MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN : Tid: 0830 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 07/908 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane 2/08 08/14 Godgjersle til folkevalde - revisjon av reglement 3/08 07/833 SØKNAD OM VARIG FRITAKFRÅ BUPLIKT 4/08 07/834 BUPLIKT PÅ GNR.10 BNR.1 - HAMRE 5/08 07/814 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark 6/08 07/568 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 126/07 I FORMANNSKAPET 7/08 06/168 BUSTADFELTET NYBØ NORD - KLAGE PÅ VEDTAK 8/08 08/15 Skriv og meldingar

2 Sak 1/08 Rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane Sakshandsamar: Gunnar Steine Arkivsak nr.: 07/908 Arkiv: Q01 1/08 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Formannskapet vedtek å slutta seg til utarbeidd rammeavtale mellom Helse Førde og Leikanger kommune. TILRÅDING: Formannskapet vedtek å slutta seg til utarbeidd rammeavtale mellom Helse Førde og Leikanger kommune. DOKUMENT: Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet. Skriv frå Helse Førde av Rammeavtale mellom Helse Førde og Leikanger kommune. (vedlagt) SAKSUTGREIING: Bakgrunn: Den vart det inngått avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS om Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet Denne overordna avtalen skal fylgjast opp med lokale samarbeidsavtalar mellom kommunane og dei regionale helseføretaka. Bakgrunnen for utarbeiding av desse avtalane er at ein meiner det er mykje å henta på betre samhandling mellom tenestenivåa i helse- og sosialsektoren. Mange brukarar og pasientar har for samansette behov til at ein tenesteytar kan løysa alle desse behova åleine. Det er difor trong for å utvikla og iverksetja rutinar for samarbeid på tvers av organisatoriske grenser. Lokale avtalar mellom kommunar og regionale helseføretak vert ein viktig reiskap for å gje eit best mogleg samla tilbod. Side 2 av 15

3 Sak 1/08 Det ligg no føre framlegg til rammeavtale mellom Helse Førde og kommunane. Rammeavtalen er vedteken i Koordineringsrådet den og KS sitt fylkesstyre har slutta seg til framlegget. Innhaldet i rammeavtalen: Rammeavtalen har som føremål å Sikra godt og effektivt samarbeid mellom kommunane og helseføretaket for å kunne gje eit heilskapleg tilbod me høgast mogleg fagleg og brukaropplevd kvalitet. Samarbeidet skal byggja på desse momenta: Likeverdig samarbeid Forankring på leiarnivå og hjå fagpersonane Gjensidige forventningar Brukarmedverknad Dialog mellom partane Det vert oppretta fylgjande samhandlingsfora mellom Helse Førde og kommunane: Dialogmøte Dialogmøte mellom Styret i Helse Førde og politisk leiing i kommunane og fylkeskommunen to gonger per år for gjensidig informasjon og dialog om saker av strategisk og helsepolitisk karakter. Koordineringsråd Koordineringsrådet skal bidra til å utvikla og sikra kvaliteten på samarbeid og samhandling mellom partane vedkomande tenester til pasientar med somatiske og eller psykiske lidingar som treng eit samansett heilskapleg tenestetilbod. Nærmare om oppgåver og arbeidsform går fram av avtaleteksten punkt og Rådet består av 15 medlemar, der kommunane oppnemnder 4 medlemer (regionråda). Rådet skal veljast for 2 år om gongen. Fagråd Fagrådet er eit organ som skal gje koordineringsrådet råd og støtte i faglege spørsmål. Nærmare om oppgåver og arbeidsform går fram av avtaleteksten punkt og Rådet skal bestå av 10 fagpersonar, 5 frå Helse Førde og 5 frå kommunane. Rådet skal veljast for 2 år om gongen. Andre samhandlingsformer Partane forpliktar seg til å utvikla eller vidareutvikla ulike delavtalar eller samhandlingsprosedyrar. Dei punkta som Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom HOD og KS skisserer, må ha høg prioritet. Eksempel på ein slik avtale er samarbeidsavtale mellom Leikanger kommune og Indre Sogn psykiatrisenter. Rådmann sine merknader: Rådmann har ikkje merknader til den utarbeidde rammeavtalen mellom Helse Førde og kommunane, og rår til at kommunen sluttar seg til denne. Side 3 av 15

4 Sak 2/08 Godgjersle til folkevalde - revisjon av reglement Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkiv: 082 Arkivsak nr.: 08/14 2/08 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Formanskapet vedtek at det blir sett ned ei arbeidsgruppe på 3 medlemar til å utarbeide framlegg til nytt reglement for godtgjersle til folkevalde. Arbeidsgruppa får slik samansetjing: 1. Arild Fossøy, leiar 2. Monica Åsnes 3. Astri Taklo Framlegg til nytt godtgjerslereglement skal ligge føre innan 1. mai TILRÅDING: Formanskapet vedtek at det blir sett ned ei arbeidsgruppe på 3 medlemar til å utarbeide framlegg til nytt reglement for godtgjersle til folkevalde. Arbeidsgruppa får slik samansetjing: Framlegg til nytt godtgjerslereglement skal ligge føre innan 1 mai 2008 DOKUMENT: Gjeldande godtgjerslereglement frå Side 4 av 15

5 Sak 2/08 SAKSUTGREIING: I samband med handsaminga av økonomiplanen vart det signalisert ønskje om å få gjort ein gjennomgang av gjeldande reglement for godtgjersle til folkevalde. Gjeldande reglement i Leikanger kommune har stått uendra frå 1 november For utarbeiding av framlegg til nytt eller revidert reglement vil det vera naturleg å oppnemne ei eiga arbeidsgruppe. Det bør likevel ikkje vera behov for mange medlemar i ei slik arbeidsgruppe, då gruppa berre skal utarbeide eit framlegg som kommunestyret i siste instans skal vedta. Rådmannen vil tilrå at arbeidsgruppa har 3 medlemar. Side 5 av 15

6 Sak 3/08 SØKNAD OM VARIG FRITAKFRÅ BUPLIKT Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: MTR 7/3 Arkivsak nr.: 07/833 3/08 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger kommune vedtek at Liv Fosse Frækaland har oppfylt krava til buplikta si på gnr.7 bnr.3, Fosse. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek at Liv Fosse Frækaland har oppfylt krava til buplikta si på gnr.7 bnr.3, Fosse. DOKUMENT: Søknad av frå Liv Fosse Frækaland (vedlagt). SAKSUTGREIING: Søkaren overtok garden frå far sin i Søkaren har heile tida hatt bustadhus på Hermansverk, først på Seberg og sidan 2004 i Røysavegen på Ohnstadhaugen. Ho har hatt fritak frå buplikta tre gonger, først fram til 1998, deretter til 2001 og no sist fram til Det har heile tida vore planen at sonen Trond skulle overta garden på Fosse. Trond fyller 30 år i Han bur og arbeider for tida i Bergen og har planar om vidare utdanning. Ho søker no om varig fritak frå buplikta, alternativt om fritak for ein kortare periode. Garden vert driven med dyrking av frukt og bær. Bruket har 18 daa dyrka jord og 150 daa skog. Buplikta er heimla i odelslova og konsesjonslova. Kravet til buplikt er 5 år. Hovudmålet er å sikra at landbrukseigedommar vert budd på og drivne av eigar for å halda arealet i hevd og av omsyn til å halda oppe busetjinga. Side 6 av 15

7 Sak 3/08 I dette tilfellet bur søkjaren så nær eigedommen at ho har oppfylgd driveplikta ved personleg å ha arbeidd på eigedommen. Rådmannen si vurdering: I dette tilfellet har søkaren i 16 år eigd og drive eigedommen på Fosse medan ho har budd på Hermansverk. Rådmannen finn etter dette at søkaren har oppfylt buplikta tilstrekkeleg til å få varig fritak. Side 7 av 15

8 Sak 4/08 BUPLIKT PÅ GNR.10 BNR.1 - HAMRE Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: MTR 10/1 Arkivsak nr.: 07/834 4/08 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger kommune stadfestar at Eirik H. Hamre oppfyller buplikta frå på gnr.10 bnr.1 ved å bu i bustadhuset i Hanahaug 33. TILRÅDING: Leikanger kommune stadfestar at Eirik H. Hamre oppfyller buplikta frå på gnr.10 bnr.1 ved å bu i bustadhuset i Hanahaug 33. DOKUMENT: Brev av frå Eirik H. Hamre (vedlagt). SAKSUTGREIING: Eirik H.Hamre overtok gnr.10 bnr.1 på Hamre frå foreldra Han budde då i Bergen. Han fekk fritak frå buplikta fram til april 2004 flytta han til Leikanger og busette seg i bustadhuset i Hanahaug 33, om lag 100 meter frå tunet på garden. Han ber no om stadfesting på at han på denne måten har oppfylt buplikta frå Garden vert driven med frukt- og bærproduksjon. Bruket har om lag 57 daa dyrka jord og 300 daa skog. Side 8 av 15

9 Sak 5/08 Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark Sakshandsamar: Eva Nilsen Huke Arkivsak nr.: 07/814 Arkiv: K01 5/08 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Med heimel i 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Fri Flyt løyve til helikoptertransport. Løyvet gjeld for eit avgrensa tal start og landingar i inntil 6 dagar i tidsrommet 15. februar til 30. april 2008, med unntak for perioden frå og med laurdag før Palmesøndag til og med 2. Påskedag. Løyvet gjeld på vilkår av at Fri Flyt As sjølve innhentar naudsynte løyve til landing frå grunneigar. Leikanger kommune skal ha melding om område og tid for flyging minst dagen før flyging skal skje. TILRÅDING: Med heimel i 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Fri Flyt løyve til helikoptertransport. Løyvet gjeld for eit avgrensa tal start og landingar i inntil 6 dagar i tidsrommet 15. februar til 30. april 2008, med unntak for perioden frå og med laurdag før Palmesøndag til og med 2. Påskedag. Løyvet gjeld på vilkår av at Fri Flyt As sjølve innhentar naudsynte løyve til landing frå grunneigar. Leikanger kommune skal ha melding om område og tid for flyging minst dagen før flyging skal skje. DOKUMENT: Søknad av om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark frå Fri Flyt (vedlagt). Side 9 av 15

10 Sak 5/08 SAKSUTGREIING: Leikanger kommune har motteke søknad frå Fri Flyt AS om dispensasjon frå lov om motorisert ferdsel i utmark. Firmaet driv filming av landskap og søknaden gjeld filming til ein fjernsynsdokumentar om utviklinga av norsk friluftsliv dei siste tiåra. Dei skriv i søknaden at helikopter er det einaste mogelege transportmiddelet for slike prosjekt og flyginga sitt omfang er avgrensa til 3 6 timars flytid. Dei søker om løyve til eit avgrensa tal start og landingar i inntil 6 dagar i perioden 15. februar 30.april 2008, med unntak for påskehøgtida. Føremålet er å frakte omfangsrikt filmutstyr og personell til høgalpine og utilgjengelege fjellområde i kommunen for film- og fotoopptak med føremål internasjonal eksponering av naturen i kommunen. Aktuelle område er høgalpine og utilgjengelege fjellområde i kommunen som dei finn mest eigna for location, føretrinnsvis over 600 m.o.h., og langt unna tradisjonelt utfartsterreng eller andre område som kan verte uroa av lufttransporten. Kommunen vil få ei meir nøyaktig områdespesifisering i forkant av gjennomføringa av flyginga. Fimaet Fri Flyt AS skriv at dei tek sikte på å frigje noko av materialet til fri bruk for kommunen. Dei er avhengige av optimale ver og føretilhøve for å kunne starta opptak. Lovgrunnlaget: I lov om motorferdsel i utmark og vassdrag heiter det i 1 (formål) : Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Og i 2 (virkeområde) : med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og lignende) og båt og annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy. Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet 1 a første ledd ikke regnes som innmark eller like til innnmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. I 3 heiter det vidare at : I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven. I 6 heiter det at : Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen. Rådmannen si vurdering: Søknaden er lite konkret når det gjeld tid og stad, men stadvalet er vanskeleg å konkretisere før firmaet har hatt ei nærare synfaring og tidspunktet er avhengig av optimale vertilhøve. Det vert søkt om maksimalt 6 dagar innafor ein vid periode. Det er ynskjeleg for kommunen og få beskjed om kva dag det skal nyttast flyging og slik orintering bør skje minst dagen før sjølve flyginga finn stad.tiltaket vil i liten grad uroe turgåarar og vilt. Det må reknast som næringsverksemd og produktet kan gje kommunen god marknadsføring. Leikanger kommune har høve til å gje løyve i medhald av 6 i Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Sogndal kommune har handsama likelydande søknad for fjellområda i Sogndal og søknaden vart imøtekommen i forvaltningsutvalet i desember Side 10 av 15

11 Sak 6/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 126/07 I FORMANNSKAPET Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 07/568 Arkiv: L12 6/08 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Formannskapet finn ikkje at dei to klagebreva inneheld nye opplysningar som vedkjem vedtaket i sak 126/07, og held fast på dette vedtaket. TILRÅDING: Formannskapet finn ikkje at dei to klagebreva inneheld nye opplysningar som vedkjem vedtaket i sak 126/07, og held fast på dette vedtaket. DOKUMENT: F-sak 126/07. Brev av frå Anne Karin Hovland (vedlagt). Svarbrev frå kommunen av (vedlagt) Brev av frå Anne Karin Hovland (vedlagt). SAKSUTGREIING: Formannskapet godkjende i sak 126/07 i møte 27.november utbyggingsplanen for Skeide og mindre endringar i felt E i reguleringsplanen for Grønlund. Formannskapet hadde synfaring saman med mellom anna Anne Karin Hovland før vedtaket vart gjort. Anne Karin Hovland har i brev av og klaga på vedtaket i sak 126/07. Administrasjonen har i brev av gitt utsett frist for utforming av endeleg klage. Rådmannen si vurdering: Rådmannen finn at dei to klagebreva omhandlar prosessane kring planlegginga og utbygginga av 1.byggesteg i reguleringsplanen for Grønlund, godkjend i Det som formannskapet i 126/07 har godkjent, er utbyggingsområdet lenger vest, på gnr.17 bnr.22. Vegframføringa til Side 11 av 15

12 Sak 6/08 dette området er godkjent i reguleringsplanen for Grønlund og vert ikkje endra, jfr. presiseringa i andre avsnittet i vedtaket. Spørsmålet kring oppmålinga og makebytet med eigar av eigedommen sør for klagaren vil verta svara på av tenesteleiar for oppmåling. Side 12 av 15

13 Sak 7/08 BUSTADFELTET NYBØ NORD - KLAGE PÅ VEDTAK Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 06/168 Arkiv: L12 7/08 Formannskapet Formannskapet sitt VEDTAK, samr.: Leikanger formannskap finn ikkje å kunne i møtekomma klagen. Vedtaket i brev av vert oppretthalde. Formannskapet grunngir avgjerda i saka med at leidningen ikkje inngår i kommunale planar for utbygging av hovudavløpsnettet og at leidningen ikkje har tilfredsstillande teknisk standard. TILRÅDING: Leikanger formannskap finn ikkje å kunne i møtekomma klagen. Vedtaket i brev av vert oppretthalde. Formannskapet grunngir avgjerda i saka med at leidningen ikkje inngår i kommunale planar for utbygging av hovudavløpsnettet og at leidningen ikkje har tilfredsstillande teknisk standard. DOKUMENT: Søknad av frå Jarle Bøyum (vedlagt) Søknad av frå Reidun Husabø og Marie Borgen (vedlagt). Brev av frå Leikanger kommune (vedlagt). Klage av frå Reidun Husabø og Marie Borgen (vedlagt). SAKSUTGREIING: I samband med bygging av nytt bustadhus i 1976/77 på gnr.18 bnr.1 vart det lagt ny privat avløpsleidning frå klagarane sine bustadhus med utslepp til Sognefjorden. Seinare er eit anna bustadhus tilknytt leidningen. Side 13 av 15

14 Sak 7/08 Kommunen bygde i 2003 avløpsleidning langs fjorden frå pumpestasjonen ved Statens Hus og austover til utbyggingsområdet ved gamle Nybø skule. Den private leidningen vart då tilknytt offentleg leidning og reinseanlegget ved Tinghusa. I 2006 vart det utarbeidd privat reguleringsplan for Nybø Nord med i alt 5 nye bustader. Reidun Husabø var grunneigar for ei av tomtene. Kommunestyret godkjende reguleringsplanen i februar I reguleringsplanen er det i utgreiinga frå planleggjar Asplan Viak AS skrive at i det vidare prosjekteringsarbeid må felles kloakkløysing med andre naboar vurderast og løysast i samråd med kommunen. Sommaren 2007 tok klagarane i lag med den andre grunneigaren i planområdet, Jarle Bøyum, kontakt med kommunen for å drøfta avløpsspørsmålet for tomtene. Asplan Viak har kontrollert den teoretiske kapasiteten på leidningen. Dei tilrådde at det òg vart gjort ein videoinspeksjon av leidningen. Denne inspeksjonen vart gjennomført i byrjinga av oktober. Teknisk kontor si vurdering av videoinspeksjonen går fram av brevet frå kommunen av I brev av frå Jarle Bøyum og frå Reidun Husabø og Marie Borgen vert det søkt om kommunal overtaking av leidningen. Nærings- og utviklingssjef har i brev av gitt avslag på søknaden. Grunngjevinga for avslaget er todelt: 1. Leidningen går ikkje inn i kommunale planar for utbygging av avløpsnettet. 2. Den tekniske standarden på anlegget. I brev av vert det klaga på avslaget. Klagarane stiller seg uforståande til at kommunen ikkje vil godkjenna den tekniske standarden på anlegget. Dei ser det og slik at det må vera i kommunen si interesse òg å ha ansvar for private avløpsanlegg. Klage på admininstrative avgjerder skal etter delegeringsreglementet i kommunen avgjerast av formannskapet. Rådmannen si vurdering: I tillegg til administrasjonen si grunngiving for avslaget vil rådmannen peika på det prinsippielle som klagarane tek opp om ansvars- og kostnadsdelinga mellom private og kommunen i utbyggingsfelt. I dei felta kommunen byggjer ut er det òg eit skilje mellom private og kommunale leidningar, sjølv om kommunen i den seinare tid har hatt som praksis å leggja fram leidningar til tomtegrensene og ta kostnaden med dette inn i salsprisen fir tomtene. Kommunen er eigar av hovudleidningane, medan dei private eig stikkleidningane frå hovudleidningane og inn til bygga. Slik må det òg vera i dei private felta og. Utbyggjarane bør her avtala med kommunen på førehand korleis eigartilhøva skal verta. 67 i Plan- og bygningslova fastset at i regulert strøk har kommunen berre ansvaret for å overta hovudleidningar. I dette tilfellet er det søkt om overtaking av ein 30 år gamal privat leidning med dimensjon 110 mm. Side 14 av 15

15 Sak 8/08 Skriv og meldingar Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 08/15 Arkiv: 8/08 Formannskapet TEMA: 1. Fleirbrukshallen og Saften AS status og framdrift. 2. Lokalisering av NAV-kontoret. Formannskapet har merka seg innstillinga og er uroa for at denne lokaliseringa vil svekka kommuneadministrasjonen. Ut i frå ei totalvurdering finn likevel formannskapet å kunna tilrå innstillinga. 3. Bygging av 270 m gangveg langs rv.55 frå Skjeljaviki til Silåta. Framlagd kostnadsoverslag frå teknisk kontor. 4. Praksis kring utlysing av stillingar. Rådmannen orienterte. 5. Ordførar orienterte frå fellesmøte med ordførarane i Luster, Sogndal og Leikanger der mogelege fellesløysingar vart drøfta. Formannskapet går inn for at formannskapa i dei tre kommunane vert kalla inn til eit fellesmøte Side 15 av 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Halvorson Arkiv: MTR 56/3 Arkivsaksnr.: 07/2039 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Havreberg Ytre gnr. 56, bnr. 3 på Sørheim i Luster kommune Rådmannen

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer