Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20"

Transkript

1 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato:

2 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave/dato: 3 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: Tune senter del 2 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Utarbeidelse av reguleringsplan Gunnlaug Marie B. Bucher Plan og urbanisme Leveranse: Detaljreguleringsplan (Pbl 12-3). Nasjonal planid: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Rune Skeie og Jannicken Throndsen Gunnlaug Marie B. Bucher

3 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 3 FORORD Asplan Viak har på vegne av Sarpsborg kommune utarbeidet forslag til planprogram for Tune senter del 2. Planarbeidets foreløpige avgrensing omfatter gnr 2065 bnr 61, 66, 67, 71, 79, 85, 100, 101, 104 og gnr 2047 bnr 9, 152, 233 m.fl. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av bolig- og næringsareal, i hovedsak i samsvar med gjeldende kommuneplan. Da utnyttelsen innenfor planområdet antas å ha et bruksareal større enn m 2 er planen etter Forskrift om konsekvensutredninger 2 vurdert å kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommunen har derfor satt krav om at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningslovens Hovedproblemstillingene for planarbeidet med hensyn til konsekvensutredning vil knytte seg til endret trafikk i og utenfor planområdet, grunnvannstand, grunnforhold og eventuelle fornminner i Haraldstadmyra. Utredningstemaer vil være knyttet til disse problemstillingene Planprogrammet er utarbeidet etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning og redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behov for utredninger av forhold som kan ha betydning for miljø og samfunn. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeid for området, jfr. plan- og bygningsloven Etter at forslag til planprogram har vært på høring, vil mottatte merknader bli vurdert, før forslaget med eventuelle endringer sluttbehandles i kommunen. Forslagsstiller er ved Trond Henning Klausen. Fagkyndig for utførelse av planarbeidet er Asplan Viak as. Planprogrammet er utarbeidet av Rune Skeie og Jannicken Throndsen. Gunnlaug Marie B. Bucher har vært oppdragsleder for Asplan Viak as. Ås Jannicken Throndsen Gunnlaug Marie B. Bucher Oppdragsleder

4 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Planområdet Tidligere behandling Rammer og premisser for planarbeidet Statlige planforutsetninger Regionale planer Kommunale rammer og planforutsetninger Dagens situasjon Beliggenhet og landskap Eiendomsforhold Arealbruk og bebyggelse Adkomst og parkering Alternativer Utredningsalternativer alternativet Alternativ A: Lav utnyttelse Alternativ B: Høy utnyttelse Konsekvensutredning Antatte problemstillinger Metode Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Videre Planprosess og medvirkning Lovgrunnlag Framdrift Kunnskapskilder... 22

5 Forslag til planprogram for Tune senter del INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Med bakgrunn i at eldre reguleringsplaner ble ansett som lite relevante i forhold til ønsket arealbruk og utvikling ble det i 2006 igangsatt reguleringsarbeid for et større område på Grålum. Reguleringsplanen het Tune senter og utover aktuelt planområde omfattet reguleringsarbeidet også arealene nord for Bjørnstadveien hvor Quality Hotel & Resort Sarpsborg og Inspiria Science Center er etablert. Området som skal reguleres er i dag delvis bebygd Deling av planområdet I forbindelse med offentlig ettersyn februar-mars 2008 fremmet Fylkesmannen innsigelse til planforslaget og ønsket Haraldstadmyra vernet som pollenanalytisk referanseområde. Fylkeskonservatoren varslet også sin interesse for Haraldstadmyra og oversendte saken til Riksantikvaren, noe som førte til krav om arkeologisk utgravning av hele myra. Det ble antatt at en arkeologisk utgravning ville ødelegge områdets verdi som pollenanalytisk referanseområde, slik ble planarbeidet låst i en interessekonflikt mellom to offentlige instanser. Kommunen valgte å dele planen for å sikre at interessekonfliktene ikke førte til stans i utvikling av Inspiria Science Center. Planarbeidet fortsatte deretter som Tune senter del 1 og 2. Reguleringsplan for Tune senter del 1, som omfatter arealene nord for Bjørnstadveien, ble vedtatt I brev av trekker Fylkesmannen sin innsigelse med bakgrunn i at utbygging av området har bidratt til å redusere områdets nytte som referanseområde for pollenanalyser på Østfold-raet. Kommunen ønsker derfor å sluttføre reguleringen av området nå. 1.2 Formål med planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av næringsareal i henhold til gjeldende kommuneplan. Sarpsborg kommune ønsker å tilrettelegge for utvikling av et fremtidsrettet område for kontorer og tjenesteyting/undervisning. Kommunen eier deler av arealet og ønsker å kunne tilby byggeklare næringstomter. Det at den endelige utformingen av byggene ikke vil bli bestemt før eiendommene er solgt medfører at området er tenkt regulert som en detaljregulering med en relativt lav detaljeringsgrad for byggeområdene, med krav om detaljert utomhusplan ved søknad om rammetillatelse Vurdering av utredningsplikt Utnyttelsen innenfor planområdet antas å ha et bruksareal større enn m 2 og planen er derfor etter Forskrift om konsekvensutredninger 2, vedlegg 1, pkt. 1 vurdert å kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensvurdering etter PBL 4-2, andre ledd gjøres gjeldende. Kommunen har satt krav om at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for Tune senter del 2.

6 Forslag til planprogram for Tune senter del Planområdet Planområdet ligger øverst i Greåkerdalen ca. 2 km nordvest for Sarpsborg sentrum og er på ca. 150 daa. Området avgrenses ved Bjørnstadveien i nordøst, boligbebyggelse langs Hjulveien og Lærer Larsens vei i nordvest, Haraldstadveien og Gamle Kongevei i sør og ved Grålumveien i øst. Figur. 1: Kartskissen viser planområdets beliggenhet på Grålum ca. 2 km nordvest for Sarpsborg sentrum. Kilde: bearbeidet av. 1.4 Tidligere behandling Planforslaget fra 2008, som ikke ble endelig vedtatt pga. innsigelser, illustrerer kommunens intensjoner for området. Planens hovedgrep var å tilrettelegge for tilnærmet kvartalsstruktur med høy tetthet og høy kvalitet på utearealene. Et grøntdrag med åpent bekkeløp strakk seg gjennom området for å ivareta overvannshåndteringen. Figur 2: Planforslag (høringsutkast 2008) Tune senter (ikke vedtatt). Planskisse datert Forslag utarbeidet for Sarpsborg kommune av Multiconsult AS.

7 Forslag til planprogram for Tune senter del RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 2.1 Statlige planforutsetninger Rikspolitisk retningslinje (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging. Tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem for å oppnå effektiv, trygg og miljøvennlig transport slik at transportbehovet kan begrenses. Viktige tema er kollektivdekning, gode forhold for bruk av sykkel, hensyn til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grønnstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging(t-1442/2012) Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i vannforekomstene RPR for barn og unges interesser i planlegging Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal sørge for at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare Universell utforming og folkehelse I følge plan- og bygningsloven skal prinsippet om universell utforming ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Lov om folkehelsearbeid. Planer skal underbygge kommunens strategi og tiltak for å fremme fysisk aktivitet og redusere bilkjøring Stortingsmelding om klimatilpasninger Forebygging og håndtering av naturfarer som følge av endret klima. I første rekke vannrelaterte utfordringer som flom og skred, overvann og havnivåstigning. 2.2 Regionale planer Østfold mot 2050 Fylkesplan for Østfold, med regional plan for Nedre Glomma, inneholder arealbruk og transportplan for regionen. Fylkesplanen presenterer også en arealstrategi basert på arealog transportprinsippet som gir føringer for hvordan arealene skal utnyttes. Hensikten med arealstrategien er å fysisk legge til rette for å nå målene gjennom satsing på samordnet areal- og transportplanlegging med jordvern, fortetting, transformasjon og byutvikling. Planområdet ved Tune senter er vist som eksisterende tettbebyggelse. Det er vist store fremtidige utbyggingsområder et stykke nordvest og syd for det bebygde området rundt Tune senter, dette vil ha betydning for fremtidig trafikk på veiene gjennom planområdet.

8 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 8 Planområdet Figur 3: Utsnitt av fylkesplan for Østfold, regionplan Nedre Glomma. Nye veier er vist med rød strek (ny fv. 114 vist gjennom planområdet), eksiterende byggeområder er mørk gule mens fremtidige byggeområder er stripete gul/grønn. Kilde: Østfold 2050, Østfold fylkeskommune Regionalt samarbeid i Nedre Glomma I 2011 ble det inngått en 5-årig samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Statens vegvesen om areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma. Hovedmålet er en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte, gjennom en målrettet bruk av virkemidler innenfor areal- og transportsektoren. Regionalt arealregnskap Hver av regionene har gjennom fylkesplanen blitt utfordret på å sette en langsiktig utbyggingsgrense frem mot Det skal også tas stilling til utbyggingsrekkefølge ved å presentere hvilke områder som kan benyttes i henholdsvis første, andre og tredje planperiode. Hensikten med dette er å sikre regional arealplanlegging samt å redusere arealforbruket pr. innbygger. Arealpotten på 4,8 km 2 som Sarpsborg har til rådighet fram til 2050 vil gi sterke føringer på det framtidige arealforbruket samt utbyggingsrekkefølge. Mye av den framtidige utviklingen vil måtte skje gjennom fortetting og transformasjon i sentrum og i byområdet. Bypakke Nedre Glomma Statens vegvesen utarbeidet rapporten Bypakke Nedre Glomma med forslag til porteføljestyring, vedtatt av Fylkestinget og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Rapporten omhandler prioritering av kommende veiprosjekter og innføring av bompenger som finansiering og transportstyrende tiltak. Ny fv. 114 gjennom planområdet har prioritert B innenfor planområdet. I tillegg forutsettes det at Gamle Kongevei stenges et stykke nord for planområdet for å unngå «gratis gjennomkjøring». I tillegg vil Tuneveien stenges mot fv. 118, og trafikken i veien vil ledes mot rundkjøringen ved Lekevoll. Transportsystemet i Nedre Glommaregionen Konseptvalgutredningen «Transportsystemet i Nedre Glommaregionen» (Statens vegvesen, datert ) vurderer utviklingen av transportsystemet for hele regionen, dvs. Fredrikstad

9 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 9 og Sarpsborg, inkludert finansiering. Cowi har laget en illustrasjon av prosjekt fv Her har veien en litt endret trase gjennom planområdet i forhold til det som er lagt inn i kommuneplanen. 2.3 Kommunale rammer og planforutsetninger Kommuneplanen Kommuneplanen består av en retningsgivende strategisk samfunnsdel og en juridisk bindende arealdel, vedtatt I kommuneplanens arealdel er området (K-3) i hovedsak avsatt til erverv, med en foreslått ny vei fra Greåker til krysset nord i planområdet. Området syd for Gamle Kongevei er avsatt til landbruk og særskilt allmennyttig formål (Nettstasjon). Kommuneplanen er under revisjon, et nytt forslag vil bli lagt frem i april Planområdet Figur 4: viser utsnitt av kommuneplanens arealdel. Lyseblått viser fremtidige ervervsområder, mørkeblått viser eksisterende ervervsområder. Kilde: Eksisterende regulering Planområdet omfattes i dag av to reguleringsplaner. I den nordlige delen gjelder reguleringsplan for Del av Bjørnstad, Store og lille Tune, vedtatt I den sørlige delen gjelder reguleringsplan for Tune senter forretningsområde, vedtatt Arealene er i hovedsak regulert til byggeområde, annet kombinert formål Grense for planområdet tegnet på med grå stiplet strek Figur 5: viser gjeldende regulering for planområdet. Kilde: Rapport for hovedvegnett for sykkel Området berører en av sykkelrutene i Rapport for hovedvegnett for sykkel, vedtatt av Sarpsborg bystyre (illustrasjon på side 18).

10 Forslag til planprogram for Tune senter del DAGENS SITUASJON 3.1 Beliggenhet og landskap Planområdet ligger øverst i Greåkerdalen ca. 2 km nordvest for Sarpsborg sentrum. Landskapet preges av to dominerende landskapsdrag, langdalen som strekker seg fra Greåkerdalen gjennom planområdet mot Tunevannet og den tverrgående israndavsetningen Raet som strekker seg fra øst mot vest. Planområdet har en slak skålform med noe brattere stigning opp mot boligområdet i vest og sør-øst. 3.2 Eiendomsforhold Figur.6: Eiendommer innenfor planområdet Planområdet er på ca 150 da. Eiendommene innenfor planområdet har følgende eiere: Gnr Bnr Eier Kommentar 505 5, 7, 16 Statens Vegvesen region øst Veigrunn Egil Nicolaysen , 152, 104, 233, 105 Borg Næring og Eiendom as Bnr. 66 består av 3 teiger , 151, 230 Sarpsborg kommune Veigrunn, kom. tek og 2065 / 61 Fortum Distrubution as Sarpsborg kommune Fester: Insperia eiendom as Tune Eiendom as og 2065 / 19 Vestvannet Invest as Borg Næring og Eiendom as Fester: Vestvannet Invest as , 85, 100, 71, 101 Tune Eiendom as Tune Eiendom as, Tune Senter as, Østfold IT Senter as , 612 Østfold fylkeskommune Sideareal vei Frode Faye Haraldstad Inkluderer 2073/9 Tabell 1: Viser de ulike grunneierne i planområdet.

11 Forslag til planprogram for Tune senter del Arealbruk og bebyggelse En del av området er utbygd som næringsareal, men den største delen av planområdet er ubebygd og består av dyrket mark og myr. Sentralt i planområdet ligger Haraldstadmyra som er en bløt tuemyr med enkelte tørre myrholmer. Vegetasjonen rundt myra består i hovedsak av lav løvskog. Omkringliggende areal mot nordøst er næringsområder hvor blant annet Inpiria Science Center og Quality Hotel & Resort Sarpsborg med badeland er etablert. Tilgrensende arealer mot sør, sørøst og nordvest består av boligområder og noe landbruksareal. Grålum ungdomsskole grenser mot del av planområdet i sør, med nærliggende idrettsanlegg. Kommunen har over lenger tid lagt til rette for å etablere kunnskapsformidlende foretak i området. De eksisterende byggene er store og frittliggende uten noen form for felles fasadelinje eller retning. Quality hotell med badeland har blitt områdets fokale punkt sett fra hovedveiene rundt. Det er stor spredning i størrelse, materialbruk og utrykk på byggene rundt planområdet. Innenfor planområdet har byggene noe mer sammenfallende bredde og høyde, men med ulike utrykk. Figur 7: Bildet viser planområdet som består av myr, dyrket mark, skog og bebyggelse. Etter at bildet ble tatt er det oppført to nye næringsbygg innenfor planområdet Naturmiljø Haraldstadmyra representerer i dag et vesentlig grøntareal i området. Myrområdet er imidlertid lite tilgjengelig for utnyttelse til friluftsformål, da det er for bløtt til å gå på. Myrområdet er en viktig del av landskapet, det representerer et brudd i raryggen og en del av et større grøntdrag.

12 Forslag til planprogram for Tune senter del Barnetråkk Kommunen har foretatt en barnetråkkregistrering. I følge denne er det ingen som går gjennom den ubebygde delen av planområdet, men bakken i nordvest ned mot myra blir benyttet til vinterlek. Barna har registrert at de sykler og går på Gamle Kongevei og Haraldstadveien, men blir kjørt på Grålumveien (fv. 114). Noen blir også kjørt på Gamle Kongevei og Haraldstadveien. Figur.8: Viser bebyggelse i planområdet: 1. Krysset ved Inspiria Science Center, 2. Rådmann Siras vei 2, 3. Nytt bygg under oppføring i Rådmann Siras vei, 4. Parkeringsplass ved Tune senter (Tune Eiendom as) lengst sørøst i planområdet. 3.4 Adkomst og parkering Planområdet har kjøreadkomst fra Bjørnstadveien og Gamle Kongevei. Bjørnstadveien er også adkomst til Quality Hotel med badeland og til Science senteret. Rådmann Siras vei går inn i planområdet fra Bjørnstadveien. Adkomst for gående og syklende er fra Grålumveien og Bjørnstadveien. I området som opprinnelig var inkludert i planen, Tune senter, er det foretatt en grundig vurdering av parkeringsdekning og plassering av parkering i kjeller basert på parkeringsnormen for Sarpsborg. Det har blitt gitt dispensasjon fra kravet om parkering i kjeller for flere av de nye byggene innenfor det opprinnelige planområdet. Dispensasjonene er gitt med utfordrende grunnforhold som begrunnelse. Dette medfører at store arealer i dag benyttes til bakkeparkering. Parkering i attraktive næringsområder som Grålum og langs innfartsårene er tatt opp i det pågående kommuneplanarbeidet, og politikerne har fattet et vedtak hvor det bes om at konsekvenser av krav om parkeringskjeller/parkeringshus i slike områder utredes Kollektivtilgjengelighet Området er et regionalt knutepunkt med god kollektivtilgjengelighet (veibasert). Det går lokale busser i området og til Sarpsborg og Fredrikstad, flybusser til Rygge og Gardermoen, ekspressbusser til Oslo, Gøteborg og flere andre europeiske byer.

13 Forslag til planprogram for Tune senter del ALTERNATIVER 4.1 Utredningsalternativer Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for at kommunen kan tilby byggeklare næringstomter til aktuelle aktører, hovedsakelig innenfor kontor- og tjenesteyting. I randsonene mot boligområdene åpnes det for regulering til boligformål. Disse områdene kan være bedre egnet til bolig enn næring pga. terrengets helning. Overordnede planer og føringer tilsier ikke at det skal utredes alternativer til arealets bruk til næringsvirksomhet, og hovedformålet i planen vil være næring. Konsekvensutredning for tiltaket vil ikke utrede alternativ utnyttelse av området. Det har vært gitt dispensasjon fra krav om parkering i kjeller til nybygg i og rundt planområdet, noe som har medført lavere utnyttelse enn opprinnelig planlagt. Ny reguleringsplan for området må forholde seg til krav fra overordnet myndighet og eventuelle registrerte verdier med særlig eller nasjonal verdi. Overordnede føringer, gjeldende reguleringsplan, planforslag fra 2008, og den seneste utviklingen i området omkring, tilsier at en høy utnyttelsesgrad fortsatt skal legges til grunn. Etablering på området må ha akseptable kostnader. Tidligere utførte geotekniske undersøkelser tilsier at det kan være utfordrende å bygge ut selve myrområdet. Alternative grader av utnytting vil bli vurdert i sammenheng med parkeringsløsninger, mulig plassering av ny trase for Fv. 114 og økonomi for gjennomføring (kost/nytte-prinsippet). Herunder ligger vurderinger av eventuelle tiltak for stabilisering av byggegrunn og hensyn til øvrig teknisk infrastruktur. Utforming av ny Fv.114 må vurderes i samarbeid med Statens Vegvesen, og ses på i sammenheng med veiens interne bruk samt hydrogeologiske og geotekniske forhold. Adkomst og utnyttelse av byggeområdene innenfor planen blir en del av den økonomiske vurderingen av alternativene alternativet I tillegg til de to alternative plasseringene av vei og byggeområder vil 0-alternativet utredes slik at utbygging kan vurderes opp mot dette. Dette alternativet inkluderer en oppdatert trafikkanalyse for området rundt, fra veiene som stenges i boligområdet i nord og vest frem til de kommende bomstasjonene i sydøst. 0-alternativet utredes både for å se hvordan området utvikles uten videre utbygging i planområdet og for å få vurdert behovet for å bygge ny vei mellom Gamle Kongevei og Bjørnstadveien uavhengig av utbyggingen. Behovet for ny fylkesvei utenfor planområdet, vurderes ikke. 4.3 Alternativ A: Lav utnyttelse Alternativ A er en videreføring av utnyttelsen på den allerede utbygde delen av Tune senter 2 i det nye byggeområdet. Her vist med ny fv. 114 plassert i tråd med kommuneplanen. Byggehøyder og tetthet tilsvarende Tune senter 1 gir maks høyde 15,5 m og BYA 60-70% inkludert parkering. En utnyttelse tilsvarende i dag vil i utgangspunktet tilsi at hovedtyngden av parkeringen vil skje på bakkeplan. Alternative parkeringsløsninger må vurderes.

14 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 14 Figur 9: Kartskisse med vei plassert lengst i nordvest. Grunnforholdene under myras torv antas å være dårligst der hvor stripene er tettest. Røde linjer er nedgravde høyspentkabler, blå er anslåtte nye byggeområder med bra og middels bra grunnforhold. 4.4 Alternativ B: Høy utnyttelse Alternativ B har en høyere utnyttelse enn det som er bygget ut i dag. I dette alternativet er veien vist delvis inn på kanten av myra slik at den går langsmed grøntdraget. Denne plassering av veien gjennom planområdet er i tråd med Statens Vegvesens vurdering av veiene i området i Veiens plassering kan medføre at byggeområdene blir større enn i alternativ A. Veiplasseringer som legger til rette for høy utnyttelse vurderes i planprosessen. Byggehøyder og tetthet som gir et mer urbant preg vurderes. Høy utnyttelse vil vanligvis tilsi parkering i kjeller eller parkeringshus, alternativ med bakkeparkering utredes. Figur 10: Kartskisse med vei plassertdelvis på myra. Grunnforholdene under myras torv antas å være dårligst der hvor stripene er tettest. Røde linjer er nedgravde høyspentkabler, blå er anslåtte byggeområder med bra og middels bra grunnforhold.

15 Forslag til planprogram for Tune senter del KONSEKVENSUTREDNING Det vil bli gjennomført en konsekvensutredning som etter plan- og bygningsloven 4-2 skal gi en særskilt beskrivelse og vurdering av planens virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen utføres etter retningslinjer gitt i Forskrift om konsekvensutredninger og blir en del av planmaterialet som skal legges fram for politisk behandling. 5.1 Antatte problemstillinger Det er laget flere utredninger i forbindelse med opprinnelig reguleringsforslag, men en del forhold har endret seg. Med den kjennskap vi i dag har til området, anses de temaer som listet under som vesentlige. Det foreslås at følgende konsekvensutredninger gjennomføres i forbindelse med planarbeidet: Grunnvann, grunnforhold og overvann Myra ligger i et lokalt lavpunkt i nedslagsfeltet for overvann i området, det er høy grunnvannstand og enkelte myrholmer. Det er et lokalt vannskille inne på området. Erfaringsmessig vil en utbygging gi flere harde flater som medfører at overvannet hverken absorberes eller renses på en naturlig måte. Dette kan gi utfordringer for infrastrukturen i perioder med store nedbørsmengder, og kan påvirke myrområdet og tilliggende areal. Det er marin leire i området. I følge geoteknisk rådgiver er det ikke fare for at tiltak i området medfører endret stabilitet utenfor det opprinnelige planområdet for Tune senter (1 og 2). Foreløpige undersøkelser tyder på at endringer i grunnvannstanden i området kan få konsekvenser for stabiliteten for bygninger på nærliggende områder. Myras avgrensninger ligger fast mot alle sider bortsett fra i nordøst. Her er det en form for fordrøyning eller terskel, med utløp til bekken i Grålumdalen. Det er viktig å kartlegge denne terskelen slik at utbyggingen ikke skader denne og grunnvannstanden endres. Multiconsult har utført boreprøver og har funnet noe kvikkleire. Området er ikke angitt som et fareområde i hht oversikt utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Figur 11: Terrengsnitt ved «terskelen» i den sydvestre delen av området sett fra sydøst mot nordvest (ekv. 1 m). Blå strek indikerer antatt grunnvannstand. Videre utredningsbehov og metode Siden det er funnet kvikkleire i planområdet må det utføres vurderinger i hht NVEs retningslinjer og Byggeteknisk forskrift TEK 10. Basert på utførte grunnundersøkelser og topografien i området også utenfor reguleringsområdet (relativt flatt område i stor utstrekning), ansees planområdet å være stabilt i dagens situasjon. Dette vil dokumenteres nærmere i en egen ROS-analyse geoteknikk. For en nærmere vurdering av områdets "byggbarhet" dvs. vurdering av tomteverdi basert på grunnforholdene, skal det utføres grunnundersøkelser. På grunn av vanskelig adkomst i myrområdet bør det gjøres undersøkelser om vinteren og med lett utstyr, og det foreslås seismiske undersøkelser med georadar eller annet.

16 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 16 Konsekvenser av permanent eller midlertidig senkning av grunnvannstand må tas rede på og dokumenteres. Klimaendringer og utbygging kan påvirke mengden overvann. Overvann beregnes og utredes i forhold til de alternative utbyggingsstrategiene i henhold til krav i Vannforvaltningsforskriften, metode i SVV håndbok Kulturminner og kulturmiljøer I forbindelse med planprosessen for Tune senter 1 ble det gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet. På Haraldstadmyra er det funnet en flintdolk, nord for myra er det funnet en kokegrop og noen flintrester fra steinalderen. Kulturminnemyndigheten (fylkeskommunen) har i forbindelse med tidligere reguleringsprosess satt krav om utgraving før evt. frigivelse og utbygging. Hensyn til grunnforhold som påvirkes av endringer i grunnvannstand kompliserer gjennomføring av en eventuell utgraving. Foreløpige geotekniske vurderinger tyder på at det ikke er ønskelig å utføre tiltak som midlertidig eller permanent endrer grunnvannsforholdene. Figur 12: Kartet viser funn av automatisk fredete kulturminner (rødt merke). Kilde: Askeladden Antatte utredningsbehov og metode Mulige løsninger og alternative metoder(georadar/seismikk) for utgraving av kulturminner må utredes. Løsninger må ses i sammenheng med geotekniske forhold og grunnvannstand jfr. beskrevet under avsnitt Landskap Det er tidligere utarbeidet en stedsanalyse for Grålum, hvor Haraldstadmyra beskrives som et landskapspunkt. Sammen med Greåkerdalen danner myra en landskapslinje. Planområdet har en slak skålform og tiltak området kan bli synlig fra områdene rundt og påvirke siktlinjene. Antatte utredningsbehov og metode Plassering, tetthet og høyder på byggetiltak utredes i forhold til tilgrensende områder og tiltakenes fjernvirkning.

17 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 17 Det utarbeides en analyse som ser på landskapet som en sammenheng av steder og synlighetsanalyse. Analyse av grøntstrukturen, lokale ubebygde arealer, i forhold til landskapselement, friluftsog rekreasjonsareal gjøres i forbindelse med vurdering av Grøntstruktur, pkt Biologisk mangfold Figur.13: Viser Haraldstadmyra. Det er gjennomført registrering av naturtypelokaliteter innenfor planområdet (DN-håndbok 13), høsten Deler av planområdet ble i 1992 registrert som yngleområde for spurvehauk med verdikode B. Antatte utredningsbehov Tiltakets påvirkning på naturverdiene utredes i forhold til de ulike utbyggingsalternativene samt muligheten for å bevare noe av den eksisterende vegetasjonen med tilhørende dyreliv. Metode Funn fra feltarbeid benyttes til å vurdere alternativene i henhold til «Statens vegvesens håndbok 140» med verdisetting etter DN-håndbok Grønnstruktur og sykkelveier Figur 14: Kart som viser hovedveinett for sykkel forbi planområdet. Kilde: Rapport for hovedvegnett for sykkel, Statens vegvesen 2008, vedtatt av Sarpsborg bystyre

18 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 18 Området er ikke i bruk til tur eller rekreasjon i dag. Hovedsykkelveien fra Sarpsborg til Kalnes går langs Bjørnstadveien, og det er gang-/sykkelvei langs dagens fv. 114 forbi planområdet. Det er gang og sykkelvei langs Grålumveien, med etablert undergang sør i planområdet. Det er ønskelig at flere kan benytte sykkel til transport i tillegg til rekreasjon. Transportsykling inkluderes i trafikkanalysen og utredes sammen med trafikkforhold. Antatte utredningsbehov Gang-/sykkelveinettet i og forbi planområdet utredes i forhold til planlagt utbygging, inkludert tilknytning til ny intern grøntstruktur og grønne områder. Sykkelveinettet vurderes både for transportsykling og for rekreasjon. Analyse av grøntstrukturen, lokale ubebygde arealer, i forhold til landskapselement, friluftsog rekreasjonsareal i tilknytning til planområdet Trafikkforhold Grålum-området er i dag et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Sarpsborg kommune, med E6, Fv. 118 og Fv Planområdet har i dag kjøreadkomst fra Bjørnstadveien og Gamle Kongevei og sykkeladkomst fra Grålumveien. Antatte utredningsbehov Det bør lages en oppdatert trafikkanalyse for adkomstveiene til planområdet basert på dagens trafikktellinger, planlagte bomstasjoner og ny beregnet trafikk til sykehuset på Kalnes og de nye boligområdene i øst. Av aktuelle utredningstemaer i trafikkanalysen nevnes: - Utrede den samlede trafikkgenereringen for valgt utbyggingsstrategi opp mot dagens trafikk til og fra planområdet. - Beskrive endringer i trafikksituasjonen på det overordnede vegnettet, dagens fv. 114, fv. 118, E6 osv. som følge av utbyggingen. - Beskrive tiltakets betydning for beboere og næringslivet i området, både i anleggssituasjonen og i en permanent situasjon. Dette må vurderes spesielt med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling/kapasitet. Tiltakets virkning for skoletrafikk og for fotgjengere/syklister skal beskrives. - Vurdere tiltaket i forhold til kollektivtrafikktilbud. Avstand og tilbud skal dokumenteres. - Vurdere tiltaket i forhold til transportsyklisten. - Vurdering av parkeringsstrategi for planområdet. Adkomst til planområdet vurderes i forhold til nytt trafikkmønster utenfor planområdet og nye tiltak i planområdet. Konsekvensutredningen skal inneholde forslag til avbøtende tiltak på eksisterende vegnett for eventuelt å øke trafikksikkerhet og lette trafikkavviklingen. Utredningsmetode: Beregningene gjennomføres med utgangspunkt i Statens vegvesens genereringsfaktorer for ulike typer virksomhet, jfr. Statens vegvesens håndbok 146 «Trafikkberegninger». Grunnlaget for dagens trafikk på vegnettet hentes fra oversikt over trafikktall fra Statens vegvesen og Sarpsborg kommune. Eventuelle opplysninger som grunnlag for å vurdere reisemiddelfordeling, retningsfordeling osv. hentes fra forutsetninger om tiltaket og hvilken type virksomheter og utbygging som planlegges.

19 Forslag til planprogram for Tune senter del Metode Utredningsmetode Hensikten med konsekvensutredninger er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utbygging i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak vil legges til grunn for innholdet i planforslaget. Konsekvensutredningen vil ha to hovedtrinn for hvert fagtema som utredes: Beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de ulike tema De enkelte utredingstemaene vil bli belyst som beskrevet i del 5.1. Fremgangsmåte: Det skal gis en nærmere redegjørelse for datagrunnlag, metodikk og utfordringer ved innsamling og bruk av dataene og metodene. Samlet virkning: Det skal gis en sammenstilling av planens virkning på samfunn og miljø. Avbøtende tiltak: Det skal redegjøres for hvilke avbøtende tiltak som iverksettes for å unngå negative hendelser. Ytterligere utredningsbehov: Det skal gis en nærmere vurdering av ytterligere utredningsbehov både før og etter gjennomføring av tiltaket. Anbefalt løsning: Forslagstiller skal i konsekvensutredningen anbefale valg av løsning for det videre planarbeidet Fremstillingsmetode Konsekvenser i de ulike alternativene vil sammenstilles og vurderes temavis og angis samlet i tekst, tabeller og på kart. 5.3 Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Samtlige temaer som konsekvensutredes vil bli inkludert i planbeskrivelsen. Følgende temaer vurderes å være relevante planfaglige temaer, men anses ikke å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Temaene belyses derfor kun i planbeskrivelsen: Stedsutvikling Estetikk og byggeskikk Barn og unges interesser Universell utforming Økonomiske konsekvenser for det offentlige Høyspentanlegg Støy Juridiske forhold Teknisk infrastruktur, inkludert fjernvarme, renovasjon, vann- og avløp Risiko og sårbarhet Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som etter plan- og bygningsloven 4-3 skal identifisere uønskede hendelser og vurdere sannsynlighet og

20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 20 konsekvens av mulige hendelser. Forebyggende tiltak skal beskrives. Analysen utarbeides etter veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010). Det er utarbeidet egne sjekklister for dette arbeidet. Følgende temaer blir utdypet i vedlegg til ROS-analysen: Grunnforhold (del av KU) Grunnvann og overvann (del av KU) Høyspent Infrastruktur, VA Trafikk (del av KU) Biologisk mangfold (del av KU) Støy Juridiske og økonomiske forhold Planforslaget fra 2008 krevde en større omfordeling av eiendommene i området. Urbant jordskifte bør vurderes dersom dette også blir resultatet av et nytt planforslag. Ettersom detaljplanen utarbeides av kommunen bør kostnadene knyttet til de ulike utbyggingsalternativene utredes som økonomiske konsekvenser for kommunen.

21 Forslag til planprogram for Tune senter del VIDERE PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 6.1 Lovgrunnlag Utforming av detaljplan, medvirkning og politisk behandling skal skje i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 4, 5 og 12, og bestemmelser gitt i Forskrift om konsekvensutredning Prosess Utarbeidelse av planprogram er det første formelle ledd i arbeidet med reguleringsplanen og redegjør for formål, planprosess, medvirkning og utredningsbehov. Utkast til planprogram blir først oversendt til kommunen for gjennomsyn. Eventuelle endringer blir deretter foretatt før planprogrammet legges ut til offentlig høring der alle kan gi merknader. Etter høringsfristen vil tiltakshaver og Sarpsborg kommune sammen gå gjennom innkomne merknader og gi kommentarer før planprogrammet endelig vedtas av kommunestyret Offentlig informasjon og medvirkning Forslagsstiller legger opp til medvirkning og åpen planprosess. Offentlig ettersyn av planprogrammet gir mulighet til å påvirke hvilke tema som skal utredes i planarbeidet. Det legges opp til dialog med berørte foreninger, grunneiere, og naboer. Berørte parter vil bli invitert til åpnet informasjonsmøte om planarbeidet, behov for ytterligere informasjon og offentlige møter vil bli vurdert fortløpende i planprosessen 6.2 Framdrift I tabellen under vises antatt framdrift i planarbeidet. En forutsetning for planen er at det ikke fremkommer vesentlige endringer i planens utforming eller innhold i forbindelse med offentlig høring. Ettersom utarbeidelsen av planer er dynamiske prosesser som involverer en lang rekke parter inkludert politiske utvalg, vil framdriftsplanen ofte måtte justeres etter hvert som arbeidet skrider frem. Aktivitet/Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov 2015 Ansvar År Planprogram Varsel om planoppstart og X AV høring av planprogram Planprogram til offentlig X X SK ettersyn (6 uker) Gjennomgang av X X AV merknader Politisk vedtak av X SK planprogram Planforslag med KU Utarbeidelse av planforslag X X X X AV med KU Innsendelse av planforslag Jan AV til planmyndigheten Saksforberedelse og første Feb SK gangsvedtak Offentlig ettersyn (6 uker) Mar SK Apr Ferdigstillelse av Mai AV planforslag til sluttb. Administrativ/politisk Jun SK sluttbehandling Endelig planvedtak Aug SK AV=, plankonsulent, SK=Sarpsborg kommune, planmyndighet

22 Forslag til planprogram for Tune senter del KUNNSKAPSKILDER AVAS Kart [Online]. Sarpsborg kommune Seksjon byutvikling: Planbeskrivelse til reguleringsplan for Tune senter, revidert DIRNAT.NO Naturbase [Online]. Available: : MILJØVERNDEPARTEMENTET Barn og planlegging [Online]. Available: MILJØVERNDEPARTEMENTET FOR nr 1446: Forskrift om rammer for vannforvaltningen [Online]. Available: MILJØVERNDEPARTEMENTET Plan -og bygningsloven [Online]. Available: html#1-1. MILJØVERNDEPARTEMENTET Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 [Online]. Available: Sarpsborg kommune: Kommuneplan , vedtatt Statens Vegvesen i samarbeid med Sarpsborg kommune: Hovedvegnett for sykkel I Sarpsborg, rapport Statens Vegvesen: Bypakke Nedre Glomma -Forslag til bompengefinansiering -Forslag til porteføljestyring Sarpsborg kommune Seksjon byutvikling: Stedsanalyse Grålum, underlagsmateriale og plattform for fremtidig planlegging Østfold fylkeskommune: Fylkesplan for Østfold, Østfold mot Available:

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram 7. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 5 2.1 Nasjonale føringer:...

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Fagerlund næringsområde

Fagerlund næringsområde Fagerlund næringsområde Planprogram Forslagsstiller: Søndre Land kommune, Arealforvaltning 1 Bakgrunn 3 2 Prosess og medvirkning 3 2.1 Plan og utredningskrav 3 4 2.2 Medvirkning 4 3 Beskrivelse av dagens

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID:

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: Elverum kommune Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: 2017005 28.06.17 Side 1 av 8 1. Bakgrunn og hensikt: Elverum Tomteselskap AS har engasjert

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR GRYTÅGA SETTEFISKANLEGG OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF:

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram DETALJREGULERING FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GBNR 116/2, SØRE ÅSEN, I TUNHOVD PLANID 2017015 NORE OG UVDAL KOMMUNE 31. OKTOBER 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM D5 INVEST AS DETALJREGULERING FOR D5, SOLA KOMMUNE - PLAN 0519 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 31.07.2012 Reguleringsplan 0519: D5. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 2015 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum Foto: Gunnar Nygård Nord-Odal kommune 20.02.2015 1. Formål med planarbeidet Nord-Odal kommune har de siste 4 årene arbeidet med sentrumsprosjekt Sand sentrum.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer