Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kristina Hansen Leder AP Lars Helge Jensen Nestleder H Roy Arne Olsen Medlem FP Tore Fosse Medlem SV Roger Hansen Medlem AP Kari Lene Olsen Medlem AP Werner Hansen Medlem AP Trudy Engen Medlem SV Ottar Hansen Medlem AP Johnny Ingebrigtsen Medlem SV Ole Lindseth Medlem SP Arne Basso Medlem AP Marita Melsbø Nilsen Medlem H Jan Ole Mikalsen Medlem SV Anne Karin Hyværinen Medlem SV Torger Erling Samuelsen Medlem SV Ole Håvard Olsen Medlem AP Harry Severinsen Medlem SV Lars Peder Nilsen Medlem SP Bjørn- Ronald Olsen Medlem H Renate Kilaas Olsen Medlem FP Torbjørn Fagerheim Medlem FP Tone Lise Nilsen Medlem AP Ronny Andersen Medlem AP Øystein Skårset Medlem SV Kristina Hansen Utvalgsleder

2 Saksnr Innhold PS 1/10 Godkjenning av innkalling og protokoll PS 2/10 Referatsaker PS 3/10 Seniorpolitikk i Nordkapp kommune PS 4/10 Nærværsprosjekt - Evaluering , og Handlingsplan PS 5/10 Reglement for godtgjøring av folkevalgte. PS 6/10 KOM I FOKUS Finnmark - et kulturskoleutviklingsprosjekt PS 7/10 Full barnehagedekning? Status og utvikling. PS 8/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt. PS 1/10 Godkjenning av innkalling og protokoll

3 PS 2/10 Referatsaker

4 Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: /413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne Saksnr Utvalg Møtedato 8/10 Administrasjonsutvalget /10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Formannskapet /10 Kommunestyret Seniorpolitikk i Nordkapp kommune Rådmannens innstilling Fra fylte 60 år gis ansatte en fridag i måneden. Dette betinger ansettelse i minimum 80% stilling. Mindre stilling gir rett til en prosentvis utregning av fridager. Det vil ikke bli gitt anledning til å spare opp flere enn 2 dager. Dette ut fra tanken om at seniortiltakene skal lette arbeidssituasjonen i løpet av hele året. Det etableres SeniorForum. Arbeidsgiver innkaller ansatte fra 60 år til fellesmøter 2 ganger pr. år. I mars og september. Tilrettelegging for fysisk aktivitet videreføres. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Behandling: Vedtak enst.:

5 Fra fylte 60 år gis ansatte en fridag i måneden. Dette betinger ansettelse i minimum 80% stilling. Mindre stilling gir rett til en prosentvis utregning av fridager. Det vil ikke bli gitt anledning til å spare opp flere enn 2 dager. Dette ut fra tanken om at seniortiltakene skal lette arbeidssituasjonen i løpet av hele året. Det etableres SeniorForum. Arbeidsgiver innkaller ansatte fra 60 år til fellesmøter 2 ganger pr. år. I mars og september. Tilrettelegging for fysisk aktivitet videreføres. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Vedtak enst. : Fra fylte 60 år gis ansatte en fridag i måneden. Dette betinger ansettelse i minimum 80% stilling. Mindre stilling gir rett til en prosentvis utregning av fridager. Det vil ikke bli gitt anledning til å spare opp flere enn 2 dager. Dette ut fra tanken om at seniortiltakene skal lette arbeidssituasjonen i løpet av hele året. Det etableres SeniorForum. Arbeidsgiver innkaller ansatte fra 60 år til fellesmøter 2 ganger pr. år. I mars og september. Tilrettelegging for fysisk aktivitet videreføres. Saksutredning Nordkapp kommune har et arbeidsgiverpolitisk dokument som ikke omhandler livsfaseperspektivet / seniorpolitikk. Kommunen har et sterkt ønske å framstå som en attraktiv arbeidsgiver både i forhold til å rekruttere og beholde ansatte. Administrasjonsutvalget ba i sitt møte i mars administrasjon i samarbeid med de tillitsvalgte drøfte problematikken rundt seniorpolitikk i kommunen. Arbeidsgruppa som har jobbet med saken har bestått av: Oppvekst- og kultursjef Tove Hunnålvatn, Virksomhetsleder Anne Trine Elde, Leder for Nav Nordkapp Anne Sivertsen, Økonomisjef Arnt Egil Skansen, Personalrådgiver Sigrunn Ulvatne

6 Fagforbundet v/marith Bakkevoll, Norsk Fysioterapeutforbund v/målfrid Gudim, Norsk Ergoterapeutforbund v/lena Gjernes, Den Norske Jordmorforening v/merete Lamøy Bjøru Til sammen har det vært avholdt 5 arbeidsmøter. På 2 av møtene var de tillitsvalgte til stede. Saksopplysninger Nordkapp kommune har tre forskjellige pensjonsleverandører å forholde seg til. Pensjonsproduktene er finansiert ulikt. For de ansatte har det ingen betydning hvilket pensjonsordningen de tilhører. For Nordkapp kommune slår de økonomiske effektene av virkemidler ulikt ut fordi pensjonsutgiftene finansieres forskjellig. De tre grupperingene er fordelt slik: Lærerne er i Statens Pensjonskasse Sykepleierne i KLP Forsikring De øvrige ansette er i Vital Forsikring. AFP uttak i Statens Pensjonskasse finansieres etter en fellesskaps modell. Det betyr at om Nordkapp kommune har et lavere uttak av AFP enn gjennomsnittet av alle medlemmer, likevel må ha samme premie som de andre arbeidsgivere i skolesektoren. AFP uttak i KLP og Vital finansieres i sin helhet av Nordkapp kommune som arbeidsgiver. Folketrygden dekker ingen kostnader til AFP- pensjon for kommunen som arbeidsgiver. Ny pensjonsreform blir gjennomført fra Det er uklart om pensjonsreformen vil føre til noen endring i forhold til dekning av kostnader ved AFP i offentlig sektor. Hovedtariffavtalen, kap 3, pkt har bestemmelser om seniorpolitiske tiltak. Her sies det: kommunen/fylkeskommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling eller lignende. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngått avtaler. Delmål 3 i IA-avtalen forplikter kommunen til å arbeide for at ansatt står lengre i tjeneste. Med bakgrunn i Hovedtariffavtalen og IA-avtalen har de fleste kommuner i Finnmark utarbeidet en seniorpolitikk med ulike tiltak rettet mot sine seniorer. Hvem er senior? SFS 2213/særavtale for undervisningspersonell definerer ansatte over 55 år som seniorer. I hht denne avtale har lærere over 55 år redusert undervisningsplikt med 5,8 %. Fra 60 år er denne reduksjonen 12,5%. Dette betyr at lærerne slipper undervisning i angitt %, men de skal utføre annet pedagogisk arbeid isteden.

7 Ordlyden i SFS 2213 er som følge: Lærere har rett til å få reduser årsrammen for undervisning med inntil 5,8% og 12,5% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 55 og 60 år. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innefor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid for forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Rådmannen mener det er hensiktsmessig og dele pensjonistene inn i to grupper en fra 55 år og en fra 62 år. Med grensen på 62 år har man tatt utgangspunkt i AFP-muligheten som da åpner seg. Hva gjør andre kommuner: Alta kommune har evaluert sin seniorpolitikk fra 2007 og vedtatt følgende ordning foreløpig frem til Redusert arbeidsplikt med 20% av stillingsstørrelsen. Den ansatte må ha minimum 75% stilling. Eventuell økning i stilling må en ha hatt i minst 3 år før uttak. Pensjonsgivende tillegg på inntil kr pr. år avhengig av stillingsstørrelse. Stillingsstørrelse minimum 75%, og innvilges for hvert år en jobber fra 62 til og med 64 år. Loppa kommune, - Seniorpolitisk dokument vedtatt Ved fylte 62 år gis 10 ekstra feriedager pr. år. 20% redusert stilling med 100% lønn. Betingelse: Den ansatte må ha vært ansatt i Loppa kommune sammenhengende de siste 5 år. Det gis kr pr år i seniortillegg fra fylt 62 år. Deltidsansatte får forholdsmessig utbetaling. Betingelse: Den ansatte må ha vært ansatt i Loppa kommune sammenhengende de siste 5 år. Ordningen kan ikke kombineres med redusert arbeidstid full lønn Hva er mulig å få til i Nordkapp kommune?. Arbeidsgruppen har diskutert flere forskjellig tiltak som: 1 ekstra ferieuke fra fylte 60 alternativt 62 år 20% redusert arbeidstid fra fylte 62 år 10 ekstra feriedager pr. år. Fleksibel arbeidstid Tilrettelegging for fysisk aktivitet Etablere Senior Forum Nedenfor følger en oversikt over antall ansatte i Nordkapp kommune i aldersgruppen år. Født 1946 (64 år ) Født 1947 (63 år ) Født 1948 (62 år 2010) Født 1949 (61 år 2010) Født 1950 (60 år 2010)

8 Antall Født i 1945 Født i 1944 Født i 1943 (65 år 2010) (66 år (67 år ) Antall Som oven fornevnte dokumentert får Nordkapp kommune en økning i ansatte som kan ta ut AFP pensjon. I 2009 kostet AFP- pensjon (1 arbeidstaker med delvis pensjon) Nordkapp kommune kr ,-. Av 3 ansatt født i 1943 har 2 varslet avgang første halvdel av Økonomiske konsekvenser: De økonomiske beregningene som fremkommer er estimert. Det er umulig i denne fasen å beregne helt eksakt kostnad. Det er mange variabler det må tas hensyn til eks. hvor mange benytter seg av tilbudet, - behovet for vikarer, stillingsstørrelse etc. I de estimerte beregningene er det lagt inn en årslønn på kr Tiltak I: Kostnad ved uttak av en ekstra ferieuke (5 arbeidsdager) Fra fylte 60 år ( 45 pers. ) kr Fra fylte 62 år ( 25 pers. ) kr Tiltak II Kostnad ved 20% redusert arbeidstid med utbetalt 100% lønn Fra fylte 60 år (45 pers) kr Fra fylte 62 år ( 25 pers.) kr Tiltak III Kostnad ved 10 ekstra feriedager i året Fra fylte 60 år (45 pers.) kr Fra fylte 62 år (25 pers.) kr Fleksibel arbeidstid er drøftet, og arbeidsgruppen vurderer det som vanskelig å få gjennomført for ansatte som jobber i tjenesteproduksjon. Fleksibel arbeidstid er vedtatt i kommunen, men gjelder bare for ansatte i administrasjon og er ikke med bakgrunn i seniorpolitisk tiltak. Tilrettelegging for fysisk aktivitet: Dette tilbudet har kommunen allerede innført. Ansatte har gratis tilgang til svømmehallen og treningsstudio. I tillegg har vi flere stimuleringstiltak for å motivere ansatte til å trimme.

9 Etablere Senior Forum: Administrasjon skal invitere ansatte fra 60 år til felles møter. Tema på møtene kan bl-a være informasjon om pensjonsrettigheter og kommunens ordninger for seniorer. Oppsummering: Mange kommuner i Norge har hatt seniorpolitisk tiltak i flere år og flere har allerede evaluert sine planer. Hvilke tiltak som motiverer ansatt til å forsette i jobb etter fylte 62 år er ikke entydig. Imidlertid er det flere evalueringsrapporter som viser at ekstra fri med lønn er motiverende. Videre viser rapporter fra andre kommune at egen helse, individuell tilrettelegging, ledelse og holdninger, samt muligheter for endrede arbeidsoppgaver har betydning. Hva som endelig avgjør valget mellom fortsatt arbeid eller pensjon helt eller delvis er individuelt og vanskelig å forutsi for arbeidsgiver. Mange faktorer som ikke har med arbeidsforholdet, kan også virke inn. Intensjonen med å innføre seniortiltak må være å dempe avgang med AFP 62 år og få de ansatte som ønsker å ta ut AFP til å stå lenger i jobb. Ved å beholde seniorer i jobb beholder vi en unik kompetanse som seniorer har opparbeidet gjennom mange år, samt at det er med på å redusere kampen om arbeidskraft som fortsatt vil øke, og med dette også kostnader til ny ansettelser. Undersøkelser viser at seniorene generelt har stor evne både til å følge med i samfunnsutviklingen og nyttiggjøre seg denne i arbeidslivet. Dessuten er seniorene ofte gode mentorer og veiledere for ynger ansatte. Friske seniorer har både stor arbeidslyst og arbeidskapasitet. Redusert sykefravær i aldersgruppen kan også være et resultat. Av de skisserte tiltakene ovenfor er det liten tvil om at tiltak II med 20% redusert arbeidstid og utbetaling av 100% lønn det tiltaket som av de ansatte vil være mest populært, dette ut fra undersøkelser i andre kommuner. Imidlertid vil kostnaden med ordningen bli en stor utfordring for kommunen. Arbeidsgruppa vil derfor ikke foreslå dette tiltaket på nåværende tidspunkt. Arbeidsgruppa har drøftet seg fram til at 10 ekstra fridager i året er en kostnad som kommunen kan klare å betjene. Konklusjon: Arbeidsgruppen har kommet frem til et sålydende omforent forslag: Det foreslås en dag fri i måneden fra 60 år. Dette betinger ansettelse i minimum 80% stilling. Mindre stilling gir rett til en prosentvis utregning av fridager. Det vil ikke bli gitt anledning til å spare opp flere enn 2 dager. Dette ut fra tanke om at seniortiltakene skal lette arbeidssituasjonen i løpet av hele året. Det etableres SeniorForum. Arbeidsgiver innkaller ansatte fra 60 år til fellesmøter 2 ganger pr. år. I mars og september. Tilrettelegging for fysisk aktivitet videreføres

10 Saken har vært sendt ut på høring til arbeidstakerorganisasjonene og Utdanningsforbundet og Fagforbundet har gitt tilbakemelding. Begge slutter seg til utvalgets forslag. I og med at det kun er to tilbakemeldinger har jeg tatt inn ordlyden i begge uttalelsene. Utdanningsforbundets uttalelse: Vi slutter oss til utvalgets konklusjon på seniorpolitikk. Men ønsker å kommentere at vi bør se på de samfunnsmessige kostnadene på dette kontra alternativ II som er det dyreste. Videre ønsker vi at det i saksutredningen brukes hele teksten som står i SFS 2213 om seniorpolitikk for undervisningspersonalet. Dette for å unngå eventuelle tolkningsfeil ved senere anledninger. Fagforbundets uttalelse: Fagforbundet ønsker velkommen og er positiv til at det igangsettes Seniortiltak fro ansatt i Nordkapp kommune. Fagforbundet er inneforstått med at kommunens økonomiske situasjon på det nåværende tidspunkt ikke tillater en bedre ordning, men ber kommunen som arbeidsgiver allerede nest år vurdere muligheten for forbedringer av ordningen. Kommentar til Utdanningsforbundets uttalelse: Hele teksten om Seniortiltak som står i SFS 2213 er tatt inn i saksutredingen..//. Vedlagt B-rundskriv 3/2008 (SFS 2213) Grafisk fremstilling av antall ansatt pr. aldersgruppe Fagforbundets høringsuttalelse Utdanningsforbundets uttalelse

11 Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: /205-0 / 400 Anne Trine Elde Saksnr Utvalg Møtedato 2/10 Helse- og sosialstyret /10 Oppvekst- og kulturstyre /10 Kommunestyret Nærværsprosjekt - Evaluering , og Handlingsplan Rådmannens innstilling Kommunestyret bifaller forslaget om at ansatte i Nordkapp kommune, som et ledd i Nærværsprosjektet, får tilbud om individuelle avtaler om 1) å bli røykfri, og/eller 2) trim for egen helse. Fremlagte handlingsplan for Nærværsprosjektet med utvidelse av prosjektperioden til å gjelde ut 2011, tas til etterretning. Saksprotokoll i Helse- og sosialstyret Behandling: Vedtak: Kommunestyret bifaller forslaget om at ansatte i Nordkapp kommune, som et ledd i Nærværsprosjektet, får tilbud om individuelle avtaler om 1) å bli røykfri, og/eller 2) trim for egen helse. Fremlagte handlingsplan for Nærværsprosjektet med utvidelse av prosjektperioden til å gjelde ut 2011, tas til etterretning.

12 Saksprotokoll i Oppvekst- og kulturstyre Behandling: Vedtak: Nærværprosjektet enstemmig vedtatt som innstillingen Resymé Kommunen har vært folkehelsekommune siden Nærværsprosjektet ble vedtatt høsten Hovedmålet var å skape motivasjon for en felles konstruktiv håndtering av sykefraværet samt, fokusere på arbeidsglede og fremtidsrettet organisasjonsutvikling. Videre er det forbyggende sykefraværsarbeid et sentralt område. Prosjektet har hatt stort fokus på sykefraværsoppfølging der opplæring av både ledere og ansatte for øvrig er gjennomført. Som et ledd i arbeidet med å redusere sykefraværet foreslås to nye tiltak som vil involvere alle ansatte i kommunen. Her legges det opp til premiering (pengepremie) av ansatte som inngår individuell avtale om å bli røykfri og/eller øke egeninnsats i fysisk aktivitet. De foreslåtte tiltakene vil bidra til at Nordkapp kommune fremstår som en arbeidsgiver som stimulerer og legger til rette for positive valg for sine ansatte. I rekrutteringsøyemed er dette også tiltak som vil kunne vekke oppsikt, og bidra til at kommunen blir sett på som en progressiv arbeidsgiver. Saksutredning Bakgrunn: Sykefraværet har økt jevnt i Norge etter at Arbeidsmiljøloven ble innført, parallelt med en stadig større velstandsutvikling. Halvparten av alle sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser. Forskning tyder på at smerter og plager varierer lite. Det er i større grad den enkeltes toleranse og mestringsevne som svinger, samt ineffektive strategier i arbeidslivet, hos de sykemeldende legene og hos NAV. Hva den enkelte gjør på fritida og særlig livssituasjon og familiesituasjon oppfattes av forskere å spille en vel så stor rolle, som hva vi gjør i arbeidstida. Nyere undersøkelser viser at

13 40 % av sykefraværet skyldes forhold på jobben. Det er godt dokumentert at målrettede tiltak for sykmeldte og andre i risikogruppe får folk tilbake i jobb. Det er også kjent at dess større sykefravær, dess større blir belastningen for de gjenværende, som blant annet omfatter dem som sjelden er syke. Slik kan det utvikle seg negative sirkler med overbelastninger også blant de mer robuste av oss, som fører til ytterligere fravær. Hele arbeidsmiljøet lider under dette. Brukertilfredshet blir tilsvarende svekket. Disse forholdene vil ofte bidra til å opprettholde negativisme og videre jobbfravær. I følge rapport fra Helsedirektoratet Fysisk inaktive voksne i Norge er fysisk inaktivitet fremtidens store helseutfordring. Rapporten fokuserer blant annet på hvordan man kan tilrettelegge for økt aktivitet og hvilke faktorer som påvirker og stimulerer motivasjon. Nordkapp: Situasjonen i sykefraværet følger nasjonale tendenser også i Nordkapp og de siste rapporter viser at det totale fraværet også øker her. Helse- og sosialsektoren har derfor satt sykefraværsoppfølgingen på dagsorden gjennom Nærværsprosjektet En tettere oppfølging av ansatte og fokus på arbeidsglede og nærvær er viktige tema i prosjektet. Et overordnet mål er å få bedre grep om sykefraværet. Dette innebærer at både ansatte og ledere blir mer bevisst eget ansvar og utvikler modeller for bedre samhandling. Det er pr. dags dato for tidlig å si noe om resultater men det kan bli både en reduksjon i sykefraværet og en mer kvalitativ dokumentasjon av dette. Dette kan videre føre til bedre kontroll med driftsmidlene og en mer forutsigbar og målrettet drift av omsorgstjenesten. Resultatet kan bli et bedre arbeidsmiljø og en mer målrettet bruk av både personell og andre ressurser i omsorgstjenesten. Arbeidet er langsiktig og krever engasjement og interesse fra flere hold. Hvis man skal lykkes må man ha en organisering av ledelse og enheter som sikrer en konstruktiv håndtering av dette. Nordkapp kommune har vært en folkehelsekommune siden 2004 og har hatt spesielt fokus på å skape nye/ legge til rette for fysisk aktivitet. Ulike tiltak har vært forsøkt for blant annet å stimulere ansatte til økt fysisk aktivitet og gjennom det å ta ansvar for egen helse. Folkehelsearbeidet gir sjelden resultater på kort sikt men dersom denne tenkingen fundamenteres i organisasjonen og det settes langsiktige mål vil man over tid kunne måle positive endringer. Suksessfaktorer her er partnerskapsmodeller hvor avtaler mellom ulike parter formaliseres. I Nærværsprosjektet har det vært en trend å invitere ansatte inn i prosesser og flere av tiltakene det i dag jobbes har kommet på initiativ fra ansatte. I stor grad handler det om å fokusere på gjensidig tillit og individuelt ansvar for egen helse. Arbeidsgiver skal være tilrettelegger og bidra med kunnskap om tema samt skape arena for medvirkning. Ansvaret for å delta og ivareta eget behov ligger hos den enkelte ansatte. Enkelte bedrifter gir sine ansatte muligheter til å trene innenfor ordinær arbeidstid. Dette er en ordning som vanskelig lar seg gjennomføre i døgnbaserte tjenester. Kostnader knyttet til et slik tiltak vil være vanskelig å budsjettere samt at praktiske problemer for gjennomføring vil resultere i at mange ikke kan benytte et slikt tilbud. Økt fysisk aktivitet gir helsegevinster og dersom man kan stimulere ansatte til å ta ansvar for dette vil man få både kortsiktige og langsiktige effekter. I en stor organisasjon som helse- og sosialsektoren har det vært viktig å fokusere på universelle tilnærminger og lavterskeltilbud som alle kan delta på. Nærværsprosjektet ble vedtatt høsten Arbeidet kom skikkelig i gang i januar Hovedmålet var å skape motivasjon for en felles konstruktiv håndtering av sykefraværet samt, fokusere på arbeidsglede og fremtidsrettet organisasjonsutvikling. Videre var forebyggende sykefraværsarbeid et sentralt område. Sykefravær er et komplisert og sammensatt arbeidsområde

14 og høyt sykefravær gir negative utslag i store deler av organisasjonen, i tillegg krever det store ressurser både administrativt og økonomisk. Prosjektet har hatt stort fokus på sykefraværsoppfølging der opplæring både av ledere og de ansatte er blitt gjennomført. Det har vært jobbet med å samle organisasjonen, sikre og legge til rette for informasjonsutveksling mellom ledere og ansatte, skape arena og kultur for åpenhet og medvirkning fra alle parter. Alt dette har vært viktige delområder i prosjektet. Personalavdelingen har hvert kvartal jobbet ut statistikker som den enkelte leder har gitt tilbakemelding på. Statistikken er utarbeidet i % og gir en indikator på utviklingen i sykefraværet. Fra 2010 vil det i tillegg til statistikk i % bli utarbeidet en oversikt over antall personer som er sykmeldt. Videre skal det gis opplæring av NAV i hvordan beregne den økonomiske utgiften av fraværet. Det kan dokumenteres at ansatte i helse og sosial gjennomsnittlig har et mindre fravær enn gjennomsnittet i Nordkapp kommune. Selv om det her er snakk om et kort tidsperspektiv og tallene ikke er kvalitetssikret er det likevel positive tendenser. Særlig også med tanke på at omsorgstjenesten har et oppgaveomfang som er svært belastende, i tillegg har de siste års omstillinger og effektiviseringer bidratt til vanskelige arbeidsforhold for ansatte Nedenfor følger noen tabeller som viser sykefraværsutviklingen basert på gjeldende tallmateriale: NB! Dette er ikke statistiske tall ei heller har man gått bak tallene og gjort videre analyser. Likevel er dette tall basert på innrapportert fravær og sånn sett er det en indikator på utvikingen de siste årene. Oversikt over gjennomsnittlig sykefravær i 2009 for de store gruppene som omfattes av prosjektet: pleiemedarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere sammenlignet med resten av kommunen. Tallene viser at sykefraværsprosenten i døgnbaserte tjenester ligger klart under resten av kommunens ansatte 1. kvartal kvartal kvartal kvartal ,2 % 7,8 % 5,0 % 7,5 % Nordkapp kommune 6,4 % Nordkapp kommune 8,7 % Nordkapp kommune 7,5 % Nordkapp kommune 10,8 % Nedenfor tall som viser en prosentvis utvikling over de tre siste årene for pleiemedarbeidere, sykepleiere og hjelpepleiere. Dette er de store gruppene ansatte, samt de vi trenger døgnet rundt og som ofte utløser overtidsbruk ved sykefravær. Her ser vi at sykefraværet har blitt betraktelig redusert fra 2007 til Pleiemedarb, syke-/ 1.kvartal kvartal kvartal 2007 hjelpepleiere Pleiemedarb, syke- / hjelpepleiere 4,2 % 2.kvartal ,8 % 12,2 % 2.kvartal ,9 % 11, 9 % 2.kvartal ,3 % Pleiemedarb, syke- / hjelpepleiere 3.kvartal ,0 % 3.kvartal ,4 % 3.kvartal ,8 %

15 Pleiemedarb, syke- / hjelpepleier 4. kvartal ,5 % 4.kvartal ,0 % 4.kvartal ,4 % TOTALT snitt pr. år Pleiere samlet 6,1 % 8,9 12,1 % Hele Nordkapp 9,9 % 8,3 7,9 % Konklusjon: I 2009 hadde vi 3,8 % lavere snitt enn resten av organisasjon I 2008 hadde vi 0,6 % høyere snitt enn resten av organisasjon I 2007 hadde vi 4,2 % høyere snitt enn resten av organisasjon Økonomi: Netto utgift sykefravær ved Hjemmetjenesten, Vågenstua og Nordkapp helsesenter, basert på regnskapstall utarbeidet av økonomisjef Arnt Egil Skansen Lønn sykevikarer Refusjoner NAV Netto utgift kr kr kr. Sammenligner vi 2008 og 2009 så hadde vi en netto mindre utgift på sykefravær på kr Reduksjon fra 2007 til 2009 er på ca. 1million. Selv om man må jobbe mer med å analysere bak tallene og sikre en mer statistisk kvalitet er dette likevel en indikasjon som bekrefter reduserte utgifter og mindre sykefravær. Tidsperspektivet er kort i sykefraværsarbeidet og Nærværsprosjektet bør derfor forlenges i alle fall ut Med bakgrunn i dette har man nå utformet en ny handlingsplan som gjelder ut 2011 og som inneholder nye tiltak samtidig som at flere opprinnelige tiltak videreføres. I prosjektgruppa er det enighet om at det er nå det gjelder og derfor ønsker man å foreslå tiltak som stimulerer den enkelte ansatte ytterligere til å ta tak i egen helseutvikling. Punkt a og b i tiltak 11 i tiltaksplanen (se tiltaksplan nedenfor) er to nye tiltak som vil involvere ansatte i hele Nordkapp. Her legges det opp til premiering i form av pengetilskudd for de personene som inngår individuelle avtaler med ledelsen om å bli røykfri og/eller øke egeninnsats innen fysisk aktivitet (trimturer). Praktisk gjennomføring av tiltakene må planlegges i samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det vil også være nødvendig med nærmere avtaler med fagpersoner, eksempelvis kommuneoverlege i forhold til tiltaket bli røykfri. Tiltakene vil, avhengig av hvor mange personer som deltar, utløse en del økonomiske utgifter for kommunen. Det kan ikke garanteres på nåværende tidspunkt evt. sparte utgifter i form av redusert sykefravær samt mindre sykdommer blant ansatte på lengre sikt, men all erfaring og dokumentasjon fra helsemyndigheter tilsier at sannsynligheten for at kommunen på lengre sikt sparer penger er klart tilstede. I tillegg vil vi kunne få en sunnere og mer effektiv organisasjon. Nordkapp kommune fremstår med dette som en arbeidsgiver som er opptatt av å stimulere og legge til rette for positive valg for sine ansatte. I rekrutteringsøyemed er dette også et tiltak som

16 vil kunne vekke oppsikt og bidra til at Nordkapp går foran i kampen om arbeidskraft og fremstår som en interessant arbeidsgiver.

17 Omsorgstjenesten Del 1. Evaluering Del 2. Handlingsplan Hovedmål: Skape motivasjon for en felles konstruktiv håndtering av sykefraværet samt, fokusere på arbeidsglede, nærvær og fremtidsrettet organisasjonsutvikling NORDKAPP KOMMUNE Helse- og sosialsektoren

18 Del 1. Evaluering Nærværsprosjektet Generelt. Nærværsprosjektet ble vedtatt høsten Arbeidet kom skikkelig i gang i januar Prosjektet har hatt stort fokus på sykefravær der opplæring både av ledere og de ansatte er blitt gjennomført. Det har vært jobbet bra i alle avdelinger, men det er alltid et potensiale til å bli bedre. Spesielt ønskes det et tettere samarbeid med lege, noe som er blitt drøftet med kommuneoverlege. Han er positiv til forslaget og vil drøfte det videre i kollegiet med legene om hvordan vi best skal få det til. Ekstern bistand fra Nav arbeidslivstjeneste i form av foredragsholdere og veileder vurderes som meget vellykket. Dette samarbeidet ønskes videreført i Pr i dag har vi mottatt kr i økonomisk bistand fra Nav Arbeidslivstjeneste. I tillegg har vi inne en søknad på kr ,-. Personalavdelingen har hvert kvartal jobbet ut statistikk som den enkelte leder har gitt tilbakemelding på. Statistikken er utarbeidet i % og gir en indikator på utviklingen i sykefraværet. Fra 2010 vil det i tillegg til statistikk i % bli utarbeidet en oversikt over antall personer som er sykmeldt. Videre skal det gis opplæring av Nav i hvordan beregne den økonomiske utgiften av fraværet. Det kan dokumenteres at ansatte i helse og sosial gjennomsnittlig har et mindre fravær enn gjennomsnittet i Nordkapp kommune. Oversikt over gjennomsnittlig sykefravær for de gruppene som omfattes av prosjektet: pleiemedarbeider, hjelpepleier, sykepleier. Hjemmehjelp synliggjøres i egen oversikt fordi det kun er 4,8 årsverk 1. kvartal kvartal kvartal kvartal ,2 % 7,8 % 5,0 % 7,5 % Nordkapp kommune 6,4 % Nordkapp kommune 8,7 % Nordkapp kommune 7,5 % Nordkapp kommune 10,8 % Hjemmehjelp : 1. kvartal ,0 % 2. kvartal , 3 % 3. kvartal ,1 % 4. kvartal ,2 %

19 Nedenfor følger EVALUERING av mål og tiltaksplanen: HOVEDMÅL: Skape motivasjon for en felles konstruktiv håndtering av sykefraværet samt, fokusere på arbeidsglede og fremtidsrettet organisasjonsutvikling. Evaluering: Hovedmål videreføres DELMÅL: Få et større fokus på arbeidsglede og nærværet i jobben Evaluering: Videreføres Å sikre en mer aktiv samhandling mellom partene som kan medføre at de med helsemessige problemer blir bedre ivaretatt på arbeidsplassen. Evaluering: Videreføres Forebygge sykefravær Evaluering: Økt fokus på forebyggende sykefraværs arbeid Sykefraværet skal i minst mulig grad virke negativt inn på den fortløpende tjenesteproduksjonen overfor brukerne i omsorgstjenesten. Evaluering: Videreføres Ledelsen skal til enhver tid sikre best mulig tilrettelegging på arbeidsplassen ut fra den enkeltes helsemessige forutsetninger. Evaluering. Videreføres Ved helsesvikt skal vi i større grad satse på lettelser i arbeid enn sykemelding, og på gradert framfor full sykemelding. Evaluering: Videreføres Langtidsfravær og stadig gjentatt korttidsfravær skal følges aktivt og tidligere opp enn i dag, samt rapporteres månedlig. Evaluering: Videreføres Å kvalitetssikre dokumentasjon av sykefraværet i forhold til økonomiske og driftsmessige konsekvenser Evaluering: Videreføres Oppfølging av gravide arbeidstakere med tanke på å beholde dem lengst mulig i en tilpasset arbeidsinnsats. Evaluering: Videreføres

20 Tiltaksplan TILTAK HVEM KOSTNAD EVALUERING 1. Inngå samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret om følgende tiltak: Virksomhetsleder i samarbeid med mellomledere, Eksterne midler, evt. delfinansiering ved hjelp av eksterne Gjennomført ansatte, personalavd. midler. og NAV Arbeidslivssenteret Introduksjonsmøte med tema ansvar og rettigheter ved sykefravær Samtlige ansatte Gjennomført 5 timers kurs med tema ansvar og rettigheter ved sykefravær Samtlige ansatte Gjennomført Kurs Den vanskelige samtalen i arbeidsmiljøet Mellomledere og ansatte Gjennomført Kurs i Ansvaret mitt Alle ansatte Gjennomført Veiledergruppe for mellomledere Ekstern veileder fra Arbeidslivssenteret Gjennomført Kurs i fraværs- og nærværsfaktorer samt oppfølging på personal og planleggingsdager Kurs i stressmestring, nærværs- og fraværsfaktorer Ansatte på sykestua og Vågenstua i samarbeid med Arbeidslivssenteret Alle ansatte Ikke gjennomført på grunn av at foreleser ble syk. Videreføres i 2010 Ikke gjennomført på grunn av at foreleser ble syk. Videreføres i Utarbeide mal for Ledelsen i

21 oppfølging og tilrettelegging av gravide arbeidstakere 3. Utforme mal for månedlig rapportering av sykefravær og vikarbruk 4. Kurs i kvalitetsbygging og avviksbehandling 5. Psykososialt arbeidsmiljø er tema på personalmøter 6. Opplæring i ergonomi (fysiske arbeidsmiljø) 7. Kompetanseheving for mellomledere med fokus på tydelig- og nærværende ledelse 8. Involvering og ansvarliggjøring av ansatte ift. virksomhetsplanlegging 9. Kartlegge kompetansebehov og utforme kompetanseplan for virksomheten 10. Fast ansatte gis mulighet til kompetanseheving jfr. organisasjonens behov samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, jordmor og lege Mellomlederne Mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i rehabilitering og omsorgstjenesten. Leder og samtlige ansatte Leder og samtlige ansatte Virksomhetsleder ansvarlig. Mellomledere Mellomlederne har ansvar for å legge til rette for deltakelse fra ansatte Virksomhetsleder, mellomledere i samarbeid med ansatte. Virksomhetsleder og mellomledere Ikke gjennomført. Gjennomføres i 2010 med bistand fra Nav Alta jfr erfaringer fra Gravide prosjektet Gjennomført Gjennomført og videreføres Gjennomført og videreføres 5000 på årsbasis Gjennomført og videreføres på årsbasis Gjennomført og videreføres Eksterne og egne midler pr. år Gjennomført og videreføres Pågår og videreføres Kontinuerlig 11. Trim for egen helse: Samtlige ansatte Trimbokser hvor det trekkes ut månedlige vinnere av gavekort på 500 kroner Sykkeltrim: premie en sykkel med div. utstyr Gå/sykle til og fra Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig

22 jobb. Trekkes gavekort hver måned på 300 kroner 12. Forebyggende velværetiltak; svømmehall, treningssenter, Nordkapp naturterapi Alle fast ansatte Kan ses i sammenheng med folkehelseprosjektet Kontinuerlig 13. Rapportering politisk nivå Virksomhetsleder Gjennomført og videreføres 14. Etter ett år i prosjektet Ekstern skal det gjøres en gjennomgang, f.eks i anonymisert samarbeid med spørreundersøkelse blant NYH ansatte. Tema: medarbeidertilfredshet Planlagt gjennomført i februar Evaluering og justering av prosjektet 2 ganger årlig Ledelse, personalavdelingen og tillitsvalgte. Resultater presenteres anonymt på felles personalmøter Gjennomføres Del 2. TILTAKSPLAN TILTAK HVEM KOSTNAD TIDSRAMME 1. Fortsette samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret om følgende tiltak: Virksomhetsleder i samarbeid med mellomledere, ansatte, personalavd. og NAV Eksterne midler, evt. delfinansiering ved hjelp av eksterne midler. Samarbeid om tiltak nedenfor i hele Evalueres november Arbeidslivssenteret Veiledergruppe for mellomledere Mellomledere, ekstern veiledning fra Arbeidslivssenteret 1 gang pr. måned fra januar Kurs i stressmestring, nærværs- og Alle ansatte Høst 2010

23 fraværsfaktorer Prosjekt fag- og personalutvikling på Vågenstua 2. Bedre oppfølging og tilrettelegging for gravide arbeidstakere. Ansatte på Vågenstua og virksomhetsleder. Ekstern veiledning fra Arbeidslivssenteret Ledelsen i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, jordmor og lege Innenfor budsjettramme, evt. eksterne midler Prosjektperiode Oppstart februar 2010, evalueres underveis og skriftlig sluttevaluering november Jobbes med hele perioden. Innhente informasjon om Alta kommunes gravideprosjekt ved Tone Øverjord 3. Rapportering av sykefravær med registrering av økonomiske konsekvenser 4. Samarbeidsmøter 2 ganger pr. år for å sikre kvalitetsutvikling i tjenestetilbudet samt fokusere på HMS arbeidet 5. Trivsel og psykososialt arbeidsmiljø er fast tema på personalmøter 6. Opplæring i ergonomi (fysiske arbeidsmiljø) 7. Kompetanseheving for mellomledere med fokus på tydelig- og nærværende ledelse 8. Involvering og ansvarliggjøring av ansatte ift. virksomhetsplanlegging 9. Kartlegge kompetansebehov og utforme kompetanseplan for virksomheten Mellomlederne, virksomhetsleder Mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i rehabilitering og omsorgstjenesten. Leder og samtlige ansatte Innenfor budsjettrammen Innenfor budsjettrammen I løpet av våren 2010 Hvert kvartal i hele perioden Februar og september Hele perioden Leder og samtlige ansatte 6000 på årsbasis 2 ganger årlig samt ved nyansettelse Virksomhetsleder er på årsbasis Seminar med ansvarlig. prosessarbeid 2 ganger Mellomledere pr. år Mellomlederne har ansvar for å legge til rette for deltakelse fra ansatte Virksomhetsleder, mellomledere i samarbeid med ansatte. Hele året men spesielt om høsten i forbindelse med årsplanlegging Dette arbeidet pågår kontinuerlig men det skal utarbeides en handlingsplan for kort- og langsiktige behov i Fast ansatte gis Virksomhetsleder og Eksterne og egne Kontinuerlig og basert

24 mulighet til kompetanseheving jfr. organisasjonens behov 11. Ansvar og trim for egen helse: mellomledere midler pr. år på organisasjonens kompetansebehov Hele året a) Bli røykfri ansatte inngår individuelle avtaler med leder og får premiering i form av kroner etter å ha vært røykfri i et år. b) Fysisk aktivitet for egen helseansatte inngår individuelle avtaler med leder om å gå i snitt fem turer eller tre turer i uka et helt år. Premieres med kroner for fem turer og 5000 kroner for tre turer. Dette skal være et lavterskeltilbud og komme i tillegg til evt. organisert trening. Punkt a) og b) tilbys alle ansatt i Nordkapp kommune. Det må utformes en mer detaljert plan for praktisk oppfølging/gjennomføring av begge disse tiltakene. Dette gjøres i samarbeid med arbeidsgiver og ansattes representant. I forbindelse med Røykfri- pakke må det gis tilbud om røykeavvenningskrus og andre relevante tiltak. Tett oppfølging vil forøvrig være nødvendig for begge disse tiltakene. Tiltakene skal forankres i øverste ledelse og baserer på tillit og individuelt ansvar for egen helse. Avhengig av antall personer som fullfører. Budsjetteres høst Ved 100 deltaker vil det utgjøre 1 million c) Trimbokser hvor det trekkes ut månedlige vinnere av gavekort på 500 kroner Punkt c), d) og e) gjelder ansatte i helse- og sosial Årsbasis ca Hele perioden d) Sykkeltrim: premie en sykkel med div. utstyr e) Gå/sykle til og fra G-sport sponser ca. halvparten av utgiftene til sykkel kr. kommunens andel. Fra mai til oktober trekkes på felles personalmøte

25 jobb. Trekkes gavekort hver måned på 300 kroner 12. Forebyggende velværetiltak; svømmehall, treningssenter, Nordkapp naturterapi 13. Medarbeiderundersøkelse, anonymisert spørreundersøkelse blant ansatte. Alle fast ansatte i Nordkapp Spørreskjema utformes i samarbeid med tillitsvalgte og ledere gjelder helse- og sosial Kan ses i sammenheng med folkehelseprosjektet Undersøkelsen gjennomføres i mars/april Resultat rapporteres til politisk nivå 15. Evaluering og justering av prosjektet 2 ganger årlig Ledelse, personalavdelingen og tillitsvalgte. Resultater presenteres på felles personalmøter Felles personalmøter avholdes mars og oktober 2010.

26 Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: /222-0 / Gunnar-Frank Holst Saksnr Utvalg Møtedato 23/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Reglement for godtgjøring av folkevalgte. Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Reglementet trer i kraft / Reglementet av oppheves fra samme dato. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saken ble lagt frem som orienteringssak og ble ikke realitetsbehandlet. Utkastet til nytt reglement ble presentert og gjennomgått i møtet. Tas opp til behandling i et senere møte, etter at saken er drøftet i partigruppene/partiene. Vedtak:

27 Saksutredning Hjemmelsgrunnlaget for godtgjøring av politisk arbeid fremgår av kommuneloven: 41. Dekning av utgifter og økonomisk tap. 1. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 2. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerte og ulegitimerte tap. 42. Arbeidsgodtgjøring. Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 43. Pensjonsordning. Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slike pensjonsordninger. Rådmannen antydet under budsjettbehandlingen i fjor høst, at bestemmelsene for godtgjørelse til folkevalgte burde tas opp til revisjon. Gjeldende reglement for vilkår for folkevalgte i Nordkapp kommune ble sist revidert og vedtatt av kommunestyret i mars Nordkapp kommunes satser for godtgjørelse er til dels svært lave. Det er utvilsomt behov for visse justeringer. Det handler bl.a. om å anerkjenne og verdsette politisk arbeid. Kommunesektorens etikkutvalg har avgitt følgende uttalelse og anbefaling Etiske dilemma ved fastsetting av folkevalgtes godtgjørelse Problemstilling Kommunelovens bestemmelser handler om godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste eller arbeidsgodtgjøring for sitt verv ikke lønn.. Dette er i arbeidsrettslig forstand fulgt opp ved at regler om arbeidstid og feriebestemmelser ikke gjelder folkevalgte. De står ikke under arbeidsmiljølovens og hovedavtalens beskyttelse. Dersom de feks skal opparbeide pensjonsrettigheter må det avtales særskilt med KLP eller andre pensjonsselskaper. Etter hvert som mange nå er engasjert på heltid som folkevalgte oppfattes godtgjørelsen som lønn og arbeidstidsbestemmelser og ferie er innarbeidete begrep.

28 Etiske vurderinger Selv om det er i tråd med kommuneloven at fylkestinget eller kommunestyret selv fastsetter egen godtgjørelse, er det grunn til å reflektere over vurderingene som gjøres i forkant (saksbehandlingen). Folkevalgte er i en spesiell situasjon i forhold til behovet for legitimitet, og det er viktig med åpenhet om godtgjørelser. Dersom godtgjørelsen avtales i forhandlinger mellom partene (ordfører-rådmann) er det grunn til å stille spørsmål om habilitet og avstand til egeninteressene. Dersom godtgjørelsen har referanse til annet organ for eksempel stortingets lønnskommisjons vurderinger vil slike spørsmål ikke kunne ha samme aktualitet. Folkevalgte kommer ikke utenom at de selv bestemmer sin egen lønn. Selv om de kobler det opp mot noe annet så bestemmer de jo sjøl hva det skal kobles opp mot. Derfor trenges det en etisk bevissthet om at egeninteressen spiller inn uansett. Det sunneste er nok å finne en ekstern kobling, enten ved å fast koble det opp mot Storting/statsråder, eller med jevne mellomrom la utenforstående justere lønnsnivået. F.eks en kommisjon en gang hvert fjerde år. Anbefaling Kommunesektorens etikkutvalg anbefaler nyvalgte kommunestyrer og fylkesting å fastsette ordninger for godtgjørelse som er relatert til eksterne og uavhengige vurderinger. Ordninger med knytning opp mot administrative lederlønninger i egen organisasjon kan reise spørsmål om habilitet og avstand til egeninteresse. I nåværende reglements pkt heter det, første punktum: Ordføreren i Nordkapp skal ha den samme godtgjørelsen som rådmannen har i lønn. Koblingen er uheldig, og som etikkutvalget peker på, medfører bestemmelsen et habilitetsproblem. I forslaget til nytt reglement er det derfor tatt hensyn til etikkutvalget anbefaling. Satsene for godtgjørelsen til ordføreren o.a. foreslås knyttet til stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse. For øvrig bygger forslaget til nye satser på innhentede opplysninger fra andre kommuner. Gjeldende reglement samt reglement fra andre kommuner ligger på saken. Med dette legger rådmannen frem forslag til nytt Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Nordkapp kommune Vedtatt av kommunestyret. 2010

29 1. Generelt Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av inntekt, samt å dekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. Reglementet gjelder alle folkevalgte m/varamedlemmer, samt medlemmer av eldreråd og ungdomsråd. Disse gjøres kjent med dette reglement og kommunens reiseregulativ. Som overordnet prinsipp gjelder at ingen skal motta dobbel godtgjørelse for sitt politiske verv. Den folkevalgte har et særlig ansvar for å fremlegge korrekt dokumentasjon for sine krav. Eventuell feil utbetaling av godtgjørelse pliktes tilbakebetalt. Tvilstilfeller og fortolkningsspørsmål forelegges formannskapet til avgjørelse. Formannskapet gis fullmakt til å fastesette godtgjørelser i tilfeller som ikke dekkes av dette reglement. 2. Utgiftsdekning 2.1 Reiseutgifter og kostgodtgjørelse Reiseutgifter og kostgodtgjørelse til kommunale møter, samt andre møter og lignende på oppdrag for kommunen, dekkes etter det til enhver tid gjeldende regulativ for kommunen. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste Tap av inntekt som følge av kommunalt tillitsverv erstattes opp til et visst beløp per dag. Den samme godtgjørelsen betales til folkevalgte som utfører annet oppdrag for kommunen (kurs, reiser, møter). Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr per dag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med kr 1000 per dag. Deler av dag, inntil 5 timer erstattes med kr 200 per time. Krav om erstatning må fremmes skriftlig. For å unngå tap av pensjon og feriepenger, bør kravet sendes inn av arbeidsgiver. 2.3 Dekning av omsorgsforpliktelser Legitimerte omsorgsforpliktelser for hjemmeværende eldre/uføre/syke/barn som trenger tilsyn/pleie kan kreves erstattet med kr 100 per time, maksimalt kr 700 per møtedag. Ordningen gjelder mindreårige barn (12 år) eller andre som den folkevalgte har omsorg for. For folkevalgt med mer enn 2 barn under 12 år dekket legitimerte utgifter til tilsyn med kr 125 per time, maksimalt kr 900 per dag.

30 3. Godtgjørelse til folkevalgte 3.1 Ordfører Ordfører godtgjørelse fastsettes til 90 % av den til enhver tid gjeldende faste godtgjørelse til stortingsrepresentantene. Beregning av ferietid, feriegodtgjørelse og godtgjørelse under sykdom gjøres som for kommunalt ansatte. Legitimert tap av offentlig eller privat pensjonsordning godtgjøres fullt ut. Etter endt tjeneste innrømmes ordfører etterlønn som følger: - i 1,5 måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden. - i 3 måneder dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden. Gjeninntreden i tidligere stilling gjelder tillikemed inntrer i ny stilling. Ordfører har fri bruk av kommunal mobiltelefon. 3.2 Varaordfører Varaordførers godtgjørelse tilsvarer 10 % av den til enhver tid gjeldende faste godtgjørelse til ordfører. Når varaordfører fungerer som ordfører, skal 50 % av den faste godtgjørelsen dekke godtgjørelse som fungerende ordfører, herunder tapt arbeidsfortjeneste. Dersom funksjonstiden strekker seg lenger enn den tiden som dekkes av nevnte beløp, ytes en daggodtgjørelse per arbeidsdag tilsvarende ordførerens. Når varaordføreren møter i formannskapet og ikke fungerer som ordfører, gis vanlig møtegodtgjørelse som formannskapsmedlem. 3.3 Formannskapets medlemmer Formannskapets faste medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) gis en fast godtgjørelse tilsvarende 2 % av ordførerens godtgjørelse. Vedrørende utbetaling kfr I møtegodtgjørelsen for møter i formannskapet ytes kr 400 per møte med varighet inntil 5 timer. For møter som varer lenger enn 5 timer godtgjøres kr 600.

31 3.4 Kommunestyrets medlemmer Møtende kommunestyremedlemmer og varamedlemmer tilstås en godtgjørelse på kr 400 per møte. 3.5 Medlemmer av øvrige faste utvalg Møtegodtgjørelsen for møter i avdelingsstyrene, administrasjonsutvalget, kontrollutvalget samt andre utvalg, styrer eller råd oppnevnt av kommunestyret er kr 400 per møte. 3.6 Utvalgsledere Ledere i avdelingsstyrene, administrasjonsutvalget og kontrollutvalget gis en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 2 % av ordførerens godtgjørelse. Ledere i andre utvalg, styrer eller råd oppnevnte av kommunestyret, og hvor det har vært avholdt 8 eller flere møter per år ytes i ettertid en godtgjørelse tilsvarende 1 % av ordførerens godtgjørelse. Når formannskapet i tillegg til ordinært formannskapsmøte avvikler møte i rollen som annet utvalg (f. eks. planutvalg), beregnes godtgjørelsene som om det er avholdt ett møte, i h.t. satsene som gjelder for formannskapet. Det kan ikke tilstås mer enn 2 ledergodgjørelser til samme folkevalgt. 4. Støtte til politiske partier Til de politiske partiene som er representert i kommunestyret gis en støtte per representant, tilsvarende 0,2 % av ordførerens godtgjørelse. 5. Andre bestemmelser 5.1 Utbetaling Fast godtgjørelse under pkt. 3.3 utbetales fullt ut til medlemmer av utvalg som har møtt i mer enn 75 % av avholdte møter i det enkelte år. Ved fravær over 25 % gjøres forholdsmessig reduksjon i godtgjørelsen.

32 Faste godtgjørelser under pkt. 3.6 utbetales fullt ut når det har vært avholdt, og utvalgsleder har møtt på minst 8 møter i løpet av året. Ved lavere møtefrekvens deles full godtgjørelse på 8 og ganges med det antall møter leder har møtt. Samlet utbetaling av godtgjørelser skjer to ganger per år, i juni og januar. 5.2 Revisjon/ikrafttreden. Dette reglementet revideres fortrinnsvis ved utgangen av hver kommunestyreperiode. Ordførergodtgjørelsen vurderes og fastsettes per 1. juli hvert år. Satsene i reglementet, som ikke er relatert til ordførergodtgjørelsen, revideres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Reglementet trer i kraft / Samtidig oppheves reglementet av

33 Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: /212-0 / Gunnar-Frank Holst Saksnr Utvalg Møtedato 6/10 Kommunestyret KOM I FOKUS Finnmark - et kulturskoleutviklingsprosjekt Rådmannens innstilling Kommunestyret ser positivt på kommunens deltagelse i prosjektet KOM I FOKUS Finnmark, og stiller seg bak en felles søknad om tilskudd fra Fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler for Saksutredning Innledning Nordkapp kommune søkte om deltakelse i KOM I FOKUS Finnmark - et kulturskoleutviklingsprosjekt i Prosjektet som startet høsten 2009, går over 3 år. Det involverer 17 kulturskoler/kommuner med i alt ca 100 deltakere. Vi deltar med Nordkapp kulturskole i samarbeid med Honningsvåg skole og? barnehage. Prosjektets målsetting er å utvikle kulturskolen i kommunen til et ressurssenter for barnehage, skoleverk og fritidskulturlivet. Dette er nedfelt i nasjonale styringsdokumenter som bl.a. regjeringens strategiplan Skapende Læring Strategi for kunst og kultur i opplæringen , Juni 2007.

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune

Deanu gielda- Tana kommune Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 1. GENERELT Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune

REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE. Hasvik kommune REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.desember 2010 - realitetsbehandlet i KOS 15.desember 2010 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte

GAMVIK KOMMUNE. Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte GAMVIK KOMMUNE Reglement godtgjørelse til kommunens folkevalgte 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015

Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2011-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.06.2011 sak 48/11 Justert av kommunestyret 24.10.11 sak 74/11 Fortolket av adm.utvalg 11.01.2012. Justert av Kommunestyret

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte.

Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte. Arbeidsgodtgjøring og dekking av utgifter og økonomiske tap til folkevalgte. Vedtatt av kommunestyret 20.03.1997, K-SAK 13/97. Endret av formannskapet 20.04.1998, F-SAK 12/98. Endret av kommunestyret 20.11.03,

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

godtg Ørelse folkevalgte

godtg Ørelse folkevalgte LOPPA KOMMUNE R"glement godtg Ørelse folkevalgte Vedtatt i kommunesðrret 23.09.201+ Sak 39 / 14 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 2017 2019 Vedtatt i Ringebu kommunestyre 21.02.2017 og gjeldende fra 01.03.2017 Endringer kommunestyret 30.05.2017 Endringer i kommunestyret 31.10.2017 Reglement

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650

Godtgjørelse til kommunale folkevalgte halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den , saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 Godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2018 1. halvår 2019 Vedtatt i kommunestyret den 11.12.17, saksnr. 101/17 arkivsak 15/1650 1. Generelt Bakgrunnen for godtgjøring for folkevalgte er kommuneloven kapittel

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

GODTGJØRELSES REGLEMENT

GODTGJØRELSES REGLEMENT GODTGJØRELSES REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 21.03.2013, sak K 19/2013 1 Formål Reglement for godtgjøring ved kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune tar sikte på å yte en

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING

BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD REGLEMENTETS VIRKEMÅTE OG MÅLSETTING BRØNNØY KOMMUNE ' REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE AV KOMMUNALE OMBUD Vedtatt av Brønnøy kommunestyre fra den 30.10.1995 Endret av kommunestyret, den 18.12.2002 gjeldende fra 01.01.03 Endret av kommunestyret,

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1)

Godtgjørelsesreglement. for folkevalgte - fra Froland kommune. Vedtatt Froland kommunestyre Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Godtgjørelsesreglement for folkevalgte - fra 01.01.2018 Froland kommune Vedtatt Froland kommunestyre 16.11.2017 Sak 17/91 (arkivsak 17/2208-1) Innhold FORMÅL:... 2 1. Årlig fast godtgjørelse... 2 1.1.

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 08.11.16 av kommunestyret i sak 75/16. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG [25.01.] POLITIKK GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Godtgjørelse av medlemmer i kommunestyre, formannskap, utvalg og styrer ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer.

FAUSKE KOMMUNE. Komiteen har avholdt to møter og har hatt en god gjennomgang av gjeldende godtgjørelsesreglement og foreslår ingen store endringer. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1733 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 13/428 I Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 027/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6

VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 VEDLEGG 2011 FOR 3.2-3.6 Lønnsutviklingen i 2011 i KS området var på 4,26 %. Godtgjørelsessatsene i 3.2 3.6 vil dermed være: 3.2 Varaordfører Varaordførers årlige godtgjørelse kr. 89.888,- 3.3. Møtegodtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I HOLE KOMMUNE

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I HOLE KOMMUNE HOLE KOMMUNE FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I HOLE KOMMUNE Sist revidert i sak K-002/15 9.2.2015 GJELDENDE FRA 1.10. 2015 1. VEDERLAG FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Hole kommune refunderer tapt arbeidsfortjeneste

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD

Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD Reglement om GODTGJØRELSER M.V. til MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG, KOMITÉER, NEVNDER OG RÅD Vedtatt av Bærum kommunestyre 17.11.99, 12.10.11. Sist endret av kommunestyret 18.11.15. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Åfjord kommune 1. Ordfører og varaordfører 1.1 Ordførers stilling settes til 100 %. Varaordførervervet settes til 35 % stilling. Vurdering og avtale om oppgavefordeling

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE

GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE Gjeldende fra 17.12.2015 Ephorte 2011/1752-3 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE I HADSEL KOMMUNE 1. Reglementets omfang Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Reglement for godtgjøring. til folkevalgte i. Hammerfest kommune

Reglement for godtgjøring. til folkevalgte i. Hammerfest kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune Vedtatt i Hammerfest kommunestyre 11.09.2008 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Hammerfest kommune Vedtatt i Hammerfest kommunestyre

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Rådmannen Rettelser og tillegg: Bystyrets

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12

Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Revidert i kommunestyret 29.03.2012 Sak 14/12 Rendalen kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår I 8 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 LOV OG REGELVERK, VEDTAK

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL MEDLEMMER. Av Kommunestyre, formannskap, utvalg, styrer og råd

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL MEDLEMMER. Av Kommunestyre, formannskap, utvalg, styrer og råd REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL MEDLEMMER Av Kommunestyre, formannskap, utvalg, styrer og råd Vedtatt i Storfjord kommunestyres møte 20.06.07 - sak 44/07 1 INNHOLD Innholdsfortegnelse s.1 PKT.: 1. Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.:

Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte. Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14. Saksnr.: Reglement for godtgjørelse til Longyearbyen lokalstyres folkevalgte Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2014, sak 33/14 Saksnr.: I Innholdsfortegnelse 1. Lokalstyreleder... 1 2. Nestleder... 1 3. Leder/nestleder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 96/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse

Detaljer

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE

Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Holtålen kommune GODTGJØRELSE FOR KOMMUNALE FOLKEVALGTE Vedtak i kommunestyret 24.03.2011,sak: 8/11: Gruppeledernes forslag til endringer av reglement for godtgjørelse til folkevalgte datert 24.03.11 vedtas

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Valgperioden Vedtatt i kommunestyret ESA 15/2911

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Valgperioden Vedtatt i kommunestyret ESA 15/2911 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune Valgperioden 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 22.06.2017 ESA 15/2911 Innhold 1 Kommunale møter... 3 1.1 Møteplaner... 3 1.2 Tidspunkt for kommunale møter...

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG --------------------------------------------------------------------- Vedtatt i kommunestyret den 05.12.05, sak 71/05, revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE MODUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE MODUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE I MODUM KOMMUNE Vedtatt av Modum kommunestyre i møte 30. mars 2009 01.08.2017 1. Ordføreren Ordføreren får godtgjøring som til en hver tid tilsvarer 95 % av

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE Vedtatt i kommunestyret 22.6.2017 gjeldende fra 1.7.2017 1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser Ordførers godtgjørelse i % av

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Rissa kommune Reglement for godtgjøring til folkevalgte Vedtatt av Rissa kommunestyret den 31.08.11 46/11 Forslag til revidering 05.10.15 GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE 1.0 Ordfører og varaordfører 1.1 Ordfører-

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE 1 SUNNDAL KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT REGLEMENT FOR ARBEIDSGODTGJØRELSE M.V. TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I SUNNDAL KOMMUNE Gjeldende fra: 15. september 2011 Vedtatt av Sunndal kommunestyre: K.sak 25/05,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør-Varanger kommune Med endringer, vedtatt av kommunestyret 14.12.16 og 08.03.17 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Saknsnr Utvalg LOPPA KOMMUNE. Sammendrag. Forslag til vedtak: Vedlegg: Vedtak i Formannskap - 15,09.2014. And re saksdok u menter (i kke vedlagt) :

Saknsnr Utvalg LOPPA KOMMUNE. Sammendrag. Forslag til vedtak: Vedlegg: Vedtak i Formannskap - 15,09.2014. And re saksdok u menter (i kke vedlagt) : LOPPA KOMMUNE S entraladministrasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.07.2014 20rU837-0 I 080 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 22114 391t4 Formannskap Kommunestyre

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15

Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR. Sist revidert av kommunestyret i møte under sak 34/15 Evenes kommune REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Sist revidert av kommunestyret i møte 24.6.2015 under sak 34/15 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 1. Hvem reglementet gjelder for Reglementet

Detaljer

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune.

Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Reglement for politiske utvalg i Eigersund kommune. Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 8. september 2003. Siste justering 03.10.2011 Ansvar for ajourføring: Politisk

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015

FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 FET KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2015 VEDTATT AV FET KOMMUNESTYRE I MØTE 29.08.2011, SAK 72/11. Grunnlaget er revidert tilbake til 90% av ordførers godtgjøring i budsjettvedtak 12.12.2011,

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTE SINE ARBEIDSVILKÅR I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt i kommunestyre 26.04.12, sak 29/2012 Side 1 INNLEDNING Den kommunale virksomhet er bygd på ideene om folkevalgt, politisk styring.

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd.

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Vedtatt av Bærum kommunestyre 17.11.99, 12.10.11. Sist endret av kommunestyret 18.11.15. Enkelte presiseringer

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i Ringebu kommunestyre 25.september 2008 sak 082/08 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Gjelder fra 01.01.2009 og ut valgperioden 2011 sist korr.

Detaljer