Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: 233 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: OMSORGSTJENESTEN - FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: 233 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: OMSORGSTJENESTEN - FORSØK MED STATLIG FINANSIERING"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: 233 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: OMSORGSTJENESTEN - FORSØK MED STATLIG FINANSIERING â INNSTILLING TIL: FORMANNSSKAPET / BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Søknad om deltakelse i forsøksordning om statlig finansiering av omsorgstjenester trekkes 2. Erfaringene som er gjort gjennom forberedelsene til søknad om statlig finansiering benyttes til å forbedre egen forvaltningspraksis og egne prismodeller á Osmund Kaldheim rådmann Eva Milde helse- og sosialdirektør

2 â OMSORGSTJENESTEN - FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Hensikten med saken Bystyret fattet i forbindelse med vedtak av HSO-plan den 16. juni 2015 at deltakelse i statlig finansiert eldreomsorg skulle utredes. Helsedirektoratet inviterte den alle kommuner til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av alle omsorgstjenestene. Grunnen til at forsøket omhandler alle omsorgstjenester, er at det ikke er noen kommunale tjenester som retter seg utelukkende mot eldre. Derfor følges regjeringens intensjon om statlig finansiering av eldreomsorgen opp med en forsøksordning for samtlige omsorgstjenester. Regjeringen vil gjennom ordningen prøve ut to modeller for statlig finansiering av omsorgstjenestene, nærmere beskrevet som modell A og modell B (se vedlegg for nærmere beskrivelse av ordningen). Deltakelse er frivillig. Søknadsfristen er 1. desember. Rådmannen har derfor lagt inn en søknad på vegne av Drammen kommune. En forutsetning for deltakelse er at søknaden bekreftes gjennom et eget bystyrevedtak. Helsedirektoratet har åpnet for å kunne ettersende bystyrevedtak innen 17. desember I tillegg har alle kommunene som plukkes ut til deltakelse mulighet til å trekke seg innen 1. februar Saksutredning Overordnet målsetting for prøveordningen er å se om statlige kriterier og finansieringsordning bidrar til økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning for innbyggere/brukere av tjenestene. Forenklet fremstilling av forsøksordningen Forsøksordningen legger opp til to modeller som prøves ut i perioden mai Hver modell vil bestå av 10 kommuner. Modell A innebærer grovt sett at statlige overføringer tilsvarende penger kommunen har bruk på helse og omsorg i inneværende år holdes tilbake. I stedet får kommunen utbetalt stykkpris per (vedtatt) tjeneste, basert på gjennomsnitts kostand/bemanning for landets kommuner. Staten bestemmer kriterier for rutiner, tjenestetildeling og prismodell. Det vil si at lokal råderett for tjenester innen helse og omsorgsektoren i stor grad forsvinner i forsøksperioden, og at nasjonal standard legges til grunn. Kommunen har imidlertid fortsatt ansvaret hvis tjenestene ikke leveres som forutsatt, og har ansvaret ved eventuelle klager. Modell B innebærer at tjenester tildeles som før, men at de økonomiske overføringene fra staten øremerkes disse tjenestene. Kommunen har ingen innflytelse på hvilken modell man kommer inn under. Gulroten i forsøket er at det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 millioner kroner per år per kommune. Framdrift

3 Alle kommuner er invitert til deltakelse i forsøksordningen som vil virke i perioden Følgende datoer er satt i forbindelse med forsøket: Søknadsfrist 1. desember 2015 Tilbud til 20 valgte kommuner 15. januar 2016 Svarfrist til kommuner om deltakelse 1. februar 2016 Forsøksordningens omfang Forsøket omfatter alle omsorgstjenester til alle brukergrupper uansett alder. Myndighet for tildeling av tjenester overlates i forsøksperioden fra kommunen til staten. Helsedirektoratet har i forsøksperioden følgende myndighet: Instruksjonsrett ovenfor kommunens bestillerfunksjoner o Bruk av statlige rutiner og tjenestekriterier o Bruk av statlig prismodell o Deltagelse i opplæring og informasjonsmøter Instruksjonsrett ovenfor kommunen o Rapportering av vedtaks- og kostnadsutvikling o Fremskaffelse av tjenester kommune ikke har i egen kommune o Tildelingskontorets funksjon, kompetanse og rutiner o Tilgang til kommunens budsjett, regnskap og aktivitetsdata for omsorgstjenesten Informasjon og opplæring o Informasjon til kommunens ledelse og ansatte som ivaretar tildeling av omsorgstjenester o Opplæring, råd og veiledning av ansatte som ivaretar tildeling av omsorgstjenester Finansiering o Overføring av midler til kommunen Samarbeide med kommunen om klagesaksbehandling Forsøksordningen gjelder to av bystyrekomiteenes myndighets- og ansvarsområder, dog i all hovedsak HSO-komiteens områder. For bystyrekomité for oppvekst og utdanning omfatter ordingen tjenester innen Senter for Oppvekst. Vedtakspliktige tjenester: Tjenester til hjemmeboende, inkl. i omsorgsbolig Helsehjelp Fysioterapi/ergoterapi i hjemmet Habilitering / rehabilitering i hjemmet Hverdagsrehabilitering i hjemmet Innsatsteam Praktisk bistand, daglige gjøremål / opplæring BPA Støttekontakt Dag og aktivitetstilbud Avlastning Omsorgslønn Trygghetsalarm Ikke vedtakspliktige tjenester som forvaltning, lavterskeltjenester m.v. Koordinator- og rådgivningstjenester Tildelingskontor Pårørende opplæring Forebyggende mestringskurs og hjemmebesøk Trygghetsalarm og andre velferdsteknologisk utstyr til bruker Institusjonstjenester Sykehjem, barnebolig, institusjoner for rus/psykiatri Tidsbegrenset opphold inkludert rullerende korttid Tidsbegrenset opphold behandling / utredning /observasjon Tidsbegrenset opphold - rehabilitering Langtidsopphold i institusjon Langtidsopphold i institusjon forsterket sykehjemsplass Langtidsopphold i institusjon skjermet sykehjemsplass

4 Matombringing Lavterskeltjenester til ulike brukergrupper for eksempel eldresenter og åpne tilbud innen psykisk helse og rus Ferietilbud til eldre og funksjonshemmede over 18 år m.v. Tabell 1: Omsorgstjenester som inngår i forsøksordningen Tjenester som ikke inngår i forsøket er: - fastleger - privatpraktiserende fysioterapeuter - helsestasjon - skolehelsetjeneste - kommunale akutte døgnplasser (ø-hjelpsplassene) - frisklivssentraler - fysioterapi og ergoterapi som det ikke fattes vedtak om - rus- og psykisk helse tjenester som er åpne tilbud der det ikke fattes vedtak Kommunen vil fortsatt ha plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. I dette ligger ansvar for å imøtekomme fremtidige behov innen omsorgstjenestene samt sikre nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser. Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers side. Klagesaksbehandling og tilsyn med tjenestene videreføres etter dagens praksis i henhold til lov. Nærmere om forsøksordningen: Det er to modeller i forsøksordningen. Kommunen kan ikke selv velge modell, da 20 kommuner vil bli trukket tilfeldig ut blant søkerkommunene. Modell A Kommunen tildeler tjenester etter statlige tildelingskriterier og mottar statlig finansiering etter prismodell basert på enhetspriser og rundsumstilskudd. Forsøket omfatter kun tildeling av tjenester, og ikke selve tjenesteproduksjon. Modell B Kommunen tildeler tjenester som før, men de økonomiske overføringene fra staten til sektoren øremerkes. Økonomisk ramme for forsøket Ved deltakelse gir kommunen benyttet totalbeløp etter faktisk regnskap for 2015 (registrert etter angitte KOSTRA funksjoner, se tabell 2) til staten. Uttrekket ligger fast i hele forsøksperioden. Kommunen vil deretter få overføringer tilbake fra staten i forsøksperioden som blir øremerket helse- og omsorgstjenester. Dette beregnes ulikt etter hvilken modell kommunen plasseres i. Videre gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 millioner kroner per år per kommune. KOSTRA funksjonene som omfattes er: 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Tabell 2 uttrekk fra kommunalt regnskap basert på KOSTRA (kommune-stat-rapportering)

5 Kriterier for deltagelse Kommunen må oppfylle visse vilkår for å være kvalifisert til å delta i forsøksordningen: Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen Oppgaven «tildeling av omsorgstjenester» må være adskilt fra tjenesteproduksjonen, eller enkelt kunne skilles før forsøksoppstart Saksbehandlere bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå Kommunen må ha tilstrekkelig med saksbehandlerressurser Kjøp av tjenester må tilrettelegges der kommunen selv ikke kan levere tjenesten Prosjektleder må være på plass innen Prosjektleder vil være Helsedirektoratets hovedsamarbeidspartner og ansvarlig for å tilrettelegge for gjennomføring av forsøket i kommunen. Evaluering Helsedirektoratet iverksetter en omfattende rapportering for å kunne følge forsøket. I tillegg vil det bli gjort avtale med en ekstern evaluator. Kommunen forplikter seg til å svare opp gjennom rapporteringer til Helsedirektoratet og evaluator gjennom hele forsøksperioden. Rådmannens vurdering Strategisk valg Deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten er i hovedsak et politisk retningsvalg. Målet med forsøket er å undersøke om statlig finansiering bidrar til økt likebehandling mellom kommuner, og riktigere behovsdekning. Dersom målet er at tjenestene skal bli likere, er det et viktig argument for deltakelse i forsøket. Tjenestetilbudet i dag er tilpasset behovet til innbyggerne i Drammen. Som bykommune og vertskommune for sykehus, har innbyggerne i Drammen samlet noen andre behov enn landsgjennomsnittet. Dersom målet er å gi gode tjenester tilpasset lokale behov, er det et argument mot å delta i forsøket. Bystyret vedtok i juni 2015 ny HSO-plan. Planen var et resultat av en lokal prosess med medvirkning. Mål, strategi og tiltak er utarbeidet for å skape flere og bedre tjenester tilpasset Drammens spesielle behov. Gjennomføring av planen vil kreve stor politisk og administrativ vilje, samt evne til omstilling og endring. Prioritering av gjennomføring av HSO-planen med stor lokal frihet og handlekraft, er et argument mot deltakelse i forsøksordningen. Rådmannen vil understreke at det er opp til bystyret å foreta politiske retningsvalg. Vurderingene fra rådmannen må ses i denne sammenheng. Drammen kommune oppfyller kriteriene for deltakelse, gitt at Bystyret vedtar å opprettholde søknaden. Beskrivelsen av forsøksordningen og de to ulike modellene er svært omfattende og komplisert. Tidsrommet fra da Helsedirektoratet kom med grunnleggende opplysninger om ordningen til dato for søknadsfrist, er meget kort. Helsedirektoratet inviterte til første informasjonsmøte så sent som 27. oktober om statlige kriterier og finansieringsmodell, med offentliggjøring av dokumenter først påfølgende dag. Rådmannen har forespurt Helsedirektoratet om mulighet for utsettelse av søknadsfrist da mye informasjon har blitt gjort tilgjengelig svært sent. Dette er ikke imøtekommet.

6 Den statlige forsøksordingen har som mål å bidra til økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggere/brukere av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Drammen kommune er blant landets 10 største, og sammenligner seg sjelden med landsgjennomsnittet da dette er lite relevant for helse- og omsorgstjenester. En bykommune har en annen innbyggersammensetning enn landkommuner og helt andre forutsetninger for drift av tjenestene. Målene for forsøket er ikke politisk forankret i bystyret i Drammen. Drammen kommune har fokus på å gi gode tjenester til byens innbyggere ikke at tjenestene skal være mest mulig like tjenester i andre kommuner med andre behov. I sammenligning med de andre store bykommunene kommer helse- og omsorgstjenestene i Drammen svært godt ut (ref. KOSTRA og ASSS-rapporter). Drammen kommune driver kostnadseffektivt og dekker de grunnleggende behovene i befolkningen. Rapportene sier at Drammen kommunes innbyggere får mye igjen for hver skattekrone per i dag. Drammen kommune har en annen befolkningssammensetning som bykommune enn en tradisjonell landkommune. Dette gjenspeiler seg i sykdomsnivået hos brukerne av tjenestene, som ofte er større og mer komplekse. I tillegg er kommunen vertskommune for et sykehus, noe som også spiller inn på hvor syke de som skrives ut er, og det stiller større krav til kompetanse og kapasitet i tjenestene enn i en mindre landkommune. Det er derfor naturlig at Drammen kommune i mange tilfeller er avhengig av en høyere pleiefaktor enn mindre landkommuner for å kunne drifte sykehjemmene forsvarlig. Når det gjelder hjemmebaserte tjenester er Drammen kommune svært kostnadseffektive, noe som henger sammen med god tilgang på sykehjem, desentral organisering og kommunens geografiske beskaffenhet med forholdsvis korte avstander. Ved å bli med i forsøksordningen er risikoen stor for at tjenestenivået til brukerne i Drammen trekkes ned mot landsgjennomsnittet, i stedet for å løftes opp. Konsekvenser for bystyrets ansvar og myndighet Bystyret vil i perioden forsøksordningen pågår gi fra seg kommunen instruksjonsmyndighet over tildeling av tjenester (gjelder ca 40 % av kommunens tjenesteproduksjon) som inngår i ordningen. Det lokalpolitiske handlingsrommet blir redusert, og tjenesteproduksjonen vil i perioden bli styrt av staten. Bystyret vil fortsatt ha ansvar og plikter etter helse- og omsorgstjenesteloven, mens myndigheten ligger hos staten. Kommunen forplikter seg til å utføre tjenestene, og må dersom tilbudet ikke eksisterer, eller har god nok kapasitet, kjøpe dette utenfra. Dette innebærer en eventuell statlig pålagt konkurranseutsetting. Kvalitetsmessige konsekvenser En finansieringsmodell kan fort styre prioriteringer og kvalitet i tjenesteproduksjonen, noe en ser fra statlig finansiering av spesialisthelsetjenester ved sykehus. I stedet for å stimulere til økt tjenestekvalitet, vil en innføring av modell A medføre en risiko for svekket tjenestekvalitet på utførte helse- og omsorgstjenester, spesielt innenfor institusjonstjenestene. Blant annet er det i modellen lagt opp til en lavere bemanningsfaktor (0,68 somatisk sykehjemsplass) som grunnlag for finansiering av institusjonstjenester mot Drammen kommunes budsjettmodell (0,71 somatiske sykehjemsplass). En svekkelse av bemanningsfaktoren vil medføre en risiko for at kommunen ikke lenger vil ha faglige forsvarlige sykehjemstjenester. En

7 høyere andel pasienter med omfattende behov for tjenester i institusjon vil naturlig nok ha innvirkning på behov for en grunnbemanning noe over landsgjennomsnittet. Hjemmetjenesten vil i forsøksperioden i all hovedsak bli styrt av vedtakene og registreringer av gjennomførte vedtak. Det kan medføre vansker med å ivareta daglig skiftende tjenestebehov hos brukerne, slik kommunen har fleksibilitet til å gjøre dette når myndigheten er lagt til kommunen. Det er etablert helse- og omsorgsdistrikter i Drammen kommune med det formål å yte tjenester så nærme innbyggerne som mulig. I tillegg er dette vurdert som den mest kostnadseffektive organiseringen. Virksomhetsleder har en mulighet til å benytte ressurser fleksibelt på tvers av helseog omsorgsdistriktene når dette er til det beste for brukerne. Denne fleksibiliteten vil kunne svekkes gjennom en statlig finansieringsmodell med rapportering på om ressursene er brukt som forutsatt som grunnlag for tildeling av videre ressurser. Det kan virke som at forsøksordningen ikke har tatt høyde for å opprettholde kommunenes frihet til å organisere tjenestene sine optimalt. Ordningen vil kunne medføre en betydelig endring for mottakere av aktuelle omsorgstjenester. Det kan bli vanskelig å skape forståelse for nødvendigheten av endringene mottakerne eventuelt blir utsatt for. Behov for andre alternativ I den politiske debatten har statlig finansiering vært foreslått for å sikre at kommunens økonomi ikke skulle hindre brukerne i å få gode tjenester. Et forsøk hvor kommunene fikk finansiert tjenestene, og hvor målet var bedre tjenester til brukerne ville vært interessant. Det ville blant annet kunne svare på om innbyggerne får mindre eller dårligere tjenester som følge av dagens finansieringsordning, lokalpolitiske prioriteringer eller andre forhold. Det utlyste forsøket er innrettet mot likebehandling mellom kommuner og riktige tjenester. Det vurderes derfor å ha et annet formål enn å prøve ut statlig finansiering for å motvirke stram kommuneøkonomi eller manglende politisk prioritering av omsorgstjenestene i kommunene. Ved bedre tid til dialog mellom kommunene og departement, kunne det vært interessant å avklare om det hadde vært rom for et alternativt forsøk. Et slikt forsøk ville for Drammen bygge på vedtatt HSO-plan, og være tilpasset lokale behov hos innbygger. Bedre tjenester ville da ha vært et hovedmål. Økonomiske konsekvenser Den statlige forsøksordningen vil redusere det lokalpolitiske handlingsrommet for kommunens totaløkonomi. Helse-, sosial- og omsorgstjenestene utgjør om lag 40 % av kommunens totale driftsbudsjett. En økt andel av kommunens inntekter vil bli øremerket helse- og omsorgstjenester, men dette vil kunne gi resten av kommuneorganisasjonen utfordringer i og med at helse- og omsorgstjenestene i kommunen drives så effektivt i dag. Den effektive driften i helse-, sosial- og omsorgstjenestene gir kommunen handlefrihet til å bruke midler på tilskudd til for eksempel frivillige, og satse utradisjonelt der innbyggernes behov tilsier dette. Kommunens handlefrihet vil svekkes i forsøksperioden. Utbytte av forsøk Helse, sosial og omsorg i Drammen har lite å hente i tilpasningen til de statlige prismodellene. HSO har allerede et omfattende arbeid med prissetting og budsjettmodeller bak seg. Gjennom utredningen til forsøksordningen har enkelte sider ved egen budsjettmodell blitt styrket, mens andre forbedringssider er avdekket. Forbedringsarbeidet vil initieres uavhengig av deltakelse i forsøksordningen.

8 Ved deltakelse i modell A, vil eventuelle budsjettoverskridelser dekkes av staten gjennom en overslagsbevilgning i prosjektperioden. Slik rådmannen vurderer det medfører finansieringsmodellen en høy økonomisk risiko i flere ledd; ved uttrekk, ved tildeling og ved nedtrapping i etterkant. Denne risikoen vil kunne medføre konsekvenser i form av nedbemanninger av helse-, sosial- og omsorgstjenestene og for bystyrets satsinger på andre områder. Det at kommunen ved modell A vil motta tilskudd etter faktisk uførte helse- sosial- og omsorgstjenester etter statlige kriterier i forsøksperioden, kan dempe fokus på kostnadseffektivisering innen de vedtakspliktige tjenestene. HSO har de siste årene jobbet med bevisstgjøring av tjenestekostnader og sett etter løsninger for bedre tjenestekvalitet innenfor eksisterende rammer. Dette fokuset har bidratt til økt profesjonalisering og løsningsorientering i tjenestene. Det er fremdeles noe usikkert hva som blir utbetalt i det som kalles rundsumstilskudd til forvaltningstjenester, lavterskelstjenester og tjenester som ikke omfattes av forsøket, da beregningen først vil være klar etter at kommunen har takket ja til deltakelse. Dette kan medføre en risiko for evnen til gjennomføring av HSO-planens satsning på lavterskeltjenester, frivillighet, innovasjon. Administrative konsekvenser Det vil bli behov for økte administrative ressurser til controller, prosjektleder, saksbehandlere og IKT verktøy beregnet til å utgjøre kostnader på 5 millioner kroner. Skap Gode Dager, IKT verktøy og nærledelse inngår som en del av finansieringsmodellens enhetskostnader. Beregninger viser at Drammen kommune ser ut til å kunne tape 15 millioner kr per år under forsøksordningen. Underskudd dekkes av staten i forsøksperioden. I prosjektperioden får Drammen et inntektspåslag på 25 millioner kr årlig som skal gå til økte administrative kostnader beregnet til 5 millioner kroner og helse- og omsorgstjenester. Inntektspåslaget er satt til 4 % av kommunens netto driftsutgifter til formålet. Da dette er begrenset oppad til 25 mill kr tilsvarer Drammen kommunes inntektspåslag kun 2,7 %. Inntektspåslaget avtar gradvis fra 2019, og opphører helt fra og med Organisatoriske konsekvenser Organisatorisk er kommunen rustet til å delta i en forsøksperiode med noen justeringer innen helse, sosial og omsorg og Senter for oppvekst. Kommunen vil ved deltakelse, få økt profesjonalitet i administrative oppgaver som tjenestetildeling og rapportering. Administrasjonen vil opprioriteres med saksbehandlere, controller, prosjektleder og it-medarbeider. Forsøket vil generere mer rapportering da det forutsettes detaljert kontroll av hvordan ressursene tildeles etter kriteriene, og fordi det vil foreligge en prismodell kombinert med kriteriene. Det vil bli frigjort noe saksbehandlerkapasitet i rådmannens stab som følge av at det vil bli mindre politiske saker som skal utredes og behandles. Oppbygging av organisasjonen i forkant av forsøket, og nedbygging i etterkant, vil dog kreve ressurser. Helse, sosial og omsorg i Drammen har lite å hente i tilpasningen til de statlige kriteriene for tjenester da siste vedtatte endring i Forvaltningspraksis allerede er avstemt mot nasjonale kriterier for tildeling. Gjennom utredningen til forsøksordningen har enkelte sider ved egen praksis blitt styrket, mens andre forbedringssider er avdekket. Forbedringsarbeidet vil initieres uavhengig av deltakelse i forsøksordningen. Det er lagt opp til en opplæringsperiode på 2 måneder, noe som er gir kort frist for å sikre at alle elementer kan ivaretas for å sikre nødvendig rapportering og tildeling av tjenester. Dersom

9 tilpasning av IKT verktøy ikke er mulig, må kommunen rapportere manuelt. Det kan svekke kvaliteten på rapporteringen og få konsekvenser for videre utbetalinger. Sammenligningsgrunnlaget mot de andre store kommunene (ASSS) vil trolig bli svekket i de aktuelle årene. Dette på grunn av at ingen av de andre storkommunene per dags dato har intensjoner om å delta i forsøksordningen. Det er viktig at ansatte er godt informert og motivert for forsøket. Den korte tiden og vanskelig tilgjengelig innhold i forsøket gjør at rådmannen er usikker på ansattes medvirkning. Brukermedvirkning står sentralt i HSO-planen. Forsøket er i liten grad drøftet med brukerne. Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede er orientert. Brukerråd og pårørende er ikke trukket inn i prosessen så langt. Rådmannens konklusjon Rådmannen har administrativt lagt inn søknad om deltakelse i forsøksordningen slik at bystyret står fritt i sin beslutning. Søknaden med aktuelle vedlegg sendes innen fristen 1. desember, med forbehold om bystyrets tilslutning. Bystyrets vedtak ettersendes innen 17. desember og vil således avgjøre om søknaden opprettholdes eller ikke. Rådmannen anbefaler at bystyret fatter vedtak om at søknaden trekkes. Dette med hovedvekt på følgende vurderinger: - Risiko for dårligere tjenester i Drammen - Målet for forsøket er likere tjenester mellom kommuner ikke bedre tjenester for innbyggerne i Drammen - Forsøket er komplisert og vanskelig å forstå - Forsøksordningen gjelder ikke eldreomsorgen (som utgjør ca 1/5 av mottakerne av omsorgstjenester) men alle som mottar omsorgstjenester i kommunen. De aktuelle tjenestene utgjør ca 40 % av kommunens driftsbudsjett - Tjenestetilbudet til innbyggerne vil kunne reduseres da det lokalpolitiske handlingsrommet reduseres kraftig, samtidig som den individrettede fleksibiliteten i tjenesteytingen reduseres vesentlig - Forsøksordningen medfører en betydelig risiko for kommunens totaløkonomi og muligheter for prioriteringer innen kommuneøkonomien som helhet. Kommunens inntekter i forsøksperioden ansees ikke å bli styrket i den grad at risikoen reduseres vesentlig. - Konsekvensen av dagens effektive drift, er at tjenestene svekkes for å tilpasse seg et nasjonalt gjennomsnitts-nivå, der alle kommuner skal bli like i tjenestetilbudet. Rådmannens forslag til vedtak 1. Søknad om deltakelse i forsøksordning om statlig finansiering av omsorgstjenester trekkes 2. Erfaringene som er gjort gjennom forberedelsene til søknad om statlig finansiering benyttes til å forbedre egen forvaltningspraksis og egne prismodeller

10 Vedlegg: 1. Forsøk med statlige midler for finansiering av omsorgstjenester 2. Søknad á

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Eldrerådet Råd for funksjonshemmede November 2015 25.11.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i forbindelse med HSO-planvedtaket

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Rammer for forsøket og søknadsprosess

Rammer for forsøket og søknadsprosess «Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester» Rammer for forsøket og søknadsprosess Vedlegg til sak 14/10386 Innholdsfortegnelse 1 Om forsøket... 2 1.1 Målsetting og rammer for modell A...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.11.2015 kl. 09.00 på K-sal, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.11.2015 kl. 09.00 på K-sal, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.11.2015 kl. 09.00 på K-sal, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 47/15: OMSORGSTJENESTEN - INVITASJON TIL DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 02.09.2015 kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 02.09.2015 kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 02.09.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Publikasjonens tittel: Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 202 F09 &83 Arkivsaksnr.: 15/4446. Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 202 F09 &83 Arkivsaksnr.: 15/4446. Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 202 F09 &83 Arkivsaksnr.: 15/4446 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( )

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( ) Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet Meld. St 26 (2014-2015) St.m. Kommunereformen Meld.St.14 (2014-2015) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det tre temaer som vi finner som

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Info: Komiteens politiske ansvarsområder Hvilke tjenester som sorterer inn under

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg INNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested NB! Merk sted: Kantinen 3.etg. Rådhuset Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket

Detaljer

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER

Saksbehandler: Kari Jokstad Arkivsaksnr.: 14/ Dato: AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Jokstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/3049-1 Dato: 13.03.14 AKTIVITET OG DELTAGELSE FOR BRUKERE PÅ SYKEHJEM, OMSORGSBOLIG OG DAGSENTER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE,

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: *

Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Therese N. Knutsen/Kristine Holmbakken Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1216-1 Dato: * SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5847-1 Dato: 23.04.2013 ERFARINGER MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 13:00 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/5324-2 Dato: 12.01.2013 HØRING - ENDRING I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INNSTILLING

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Bakgrunn Stortinget vedtok i juni 2016 endringer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/6754-2 Dato: 26.08.14 FRITT BEHANDLINGSVALG I SPESIALISTHELSETJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015 Økonomi i HSO Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015 11.03.2015 Regnskapsresultat 2014 - HSO Helse og omsorg Millioner kroner - nominelle Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Lønn inkludert

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Nytt fra Fylkesmannen Langesund 05.04.17 Rådgiver Janne Wikheim Aas Fylkesmannen i 1 Diverse informasjon om : Opptrappingsplan rehabilitering og habilitering Tilskudd frist 17.04.17 Fagdag 1. juni - rehabilitering

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret - 2015-2019 Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 26.11.2015 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt,tlf.:

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 17.09.2015 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 26. 27.oktober 2016 Julie Kjelvik og Marit Kveine Nygren Helsedirektoratet,

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Flatanger Kommunestyre

Flatanger Kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 20:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/1122-2 Dato: 25.03.2015 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato:

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato: MOTTATT 9 DES2015 DSS: Skanning Helsedirektoratet Helse-og omsorgsdepartementet De-'95 '9-5 15/2389 Vår ref.: 15/8089-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik Pogtboks 8011 Dep Dato: 02.12.2015 0030 OSLO Høringsuttalelse

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2006-2009 Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 06/14822 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner Plan for fysioterapitjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 11/ Dato: VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 11/ Dato: VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/12089-1 Dato: 11.11.11 VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Helse og omsorg felles Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Detaljer