MØTEINNKALLING SAKLISTE: 81/11 11/709 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13, fvl 13 Førespurnad - kjøp av bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE: 81/11 11/709 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13, fvl 13 Førespurnad - kjøp av bygg"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : Tid: MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 81/11 11/709 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13, fvl 13 Førespurnad - kjøp av bygg 82/11 11/590 Bygging av jordfyllingsdam på Tuftahaug - motorisert ferdsel i utmark 83/11 09/415 Grensejustering - makebyte - ny handsaming 84/11 11/712 Søknad om kjøp av industriareal 85/11 11/728 Orienteringar

2 Sak 81/11 Førespurnad - kjøp av bygg Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: 614 Arkivsak nr.: 11/709 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13, fvl 13 81/11 Formannskapet TILRÅDING: DOKUMENT: SAKSUTGREIING: Saka skal handsamast som ikkje offentleg. Saksutgreiinga vert berre sendt til medlemene av formannskapet og eventuelt møtande varamedlemer. Side 2 av 8

3 Sak 82/11 Bygging av jordfyllingsdam på Tuftahaug - motorisert ferdsel i utmark Sakshandsamar: Eva Nilsen Huke Arkivsak nr.: 11/590 Arkiv: L65 82/11 Formannskapet TILRÅDING: Formannskapet vedtek at motorisert ferdsel i utmark i samband med bygging av jordfyllingsdam på Tuftahaug hausten 2011 vert meld til politiet. Formannskapet ber politiet om å etterforske og eventuelt gi påtale i saka. DOKUMENT: Brev av frå Leikanger kommune til Bjørn Monsen Søknad av frå Arvid Njøs, Magne Optun og Bjørn Monsen(vedlagt) Brev av frå Fylkesmannen til Leikanger kommune (vedlagt) SAKSUTGREIING: Leikanger kommune vart på ettersommaren 2011 kjend med bygging av jordfyllingsdam på Tuftahaug gjennom media. I etterkant har kommunen vore på fleire synfaringar i området, seinast torsdag saman med Fylkesmannen og NVE. Kommunen har bedt tiltakshavar om søknad om tiltaket/orientering om tiltaket i samband med handsaming i etterkant. Søkar skriv at dei skal bruke 7,5 t gravemaskin til tiltaket og at denne skal beltast inn til området. Saka har fleire sider. Det eine er bygging/reparasjon av sjølve dammen. NVE skriv at dette skal handsamast etter Vassresursslova 18 og vurderast etter 8 og 10 i lova. I denne saka har Leikanger kommune gitt fråsegn til NVE. Den andre sida av saka er transporten inn og ut av gravemaskina til bygging/reparasjon av dammen. Dette er det ikkje søkt kommunen om. I marka er det synlege spor etter gravemaskina og der dammen er bygd. Leikanger kommune ved formannskapet har i januar 2011 vedteke å nytte jaktoppsyn for å handheve viktige lover knytt til utmarka, m.a. lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Lovgrunnlag motorisert ferdsel: Naturmangfaldlova: I 1. formål heiter det at :» Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved Side 3 av 8

4 Sak 82/11 berekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» og i 6:» Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.» 9:» Når det treffes en beslutning utan at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger det kan ha for naturmiljøet. Skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak.» Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag: 1 «Formålet med denne lov er ut frå et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.». 2:» Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og liknande.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og strt med motordrevet luftfartøy. Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet 1a første ledd ikkje regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.» 3: «I utmark og vassdrag er motorferdsel ikkje tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.» 4: Uten hinder av 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med : a) Politi-, ambulanse og redningstjeneste og oppsyn- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov, b) Offentlig post og teletjenester, c) Nødvendig person og godstransport til og frå faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknast ikke som næring i denne forbindelse» 6: «Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som elles ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.» 12: (straffeansvar) «Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter». Rådmannen si vurdering: Det er viktig at kommunen praktiserer likehandsaming av alle innbyggjarane og i alle område gjennom året og over år. Rådmannen ser på tiltaket slik at ulovleg motorisert ferdsel i utmarka har funne stad. For å finna ut om dette har skjedd forsetteleg eller uaktsomt er ynskjeleg at saka vert sendt til politiet for etterforsking og eventuell påtale. Side 4 av 8

5 Sak 83/11 Grensejustering - makebyte - ny handsaming Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: MTR 12/27 Arkivsak nr.: 09/415 83/11 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger formannskap godkjenner, som eigar av gnr.12 bnr.158, grensejusteringa/makeskiftet med eigar av gnr.12 bnr.21 og 27 vist på kart av , revidert Dei makeskifta areala vert sette like i verdi. Eigar av gnr.12 bnr.21 og 27 ber omkostningane med gjennomføringa av saka. DOKUMENT: F-sak 1/11 (vedlagt) Revidert kart av (vedlagt) SAKSUTGREIING: Ved oppmåilng i marka vart det oppdaga at det var ein differanse mellom reguleringsplankartet og kartet som låg til grunn for makeskiftet. Reguleringskartet hadde ein avstand på 34 meter mellom nordvestgrensa og grensa mot Strandavegen, medan makeskiftekartet av hadde ein avstand på 30 meter. Det er ikkje heilt klarlagt korleis denne differansen har oppstått, men differanser er så stor at saka vert lagt fram på nytt for formannskapet. Søkaren Eirik J. Husabø er gjort kjent med differansen og er samd i at saka vert teken opp att. Det regulerte arealet til bustadene er så knapt at 4 meter er heilt avgjerande for å kunne få akseptable tomtestorleikar. Tomtearealet før justering av makeskifteavtalen er på 1425 m2, det vil 356 m2 i gjennomsnitt på dei fire tomtene. Etter revidert kart aukar det samla tomtearealet med 100 m2. Soknerådet har sett som vilkår for å tilrå makeskiftet at talet på graver ikkje vert redusert. Ved at det reviderte arealet frå kyrkegjarden går 4 meter inn i gravfeltet vil det ta bort to gravrekkjer mot syd, i alt 37 graver. Kyrkjegarden vil få eit tilleggsareal med breidde 4,5 m mot aust. Dette gir 39 nye graver. Side 5 av 8

6 Sak 84/11 Søknad om kjøp av industriareal Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: 611 &50 Arkivsak nr.: 11/712 84/11 Formannskapet TILRÅDING: Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Jarle Bøyum om leige av inntil 0,5 daa av kommunen sin eigedom på Kvålen. Leigetida skal vera inntil 3 år med høve til forlenging med inntil 1 år. Når leigetida er avslutta, skal arealet vera rydda av leigar. Arealet skal gjerdast inne av leigar og ha låst port. Kostnaden med flytting av den elektriske bommen til miljøstasjonen skal dekkast av leigar. DOKUMENT: Søknad av frå Jarle Bøyum (vedlagt) K-sak 44/11, avslag på søknad om dispensasjon frå areadelen i kommuneplanen Kart over Kvålen (vedlagt) Kommunedelplan for Leikanger, vedteken SAKSUTGREIING: Jarle Bøyum søker om kommunen kan tilby han eit område på mellom 0,4 og 0,5 daa på Kvålen som han kan bruka til plassering av utstyr og maskiner i samband med entreprenørverksemda si. Kommunestyret avslo i sak 44/11 å gi dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen til omdisponering av deler av eigedommen hans på Skahaug til dette føremålet. I arealdelen i kommuneplanen er område for denne typen næring avsett på Kvålen. Det er ikkje reguleringsplan for området. Rådmannen si vurdering: Rådmannen meiner det skal vera råd å finna eit avgrensa areal på inntil 0,5 daa på kommunen sin eigedom på Kvålen som ikkje er til særleg ulempe for drifta av kommunen sin uteseksjon og miljøstasjonen. Bommen til miljøstasjonen må flyttast nærare miljøstasjonen slik Bøyum kan komma til sitt område utanfor bommen. Dette er òg eit krav frå SIMAS. Side 6 av 8

7 Sak 84/11 Rådmannen ser trongen for å starta opp eit arbeid med regulerings- og teknisk plan for det avsette industriområdet på Kvålen. Rådmannen vil arbeida vidare med finansieringa av ein slik plan. Leigeavtalen med Bøyum bør difor vera kortsiktig med tanke på gjennomføringa av reguleringsplanen. Side 7 av 8

8 Sak 85/11 Orienteringar Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 11/728 Arkiv: 85/11 Formannskapet TEMA: 1. Brev av frå NVE til Leikanger kommune om tilsegn om tilskot til sikring av Hallandshammaren (vedlagt) 2. For å få grunnlag for om ein skulle opne opp att småbarnsavdeling i Sorenskrivargarden, framskundaleikanger kommune søknadsfristen for suppleringsopptak frå 1. november til 1. oktober Informasjon om dette vart lagt ut på kommunen si heimeside med påminning 22.09, supplert med annonse i Sogn Avis i mellomperioden. I oppslaget ber ein dei som treng barnehageplass frå 1. desember ev. 1. januar og i løpet av vårhalvåret 2012 om å søkje fortløpande fram til 1. oktober. Det har kome inn 6 søkjarar til nye plassar og 4 søkjarar til utviding av plass. Det skal vere opptaksmøte onsdag 12. oktober. Slik det ser ut no, kan alle få plass innafor eksisterande tilbod i løpet av vårhalvåret, og maksimal ventetid til plass vil vere 2-3 månader. Barnehagane vil då vere heilt fulle, og det vil ikkje vere rom for ytterlegare opptak før mot sommarferien. Slik rådmannen vurderer det, vil det ut frå søkjarmassen pr ikkje vere grunnlag for opning av Sorenskrivargarden frå 1. januar Berlebakken bustadområde vidare framdrift Side 8 av 8

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer