Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per oktober 2012 til orientering. Hamar 15. november 2012 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 1

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2012

3 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

4 1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet Samlet ventetid for pasienter med og uten rett er for oktober på 77 dager, som er 3 dager færre enn for samme periode i Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 73 dager. Det er ventetiden for somatikk og VOP uten rett til nødvendig helsehjelp som drar den samlede ventetiden over kravet på 65 dager. Andel fristbrudd viser en liten økning i oktober innenfor fagområdene VOP, BUP og TSB, mens somatikk er uendret fra september. Andel fristbrudd er fortsatt høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd. Det pågår et arbeid for å kunne nå målene om 65 dagers ventetid og ingen fristbrudd innen utgangen av året. Det er opprettet midlertidige fagråd i tillegg til at foretakene gjennom brev og tett dialog er bedt om å utarbeide planer for hvordan de skal nå dette målet. Blant tiltakene er økt kjøp fra private samt bruk av ledig kapasitet fra Raskere tilbake for å tilby fristbruddpasienter behandling. Helse Sør-Øst RHF har i denne forbindelse opprettet en styringsdialog med helseforetakene som innebærer hyppige møter og tett oppfølging. Helseforetakene skal aktivt kontakte pasienter som står på ventelisten for å informere pasientene om disse behandlingsmulighetene. Helseforetakenes arbeid med gjennomgang av ventelistene fører til at disse blir mer pålitelige, og det er økt bevissthet og fokus rundt ventelisteregistrering. 3

5 1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet (2) Andel korridorpasienter ligger på 1,6 prosent hittil i år. Det er hovedsakelig korridorpasienter innen somatikk. Utviklingen i år er stabil, men ikke tilfredsstillende. Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til ferdig vurdert er hittil i år på 6,1 dager. Dette er godt under dagens lovkrav på 30 dager og også det nye lovkravet som er foreslått til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at de fleste helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. 4

6 1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet Aktiviteten utover budsjettet, målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret, er i oktober økt med DRG-poeng (0,3 prosentpoeng) til 1,4 prosent. Årsestimatet er også oppjustert med om lag DRG-poeng siden september, og årsestimatet ligger nå DRG-poeng over budsjett. Det er i tallene ovenfor ikke hensyntatt nedjustering av antall DRG-poeng som følge av Avregningsutvalgets anbefaling om avkorting knyttet til sammedagspasienter, eller det som nå er avdekket knyttet til feilrapportering ved Oslo universitetssykehus HF, slik at antall DRG-poeng for 2012 vil anslagsvis bli redusert med Antall DRG-poeng «sørge for»-ansvaret inkludert dyre biologiske legemidler utenfor sykehus har et budsjettavvik på 1,6 prosent. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til september. Antall DRG-poeng knyttet til kommunal medfinansiering (KMF) ligger per oktober 7,2 prosent over budsjettet, en økning på 0,2 prosentpoeng fra september. 5

7 1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet (2) Analysen i rapporten for 2. tertial indikerte at det ble skrevet ut flere pasienter enn tidligere, samtidig som antall liggedøgn gikk kraftig ned. Tall for oktober viser at trenden holder seg, men er noe svakere når det gjelder antall utskrevne pasienter. Antall utskrevne pasienter er som per september 1,0 prosent over samme periode i Reduksjonen i antall liggedøgn er endret fra per september til per oktober. Årsakene til dette er at generelt kortere liggetider blir forsterket av effektene av samhandlingsreformen. Reformen gjør at kommunene i langt større grad tar imot utskrivningsklare pasienter vesentlig tidligere. Reduksjonen i antall liggedøgn er også gjeldende innen psykisk helsevern og TSB. Det er et uttalt mål at behandlingen i større grad skal dreie fra døgn- til poliklinisk behandling. Selv om det er en klar økning i polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i fjor, er foretakene fortsatt et stykke unna å nå budsjettet innen VOP og BUP. Den polikliniske aktiviteten innen alle tjenesteområder er høyere enn budsjettert i oktober. Årsestimatene er oppjustert for TSB, men nedjustert for VOP og BUP. En av årsakene til at oktober kan fremvise høy aktivitet innen poliklinikk VOP er at Vestre Viken HF nå har tatt inn polikliniske konsultasjoner utført ved Modum Bad. Akkumulert per oktober er det konsultasjoner som tidligere ikke er budsjettert eller rapportert. 6

8 1. Oppsummering Oppsummering Samhandlingsreformen Alle helseforetak melder om pågående arbeid med implementering og operasjonalisering av de inngåtte samarbeidsavtalene. Det er god dialog mellom partene i dette arbeidet. Det er fokus på å sikre god kvalitet på etablering av døgnbasert ø-hjelpstilbud. Flere helseforetak har startet arbeidet med revidering av avtalene. Det meldes om noen utfordringer med hensyn til enighet om kriterier for utskrivingsklare pasienter. Det er stor aktivitet i regionen for å etablere og drifte ulike samhandlingstilbud til befolkningen. Kommunene har fortsatt stor evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. Sykehusapotekene HF vil bidra aktivt i arbeidet med implementering av samhandlingsreformen som del av fokus på pasientsikkerhet i medikamenthåndtering/- bruk. 7

9 1. Oppsummering Oppsummering Bemanning Utviklingen i brutto månedsverk er stort sett stabilisert i oktober sammenlignet med september, og det negative avviket øker kun marginalt. Merforbruket denne måneden er 966 månedsverk i forhold til budsjett mot 928 forrige måned. Gjennomsnittet hittil år er på 723. Sett i forhold til samme periode i 2011 er brutto månedsverk økt med 138. Foretaksgruppen er relativt tett på budsjettet for bemanning, men budsjettoverskridelsene på innleie, overtid og ekstrahjelp viser at innsatsfaktorene ikke er helt i balanse. Feil i data for sykefravær er nå korrigert. Fraværet i 2.tertial er høyere enn de to foregående år og ligger per september på 7,4 prosent. HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører derfor i november og desember en oppfølging med foretakene vedrørende sykefraværsinnsatsen for å styrke denne. Korrigert andel deltid blant de fast ansatte er på 25,6 prosent, som er en forbedring på 16,6 prosent siden desember I hele foretaksgruppen er gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent på 91,1. Korrigert stillingsprosent ligger uendret på 93,4. I januar var tallene henholdsvis 90,0 og 91,0 prosent. 8

10 1. Oppsummering Oppsummering Økonomi Det er per oktober et akkumulert positivt resultat på 9,9 millioner kroner. I oktober er resultatet 90,3 millioner kroner, noe som i hovedsak er relatert til inntektsføring av tilbakeførte midler knyttet til ø- hjelpstilbudet i kommunene. Det negative budsjettavviket er i oktober redusert med 46,4 millioner kroner, og er akkumulert 57,8 millioner kroner. Etter samme periode i fjor var det negative budsjettavviket 606 millioner kroner. Foretaksgruppens oppdaterte årsestimat er siden forrige periode bedret med ytterligere 70 millioner kroner, og viser nå et samlet negativt resultat på 88 millioner kroner. Varslede bygningsmessige nedskrivninger ved Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF er ikke med i årsestimatet. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet, samt Sykehuset Østfold HF som genererer negative budsjettavvik. Det er likevel verdt å merke seg at budsjettavviket per oktober ved foretakene i hovedstadsområdet er 413 millioner kroner bedre enn ved samme periode i fjor. De øvrige foretakene har samlet et positivt budsjettavvik per august på 241millioner kroner. Per oktober viser regnskapene en besparelse innenfor områdene energi og forsikring på om lag 145 millioner kroner. Dette skyldes to forhold; lavere strømpriser enn forutsatt i budsjettet, samt nye og forbedrede forsikringsavtaler gjeldende fra

11 1. Oppsummering Oppsummering Økonomi (2) Det negative budsjettavviket knyttet til overtid og ekstrahjelp øker fortsatt og ligger per september på 392 millioner kroner, en økning i oktober på 48 millioner kroner. Innleie av helsepersonell har et negativt budsjettavvik på 118 millioner kroner, en økning i oktober på 15 millioner kroner. Likviditetsprognosen per oktober viser en likviditetsreserve ved utgangen av året på om lag 2,3 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at likviditetseffekten av pensjon er nøytral. Investeringsnivået per oktober er cirka 640 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring. Årsestimatet er redusert med cirka 385 millioner kroner på bakgrunn av gjennomføringstakten per oktober. Av dette utgjør cirka 75 millioner kroner nedjusterte investeringsplaner grunnet svak resultatutvikling. 10

12 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 11

13 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Ventetiden er tre dager lavere enn for samme periode i fjor. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ sep okt uten rett 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF I Helse Sør-Øst gjennomføres det nå flere tiltak på lokalt og sentralt Helse Sør-Øst foretaksgruppen nivå ulike tiltak som tar sikte på å redusere pasienter med lange Betanien Hospital ventetider og andel fristbrudd. Blant tiltakene som gjennomføres er Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus økt kjøp fra private og av behandlingsplasser gjennom Raskere Martina Hansens Hospital tilbake. Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 12 Det er ventetiden for somatikk og VOP uten rett til nødvendig helsehjelp som drar den samlede ventetiden over kravet på 65 dager. For fagområdene somatikk og VOP med rett, BUP og TSB, ligger ventetiden under 65 dager.

14 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Oktober Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2012 Akershus universitetssykehus HF 19 % 2 % 2 % 2 % 17 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 8 % 18 % 2 % 17 % 13 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 1 % 0 % 3 % 5 % Sykehuset Telemark HF 6 % 1 % 0 % 0 % 6 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 2 % 1 % 4 % 2 % 3 % Sørlandet sykehus HF 7 % 15 % 3 % 4 % 7 % 6 % Vestre Viken HF 7 % 1 % 8 % 2 % 7 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 6 % 3 % 0 % 0 % 6 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 5 % 0 % 10 % 3 % 4 % Betanien Hospital 8 % 0 % 0 % 0 % 8 % 5 % Martina Hansens Hospital 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 8 % Revmatismesykehuset 3 % 0 % 0 % 0 % 3 % 5 % Private institusjoner med avtale med Helse Sør- Øst RHF 0 % 11 % 0 % 16 % 16 % 9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 9,2 % 4,2 % 3,9 % 5,6 % 8,7 % 8,0 % HiÅ Andel fristbrudd viser en liten økning i oktober. Det er fagområdene VOP, BUP og TSB som viser en liten økning, mens somatikk har ingen endring fra september. Andel fristbrudd er høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd. Det er gjennomført økt kjøp fra private og tatt i bruk midler fra Raskere tilbake, for å redusere andel fristbrudd. Helse Sør-Øst RHF utreder i samarbeid med helseforetakene ytterligere tiltak som skal redusere antall fristbrudd og ventetid på pasienter med spesielt lange ventetider. 13

15 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ sep okt tidspunkt for behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 49 % 52 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 42 % 48 % 41 % Sykehuset i Vestfold HF* 80 % 57 % 66 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 56 % 58 % 52 % Sykehuset Telemark HF 79 % 80 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 54 % 57 % 64 % Sørlandet sykehus HF 54 % 54 % 55 % Vestre Viken HF 55 % 57 % 59 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 84 % 72 % 57 % Diakonhjemmet Sykehus 73 % 67 % 81 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 78 % 62 % 80 % 68 % Martina Hansens Hospital 40 % 63 % 47 % Revmatismesykehuset 75 % 79 % 43 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60 % 60 % 60 % 72 % * Sykehuset i Vestfold gjelder bare psykiatrisk virksomhet Grunnlaget for indikatoren blir komplett når Oslo universitetssykehus HF etter planen oppgraderer PAS/EPJ i løpet av høsten Sykehuset Telemark HF rapporterer manuelt på indikatoren inntil DIPS er på plass i Mange helseforetak gjennomfører tiltak for å bli bedre på indikatoren. 14

16 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk sep okt HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF 3,6 % 4,1 % 3,0 % 3,5 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,6 % 0,3 % 0,8 % 1,0 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,4 % 2,7 % 4,0 % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 2,9 % 2,6 % 3,4 % 3,7 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 % 1,2 % 0,7 % 2,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % Korridorpasienter finnes hovedsakelig bare innen somatikk. Foretakene med størst andel korridorpasienter jobber aktivt med ulike tiltak for å redusere andelen. Blant tiltakene er bedre planlegging og organisering av sengepostene, bedre utnyttelse av pasienthotell og fortetting av sengeposter. 15

17 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,8 7,3 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,5 7,6 Sunnaas sykehus HF 7,5 7,0 9,6 9,5 7,9 6,6 9,6 10,4 7,1 7,2 8,1 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 3,6 5,0 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,2 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,3 2,4 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 12,2 7,1 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,2 4,3 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 2,3 3,7 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,6 5,2 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 6,6 5,2 4,7 5,0 6,2 4,3 4,7 7,1 5,0 7,4 5,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 8,0 7,6 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 4,3 3,4 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,6 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,2 5,9 6,1 5,9 Helse Sør-Øst har en generelt god gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til vurdering er fullført. Regjeringen foreslår å redusere lovpålagt vurderingstid fra 30 dager til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at de fleste helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. Mange av helseforetakene er i gang med opplæring av leger som skal vurdere henvisningene innen sitt spesialområde, noe som også bør lede til sammenlignbare henvisningsvurderinger på de forskjellige helseforetakene og mindre variasjoner fra måned til måned. 16

18 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 17

19 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Tall for oktober viser en markant nedgang for Sykehuset Østfold HF og stor nedgang i Vestre Viken HF. Sykehuset Innlandet HF som hadde en økning i september, har en nedgang i oktober. Det er en positiv nedgang i de fleste helseforetak. Det er knyttet stor usikkerhet til indikatoren fordi helseforetakene pt rapporterer på dokumenter som også omfatter dokumenttyper som av natur kan ha lengre behandlingstid i sykehusene enn 14 dager, for eksempel melding til kreftregisteret, komplikasjonsregistreringer og forskjellige testskjemaer, som sykehusene har opprettet. En vurderer derfor ny rutine med uttrekk av dokumenter som ikke har direkte betydning for pasientbehandlingen. Det er likevel grunn til å ha fokus på at tallene indikerer at dokumenter blir liggende for lenge før de blir ferdige og godkjente. Noen er også tomme dokumenter uten tekst som man ikke har klart å slette. Dette bør bli bedre når obligatorisk opplæring i DIPS blir innført. 18

20 3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 43 % 54 % 39 % 41 % 45 % 38 % 44 % 45 % 43 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 10 % 11 % 13 % 19 % 16 % Sykehuset i Vestfold HF 42 % 42 % 55 % 60 % 57 % 56 % 66 % 58 % 42 % 53 % Sykehuset Innlandet HF 45 % 44 % 50 % 48 % 44 % 45 % 46 % 26 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 41 % 48 % 45 % 44 % 40 % 44 % 64 % 64 % Sørlandet sykehus HF 65 % 63 % 61 % 63 % 60 % 60 % 58 % 50 % 50 % 54 % Vestre Viken HF 26 % 27 % 31 % 32 % 43 % 50 % 38 % 38 % 37 % 39 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 % 35 % 45 % 46 % 49 % 50 % 47 % 44 % 46 % 44 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 39 % 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 31 % 35 % 13 % 16 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 22 % 13 % 18 % 14 % 35 % 11 % 16 % 13 % 13 % 17 % Martina Hansens Hospital 23 % 26 % 29 % 31 % 62 % 45 % 77 % 46 % 40 % 38 % Revmatismesykehuset 59 % 68 % 73 % 83 % 80 % 76 % 74 % 55 % 53 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 % 35 % 43 % 44 % 47 % 46 % 44 % 42 % 42 % 40 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 19

21 3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 46 % 36 % 47 % 44 % 40 % 49 % 43 % 42 % 42 % 38 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 31 % 31 % 31 % 29 % 30 % 29 % 27 % 27 % 45 % 21 % Sykehuset i Vestfold HF 23 % 20 % 25 % 21 % 20 % 18 % 18 % 20 % 23 % 20 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 24 % 22 % 25 % 28 % 27 % 23 % 30 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 32 % 28 % 30 % 34 % 39 % 37 % 16 % 18 % Sørlandet sykehus HF 14 % 15 % 16 % 15 % 16 % 18 % 20 % 24 % 23 % 21 % Vestre Viken HF 40 % 37 % 33 % 34 % 36 % 40 % 37 % 37 % 36 % 30 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32 % 23 % 28 % 28 % 27 % 30 % 31 % 33 % 29 % 28 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 37 % 36 % 36 % 36 % 39 % 41 % 46 % 44 % 60 % 54 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 32 % 39 % 35 % 40 % 57 % 32 % 33 % 38 % 36 % 26 % Martina Hansens Hospital 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 7 % 7 % 5 % Revmatismesykehuset 12 % 10 % 5 % 3 % 17 % 1 % 1 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 34 % 32 % 30 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 20

22 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Indikatoren gir oversikt over antall pasienter som ikke har fått videre oppfølgning i sykehusenes datasystemer. Foretakene har jobbet målbevisst og målet er at alle pasienter enten skal ha en kontrollavtale ved sykehuset eller at kontakten med sykehuset skal avsluttes når pasienten reiser hjem fra sykehuset. Selv om enkelte foretak fremdeles har en ryddejobb å gjøre, har det totale tallet bedret seg betydelig i løpet av året. Sykehuset Østfold HF har foretatt en omfattende ryddeprosess, endret sine registreringsrutiner og har nå en veldig liten andel sammenlignet med tidligere perioder. 21

23 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng ,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,1 % 1,4 % jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Antall DRG-poeng «sørge for» viser en økning på 0,3 prosentpoeng fra september. Antall DRG-poeng KMF viser en økning på 0,2 prosentpoeng fra september. Det er ikke foretatt nedjustering ved OUS av antall DRG-poeng som følge av Avregningsutvalgets anbefaling om avkorting eller det som nå er avdekket knyttet til feilrapportering, slik at antall DRG-poeng for 2012 vil anslagsvis bli redusert med DRG-poeng. Hittil i år per oktober DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ HiÅ 2011 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per okt D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,8 % ,9 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,2 % ,6 % ,0 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,2 % 26 0,0 % ,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,4 % ,2 % ,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,2 % ,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,3 % ,0 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret ,6 % ,5 % ,7 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,5 % ,3 % ,6 % % 22

24 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % ,7 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,8 % -70-1,2 % -33-0,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 980 1,9 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,5 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 699 1,7 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,9 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,1 % 404 0,7 % Vestre Viken HF ,1 % 22 0,0 % ,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % ,5 % ,1 % Betanien Hospital ,2 % ,7 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % 346 2,1 % 762 5,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % 100 0,6 % 838 6,5 % Martina Hansens Hospital ,4 % 166 2,1 % 292 4,5 % Revmatismesykehuset ,8 % -70-3,8 % -73-4,7 % Sum private ideelle sykehus ,5 % 271 0,6 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,4 % ,1 % Kjøp fra andre helseregioner ,4 % 210 2,8 % 345 3,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,9 % 663 5,0 % 410 3,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,4 % ,5 % ,2 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ

25 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Somatikk VoP BUP TSB Reduksjonen innen antall liggedøgn somatikk fortsetter og det er nå færre liggedøgn enn i samme periode i 2011, tilsvarende en reduksjon på 5,6 prosent. Antall polikliniske konsultasjoner innen VOP og BUP er under budsjett, mens somatikk og TSB er over budsjett. Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % ,0 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,6 % ,9 % Antall dagbehandlinger ,4 % ,6 % ,8 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,1 % ,1 % ,7 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % 532 2,4 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,3 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,3 % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,1 % ,2 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % 54 7 % ,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,9 % ,0 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,2 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,0 % ,1 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % ,5 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,7 % ,6 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,4 % % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,1 % ,4 %

26 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,3 % ,0 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % ,8 % ,5 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 226 0,4 % ,5 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,7 % 316 0,7 % 47 0,3 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,3 % 225 0,7 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,6 % ,5 % ,4 % Vestre Viken HF ,8 % 482 0,6 % ,1 % ,7 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % ,8 % ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2 % ,0 % ,2 % ,6 % Betanien Hospital ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % 452 1,4 % ,1 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 225 0,6 % 59 0,1 % ,6 % 575 4,4 % Martina Hansens Hospital ,1 % Revmatismesykehuset -9-0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,8 % ,4 % ,5 % 25

27 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Budsjett per okt okt Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Kommunene har fortsatt god evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. 26

28 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per okt Budsjett per okt Avvik Andel DRGpoeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien Hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % Aktiviteten knyttet til KMF er fortsatt noe høyere enn budsjettert. Det kan forventes en nedgang her når kommunene får etablert planlagte tilbud til disse pasientgruppene. 27

29 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ per Totalt oktober Hittil i år per oktober (snitt) oktober antall %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per okt Akershus universitetssykehus HF ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % Sunnaas sykehus HF ,3 % 752 Sykehusapotekene HF ,6 % 764 Sykehuset i Vestfold HF ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,4 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,7 % 963 Helse Sør-Øst RHF ,7 % 164 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2 %

30 6. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2010 Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Kvalitetssikring av tidligere rapporterte fraværstall har dessverre avdekket en feil i data i Profitbase. Fravær knyttet til stillinger som teknisk sett avsluttes har ikke vært medregnet og feilen er nå korrigert. Bortsett fra august er fraværet høyere enn de to foregående år. HR avdelingen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører derfor i november og desember en oppfølging med foretakene vedrørende sykefraværsinnsatsen. De korrigerte data endrer ikke ved det overordnede bilde. Sykefraværet er høyest i den østlige del av regionen. Per september er fraværet 8,7 prosent på Sykehuset Østfold HF, 8,0 prosent på Akershus universitetssykehus HF og 7,9 prosent på Sykehus Innlandet HF. Oslo universitetssykehus HF ligger bedre an enn gjennomsnittet med et fravær på 7,2 prosent. Sykehuset Telemark HF har det laveste fravær med 6,5 prosent, mens Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF ligger på 6,8 prosent. 29

31 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak september september Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,0 % 8,0 % 8,2 % 7,8 % Oslo universitetssykehus HF 7,2 % 7,0 % 7,5 % 7,3 % Sunnaas sykehus HF 5,7 % 6,1 % 7,5 % 7,0 % Sykehusapotekene HF 7,4 % 6,5 % 8,4 % 7,7 % Sykehuset i Vestfold HF 6,8 % 5,9 % 7,2 % 6,5 % Sykehuset Innlandet HF 7,9 % 7,6 % 7,7 % 7,9 % Sykehuset Telemark HF 6,5 % 6,5 % 7,0 % 6,8 % Sykehuset Østfold HF 8,7 % 7,4 % 8,2 % 7,9 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 6,2 % 6,6 % 6,6 % Vestre Viken HF 7,5 % 7,2 % 7,5 % 7,9 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 5,8 % 5,3 % 5,7 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 2,0 % 4,1 % 3,2 % 3,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 7,4 % 7,0 % 7,5 % 7,4 % 30

32 6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF ,3 % 91,4 % 20,0 % 93,5 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % 95,9 % 14,8 % 96,9 % Sunnaas sykehus HF ,2 % 92,4 % 23,2 % 94,1 % Sykehusapotekene HF ,3 % 94,7 % 11,4 % 98,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % 89,5 % 33,7 % 92,4 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 87,7 % 30,1 % 92,0 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 88,3 % 34,5 % 91,1 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 86,1 % 37,6 % 88,6 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 86,4 % 34,1 % 90,3 % Vestre Viken HF ,6 % 90,8 % 31,6 % 92,3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,8 % 99,3 % 2,5 % 99,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 98,6 % 1,3 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6 % 91,1 % 25,6 % 93,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Indikatorverdiene er fortsatt stabile. Dette gjelder både i forhold til samlet andel deltid, korrigert andel deltid, gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent og gjennomsnittlig korrigert stillingsprosent for de fast ansatte. Korrigert andel deltid er redusert med 16,6 prosent siden desember Det vurderes fortsatt å være et potensial for å redusere bruken av deltid ytterligere. Det gjennomføres derfor en systematisk oppfølging i samarbeid med helseforetakenes HR- direktører for å opprettholde og forbedre resultatene. Fokus endres fra felles regionale initiativer til oppfølging av tiltak på foretakene med den høyeste deltidsandel og utvides til og å inkludere de midlertidig ansatte. 31

33 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des På innleie- og lønnskostnader er det fortsatt betydelige beløpsmessige budsjettavvik. Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF skiller seg ut med de største beløpsmessige avvikene på innleid arbeidskraft. Budsjettavvik innleie 2012 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2012 Lønnskostnad eks. pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Avvik HiÅ hittil i år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 32

34 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2012 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2012 Oslo universitetssykehus HF har fortsatt et stort avvik på fast lønn, men avviket er stabilisert i oktober. For foretaksgruppen gruppen er det samlet sett kun marginale negative avvik for fast lønn. Det er betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak. Overtid og ekstrahjelp hittil i Fast lønn hittil i år Avvik HiÅ år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 33

35 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.11 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Okt (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per okt Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per okt Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per okt Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per okt Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

36 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2011 til 2012 TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2011 og 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2011 Okt (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 2 Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 Juni 2010 Rapport 1. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk... 6 2.2

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Side 1 av 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målekort 1 tertial... 4 2 Avvik fra måltall / budsjett og tiltak... 6 2.1 Fristbrudd... 6 2.2 Polikliniske konsultasjoner

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Første tertial 2012 1 1. Sammendrag... 3 Risikovurdering... 3 Kvalitet og pasientsikkerhet... 3 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd... 11

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli

Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Styresak 067-2015 Virksomhetsrapport juni og juli Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand 10. september 2015 Økonomi, aktivitet og bemanning Akkumulert

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010

Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010 2 Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010 Mai 2010 Rapport 3. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall...3 1.2 Oppsummering...4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk...6 2.2 Psykisk

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Andre tertial 2011 1 2 1. Sammendrag... 4 Risikovurdering... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 4 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd...

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Oslo universitetssykehus HF OUS HF Mars 2012 (Bemanningstall for april) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak 66/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport september 2015. (bemanning per oktober 2015)

Styresak 66/2015 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport september 2015. (bemanning per oktober 2015) Styresak 66/2015 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Månedsrapport september 2015 (bemanning per oktober 2015) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus

Detaljer