Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo"

Transkript

1 Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo Frokostseminar 24. september 2015 Harald Willumsen, Bettina Banoun, Egil Stefan Eilertsen og Marius Sollund

2 01 Grunnleggende utgangspunkt

3 01 Grunnleggende utgangspunkt Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juli 1975 nr. 29 En kommunal skatt Objektskatt Skatt på faste eiendommer ikke virksomheten Subjekt for eiendomsskatten Eier Leietaker/fester Kommunen har legalpant i eiendommen for inndrivelse av eiendomsskatten 3

4 01 Grunnleggende utgangspunkt Utskrivningsalternativer Eiendomsskatteloven 3 Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten a) faste eigedomar i heile kommunen, eller b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller 4

5 01 Grunnleggende utgangspunkt Utskrivningsalternativer forts. Eiendomsskatteloven 3 Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten e) eigedom både under bokstav b og c, eller f) eigedom både under bokstav b og d, eller g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. 5

6 6

7 01 Grunnleggende utgangspunkt Hvilke eiendommer? Eiendomsskatteloven 4 andre ledd Bygninger og tomter "Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og likeeins verk og bruk. "verk og bruk" fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader 7

8 01 Grunnleggende utgangspunkt Kommunestyrets kompetanse Innføre eiendomsskatt Velge utskrivningsalternativ Fastsette satser: Minimum 2 promille, maksimum 7 promille Maksimal opptrapping ved innføring av eiendomsskatt i kommunen: 2 promille per år Kan bruke ulike satser på ulike kategorier av eiendom 8 Vedta sjablonger, bunnfradrag m.m. Fastsatt i kommunale vedtekter

9 02 Taksering og utskriving av skatt

10 02 Taksering og utskriving av skatt Taksering Eier skal varsles Kommunen skal stå for taksering av eiendommene To systemer: Oppnevning av takstnemnd, eller Oppnevning av sakkyndig nemnd som fastsetter takst på grunnlag av utredninger fra ansatt eller innleid taksator Unntak: vannkraftanlegg og bolig taksert etter ligningsverdi Alminnelig taksering tidligst hvert 10. år Kontorjustering (+ 10 pst. per år etter år 10) 10

11 02 Taksering og utskriving av skatt Utskriving (takstvedtak) Krav til begrunnelse Utskrivingen trenger ingen begrunnelse Inneholder grunnlaget (kvm, sats, faktortall) Takstvedtaket trenger "stutt grunngjeving" 11 Skattelister Ligger offentlig tilgjengelig i 3 uker Frist for utskriving: Ordinær utskriving: 1. mars Første utskriving med bunnfradrag: 1. april Innføring av eiendomsskatt i kommunen: 1. juli

12 02 Taksering og utskriving av skatt Eiers/skattyters medvirkning Plikt til å gi opplysninger om eiendommen Plikt til å gi adgang til eiendommen Manglende medvirkning: Kommunen kan ilegge forsinkelsesavgift for manglende medvirkning Forsinkelse under 1 måned: 0,5 promille av skattegrunnlaget Forsinkelse over 1 måned: 1 promille av skattegrunnlaget 200 kroner < Forsinkelsesavgiften < kroner Kommunen gis retteadgang i skattyters disfavør i 3 år Negativt for utfallet av domstolsprøving av vedtaket 12

13 02 Verdsettelsen Verdsettelsesnormen Eiendomsskatteloven 8 A-2 Verdet av eigedomen skal stjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. 13

14 02 Verdsettelsen Objektivisert verdi Objektivisert verdi, ikke transaksjonsverdien Rt s. 157 ("Sydvaranger AS") Ikke den aktuelle eiers interesse i eiendommen Rt s. 192 ("Statnett SF") Rt s. 333 ("Tydal") " en tenkt pris som fremkommer når en ser bort fra særlige forhold knyttet til den enkelte eiers utnytting av eiendommen." 14

15 02 Verdsettelsen Næringseiendom (ikke verk og bruk) Verdsettelsesmetode for bygninger: neddiskontering av objektiviserte fremtidige netto leieinntekter "i samsvar med allmenne verdsettelsesprinsipper ved taksering av næringseiendom" Adgang til å benytte sjablonger for leieverdier Gjennomsnittstall/Prisstatistikk Individuell vurdering av den enkelte eiendom; Beliggenhet (sonefaktor) Standard (indre og ytre faktor) Ikke bunnfradrag men reduksjonsfaktor 15

16 02 Verdsettelsen Verk og bruk Normalt ingen leieverdi for denne typen bygg Substansverdi Unntak: I Oslo: Gjenanskaffelseskost, med fradrag for slit, elde og utidsmessighet Avkastningsverdi, dersom anlegget ikke kan forrente substansverdien Rentabilitetsberegning (neddiskontert verdi av fremtidig kontantstrøm) Justert for forhold knyttet til eier Kraftnett og telenett 16

17 02 Verdsettelsen Verk og bruk Forslag til lovendring Høringsnotat fra Finansdepartementet, 18. juni Fjerne arbeidsmaskiner fra eiendomsskattegrunnlaget for "verk og bruk" Formål: To alternative forslag: 1. Fritar produksjonsutstyr og installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder "verk og bruk" som eget utskrivningsalternativ 2. Fjerne "verk og bruk" som egen kategori i eiendomsskatten Større forutsigbarhet Lettelser i eiendomsskatten for "verk og bruk" Betydelig inntektsbortfall for vertskommunene Tele- og kraftnett bortfaller som skattegrunnlag

18 02 Verdsettelsen Bolig Verdsettelse for formuesskatt Skatteloven 4-10: Kvm-sats fastsatt av SKD x boligens areal x Faktortall Faktortall Primærbolig 0,25/sekundærbolig 0,7 Maksimalverdi 30 pst. av dokumentert omsetningsverdi for primærbolig og hytte 84 pst. av dokumentert omsetningsverdi for annen bolig (sekundærbolig) 18

19 02 Verdsettelsen Bolig Verdsettelse for eiendomsskatt Eiendomsskatteloven 8 C-1 Kvm-sats fastsatt av SKD x boligens areal (Reversering av ligningsmessig faktortall: X/0,25 eller X/0,7) Multiplisert med 0,8 for "bustader" Eiendom lignet etter maksimalverdi Primærbolig: (Dokumentert omsetningsverdi x 0,3) x 2,67 Sekundærbolig (Dokumentert omsetningsverdi x 0,84) x 1,33 19 Bunnfradrag kan anvendes

20 03 Klage og rettslig prøving

21 03 Klage og rettslig prøving Klage på utskrivning Verdi fastsatt ved takst Klagen kan omfatte: Feil faktum Feil rettsanvendelse Saksbehandlingsfeil Klage over takstens nivå Nytt takstforslag fra ny taksator (eller overtakstnemnd) I praksis: Takstnemnda/særskilt nemnd vurderer å rette ved eget tiltak, eller fastholde vedtaket og oversende saken til overtakstnemnda/ klagenemnda Vedtak fra overtakstnemnda/klagenemnda 21

22 03 Klage og rettslig prøving Klage på utskrivning Verdi fastsatt etter formuesverdien Tosporet system: Klage over ligningsverdien sendes til skattekontoret Frist: klagefristen for ordinær ligning Klage over "konvertering" til eiendomsskattegrunnlag sendes til eiendomsskattekontoret (klagenemnda) Frist: 6 uker, regnet fra seneste tidspunkt av utlegg av skattelister og utsendelse av utskrivningen 22

23 03 Klage og rettslig prøving Krav til saksbehandlingen Vedtaket skal begrunnes "stutt grunngjeving" Finansdepartementets uttalelse (Utv ): "Departementet antar at en eiendomsskatteyter etter forespørsel også har krav på opplysninger om hvilke takseringsprinsipper som er benyttet og som ligger til grunn for taksten" Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Kontradiksjon og åpenhet om grunnlaget for taksten Finansdepartementets uttalelse (Utv ): "Etter departementets oppfatning bør det være mest mulig åpenhet rundt grunnlaget for eiendomsskattetakstene." 23

24 03 Klage og rettslig prøving Rettslig prøving av takstvedtak Begrenset prøvingsrett RT fritt skjønn Grunnlag for opphevelse av takstvedtak Feil faktum Feil rettsanvendelse Saksbehandlingsfeil Vilkårlighet myndighetsmisbruk mv. Mangelfull begrunnelse 24 Oppheving av overtakstnemndas/klagenemndas vedtak medfører fornyet behandling i samme nemnd

25 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig

26 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Høyt bunnfradrag Utskrivingsalternativ a: "faste eigedomar i heile kommunen" Anvende boligens formuesverdi med påslag ved verdsettelse av bolig, jf. eiendomsskatteloven 8 C-1 Bunnfradrag: Foreslått NOK 4 mill. for bolig Ved flere boenheter, skissert et forslag om at formuesverdien fordeles forholdsmessig på boenhetene basert på areal 26

27 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Skattesats Lav sats: 2 promille i promille fra 2017 SVs alternative forslag: 5 promille fra promille fra 2017 I strid med opptrappingsregelen 27

28 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Tvistepunktene Etter forslaget vil kun 1 av 5 boliger rammes ( boliger). Skatteproveny: 300 mill. Normalt har bunnfradrag vært beskjedne (ca kr) og ikke gitt opphav til store stridigheter. Når store bunnfradrag innføres for å verne et flertall av velgermassen og et flertall av boligene, kan dette stilles i et annet lys. 28

29 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Tvistepunktene To spørsmål: 1. Kan bunnfradrag benyttes til å unnta 78% av boligene? 2. Må det gis fullt bunnfradrag også på utleieenheter? 29

30 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Kan 78% skjermes? Eiendomsskatten er en objektskatt hvor eiendommens bruttoverdi skattlegges, ikke skatteevne. Lokal skatt. Kommunens beskatningsmyndighet begrenset av eiendomsskatteloven Sett i sammenheng med servicenivå i kommunen og kommunale tjenester. 30

31 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Kan 78% skjermes? En kommune står ikke fritt til å bestemme hvilke eiendommer som skal omfattes. Tidligere bare i bymessige strøk. Opphav til en rekke rettssaker Loven utvidet i 2007 til å omfatte hytter. Offentliges tjenester også til hytteeiere. Nå kan eiendomsskatten utskrives på eiendommer i hele kommunene. Kommunene kan fortsatt velge å begrense eiendomsskatten til å gjelde i strøk som er utbygd på byvis. Men kommunen kan ikke bestemme bare i hytteområder eller bare på Frogner, Ullern og Holmenkollen. 31

32 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Kan 78% skjermes? Finansdepartementet i brev til Skedsmo kommune 13. november 2003 : "At det i enkelte tilfeller vil være takstverdier som er lavere enn bunnfradraget, med den følge at eiendommer fritas for beskatning, vil ikke være tilstrekkelig til å fjerne fradragets generelle karakter av å være et bunnfradrag. En ordning som beskrevet i deres brev, som i praksis fører til et generelt fritak for alle boligeiendommer som omfattes av skatteutskrivningen, vil derimot innebære at fradraget mister karakteren av å være et bunnfradrag, og i stedet blir likt med en fritaksbestemmelse for boligeiendommer. Dette må anses lovstridig." 32

33 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Kan 78% skjermes? NOU 1996:20 Zimmer-utvalget. Utvalget skriver: "Det er ingen grense for hvor stort bunnfradraget kan være. Bunnfradraget bør imidlertid neppe være så stort at det gjør eiendomsskatten illusorisk for bolig- og fritidseiendommer, og slik at det i praksis bare skrives ut eiendomsskatt på næringseiendommer og ubebygget grunn." KS-veileder: 50% grense AP-forslag tvilsomt. Vil antakelig bli prøvd rettslig og kan bli tilsidesatt. 33

34 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Må det gis fullt bunnfradrag pr. enhet? Gjensidige forsikring: 17% har utleiedel. Ved flere boenheter, har AP skissert et forslag om at formuesverdien fordeles forholdsmessig på boenhetene basert på areal. Selvstendig boenhet: ofte krav til egen inngang, kjøkken mv. 34

35 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Må det gis fullt bunnfradrag pr. enhet? I 2014 fikk kommunene adgang til å benytte formuesgrunnlagene for eiendomsskatt. Som en viktig forutsetning for dette fremhevet lovgiver at formuesgrunnlagene i størst mulig grad skulle benyttes uten justeringer. Fremgår at det ikke skulle brukes differensierte reduksjonsfaktorer for primærbolig og utleiebolig. Dersom en kommune velger å benytte formuesgrunnlagene for eiendomsskatt, kan kommunen selv lage egne "hjemmesnekrede" tilpasninger for beskatningen? 35

36 04 Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt på bolig Må det gis fullt bunnfradrag pr. enhet? Bunnfradrag er regulert i esktl 11 (2): "Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd." Det fremgår av forarbeidene at bunnfradrag gis i form av et fast beløp per selvstendig boenhet. Praksis i kommunene at enebolig med to selvstendige boenheter får to bunnfradrag. 36

37 Ta kontakt med Bettina Banoun Partner T: M: Harald Willumsen Partner T: M: Egil Stefan Eilertsen Senior advokat T: M: Marius Sollund Fast advokat T: M:

38

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2

NHO. Eiendomsskatt. Rimelig og forutsigbar. Delrapport 2 NHO Eiendomsskatt Rimelig og forutsigbar Delrapport 2 April 2014 Eiendomsskatt 1. Innledning og sammendrag 2. En rimelig og forutsigbar eiendomsskatt 2.1. Begrunnelse for eiendomsskatt 2.2. Eiendomsskatten

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: NB NB Mehamn hotell MIDDAGSTALLERKEN. Møtet fortsetter på samfunnshuset. Møtedato: NB 19.12.2008 Tid: 1130 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Informasjonsmøte om eiendomsskatt

Informasjonsmøte om eiendomsskatt Informasjonsmøte om eiendomsskatt onsdag 19. august 2015 Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen Pirsenteret: 65 000 kvm kontorer som huser høyteknologibedrifter og handelshøyskolen BI. Historien om

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Møteinnkalling 136/15 15/1267 PROFILERING AV KOMMUNEN OG NÆRINGSLIVET I NÆRING MIDT NORGE

Møteinnkalling 136/15 15/1267 PROFILERING AV KOMMUNEN OG NÆRINGSLIVET I NÆRING MIDT NORGE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 15.09.2015 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr:

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: VERDIBEGREPER OG TAKSERINGSPRINSIPPER I EIENDOMSSKATTEN Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Til: KSE Arkivnummer: Saksnr: EIENDOMSSKATT PÅ GÅRDSBRUK 1. Innledning KSEs sekretariat har i senere tid fått en rekke spørsmål vedrørende eiendomsskatt på gårdsbruk.

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Innst. O. nr. 95. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:50 (2006-2007)

Innst. O. nr. 95. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:50 (2006-2007) Innst. O. nr. 95 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:50 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantlovforslag Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter og Per-

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Prinsipper for taksering av eiendommer

Prinsipper for taksering av eiendommer SØR-VARANGER KOMMUNE Prinsipper for taksering av eiendommer Vedtatt av Sakkyndig nemnd 01.10.2014 Med endringer vedtatt 15.10.2014 og 17.12.2014 Dokumentet er utarbeidet av eiendomsskattekontoret i samarbeid

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo?

Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Notat 6: 2014 Stein Stugu Eiendomsskatt i Oslo? Innhold: 1 HOVEDKONKLUSJON... 3 2 HVORFOR EIENDOMSSKATT?... 4 3 LOVGRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT... 5 3.1 TAKSTGRUNNLAGET... 5 4 BRUK AV EIENDOMSSKATT I NORGE...

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer