Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X"

Transkript

1 Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Nestleder Rigmor Grue Rygg Medlem Sissel Dymbe X Knud Knudsen Liv J. Øvrejordet Varamedlem Arfinn Berg Øyvind Strand Kari Håvardsrud X Andre til stede i møtet: Møtet var et fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal. Totalt møtte 19 av 22 medlemmer herav eventuelle varamedlemmer, samt sekretariatet. Fra Kommunerevisjon IKS møtte revisjonssjef Åge Sandsengen og revisor Dagny Thon Hovrud. Medlemmer fra kontrollutvalgene i Flå, Nes, Gol, Ål og Hemsedal. Underskrifter: Liv J. Øvrejordet medlem Knud Knudsen medlem Arnfinn Berg varamedlem Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører, kommunerevisjon IKS og kommunens postmottak 1

2 SAKSKART Side SAKER TIL BEHANDLING 10/2015 Evaluering av arbeid i kontrollutvalgene /2015 Selskapskontroll Retura Val-Hall: Tilbakemelding fra VKR og HR /2015 Oppfølgingsrapport: Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IT-Sikkerhet 11 i skoler og barnehager fra /2015 Oppfølgingsrapport: Forvaltningsrevisjonsrapport og brev vedrørende Sak- 12 / Arkivfunksjonen fra /2015 Prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 13 Innkallingen og sakslisten: Revisjonssjef Åge Sandsengen hadde en innledende orientering med bla. gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse. Saker til behandling Sak 10/2015 Evaluering av arbeid i kontrollutvalgene Saksbehandler: Kommunerevisjon IKS Saksgang Møtedato Sak nr. 1. Kontrollutvalget /2015 Saksopplysninger: A. Brev fra kontrollutvalget i Ål Kontrollutvalget i Ål har bedt Kommunerevisjon IKS forberede en sak til fellesmøte i Hallingdal for å evaluere arbeidet i fellesmøtene. De mener alle kontrollutvalg bør evaluere fellesmøtenes arbeidsform, saksbehandling, oppfølging av saker og rapportering til kontrollutvalgene. Kontrollutvalget ber om at følgende punkter tas med i evaluereringen: 1. Alle kontrollutvalg bør nå evaluere fellesmøtenes arbeidsform, saksbehandling, oppfølging av saker og rapportering til kontrollutvalgene. 2. Kontrollutvalgene er valgt innen den enkelte kommune, og rapporterer til eget kommunestyre. De saker som behandles i kontrollutvalget må ha som basis virksomheten i egen kommune og interkommunale saker med betydning for kommunen. 3. Kontrollutvalget sin arbeidsform må være aktuell og ta opp gjennomgang av prosesser, målstyring og kontroll. 4. Interkommunale saker er viktig å følge opp. Mange saker er like i den kommunale forvaltning. Fellesmøtene er ressursbesparende og effektiv utnyttelse av de ressurser som revisjonen rår over. 5. Fellesmøtene må ha en basis i arbeidet i de enkelte kommuners kontrollutvalg. Ansvaret for kontrollutvalgene er lovfestet, og derfor må det enkelte kontrollutvalg ha et klart ansvar for de prioriteringer fellesmøtene skal behandle. Videre må sakene i fellesmøtet rapporteres tilbake til alle kontrollutvalg. 2

3 6. Hvert kommunalt kontrollutvalg bør ha som ansvarsområde å legge fram egne prioriteringer og saksframlegg til fellesmøtet. 7. Kommunerevisjon IKS bør ha som ansvar å samordne og systematisere det arbeide som gjøres i fellesmøtene. Vi forstår dette slik at kontrollutvalget i Ål ønsker å videreføre fellesmøtene, men at arbeidet knyttet til prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som bør vurderes. I det følgende skisserer vi først dagen praksis slik vi oppfatter den, og vurderer deretter ulike elementer i arbeidet i lys av de punktene kontrollutvalget i Ål har skissert. B. Dagens praksis Møter i det enkelte kontrollutvalg avholdes iht. møteplan 3-4 ganger pr år, og er en arena for: - Behandling av årsregnskap og årsmelding for kommunens regnskaper - Orientering om aktuelle saker fra rådmann og ordfører. - Behandling av rapporter vedrørende forvaltningsrevisjon/selskapskontroll gjeldende kommunen. - Drøfting av mulig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og vedtak om prosjekter gjeldende for den aktuelle kommune. Fellesmøtene i Hallingdal (og Valdres), avholdes tre ganger pr. år, og er en arena for: - Behandling av revisjonsrapporter som er felles for kommunene. - Behandling av rapporter vedrørende forvaltningsrevisjon/selskapskontroll gjeldende flere kommuner. - Orientering fra revisjonen om status i pågående arbeid, og hva som har vært prioritert siden forrige møte. - Drøfting av mulige kontroll- og tilsynsoppgaver felles for regionen og for den enkelte kommune- - Det enkelte kontrollutvalgsmedlem/-leder er ansvarlig for å melde inn mulige kontroll- og tilsynssaker som er blitt kjent siden forrige møte. - Kontrollutvalgene skal prioritere forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, dvs. hvilke prosjekter skal revisjonen prioritere å bruke tid på frem til neste møte. Dagens praksis er at det er i fellesmøtet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i utgangspunktet prioriteres. Dersom det oppstår saker mellom fellesmøtene, eller saker som kun er relevante for en kommune, skal det enkelte kontrollutvalgsmedlem ta opp saken med leder av kontrollutvalget eller kommunerevisjonen og be om at det blir satt et møte for å drøfte om kontrollutvalget skal be kommunerevisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll. Revisjonen må da avgjøre prioriteringen, og informere om prosjektet i fellesmøtet. I fellesmøtene har revisjonen gitt en orientering om hvilke oppgaver som har vært prioritert siden forrige møte, og presentert en liste over mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalgene har drøftet forslagene revisjonen har kommet med og eventuelle nye tema fra salen. Det er revisjonen som har ledet denne diskusjonen, hvor målet har vært å prioritere prosjektene. Revisjonen har oppfordret kontrollutvalgene før møtet til å komme med forslag til nye prosjekter, uten at det er mange nye tema som har kommet opp i møtet. Det har ofte vært brukt mer tid på å drøfte hvorfor et tema er viktig, enn å drøfte prioriteringen. 3

4 C. Vurderinger i. Risikovurderinger: Mulig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Intensjonen har vært at det enkelte kontrollutvalg skulle arbeide med og vurdere mulig forvaltningsrevisjon i egen kommune, jf. plan- for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, men slik fellesmøtene har fungert har det kanskje medført at dette arbeidet har blitt nedprioritert i det enkelte utvalg? Det er uheldig dersom dette har skjedd. Drøfting av risiko og mulig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll må være en fast diskusjonssak i kontrollutvalgsmøtene i den enkelte kommune. Det er imidlertid viktig også å ta tak i saker som oppstår løpende. Det må presiseres at hvert enkelt kontrollutvalgsmedlem har ansvar for å melde fra til kontrollutvalgsleder eller revisjonen om mulige tilsynsobjekter og be om møte for å drøfte saken. Det er kontrollutvalgene som kjenner den enkelte kommune best, og bør følgelig ha best mulighet til å foreslå prosjekter på områder der det er problemer i den enkelte kommune. Kanskje kan det være mer hensiktsmessig at møter settes etter behov enn etter en fast møteplan? ii. Roller i kontroll- og tilsynsarbeidet Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret, jf. kommunelovens 78. Det er revisjonen som utfører det praktiske kontroll- og tilsynsarbeidet for kontrollutvalget i kommunene. Kontrollutvalgssekretariatet i Hallingdalskommunene har en sekretærrolle, og har dermed ikke en utreder- eller saksbehandlerrolle. I mange kommuner praktiseres bestiller-utfører roller mht. forvaltningsrevisjon- og selskapskontroll mellom kontrollutvalg og revisjon. Vi har inntrykk av at revisjonen da ofte inntar en relativt passiv rolle, der de overlater til kontrollutvalg og sekretariat å definere prosjekter, mens revisjonen bare leverer bestillingen. I en slik modell har ikke revisjonen et selvstendig ansvar hverken mht. å påpeke risikoområder eller mht. å sørge for at forvaltningsrevisjon- og selskapskontroll som iverksettes har en nytteverdi som forsvarer kostnaden. Når kommunen har valgt å ha revisjon i egenregi, slik Hallingdals- og Valdreskommunen har valgt, kan revisjonen gis fullmakt til å utforme forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor den budsjettrammen som er stilt til rådighet, jf. merknader til 6, 1. ledd i forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner. Revisjonen skal utføre det praktiske kontroll- og tilsynsarbeidet, og som faginstans er det viktig at revisjonen har ansvar for å påpeke områder hvor det er risiko for at noe går galt. Dersom revisjonen har påpekt slik risiko til kontrollutvalget, og kontrollutvalget avviser at det skal føres tilsyn på området, er det utvalgets ansvar dersom det viser seg at det er alvorlig svikt på området. Dersom revisjonen har unnlatt å påpeke risikoen til kontrollutvalget har revisjonen ansvaret. Uavhengig av revisjonens rolle er det viktig at kontrollutvalgsmedlemmene har et selvstendig ansvar for å drøfte risikoområder i kontrollutvalget og med revisjonen, og det er kontrollutvalget som foretar prioriteringer av prosjektene. Revisjonen, som faginstans, har imidlertid ansvar for å gi råd mht. prioritering slik at de viktigste områdene blir prioritert. 4

5 Videre er det viktig at det enkelte kontrollutvalg setter av tid i et årlig møte til å diskutere risiko med ordfører og rådmann. Fokus må da være problemområder, ikke alt det positive som skjer i kommunen. Det enkelte kontrollutvalg kan da sette opp sine prioriteringer mht. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som de spiller inn til prioriteringen i fellesmøtet. Etter vår vurdering er det tilstrekkelig å ha slike diskusjoner en gang pr. år, dersom det ikke skjer noe spesielt. Kommunen er tross alt relativt stabile organisasjoner hvor det normalt ikke skjer vesentlige endringer innenfor et år. iii. Antall møter Det kan også være hensiktsmessig å vurdere antallet møter i kontrollutvalget, herunder fellesmøter. I dag er målet å ha tre fellesmøter pr. år, og møteplanen viser minst tre møter pr. år i den enkelte kontrollutvalg. Kvaliteten og innholdet i møtene må anses som viktigere enn antallet. Revisjonen opplever at mye ressurser brukes til slike møter. Med 12 kommuner som skal ha kontrollutvalgsmøter tre ganger pr. år gir det 36 enkeltmøter og 6 fellesmøter, dvs. 42 kontrollutvalgsmøter pr. år. Dersom en regner 2 dagsverk pr. møte i snitt, medfører det at vi bruker vel 1/3 årsverk på disse møtene. Det kan tenkes en modell hvor det ble arrangert fellesmøter ved juletider og på våren. Kontrollutvalgene i alle kommunene må ha et møte på våren for å behandle årsregnskaper, og det blir her mindre tid til å diskutere forvaltningsrevisjon. Videre bør det enkelte kontrollutvalg ha et møte i året hvor rådmann og ordfører inviteres for å diskutere risiko, (ikke for å redegjøre for alt det som er bra som skjer i kommunen). Dette møtet kan arrangeres ved behov, dvs. når det oppstår problemer i en enkeltkommune. Hvis så ikke skjer kan det være hensiktsmessig å fordele disse møtene ut over året. iv. Behandling av saker/rapporter Når det gjelder rapportering av revisjonens arbeid er det naturlig at fellesmøte er kjent med alle saker revisjonen har arbeidet med siden forrige møte. Vider er det naturlig at det enkelte kontrollutvalg behandler rapporter som gjelder den enkelte kommune og kommunale foretak. Når det gjelder rapporter gjeldende flere kommuner kan det være effektivt og hensiktsmessig å behandle disse i felles kontrollutvalgsmøte. Selv om det er mer ressurskrevende for revisjonen kan det imidlertid være at slike rapporter får større effekt i den enkelte kommune dersom rådmannen er til stede, og kan kommentere rapporten og anbefalingene, i kontrollutvalgets behandling av rapporten. Det kan være hensiktsmessig å vurdere behandlingen av slike rapporter ut fra innhold og konklusjoner. Rapporter angående interkommunale selskaper og interkommunale samarbeidsområder, som ikke gjelder den enkelte rådmann, kan med fordel behandles i fellesmøte. Kommunerevisjonens forslag til vedtak: Følgende elementer legges til grunn for videre arbeid i kontrollutvalgene i Hallingdal. - Det avholdes møter i det enkelte kontrollutvalg etter behov, men normalt minst to ganger pr. år: 5

6 o Ett møte på våren for å behandle årsregnskap, og kort drøfte mulig forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. o Årlig møte (ved behov), hvor rådmann og ordfører inviteres for å drøfte risikoområder i kommunen. - Det avholdes felles kontrollutvalgsmøter for Hallingdal to ganger pr. år. I utgangspunktet før jul og før sommerferien. Hovedmålet er prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll neste halvår. - Roller i tilsynsarbeidet: o Kontrollutvalget i den enkelte kommune har ansvar for å utføre kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og har ansvar for å vurdere risiko årlig sammen med rådmann og ordfører, og prioritere forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor egen kommune. o Revisjonen utfører det praktiske kontroll- og tilsynsarbeidet, og har ansvar for å påpeke risikoområder i kommunen hvor det bør iverksettes tilsyn. o Det enkelte kontrollutvalgsmedlem har ansvar for å melde fra til leder eller revisjonen dersom medlemmet blir oppmerksom på aktuelle problemstillinger i egen kommune, i kommunale/interkommunale selskaper eller interkommunale samarbeidsområder. o Revisjonen kan på eget initiativ eller på forespørsel fra kommunen utføre mindre tilsyn eller bistandsoppgaver som vurderes å haste. Dette skal rapporteres til kontrollutvalget/-ene. o Felles kontrollutvalgsmøte for Hallingdal prioriterer halvårlig tilsynsoppgavene innenfor Kommunerevisjon IKS sitt budsjett. Dette på bakgrunn av prioriteringer fra det enkelte kontrollutvalg og revisjonen. Revisjonen samordner innspillene fra kontrollutvalgene. Dersom det oppstår viktige saker i enkeltkommuner kan revisjonen omprioritere. Dette skal rapporteres til fellesmøtet. - Revisjonen rapporterer status i arbeidet og hvilke oppgaver som er prioritert i fellesmøtet. - Revisjonsrapporter gjeldende den enkelte kommune eller kommunalt foretak behandles i det enkelte kontrollutvalg. Revisjonsrapporter gjeldende flere kommuner behandles i det enkelte kontrollutvalg eller i fellesmøte ut fra hva som anses som mest hensiktsmessig. Revisjonsrapporter gjeldende interkommunale selskaper eller interkommunale samarbeidsområder behandles normalt i fellesmøtet. Ovenstående inkluderes i neste versjon av «Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll», dersom det ikke allerede fremkommer. Behandling i møtet: Kontrollutvalget diskuterte ulike sider ved saken. Kontrollutvalget understreket betydningen av god opplæring for de nye kontrollutvalgene, og generell informasjon i kommunen om kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalgets vedtak: Følgende elementer legges til grunn for videre arbeid i kontrollutvalgene i Hallingdal. - Det avholdes møter i det enkelte kontrollutvalg: Kontrollutvalget behandler saker etter egne prioriteringer Kontrollutvalget har et eget ansvar om å spille inn saker til fellesmøtene for Hallingdal 6

7 - Det avholdes felles kontrollutvalgsmøter for Hallingdal to til tre ganger pr. år. I utgangspunktet før jul og før sommerferien. Hovedmålet er prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll neste halvår. - Alle saker som blir vedtatt behandlet i fellesmøtene, skal ikke avsluttes med behandling av rapport og endelig vedtak i fellesmøtet. - Roller i tilsynsarbeidet: Kontrollutvalget i den enkelte kommune har ansvar for å utføre kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og har ansvar for å vurdere risiko årlig sammen med rådmann og ordfører, og prioritere forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor egen kommune. Revisjonen utfører det praktiske kontroll- og tilsynsarbeidet, og har ansvar for å påpeke risikoområder i kommunen hvor det bør iverksettes tilsyn. Det enkelte kontrollutvalgsmedlem har ansvar for å melde fra til lederen eller revisjonen dersom medlemmet blir oppmerksom på aktuelle forhold i egen kommune, i kommunale/interkommunale selskaper eller interkommunale samarbeidsområder. Revisjonen kan på eget initiativ eller på forespørsel fra kommunen utføre mindre tilsyn eller bistandsoppgaver som vurderes å haste. Dette skal rapporteres til kontrollutvalget/-ene. Felles kontrollutvalgsmøte for Hallingdal prioriterer halvårlig tilsynsoppgavene innenfor Kommunerevisjon IKS sitt budsjett. Dette på bakgrunn av prioriteringer fra det enkelte kontrollutvalg og revisjonen. Revisjonen samordner innspillene fra kontrollutvalgene. Dersom det oppstår viktige saker i enkeltkommuner kan revisjonen omprioritere etter vedtak i det enkelte kontrollutvalg. Dette skal rapporteres til fellesmøtet. - Revisjonen rapporterer status i arbeidet og hvilke oppgaver som er prioritert i fellesmøtet. - Revisjonsrapporter gjeldende den enkelte kommune eller kommunalt foretak behandles i det enkelte kontrollutvalg. Revisjonsrapporter gjeldende flere kommuner behandles i det enkelte kontrollutvalg eller i fellesmøte ut fra hva som anses som mest hensiktsmessig. - Revisjonsrapporter gjeldende interkommunale selskaper eller interkommunale samarbeidsområder behandles normalt i fellesmøtet. Ovenstående inkluderes i neste versjon av «Detaljplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll», dersom det ikke allerede fremkommer. Vedtaket var enstemmig. 7

8 Sak 11/2015 Selskapskontroll Retura Val-Hall: Tilbakemelding fra VKR og HR Saksbehandler: Kommunerevisjon IKS Saksgang Møtedato Sak nr. 1. Kontrollutvalget /2015 Saksopplysninger: Kommunerevisjon leverte rapport knyttet til selskapskontroll i Retura Val-Hall AS til kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal. Hovedkonklusjonen i rapporten er at det ikke var nødvendig å etablere selskapet i 2004 og at grunnlaget for å etablere selskapet ikke har vært tilstede, dvs. at: Revisjonen legger til grunn at HR og VKR, som aksjeeiere i Retura Norge AS, ville ha fått tildelt franchiseavtalene på næringsavfallet i regionen. Konkurransereglene krever ikke eget selskap for næringsavfall, men egne avdeligsregnskaper for å hindre kryss subsidiering. Etableringen av selskapet ikke kan begrunnes i behovet for å redusere risiko. Selskapet har ikke gitt påviselige merverdier, sammenlignet med å organisere tjenesten innenfor hhv. HR og/eller VKR. Organisering i eget selskap har vært kostnadsdrivende. Retura Val-Hall AS utfører felles salgstjeneste for avfallsløsninger innen næringsavfall i både Hallingdal og Valdres, og et slikt samarbeid mellom HR og VKR kan kreve budsjett- og resultatansvar for å sikre effektiv måloppnåelse. Dette, sammen med behovet for å sikre franchiseavtalene, kan være argumenter for å videreføre selskapet når det først er opprettet. Revisjonen anbefalte at eierkommunene skulle vurdere hvordan forvaltningen av næringsavfall skal organiseres for fremtiden, og presenterte alternative løsninger i rapporten. Hovedfokus i anbefalingene er økt samordning og bedre ressursutnyttelse sammen med hhv. HR og VKR. Felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal behandlet selskapskontrollen i møte , med følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til revisjonsrapport av 12. juni 2014, vedr. Retura Val-Hall AS. Kontrollutvalget oversender rapporten til daglig leder i Hallingdal Renovasjon (HR), Valdres kommunale renovasjon (VKR) og Retura Val-Hall (RVH) med anmodning om i fellesskap å utrede hvordan behandling av næringsavfall bør organiseres i fremtiden til det beste for innbyggere og næringsdrivende i Valdres og Hallingdal, hensyntatt: - De konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapporten - Fokus på kostnadseffektivitet i renovasjonsselskapene - Videreføring av dagens selskap eller alternative organisasjonsformer, jfr. rapportens alternativer Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om vurderinger og konklusjoner innen 1. februar 2015 fra Hallingdal Renovasjon IKS. 8

9 Kontrollutvalget ber revisjonen oversende rapporten med et informasjonsbrev til ordførerne hvor hovedmomentene i rapporten oppsummeres, jfr. presentasjon i møtet, og at rapporten er sendt dirkete til HR og VKR for videre oppfølging. Felles kontrollutvalgsmøte i Valdres behandlet selskapskontrollen i møte , med likelydende vedtak med unntak av nest siste avsnitt som lyder slik: Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om vurderinger og konklusjoner innen 1. februar 2015 fra Valdres kommunale renovasjon IKS. Selskapene har bedt om å få utsette tilbakemeldingsfristen til mai Morselskapene HR og VKR har hatt prosesser i styrende organer for å vurdere organiseringen av Retura Val-Hall AS, jf. møtebøker fra representantskapene. Representantskapet i HR fattet i møte følgende vedtak: Representantskapet tar Kommunerevisjon IKS sin selskapskontrollrapport om Retura Val-Hall AS til orientering. Representantskapet i HR viderefører drift av Retura Val-Hall AS etter alternativ B, dvs. drives videre som i dag, med: - Ytterligere fokus på kjernevirksomheten som er salg. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av avfallsplaner og konkrete avfallsløsninger for de forskjellige kundegruppene. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av markedsplaner. - Mindre fokus på støttefunksjoner som IT, fakturering, lønn og personal. Disse funksjonene kan med fordel kjøpes av morselskapene eller andre. - Effektivisering av rutinene i RVH spesielt overfor morselskapene. Representantskapet ønsker at Styret jobber videre med alternativ A, dvs. tilbakeføre virksomheten til morselskapene, og kommer med ny sak til Representantskapet når ny IKS-lov er vedtatt. Representantskapet i VKR fattet i møtet følgende vedtak: «Representantskapet i VKR ønsker å videreføre alternativ B, dvs. drives videre som i dag, med: - Ytterligere fokus på kjernevirksomheten som er salg. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av avfallsplaner og konkrete avfallsløsninger for de forskjellige kundegruppene. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av markedsplaner. - Mindre fokus på støttefunksjoner som IT, fakturering, lønn og personal. Disse funksjonene kan med fordel kjøpes av morselskapene eller andre. - Effektivisering av rutinene i RVH spesielt overfor morselskapene.» Styret skal komme tilbake til alternativ C, dvs. fusjonere HR, VKR og RVH, og D, dvs. etablere et felles morselskap for HR og VKR, når den nye IKS-loven er vedtatt og kommunestrukturen er mer avklart. På lang sikt er dette aktuelle alternativer, men ikke på kort sikt. 9

10 Oppsummert er det representantskapenes konklusjon at Retura Val-Hall AS skal videreføre dagens organisering, men øke fokus på kostnadssiden og kjernevirksomheten iht. anbefalinger i rapporten fra Kommunerevisjon IKS. Styrene skal på sikt vurdere organiseringen, iht. til øvrige alternativer som er skissert i rapporten. De ønsker å vente på vedtak av ny IKS-lov og avklaring på kommunestrukturen før evalueringen gjennomføres. Det er vanskelig å se hvilke elementer i ny IKS-lov, eller endringer i kommunestrukturen som har betydning for organiseringen av selskapet. Selskapene har nå gitt tilbakemelding til kontrollutvalgene på revisjonen rapport, vanlig praksis er da at rapporten oversendes til kommunestyrene som egen sak. Kommunerevisjonens forslag til vedtak: Kontrollutvalget oversender revisjonsrapporten, representantskapsvedtakene i HR og VKR og med tilhørende kontrollutvalgssaker til kommunestyret for behandling, med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen påse at kommunens næringsavfallsselskap(er) er hensiktsmessig organisert, jf. siste avsnitt i representantskapet i HR sin sak 1/2015 «Behandling av kommunerevisjonens rapport om Retura Val-Hall AS» om at organiseringen skal vurderes. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget oversender revisjonsrapporten, representantskapsvedtakene i HR og VKR og med tilhørende kontrollutvalgssaker til kommunestyret for behandling, med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen påse at kommunens næringsavfallsselskap(er) er hensiktsmessig organisert, jf. siste avsnitt i representantskapet i HR sin sak 1/2015 «Behandling av kommunerevisjonens rapport om Retura Val-Hall AS» om at organiseringen skal vurderes. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen innen utgangen av 2015 om prosessen. Vedtaket var enstemmig. 10

11 Sak 12/2015 Oppfølgingsrapport: Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IT-Sikkerhet i skoler og barnehager fra 2012 Saksbehandler: Kommunerevisjon IKS Saksgang Møtedato Sak nr. 1. Kontrollutvalget /2015 Saksopplysninger: Kommunerevisjon IKS har iht. vedtak i kontrollutvalget fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IT-Sikkerhet i skoler og barnehager fra Revisjonen har undersøkt om fire tilfeldig valgte kommuner, dvs. Gol, Nes, Øystre Slidre og Nord- Aurdal, har fulgt opp anbefalingene i rapporten fra Revisjonsrapporten konkluderer med at de undersøkte kommunene i stor grad har fulgt opp anbefalingene spesielt mht. lagring og oppbevaring av konfidensiell informasjon. Det vises for øvrig til rapportens vurderinger og konklusjon. Kommunerevisjonens forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapporten til orientering. Kontrollutvalget oversender oppfølgingsrapporten til rådmannen, og anmoder om at rådmannen etterser at anbefalingene er fulgt opp i egen kommune. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapporten til orientering. Kontrollutvalget oversender oppfølgingsrapporten til rådmannen, og anmoder om at rådmannen etterser at anbefalingene er fulgt opp i egen kommune. Vedtaket var enstemmig. 11

12 Sak 13/2015 Oppfølgingsrapport: Forvaltningsrevisjonsrapport og brev vedrørende Sak-/ Arkivfunksjonen fra 2013 Saksbehandler: Kommunerevisjon IKS Saksgang Møtedato Sak nr. 1. Kontrollutvalget /2015 Saksopplysninger: Kommunerevisjon IKS har iht. vedtak i kontrollutvalget fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapport og brev vedrørende sak-/arkivfunksjonen fra Revisjonen har undersøkt om fire tilfeldig valgte kommuner, dvs. Gol, Nes, Øystre Slidre og Nord- Aurdal, har fulgt opp anbefalingene i rapporten og brevet fra Revisjonsrapporten konkluderer med at de undersøkte kommunene i stor grad følger anbefalingene. Det vises for øvrig til rapportens vurderinger og konklusjon. Revisjonen minner om at kontrollutvalgene i Valdres i 2013, med bakgrunn i målet om god service til innbyggerne, anmodet om at kommunene skulle etablere direkte tilgang til alle dokumenter fra postjournalen. Rådmennene vurderte da, og vurderingen er fortsatt den samme, at det var for stor risiko for at fortrolig informasjon blir offentlig tilgjengelig på nett ved en slik løsning. Hallingdalskommunene har konkludert på samme måte. Rådmennene har her vektlagt at avsender av post til kommunen ikke alltid tenker på at den blir offentlig tilgjengelig og at det er behov for å «beskytte enkelte mot seg selv». Kommunen har sjelden hjemmel til å unnta slike dokumenter offentlighet. Kommunerevisjonens forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapporten til orientering. Kontrollutvalget oversender oppfølgingsrapporten til rådmannen, og anmoder om at rådmannen etterser at anbefalingene er fulgt opp i egen kommune. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapporten til orientering. Kontrollutvalget oversender oppfølgingsrapporten til rådmannen, og anmoder om at rådmannen etterser at anbefalingene er fulgt opp i egen kommune. Vedtaket var enstemmig. 12

13 Sak 14/2015 Prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Saksbehandler: Utvalgslederne Saksgang Møtedato Sak nr. 1. Kontrollutvalget /2015 Saksopplysninger: Kommunerevisjonen presenterer i møte hva som er prioritert siden fellesmøtet i januar, og hvilke mulige kontroll- og tilsynsoppgaver de kjenner til som kontrollutvalgene bør vurdere å prioritere for kommende perioden. Kontrollutvalgene legger frem risikoområder de vurderer kan være aktuelle å se nærmere på, dette kan være fokus på f.eks. ressursbruk, saksutredning, lovbrudd eller manglende måloppnåelse. Kommunerevisjonens forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om prioriterte oppgaver siden møtet i januar til orientering. Frem til neste møte utfører revisjonen forvaltningsrevisjonsoppgaver innenfor tilgjengelig ressursramme iht. prioriteringer gitt av kontrollutvalgene i møtet. Behandling: Møtet ble lukket med hjemmel i koml. 31, jf. offl. 24. Vedtaket var enstemmig. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om prioriterte oppgaver siden møtet i januar til orientering. Frem til neste møte utfører revisjonen forvaltningsrevisjonsoppgaver innenfor tilgjengelig ressursramme iht. prioriteringer gitt av kontrollutvalgene i møtet. Vedtaket var enstemmig. 13

14 ORIENTERINGSSAKER: - Status i kommunerevisjonen ANNET: Neste møte: Mandag 7. september 2015 kl Neste fellesmøte er ikke satt Skjema møtegodtgjørelse: Samtlige medlemmer fikk utdelt skjema i møtet. Wibekke-Helén Viken, Sekretariat for kontrollutvalgene i Hallingdal 14

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune Til Kontrollutvalget i Etnedal Møte: 03-2015 Sak: 05-09/2015 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I ETNEDAL - Felles kontrollutvalgsmøte for Valdres Møtested: Kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes Møtedato: Tirsdag

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møtedato: 26. juni 2014 Fellesmøte 1/2014 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker:

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møtedato: 25.10.2012 (fellesmøte nr 3/2012 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 9.00-13.00 Møtested: Pers Hotell, Gol Behandlede saker: 11-14/12 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtte for:

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Mandag 7. mars kl. 0900-1200 Møtested Møterom «Totten», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Arnt Skansen Nestleder Randi Larsen Flaget Medlem Torstein Tuv Andre til stede

Detaljer

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen

Hei, Vedlagt møteprotokoll fra kontrollutvalgsmøte i Gol 27.5.13. Denne bes lagt ut på kommunens nettsider. Med vennlig hilsen Fra: Sendt: 30. mai 2013 21:00 Til: Epost Gol Postmottak Kopi: Hallvor Lilleslett; 'Erika Maria Braaten'; Leon Grinde; Turid Berglund Ekeberg; Jan Erik Svingen (j-svin@online.no);

Detaljer

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møtetid: Mandag 11.november kl.09.00-11.30 Møtested: Møterom teknisk, 2.etg i kommunehuset på Nes Behandlet saker: 15/2013 18/2013 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Eli Jorde Tilghman

Detaljer

MØTEINNKALLING 108/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 29.10.2015... 2 109/15 PLAN FOR AVFALL OG SLAM 2015-2019 FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD...

MØTEINNKALLING 108/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 29.10.2015... 2 109/15 PLAN FOR AVFALL OG SLAM 2015-2019 FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD... KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

For ordens skyld ber vi om at innkallingen blir lagt ut på kommunens nettsider.

For ordens skyld ber vi om at innkallingen blir lagt ut på kommunens nettsider. Epost Ål postmottak Fra: Wibekke-Helen Viken Sendt: 8. november 2013 18:07 Til: 'Edvin Ræstad (eraest@online.no)'; Hallvard Indgjerd; 'Sigrun Simonsen Harham (ja-arha@online.no)'

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2016-001-FHL Sted og dato: Slidre 10.05.2016 Til Møte nr 01/2016 Sak 01-06/ 2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn.

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13).

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13). Fra: Wibekke-Helén Viken Sendt: 16. mai 2013 14:33 Til: Hallvor Lilleslett; Epost Gol Postmottak Kopi: Tore Ness (ness@interoptik.no); nesstore66@gmail.com; Åge Sandsengen;

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE SAKLISTE. Øyvind Strand, Rigmor Grue Rygg, Knud Knudsen, Liv Jorunn Øvrejordet, Sissel Dymbe

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE SAKLISTE. Øyvind Strand, Rigmor Grue Rygg, Knud Knudsen, Liv Jorunn Øvrejordet, Sissel Dymbe Mobil: 913 46 169, Direkte: 320 61 KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE SAKLISTE 6.5.14 Medlemmer: Øyvind Strand, Rigmor Grue Rygg, Knud Knudsen, Liv Jorunn Øvrejordet, Sissel Dymbe Møtetid: Tirsdag 06. mai

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Til kommunestyret i Sauherad kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL Møtedato/tidspunkt: Torsdag 7. april 2016 kl. 10.00 12.00 Møtested: Kommunehuset i Hol, møterom 4 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet,

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL

FROSTA KOMMUNE Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL FROSTA KOMMUNE Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL Møtested: Frosta Rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 18. september 2008 Møtetid: 10:00 13:00 Saker: 014/08-020/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen

Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Møtebok Sted: Nannestad Bygdemuseum, møterom. Tid: Onsdag 25.3.2015, kl. 08:00 10:30. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 23.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:35 Møtested: Askim kommune, møterom Annekset Fra til saksnr.: 15/23 15/30 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 28.01.16 kl. 14.00 16.15. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Marita Fiddan Bø, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS Kommunal egenkontroll Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver Fellessamling Mosjøen 12.01.2015 Om Deloitte Deloitte er en virksomhet med 1200 ansatte som arbeider i hovedsak med revisjon, evaluering

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Mandag 8. juni 2015, kl. 08.00 10:10. Sted Møterom Bjønnåsen, Rælingen rådhus Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15

KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Sak nr. Sak Møtedato 16/2015 Referater 02.06.15 Møtebok Tid Tirsdag 2. juni 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Til kommunestyret i Kragerø kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 13.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer