Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen."

Transkript

1 Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør bare med en tørr klut. 7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Monter i henhold til produsentens anvisninger. 8. Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder som radiatorer, peiser, stekeovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. 9. Ledningen og støpselet som følger med må ikke byttes ut av sikkerhetsmessige årsaker. Dersom det oppstår problemer, må du bytte ut disse med hjelp fra en elektriker. 10. Ikke tråkk på eller ødelegg ledningen på noen måte. 11. Bruk bare tilleggsutstyr godkjent av produsenten. 12. Kople fra apparatet ved tordenvær, eller dersom det ikke skal brukes på lengre tid. 13. All service skal utføres av kvalifiserte fagpersoner. Apparatet trenger service dersom det har blitt skadet på noen måte, som at ledningen eller uttaket er skadet, væske er sølt på apparatet, apparatet er utsatt for fuktighet, ikke fungerer som det skal eller har blitt mistet i bakken. 14. For å redusere risiko for elektrisk støt, må du ikke utsette spilleren for regn eller fuktighet. 15. Plasser aldri objekter fylt med væske oppå spilleren. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. 1. Lysknapp 2. Båndknapp 3. Autotuneknapp 4. Avansert informasjon 5. LCD-display 6. Standbyindikator 7. Infrarød sensor 8. Volumkontroll 9. Tonekontroll 10. Tuningkontroll/slumre 11. Forhåndsinnstilte kanaler 12. Teleskopantenne 13. Uttak til hodetelefoner 14. Dyp bass boost-bryter 15. Optisk utgangskontakt 16. Teleskopantenneholder 17. Utgang til hovedledning 1

2 Hovedledningen 1. Plasser radioen på en jevn overflate. 2. Kople hovedledningen til uttaket bak til høyre på radioen din. Sørg for at ledningen er godt festet i uttaket. 3. Kople den andre enden til en veggkontakt. Bruke DAB-radioen din 1. Trekk ut teleskopantennen. 2. Skru på standbyknappen for å skru på radioen. 3. Dersom dette er første gang radioen brukes, gjennomføres en rask skanning av Band III DAB-kanaler. Displayet vil vise Autotune Quick scan. Dersom radioen er brukt før, vil siste kanal vises. 4. Under Autotune vil hver kanal etter hvert som de oppdages, vises med navn og frekvens vises nederst i displayet. Den øverste linjen viser progressen for Autotune. 5. Når Autotune er fullført, vil den første kanalen (i numerisk-alfabetisk rekkefølge) velges. 6. Dersom kanallisten fremdeles er tom etter Autotune, vil radioen din vise No Signal. 7. Dersom radioen ikke mottar noe signal, kan du forsøke å plassere den på et annet sted med bedre mottak. Velge kanal DAB 1. Den øverste linja i displayet viser kanalen du har valgt. 2. Drei på tuningkontrollen gjennom listen av tilgjengelige kanaler. Stans dreiing når du finner kanalen du ønsker å høre på. 3. Trykk og slipp tuningkontrollen for å velge kanalen. Displayet viser Tuning mens radioen finner den nye kanalen. 4. Juster volum, tone og deep bass boost-bryteren til ønskede innstillinger. Merk: Dersom radioen viser Not available (ikke tilgjengelig) etter at du har valgt en kanal, kan det være at du må plassere radioen på et annet sted med bedre mottak. Tilleggskanaler DAB 1. Noen radiokanaler har en eller flere tilleggskanaler. Dersom kanalen har dette, vil det vises en > ved siden av kanalnavnet. Tilleggskanalen vil da dukke opp rett ved siden av hovedkanalen når du dreier på tuningkontrollen. 2

3 Displaymodus DAB Radioen din har fem displaymodi: Trykk på Advanced INFO for å gå gjennom de ulike modiene. a) Rullerende tekst Viser tekst som artist/sang, telefonnummer osv. b) Programtype Viser type kanal: Pop, classic, news (nyheter) osv. c) Flerkanalsnavn Navnet på flerkanalen som kanalen hører til. d) Signalkvalitet Viser signalkvaliteten på kanalen du hører på. e) Tid og dato Viser tid og dato. f) Alarmstatus Viser om alarm er på eller av, samt alarmtype. g) Sparemodus Displayet skrur seg på og av og velger automatisk avslåing. Finne nye kanaler DAB Etter hvert vil nye kanaler bli tilgjengelige. For å finne nye kanaler, gjør du som følger: 1. Trykk og slipp AutoTune-knappen. Displayet viser Autotune Quick Scan. Radioen din vil utføre et søk gjennom kanalfrekvenser 10A 12D. Nye kanaler som blir funnet, vil vises til høyre i displayet og kanalene legges til lista. 2. For å utføre et søk på hele radioen, trykker og holder du nede Autotuneknappen i mer enn 2 sekunder før du slipper. Displayet viser Autotune Full scan. Nye kanaler som blir funnet, vil vises til høyre i displayet og kanalene legges til lista. Autovalg DAB Som et alternativ til å trykke på tuningkontrollen for å velge kanal, kan radioen stilles inn slik at den automatisk velger en kanal. 1. Drei tuningkontrollen et par klikk i en retning, trykk umiddelbart, og hold inne tuningkontrollen til Autoselect ON vises i displayet. 2. Drei tuningkontrollen til kanalen du ønsker vises i displayet. Etter et par sekunder vil radioen automatisk velge kanalen som vises i displayet. 3. For å skru av Autoselect, dreier du tuningkontrollen et par klikk i en retning, trykker umiddelbart, og holder inne tuningkontrollen til Autoselect OFF vises i displayet. 3

4 Manuell innstilling DAB Manuell innstilling lar deg stille direkte inn på de ulike DAB Bånd III-kanalene. 1. Trykk og hold inne tuningkontrollen til displayet viser Manual Tune. 2. Drei tuningkontrollen for å velge ønsket DAB-kanal. 3. Trykk og slipp tuningkontrollen for å velge kanal. 4. Drei tuningkontrollen for å velge kanaler innenfor flerkanalen for valgte DABkanal. 5. Trykk og slipp tuningkontrollen for å gå tilbake til vanlig modus. Signalkvalitet i display DAB 1. Trykk og slipp Advanced INFO gjentatte ganger til den nederste linja i displayet viser signalkvaliteten. 2. Plasser radioen og trekk ut antennen for best mottak. Bruk displayet og signalkvaliteten som guide. Flytt radioen og antennen rundt for å finne beste signal. 3. Den klare firkanten i midten viser minimum signalstyrke som behøves for tilfredsstillende lytting. Bruke radioen FM 1. Trekk ut teleskopantennen. 2. Trykk på standbyknappen for å skru på radioen. Displayet viser DAB digital radio i et par sekunder. 3. Trykk på båndknappen for å velge FM. 4. Trykk og slipp AutoTune-knappen umiddelbart for at radioen din skal foreta et søk oppover (fra lav frekvens til høy frekvens) og stanse automatisk ved en kanal ved godt mottak. 5. Etter et par sekunder, vil displayet vise kanalens navn. 6. For å finne andre kanaler, trykker du på Autotuneknappen som før. 7. For å søke gjennom FM nedover (høy frekvens til lav frekvens) trykker og holder du inne Autotuneknappen i et halvt sekund, før du slipper. 8. Når enden på bølgebåndet er nådd, vil søket starte fra motsatt side. 9. Juster volum, tone og deep bass boost-knappen til ønskede innstillinger. 10. For å skru av radioen trykker du på standbyknappen. Manuell innstilling FM 1. Trykk på standbyknappen for å skru på radioen. 2. Trykk på båndknappen for å velge FM. Trekk ut antennen helt. 3. Drei tuningkontrollen for å finne en kanal. Frekvensen vil endres med trinn på 50 khz. 4. Når enden på bølgebåndet er nådd, vil søket starte fra motsatt side. 5. Juster volum, tone og deep bass boost-knappen til ønskede innstillinger. 6. For å skru av radioen trykker du på standbyknappen. 4

5 Displaymodus FM I FM-modus kan den nederste linja i displayet stilles til de følgende modiene: Trykk på Advanced INFO for å gå gjennom de ulike modiene. a) Rullerende tekst Viser tekst som artist/sang, telefonnummer osv. b) Programtype Viser type kanal: Pop, classic, news (nyheter) osv. c) Signalkvalitet Viser signalkvaliteten på kanalen du hører på. d) Tid og dato Viser tid og dato. e) Frekvens Viser frekvensen til kanalen som lyttes til. f) Alarmstatus Viser om alarm er på eller av, samt alarmtype. g) Audiomodus Displayet viser Auto (stereo) eller mono. FM stereo/mono 1. Dersom en kanal med dårlig mottak stilles inn, kan det høres susing. For å redusere denne susingen, trykker og holder du inne tuningkontrollen til displayet viser Audio mode: mono. Radioen vil bytte til monomodus. 2. For å gå tilbake til stereomodus, trykker og holder du inne tuningkontrollen til displayet viser Audio mode: Auto. Radioen vil bytte til automodus. Merk: FM stereo er bare tilgjengelig når du bruker hodetelefoner. Forhåndsinnstille kanaler DAB og FM Det er 5 minneinnstillinger for hvert av de to bølgebåndene. 1. Trykk på standbyknappen for å skru på radioen. 2. Drei til ønsket kanal, som beskrevet før. 3. Trykk og hold inne ønsket kanalknapp til displayet viser Preset 1 stored. Kanalen vil bli lagret under ønsket kanalknapp. Gjenta dette for de andre kanalene. 4. Kanalene som lagres i minnet, kan overskrives ved at du utfører prosessen ovenfor. Finne tilbake en innstilt kanal DAB og FM 1. Trykk på standbyknappen for å skru på radioen. 2. Velg ønsket båndbølge ved å trykke på båndknappen. 3. Trykk umiddelbart på ønsket kanalknapp, og radioen vil gå til kanalen som er lagret i minnet. 5

6 Stille alarmen Når radioen er på, kan du trykke og slippe Advanced Info-knappen til den nederste linja i displayet viser alarmstatus. Trykk på tuningkontrollen for å velge alarmstatus on/off (på/av). Når alarmmodus er ON, vil displayet automatisk bytte til alarminnstilling. Minuttet vil begynne å blinke. Drei tuningkontrollen for å velge ønsket minutt. Trykk og slipp tuningkontrollen for å lagre, og deretter igjen for at time skal begynne å blinke. Gjør det samme her. Trykk og slipp tuningkontrollen igjen for å lagre innstillingen. Displayet vil vise Alarm Status ON etter at innstillingene er gjort. Velg alarm ved radio eller pip Når alarmstatusen er ON, kan du dreie på tuningkontrollen for å velge alarmtype. Trykk og slipp kontrollen for å endre alarmtype. Stanse alarmen Når alarmen er aktiv, trykker du på standbyknappen for å stanse den. Slumre For å avbryte alarmsignalet, trykker du på tuningkontrollen. Alarmen stanser og begynner igjen med intervall på 5 minutter. Alarmen vil fortsette i en time for radio og 30 minutter for pip dersom den ikke avbrytes. Displayet viser Z i slumrestatus. Avbryte alarmen Samme prosess som ved å stille inn alarmen, trykk og slipp. Tuningkontrollen brukes til å skru av alarmen. Nullstille systemet Dersom radioen ikke fungerer som den skal, eller dersom noen tall på displayet mangler eller er ufullstendige, gjør du følgende: 1. Skru på radioen. 2. Trykk på Advanced Info-knappen helt til den nederste delen av displayet viser Customer, trykk og slipp Advanced Info-knappen til den nederste delen av displayet viser System Reset. Trykk og slipp tuningkontrollen for å nullstille radioen. Et raskt søk utføres og radioen utfører den servicen den trenger. Nullstillingen vil slette alle minneinnstillinger og lignende innstillinger. Utgang til hodetelefon og andre optiske utganger 1. En 3,5 mm hodetelefonutgang er å finne på baksiden av radioen. Når du kopler til hodetelefoner, vil høyttaleren automatisk skrus av. 2. En digital optisk utgang på baksiden av radioen kan koples til en forsterker, minidisk eller annet utstyr med digital optisk inngang. 6

7 Bakgrunnslys i display Displayet kan skrus på og av ved å trykke gjentatte ganger på lysknappen. Fjernkontrollen 1. Båndknapp 2. Valgknapp 3. Muteknapp 4. Autotuneknapp 5. Infoknapp 6. Standbyknapp 7. Volum opp/nedknapp 8. Tuning opp/nedknapp 9. Forhåndsinnstilling Batteri til fjernkontroll 1. Med enden på en binders dreier du sperren i retningen som vises på bildet side 18 i den originale bruksanvisningen. 2. Fjern batteridekselet ved å trekke sperren i retningen som vises. 3. Fjern batteriet. 4. Sett inn nytt batteri som + og viser inne i batterihuset. 5. Sett på dekselet igjen. Bruke fjernkontrollen Knappene på fjernkontrollen har samme funksjon som de på frontpanelet, med ett unntak: Mute trykk på denne knappen for å dempe lyden fullstendig. Trykk igjen for å gå tilbake til normal lyd. Klokke i displayet 1. Radioen vil vise klokke når den skrus til standbymodus. 2. I standbymodus vil klokken motta oppdateringer fra den siste kanalen som høres før standbymodus. I standbymodus vil klokken automatisk endres mellom sommer/vintertid når dette er aktuelt. Generelt Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Ikke plasser radioen der den er spesielt utsatt for varme. Det anbefales at DAB-båndet brukes der det er tilgjengelig, for bedre mottak enn FM-båndet. 7

8 Spesifikasjoner Strømtilkoplinger Nett Batteri (fjernkontroll) AC 230 volt, 50 Hz 3.0V 2025 knappebatteri Frekvensrekkevidde FM MHz DAB MHz Tilkopling Høyttaler Utgangsstrøm Utgang til hodetelefon Antennesystem FM DAB 75 mm 8 ohms 3 watt 3.5 mm dia teleskopantenne teleskopantenne Ledningstilkopling Radioen vil bare fungere med en strømtilkopling på AC 230 volt, 50 Hz. Ikke ta støpselet av ledningen! Dersom dette ikke passer uttaket i veggen, eller dersom ledningen er for kort, må du kontakte fagperson. Sikring Dersom du må bytte sikring, må du bruke en 3A ASTA godkjent til BS1362-type. Sørg for å tilpasse sikringsdekselet. Dersom du er i tvil, må du kontakte elektriker! 8

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Internettradio med DAB/FM, trådløst nett, musikkspiller og Spotify Connect og fjernkontroll-app til iphone og Android fra ConnectR Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1960 1 Miljøhensyn gjennom resirkulering Når du ser dette symbolet på et Motorola-produkt, skal du ikke kaste produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. WiFi Internet Radio med musikkspiller. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte WiFi Internet Radio med musikkspiller Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Innledning... 2-9 Stream 105 internettradio, funksjoner... 2 Før du kan bruke dette produktet...

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer