeiderpartiet vil videreføre lærertettheten i skolen, og vil at lærerne skal bruke mindre tid på rapportering/evaluering og mer tid sammen med elevene. Arbeiderpartiet er skeptisk til kutt i skolebibliotekarene, Sjøholmen og miljøarbeidere på ungdomstrinnet. Arbeiderpartiet vil søke å unngå kutt som rammer de svakeste gruppene, som f.eks. innen psykisk helse (oppfølging av ulike aldersgrupper), sosialhjelp og bistand. Det blir viktig å følge godt med på om forslag til omorganiseringer går ut over viktige tilbud. Det er nødvendig med et teknologiløft for mer effektiv drift av kommunen og mer brukervennlige tjenester for befolkningen, skoleelevene og ansatte. Arbeiderpartiet vil gå inn for vekst i dekningsgraden i kommunale institusjoner og boliger. Bærum Arbeiderparti ønsker å videreføre og styrke innsatsen for en god demensomsorg, både gjennom dagtilbud, og tilpassede bo- og behandlingstilbud. 17

18 Det må satses på forebyggende og helsefremmende tiltak. Samhandlingsreformen må følges opp med sikte på bedret folkehelse og levekår. Dette krever fokus på forebygging og helsefremmende tiltak tidligere i et sykdomsforløp, slik samhandlingsreformen legger opp til. Kultur og frivillig innsats som idrett spiller en viktig rolle for alle aldersgrupper. Budsjettet må gjenspeile at ungdommen trenger et godt aktivitetstilbud i et trygt oppvekstmiljø. Det er viktig med kontinuitet i tilbudet ved seniorsentrene, som betyr mye for de eldre. Uansett om det kommer en ny modell for organisering, må seniorsentrene sikres god og forutsigbar drift. Tiltakene innen energi- og klimahandlingsplanen må som et minimum følges opp, slik at kommunens mål om reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp på 20 % innen 2020 nås. Bærum Arbeiderparti ser med interesse rådmannens intensjon om tettere dialog og samarbeid mellom innbyggerne, politikere og kommunen. Her må også de ansatte høres. 18

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Referent: Rigmor Arnkværn

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 13/3641-40 Arkiv: 145. Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer:

Saksprotokoll. Arkivsaksnr.: 13/3641-40 Arkiv: 145. Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer: Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 13/3641-40 Arkiv: 145 Sak: 144/13 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Vedtak i Kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer: Pkt 2 i

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref.: Arkivkode: Dato: 30.10.2013. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM

Deres ref.: Arkivkode: Dato: 30.10.2013. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM FAGFORBUNDET BÆRUM Kommunestyret Formannskapet Sektorutvalgene Deres ref.: Arkivkode: Dato: 30.10.2013. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM Fagforbundets høringssvar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: 14/198140/TERHAN 14.10.2014 ES/FL 14.12.2014

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: 14/198140/TERHAN 14.10.2014 ES/FL 14.12.2014 Side 1 av 5 Bærum kommune 1304 SANDVIKA Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: 14/198140/TERHAN 14.10.2014 ES/FL 14.12.2014 HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030. Innledning Bærum Velforbund

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follomarka Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follo-landskapet er i endring Befolkningsvekst Boligbygging, veier, næringsutvikling Store samferdselsprosjekter Omlegging av

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15

Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15 Kommuneplanens arealdel Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15 KOMMUNESRYRETS VEDTAK Nr Område/tema Forslag 1 Grorud Arealbruk endres til «nytt boligområde» seniorboliger

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.01.2014 N-010.3 12/24047 14/12381 Saksbehandler: Håvard Almeida Eriksson Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP

REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP Det ble avholdt årsmøte i Lommedalen og Bærums Verk partiavdeling av Bærum Arbeiderparti hos Nils Dårflot, Gamleveien 136, 1350 Lommedalen fredag

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.08.2009 Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer