INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag , kl. 18:00 i Bragernes Menighetshus, Kirkegt. Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2008 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. INNKOMNE FORSLAG A) Parkering i Kirkegata B) Impulsbrytere for lys i trappeoppgangene C) Markiser / Frostet glass Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 4 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité Drammen, Styret i Kari Laugerud /S/ Svein Olav Baardsnes /S/ Arild Kristiansen /S/ Børre Fevang /S/ Rannveig Elisabeth Mikalsen /S/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2008 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Kari Laugerud Styremedlem Svein Olav Baardsnes Styremedlem Arild Kristiansen Styremedlem Børre Fevang Styremedlem Rannveig Elisabeth Mikalsen VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Svanhild Sønju Fevik Varamedlem Elisabeth Hunnestad GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. EIENDOMMEN Sameiet består av 95 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Drammen kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. VAKTMESTERTJENESTE Bygård Vaktmesteren AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til kontrakt.

3 3 FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. SAMEIETS LÅN Sameiet har ikke lån pr EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene.

4 4 TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV Sameiet får levert Start grunnpakke med 30 kanaler fra Get. Ved feil på kabel-tv kontaktes Get direkte på telefon AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra EB (strømleverandør). AVTALE OM LEVERANSE AV FJERNVARME Fjernvarmeleverandør er Drammen Fjernvarme. Styret ønsker også å informere om kostnads utviklingen på energi. Da vi flyttet inn i Raadhushaven i 2007 var overføringsprisene fra Drammen Fjernvarme: - Vinter 17,11 øre/kwh og sommer 15.41øre/kwh. I 2008 har prisene økt til: - Vinter 19,11 øre/kwh og sommer 17,41 øre/kwh. For 2009 vil prisene være: - Vinter 20,00 øre/kwh og sommer 18,20 øre/kwh. El. avgiften til staten har i samme periode økt fra 10,50øre/kwh i 2007, til 10,82 øre/kwh i 2009.

5 5 STYRETS ARBEID Styret har avviklet 10 styremøter samt 4 møter med Veidekke. I tillegg har styret hatt flere arbeidsmøter i forbindelse med løpende arbeidsoppgaver. Samtlige beboere som melder skriftelige henvendelser til styret har fått skriftlig tilbakemelding. Styret har arbeidet for å sluttføre alle service avtaler som er nødvendig for å drifte sameiet. Noen gjenstår enda på grunn av de mange problemer som har inntruffet i forbindelse med overdragelsen av kjeller og tekniske anlegg. Service avtale for gass anlegg og service avtale for VVS anlegg/ gatevarme er under sluttforhandlinger. Styret har også fått en klar redegjørelse fra juridisk avdeling i OBOS vedr. markiser og avskjerming på balkonger. Dette er sendt til beboerne i eget info. brev. Avstemning om dette vil skje i sameier møte i april. Styret besluttet å montere video overvåking av kjeller på grunn av de mange innbrudd. Anlegget er nå ferdig innmontert og i driftsatt. Dette kostet til sammen kr ,00. Styret så seg nødt til å justere husleien med 5 kr/m2 fra , samt at det ble besluttet å gjøre en dobbelt innbetaling i august for å bedre sameiets likviditet. Det har vel også vist seg at den stipulerte innbetaling pr. beboer ved innflyttings dato i 2007,var i laveste laget. Styret arbeider godt sammen og har en sammensatt og god kompetanse som muliggjør et effektivt arbeid. Styret ser det som en av sine viktigste oppgaver å følge opp avvikene på vann inntregning i kjelleren. Dette er en oppgave Veidekke fult ut erkjenner som sitt ansvar og de arbeider med dette. Vinterstid er ikke den beste perioden for dette arbeidet, men vi forventer at de løser dette utover våren.

6 6 REGNSKAPET FOR 2008 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2008 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-,. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak økning av felleskostnader f.o.m KOSTNADER Driftskostnadene i 2008 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Hovedgrunn til budsjettoverskridelsen er montering av videoovervåkning i parkerings kjeller, som er kostnadsført med kr ,- under post andre tjenester (se note 14). Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er at ved budsjettering for 2008 hadde vi ikke noen historiske tall å legge til grunn og tok derfor høyde ved budsjetteringen. Revisors honorar for regnskapsåret 2008 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 KOSTNADSUTVIKLING Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 4,60% under 0,5 millioner 4,70% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 5.00% over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 44% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 22% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34% av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2008 til 2009 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5% og renovasjonsavgiften øker med 4,6%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

8 8 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2009 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2009.) Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Drammen, I styret for Kari Laugerud /S/ Svein Olav Baardsnes /S/ Arild Kristiansen /S/ Børre Fevang /S/ Rannveig Elisabeth Mikalsen /S/

9 BDONoraudit Til årsmøte i Eierseksjonssameiet Raadhushaven 9 BDONoraudit OsloDA Vika Atrium, Munkedamsveien45 Postboks 1704Vika N-0121Oslo Telefon: (+47) Fax: (+47) REVISJONSBERETNINGFOR2008 Vi har revidert årsregnskapet for Eierseksjonssameiet Raadhushavenfor regnskapsåret 2008, somviser et overskuddpå kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningenomårsregnskapet ogforutsetningenomfortsatt drift. Årsregnskapet består avresultatregnskap, balanse ognoteopplysninger. Regnskapslovens regler oggod regnskapsskikki Norge er anvendt vedutarbeidelsenavregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningener avgitt avselskapets styre ogforretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss omårsregnskapet ogøvrige forholdi henholdtil revisorlovens krav. Vi har utført revisjoneni samsvar medlov, forskrift oggodrevisjonsskikki Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt avdennorske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger ogutfører revisjonenfor å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentligfeilinformasjon. Revisjonomfatter kontroll av utvalgte deler avmaterialet somunderbygger informasjoneni årsregnskapet, vurderingav de benyttede regnskapsprinsipper ogvesentlige regnskapsestimater, samt vurderingav innholdet i ogpresentasjonenavårsregnskapet. I dengraddet følger avgodrevisjonskikk, omfatter revisjonogså engjennomgåelse avselskapets formuesforvaltningogregnskapsoginternkontroll-systemer. Vi mener at vår revisjongir et forsvarliggrunnlagfor vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar medlovogforskrifter oggir et rettvisende bilde avselskapets økonomiske stilling31. desember 2008ogfor resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse medgodregnskapsskikki Norge. ledelsenhar oppfylt sinplikt til å sørge for ordentligogoversiktligregistreringog dokumentasjonavregnskapsopplysninger i samsvar medlovoggod bokføringsskikki Norge. opplysningene i årsberetningenomårsregnskapet ogforutsetningenomfortsatt drift er konsistente medårsregnskapet oger i samsvar medlovogforskrifter. Oslo, den18. mars 2009 BDONoraudit OsloDA MereteOtterstadSandsnes/s/ statsautorisert revisor Foretaksregisteret: NO MVA. MedlemavDennorske Revisorforening. BDONoraudit har kontorer over hele landet. For oppdatert oversikt se

10 10 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Øremerkede midler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Drammen, / STYRET FOR RAADHUSHAVEN SAMEIE KARI LAUGERUD /S/ SVEIN OLAV BAARDSNES /S/ ARILD KRISTIANSEN /S/ BØRRE FEVANG /S/ RANNVEIG ELISABETH MIKALSEN /S/

12 12 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. Av dette gjelder kr år 2007 og kr år NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand, advokatene i OBOS OBOS - utsendelse av informasjonsskriv -863 OBOS Eiendomsforvaltning AS - møteledelse Jan Rype AS - befaring av fellesområder SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg

13 13 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Verktøy og redskaper -699 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre tjenester Kontor- og datarekvisita -715 Trykksaker Andre kontorkostnader -190 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -977 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler 12 Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 997 SUM FINANSINNTEKTER

14 14 4. GODTGJØRELSER A) Godtgjørelse til det sittende styret for perioden 2008/2009 foreslås satt til kr ,- jmf budsjett for B) Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2008 foreslås satt til kr 4 300,- jmf regnskap for INNKOMNE FORSLAG Se vedlegg side for forslagene i sin helhet. A) Parkering i Kirkegata Se vedlegg side 16. Forslag til vedtak: Styret gis i oppdrag å utrede muligheten for innføring av parkeringsforbud i øvre del av Kirkegata (evt. et større område) fra kl til I samråd med andre oppsittere i øvre del av Kirkegata (evt. et større område) bes Styret utrede muligheten for innføring av parkeringsforbud fra kl til i ovennevnte område. Styrets innstilling: Styre tok kontakt med Drammen Parkering v/ Finn Tollefsen. Vi fikk da rede på at Drammen Parkering ikke har noen planer om å vurdere parkeringsbestemmelsene i Kirkegata. Styrets forslag til vedtak: Styret anmoder årsmøte om å avvise forslaget. B) Impulsbrytere for lys i trappeoppgangene Se vedlegg side 17. Forslag til vedtak: Bevegelsessensor for belysning i inngangspartiet ved hovedinngang Kirkegt 6. Styret innhenter pristilbud og gjennomfører tiltaket så snart som mulig. Styrets innstilling: For at alle trappeoppganger skal bli like, må det installeres 35 bevegelsessensorer for belysningen. Styre har innhentet tilbud fra FM Kongsberg, dette er en omfattende jobb og kostnaden vil bli på ca. kr ,- Styrets forslag til vedtak: Styret anmoder årsmøte om å avvise forslaget.

15 15 C) A. Markiser Se vedlegg side Bakgrunn: Viser til vedlagte brev av 9/10-08 Styrets innstilling: Styret mener at ikke er tjent med markiser uten om for de utsatte toppetasjene med takterrasse. Saken er vurdert av advokat hos OBOS og det er kun et samlet sameiermøte som kan gi tillatelse eller avvise forslaget. Styrets forslag til vedtak: Styre anmoder årsmøtet om å avvise forslaget C) B. Frostet glass Se vedlegg side Bakgrunn: Viser til vedlagte brev av 9/10-08 Styrets innstilling: Styret har gjort sin vurdering, og har ingen innvendinger mot dette. Saken er vurdert av advokat hos OBOS og det er kun et samlet sameiermøte som kan gi tillatelse eller avvise forslaget. Styrets forslag til vedtak: Styre anmoder årsmøtet om å vedta forslaget 6. VALG AV TILLITSVALGTE Se vedlegg side 21. A) Valg av 4 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité

16 16 v/kari Laugerud Amtmand Bloms gate Drammen. Sameiermøte 2. april 2009 SAK: Forslag ad fremmedparkering Det vil være kjent for sameierne at det er fremmedparkering mot avgift på dagtid og gratis på kvelds- og nattestid i Kirkegata. Om tilsvarende gjelder Amtmand Bloms gate vites ikke. Parkering på dag og kveldstid er til begrenset sjenanse, men medfører relativt stor gjennomgangstrafikk. På nattestid medfører fremmedparkeringen på parkeringsplasser med biler som kommer og går gjennom natten til betydelige ulempe i form av støy, veistøv og annen forurensning i vårt boligområde. Forskning fra Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA viser at kronisk trafikkstøy som forstyrrer nattesøvnen, gir kronisk stress som i sin tur øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerteslag, hjerneslag og muligens kreft. Videre medfører trafikken forsøpling, men verst av alt til urinering i passasjen mellom blokkene. Før øvre del av Kirkegata ble omregulert til boligformål var parkering uproblematisk. Når øvre del av gaten (ovenfor Rådhusgata) nå er blitt et boligområde stiller saken seg annerledes. Mot denne bakgrunn vil man be sameiermøte vurdere følgende alternative forslag til vedtak: 1) Styret gis i oppdrag å utrede muligheten for innføring av parkeringsforbud i øvre del av Kirkegata (evt. et større område) fra kl til ) I samråd med andre oppsittere i øvre del av Kirkegata (evt. et større område) bes Styret utrede muligheten for innføring av parkeringsforbud fra kl til i ovennevnte område. Mary C. Haugejorden Ola Haugejorden Kirkegt. 6

17 17 Fra: Håvardstun/Helgeland Sendt: 23. februar :09 Til: Kari Laugerud Emne: Raadhushaven, sameiemøte Hei. Foreslår følgende: Det monteres bevegelsessensor for belysning i inngangspartiet ved hovedinngang Kirkegt 6. Man vil med dette oppnå: *bedre belysning sikrer mot fall ved inngangen. *lysbryter er plassert vanskelig tilgjengelig når beboere skal bevege seg ut i mørk gang. *bedrer sikkerheten når beboere skal undersøke hvem som ringer på inngangsdøra til leiligheten. *fare for at noen kan trå feil i trappa som går ned til garasjen og derved pådra seg skade. *tiltaket vil være nyttig for alle beboere i denne blokka da samtlige i stor grad passerer dette området i 1. etg. Antatt kostnad ca 2000,-.NOK. Styret innhenter pristilbud og gjennomfører tiltaket så snart som mulig. Mvh Bent Erik Helgeland/Svein Helgeland leilighet A-103

18 18 KOPI AV INFORMASJONS SKRIV FRA STYRET VEDR. MARKISER OG AVSKJERMING Markiser og avskjerming. Forhistorie. Sommeren 2007 søkte eier av leilighet B 502 om å sette opp markise over toppetasjens takterrasse. Styret kontaktet arkitekten for Raadhushaven og de svarte at toppetasjenes takterrasser kunne gis anledning til markiser, men ingen andre leiligheter burde gis anledning til dette. Det ble også oppgitt at fargevalget skulle være Lys Grå, NCS S 3000-N. I styremøte den innvilget styre søknaden om markise over takterrasse i B-502. Eier av bolig F-303 har søkt om avskjerming av balkong med frostet glass på den ene siden av balkongen. Søknaden har også vært vurdert av arkitekt som anbefaler at dette kan gjøres, men at høyden ikke overstiger 1,6m over gulv. Styret har i møte den gitt tillatelse til denne avskjermingen i h h til den dokumentasjon som fulgte saken. Vedr. bolig F-303 s ønske om å sette opp avskjerming av frostet glass, er det innlevert protest fra nabo. Naboen hevder at det skal sendes nabovarsel, samt at oppsett av markiser vil bryte med mindretallsvernet ( 30). Styret så det som en naturlig del av sitt arbeid å søke juridisk bistand om denne saken og generelt om oppsetting av markiser. Konklusjon fra juristene i OBOS. Eierseksjonen Raadhushaven består av 95 boligseksjoner og en næringsseksjon. Arkitekten for prosjektet er av den oppfatning at med unntak for de solrike topp leilighetene, skal ingen sette opp utvendig markiser. Arkitekten har også oppgitt de spesifikasjoner som bør velges i de tilfeller markiser tillates. Av sameiets vedtekter 18 følger at oppsetting av markiser ikke kan utføres av den enkelte seksjonseier uten etter en samlet plan for den enkelte bygning og etter forutgående godkjenning av styret. Andelseiers rett til å sette opp markiser/ avskjerming.

19 19 For at et tiltak skal være lovlig, må det tilfredstille både offentlige og privatrettslige krav og bestemmelser. I dette tilfelle vil det i hovedsak si kravene som det offentlige stiller etter plan og bygningsloven med forskrifter ( offentligrettsligekrav) og kravene som stilles etter eierseksjonsloven og sameiets vedtekter og vedtak ( privatrettslige krav). Offentligrettslige krav-plan og bygningsloven. Fasadeendring er i utgangspunktet søknadspliktig etter plan og bygningsloven 93(pbbl). Som hovedregel omfatter enhver bygningsmessig endring av fasaden. Bygningsmyndighetene har imidlertid gjort unntak for mindre fasadeendringer. Betydningen av endringen vil variere etter bygningens karakter, hustype, alder, plassering m v.( I Oslo kommune er en markise en vesentlig fasade endring). Om dette gjelder Drammen kommune vil oppsett av markise være søknadspliktig. Sameier er selv ansvarlig for at nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven med forskrifter er innhentet, før markisen settes opp. Glassavskjerming av leilighet F-303 vil ha samme krav som om det var en markise. Nabovarsel. Nabo som påberoper seg at det skal sendes nabovarsel før oppsetting av glassavskjerming. Naboen er sameier i Eierseksjonen Raadhushaven og er således en del av sameiet og ikke nabo i plan og- bygningslovensforstand. Dette innebærer at naboen ikke har krav på noen nabovarsel i forbindelse med innsendelse av søknad om oppsetting av frostet glassvegg til bygningsmyndighetene. Privarettslige krav. Eierseksjonsloven. Selve bygningskroppen i et seksjonssameie tilhører sameiet. Dette innebærer at en sameier ikke kan ta seg til rette, for eksempel på fasade, uten først å ha innhentet nødvendig tillatelse fra sameiet. Advokaten har nå en lang utredning om hva som kan godkjennes av et styre og hva som må godkjennes i et sameiermøte. På denne bakgrunn konkluderer vi med at vedtakelse av samlet plan for markiser eller andre fasade endringer antagelig er en fasadeendring som krever to tredjedelsflertall på sameiermøte. Ansvar. Der markise / glass avskjerming settes opp er det eiers ansvar med tanke på vedlikehold snøras etc.

20 20 Mindretallsvern. Bestemmelsene om mindretallsvern finnes i 32. Bestemmelsen lyder: Sameiermøte, styre eller andre som etter 43 representerer sameiet kan ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi visse sameiere en urimelig fordel på andres sameieres bekostning. Det avgjørende i vår sak er om leilighet F-303 får en urimelig fordel på naboens bekostning. Advokatene konkluderer med at så ikke er tilfelle og kan ikke se at oppsett av markiser/ glass skjeming er i strid mot mindretallsvernet. Styrets oppsummering. Styret har gitt en tillatelse til markise i toppleilighet B-502, samt gitt leilighet F-303 lov å sette opp glass skjerming. I etterkant kan vi se at vi burde rettledet eierne til å søke kommunen om fasade endring. Noe de må gjøre i etterkant. Styret har så langt forholdt seg til arkitektenes rettledning, men innser at dette er en sak hvor hele sameiet bør være med å beslutte. Da vi nå anser behovet for sol skjerming som mindre utover høsten, vil denne saken komme opp i neste sameier møte til avstemming. Styret mener at Raadhushaven sameie ikke er tjent med markiser uten om for de utsatte toppetasjene med takterrasse. Raadhushaven, Arild Kristiansen Sekr.

21 21

22 22

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter sameie, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43, avholdes torsdag 24. februar 2011, kl. 17.30 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1, 9. etg. Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer