LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO"

Transkript

1 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

2 MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert, farlig høyspenning innvendig i apparatet som kan føre til personskade. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ FRONTDEKSEL ELLER BAKDEKSEL IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES ELLER JUSTERES AV BRUKEREN. KONTAKT ET AUTORISERT SERVICEVERKSTED Pass på at små deler og batterier holdes utenfor rekkevidden til småbarn, disse må ikke svelges. Dette kan være helsefarlig og kan føre til kvelning. Advarsel: Viktig råd vedrørende hørselsvern Pass på hørselen din, det gjør vi også. Vær derfor forsiktig ved bruk av utstyret. Vårt råd: Unngå høyt volum. Barn bør passes på ved bruk av hodetelefoner. Kontroller at utstyret ikke er innstilt med for høyt volum. Advarsel! Høyt volum kan gi barn varige hørselskader. Pass på at ingen stikker inn gjenstander i hull, spalter eller åpninger i utstyret. Dette kan medføre alvorlige skader på grunn av risikoen for elektrisk støt. Utstyret skal kun åpnes av et autorisert serviceverksted. Utstyret skal kun brukes til dets bestemte formål. Dette utstyret skal kun brukes innendørs. NO 2

3 Det anbefales at brukerveiledningen oppbevares for senere bruk. Miljøbeskyttelse Dette utstyret oppfyller kravene vedrørende begrensninger i bruk av skadelige materialer i elektrisk og elektronisk utstyr. For å beskytte miljøet, skal alt elektrisk og elektronisk utstyr kastes i samsvar med gjeldende forskrifter med delaktighet fra både leverandører og brukere. Symbolet viser at dette utstyret ikke skal kastes som usortert husholdningsavfall, men leveres til nærmeste kommunale gjenvinningsstasjon. Utstyrets ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. Pass på at ikke gardiner, aviser, møbler eller andre gjenstander dekker til ventilasjonsåpningene. Overoppheting kan føre til feilfunksjoner og redusere levetiden til utstyret. Oppvarming Utstyret må ikke utsettes for direkte sollys eller plasseres i nærheten av varmeovner eller åpen ild. Pass på at ikke ventilasjonsåpningene er tildekket. Fuktighet og rengjøring Utstyret er ikke vanntett. Utystyret må ikke senkes ned i vann. Ikke la utstyret komme i kontakt med vann. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller slipemidler som kan skade utstyret. For rengjøring, bruk en myk, fuktet klut. Gjenbruk Batterier og emballasje skal ikke kastes som husholdningsavfall. Batteriene skal leveres på innsamlingsteder for brukte batterier. Emballasjen er produsert miljøvennlig. 3

4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Brukerveiledningen bør leses før utstyret tas i bruk. 2. Brukerveiledningen bør oppbevares for senere bruk 3. Alle advarsler på utstyret og i brukerveiledningen skal følges. 4. Alle brukerinstruksjoner skal følges. 5. Utstyret skal ikke brukes i nærheten av vann, f.eks nær badekar, kjøkkenbenk, vaskerom, svømmebasseng eller i fuktige rom. 6. Åpningene i utstyret sørger for riktig ventilasjon og forhindrer overoppheting. Utstyret bør plasseres slik at ventilasjonsåpningene ikke blir blokkert. Ikke plasser utstyret i sengen, på sofaen, på tepper eller andre lignende overflater som kan blokkere åpningene. Plassering av utstyret i bokhyller eller skap kan gi liten lufttilstrømning gjennom ventilasjonsåpningene og bør unngås. 7. Utstyret må ikke plasseres i nærheten av varmekilder som f.eks radioatorer, ovner eller andre steder som produserer varme. 8. Utstyret skal kun tilkobles nettspenningen som er angitt i brukerveiledningen eller merket på utstyret. 9. Pass på at strømledningen legges slik at den ikke blir tråkket på eller blir klemt av gjenstander som plasseres på ledningen. 10. Hvis utstyret ikke skal brukes over lengre tid, skal nettspenningen og antennen frakobles. 11. Pass på at utstyret ikke utsettes for fuktighet og vannsprut og at væsker ikke kommer inn gjennom utstyrets åpninger. 12. Utstyret skal leveres til et autorisert serviceverksted når: a. Strømledningen eller kontakten er blitt skadet. b. Gjenstander eller væsker har kommet inn i utstyrets åpninger. c. Utstyret er blitt utsatt for regn eller fuktighet. d. Utstyret fungerer ikke normalt. e. Utstyret har falt i golvet eller fått utvendige skader. f. Utstyret viser store endringer i virkemåten. 13. Brukeren skal ikke forsøke å utføre service på utstyret bortsett fra det som er beskrevet i brukerveiledningen. All annen service skal utføres av autorisert serviceverksted. 14. Ta alltid ut strømledningen før rengjøring. Ikke bruk rengjøringsmidler, bruk bare en myk, fuktet klut. 15. Under tordenvær eller ved lengre periode hvor utstyret ikke skal brukes, skal nettspenningen og antennen frakobles. 16. Be om en sikkerhetssjekk av utstyret hos et autorisert serviceverksted. 17. For å unngå brann og elektrisk støt, må ikke veggkontakter og skjøteledninger overbelastes. 18. Strømledningen frakobles og batteriene tas ut ved feilfunksjoner på utstyret. Disse tilkobles igjen etter en kort stund. 4

5 Valg av riktig volum Hvis du lytter kontinuerlig på høy musikk, vil hørselen din gradvis bli tilpasset dette volumet og gir deg inntrykk av at volumet er lavere. Hva som kan virke normalt for deg, kan være skadelig. For å beskytte deg mot dette, sett volumet på et lavt nivå. Øk volumet sakte inntil du kan høre klart og tydelig uten problemer Skader på hørselen kan være omfattende og kan ikke reverseres. Hvis du merker problemer med hørselen, kontakt din lege. Installasjon Unngå installasjon av utstyret på følgende steder: 1. I direkte sollys, ved varmeovner eller i lukket bil. 2. Høy temperatur eller høy fuktighet 3. I støvfylte omgivelser 4. På steder med kraftige vibrasjoner. Plassering Utstyret må plasseres i loddrett posisjon. Ikke sett utstyret oppå forsterkere eller annet utstyr som kan gi varme. Strømforsyning Pass på følgende for å unngå feilfunksjoner, brann eller elektrisk støt: Kontroller at nettspenningen stemmer overens med det som er angitt på utstyret. Utstyret skal bruke AC 230V / 50Hz. Trekk i støpselet og ikke i ledningen når du skal ta ut strømledningen fra veggkontakten. Ikke ta på strømledningen med våte hender. Pass på at strømledningen ikke kommer i nærheten av varme gjenstander. Slå av strømmen og kontakt et autorisert serviceverksted hvis utstyret har falt i golvet eller er blitt skadet på annen måte. 5

6 Batteri Hold batteriene unna barn og kjæledyr. Pass på riktig polaritet ved montering av batteriene. Feil polaritet kan forårsake personskade og/eller skade på utstyret. Fjern gamle batterier fra utstyret. Ta ut batteriene hvis utstyret ikke skal brukes på en stund. Batteriene må ikke kastes i ovnen. Batteriene må ikke utsettes for varme. Batteriene skal ikke kastes som husholdningsavfall. Batteriene skal leveres på innsamlingsteder for brukte batterier eller kommunal gjenvinningsstasjon. Følg batteriprodusentens instruksjoner for sikkerhet, bruk og avhending. 6

7 OVERSIKT Sett ovenfra 1 light+ Sterkere lys 2 light- Svakere lys 3 on/off Lampe på/av 4 mem+ Tilgang til minne 5 snooze/sleep Innstilling av timér, viser gjenværende sovetid, snoozefunksjon etter alarmaktivering. 6 sound selector Valg av naturlyder; skog, bekk eller hav. 7 al.off Slår av/på radio, naturlyder og alarm. 8 vol- Minsker volumet 9 vol+ Øker volumet 10 function Funksjonsvelger; radio og naturlyder 11 al.2 set Innstilling for alarm 2 12 tune+ Radio: søker oppover i frekvendsbåndet Alarm: Velg tid, alarmmodus og volum 13 tune- Radio: søker nedover i frekvendsbåndet Alarm: Velg tid, alarmmodus og volum 14 al.1 set Innstilling for alarm 1 15 clk. set mem Innstilling av klokke Forhåndsinnstilling av radiostasjoner 16 speaker Høyttaler 7

8 Sett forfra Sett bakfra 17 Display 18 Merkeetikett (bunn) 19 Batterirom (bunn) 20 Strømledning 21 Linje inn kontakt 22 FM antenne Monteringsanvisning Fig. A Lampeskjerm Festering Pakk ut utstyret og legg det på et flatt underlag. 1. Skru festeringen mot urviseren for å løsne lyspæreholderen som vist i figur A. 8

9 Fig. B Fig. C Festering Lampeskjerm Lyspære 2. Ta av lampeskjermen som vist i figur B. 3. Snu lampeskjermen rundt og plasser den på toppen av pæreholderen som vist i figur C. Sett på plass festeringen ved å skru den med urviseren. 4. Før montering eller bytte av lyspære, trykk on/off for å slå av strømmen. Ta ut strømkabelen fra kontakten. Ikke dra i kabelen, hold alltid i støpselet. 5. Skru forsiktig lyspæren mot urviseren og ta den ut av pæreholderen. ADVARSEL: Ikke skift lyspæren straks den har gått. Vent til den har avkjølt seg. Slå av strømmen og sjekk at strømkabelen er frakoblet. 6. Monter en standard lyspære (E27 type A, max 60W). 7. Sett inn strømledningen igjen. 8. Trykk on/off for å slå på strømmen. Pæreholder Lampefot 9

10 TILKOBLINGER Antenne Klokkeradioen er utstyrt med FM teleskopantenne. Antennen må justeres for best mulig mottaking. Strømforsyning Før du plugger inn støpselet i veggkontakten, kontroller at monteringsinstruksjonene er blitt fulgt. Trykk al.off på toppen av enheten for å slå på utstyret. Strømforsyning Utstyret skal tilkobles 230V/50Hz nettspenning. Batteri CR2032 (medfølger ikke) brukes kun som backup-batteri for klokken. Ta ut batteriet hvis utstyret ikke skal brukes over lengre periode. Montering av backup batteri Sett inn backup-batteriet i batterirommet i bunnen av utstyret. Du må bruke en Philips skrutrekker for å åpne lokket til batterirommet. Pass på riktig polaritet. Det anbefales å bytte backup-batteriet hvert år. Alle innstillinger (alarm, forhåndsvalgte stasjoner etc) beholdes under strømbrudd eller ved frakobling av strømmen ved bytte av lyspære fordi utstyret automatisk skifter til backup-batteriet. MERK! Gamle batterier skal kastes iht. gjeldende miljøforskrifter, dvs. innleveres på innsamlingssteder for brukte batterier eller på kommunal gjenvinningsstasjon. Linje inn kontakt Du kan tilkoble en MP3-spiller eller annet audio-utstyr via 3,5mm audiokabel (medfølger ikke) i Linje-inn kontakten for avspilling via klokkeradioen. 10

11 VIRKEMÅTE Slå på lampen Trykk on/off for å slå på lampen. Displayet viser og innstillingen av lysstyrken som L01 til L20. Trykk light+ eller light- for å justere lysstyrken. Slå av/på radioen Trykk al.off for å slå på radioen. Velg modus med funksjonvelgeren, skift mellom FM og naturlydene skog, bekk eller hav. Trykk vol+ eller vol- for å justere volumet mellom v00 og v20. Etter bruk skal utstyret slås av. For å spare energi, slå av utstyret hvis utstyret ikke skal brukes i en lengre periode. Klokken vises i hvilestilling. Utstyret er laget for kontinuerlig bruk, enten i på-stilling eller i hvillestilling. Innstilling av klokken Ved første gangs bruk viser klokken 00:00. Gjeldende tid og timére kan bare innstilles i hvilestilling. Trykk og hold clk.set mem for å starte innstilling av gjeldende tid og 12Hr vises. Trykk tune+ eller tune- for å skifte mellom 12 timer eller 24 timers format. Displayet viser 12Hr eller 24Hr. Bekreft valget med clk.set mem. Ved valg av 12 timers format vises AM eller PM foran gjeldende tid. Nå blinker timer i displayet. Trykk tune+ eller tune- for å stille timer. Trykk og hold knappen for hurtigvalg eller trykk kort for å øke eller minske innstillingen med 1 time. Trykk clk.set mem for å bekrefte valget. Nå blinker minutter i displayet. Trykk tune+ eller tune- for å stille minuttene. Trykk og hold knappen for hurtigvalg eller trykk kort for å øke eller minske innstillingen med ett minutt. Trykk clk.set mem for å bekrefte valget. Gjeldende tid er nå innstilt. 11

12 Naturlyder Klokkeradioen leveres med tre innebygde naturlyder som kan velges med funksjonsvelgeren. Deretter velges ønsket lyd; skog, bekk eller hav med lydvelgeren. Innstillingen vises i displayet. Radio Trykk al.off for å slå på radioen. Hvis naturlyder er valgt, trykk funksjonsvelgeren inntil fm og frekvensen vises i displayet. Trykk vol+ eller vol- for å justere lydstyrken mellom 00 og 20. Trykk tune+ eller tune- for å stille inn din favorittstasjon. Et kort trykk ved manuell søking for IF opp eller ned. Et stepp i FM-båndet tilsvarer 0,05MHz. Trykk og hold for å starte autosøk. Ved søking etter neste stasjon, stopper søkingen og radioen starter å spille. Frekvensen vises sammen med frekvensbåndet fm. al.off for å slå av radioen. Radioen leveres med FM teleskopantenne som må stilles inn for best mulig mottaking. Forhåndslagring av stasjoner Trykk al.off for å slå på radioen som vanlig. Trykk tune+ eller tune- for å stille inn din favorittstasjon og juster lydstyrken. Trykk og hold deretter clk.set mem inntil displayet viser M og et blinkende tall som tilsvarer minneplassen. Trykk tune+ eller tune- for å velge ønsket minneplass og trykk clk.set mem for å bekrefte. Du kan lagre flere stasjoner ved å følge beskrivelsen over. Inntil 10 stasjoner kan lagres. Trykk mem+ for å bla gjennom de lagrede stasjonene. Innstilling av alarm Trykk al.1 set for å vise alarminnstilling. Trykk og hold al.1 set i noen sekunder inntil timer blinker. Velg time med tune+ eller tune-. Trykk og hold knappen for hurtigvalg eller gjør korte trykk for å øke eller minske innstillingen med 1 time om gangen. Trykk al.1 set for å bekrefte. Nå vil minutter blinke i displayet. Trykk tune+ eller tune- for å velge minutter. Trykk og hold knappen for hurtigvalg eller gjør korte trykk for å øke eller minske innstillingen med 1 minutt om gangen. Trykk al.1 set for å bekrefte. 12

13 Nå er alarmtiden for alarm 1 valgt og du må velge ønsket alarm modus. Enten radio, naturlyder eller buzzer blinker i displayet og du velger ønsket modus med tune+ eller tune-. Hvis du ønsker å våkne opp til radio, må du velge stasjon. Hvis du ønsker å våkne opp til naturlyder, må du velge en passende lyd. For buzzer trenger du ikke velge. Etter valg av alarm modus, må du velge lydstyrke. Trykk al.1 set igjen. V og et tall (volumnivå) blinker i displayet. Trykk tune+ eller tune- for å velge ønsket lydstyrke og bekreft med al.1 set. Nå gjenstår bare innstiling av lysstyrken for sengelampen. L og en tall (lysstyrkenivå) blinker i displayet. Velg lysstyrken med tune+ eller tune- og bekreft med al.1 set. Alle innstillinger er nå valgt for alarm 1 og vises i displayet. Still alarm 2 som beskrevet over, men velg og bekreft ved å trykke al.2 set. Våkne opp til radio/naturlyder/buzzer Til forhåndsvalgt tid vil enheten vekke deg med buzzer, favoritt radiostasjon eller naturlyder og med lys i sengelampen. Trykk al.off for å koble ut alarm 1 eller 2 (avhengig av dine innstillinger) for i dag. eller forsvinner fra displayet. Du vil bli vekket igjen neste dag til samme tid med samme innstilling. Snooze Hvis du ønsker å småblunde noen ekstra minutter, trykk snooze/sleep når alarmen går. Ca. 9 minutter senere vil alarmen starte igjen. Snooze-funksjonen kan gjentas i ca. 1 time før funksjonen kanselleres automatisk. Sov til radio/naturlyder Velg mellom naturlyder og radio og velg lydstyrke. Trykk snooze/sleep for å åpne sleep timeren og displayet viser 90. Trykk gjentatte ganger på snooze/sleep for å endre tiden til 80, 70, 60, 50, 40, 30,20 eller 10 minutter. Den valgte tiden visen i displayet. Radioen slås av etter den forhåndsvalgte tiden. Trykk kort på snooze/sleep hvis du ønsker å sjekke hvor lang tid det er igjen til radioen slås av automatisk. For å koble ut sleep timeren, trykk og hold snooze/sleep inntil tiden forsvinner i displayet. 13

14 Feilsøking Hvis det oppstår en feil, sjekk først listen nedenfor før du leverer utstyret til reparasjon. Hvis du ikke klarer å løse problemet selv, kontakt et autorisert serviceverksted. ADVARSEL! Enheten skal ikke åpnes. Overlat alltid service og vedlikehold til et autorisert serviceverksted. Symptom Årsak Løsning Ikke lyd Volumet er satt for lavt. Juster lydvolumet. Nettspenning er ikke Tilkoble nettspenning. tilkoblet. Feilfunksjoner Elektriske utladninger Slå av enheten og deretter slå på igjen. Alternativt, slå av enheten, frakoble støpselet, ta ut backup-batteriet og deretter tilkobles alt igjen. Dårlig Dårlig signal. Juster antennen. mottaking Interferens fra andre Hold avstand til andre elektriske apparater elektriske apparater (TV, VCR, PC, etc) Utstyret gir mulighet til å våkne med naturlig lys. Før alarmen går, vil den innebygde lampen sakte begynne å lyse opp rommet og vil på den måten simulere en soloppgang. Den ønskede vekketiden må programmeres senest 30 minutter før vekkingen skal skje. 14

15 Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning Backup for klokke, innstillinger Frekvensområde Dimensjoner Vekt AC 230V - 50Hz DC 3V (1 x CR2032 Lithium batteri) FM 87,5 MHz MHz ca. 180 x 180 x 360 mm ca. 1,1 kg (uten batteri) Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 15

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer