PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL"

Transkript

1 PORTABLE RADIO Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

2

3 MUSIC 81 DISPLAY ALARM TIME SEARCH MEMO PRESET 1/6... 5/10 ON/OFF SNOOZE SLEEP ANTENNA 0 AC ~ BATTERIE "! VOLUME + LOCAL DIST FM SW MW LW TUNING 3

4 БЪЛГАРСКИ 5 БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ 6 ПРЕГЛЕД 7 ЗАХРАНВАНЕ 8 НАСТРОЙКИ 10 РЕЖИМ РАДИО 11 АЛАРМЕН РЕЖИМ ČESKY 13 BEZPEČNOST A INFORMACE 14 PŘEHLED 15 NAPÁJENÍ 16 NASTAVENÍ 18 REŽIM RÁDIA 19 REŽIM BUDÍKU ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 22 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 23 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 24 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦ ΝΟΥ 27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ HRVATSKI 29 SIGURNOST I INFORMACIJE 30 PREGLED 31 NAPAJANJE 32 POSTAVKE 34 RADIO REŽIM 35 ALARM REŽIM MAGYAR 37 BIZTONSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ 38 ÁTTEKINTÉS 39 TÁPFORRÁS 40 BEÁLLÍTÁSOK 42 RÁDIÓ ÜZEMMÓD 43 ÉBRESZTÉS ÜZEMMÓD LIETUVIŲ 45 SAUGA IR INFORMACIJA 46 APŽVALGA 47 MAITINIMO ŠALTINIS 48 NUOSTATOS 50 RADIJO REŽIMAS 51 ŽADINTUVO REŽIMAS 4 РУССКИЙ 53 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 54 ОБЗОР 55 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 56 НАСТРОЙКИ 58 РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА 59 РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА 61 SIKKERHET OG INFORMASJON 62 OVERSIKT 63 STRØMFORSYNING 64 INNSTILLINGER 66 RADIOMODUS 67 ALARMMODUS SLOVENŠČINA 69 VARNOST IN INFORMACIJE 70 PREGLED 71 ELEKTRIČNO NAPAJANJE 72 NASTAVITVE 74 RADIJSKI NAČIN 75 NAČIN BUDILKE

5 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette apparatet er laget til avspilling av lydsignaler. Enhver annen bruk er strengt forbudt. 7 Kontroller at enheten er beskyttet mot vanndrypp eller -sprut. 7 Ikke plasser beholdere, slik som vaser, på enheten. Disse vil kunne velte(s) og søle væske på elektroniske komponenter, noe som vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Ikke plasser åpen ild, slik som for eksempel stearinlys, på enheten. 7 Bruk apparatet kun i et moderat klima. 7 Kontroller at enheten er tilstrekkelig ventilert ved å plassere det minst 10 cm fra andre gjenstander. Dekk ikke til utstyret med aviser, duker, gardiner, osv. 7 Dersom det oppstår feil på grunn av utladninger av statisk elektrisitet eller raske, forbigående brak, nullstill enheten. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Når du skal bestemme deg for hvor du vil plassere enheten, vær oppmerksom på at møblers overflater er dekket av ulike typer lakk og plast, hvorav de fleste inneholder kjemiske tilsetningsstoffer. Disse tilsetningsmidlene kan føre til korrosjon på apparatets støtter, noe som etterlater rester på møblers overflater som kan være vanskelige eller umulige å få bort. 7 Ikke bruk noe rengjøringsmiddel, da dette kan skade den omsluttende kassen. Rengjør apparatet ved hjelp av en ren, tørr klut. 7 Åpne aldri den omsluttende kassen rundt apparatet. Produsenten kommer ikke til å akseptere noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av uriktig håndtering. 7 Sørg for at strømstøpselet er lett tilgjengelig. 7 NB! Ved langvarig lytting på høye volum med øretelefonene, kan dette skade hørselen din. Miljømessig bemerkning Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Dette indikeres av dette symbolet på produktet, i brukerhåndboken og på pakningen. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere de brukte produktene. Tekniske data Denne enheten er støyundertrykket ifølge de gjeldende EU-direktivene. Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Typeskiltet befinner seg på bunnen av enheten. Strømtilførsel: 230 V ~, 50/60 Hz Maks. strømforbruk: Drift < 5 W, Stand-by < 0,5 W Effekt: DIN 45324, 10% THD 1200 mw Frekvensbånd: FM 87, ,0 MHz MW khz LW khz SW 5, ,6 MHz ( m) Dimensjon og vekt: B x H x T 300 x 160 x 100 mm Vekt omtrent. 1,22 kg Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer. 61

6 OVERSIKT Vennligst se figuren på side 3. DISPLAY For visning av tid og alarmtid. Skifter display mellom radiokanal-navn, frekvens og tid mens radioen er i radio-modus. ALARM Slår over alarmfunksjonen mellom radiostasjon, signaltone og Av; aktiverer alarmtidsinnstillingen. TIME Aktiverer tidsinnstillingen. SEARCH For automatisk innstilling av radiokanaler. MEMO Lagrer radiokanaler på de forhåndsinnstilte knappene 1/6 til 5/10. 1/6... 5/10 Forhåndsinnstilte knapper for å lagre og velge radiokanaler (å trykke på disse én gang velger kanalposisjonene 1-5; å trykke på dem en gang til velger kanalposisjonene 6-10). ON/OFF Slår apparatet på og av. Slår av alarmsignalet (signaltone eller radiokanal) når alarmfunksjonen er aktivert. Trykk på og hold nede for å deaktivere og aktivere knappene. SNOOZE Avbryter alarmfunksjonen. SLEEP For å stille inn dvaletidsuret. ANTENNA Teleskopisk antenne for FM- og SW-mottak. DIST. LOCAL Slår over mellom mottak over korte avstander og mottak over lange avstander. FM MW LW SW Slår over mellom FM- (VHF-), MW- (mellombølge-), LW- (langbølge-) og SW- (kortbølge-) frekvens. TUNING For å manuelt stille inn på en radiokanal. For å stille tid, ukedag og alarmtid. BATTERY Batteridels-deksel. 9 khz 10 khz I batteridelen; endrer frekvenstrinn for MWfrekvens. AC ~Kontakt for den medfølgende strømkabelen. 0 Øretelefon-kontakt (3,5 mm stereoplugg); monoavspilling via øretelefoner. Høyttaleren på enheten slås av automatisk.! " For å stille inn tonen. VOLUME + Justerer volumet. 62

7 STRØMFORSYNING Bruk med nettstrøm Kontroller at nettspenningen på typeplaten (på undersiden av enheten) tilsvarer den lokale nettstrømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med din spesialforhandler. 1 Plugg den strømledningen som følger med inn i»ac ~ «apparatets kontakt. 2 Sett strømledningen inn i kontakten (230 V ~, 50/60 Hz). Forsiktig: 7 Apparatet er koblet til strømnettet ved hjelp av ledningen. Trekk ut strømledningen når du ønsker å koble enheten helt fra strømnettet. 7 Trekk ut støpselet for å koble enheten fra strømnettet. Kontroller at støpselet er lett tilgjengelig under bruk, og ikke hindres av andre gjenstander. Merk: 7 Dersom det er batterier i apparatet, slås disse av automatisk ved drift fra strømnettet. Bruk med batteri Apparatet kan også drives ved å benytte standardbatterier (følger ikke med). I så fall må du ta ut strømledningen. 1 Åpne batteriavdelingen ved å trykke på det merkede området og ved å skyve dekslet sidelengs. 2 Sett inn fire batterier (4 x 1,5V, type IEC, AM 1, LR 20, D-størrelse) i henhold til polariteten som er merket av i batteriavdelingen. 3 Lukk batteriavdelingen. Merknader: 7 Ikke utsett batteriene for eksterm varme, som er forårsaket av direkte sollys, varmeovner eller brann. 7 Ta ut batteriene når de er utladet eller når du vet at enheten ikke skal brukes på lengre tid. Når batteriet nærmer seg utladning, kommer det opp et batterisymbol og blinker på skjermen. Denne funksjonen virker ikke når strømledningen er satt inn i apparatet. 7 Vi tar ikke på oss noe ansvar for skade som skyldes lekkasjer fra batteriene. Miljømessig bemerkning: 7 Batterier, inkludert slike som ikke inneholder tungmetaller, skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes på miljøvennlig vis. Sjekk hvilke regler som gjelder i ditt område (land). Å sette inn reservebatterier Når apparatet får strøm fra strømnettet, sikrer reservebatterier at de innstillingene som er lagret ikke går tapt i tilfelle et strømbrudd eller når apparatet plutselig kobles ut fra strømnettet. 1 Åpne batteriavdelingen ved å trykke på det merkede området og ved å skyve dekslet sidelengs. 2 Når du legger i batterier (micro type, 2 x 1,5V/AM 4/LR 03, AAA-størrelse) i den lille delen, vær nøye med polariteten som er merket på delens bunn. Merk: 7 Dersom det ikke settes i noen batterier og det ikke er noen strømforsyning fra strømnettet, har du omtrent 10 sek. på deg til å bytte reservebatterier. 63

8 INNSTILLINGER Automatisk innstilling av radiokanaler Merknad: 7 Utvid den teleskopiske antennen. 1 Når enheten kobles til strømnettet for første gang eller batteriene settes inn for første gang, begynner enheten automatisk et FM-stasjonssøk og lagrer de ti første kanalene med sterke signaler på de forhåndsinnstilte knappene fra 1 til 10. Display:»SERCHING FM PLEASE WAIT«. Merknader: 7 Du kan også stille inn kanaler manuelt og lagre dem på de forhåndsinnstilte knappene. 7 MW-, LW- og SW-radioprogrammer må stilles inn og lagres manuelt. Manuell innstilling av radio kanaler 10 radioprogrammer (FM, MW, LW og SW) kan hver og en lagres på kanalknappene fra 1 til Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 2 Trykk på» FM MW LW SW«for å velge bølgelengde. 3 Finn og still inn på kanal ved å bruke»tuning«. Display: Frekvensen endres i 50 khz-trinn (FM), 9 khz- eller 10 khz- trinn (MW, det kommer an på bryteren) 1 khz-trinn (LW) eller 5 khz-trinn (SW); eller trykk på»search«. Det automatiske søket settes igang, idet søkets retning er avhengig av om frekvensen er justert opp eller ned med»tuning«. Det stanser på den neste stasjonen med et sterkt signal. 4 Trykk på»memo«for å aktivere minnefunksjonen. Display:»MEMORY«blinker. Merknad: 7 Hvis du ikke trykker på noen knapp innen seks sekunder, vil enheten avslutte minnemodus uten å gjøre noen endringer. 5 Trykk på ønsket forhåndsinnstillings-knapp»1/6«til»5/10«én gang (de forhåndsinnstilte kanalene 1 til 5) eller to ganger (de forhåndsinnstilte kanalene 6-10). Display: F.eks.»I«,»MEMORY«blinker. 6 Trykk igjen på»memo«for å lagre kanalen. Display: Frekvens,»4«og»MEMORY«, og deretter kanalnavnet. Å automatisk stille klokken Når enheten for første gang er koblet til strømnettet eller batteriene for første gang er satt inn, blir tid og ukedag stilt inn automatisk i løpet av demo-programmet etter at det automatiske kanalsøket er fullført - forutsatt at en RDS-kanal med RDS-signal kan tas inn. Mens du venter på et RDS-tidssignal, blinker»w«på displayet. Hvis tidssignalet er mottatt og riktig tid og ukedag er stilt inn, forblir»w«konstant. Grundig kan ikke garantere riktig overføring av RDS-tidssignal. Å stille klokken manuelt 1 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 2 Fortsett å trykke på»time«til timene blinker på displayet. Merknad: 7 Hvis du ikke trykker på noen knapp innen seks sekunder, vil enheten avslutte innstillingsmodusen. Alle endrede innstillinger vil bli lagret. 3 Trykk på»tuning«for å stille inn timer og trykk på»time«for å bekrefte. Display: Minuttene blinker. 4 Trykk på»tuning«for å stille inn minutter og trykk på»time«for å bekrefte. Display: Ukedagene blinker. 64

9 INNSTILLINGER 5 Trykk på»tuning«for å stille inn ukedager og trykk på»time«for å bekrefte. Display:»24HR«eller»I2HR«. 6 Trykk på»tuning«for å stille inn 24-timerseller 12-timers-format og trykk på»time«for å bekrefte. 7 Trykk på»tuning«for å slå på RDS-tidssynkroniseringen (CT ON) eller for å slå av (CT OFF). 8 Trykk på»time«for å bekrefte innstillingen. Display: Aktuell tid og ukedag. Hvis 12-timers-formatet velges, vises»pm«i andre halvdel av dagen. Å stille inn alarmtid 1 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 2 Idet apparatet er slått av, trykker du på»alarm«. Display: Den sist innstilte alarmtiden. 3 Hold nede»alarm«inntil timen blinker på displayet. Merknad: 7 Hvis du ikke trykker på noen knapp innen seks sekunder, vil enheten avslutte innstillingsmodusen. Alle endrede innstillinger vil bli lagret. 4 Trykk på»tuning«for å stille inn timen og trykk på»alarm«for å bekrefte. Display: Minuttene blinker. 5 Trykk på»tuning«for å stille inn minuttene og trykk på»alarm«for å bekrefte. Display: Den innstilte alarmtiden. Etter kort tid, skifter displayet til aktuell tid. Å deaktivere knappene 1 Trykk på og hold nede»on/off«for å deaktivere knappene. Display:»P«. 2 Trykk på og hold nede»on/off«for å aktivere knappene. Display:»P«forsvinner fra displayet. Å endre frekvenstrinn 1 Bruk»9 khz 10 khz«(i batteridelen) for å endre frekvenstrinn (MW 9/10 khz). Forsiktig: 7 Å endre frekvenstrinn sletter alle lagrede innstillinger (innebærer reset). Å stille inn mottaksfølsomheten (for SW-bånd) 1 Sett bryteren» DIST. LOCAL«i posisjonen» DIST.«. Følsomheten er satt til høyt, med andre ord, langtrekkende, mottak. 2 Hvis signalet er for sterkt, og forårsaker forvrengning, flytter du bryteren» DIST. LOCAL«til» LOCAL«(lav følsomhet). 65

10 RADIOMODUS Å slå på og av 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Den sist valgte kanalen aktiveres uavhengig av frekvens (såk. Last Station Memory). 2 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. Display:»GOOD BYE«kort, deretter aktuell tid og ukedag. Antenne For et optimalt FM- og SW-mottak er det tilstrekkelig å forlenge den teleskopiske antennen og rette den tilsvarende i riktig retning. Radioen har en innebygd stangantenne for LW- og MWmottak. Snu enheten rundt for å rette antennen i riktig retning. Å velge frekvens 1 Flytt» FM MW LW SW«for å velge frekvens. Å velge lagrede kanaler 1 Velg ønsket kanal ved hjelp av kanalknappene»1/6«til»5/10«, trykk én gang: Forhåndsinnstillingene 1 til 5, trykk to ganger: Forhåndsinnstillingene 6 til 10. RDS-kanaltjeneste RDS (Radio Data System) er et informasjonssystem som overføres som tillegg av de fleste FM-stasjoner. Hvis enheten for tiden tar inn en RDS-kanal, vises kanalnavnet, f.eks.»energy«og»f«. Å søke etter RDS-kanaler 1 Å søke etter ønsket RDS-kanal ved hjelp av»tuning«.»f«dukker opp på displayet. Etter kort tid vises kanalnavnet hvis mottaksstyrken er tilstrekkelig. Å ringe opp RDS-informasjon Når en RDS-kanal tas inn, vises frekvensen raskt, og deretter vises kanalnavnet kontinuerlig. 1 Trykk på»display«gjentatte ganger. Følgende displyer skal vises i rekkefølge etter hverandre: Radiotekst (hvis tilgjengelig), programtype, kanalnavn, aktuell tid og ukedag Å justere volumet. 1 Juster volumet ved hjelp av» VOLUME +«Å justere tonen 1 Juster tonen ved hjelp av»! "«. Å lytte ved hjelp av øretelefoner 1 Sett øretelefon-pluggen (ø 3.5 mm, stereo) inn i»0«kontakten på venstre side av apparatet. Høyttaleren på enheten slås av automatisk. Forsiktig: 7 For stort lydtrykk fra øre- eller hodetelefoner kan medføre tap av hørsel. 66

11 ALARMMODUS Alarm med signaltone 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 2 For å stille inn alarmsignalet på signaltone (»e«), trykk»alarm«inntil»e«dukker opp på displayet. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. 3 Trykk kort på»alarm«for å sjekke alarmtiden. Display: Innstilt alarmtid og»e«. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. Alarmen slås på med en signaltone på det angitte tidspunktet. Alarm med radiokanal 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 2 Flytt» FM MW LW SW«for å velge bølgelengde. 3 Velg ønsket kanal ved hjelp av kanalknappene»1/6«til»5/10«, (trykk én gang: Forhåndsinnstillingene 1 til 5, trykk to ganger: Forhåndsinnstillingene 6 til Juster alarmvolumet ved hjelp av» VOLUME +«. 5 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 6 Velg radioalarm (» «) ved å trykke på»alarm«inntil» «dukker opp på displayet. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. 7 Trykk kort på»alarm«for å sjekke alarmtiden. Display: Innstilt alarmtid og» «. Etter kort tid skifter displayet til aktuell tid,»e«forblir konstant. Den radiokanalen som er valgt, slås på til innstilt alarmtid. Viser kort alarmtid 1 Idet apparatet er slått på, trykker du kort på»alarm«. Visningen endres fra frekvens eller kanalnavn til innstilt alarmtid. Display:»e«eller» «. Etter kort tid, endres displayet tilbake til frekvens eller kanalnavn; eller idet apparatet er slått av, trykker du på»dis- PLAY«. Visningen endres fra gjeldende tid til innstilt alarmtid. Display:»e«eller» «. Etter kort tid, skifter displayet tilbake til aktuell tid. Å avbryte alarmen 1 Trykk på»snooze«mens alarmen lyder. Display:»e«eller» «blinker. Alarmen (signal eller radio) stopper. Alarmen slås på igjen i 5-minutters-intervaller (total alarmtid er 90 minutter). Å kansellere alarmen for dagen 1 Trykk på»on/off«mens alarmen lyder. Display: Aktuell tid og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper, men alarmfunksjonen er fortsatt aktivert for neste dag på det innstilte tidspunktet. Å deaktivere/aktivere alarmens stand-by 1 For å deaktivere alarmens stand-by, trykk på»alarm«inntil»e«eller» «ikke lenger vises på displayet. Den innstilte alarmtiden er lagret. 2 For å aktivere alarmens stand-by, trykk på»alarm«inntil»e«eller» «vises på displayet. 67

12 ALARMMODUS Tidsur-modus Enheten har en tidsinnstillingsfunksjon som slår den av i radio-modus på et bestemt tidspunkt. Det er mulig å stille inn ni utkoblings-tider mellom 90 og 10 minutter. Å slå på dvaletidsuret 1 Trykk på»sleep«for å slå på apparatet. Display:» «og»sleep 90«. Du vil få høre radiokanalen som sist ble valgt. 2 For å stille inn avslåingstid (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10), trykk på»sleep«så mange ganger som nødvendig. Display:» «, på kort tid, for eksempel»sleep 30«, og deretter kanalnavn eller frekvens. Merknad: 7 Trykk for kort tid på»sleep«for å sjekke gjenværende utkoblingstid. Å slå av dvaletidsuret tidlig 1 For å slå av dvaletidsuret tidlig, fortsett å trykke på»sleep«inntil»sleep 00«for kort tid dukker opp på displayet. Display:» «forsvinner fra displayet. Apparatet slås av; eller trykk på»snooze«. eller trykk på»on/off«. 68

13 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /14

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET 3

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

INTERNET RADIO. Cosmopolit 3F WEB ip

INTERNET RADIO. Cosmopolit 3F WEB ip INTERNET RADIO Cosmopolit 3F WEB ip no INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 COSMOPOLIT 3F WEB

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung Hepburn Operation Guide GB Operation Guide Guide d utilisation Betriebsanleitung Guía de funcionamiento Guia de Operação Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 1 Innhold Velkommen til View Questt...4 Fordelene

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer