KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Molde, 30. mai 2011 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 3/11 TID: kl. 09:00 OBS! Merk tiden STED: Møterom, Kafe Gimle, Hamnegt. 35 OBS! Merk møtested SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 21/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. APRIL 2011 PS 22/11 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 23/11 MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 PS 24/1 1 PS 25/11 PS 26/1 1 PS 27/1 1 PS 28/11 SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP KIRKEBAKKEN 4 - RENOVERING. BYGGEREGNSKAP BOLSØYA SKOLE. BYGGEREGNSKAP GLOMSTUA OMSORGSSENTER. BYGGEREGNSKAP OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PS 29/1 1 REVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR REVISJONSÅRET 2010 PS 3 0/ 1 1 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET 1 MOLDE PS 31/11 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Arve Ingvar Tovan (s) leder Åse Solveig Eriksen Kontrollsekretær

2 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksrnappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 21/11 Kontrollutvalget Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. APRIL 2011 Sekretærens innstilling Protokollen fra møte 13. april 2011 godkjennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

3 Forfall: KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: Møtedato: Tid: Møtested: Sak nr: Møteleder: Møtende medlemmer: Ikke møtt: Møtende vara: Fra sekretariatet: Fra revisjonen: Av øvrige møtte: Fra Molde Eiendom KF: Fra Molde Folkebad KF: Fra Molde Havnevesen KF: Fra Molde Utleieboliger KF: Fra Molde Vann og Avløp: 2/ kl kl Formannskapssalen, Molde rådhus 09/11 20/11 Harald Valved, nestleder (Frp) Amund Opdahl (H) Sylvia Andersen (Sp) Arve Ingvar Tovan, leder (Ap) Ingeborg Berg (KrF) Ingen Kari Anne Kjerstad (H) Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Arne Sverre Dahl, rådmann (under sak 11/11) Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 11/11) Ole Rødal, seksjonsleder økonomi (under 11/11-16/11) Svein Arild Istad, daglig leder (under sak 12/11 ) Johan S Braaten, leder økonomi/eiendom (under sak 11/11 12/11) Eva Kristin Ødegård, daglig leder (under sak 11/11 16/11) Harald Lillebø, driftsleder (under sak 1 1 /1 1 16/11) Aaslaug Søreide, økonomikonsulent (under sak 11/11 13/11) Olav Akselvoll, havnedirektør (under sak 11/11 14/11) Dagrun Stakvik, økonomileder (under sak 11/11 14/11) Torstein Fuglseth, daglig leder (under sak 11/11 16/11) Bjarte Koppen, daglig leder (under sak 11/11 16/11) Nestlederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. En ekstra sak ble satt opp i møtet: sak 20/11 Eventuelt TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. PS 09/11 PS 10/11 PS 11/11 PS 12/11 PS 13/11 TITTEL GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09. MARS 2011 REFERAT OG ORIENTERINGER MOLDE KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MOLDE EIENDOM KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MOLDE FOLKEBAD KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Side 1 av 10

4 PS 14/11 MOLDE HAVNEVESEN KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 PS 15/11 MOLDE UTLEIEBOLIGER KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 PS 16/11 MOLDE VANN OG AVLØP KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 PS 17/11 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING PS 18/11 PS 19/11 PS 20/11 DELTAKELSE PÅ FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN FKT SIN FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2011 OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT PS 09/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09. MARS 2011 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møtet 09. mars 2011 godkjennes. Kontrollutvalgets behandling Leder orienterte. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) PS 10/11 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Referatsaker: Orienteringssaker: OS 05/11 Høring - Veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar i forhold til forvaltningsrevisjon rapport til styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert 24. mars 2011 Sekretæren og distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte og viste til punkt 6 Anbefalinger i høringsutkastet vedr. prosjektplan. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) Side 2 av 10

5 PS 11/11 MOLDE KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 11/11 behandlet Molde kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning, datert 18. mars 2011, revisors notat av 6. april 2011 og kommunens årsmelding for I tilegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. Kontrollutvalget har merket seg at Molde kommunes regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 12,072 mill. kr, mens netto driftsresultat er positivt med 38,939 mill. kr. De fleste av driftsenhetene har hatt utfordringer med å holde budsjettet i Det er spesielt innenfor enhetene Sosialtjenesten NAV, Glomstua omsorgssenter, Kirkebakken omsorgssenter, Bergmo omsorgssenter, Røbekk omsorgssenter, Kleive omsorgssenter, Tiltak funksjonshemmede og Molde bydrift at det er vesentlig merforbruk. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsmelding. Kontrollutvalget har også merket seg revisors merknad om at deler av pensjonspremien som er betalt siden 2003 ikke er kostnadsført i regnskapet. Premieavviket utgjør 88 mill. kroner. Disse forholdene kan være med på å svekke kommunens fremtidige finansielle stilling Kontrollutvalget har påsett at kommuneregnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjonsberetningen, datert 18. mars 2011, har kontrollutvalget ikke merknader til Molde kommunes regnskap for Kontrollutvalgets behandling Økonomisjef Kurt Magne Thrana orienterte om årsregnskapet og redegjorde for driftsresultatet for Rådmann Arne Sverre Dahl orienterte om økonomiske utfordringer for Molde i Rådmann, økonomisjef og seksjonsleder økonomi Ole Rødal svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om revisjonens arbeid og redegjorde for revisjonsberetningen og nøkkeltallene. Leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) Side 3 av 10

6 PS 12/11 MOLDE EIENDOM KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 12/11 behandlet Molde Eiendom KF sitt årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning datert 25. mars 2011 og Molde Eiendom KF sin årsberetning for I tillegg har revisjonen og daglig leder/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger, Kontrollutvalget har merket seg at Molde Eiendom KF sitt regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr mens netto driftsresultat er negativt med kr Kontrollutvalget har påsett at regnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjonsberetningen, datert 25. mars 2011, har kontrollutvalget ikke merknader til Molde Eiendom KF sitt regnskap for Kontrollutvalgets behandling Daglig leder i Molde Eiendom KF Svein Arild Istad kom i møtet. Leder økonomi/eiendom Johan S. Braaten redegjorde for foretakets regnskap og driftsresultat og kommenterte de økonomiske utfordringer de har i forhold til budsjettering. Daglig leder i Molde Eiendom KF Svein Arild Istad kommenterte behovet foretaket har for avsetning av midler til vedlikehold av kommunale bygg og redegjorde for avsluttede prosjekt Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug redegjorde for revisjonsberetningen. Daglig leder og leder økonomi/eiendom svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) PS 13/11 MOLDE FOLKEBAD KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 13/11 behandlet Molde Folkebad KF sitt årsregnskap for Side 4 av 10

7 Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning datert 23. mars 2011 og Molde Folkebad KF sin årsberetning for I tillegg har revisjonen og daglig leder/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger, Kontrollutvalget har merket seg at Molde Folkebad KF sitt regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr mens netto driftsresultat er positivt med kr Kontrollutvalget har påsett at regnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjonsberetningen, datert 23. mars 2011, har kontrollutvalget ikke merknader til Molde Folkebad KF sitt regnskap for Kontrollutvalgets behandling Daglig leder Molde Folkebad KF Eva Kristin Ødegård redegjorde for det første driftsåret og utfordringene foretaket ser for seg i tiden fremover. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug redegjorde for revisjonens arbeid og kommenterte enkelte detaljer i regnskapet. Daglig leder og distriktsrevisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) PS 14/11 MOLDE HAVNEVESEN KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 14/11 behandlet Molde Havnevesen KF sitt årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning datert 17. mars 2011 og Molde Havnevesen KF sin årsberetning for I tillegg har revisjonen og daglig leder/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger, Kontrollutvalget har merket seg at Molde Havnevesen KF sitt regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr mens netto driftsresultat er positivt med kr Kontrollutvalget har påsett at regnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Side 5 av 10

8 Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjonsberetningen, datert 17. mars 2011, har kontrollutvalget ikke merknader til Molde Havnevesen KF sitt regnskap for Kontrollutvalgets behandling Havnedirektør Olav Akselvoll orienterte om forholdet mellom Molde Havnevesen KF og Molde og Romsdal Havn IKS. Akselvoll redegjorde for årsregnskapet. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om revisjonens arbeid og supplerte havnedirektørens redegjørelse. Leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) PS 15/11 MOLDE UTLEIEBOLIGER KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 15/11 behandlet Molde Utleieboliger KF sitt årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning datert 21. mars 2011 og Molde Utleieboliger KF sin årsberetning for I tillegg har revisjonen og daglig leder/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger, Kontrollutvalget har merket seg at Molde Utleieboliger KF sitt regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig resultat på kr 0.- mens netto driftsresultat er positivt med kr Dette har i sin helhet gått til nedbetaling av tidligere års underskudd. Kontrollutvalget har påsett at regnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjonsberetningen, datert 21. mars 2011, har kontrollutvalget ikke merknader til Molde Utleieboliger KF sitt regnskap for Kontrollutvalgets behandling Daglig leder Molde Utleieboliger KF Torstein Fuglseth delte ut foretakets årsmelding for 2010 i møtet. Fuglseth redegjorde for årsregnskapet, forutsetningene for driften av foretaket og de utfordringer de har i forhold til vedlikeholdskostnader og anskaffelse av nye og egnede boliger. Side 6 av 10

9 Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om revisjonens arbeid og supplerte daglig leders redegjørelse. Daglig leder og distriktsrevisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) PS 16/11 MOLDE VANN OG AVLØP KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 Kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 16/11 behandlet Molde Vann og avløp KF sitt årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning datert 6. april 2011 og Molde Vann og avløp KF sin årsberetning for I tillegg har revisjonen og daglig leder/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger, Kontrollutvalget har merket seg at Molde Vann og avløp KF sitt regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0.- mens netto driftsresultat er positivt med kr Kontrollutvalget har påsett at regnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og revisjonsberetningen, datert 6. april 2011, har kontrollutvalget ikke merknader til Molde Vann og avløp KF sitt regnskap for Kontrollutvalgets behandling Daglig leder Molde Vann og Avløp KF Bjarte Koppen redegjorde for årsregnskapet og orienterte om økonomiske utfordringer i Koppen informerte utvalget om årsaken til at årsmeldingen ikke forelå til kontrollutvalgets møte. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om fondsavsetningene og supplerte daglig leders redegjørelse. Daglig leder og distriktsrevisor svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende) Side 7 av 10

10 PS 17/11 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: "Gjennomgang av rutiner og regler for refusjon av sykepenger fra NAV" 2. Prosjektene bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug redegjorde for de funn som forvaltningsrevisorene har gjort i arbeidet med dette prosjektet i en annen kommune. Kontrollutvalget drøftet alternative områder som kunne være aktuelle som nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt ihh. til vedtatte plan for forvaltningsrevisjon for perioden Utvalget konkluderte med at de ønsket å bestille forvaltningsrevisjon av følgende prosjekt: "Gjennomgang av rutiner og regler for refusjon av sykepenger fra NAV" Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende) Sekretærens innstilling I. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsrevisjonsprosjekt: 2. Prosjektet bestilles utført av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R PS 18/11 DELTAKELSE PÅ FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN FKT SIN FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2011 Kontrollutvalgets vedtak Amund Opdahl deltar på Forum for Kontroll og Tilsyn FKT sin fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 7. og 8. juni Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende) Sekretærens innstilling...deltar på Forum for Kontroll og Tilsyn FKT sin fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 7. og 8. juni Side 8 av 10

11 PS 19/11 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalgets vedtak I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: FR prosjekt (Plan for forvaltningsrevisjon m/overordna analyse) : Kontrollutvalget ønsker til neste møte å bestille nye forvaltningsrevisjonsprosjekt : Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedtatt i dagens møte. Kontrollutvalgets behandling Det var ikke lagt opp til noen orienteringer fra administrasjonen i dette møtet. Sekretær orienterte. Utvalget gjennomgikk de sakene som sto oppført i oppfølgingslisten. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende) PS 20/11 EVENTUELT Endring av dato for neste møte Sekretariatet har fått melding fra Molde Eiendom KF om framleggelse av 5 byggeregnskap. Byggeregnskapene skal legges fram for politisk behandling i kommunestyret 16. juni og kontrollutvalget må behandle og gi sin uttalelse til byggeregnskapet i forkant av dette. Møtet i kontrollutvalget som var berammet til torsdag 23. juni 2011 endres derfor til mandag 6. juni Melding om forfall til kontrollutvalgsmøter Sekretæren tok opp situasjonen som oppsto i forkant av dette møtet i kontrollutvalget med meldinger om forfall fra utvalgsmedlemmer kort tid før møtet. Utvalget drøftet konsekvensene det får dersom forfallet blir så stort at kontrollutvalget ikke er beslutningsdyktig. Nestleder oppfordret utvalgsmedlemmene om å melde eventuelle forfall til møter i god tid. Side 9 av 10

12 Harald Valved nestleder Sylvia Andersen Amund Opdahl Kari Anne Kjerstad Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Side 10 av 10

13 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr PS 22/11 Utval Kontrollutvalget Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretærens innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 03/11 Kontrollutvalgets årsmelding for saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 35/11 (vedlagt) RS 04/11 Selskapskontroll Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS - saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 36/11 (vedlagt) RS 05/11 Molde kommunes årsrapport for saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 37/11 (vedlagt) RS 06/11 Molde Eiendom KF Årsrapport saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 39/11 (vedlagt) RS 07/11 Årsrapport 2010 Molde Folkebad KF - saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 40/11 (vedlagt) RS 08/11 Molde Havnevesen KF Årsberetning og årsregnskap saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 41/11 (vedlagt) RS 09/11 Molde Utleieboliger KF. Regnskap og årsmelding saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 42/11 (vedlagt) RS 10/11 Molde Vann og Avløp KF Årsrapport saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 43/11 (vedlagt) Orienteringssaker: Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

14 PS 35/11 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 tas til etterretning. Behandling Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. PS 36/11 Selskapskontroll i Romsdalhalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak 1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS), herunder anbefalingene i punkt 7, til etterretning. 2. Kommunestyret ber revisjonen om å følge opp rapporten. Behandling Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Referatsak: Kontrollutvalgets møteprotokoll fra ble referert kommunestyret.

15 Etter de opplysninge jeg har fått er svaret er ja det er til utbedring. Det fremkom ikke merk ader til innkalling og saksliste. Protokollen fra kommunest ets møte ble enstemmig godkjent. Til å underskrive dagens protok I sammen med ordføreren ble Ingrid Thorn (KRF) og Morten Lunde (AP) valgt. Ordføreren fremmet følgende forslag ti aletid: Gruppelederne gis 7 minutters taletid, og ø.ge representanter gis 5 minutters taletid. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette. Orienterinossak: - Presentasjon av resultatet fra arbeidet i dialogko 1 v/ordfører og rådmann. Følgende saker blabehandlet: PS 37/11 Molde kommunes årsrappoit for 2010 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Molde kommunes årsrapport for 2010 som består av årsregnskap og årsmelding godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,67 avsettes til kommunens disposisjonsfond. Behandling Følgende dokumenter ble fremlagt i møtet: - Uttalelse fra Molde ungdomsråd av Frank Ove Sæther fremmet følgende forslag: Molde kommunes årsrapport for 2010 som består av årsregnskap og årsmelding godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,67 disponeres slik: 5 millioner kroner, som var kommunens andel av "eldremilliarden" i 2010, avsettes til snarest mulig oppstart av sengeposter ved Råkhaugen sjukeheim, eller annen styrking av pleie- og omsorgsbudsjettet. Resten kr ,67 avsettes til kommunens disposisjonsfond. Det ble votert alternativt mellom innstillingen og AP's fremsatte forslag der førstnevnte ble vedtatt med 33 mot 12 stemmer. PS 38/11 Molde KomnUmale Pensjonskasse - årsberetning og regnskap for 2010 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Arsberetning og årsregnskap r Molde mmunale Pensjonskasse for 2010 tas til orientering.

16 Behandling Innstillingen ble etemmig vedtatt. PS 39/11 Molde Eiendom KF - Årsrapport 2010 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Årsrapport med årsregnskap og årsberetning for 2010 for Molde Eiendom KF godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Behandling Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Ordførerens fremsatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. PS 40/11 Årsrapport Molde Folkebad KF Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak 1. Årsmelding og regnskap for Molde Folkebad KF for 2010 godkjennes. 2. Underskuddet innarbeides i revidert budsjett for Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PS 41/11 Molde Havnevesen KF - årsberetning og årsregnskap 2010 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Årsberetning og årsregnskap for Molde Havnevesen KF for 2010 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2010 og tidligere år på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Behandling Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: Regnskapsmessig mindreforbruk for 2010 og tidligere år på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Ordførerens fremsatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

17 PS 42/11 Molde Utleieboliger KF. Regnskap og årsmelding Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak 1. Regnskap og årsmelding 2010 for Molde Utleieboliger KF godkjennes. 2. Netto driftsresultat for 2010 med kr ,- er tatt inn i regnskapet til inndekning av underskudd/merforbruk fra år Regnskapsmessig er resultatet i balanse for Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PS 43/11 Molde Vann og Avløp KF - Årsrapport 2010 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Årsberetning og regnskap for Molde Vann og Avløp KF for året 2010 godkjennes. Årets resultat, som balanseres mot fond: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PS 44/11 Medarbeiderundersøkelsen resultater Saksprotokoll i Molde kommunestyre 7, Vedtak Molde kommune tar resultateh av medarbeiderundersøkelsen til vitende og ønsker å føre opp følgende tiltak for 2011 på overbrdnet nivå for Molde kommune: Positive ting vi skal fortsette med:\ a) Fortsette lederutvikling og følge èpp lokalt AMU-arbeid, bl.a. ved utvidede ledermøter, besøk til enhetene fra BHT og AMU-samlin b) Bruke intranettet aktivt som formidli s- og informasjonskanal til ledere og øvrige ansatte. Utfordringer vi skal ta tak i; c) Revidere medarbeidersamtalen og ruti r for gjennomføring av denne. d) Fokus på organisering av arbeidet ved je nlig arbeid med definering av oppgaver og roller. Alle stillinger skal ha gode stillingsbeskrivels. Resultater på enhetsnivå skal følges opp i enhet nes AMU. Minimum fire tiltak som oppfølging av resultatene fra niedarbeiderundersøkelsen ska ettes på tiltaksplan for 2011.

18 Tlf Rådhusplassen Molde Org.nr Kontonr Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Rådhusplassen MOLDE Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 2011/1509 Bjarte Koppen Arkivkode: 100 Dato: Molde Vann og Avløp KF - Årsrapport 2010 Oversendelse av rapport vedtatt av styret Vedlagt er styrevetatt årsrapport 2010 for Molde Vann og Avløp KF. Rapporten ble behandlet på styremøte sak 14/11. Styret fattet følgende vedtak: " Årsberetning og regnskap for Molde Vann og Avløp KF for året 2010 godkjennes. Arets resultat, som balanseres mot fond: Mvh x Bjarte Koppen Daglig leder Vedlegg: Årsrapport Kopi: Sigmund Harneshaug :.ULDE KOMUNL

19 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: /03 212&14 Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 23/11 Kontrollutvalget Motedato MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 Sekretærens forslag til uttalelse Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2011, sammen med rådmannens/økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen setter i verk tiltak for å redusere enhetenes prognoserte avvik slik at netto driftsutgifter i 2011 ikke vil overskride vedtatte budsjettrammer. Saksopplysninger I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 77 nr 4 skal kontrollutvalget "påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte." I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4. Vedlagt saken følger: Saksframlegg til formannskap og kommunestyre (ettersendes) Økonomirapport per enhet pr. 30.april 2011 Økonomirapport frie inntekter og finansieringsutgifter Finansrapport Molde kommune Revisjonens kommentarer til økonomirapporten, datert VURDERING Regnskapet for 1. tertial 2011 viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 32,7 mill. kr. Dette fremkommer ved at resultatenhetene har hatt et samlet merforbruk på 15,9 mill. kr i tillegg til et negativt periodiseringsavvik i kommunens frie inntekter på 16,8 mill. kroner. Dette er en forverring i forhold til samme periode i 2010 på 6,1 mill. kroner. Kontrollutvalget har merket seg at enhetenes årsprognoser viser et estimert merforbruk i 2011 på 14,6 mill. kroner. Dette er 0,6 mill. kr mer enn forventet merforbruk på samme tid i 2010 og 7,4 mill. kr mer enn ved rapportering pr

20 Samlet har enhetene brukt 38,6 % av årsbudsjettet pr Det er spesielt innenfor Plan og utviklingsavdelingen, Nordbyen skole, Sosialtjenesten NAV, Ressurstjenesten, Glomstua omsorgssenter og Molde bydrift at merforbruket er størst. Det er redegjort for avvikene mellom regnskap og budsjett i rådmannens saksframlegg. På inntektssiden er det de negative avvikene på momskompensasjon, statlige overføringer til flyktninger og andre statlige overføringer som utgjør mesteparten av mindreinntektene i forhold til periodisert budsjett pr. 1. tertial Rådmannen vil i nært samarbeid med enhetslederne arbeide for å redusere avviket på enhetene med mål om å få et årsresultat i balanse. Sekretær er ikke kjent med at det er feil eller mangler ved den fremlagte tertialrapporten. Regnskapsrapporten er for øvrig bekreftet av oppdragsansvarlig revisor. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

21 ØKONOMIRAPPORT MOLDE KOMMUNE DRIFTSRESULTAT - VEDLEGG1 Alle tall i hele tusen. orventet årsavvik i % AR: Arsbudsjet Prognose 2011 ENHETNIRKSOMHET Re nska Per. Buds ett Avvik t Arspr nose april 100 DRIFTS- OG FORVALTNINGSAVD INKL R DMANNEN o 110 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN ,19 % 140 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN ,00 % 150 ØKONOMIAVDELINGEN ,00 % 170 KIRKELIG FELLESR D ,00 % 180 MOLDE ASYLMOTTAK ,00 % 200 INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN ,00 % 201 KVAM SKOLE ,00 % 202 SELLANR SKOLE ,28 % 203 LANGMYRA SKOLE ,98 % 204 NORDBYEN SKOLE ,64 % 205 KVILTORP SKOLE ,00 % 208 KLEIVE SKOLE ,00 % 210 BOLSØYA SKOLE ,00 % 220 V GSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ,00 % 221 SEKKEN OPPVEKSTSENTER ,00 % 230 BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE ,00 % 231 BERGMO UNGDOMSSKOLE ,00 % 232 SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ,86 % 235 MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER ,00 % 271 HAUGLEGDA, BERG OG ØVRE BERGMO BARNEHAGER ,00 % 272 HATLELIA OG BARNAS HUS BARNEHAGER ,00 % 273 KVAM OG ST.SUNNIVA BARNEHAGER ,00 % 274 KLEIVE, HJELSET, SKOGSTUA BARNEHAGER ,00 % 276 KVILTORP OG LANGMYRA BARNEHAGER ,00 % 277 LILLEKOLLEN BARNEHAGE ,00 % 311 HELSETJENESTEN ,00 % 331 BARNE- OG FAMILIETJENESTEN ,00 % 341 SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE ,02 % 361 RESSURSTJENESTEN ,00 % 371 GLOMSTUA OMSORGSSENTER ,69 %

22 372 KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER 373 KHAUGEN OMSORGSSENTER 374 BERGMO OMSORGSSENTER 376 RØBEKK OMSORGSSENTER 377 KLEIVE OMSORGSSENTER 378 S LA OMSORGSSENTER 381 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 412 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN 433 BYGGESAK OG GEODATA 441 MOLDE BYDRIFT 520 KULTURTJENESTEN 531 KULTURSKOLEN 900 FRIE INNTEKTER OG FINANSIERINGSUTGIFTER TOTALT

23 ØKONOMIRAPPORT MOLDE KOMMUNE FRIE INNTEKTER OG FINANSIERINGSUTGIFTER - VEDLEGG 2 Alle tall i hele tusen. KONTO P D TEKST REGNSKAP HITTIL BUDSJETT AVVIK BUDSJETr ARET ARSPROGNOSE PROGNOSE BRUK AV PREMIEFOND - KLP/MKP AFP-SERVICEPENSJON-EGENANDEL ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE UTGIFTER ADM.TILSK SIKR.ORDN MKP/TILSK PENSJ.KTR, IKKE AVG.PL ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL SPK - OVERFØRING TIL TØNDERG RD MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMP OVERFØRING TIL MOLDE UTLEIEBOLIGER KF OVERFØRING TIL MOLDE FOLKEBAD KF OVERFØRING TIL MOLDE EIENDOM KF RENTER P N ANDEL RENTER L N - FRA KF RENTER RENTEBYTTEAVTALE S arebank ANDRE RENTEUTGIFTER AVDRAG P N ANDEL AVDRAG N - FRA KF AVSETNING DISP FOND - LØNNSPOTT OVERFØRING TIL INV REGNSK-momskom ensas'on 40% TOPPFINANSIERING RESSURSKREVENDE BRUKERE KOMPENSERT MVA INVESTERING KOMPENSERT MVA DRIFT OVERF MOMSKOMP ANDRE SELSKAP STATLIGE RAMMEOVERFØRINGER STATLIGE OVERFØRINGER VEDR. FLYKTNINGER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER SKATT P INNTEKT OG FORMUE EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK EIENDOMSSKATT BUNNFRADRAG - EIENDOMSSKATT OVERFØRING FRA MOLDE UTLEIEBOLIGER KF OVERFØRING FRA MOLDE FOLKEBAD KF OVERFØRING FRA MOLDE EIENDOM KF KONSESJONSKRAFTINNTEKTER RENTER BANKINNSKUDD MOTTATTE RENTER AV BOLIG N ANDRE RENTEINNTEKTER FORSINKELSESRENTER AV BOLIG N RENTEINNTEKTER EKKO AKSJEUTBYTTE GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER omlø smidler BRUK AV DISPOSISJONSFOND KALKULATORISKE POSTERINGER AVSATT DISPOSISJONSFOND TOTALT

24 FINANSRAPPORT MOLDE KOMMUNE PER VEDLEGG 3 Bankinnskudd Fokus Bank % * Renten er beregnet ut ifra vektet avkastning og månedlig kapitalisering. Pga. bankskiftet er beløpene anslag. En stor del av kommunens likviditet er plassert i bank og gir en sikker avkastning. 1) Annualisert avkastning er til en viss grad påvirket av kjøp/salg i perioden. 2)Pengemarked ligger nå inkludert i bankinnskudd vist ovenfor.. Utover plassering i bank er en andel av langsiktige finansielle aktiva plassert i ulike finansielle instrumenter, herav 60 mill. kroner gjennom forvaltningsselskapet Pareto Forvaltning ASA i Oslo. De øvrige midlene på 35.5 mill. kroner var tidligere plassert i ulike banker til god rente. Som en følge av ny bankavtale, gjeldende fra , er nå disse midlene plassert på konto i hos kommunens bankforbindelse Fokus Bank og blir rapportert under bankinnskudd ovenfor. Renten er konkurransedyktig i forhold til øvrige tilbud i markedet Også 1. tertial 2011 har vært preget av uro i markedene ble et godt år, men hittil i 2011 har svingningene vært store. Gjeldsproblemer i sør europeiske land har igjen medført store svingninger på børsene i verden, også på Oslo Børs. Plassering er innenfor de rammer som gjelder iflg. kommunens finansreglement % 2 22 % 5 46 % TIDSVEKTET AVKASTNING VS. INDEKSER Molde kommune (Pareto 13C C 7C 60 Tidsperiode = = 57, -=' - PORIEF Bencn (45/551

25 PORTIF Benc, ia5/5:51 Renteswa S arebanken Midt Nor e Renteswa S arebanken Midt Nor e Sunlån konsernet Renteviikår Fl ende rente Fast rente Fl ende rente Fl ende rente Fast rente Fl ende rente Fl ende rente Fast rente Fl ende rente Fl ende rente Fl ende rente Fl ende rente Fast rente Fl ende rente Fast rente Fl ende rente Fast rente Fast rente Nibor Fradra utlån KF Molde utleieboli er KF Molde Vann o Avka KF Molde Folkebad KF Molde Eiendom KF Sum Molde kommune Kommunens låneopptak er i hovedsak fordelt mellom KLP Kommunekreditt, Kommunalbanken og Husbanken til markedets beste lånebetingelser. Det er tatt opp nytt lån i 2011 på til sammen 148,2 mill. kroner i samsvar med budsjett Lånet ble tatt opp i Kommunalbanken AS til gunstige rentebetingelser (3 mnd NIBOR -intern bank renten). Vilkår på låneporteføljen blir løpende vurdert. Molde kommune ligger med 91,3 % av låneporteføljen i flytende rente og risikoen er slik sett relativ høy. Likevel må vi ta hensyn til at en stor del av gjelden gjelder selvkostområdet, statlige refusjonsordninger og i tillegg motsvares av kommunens likvide midler. Dette skyldes at renten på selvkostområdet og refusjonsordningene følger den flytende renten, det gjelder også kommunens bankinnskudd. Når en tar hensyn til disse størrelsene reduseres kommunens lånegjeld som er utsatt for svingninger med 643,6 mill. kroner. Andel gjeld utsatt for rentesvingninger utgjør etter dette 55,9 %. Molde /or

26 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Distriktsrevisor Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: Mobil: E-post: si mund.harneshau molde.kommune.no si mund.harneshau komrev2mr.no Org./revisornr.: Kontrollutvalget i Molde kommune Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sigmund Hameshaug R16/11 Sted/dato Molde, 30. mai 2011 Økonomirapport per 1. tertial 2011 Jeg har lest gjennom økonomirapporten og sett på regnskapstallene og kommentarene fra de enkelte avdelinger og enheter. I rapporten framgår det at med dagens drift vil regnskapet for 2011 komme ut med et merforbruk på 14,6 mill kroner i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes økte utgifter på 14,6 mill kroner for tjenesteproduksjonen, mens frie inntekter gir et pluss på 13,9 mill kroner som settes av til disposisjonsfond. Av rapporten går det fram følgende forklaringer på merforbruket. Det vises til økte utgifter både i drift- og forvaltning, skole og pleie og omsorg. Prognosen for 2011 er usikker så tidlig på året. rapporten for 1. tertial 2010 ble det forventet et merforbruk på 14,5 mill kroner for driftsenhetene. Regnskapet for 2010 ble gjort opp med et merforbruk på 14,8 mill kroner. Forventet merforbruk for 2011 er 14,6 mill kroner. Det tyder på at kommunen ligger på et for høyt driftsnivå tilsvarende dette beløpet. Revisjonen bekrefter det som kommer fram i økonomirapport per 1. tertial Siamund Harneshaua Distriktsrevisor Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE 1 (1) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

27 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval Møtedato PS 24/11 Kontrollutvalget SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP Sekretærens forslag til uttalelse Kontrollutvalget har i møte i sak 24/11 behandlet byggeregnskapet til Skjevik barne- og ungdomsskole. Grunnlaget for behandlingen har vært byggeregnskapet, samt revisjonserklæringen, datert Kontrollutvalget har merket seg at prosjektet Skjevik barne- og ungdomsskole hadde en kostnadsramme på kr ,- inkl. tilleggebevilgning, mens byggeregnskapet viser en totalkostnad på kr ,- inkl. byggelånsrenter med 1,4 mill. kr. Dette tilsvarer et mindreforbruk på prosjektet med 1 mill, kr. eller 1 % i forhold til opprinnelig budsjett. Prosjektet var vedtatt finansiert med låneopptak samt omdisponering av ubrukte lånemidler fra andre investeringsprosjekt. Regnskapsrevisor har konkludert med at byggeregnskapet for Skjevik barne- og ungdomsskole er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk og kan godkjennes. Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 9. mai 2011, har ikke kontrollutvalget merknader til byggeregnskapet for Skjevik barne- og ungdomsskole. Saksopplysninger Med hjemmel i Kommunelovens 77 nr 1 og Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3 og 4, har kontrollutvalget gitt sin uttale til byggeregnskapet for Skjevik barne- og ungdomsskole. Molde kommunestyre vedtok den i K-sak 61/07 et rehabiliterings- og ombyggingsprosjekt av Skjevik barne- og ungdomsskole med en totalkostnad på kr ,-. Videre ble det vedtatt i k-sak 19/10 å øke kostnadsrammen for prosjektet med kr ,- til totalt 91,350 mill. kroner. Vedlagt saken følger: Saksframlegg til formannskap/kommunestyret - Byggeregnskap Skjevik barne- og ungdomsskole, datert Sluttrapport fra EPRO Eiendomsutvikling AS av april 2011 Revisjonsuttale byggeregnskap, datert

28 VURDERING Avsluttende byggeregnskap for Skjevik barne- og ungdomsskole er nå fremlagt. Bakgrunnen for prosjektet var sammenslåing av tre skoler til en enhet. Det ble samtidig konstatert at det var behov for omfattende rehabilitering av eksisterende to skolebygg. Rehabiliterings- og ombyggingsprosjektet ble påbegynt våren 2008 og ble utført i to etapper. Skolen ble innflyttet og tatt i bruk i desember Gjennom 2010 har det vært foretatt videre oppussing av tidligere skolebygninger samt prøvedrift av tekniske anlegg og foretatt sluttoppgjør med entreprenører. Prosjektet er finansiert med låneopptak samt omdisponering av ubrukte lånemidler fra andre investeringsprosjekt. Regnskapet viser at det er investert kr ,- i prosjektet inkl. påløpt byggelånsrente. Totalbudsjettet for prosjektet var kr ,-. Prosjektet har hatt et mindreforbruk på 1 mill. kr noe som tilsvarer 1 % i forhold til de vedtatte rammer. I kostnadsoversikten fra EPRO Eiendomsutvikling AS er ikke byggelånsrenten med 1,4 mill, kr tatt med. Regnskapsrevisor har konkludert med at byggeregnskapet for Skjevik barne- og ungdomsskole er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk og kan godkjennes. Grunnlaget for behandling av saken vil være revisors uttalelse og byggeregnskapet for renoverings- og ombyggingsprosjektet Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

29 MOLDE Arkiv: 037 Saksmappe: 2011/159-0 Saksbehandler: Svein Arild Istad Dato: Prosjektnr Skjevik barne- og ungdomsskole Rehabilitering og ombygging Sluttrapport og byggeregnskap Saksframiegg Utval ssaksnr Utval St ret for Molde Eiendom KF Molde formannska Molde kommunestyre Møtedato Styrets forslag til innstilling Sluttrapport og byggeregnskap for Prosjekt 2061 Skjevik barne- og ungdomsskole Rehabilitering og ombygging godkjennes. Saksopplysninger Som vedlegg til saken følger: Revisjonsuttale fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 datert 9. mai Sluttrapport prosjekt 2061 Skjevik barne- og ungdomsskole fra byggeleder EPRO Eiendomsutvikling datert 10. april revidert mai Bestilling og politiske vedtak Prosjektet 2061 Skjevik barne- og ungdomsskole ble godkjent igangsatt som rehabiliterings- og ombyggingsprosjekt med en ramme på 90 mill, kroner etter vedtak i Molde kommunestyre i møte Plan- og utviklingsstyret godkjente også i møte etter referatsak - igangsetting med rehabilitering av bygg 3 (gym.bygg og svømmehall) etter saksframstilling med kostnadsoverslag fra Molde Eiendom. Kostnadene var beregnet til 1,5 mill. kroner. Kommunestyret godkjente så i møte som sak 19/10 - en økning av rammen på 1,350 mill, kroner for ytterligere utbedringer på bygg 3, da en under rehabiliteringen oppdaget betydelig mangler av sikkerhetsmessige forhold som måtte utbedres.

30 Bakgrunn for prosjektet Utgangspunktet for prosjektet var at tre skoler som skulle slås sammen til en enhet, Hjelset barneskole, Vikamyra barneskole og Skjevik ungdomsskole. Hjelset barneskole skulle legges ned, mens byggene til Vikamyra og Skjevik skulle benyttes til det som skulle bli en klasse skole, Skjevik barne- og ungdomsskole. Det forelå i 2005 en alternativ skisse for nybygg på 1272 m2 i området mellom de to skolene. En nærmere gjennomgang av romprogram viste at det ikke var behov for dette. Det ble derfor satt i gang med en ny prosjektering på bakgrunn i nytt romprogram. Det ble samtidig - etter en gjennomgang av bygningsmassen - konstatert at det var behov for omfattende rehabilitering og ombygging av de to skolebyggene som i årevis har slitt med taklekkasjer og dårlig isolerning m.v. Organisering av prosjektet Rehabiliteringen ble gjennomført delvis mens skolen var i drift i deler av bygningene som inngikk i byggeprosessen, samt at Hjelset skole ble tatt i bruk til undervisning både ved rehabiliteringen av barne- og senere ungdomsskoletrinnet. Byggearbeidene ble organisert som hovedentreprise med tekniske sideentrepriser. Dette har vært en normal gjennomføring av slike byggeprosjekt og vi mener at dette også var et rett valg for dette prosjektet. Rådgiverkontraktene var enkeltstående kontrakter. Brukerorganiseringen og de som var involvert, spesielt fra skolens ledelse bidrog i høy grad til at prosjektet ble vellykket. Det som underveis i prosjektet var noe uklart var bruk av IKT i undervisningen og behov for utstyr og nødvendig tekniske opplegg i byggene. Men det skjer mye på dette området slik at uklarheter som vi følte i prosjektet vil nok være avklart ved senere prosjekt. Automatikken i driften av varme- og ventilasjonsanleggene har i innkjøringsperioden skapt en del problem er. Dette har Molde Eiendom satt fokus på, slik at fremtidige prosjekt vil ha mer spesifikke krav til samkjøring av de ulike komponenter. Og generelt bør driftspersonell involveres mer i plan- og byggeprosessen. Skoleavdelingen kunne med fordel ha vært mer aktiv og premissgivende i tidligfasene. Midlertidig drift for skolen var som sagt en utfordring med interne rokkeringer i byggene som ikke var under ombygging, samt full bruk av Hjelset skole - også her det eldste bygget. Det ble utvist stor samarbeidsvilje både fra skolen og hovedentreprenør slik at dette gikk på en smidig og god måte. All honnør til begge parter. Rehabilitering og ombygging av Skjevik barne- ungdomsskole startet i april 2008 og ble utført i to etapper. Først bygg 1 - tidligere benevnt som Vikamyra skole - og avsluttet med bygg 2 tidligere Skjevik ungdomsskole, som ble innflyttet og tatt i bruk i desember Etter denne tid har det vært utført en del oppussing av gymbygget og svømmehallen (bygg 3), samtidig som det har vært prøvedriftsperiode for de tekniske anlegg. I tillegg har det gjennom 2010 år vært foretatt sluttoppgjør med entreprenører og prosjekterende. Alle sluttoppgjør er nå avsluttet. Sluttrapporten med avsluttende byggeregnskapstall foreligger nå fra byggeleder. Rapporten redegjør på en god måte for historikk, og gir en orientering om byggesakens gang, bygningsmessig beskrivelse og økonomi/administrasjon. Rapporten bør derfor gi et godt innblikk i prosjektets historie og gjennomføring, og danner etter vår mening grunnlag for godkjenning av regnskapet. Som byggherre og prosjektansvarlig er Molde Eiendom KF svært godt fornøyd med prosjektgjennomføringen, og vi er stolte av å kunne levere et flott bygg til brukeme, i samsvar med forutsetningene om både tid, kvalitet og økonomi.

31 Naboforhold og samarbeid offentlige instanser Området rundt skolen er benyttet av idrettslaget i området, med skiloyper og fotballbane som er utbygd på dugnad og med tippemidler. Disse anlegg inngår delvis i skolens utomhusanlegg med aktiv bruk av skolens elever. Før byggearbeidene startet ble det avholdt møte med alle berørte parter for å unngå at det ble konflikt med skolens planer for utomhusområdene. Det ble avsatt områder som senere kunne utvikles av andre/på dugnad og allerede i byggeperioden ble det bygget kunstgassbane i regi av idrettslag, kommunen, tippemidler, dugnad og andre tilskudd. Dette resulterte i et langt mer "gjennomført" utomhusanlegg enn som opprinnelig tenkt og prosjektert. I de opprinnelige planene var det forutsatt fortsatt grusbane. Samarbeidet med øvrige offentlige instanser har vært god. Dette gjelder både byggesaksavdeling, Molde Bydrift og spesielt plan- og utviklingsavdelingen. Generelt om gjennomføringen Det har vært en utfordring med byggeaktivitet samtidig som det skulle drives skole. Noen mindre episoder har det vært med transport og byggeaktiviteter inn på områder der skolebarna har oppholdt seg. God løsningsorientering fra byggherre og entreprenører har likevel medført svært få konflikter i prosjektet. Reglene om offentlige anskaffelser har vært fulgt gjennom hele prosjektet. Det har ikke vært klager fra leverandører som ikke ble valgt. Bygget er prosjektert og bygget i samsvar med gjeldende krav til universell utforming så langt dette har vært mulig i et eksisterende bygg. Utvendig er atkomst tilrettelagt innfor kravene som gjelder for stigningsforhold etc. Det ble for noen år siden bygd heis i bygg II og III. Prosjektøkonomi og byggeledelse Godkjent prosjektramme var på kr 90,0 mill. Senere er det blitt bevilget kr 1,35 mill, kroner for innvendig bygningsmessig oppgradering av bygg III (gymbygget). Oppgradering av bygg III med utvendig isolering og platekledning av vegger, nye vinduer og isolering og ny tekking av tak ble utført innenfor opprinnelig budsjettramme. Prosjektregnskapet gjøres opp med en samlet kostnad å kr 90 4 mill. Dette inkluderer avsetninger til reklarnasjonstiden på ca kr 1,75 mill inkl. rnva. Molde Eiendom KF er meget fornøyd med både budsjettering og økonomistyring i prosjektet. Prosjektansvarlig vil fremheve innsatsen til byggeleder, som på en løsningsorientert måte har samarbeidet svært godt med entreprenører og byggherre/prosjektansvarlig. Med hensyn til avsctninger for reklamasjonstiden (på 5 år) så antas det vesentlige å påløpe de første par år. Det må avklares hvordan avsetningene skal håndteres mht lukking av prosjektet i kommuneregnskapet. Svein Arild Istad daglig leder

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 11.04.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/11 15/11 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/14 Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 08/14 17/14 Møteleder: Are Krohn Venås (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.6.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 14.20 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 21/15 26/15 Møteleder: Finn Myrland (Ap) Møtende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 22.06.2015 Tid: kl. 10.00 kl. 12.15 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 16/15 21/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Revitalisert satsing som kommunalt foretak

Revitalisert satsing som kommunalt foretak Revitalisert satsing som kommunalt foretak 08.02.12 SITUASJONSBESKRIVELSE FØR 2007 Kommunalteknikk Vei, vann, avløp, parkering, lager og prosjektering Kommunestyrevedtak vedrørende utredning av mulig omorganisering

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen

Edel Magnhild Hoem (SV) Kari Kittelsen (V) Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/15 Møtedato: 20.04.2015 Tid: kl 10.00 kl 14.20 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 11/15 18/15 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 9.5.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.20 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 09/16 14/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble under møtet fremmet forslag om sak 17/16 Eventuelt. PS 12/16 MOLDE HAVNEVESEN KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble under møtet fremmet forslag om sak 17/16 Eventuelt. PS 12/16 MOLDE HAVNEVESEN KF. ÅRSREGNSKAP FOR 2015 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 2.5.2016 Tid: Kl. 12.00 15.30 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 09/16 17/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/16 Møtedato: 06.12.2016 Tid: kl. 12.30 kl. 15.30 kl. 10.00 kl. 11.45 virksomhetsbesøk oppvekst Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Erling Rød (Frp) Ingebjørg Solbakk (H)

Erling Rød (Frp) Ingebjørg Solbakk (H) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 17.04.2013 Tid: kl 10.00 kl 15.30 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 09/13 18/13 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2013 6. mai 2013 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2013/11057-15 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Andre: Knut Klevstad, leder Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder Jostein Vaskinn, medlem Alf Bjørn, medlem Ann

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. MØTESTED: Sauda Rådhus, kommunestyresalen MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

PS 17/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016 PS 19/16 SUNNDAL KOMMUNE ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016

PS 17/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.APRIL 2016 PS 19/16 SUNNDAL KOMMUNE ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2016 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 01.06.2016 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Møterom «Driva», Sunndal rådhus Sak nr: 17/16 24/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Trond

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 BØ KOMMUNE Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Møte nr: 1/16 Møtedato: Tid: kl kl Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 01/16 08/16

Møte nr: 1/16 Møtedato: Tid: kl kl Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 11.02.2016 Tid: kl. 11.00 kl. 15.00 Møtested: Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Ingvar Hals,

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 15.6.2016 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.15 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 15/16 20/16 Møteleder: Øyvind Gjøen,

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 25. mai 2016 Fra sak: Til sak: 10/2016 15/2016 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14.00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes. 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 09.04.2015 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg Møterom: Ra DISSE MØTTE: Kjetil Holm Klavenes, leder Rune Mathiassen,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 23.11.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Anne Brekke Kvalvaag (Ap) Kristine Måløy, (KrF) Terje Angvik (Frp) (fratrådte under behandling av sak 33/12) Grete Gjendem, forvaltningsrevisor

Anne Brekke Kvalvaag (Ap) Kristine Måløy, (KrF) Terje Angvik (Frp) (fratrådte under behandling av sak 33/12) Grete Gjendem, forvaltningsrevisor KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 14.11.2012 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kantina, Gjemnes kommunehus Sak nr: 30/12 37/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades:

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades: Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen Til stades: Nestleder Unni

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: Mandag, 31. oktober 2016 Tid: Kl. 08.30 Saknr. 28/2016 33/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 28/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

Detaljer