TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO"

Transkript

1 TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

2 Display ON/OFF Mode/ Alarm Menu Sleep Select/i +5 eii r Tuning/Skip e Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230V ~ 3

3 DEUTSCH 5 SICHERHEIT UND INFORMATIONEN 6 STROMVERSORGUNG 7 AUF EINEN BLICK 8 EINSTELLUNGEN 11 RADIO-BETRIEB 13 BLUETOOTH-BETRIEB 14 TIMER-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN ENGLISH 17 SAFETY AND INFORMATION 18 POWER SUPPLY 19 OVERVIEW 20 SETTINGS 23 RADIO MODE 25 BLUETOOTH MODE 26 TIMER MODE 27 SPECIAL FUNCTIONS FRANCAIS 29 INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE 30 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 APERCU 32 RÉGLAGES 35 MODE RADIO 36 MODE BLUETOOTH 38 MODE MINUTERIE 39 FONCTIONS SPÉCIALES DANSK 41 SIKKERHED OG INFORMATION 42 STRØMFORSYNING 43 OVERSIGT 44 INDSTILLINGER 47 RADIOTILSTAND 49 BLUETOOTH-TILSTAND 50 TIMER TILSTAND 51 SPECIAL FUNCTIONS SVENSKA 53 SÄKERHET OCH INFORMATION 54 STRÖMFÖRSÖRJNING 55 ÖVERSIKT 56 INSTÄLLNINGAR 59 LÄGET RADIO 61 LÄGET BLUETOOTH 62 TIMERLÄGE 63 SPECIALFUNKTIONER SUOMI 65 TURVALLISUUS JA TIEDOT 66 VIRTALÄHDE 67 YLEISKATSAUS 68 ASETUKSET 71 RADIOTILA 73 BLUETOOTH-TILA 74 AJASTINTILA 75 ERIKOISTOIMINNOT NORSK 77 SIKKERHET OG INFORMASJON 78 STRØMFORSYNING 79 OVERSIKT 80 INNSTILLINGER 83 RADIOMODUS 85 BLUETOOTH-MODUS 86 TIMERMODUS 87 SPESIELLE FUNKSJONER 4

4 SIKKERHET OG INFORMASJON Dette apparatet er laget til avspilling av lydsignaler. Enhver annen bruk er strengt forbudt. 7 Kontroller at enheten er beskyttet mot vanndrypp eller -sprut. 7 Ikke plasser beholdere, slik som vaser, på enheten. Disse vil kunne velte(s) og søle væske på elektroniske komponenter, noe som vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Ikke plasser åpen ild, slik som for eksempel stearinlys, på enheten. 7 Bruk apparatet kun i et moderat klima. 7 Kontroller at enheten er tilstrekkelig ventilert ved å plassere det minst 10 cm fra andre gjenstander. Dekk ikke til utstyret med aviser, duker, gardiner, osv. 7 Dersom det oppstår feil på grunn av utladninger av statisk elektrisitet eller raske, forbigående brak, nullstill enheten. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Når du skal bestemme deg for hvor du vil plassere enheten, vær oppmerksom på at møblers overflater er dekket av ulike typer lakk og plast, hvorav de fleste inneholder kjemiske tilsetningsstoffer. Disse tilsetningsmidlene kan føre til korrosjon på apparatets støtter, noe som etterlater rester på møblers overflater som kan være vanskelige eller umulige å få bort. 7 Ikke bruk noe rengjøringsmiddel, da dette kan skade den omsluttende kassen. Rengjør apparatet ved hjelp av en ren, tørr klut. 7 Åpne aldri den omsluttende kassen rundt apparatet. Produsenten kommer ikke til å akseptere noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av uriktig håndtering. 7 Sørg for at strømstøpselet er lett tilgjengelig. 7 NB! Ved langvarig lytting på høye volum med øretelefonene, kan dette skade hørselen din. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette utstyret må installeres og brukes i samsvar med den håndboken som følger med. Enheten består av en innebygd antenne, og må ikke plasseres eller brukes sammen med en annen antenne eller sender. Tekniske data Denne enheten er støyundertrykket ifølge de gjeldende EU-direktivene. Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 1999/5/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Typeskiltet er plassert bak på apparatet. Strømtilførsel: 230 V ~, 50 / 60 Hz Maks. strømforbruk: Drifts < 14 W, Standby < 1 W Effekt: DIN 45324, 10% THD 5 W Frekvensbånd: DAB/DAB ,200 MHz FM 87, ,0 MHz Mål og vekt: B x H x T 245 x 135 x 145 mm Vekt omtrent. 1,75 kg Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer. Miljømessig bemerkning Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Dette indikeres av dette symbolet på produktet, i brukerhåndboken og på pakningen. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere de brukte produktene. NORSK 77

5 AC: 230V 50/60 Hz STRØMFORSYNING Bruk med nettstrøm Kontroller at nettspenningen på typeplaten (på baksiden av enheten) tilsvarer den lokale nettstrømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med din spesialforhandler. 1 Sett strømledningen inn i vegguttaket»ac: 230 V ~ «-kontakten på apparatet. USB PHONES AUX IN 2 Sett strømledningen inn i kontakten (230 V ~, 50/60 Hz). Forsiktig: 7 Enheten er koblet til strømnettet med strømledningen. Trekk ut strømledningen når du ønsker å koble enheten helt fra strømnettet. Dra ut strømledningen for å koble apparatet fra strømnettet. Se til at støpselet er lett tilgjengelig under bruk, og at det ikke blokkeres av andre gjenstander. 78 NORSK

6 OVERSIKT Se figur på side 3. Kontrollere framme Display Viser ulik informasjon som kanalnavn, Time, alarmtid, volum og menyen. ON/OFF + Trykk på knappen, slår apparatet på og av; drei på knappen, justerer Loudnessn. Slår av alarmen Forhåndsinnstillings-knapper til lagring og valg av radiokanaler. Mode/Alarm I driftsmodus: bytter mellom inngangskildene DAB, FM, Bluetooth og AUX. I standby-modus: aktiverer/ deaktiverer alarmfunksjonen; avslutter alarmstandby; trykk og hold inne, aktiverer innstilling for alarmtid og alarmmodus. Menu Sleep Åpner menyen. Aktiverer utkoblingstimer. r Tuning/Skip e I DAB-modus: velger DABradiostasjoner fra programlisten. I FM-modus: tuner inn FMradiostasjoner. Velger menyalternativer. I Bluetooth-modus: velger forrige eller neste spor. Kontrollere på baksiden Antenna USB AUX IN Teleskopantenne. USB-kontakt for oppgradering av programvaren til apparatet. Lydsignal-inngang(stereo/ mono) til tilkobling til et eksternt apparat. TELEFONER Høretelefonkontakt (3.5 mm stereoplugg). AC: 230 V ~, 50 / 60 Hz Forbindelseskontakt til den strømkabelen som følger med. Select/i Bekrefter innstillingene. I DAB-modus: viser DAB-stasjons informasjon. I FM-modus: viser RDS-stasjons informasjon. +5 eii I DAB-/FM-modus: aktiverer nivå 2 av forhåndsinnstillings-taster fra 6 til 10. I Bluetooth-modus: starter og setter avspilling på pause. NORSK 79

7 INNSTILLINGER Tuning og lagring av radiostasjoner (DAB og FM) - førstegangs installasjon Når apparatet slås på for første gang, eller hvis den har vært tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, vil Automatisk tuningsystem søke gjennom hele DAB-båndbredden, og lagre stasjoner i programlisten. Apparatet søker deretter gjennom FM-båndet og lagrer de 10 første radiostasjonene som forhåndsinnstillinger 1 til 10. Timeet oppdateres automatisk. 1 For best mottak av DAB/FM-signaler er det tilstrekkelig å dra ut den teleskopiske antennen og rette den ut mot den retningen det er best mottak fra. 2 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display:»Welcome to«og deretter»scanning «. Den automatiske radiokanalsøkingen starter, søker etter og lagrer radiokanaler.»preset Full«vises når det er lagret 10 FM-radiostasjoner i forhåndsinnstillingene. Etter det automatiske søket bytter apparatet til standby, og gjeldende Time lyser. Tuning og lagring av DAB- og FMradiostasjoner - etter en fjerning Du kan aktivere det automatiske tuningsystemet igjen. Det er fornuftig hvis du vil bruke apparatet et annet sted, eller søke etter nye DAB-radiostasjoner. 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display: navnet på radiostasjonen du lytter til, f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»ats«med Display:»Yes«. 80 NORSK 5 Velg alternativet»no«med»r Tuning/Skip e«eller start automatisk stasjonssøk ved å trykke Den automatiske radiokanalsøkingen starter, søker etter og lagrer radiokanaler. Etter det automatiske søket bytter apparatet til standby, og gjeldende Time lyser. Lagre DAB-radiostasjoner på forhåndsinnstillinger Etter det automatiske stasjonssøket, vil alle radiostasjoner være lagret i programlisten. Du kan lagre de DAB-radiostasjoner du ønsker under forhåndsinnstillinger 1 til Velg DAB-radiostasjoner med»r Tuning/Skip e«. Display: navnet på radiostasjonen, og radiostasjonen aktiveres innen 1 sekund. 2 For å lagre DAB-radiostasjonen på en forhåndsinnstilling, trykk og hold inne den tilhørende forhåndsinnstillings-tasten»1«til»5«, til det står»preset 2 stored«. 7 Trykk på»+5«og den ønskede forhåndsinnstillings-tasten»1«til»5«for forhåndsinnstilling 6 til 10. Programmere DAB-radiostasjoner - manuelt 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode/alarm«. 2 Åpne menyen med»menu«. Display:»Full scan«. 3 Velg alternativet»manuell tuning«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display: dvs.»5a I74.928«(kanal og frekvens for en DAB-radiostasjon). 4 Velg ønsket frekvens/kanal med»r Tuning/Skip«or»Tuning/Skip e«. 5 Trykk på»select/i«for å bekrefte frekvens/ kanal. Display: signalstyrken. 6 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. DAB-radiostasjonene være lagret i programlisten.

8 INNSTILLINGER Programmere FM-radiostasjoner - manuelt 1 Velg FM-inngangskilde med»mode/alarm«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Bekreft alternativet»scan setting«ved å trykke Display:»Strong stations«. 7 Du kan velge om apparatet skal søke gjennom radiostasjoner med svake signaler (display»strong stations only«) eller alle radiostasjoner (display:»all stations«). 4 Velg ønsket alternativ med 5 Trykk på»menu«for å åpne menyen. 6 Trykk og holde inne»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«for å søke etter ønsket radiostasjon. Det automatiske søket starter, og stanser på neste kanal med et sterkt signal; eller: trykk kort på»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«inntil du har funnet den frekvensen du ønsker. Frekvensen endres i trinn på 50 khz. 7 For å lagre FM-radiostasjonen på en forhåndsinnstilling, trykk og hold inne den tilhørende forhåndsinnstillings-tasten»1«to»5«til det står»preset 2 stored«. 7 Trykk på»+5«og den ønskede forhåndsinnstillings-tasten»1«til»5«for forhåndsinnstilling 6 til 10. Angi klokkeformatet (12 eller 24 timer) 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Skjerm: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»time«med Display:»Set Time/Date«. 5 Velg alternativet»set 12/24 hour«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display:»Set 24 hour«. 6 Velg alternativet (12 eller 24 timer) ved å trykke på»r Tuning/Skip e«. 7 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. 8 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. NORSK 81

9 INNSTILLINGER Oppdatere Timeet - automatisk Enheten vil vanligvis oppdatere Timeet automatisk når den mottar et klokkelsettsignal. Du kan velge fra hvilken kilde (DAB eller FM) oppdateringen skal starte, eller deaktivere denne funksjonen. 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Skjerm: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»time«med Display:»Set Time/Date«. 5 Velg alternativet»auto update«med Display:»Update from«. 6 Bruk»r Tuning/Skip e«; til å velge den kilden kilde (Any = DAB og FM, eller DAB eller FM) oppdateringen skal starte med. eller velg alternativet»no update«hvis du vil deaktivere oppdateringen. 7 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. 8 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Skjerm: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»time«med Display:»Set Time/Date«. 5 Bekreft alternativet»set Time/Date«ved å trykke Display: f.eks.»set time 08:30«. 6 Still inn timene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 7 Still inn minuttene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 8 Still inn dagene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 9 Still inn måned med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 10 Angi året med»r Tuning/Skip e«. 11 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. Display:»Time saved«. 12 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Oppdatere Timeet - manuelt 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 82 NORSK

10 RADIOMODUS Generelle funksjoner Slå på og av 1 Trykk på»on/off«for å slå på eller av apparatet. Justere volumet 1 Juster volumet ved å benytte» +«. Å justere tunen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»equaliser«med Display f.eks.:»loudness«. 4 Velg ønsket alternativ med 5 Trykk på»menu«for å avslutte visningen. Lytting med hodetelefoner 1 Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten»phone«(ø 3.5 mm). Dette slår av høyttalerne. Forsiktig: 7 For høyt lydtrykk fra høretelefonene eller hodetelefonene kan gi hørselstap. DAB-modus For best mottak av DAB-signaler er det tilstrekkelig å dra ut den teleskopiske antennen og rette den ut mot den retningen det er best mottak fra. Velge DAB-inngangskilden 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode/alarm«. Display:»DAB Mode«, deretter navnet på DAB-radiostasjonen. Å velge lagrede kanaler 1 Velg den kanalen du ønsker ved bruk av forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 1 til 5) eller»+5 eii«og forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 6 til 10); eller: velg ønsket stasjon trinnvis ved å trykke på»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Vise DAB-stasjonsinformasjon 1 For å vise informasjon om aktuell DAB-stasjon, trykk flere ganger Det følgende vises etter hverandre: Informasjonen fra leverandøren (f.eks. sangtittel, e-postadresse), signalstyrke, sjanger, ensemble (f.eks. BR for Bayern), gjeldende frekvens, referanse til signalforstyrrelse (ved optimal signalvisning)»signal error: 0«) overføringshastigheten, gjeldende dato og Time. Innstilling av Dynamic Range Control (DRC) for DAB-stasjoner Når du aktiverer Dynamic Range Control (DRC), kan du høre lave lyder bedre i et høyt miljø. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»drc«with»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display:»DRC av«. 3 Velg alternativet»drc high«eller»drc low«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 4 Trykk på»menu«for å avslutte visningen. 7 DAB-stasjonen må støtte DRC. NORSK 83

11 RADIOMODUS FM-modus For best mottak av FM-signaler er det tilstrekkelig å dra ut den teleskopiske antennen og rette den ut mot den retningen det er best mottak fra. Velg FM-inngangskilden 1 Velg FM-inngangskilde med»mode/alarm«. Display:»FM Mode«, deretter frekvensen på FM-radiostasjonen. Å velge lagrede kanaler 1 Velg den kanalen du ønsker ved bruk av forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 1 til 5) eller»+5 eii«og forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 6 til 10). Vise RDS-stasjonsinformasjon RDS (Radio Data System) er et informasjonssysstem som sendes som et tillegg på de fleste radiostasjoner. Merknader: 7 Det kan ta litt tid før all RDS-informasjon er tilgjengelig. 7 GRUNDIG har ingen påvirkning på hvor korrekt denne informasjonen er. 1 Trykk inn»select/i«gjentatte ganger. Det følgende vises etter hverandre: Navnet på radiostasjonen, radiotekst (om tilgjengelig), stasjonstype (PTY), gjeldende dato og Time. Lytte til en ekstern kilde 1 Bruk en standard-lydkablel for å koble»aux IN«bak på apparatet til en AUDIO OUT-kontakt på det eksterne utstyret. 2 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 3 Velg inntakskilde for det eksterne utstyret ved hjelp av»mode/alarm«. Display:»AUX IN Mode«. 4 Juster volumet ved å bruke» +«. 5 Begynn avspilling på det eksterne utstyret. 7 Hvis intet lydsignal er tilgjengelig på kontakten»aux IN«, skifter apparatet automatisk til standby-modus etter 15 minutter. For ytterligere bruk, slå da på enheten igjen. 84 NORSK

12 BLUETOOTH-MODUS Bluetooth-enhetens kompatibilitet Din TR 2500 kan knyttes til alle Bluetooth-enheter som støtter A2DP-profilen, inkludert de fleste smarttelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett. Velge inngangskilden Bluetooth 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode/ Alarm«. Display:»Bluetooth«og»Searching«. Sammenkobling av Bluetoothapparat 1 Aktivere Bluetooth-funksjonen på Bluetoothenheten. 2 Start søkefunksjonen på Bluetooth-enheten. Etter kort tid vises din TR 2500 på Bluetoothenheten. 3 Velg TR 2500 på Bluetooth-enheten og koble den til. 4 Så snart Bluetooth-enheten er tilkoblet apparatet ditt, vil TR 2500 vise»bluetooth«og»connected«. Merknad: 7 Selv om TR 2500 kun kan streame lyd fra én enhet om gangen, er den i stand til å bli koblet sammen med opptil åtte apparater. Å koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet Merknader: 7 Du trenger bare å koble Bluetooth-enheten sammen med apparatet én enkelt gang. 7 Neste gang Bluetooth-enheten og TR 2500 er innenfor hverandres rekkevidde, og Bluetooth-funksjonen er slått på, vil de automatisk koble seg sammen. 7 TR 2500 vil automatisk koble seg til den siste Bluetooth-enheten den var koblet til. 7 Hvis den sammenkoblede enheten ikke oppnår automatisk tilkobling, går du til Bluetoothmenyen på enheten og velger apparat fra listen. Spill av lydsignal fra Bluetoothenheten 1 Begynn avspilling på Bluetooth-enheten. 2 Juster volumet ved å benytte» +«. 3 Begynn avspilling på Bluetooth-enheten. Merknader: 7 Du kan også kontrollere ulike funksjoner fra TR Velg spill av-pause»+5 eii«, trykk»+5 eii«på nytt for å gjenoppta avspillingen; velg forrige sang ved å trykke på»r Tuning/Skip «, velg neste sang ved å trykke på» Tuning/Skip e«. 7 Husk at avhengig av hvilken Bluetooth-enhet som brukes og strukturelle forhold kan den trådløse rekkevidden være opptil 9 meter. Koble fra Bluetooth-enheten 1 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten, eller trykk og hold på TR 2500»Menu«og bekreft med»select/i«. Skjermen endres til:»searching«. Å koble til Bluetooth-enheten igjen 1 Hvis du beveger deg utenfor rekkevidde eller slår av Bluetooth-funksjonen på enheten, vil enheten kobles fra apparatet. 2 For å koble deg til igjen, så bare skaff deg tilgang til Bluetooth Manager på Bluetoothenheten og velg TR Merknad: 7 I tilfelle et registrert TR 2500 ikke kan koble seg til Bluetooth-enheten igjen, må du fjerne TR 2500 fra Bluetooth-enhet-listen, foreta søk og koble til igjen. Automatisk avslåing Hvis Bluetooth er valgt som inngangskilde og det ikke er tilkoblet noen Bluetooth-enhet, vil TR 2500 automatisk gå i ventemodus etter 15 minutter. NORSK 85

13 TIMERMODUS Stille inn alarmtider og -modus 7 Du kan også velge menyen»alarm Setup«ved å trykke på og holde inne»mode/alarm«i standby-modus. 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»alarm«med Display:»Alarm Setup«blinker. 5 Trykk Display:»Alarm Wizard«og»Alarm Off«. 6 Aktiver alarm-standby med»r Tuning/Skip e«(»alarm On«) og bekreft ved å trykke Display:»On time«, timene blinker. 7 Still inn timene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 8 Still inn minuttene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 9 Bruk»r Tuning/Skip e«til å velge ønsket alarmmodus (daglig, én gang, helger eller ukedager). 7 Hvis alarmen er stilt inn til Once, velg dato (dag, måned, år) med»r Tuning/Skip e«og bekreft med å trykke 10 Velg alarm (»Alarm«= signaltone,»dab«= DAB-stasjon eller»fm«= FM-stasjon) med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 7 Hvis alarmen er satt til»dab«eller»fm«, velger du så den stasjonen du ønsker (kun hvis stasjonene er lagret under forhåndsinnstillinger 1 til 10) ved å bruke»r Tuning/Skip e«eller velge alternativet»last listened«(stasjonen du sist lyttet på) og bekrefter ved å trykke 11 Velg alarmvolum»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display:»Alarm saved«. 12 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Display:»e«eller» «. Avbrudd i alarm 1 Trykk på hvilken som helst knapp - bortsett fra»on/off«mens alarmen lyder. Display:»e«eller» «blinker. Alarmen (signaltone eller radio) stopper. 7 Alarmen lyder på nytt avhengig av hvor ofte knappen er trykket på (1 gang = etter 5 minutter, 2 ganger = 10 minutter, 3 ganger = 15 minutter, 4 ganger = 30 minutter. Total alarmtid er (90 minutter. Å kansellere alarm i beredskap 1 Trykk på»on/off«mens alarmen lyder. Display: aktuell tid og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper, men alarmfunksjonen fortsetter å være aktivert for neste dag på innstilt tid. Aktivere og deaktivere alarmen 1 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 2 Trykk på»mode/alarm«for å deaktivere alarmens standby. Display:»Alarm Off«og»e«eller» «forsvinner. Den innstilte alarmtiden lagres 3 Trykk på»mode«for å deaktivere alarmens standby. Display:»Alarm On«og»e«eller» «. 86 NORSK

14 TIMERMODUS Tidsur for avslåing Enheten har en utkoplingstimer, som slås av i radio-modus til et bestemt tidspunkt. Det er mulig å stille inn utkoblingstiden på mellom 90 minutter og 10 minutter, i inkrementer på 10 minutter. Velg avslåingstimer for utkoblingstimeren 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»sleep«. Display:»Set sleep time«og»sleep off«,» «blinker. 3 Still inn Timeet for avslåing med»r Tuning/Skip e«( i inkrementer på 10 minutter) og bekreft ved å trykke Display:» «. Merknader: 7 Trykk kort på»sleep«for å sjekke den gjenstående avslåingstiden. 7 Du kan også stille inn avslåingstime ved å trykke på»sleep«(i 10 minutters inkrementer). Å slå av utkoblingstimeren 1 Når du vil slå av utkoblingstimeren tidligere, velger du alternativet»sleep off«under alternativet»set sleep time«ved å trykke på»r Tuning/Skip e«, og bekrefter ved å trykke Display:» «forsvinner. SPESIELLE FUNKSJONER Angi skjermbelysning - for standby-modus Du kan velge om skjermen alltid skal vises i standby-modus, eller om den skal slukkes etter 10 sekunder. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»backlight«med 4 Velg ønsket alternativ (»10 sek«eller»on«) med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 7 Skjermen blir belyst når du trykker på en knapp. Angi skjermkontrast Dette kan optimaliseres av kontrast, avhengig av vinkelen på skjermen. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»lcd contrast«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 4 Velg kontrast med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. NORSK 87

15 SPESIELLE FUNKSJONER Kalle opp programvareversjonen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»sw version«med Display: Faktisk programvareversjon. 4 Trykk på»menu«for å avslutte visningen. Slette alle innstillinger (Tilbakestille) Med denne funksjonen kan du tilbakestille alle tilpassede innstillinger til standardinnstillinger. Alle innstillinger slettes når du gjør dette. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med på»select/i«. 3 Velg alternativet»factory Reset«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke En sikkerhetsbekreftelse vises. 4 Velg alternativet»ja«med»tuning/skip e«. 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»no«ved å trykke på»r Tuning/Skip«. 5 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. Display:»Restarting«. Fjerne DAB-radiostasjoner fra programlisten. Hvis du befinner deg i en annen del av landet, må du fjerne DAB-radiostasjonene som ikke lenger er tilgjengelig fra listen. Disse DAB-radiostasjonene er merket med "?". 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»prune«med En bekreftelsesmelding vises. 3 Velg alternativet»yes«med»tuning/skip e«. 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»no«med»r Tuning/Skip«. 4 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Du finner bare tilgjengelige stasjoner i programlisten. Programvareoppdatering Du kan installere den nyeste programvareoppdateringen hvis den er tilgjengelig. 1 Koble apparatet til en PC ved bruk av kontakten i batterirommet. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»software Upgrade«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke En bekreftelsesmelding vises. 5 Velg alternativet»yes«med»tuning/skip e«. Display:»Waiting«. 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»no«ved å trykke på»r Tuning/Skip«. 6 Start oppdateringsprogrammet på PC-en. 7 Koble enheten fra PC-en når programvareoppdateringen er ferdig. 88 NORSK

16 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /26

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer