Et eksempel til etterfølgelse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et eksempel til etterfølgelse?"

Transkript

1 Et eksempel til etterfølgelse? Frode Fredriksen, prosjektleder Seksuell helse og trakassering, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag. Verdigrunnlag Temaet verdighet berører mange av skolens mål, ikke minst målet om å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle elever og ansatte i videregående opplæring. Det er viktig å sette verdighet og respekt på dagsorden for at alle elever og ansatte skal reflektere over hva verdighet betyr for dem selv og samfunnet rundt dem. Dette kan ses i sammenheng med arbeidet for å skape større åpenhet rundt problemstillinger knyttet til seksuell identitet og seksuell trakassering. Overordnet mål Elever og ansatte skal ikke utsettes for fysisk eller psykisk seksuelt krenkende atferd Bidra til økt trygghet for seksuell identitet og selvbestemmelsesrett Delmål Alle skoler skal ha regler og prosedyrer for oppfølging av personer som utsettes for krenkende atferd Bidra til økt kunnskap, bevissthet og handlingskompetanse i forhold til fysisk eller psykisk seksuelt krenkende atferd hos elever og ansatte ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag fylkeskommune Kritiske suksessfaktorer Forankring på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Kjennskap til nødvendige tiltak på alle nivå i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Definisjon av seksuell trakassering Seksuell trakassering er uønsket oppmerksomhet og handling som er plagsom og skadelig for den som rammes. Som all form for trakassering er det en maktdemonstrasjon, hvor nedverdigelse eller fornedring på grunn av kjønn er det sentrale. Det er den som oppfatter seg som utsatt for seksuell trakassering som har rett til å definere hva som er uønsket seksualisert oppmerksomhet. Verbal seksuell trakassering bruk av kjønnede ord som hore og homse, kommentarer om kropp, utseende eller privatliv, samt forslag eller krav om seksuelle tjenester Ikke- verbal seksuell trakassering omfatter seksuelt ladet stirring, samt mer indirekte former som ryktespredning og at noen legger ut bilder med seksuelt innhold av personen på Internett eller sprer dette via mobiltelefon

2 Seksuelle overgrep fysisk krenkelse av kroppslige grenser, beføling og voldtekt Andre forhold som spiller inn på om oppmerksomhet kan betegnes som trakassering: Hvor grov handlingen har vært Tid og sted for handlingen Om handlingen har pågått over tid Avhengighetsforhold og maktforskjeller mellom trakasserer og den som blir trakassert Seksuell trakassering i videregående skole i 2008 Tallene presentert i bildet under dette avsnittet er hentet fra en studie om seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole i Sør-Trøndelag i Ni videregående skoler i fylket ble plukket ut og 1524 elevbesvarelser ble godkjent som troverdige gjennom kvalitetssjekk. Som vi ser så rapporteres det i denne undersøkelsen om svært høye tall. Det har ikke vært gjort noen liknende målinger etter 2008, men det er ingen grunn til å tro at resultatene ville ha blitt noe annerledes i dag. Tallene er hentet fra Bendixen og Kennairs studie Seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole Resultatrapport (2008). De har også gjort en oppfølgingsstudie av rapporten: Bruk av nedsettende bemerkninger om og overfor gutter og jenter i videregående skole Kvalitativ studie (2009). Fordelingen av elevmassen studien fra 2008 baseres på ser slik ut: 82,3 % av jentene befant seg på studieforberedende og 17,7 % på yrkesforberedende. 66,2 % av guttene gikk på studieforberedende og 33,8 % på yrkesforberedende på måletidspunktet. Tett oppunder 60 % av elevene tilhørte byskoler, i overkant av 40 % tilhørte bygdeskoler.

3 Tendensen gjennom hele studien er at det er gutter som hovedsakelig krenker både gutter og jenter. Homo, homse, fag eller gay brukes i stor grad gutter i mellom både for å krenke og som vennskapelig omgangstone. Homo er det som brukes aller mest som skjellsord. Jentene krenker først og fremst jenter, men også gutter i noen grad. Her brukes skjellsord som hore, tøs, bitch og løs osv., men hore er helt klart det skjellsordet som brukes mest overfor jenter. Akkurat som guttenes krenkelser, så er jentenes bruk av slik merking og bruk av slike skjellsord tvetydige, det er ikke lett å vite når det skjer i all vennskapelighet eller når det er ment som en krenkelse. Bruk av for eksempel ironi, som er spesielt utbredt blant jenter, skaper utrygghet om hvordan man egentlig skal tolke ulike utsagn. Her minner vi om at det er den subjektive opplevelsen som egentlig bestemmer hva som defineres som seksuell trakassering eller ikke. Jenter får i større grad seksuelle kommentarer med tanke på kropp, utseende og privatliv, men en stor andel gutter får også denne type negativ oppmerksomhet. 17 % av jentene rapporterer om at de i tillegg får denne type kommentarer fra voksne både på og utenfor skolen. Jenter står også mer sårbart til med hensyn til uønsket oppmerksomhet som seksuelle blikk og seksuell stirring, men dette ser ut til å være et større problem utenom skoletid. Studien gir et generelt inntrykk av at jentene opplever krenkelser i større grad utenom skoletid. Skolen gir jentene noe beskyttelse mot seksuell trakassering, mens dette ikke gjelder guttene i samme grad. Jenter ser ut til å være mer sårbare når det gjelder seksuell ryktespredning og spredning av bilder med seksuelt innhold over internett og mobiltelefon enn gutter. Disse formene for seksuell trakassering oppleves som spesielt krenkende fordi dette er vanskelig å verge seg mot. Mange får tilgang til denne informasjonen på kort tid, man mister kontroll og det ødelegger omdømmet til den som blir utsatt for det. Den kjønnsmessige fordelingen er forholdsvis jevn med hensyn til digital seksuell trakassering som det å bli vist pornografiske bilder, få uønskede oppringninger, SMS, MMS, e-post og chat med uønsket seksuelt innhold. De mest alvorlige funnene i denne undersøkelsen gjelder det som både grenser opp mot og det som defineres som seksuelle overgrep; det som klart vil sortere innunder Straffelovens bestemmelser. Her ser vi at statistikken slår negativt ut for jentene, men at den også gir noe utslag for guttene. I forhold til det sistnevnte kommer flere interessante problemstillinger fram. Gutter på yrkesforberedende studier, homofile og bifile gutter og gutter med flerkulturell bakgrunn rapporterer om større grad av sårbarhet i forhold til trakassering og seksuelle overgrep enn gutter på for eksempel studieforberedende. Homofile og bifile gutter og gutter med flerkulturell bakgrunn er omtrent like sårbare som en del jenter med tanke på seksuelt overgrepsliknende situasjoner og faktiske seksuelle overgrep. For de sistnevnte gruppene er problematikken her sammensatt og utfordrende, fordi mange av de som utsettes for seksuell trakassering selv trakasserer andre. Dette er fenomener vi forøvrig kjenner igjen fra den klassiske mobbeforskningen til Olweus (1992) og Roland (2009). Vi skal avslutte presentasjonen av denne undersøkelsen med et par andre funn som vi skal diskutere litt senere i artikkelen. Jenter på studiespesialiserende studier melder om større utsatthet for seksuelt ladet stirring og ubehagelige blikk fra jevnaldrende gutter og voksne menn enn jenter på yrkesforberedende studier. Men et alvorlig funn her er at jenter på yrkesforberedende melder om større utsatthet for overgrepsliknende situasjoner og tvang til sex. 20 % av jentene på yrkesforberedende rapporterer om at de har blitt tvunget til ufrivillig sex så langt i livet, og 8 % rapporterer om tvang til ufrivillig sex så langt i skoleåret, altså over dobbelt så mange enn gjennomsnittet for slike krenkelser. Dette er svært alvorlige tall og man stille spørsmål om hvor mye av dette som fanges opp blant ledere og ansatte i skolen og i skolehelsetjenesten. Vi vet at mange som utsettes for denne type overgrep vil få til dels store psykiske vansker i ettertid. I følge en undersøkelse om voldtekt gjennomført for

4 ressurssenteret DIXI i mars 2012, viste det seg at 41,3 % av de spurte rapporterte om selvmordstanker etter overgrepet. Seksuell trakassering i et utdannings-perspektiv Hva gjør vi med denne kunnskapen? Hvordan kan vi bruke den til å arbeide forebyggende og utvikle trygge og gode rammer for oppvekst og læring? Vi skal her reflektere over noen punkter med tanke på hvilke prioriteringer og strategier som kan være nyttige med hensyn til kompetanseheving blant ledere og ansatte i skolen, elevtjenesten og skolehelsetjenesten, samt sørge for at barn og unge får bedre handlingskompetanse til å beskytte seg mot seksuell trakassering og overgrep. En annen ting som er viktig å nevne er at barn og unge som har vært utsatt for slike krenkelser trenger anerkjennelse, adekvat og god støtte og tydelig tilbakemelding om at de ikke skal bære på skam- og skyldfølelse for krenkelser og overgrep de har opplevd. Samtidig er det er også viktig at vi støtter den unges evne til å ta vare på og glede seg over sin egen seksualitet. Gjennom kunnskapsopphentingen i denne artikkelen kan vi tydelig se hvilke grupper elever som står i en sårbar posisjon, og vi ser til dels hvem som står for krenkelsene. Vi vet også en del om hvor skadelig effekt seksuell trakassering og overgrep kan ha for de som står utsatt til for det. Det siste er underkommunisert i forskningsmaterialet som er brukt her, og har heller ikke vært prioritert i tilstrekkelig grad i kampanjer og i det kompetansehevende arbeidet i skolen til nå. Det har heller ikke vært særlig fokus på de alvorlige sammenhengene mellom sosial merking, sosial utstøtelse og stigmatisering av barn og unge sett i sammenheng med utsatthet for overgrep og vold. Det er spesielt viktig at lærere får kunnskap om at hore- og homostemplene gjør barn og unge spesielt utsatt for psykiske vansker og følgeproblemer av disse, samt at dette øker risikoen for å bli utsatt for overgrep og vold. De sistnevnte punktene bør vi sette høyere opp på dagsorden heretter. I tillegg har vi en god del kunnskap om sammenhengene mellom ulike typer risiko eleven er omgitt av fra før, og som medfører ny sårbarhet med hensyn til ulike former for krenkelser og seksuell utnytting. Bendixen og Kennair har gjennom sin studie funnet store forskjeller med hensyn til seksuell trakassering og overgrep mellom to hovedgrupper, nemlig jenter på studiespesialiserende og yrkesforberedende studier. Funnene er urovekkende. 20 % av jentene på yrkesforberedende studier rapporterer om erfaring med overgrep og voldtekt så langt i livet og 8 % rapporterer om det samme så langt i skoleåret, over dobbelt så mange som gjennomsnittet. Ser vi her en sammenheng mellom sosiale og økonomiske grupper og seksuell trakassering? Er det tilfeldig at denne forskjellen viser seg så tydelig mellom jenter på disse studieretningene? Vi vet at frafallet i skolen ikke bare handler om manglende ferdigheter i lesing og skriving. Det er grunn til å tro at mye av frafallet kan tilskrives psykososiale forhold, og at elever tar med seg både uheldig atferd og uheldige erfaringer med mobbing, seksuell trakassering, overgrep og vold i fra tidligere av inn i sin nye skoletilværelse. På grunn av nærskoleprinsippet vil en del elever som har stått utsatt til i grunnskolen fortsatt være omgitt av de gamle utøverne av mobbing og seksuell trakassering også i videregående skole. Det er rimelig å tro at en del av frafallsstatistikken skyldes nettopp dette, etter som roller og atferd i stor grad transporteres med elevene over fra ungdomsskole til videregående skole. Det er viktig at vi gir ledere, lærere og helsepersonell i skolen et generelt kompetanseløft med hensyn til forebygging av seksuell trakassering og overgrep, men det ser ut til å være spesielt viktig at ledere og ansatte på yrkesforberedende studieretninger i videregående skole blir prioritert i denne sammenhengen. Vi vet fra SSBs levekårsundersøkelse fra 2006 at jenter i alderssegmentet år, ansatte i helse- og omsorgsyrker og hotell- og restaurantvirksomhet eksempelvis står mer utsatt til for

5 seksuell trakassering og overgrep enn andre yrkesgrupper. Derfor er det svært viktig at de som utdanner unge mennesker til slike yrker kjenner problematikken godt, arbeider forebyggende i utdanningen og er faglig i stand til å lære bort gode strategier for hvordan unge mennesker kan beskytte seg mot ulike typer krenkelser. Dette er spesielt viktig for de mest sårbare elevgruppene! Disse utfordringene skal vi gjennom prosjektet Seksuell helse og trakassering ta med oss videre ut i arbeidet i skolene, elevtjenesten, lærebedriftene og skolehelsetjenesten i Sør-Trøndelag. Her blir det viktig å reflektere sammen med elever, ledere og ansatte i skolen i forhold til å bygge god kompetanse på ny kunnskap og få dette til å henge sammen med egne erfaringer og pedagogisk praksis i skolehverdagen.

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet.

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. Barnas plass i misjonshistorien En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. SIDE INNHOLD 3 Forord 4-6 4 4 4 5 5 5-6 Innledning Bakgrunn Problemstilling/målsetning

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

Vold mot homofil ungdom. Forekomst og fortolkninger

Vold mot homofil ungdom. Forekomst og fortolkninger SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 39, NR. 2/2009 43 71 Vold mot homofil ungdom. Forekomst og fortolkninger Kari Stefansen*, Kristinn Hegna*, Kirsti Valset**, Tilmann von Soest* & Svein Mossige* *Norsk institutt

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet n av ingrid lund Barn som viser innagerende atferd, kan gi læreren en følelse av usikkerhet og maktesløshet. Likevel er det lærerens plikt å gripe

Detaljer