PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL"

Transkript

1 PORTABLE RADIO Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

2

3 MUSIC 81 DISPLAY ALARM TIME SEARCH MEMO PRESET 1/6... 5/10 ON/OFF SNOOZE SLEEP ANTENNA 0 AC ~ BATTERIE "! VOLUME + LOCAL DIST FM SW MW LW TUNING 3

4 БЪЛГАРСКИ 5 БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ 6 ПРЕГЛЕД 7 ЗАХРАНВАНЕ 8 НАСТРОЙКИ 10 РЕЖИМ РАДИО 11 АЛАРМЕН РЕЖИМ ČESKY 13 BEZPEČNOST A INFORMACE 14 PŘEHLED 15 NAPÁJENÍ 16 NASTAVENÍ 18 REŽIM RÁDIA 19 REŽIM BUDÍKU ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 22 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 23 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 24 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦ ΝΟΥ 27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ HRVATSKI 29 SIGURNOST I INFORMACIJE 30 PREGLED 31 NAPAJANJE 32 POSTAVKE 34 RADIO REŽIM 35 ALARM REŽIM MAGYAR 37 BIZTONSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ 38 ÁTTEKINTÉS 39 TÁPFORRÁS 40 BEÁLLÍTÁSOK 42 RÁDIÓ ÜZEMMÓD 43 ÉBRESZTÉS ÜZEMMÓD LIETUVIŲ 45 SAUGA IR INFORMACIJA 46 APŽVALGA 47 MAITINIMO ŠALTINIS 48 NUOSTATOS 50 RADIJO REŽIMAS 51 ŽADINTUVO REŽIMAS 4 РУССКИЙ 53 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 54 ОБЗОР 55 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 56 НАСТРОЙКИ 58 РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА 59 РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА 61 SIKKERHET OG INFORMASJON 62 OVERSIKT 63 STRØMFORSYNING 64 INNSTILLINGER 66 RADIOMODUS 67 ALARMMODUS SLOVENŠČINA 69 VARNOST IN INFORMACIJE 70 PREGLED 71 ELEKTRIČNO NAPAJANJE 72 NASTAVITVE 74 RADIJSKI NAČIN 75 NAČIN BUDILKE

5 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette apparatet er laget til avspilling av lydsignaler. Enhver annen bruk er strengt forbudt. 7 Kontroller at enheten er beskyttet mot vanndrypp eller -sprut. 7 Ikke plasser beholdere, slik som vaser, på enheten. Disse vil kunne velte(s) og søle væske på elektroniske komponenter, noe som vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Ikke plasser åpen ild, slik som for eksempel stearinlys, på enheten. 7 Bruk apparatet kun i et moderat klima. 7 Kontroller at enheten er tilstrekkelig ventilert ved å plassere det minst 10 cm fra andre gjenstander. Dekk ikke til utstyret med aviser, duker, gardiner, osv. 7 Dersom det oppstår feil på grunn av utladninger av statisk elektrisitet eller raske, forbigående brak, nullstill enheten. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Når du skal bestemme deg for hvor du vil plassere enheten, vær oppmerksom på at møblers overflater er dekket av ulike typer lakk og plast, hvorav de fleste inneholder kjemiske tilsetningsstoffer. Disse tilsetningsmidlene kan føre til korrosjon på apparatets støtter, noe som etterlater rester på møblers overflater som kan være vanskelige eller umulige å få bort. 7 Ikke bruk noe rengjøringsmiddel, da dette kan skade den omsluttende kassen. Rengjør apparatet ved hjelp av en ren, tørr klut. 7 Åpne aldri den omsluttende kassen rundt apparatet. Produsenten kommer ikke til å akseptere noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av uriktig håndtering. 7 Sørg for at strømstøpselet er lett tilgjengelig. 7 NB! Ved langvarig lytting på høye volum med øretelefonene, kan dette skade hørselen din. Miljømessig bemerkning Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Dette indikeres av dette symbolet på produktet, i brukerhåndboken og på pakningen. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere de brukte produktene. Tekniske data Denne enheten er støyundertrykket ifølge de gjeldende EU-direktivene. Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Typeskiltet befinner seg på bunnen av enheten. Strømtilførsel: 230 V ~, 50/60 Hz Maks. strømforbruk: Drift < 5 W, Stand-by < 0,5 W Effekt: DIN 45324, 10% THD 1200 mw Frekvensbånd: FM 87, ,0 MHz MW khz LW khz SW 5, ,6 MHz ( m) Dimensjon og vekt: B x H x T 300 x 160 x 100 mm Vekt omtrent. 1,22 kg Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer. 61

6 OVERSIKT Vennligst se figuren på side 3. DISPLAY For visning av tid og alarmtid. Skifter display mellom radiokanal-navn, frekvens og tid mens radioen er i radio-modus. ALARM Slår over alarmfunksjonen mellom radiostasjon, signaltone og Av; aktiverer alarmtidsinnstillingen. TIME Aktiverer tidsinnstillingen. SEARCH For automatisk innstilling av radiokanaler. MEMO Lagrer radiokanaler på de forhåndsinnstilte knappene 1/6 til 5/10. 1/6... 5/10 Forhåndsinnstilte knapper for å lagre og velge radiokanaler (å trykke på disse én gang velger kanalposisjonene 1-5; å trykke på dem en gang til velger kanalposisjonene 6-10). ON/OFF Slår apparatet på og av. Slår av alarmsignalet (signaltone eller radiokanal) når alarmfunksjonen er aktivert. Trykk på og hold nede for å deaktivere og aktivere knappene. SNOOZE Avbryter alarmfunksjonen. SLEEP For å stille inn dvaletidsuret. ANTENNA Teleskopisk antenne for FM- og SW-mottak. DIST. LOCAL Slår over mellom mottak over korte avstander og mottak over lange avstander. FM MW LW SW Slår over mellom FM- (VHF-), MW- (mellombølge-), LW- (langbølge-) og SW- (kortbølge-) frekvens. TUNING For å manuelt stille inn på en radiokanal. For å stille tid, ukedag og alarmtid. BATTERY Batteridels-deksel. 9 khz 10 khz I batteridelen; endrer frekvenstrinn for MWfrekvens. AC ~Kontakt for den medfølgende strømkabelen. 0 Øretelefon-kontakt (3,5 mm stereoplugg); monoavspilling via øretelefoner. Høyttaleren på enheten slås av automatisk.! " For å stille inn tonen. VOLUME + Justerer volumet. 62

7 STRØMFORSYNING Bruk med nettstrøm Kontroller at nettspenningen på typeplaten (på undersiden av enheten) tilsvarer den lokale nettstrømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med din spesialforhandler. 1 Plugg den strømledningen som følger med inn i»ac ~ «apparatets kontakt. 2 Sett strømledningen inn i kontakten (230 V ~, 50/60 Hz). Forsiktig: 7 Apparatet er koblet til strømnettet ved hjelp av ledningen. Trekk ut strømledningen når du ønsker å koble enheten helt fra strømnettet. 7 Trekk ut støpselet for å koble enheten fra strømnettet. Kontroller at støpselet er lett tilgjengelig under bruk, og ikke hindres av andre gjenstander. Merk: 7 Dersom det er batterier i apparatet, slås disse av automatisk ved drift fra strømnettet. Bruk med batteri Apparatet kan også drives ved å benytte standardbatterier (følger ikke med). I så fall må du ta ut strømledningen. 1 Åpne batteriavdelingen ved å trykke på det merkede området og ved å skyve dekslet sidelengs. 2 Sett inn fire batterier (4 x 1,5V, type IEC, AM 1, LR 20, D-størrelse) i henhold til polariteten som er merket av i batteriavdelingen. 3 Lukk batteriavdelingen. Merknader: 7 Ikke utsett batteriene for eksterm varme, som er forårsaket av direkte sollys, varmeovner eller brann. 7 Ta ut batteriene når de er utladet eller når du vet at enheten ikke skal brukes på lengre tid. Når batteriet nærmer seg utladning, kommer det opp et batterisymbol og blinker på skjermen. Denne funksjonen virker ikke når strømledningen er satt inn i apparatet. 7 Vi tar ikke på oss noe ansvar for skade som skyldes lekkasjer fra batteriene. Miljømessig bemerkning: 7 Batterier, inkludert slike som ikke inneholder tungmetaller, skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes på miljøvennlig vis. Sjekk hvilke regler som gjelder i ditt område (land). Å sette inn reservebatterier Når apparatet får strøm fra strømnettet, sikrer reservebatterier at de innstillingene som er lagret ikke går tapt i tilfelle et strømbrudd eller når apparatet plutselig kobles ut fra strømnettet. 1 Åpne batteriavdelingen ved å trykke på det merkede området og ved å skyve dekslet sidelengs. 2 Når du legger i batterier (micro type, 2 x 1,5V/AM 4/LR 03, AAA-størrelse) i den lille delen, vær nøye med polariteten som er merket på delens bunn. Merk: 7 Dersom det ikke settes i noen batterier og det ikke er noen strømforsyning fra strømnettet, har du omtrent 10 sek. på deg til å bytte reservebatterier. 63

8 INNSTILLINGER Automatisk innstilling av radiokanaler Merknad: 7 Utvid den teleskopiske antennen. 1 Når enheten kobles til strømnettet for første gang eller batteriene settes inn for første gang, begynner enheten automatisk et FM-stasjonssøk og lagrer de ti første kanalene med sterke signaler på de forhåndsinnstilte knappene fra 1 til 10. Display:»SERCHING FM PLEASE WAIT«. Merknader: 7 Du kan også stille inn kanaler manuelt og lagre dem på de forhåndsinnstilte knappene. 7 MW-, LW- og SW-radioprogrammer må stilles inn og lagres manuelt. Manuell innstilling av radio kanaler 10 radioprogrammer (FM, MW, LW og SW) kan hver og en lagres på kanalknappene fra 1 til Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 2 Trykk på» FM MW LW SW«for å velge bølgelengde. 3 Finn og still inn på kanal ved å bruke»tuning«. Display: Frekvensen endres i 50 khz-trinn (FM), 9 khz- eller 10 khz- trinn (MW, det kommer an på bryteren) 1 khz-trinn (LW) eller 5 khz-trinn (SW); eller trykk på»search«. Det automatiske søket settes igang, idet søkets retning er avhengig av om frekvensen er justert opp eller ned med»tuning«. Det stanser på den neste stasjonen med et sterkt signal. 4 Trykk på»memo«for å aktivere minnefunksjonen. Display:»MEMORY«blinker. Merknad: 7 Hvis du ikke trykker på noen knapp innen seks sekunder, vil enheten avslutte minnemodus uten å gjøre noen endringer. 5 Trykk på ønsket forhåndsinnstillings-knapp»1/6«til»5/10«én gang (de forhåndsinnstilte kanalene 1 til 5) eller to ganger (de forhåndsinnstilte kanalene 6-10). Display: F.eks.»I«,»MEMORY«blinker. 6 Trykk igjen på»memo«for å lagre kanalen. Display: Frekvens,»4«og»MEMORY«, og deretter kanalnavnet. Å automatisk stille klokken Når enheten for første gang er koblet til strømnettet eller batteriene for første gang er satt inn, blir tid og ukedag stilt inn automatisk i løpet av demo-programmet etter at det automatiske kanalsøket er fullført - forutsatt at en RDS-kanal med RDS-signal kan tas inn. Mens du venter på et RDS-tidssignal, blinker»w«på displayet. Hvis tidssignalet er mottatt og riktig tid og ukedag er stilt inn, forblir»w«konstant. Grundig kan ikke garantere riktig overføring av RDS-tidssignal. Å stille klokken manuelt 1 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 2 Fortsett å trykke på»time«til timene blinker på displayet. Merknad: 7 Hvis du ikke trykker på noen knapp innen seks sekunder, vil enheten avslutte innstillingsmodusen. Alle endrede innstillinger vil bli lagret. 3 Trykk på»tuning«for å stille inn timer og trykk på»time«for å bekrefte. Display: Minuttene blinker. 4 Trykk på»tuning«for å stille inn minutter og trykk på»time«for å bekrefte. Display: Ukedagene blinker. 64

9 INNSTILLINGER 5 Trykk på»tuning«for å stille inn ukedager og trykk på»time«for å bekrefte. Display:»24HR«eller»I2HR«. 6 Trykk på»tuning«for å stille inn 24-timerseller 12-timers-format og trykk på»time«for å bekrefte. 7 Trykk på»tuning«for å slå på RDS-tidssynkroniseringen (CT ON) eller for å slå av (CT OFF). 8 Trykk på»time«for å bekrefte innstillingen. Display: Aktuell tid og ukedag. Hvis 12-timers-formatet velges, vises»pm«i andre halvdel av dagen. Å stille inn alarmtid 1 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 2 Idet apparatet er slått av, trykker du på»alarm«. Display: Den sist innstilte alarmtiden. 3 Hold nede»alarm«inntil timen blinker på displayet. Merknad: 7 Hvis du ikke trykker på noen knapp innen seks sekunder, vil enheten avslutte innstillingsmodusen. Alle endrede innstillinger vil bli lagret. 4 Trykk på»tuning«for å stille inn timen og trykk på»alarm«for å bekrefte. Display: Minuttene blinker. 5 Trykk på»tuning«for å stille inn minuttene og trykk på»alarm«for å bekrefte. Display: Den innstilte alarmtiden. Etter kort tid, skifter displayet til aktuell tid. Å deaktivere knappene 1 Trykk på og hold nede»on/off«for å deaktivere knappene. Display:»P«. 2 Trykk på og hold nede»on/off«for å aktivere knappene. Display:»P«forsvinner fra displayet. Å endre frekvenstrinn 1 Bruk»9 khz 10 khz«(i batteridelen) for å endre frekvenstrinn (MW 9/10 khz). Forsiktig: 7 Å endre frekvenstrinn sletter alle lagrede innstillinger (innebærer reset). Å stille inn mottaksfølsomheten (for SW-bånd) 1 Sett bryteren» DIST. LOCAL«i posisjonen» DIST.«. Følsomheten er satt til høyt, med andre ord, langtrekkende, mottak. 2 Hvis signalet er for sterkt, og forårsaker forvrengning, flytter du bryteren» DIST. LOCAL«til» LOCAL«(lav følsomhet). 65

10 RADIOMODUS Å slå på og av 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Den sist valgte kanalen aktiveres uavhengig av frekvens (såk. Last Station Memory). 2 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. Display:»GOOD BYE«kort, deretter aktuell tid og ukedag. Antenne For et optimalt FM- og SW-mottak er det tilstrekkelig å forlenge den teleskopiske antennen og rette den tilsvarende i riktig retning. Radioen har en innebygd stangantenne for LW- og MWmottak. Snu enheten rundt for å rette antennen i riktig retning. Å velge frekvens 1 Flytt» FM MW LW SW«for å velge frekvens. Å velge lagrede kanaler 1 Velg ønsket kanal ved hjelp av kanalknappene»1/6«til»5/10«, trykk én gang: Forhåndsinnstillingene 1 til 5, trykk to ganger: Forhåndsinnstillingene 6 til 10. RDS-kanaltjeneste RDS (Radio Data System) er et informasjonssystem som overføres som tillegg av de fleste FM-stasjoner. Hvis enheten for tiden tar inn en RDS-kanal, vises kanalnavnet, f.eks.»energy«og»f«. Å søke etter RDS-kanaler 1 Å søke etter ønsket RDS-kanal ved hjelp av»tuning«.»f«dukker opp på displayet. Etter kort tid vises kanalnavnet hvis mottaksstyrken er tilstrekkelig. Å ringe opp RDS-informasjon Når en RDS-kanal tas inn, vises frekvensen raskt, og deretter vises kanalnavnet kontinuerlig. 1 Trykk på»display«gjentatte ganger. Følgende displyer skal vises i rekkefølge etter hverandre: Radiotekst (hvis tilgjengelig), programtype, kanalnavn, aktuell tid og ukedag Å justere volumet. 1 Juster volumet ved hjelp av» VOLUME +«Å justere tonen 1 Juster tonen ved hjelp av»! "«. Å lytte ved hjelp av øretelefoner 1 Sett øretelefon-pluggen (ø 3.5 mm, stereo) inn i»0«kontakten på venstre side av apparatet. Høyttaleren på enheten slås av automatisk. Forsiktig: 7 For stort lydtrykk fra øre- eller hodetelefoner kan medføre tap av hørsel. 66

11 ALARMMODUS Alarm med signaltone 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 2 For å stille inn alarmsignalet på signaltone (»e«), trykk»alarm«inntil»e«dukker opp på displayet. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. 3 Trykk kort på»alarm«for å sjekke alarmtiden. Display: Innstilt alarmtid og»e«. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. Alarmen slås på med en signaltone på det angitte tidspunktet. Alarm med radiokanal 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 2 Flytt» FM MW LW SW«for å velge bølgelengde. 3 Velg ønsket kanal ved hjelp av kanalknappene»1/6«til»5/10«, (trykk én gang: Forhåndsinnstillingene 1 til 5, trykk to ganger: Forhåndsinnstillingene 6 til Juster alarmvolumet ved hjelp av» VOLUME +«. 5 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 6 Velg radioalarm (» «) ved å trykke på»alarm«inntil» «dukker opp på displayet. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. 7 Trykk kort på»alarm«for å sjekke alarmtiden. Display: Innstilt alarmtid og» «. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. Den radiokanalen som er valgt, slås på til innstilt alarmtid. Viser kort alarmtid 1 Idet apparatet er slått på, trykker du kort på»alarm«. Visningen endres fra frekvens eller kanalnavn til innstilt alarmtid. Display:»e«eller» «. Etter kort tid, endres displayet tilbake til frekvens eller kanalnavn; eller idet apparatet er slått av, trykker du på»dis- PLAY«. Visningen endres fra gjeldende tid til innstilt alarmtid. Display:»e«eller» «. Etter kort tid, skifter displayet tilbake til aktuell tid. Å avbryte alarmen 1 Trykk på»snooze«mens alarmen lyder. Display:»e«eller» «blinker. Alarmen (signal eller radio) stopper. Alarmen slås på igjen i 5-minutters-intervaller (total alarmtid er 90 minutter). Å kansellere alarmen for dagen 1 Trykk på»on/off«mens alarmen lyder. Display: Aktuell tid og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper, men alarmfunksjonen er fortsatt aktivert for neste dag på det innstilte tidspunktet. Å deaktivere/aktivere alarmens stand-by 1 For å deaktivere alarmens stand-by, trykk på»alarm«inntil»e«eller» «ikke lenger vises på displayet. Den innstilte alarmtiden er lagret. 2 For å aktivere alarmens stand-by, trykk på»alarm«inntil»e«eller» «vises på displayet. 67

12 ALARMMODUS Tidsur-modus Enheten har en tidsinnstillingsfunksjon som slår den av i radio-modus på et bestemt tidspunkt. Det er mulig å stille inn ni utkoblings-tider mellom 90 og 10 minutter. Å slå på dvaletidsuret 1 Trykk på»sleep«for å slå på apparatet. Display:» «og»sleep 90«. Du vil få høre radiokanalen som sist ble valgt. 2 For å stille inn avslåingstid (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10), trykk på»sleep«så mange ganger som nødvendig. Display:» «, på kort tid, for eksempel»sleep 30«, og deretter kanalnavn eller frekvens. Merknad: 7 Trykk for kort tid på»sleep«for å sjekke gjenværende utkoblingstid. Å slå av dvaletidsuret tidlig 1 For å slå av dvaletidsuret tidlig, fortsett å trykke på»sleep«inntil»sleep 00«for kort tid dukker opp på displayet. Display:» «forsvinner fra displayet. Apparatet slås av; eller trykk på»snooze«. eller trykk på»on/off«. 68

13 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /14

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

PORTABLE RADIO. Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

PORTABLE RADIO. Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR PORTABLE RADIO Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR MUSIC 61 ANTENNA ON/OFF +5 M SNOOZE PRESETS 1/5 6/10! " + VOL. - 0 e ALARM MODE AC ~ OPEN TUNING - + SLEEP 3 DEUTSCH

Detaljer

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ NO GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL NO ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 NORSK 05-17 4 OPPSETT OG

Detaljer

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

IP-100. Multimedia Audio System For ipod. Brukerveiledning

IP-100. Multimedia Audio System For ipod. Brukerveiledning IP-100 Multimedia Audio System For ipod Brukerveiledning Sikkerhetsanvisninger ADVARSEL CAUTION Fare for elektrisk støt Må ikke åpnes Advarsel: For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal dekselet

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Takk for at du har kjøpt dette produktet. Denne walkie-talkieen tilbyr nytt design, forbedrede funksjoner, solid ytelse og enkel tilgjengelighet. Vi er sikker på

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Natt- og dagkalender

Natt- og dagkalender Brukerveiledning Natt- og dagkalender med Bilde Art.nr 502252 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Tidsintervallene... 5 Batteribackup... 6 Bytte

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB NO PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 RCD 1445 USB 6 OPPSETT

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103 OPEN Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 2 Sikkerhetsadvarsler og innhold Vennligst les før installering. Hvis

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

HAIR AND BEARD TRIMMER TOUCH CONTROL MC 7240

HAIR AND BEARD TRIMMER TOUCH CONTROL MC 7240 HAIR AND BEARD TRIMMER TOUCH CONTROL MC 7240 DE EN ES FR IT SV NL PL TR PT NO EL A B C D E F G H I J K 3 SIKKERHET Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser

Detaljer

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk ROBERTS DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Å betjene radioen din - DAB...6 Å velge

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Sikkerhetsinstrukser Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye og behold dem så du kan bruke dem senere. ADVARSEL Et

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE DIGITAL BODY WEIGHT SCALE PS 2010 NORSK A B E D C 3 NORSK 17-22 4 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å unngå

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU

HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU HAND BLENDER SET BL 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F M L H G I J K 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-41 NEDERLANDS 42-48 MAGYAR 49-55

Detaljer

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK A B C D E F 1 2 3 SIKKERHET Vennligst les denne instruksjonsmanulen grundig før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer