Masteroppgaven. Egil Matsen Nestleder, Institutt for samfunnsøkonomi. 25. sep. 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppgaven. Egil Matsen Nestleder, Institutt for samfunnsøkonomi. 25. sep. 2012"

Transkript

1 Masteroppgaven Egil Matsen Nestleder, Institutt for samfunnsøkonomi 25. sep

2 Opplegg 1. Masteroppgavearbeidets faser 2. Formelle retningslinjer 3. Aktuelle veiledere m/spesialområde, våren Eksempler på tidligere masteroppgaver 5. Noen forslag til tema 6. Datakilder 2

3 Faser i skrivearbeidet 1. Startfasen Se på artikler og tidligere oppgaver Avklar problemstilling. Presisjon! Avklare gjennomførbarhet. 2. Hovedfase Gjennomføring av analysen Skriving 3. Avslutningsfase Skape rød tråd i framstillingen Pussing 3

4 Formelle retningslinjer Se nøye på vår webside om masteroppgaven Tips, veiledningsavtale, retningslinjer for veiledning, trykkebestilling, o.a. Retningslinjer for oppgaven: 30 stp., ett semester sider (forside, forord, innholdsfortegnelse, referanseliste og evt. vedlegg ikke medregnet) Skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk Selvstendig arbeid Veiledning: Sikre at oppgaven er gjennomførbar, tilføre nødvendig kunnskap, kontroll av analysene. 4

5 Veiledere, vår Hans Bonesrønning; utdanningsøkonomi, offentlig økonomi. 2. Lars-Erik Borge; offentlig økonomi, makro, økonometri. 3. (Gunnar Bårdsen; makro, finans, økonometri.) 4. Fredrik Carlsen; mikro, offentlig økonomi. 5. Anne Borge Johannesen; miljø/ressurs, offentlig økonomi. 6. (Kåre Johansen; arbeidsmarkedsøkonomi, økonometri.) 7. Snorre Lindset; finans. 8. Egil Matsen; finans, makro, politisk økonomi. 9. Jørn Rattsø; utvikling, vekst, politisk økonomi, offentlig økonomi. 10. Anders Skonhoft; miljø/ressurs. 11. Hildegunn E. Stokke; utvikling, vekst. 12. (Ragnar Torvik; politisk økonomi, makro, vekst.) 13. Per Tovmo; offentlig økonomi. 5 Eksterne hovedveileder finans: Hans M. Eikseth, TØH.

6 Eksempler på tidligere masteroppgaver - finans 1. Option valuation under stochastic volatility (Matsen) 2. Innsidehandel og markedseffisiens på Oslo Børs (Matsen) 3. Usikkerhet og eierstruktur på Oslo Børs (Matsen) 4. Verdsettelse av spread opsjoner (Lindset) 5. Short-term persistence in Norwegian equity mutual funds (Eikseth) 6. Underprising og kursstabilisering av norske børsintroduksjoner (Eikseth) 7. Diversifiseringseffekt mellom aksjer og obligasjoner i Eurosonen (Bårdsen og Torvik). 6

7 Eksempler på tidligere masteroppgaver - samfunnsøkonomi 1. Regional utvikling og frafall i videregående skole (Falch) 2. Hva forklarer variasjoner i utlendingers etterspørsel etter ferieopphold i Norge? (Strøm) 3. Regional inntektskonvergens og effekten av utdanning, infrastruktur og institusjoner (Stokke) 4. Bilateral bistand mer selektiv allokering? (Stokke) 5. Arbeidsmarkedsmotivert flytting og betydningen av nasjonale konjunkturer (Johansen) 6. Estimering av en ny-keynesiansk modell for norsk økonomi (Bårdsen) 7

8 Eksempler på tidligere masteroppgaver - samfunnsøkonomi 7. Vern av naturressurser: Spillteoretisk analyse av betingede vs. ubetingede inntektsoverføringer (Skonhoft) 8. A present value model of the current account: Results from Norway (Johansen og Torvik) 9. Hva driver utviklingen i boligprisene? (Johansen) 10. Økonomisk vekst og teknologioverføringer i lavinntektsland: Malawi og Tanzania (Rattsø) 11. Kommunestrukturens innvirking på veksten i kommunale utgifter (Rattsø) Ressurser og revolusjon: Økonomisk modellering av demokrati eller konflikt i den arabiske våren (Torvik)

9 Temaforslag HUSK: Det beste tema er et du selv brenner for! Mikroøkonomi/ mikroøkonometri Empirisk analyse av effekt av priser i Norge og Sverige på grensehandel med alkoholholdige drikkevarer basert på regionale salgstall for Vinmonopolet Helseøkonomi Sosioøkonomiske forskjeller i helseatferd (Carlsen) Det er klare forskjeller i helsetilstand mellom sosioøkonomiske grupper: folk med høy inntekt og/eller høy utdanning har jevnt over bedre helse enn resten av befolkningen. En hypotese er at dette skyldes forskjeller i atferd: personer med høy sosioøkonomisk status lever sunnere enn andre. I oppgaven kan man bruke spørreundersøkelser til å studere sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og bruk av tobakk og alkohol. Hvilke sosioøkonomiske forskjeller eksisterer i Norge, og hvordan har disse forskjellene blitt endret over tid?

10 Temaforslag HUSK: Det beste tema er et du selv brenner for! Arbeidsmarkedsøkonomi Betydningen av mobilitet for arbeidsledigheten til ulike grupper etter alder og utdanning (Carlsen) Høy mobilitet bidrar til å utjevne geografiske forskjeller i arbeidsledighetsrate og redusere nasjonal arbeidsledighet. I oppgaven kan det brukes paneldata for flyttestrømmer mellom arbeidsmarkedsregioner til å estimere hvordan ulike demografiske grupper reagerer på regionale endringer i arbeidsledighet og tilgang på jobber. Estimering av lønnskurver i Norge. Oppdatere gamle analyser (18 år gamle). Hvilke endringer kan vi spore i det norske arbeidsmarkedet siden midten av 90-tallet? (Johansen) Hysterese / persistens i arbeidsledighet (unit root tester for paneldata). Sammenligning tilpasningshastighet mellom arbeidsmarkedsregioner i Norge. (Johansen) 10

11 Temaforslag HUSK: Det beste tema er et du selv brenner for! Regionaløkonomi Regionale utviklingskonsekvenser av offentlig infrastruktur (Rattsø) Har utbygging av regionalt høyskolesystem og/eller sykehusutbygging/lokalisering satt spor etter seg for bostedsmønster og regional inntekt? Tidsperspektiv på år. Hvilke egenskaper ved regioner tiltrekker nye innbyggere; m.a.o. hvilke faktorer påvirker migrasjonsbeslutninger? (Stokke) Bruke migrasjonsdata for norske regioner, og aktuelle forklaringsvariabler er økonomiske faktorer (lønn, ledighet), sosiale faktorer (alderssammensetning, andel med høy utdanning, kriminalitet) og amenities (klima, geografi, kvalitet offentlige tjenester). 11 Offentlig økonomi Pendlerfradrag og skatteunndragelse (Borge, oppdrag fra skatteetaten) Skatteetaten er bekymret for at pendlere krever for store skattefradrag. Økonometrisk analyse av hva som kjennetegner de som krever for store fradrag i ulike yrkesgrupper. Utforme og analysere intervensjoner med sikte på å øke etterlevelsen.

12 Temaforslag HUSK: Det beste tema er et du selv brenner for! Miljø- og ressursøkonomi Betydningen av global oppvarming for klima som 'consumer amenity (Carlsen) Det er allment antatt at global oppvarming vil bidra til et våtere og varmere klima med mer ekstremvær. I oppgaven kan det først brukes observasjoner fra værstasjoner til å estimere langtidstrender i temperatur, nedbør og vindstyrke. Deretter brukes spørreundersøkelser til å undersøke hvordan utviklingstrendene har påvirket befolkningens tilfredshet med klimaet. 12 Vern av rovdyr vs. landbruksinteresser i Norge (Skonhoft) Tensions and conflicts related to the revival of carnivore populations of wolves, brown bear, lynx, and wolverine in Norway. Farmers whose livelihood depends on livestock, often only find problems to live with these animals because of predation and livestock losses. Society at large and conservationists engage in protection measures because the carnivores are appreciated as an important part of biodiversity. The goal here is to analyze various incentive mechanisms that may reduce the conflict between conservation and keeping an economic viable sheep husbandry. Sub goals: i) Studying factors affecting sheep loss during the summer grazing season, ii) analyzing new compensation schemes for farm losses due to predation ex post and iii) analyzing and comparing with ex ante schemes for conservation payments.

13 Temaforslag HUSK: Det beste tema er et du selv brenner for! Økonomisk vekst: Kan gjøres mye på industriproduktivitetsvekst. Stadig mer data tilgjengelig om industrisektorer og bedrifter over tid. Viktig åpent spørsmål om offentlig politikk sin rolle (Stokke) Makroøkonomi Etterspørsel etter varige konsumgoder. Kjøp av varige goder vil fluktuere mer enn kjøp av andre konsumvarer, har likheter med investeringsetterspørsel. Tidligere oppgave analysert bilkjøp; kan også gjøres for andre varige konsumgrupper. (Johansen) Finans og politisk økonomi Reagerer finansmarkedene på utfallene i spesielt jevne valg i Skandinavia? (Matsen) 13

14 Temaforslag HUSK: Det beste tema er et du selv brenner for! Finans Volatilitet og kovarians i det norske aksjemarkedet under finanskrisen. Åpenbart høyere volatilitet. Forsterker gevinstene og incentivene til diversifisering, men hva har skjedd med mulighetene? (Matsen) Hvor mange aksjer må du ha (i dag) for å ha en veldiversifisert portefølje? (Lindset) Har introduksjonen av BULL og BEAR hatt noen påvirkning på futuresmarkedet? (Lindset) Usikkerhet i ressursformuen og optimal forvaltning av sovereign wealth funds. Implikasjoner av usikkerhet om oljeprisen for hvordan SPU bør forvaltes. (Matsen) Corporate finance og risikostyring: Vi trekker inn veiledere fra IØT og TØH. 14

15 Nasjonale datakilder Statistisk Sentralbyrå: og - Tidsserier for makrovariable (prisindekser, nasjonalregnskapsvariable, arbeidsledighet) - Mikroøkonomiske variable: Norges Bank - Finansielle tidsserier (renter, valutakurser, aksjekurser, osv.) - Historiske data (lønninger, boligpriser): Norsk Samfunnsvitenskaplig Database (NSD): - Kommunedatabasen (skole, helse, befolkning etc.) 15

16 Internasjonale datakilder Datastream: Vi har abonnement OECD: Verdensbanken (World Development Indicators): og 6 IMF: Eurostat: FN: 16 Internasjonale kunnskapstester (TIMMS, PIRLS, PISA): og

Modellering og simulering av samfunnsøkonomi med arbeidsløshet kontra et system med "jobbgaranti"

Modellering og simulering av samfunnsøkonomi med arbeidsløshet kontra et system med jobbgaranti Modellering og simulering av samfunnsøkonomi med arbeidsløshet kontra et system med "jobbgaranti" Anders Flatgård Master i teknisk kybernetikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Trond Andresen,

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/13

SØF-rapport nr. 02/13 LOKALE SKATTER OG INSENTIVER TIL NÆRINGSUTVIKLING Lars-Erik Borge Lars Håkonsen Knut Løyland Hildegunn Ekroll Stokke Senter for økonomisk forskning AS Telemarksforskning SØF-prosjekt nr. 2450: Lokale skatter

Detaljer

Langsiktige likevektsforhold ved New York Stock Exchange og Oslo Børs

Langsiktige likevektsforhold ved New York Stock Exchange og Oslo Børs Langsiktige likevektsforhold ved New York Stock Exchange og Oslo Børs Masterutredning i spesialiseringen BE305E Investering og Finansiering Våren 2011 Skrevet av: Erlend Graffer Mads A K Sandvik Veileder:

Detaljer

Stedskvalitet og attraktivitet. En litteraturgjennomgang HANNA NYBORG STORM

Stedskvalitet og attraktivitet. En litteraturgjennomgang HANNA NYBORG STORM Stedskvalitet og attraktivitet En litteraturgjennomgang HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 59/2010 TF-notat Tittel: Stedskvalitet og attraktivitet. En litteraturgjennomgang. TF-notat nr: 59/2010 Forfatter(e):

Detaljer

Vesktsmerter og boligmarked

Vesktsmerter og boligmarked NIBR-rapport 2008:34 Per Medby og Rolf Barlindhaug Vesktsmerter og boligmarked Sentralisering og regional boligprisutvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:7 NIBR-rapport 2007:22 Samarbeidsrapport

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Skogeiernes beslutningsatferd

Skogeiernes beslutningsatferd ØF-rapport nr. 22/2006 Skogeiernes beslutningsatferd av Ståle Størdal, Gudbrand Lien og Sjur Baardsen ØF-rapport nr. 22/2006 Skogeiernes beslutningsatferd av Ståle Størdal, Gudbrand Lien og Sjur Baardsen

Detaljer

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

«TA STEGET» - En studie av kvinner og deres vei til egen bedrift. BE307E Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Vår 2015

«TA STEGET» - En studie av kvinner og deres vei til egen bedrift. BE307E Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Vår 2015 «TA STEGET» - En studie av kvinner og deres vei til egen bedrift. BE307E Entreprenørskap og innovasjonsledelse Ann-Kristin Pedersen Ronny Pedersen Vår 2015 Abstract I Abstract The main purpose of this

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI. Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes

ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI. Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes NR. 3 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes Hagen og Hope: INNOVASJON OG KONKURRANSEPOLITIKK ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

Tilnærminger, modeller og

Tilnærminger, modeller og NIBR-rapport 2014:23 Trond Vedeld Hege Hofstad Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet. En kunnskapsoppsummering Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet En kunnskapsoppsummering

Detaljer

Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse

Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse Notater 2/2010 Ida Ringdal Etterspørsel etter helsegoder - en litterturoversikt og metaregresjonsanalyse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk NILF-rapport 2008 4 Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk Risk exposure and risk management in food production Comparing aquaculture and agriculture

Detaljer

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM Jansen NOBELPRISEN 2003 Bonesrønning ØKONOMENE OG UTDANNINGSPOLITIKKEN Reiersen JORD, MAKT OG UTVIKLING Hervik og Rye ARBEIDSGIVERAVGIFTEN Osmundsen med flere BOREKONTRAKTER

Detaljer

Flytting mellom norske regioner: Betydningen av regionale arbeidsmarkeder og konjunktursituasjonen*

Flytting mellom norske regioner: Betydningen av regionale arbeidsmarkeder og konjunktursituasjonen* Norsk Økonomisk Tidsskrift 121 (2007) s. 26-38 Flytting mellom norske regioner: Betydningen av regionale arbeidsmarkeder og konjunktursituasjonen* Fredrik Carlsen A, Kåre Johansen B og Silje L. Kaspersen

Detaljer

Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående. opplæring

Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående. opplæring Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring av Otto Sevaldson Lillebø Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Forord. Ås 10.05.2013. Jørgen Russwurm

Forord. Ås 10.05.2013. Jørgen Russwurm Å sikre det usikre: - En studie av reassuransemarkedet 2007-2012 og risikohåndtering av naturskader To insure the uncertain: - A study of the reinsurance market 2007-2012 and risk management of natural

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Forord. Trondheim, 28. August 2014 Zeth Erik Sigvaldsen Omre

Forord. Trondheim, 28. August 2014 Zeth Erik Sigvaldsen Omre Forord Denne masteroppgaven er en avsluttende oppgave skrevet vår/sommer 2014 i en femårig mastergrad i samfunnsøkonomi ved Institutt for Samfunnsøkonomi, NTNU. Jeg ønsker å rette en stor takk til min

Detaljer

Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner

Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner NIBR-rapport 2013:16 Kim Christian Astrup Per Medby Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo Forord Denne masteroppgaven er det avsluttende arbeidet for studieretningen finansiell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Jeg ønsker å takke min veileder Egil Matsen for

Detaljer

Kraftselskap: En undervurdert verdiskaper?

Kraftselskap: En undervurdert verdiskaper? Handelshøgskolen Kraftselskap: En undervurdert verdiskaper? En analyse av kraftselskaper solgt i perioden 1999-2004 Kim Schjølberg Johansen og Morten Kjæve Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Juni

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Forord. Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Forord. Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim. Forord Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim. Overordnet tema for oppgaven er aksjefondsforvaltning.

Detaljer

Obligasjonsspread og konjunktursykler

Obligasjonsspread og konjunktursykler Obligasjonsspread og konjunktursykler Masteroppgave i samfunnsøkonomi av Håvard Follevåg Brændmo Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer