April Veileder om bunnfradrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "April 2012. Veileder om bunnfradrag"

Transkript

1 1 April 2012 Veileder om bunnfradrag

2 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/advokat Tove Lene Mannes Innhold 1. Bunnfradrag gjeldende rett Vedtak om bunnfradrag Bunnfradragets størrelse Hvilke skatteobjekter skal ha bunnfradrag? Boliger og fritidseiendommer Næringseiendommer og tomtegrunn Kombinerte bygninger Utleieboliger Nedre grense for hva som kvalifiserer som boenhet - utarbeidelse av retningslinjer Eiendommer med flere bygninger med selvstendige boenheter Administrative forhold Skattesatser Særregel om opptrapping av skattesatser Eiendomsskattesatsen kan ikke økes samme året som bunnfradrag bortfaller Utskrivingsfristen ved innføring av bunnfradrag Klageadgang Eksempel på regler for tilordning av bunnfradrag Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus... 11

3 3 Leiligheter Bofellesskap/studentboliger Fritidsbolig Koie, seterhus mv Kombinerte bygninger Utleieboliger Avgrensning av hva som utgjør en selvstendig boenhet som tilkommer bunnfradrag Klage... 12

4 4 1. Bunnfradrag gjeldende rett Med bunnfradrag menes at det gjøres ett fradrag i eiendomsskattetaksten før utregning av eiendomsskatt. Adgangen til å benytte bunnfradrag kom inn i eiendomsskatteloven 11 annet ledd ved lov av 5. februar 1993 nr 28. Eiendomsskatteloven 11 annet ledd har følgende ordlyd: Kommunestyret kan fastsetje botnfradrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd. Bunnfradrag er forbeholdt eiendommer som brukes til bolig og fritidseiendom (i denne veilederen bruker vi som regel fellesbetegnelsen boligeiendommer for begge gruppene). I lovforarbeidene Ot. prp. nr 12 ( ) s. 4 heter det følgende om formålet bak bestemmelsen om bunnfradrag: Departementet finner at de foreslåtte endringene vil gi kommunene større muligheter for å foreta mer individuelle tilpasninger av eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendommer til forholdene i de enkelte kommunene. Gjennom endringene oppnås et mer fleksibelt system for utskriving av eiendomsskatt i kommunene, hvor blant annet ønsker om særskilte fordelingsprofiler bedre kan ivaretas. Bunnfradraget bidrar til å dempe skattetrykket på boligeiendommen, og gir eiendomsskatten visse fordelingsvirkninger ved at eiendomsskatten blir forholdsmessig høyere for boligeiendommer med høy verdi enn boligeiendommer med lavere verdi. Reglene om bunnfradrag må således ses i sammenheng med eiendomsskatteloven 7 bokstav c som innebærer at eiendom som vert nytta til husvære kan fritas for eiendomsskatt i opptil 20 år fra bygningen ble ferdig, samt eiendomsskatteloven 12 bokstav a som åpner for at det fastsettes en egen skattesats for bolig- og fritidseiendommer. 2. Vedtak om bunnfradrag Etter eiendomsskatteloven 11 annet ledd er det kommunestyret som avgjør om det skal benyttes bunnfradrag ved utskriving av eiendomsskatt. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Av eiendomsskatteloven 10 følger at kommunestyret under budsjettbehandlingen skal treffe vedtak om kva satsar og reglar som skal benyttes for det kommende skatteåret. Det følger av dette at vedtak om bunnfradrag mv. må fastsettes innen de fristene som gjelder for budsjettbehandlingen etter kommuneloven av Av kommuneloven følger at budsjettet skal vedtas før budsjettåret begynner, men kommunestyret har adgang til å foreta endringer i budsjettet i løpet av budsjettåret.

5 5 Det vil som hovedregel være uproblematisk å fatte vedtak om bunnfradrag i forbindelse med budsjettet. Noen ganger kan imidlertid kommunestyret ønske å la denne avgjørelsen utstå til et senere tidspunkt. Dette vil kunne være tilfelle det året kommunen gjennomfører alminnelig taksering. Kommunestyret kan da ha ønske om å vente med å fastsette bunnfradraget til takstnivået er kjent. Under henvisning til den adgangen kommunestyret har til å vedta endringer i budsjettet, har Finansdepartementet i et brev til en kommune av uttalt at det ikke strider mot eiendomsskatteloven 10 å innføre eiendomsskatt eller endre satsene gjennom en budsjettendring som foretas i skattåret. Når kommunestyret har adgang til å endre skattesatsene må det også kunne vedta bunnfradrag i løpet av skatteåret. På bakgrunn av Finansdepartementets uttalelse må det derfor kunne legges til grunn at kommunestyret i løpet av budsjettåret men før fristen for utskriving av eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven 14 kan innføre bunnfradrag. Hvorvidt det skal benyttes bunnfradrag eller ikke avgjøres for ett skatteår om gangen. Bunnfradrag må ikke forveksles med såkalt reduksjonsfaktor. Med bruk av reduksjonsfaktor siktes det til at eiendomsskattetakstene settes til en bestemt brøk av eiendommenes omsetningsverdi. Finansdepartementet har i et brev av uttalt at det antar at reduksjonsfaktoren inngår som en del av taksten eller takstgrunnlaget. Dette innebærer at kommuner som har tatt i bruk reduksjonsfaktor trolig ikke vil kunne fjerne denne før ved neste alminnelige taksering. 3. Bunnfradragets størrelse Bunnfradraget skal være et fast kronebeløp. I en uttalelse av skriver finansministeren: Det framgår ikke uttrykkelig av loven om bunnfradraget skal settes til et fast beløp eller om det alternativt kan settes til en prosentsats av boligenhetens verdi. Imidlertid vil en lovtekst om et standardfradrag per eiendom normalt måtte oppfattes som et likt fradrag per eiendom. Departementet har også tidligere uttalt at fradraget skal utgjøre et fast beløp som fradras i taksten. Kronebeløpet skal være det samme for bolig- og fritidseiendommer. Det er ikke fastsatt noen nedre eller øvre beløpsgrense for størrelsen på bunnfradraget. Dersom bunnfradraget er høyere enn eiendomsskattetaksten skal beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt settes lik null. Dette medfører at det ikke blir skrevet ut eiendomsskatt. Finansdepartementet har imidlertid i et brev av uttalt at bunnfradraget ikke kan settes så høyt at det reelt sett fører til at boligeiendommer blir fritatt. Fra brevet refereres følgende: En ordning som beskrevet i deres brev, som i praksis fører til et generelt fritak for alle boligeiendommer som omfattes av skatteutskrivningen, vil derimot innebære at fradraget mister karakteren av å være et bunnfradrag, og i stedet blir likt med en fritaksbestemmelse for boligeiendommer. Dette må anses lovstridig. Etter 3 skal eiendomsskatt skrives ut på alle eiendommer innenfor et avgrenset område på bakgrunn av en totalvurdering av dette områdets karakter. Det kan ikke gjøres unntak for enkelteiendommer eller spesifikke typer av eiendommer etter denne bestemmelsen. I 7 er kommunestyret gitt hjemmel til å frita enkelte eiendommer for eiendomsskatt. Boliger kan bare fritas for eiendomsskatt etter bokstav c. Bestemmelsen åpner ikke for et generelt fritak, men begrenser det slik at det bare kan gjelde de første 20 årene etter ferdigstillelsen av boligen. En tolkning av 11

6 6 annet ledd som innebærer at bestemmelsen kan brukes som fritakshjemmel ville innebære at 20 års-grensen i 7 bokstav c mistet mye av sin betydning. Bunnfradragets størrelse varierer mye fra kommune til kommune, og i 2010 lå snittet på kr Hvilke skatteobjekter skal ha bunnfradrag? Bruken av bunnfradrag er knyttet til selvstendige boenheter. Dette innebærer at kommunen må ta stilling til hva som utgjør en selvstendig boenhet. 4.1 Boliger og fritidseiendommer Bakgrunnen for at bruken av bunnfradrag er knyttet til boenheter er for å oppnå likebehandling mellom ulike bolig- og eierformer. Bunnfradrag skal følgelig tildeles boenheter uavhengig av om det dreier seg eneboliger, tomannsboliger eller leiligheter i borettslag, boligsameier eller eierseksjonssameier. Det fremgår av lovforarbeidene til bestemmelsen om bunnfradrag, Ot. prp. nr. 12 ( ) at dersom kommunen velger å innføre bunnfradrag, skal det fastsettes bunnfradrag også i takstverdien til fritidseiendommer. Bakgrunnen for dette var at Finansdepartementet anså det for å innebære administrative problemer å skille ut fritidseiendommer fra boliger. Boliger og fritidsboliger skal tilordnes bunnfradrag selv om disse ikke er i bruk. 4.2 Næringseiendommer og tomtegrunn Rene næringseiendommer og tomtegrunn skal ikke tilordnes bunnfradrag. 4.3 Kombinerte bygninger Enkelte bygninger består av en næringsdel og en boligdel. Det fremgår av lovforarbeidene at kombinerte nærings- og boligeiendommer skal gis et bunnfradrag for boenheten(e), se odelstingsproposisjonen s. 6. I Eiendomsskatt kommentarutgave, Einar Harboe, s. 103 inntas motsatt standpunkt. På bakgrunn av de klare uttalelsene i lovforarbeidene kan det imidlertid ikke anses tvilsomt at boligenheter i kombinerte bygg skal tilordnes bunnfradrag. 4.4 Utleieboliger Det fremgår av lovforarbeidene at det skal gis bunnfradrag uavhengig av hvem som har eiendomsretten til boligenheten. Det må derfor gis et bunnfradrag for hver boenhet også for utleieeiendommer. På denne bakgrunn er det klart at boliger og fritidseiendommer som er utleid også skal tilordnes bunnfradrag. På bakgrunn av reservasjonen i ordlyden i 1 Snitt for 74 kommuner KOSTRA-statistikken 2010.

7 7 eiendomsskatteloven 11 annet ledd for boenheter som vert nytta i næringsverksemd, kan det imidlertid spørres om dette også gjelder boliger som leies ut på kommersiell basis som for eksempel hybelhus. Ordlyden trekker klart i retning av at slike eiendommer ikke skal tildeles bunnfradrag, mens formuleringen i lovforarbeidene gir støtte til at det ikke har vært tilsiktet å holde denne typen eiendom utenfor ordningen. Det synes ikke uten videre rimelig å holde kommersielle utleieleiligheter utenfor ordningen med bunnfradrag. Dette vil føre til at utleier kalkulerer eiendomsskatten inn i husleien, med høyere boligutgifter for leietakerne som følge. Etter mitt syn er det på denne bakgrunn mest nærliggende å forstå bestemmelsen slik at kommersielle utleieleiligheter også skal tilordnes bunnfradrag. Se imidlertid motsatt standpunkt, Einar Harboe, Eiendomsskatt kommentarutgave s Nedre grense for hva som kvalifiserer som boenhet - utarbeidelse av retningslinjer Det kan oppstå tvil med hensyn til om et bygningsareal som brukes til bolig eller fritidsbolig kan anses som en selvstendig boenhet som kvalifiserer for bunnfradrag. Avgrensningen vil i slike tilfelle i stor grad måtte bero på skjønn. Om dette heter det følgende i lovforarbeidene Ot.prp. nr. 12 ( ) s. 6: Departementet vil poengtere at avgrensingen av hva som er å anse som en boenhet i stor grad må bero på skjønn, og at det ikke er hensiktsmessig å forsøke å angi relevante skjønnsmomenter uttømmende. Ved utøvelsen av dette skjønnet må den enkelte kommune fange opp lokale variasjoner på en hensiktsmessig måte. Det legges til grunn at de kommunene som innfører bunnfradrag selv utarbeider nærmere regler med hensyn til hva som kvalifiserer til adgang til bunnfradrag. Det er altså forutsatt at hver kommune utarbeider egne regler for hva som skal regnes som en boenhet som kvalifiserer for bunnfradrag, og at reglene tilpasses lokale forhold. I lovforarbeidene er det imidlertid angitt visse momenter som bør tillegges vekt for å sikre en noenlunde enhetlig praksis. Således heter det i odelstingsproposisjonen på s. 6: Det vil for det første være grunn til å legge vekt på om vedkommende bygningsareal er godkjent til varig opphold. Videre kan det legges vekt på om arealet har egen utgang til ytre rom, eksempelvis trappoppgang. Det må også legges betydelig vekt på om arealet har eget kjøkken. Det kan imidlertid forekomme at noe som bør ses som flere boenheter har felles kjøkken. Et annet viktig moment er om det foreligger eget bad og wc. Dersom en leilighet brukes som bolig for en husstand, bør det normalt ikke stilles minstekrav til standard for at kravet til boenhet skal være oppfylt, jf proposisjonen s. 6. Etter mitt syn må det samme som hovedregel gjelde minstekrav til boenhetens størrelse. Det vil lett gi urimelige utslag og fremstå som vanskelig å forene med ønsket om å gi eiendomsskatten en sosial profil dersom større leiligheter beskattes lempeligere enn små leiligheter. Noen kommuner gjør gjeldende minstekrav til boenhetens størrelse for å hindre for eksempel at en hybel i en enebolig og lignende må tildeles bunnfradrag. Etter mitt syn vil det imidlertid trolig være adgang til å ha regler om at slike hybler som hovedregel ikke tilordnes bunnfradrag uten å gå veien om en arealgrense. En annen løsning vil kunne føre til at like eneboliger med lik takst behandles ulikt ved tildelingen av bunnfradrag. Det presiseres imidlertid at kommunene på bakgrunn av lokale forhold kan fastsette egne løsninger om hva som blir å betrakte som en boenhet.

8 8 Kriteriene som departementet har angitt passer mindre godt ved avgjørelsen av om en fritidsbolig kvalifiserer for bunnfradrag. Anvendelsen av kriteriene kan for eksempel føre til at en beskjeden hytte uten bad ikke får det bunnfradraget som tildeles fritidseiendommer av høyere standard. At dette ikke er tilsiktet fremgår bl.a. av Finansdepartementets brev av til LVK, hvor følgende fremgår: Departementet vil understreke at det som er uttalt her (i sitatet ovenfor), er skrevet med tanke på faste boliger, og i stor grad knyttet til spørsmål om en eller flere boenheter i samme bygg. For fritidseiendommer gjør enkelte særlige hensyn seg gjeldende. De er stort sett frittliggende, og vil da uten videre utgjøre hver sine boenheter selv om standarden er lav. Det skal selvsagt ikke være slik at fritidsbolig med høy standard lettere får eget bunnfradrag enn fritidsbolig med lavere standard. Med dette forbehold vil kriteriene fra Ot. prp. nr 12 ( ) bare gi begrenset veiledning ved vurderingen av boenhetsbegrepet for fritidsboliger. Frittliggende fritidseiendommer skal altså alltid tilordnes bunnfradrag. 4.6 Eiendommer med flere bygninger med selvstendige boenheter 2 Dersom det på samme eiendom er flere bygningsenheter med selvstendige boenheter, oppstår spørsmål om fordeling av bunnfradragene. Den korrekte løsningen må være å summere takstverdien for alle bygningsenheter som tjener boligfunksjoner på eiendommen, og så gi bunnfradrag ut i fra antall selvstendige boenheter. Også bygningsenheter uten selvstendige boenheter må inngå i takstgrunnlaget (for eksempel frittliggende garasjer for boligene). En slik løsning kan innebære at en bygningsenhet med selvstendig boenhet får fullt bunnfradrag, selv om bygningsenheten isolert sett har lavere verdi. Men løsningen bidrar til likebehandling av boligeiendommer med flere boenheter, uavhengig av hvordan den samlede boligverdien fordeler seg boenhetene. Løsningen er også administrativt enkel, fordi det ikke vil være nødvendig å fordele tomteverdi på de enkelte bygningsenhetene. Det skal kun gis bunnfradrag i samlet verdi av bygg som tjener boligfunksjoner; takstverdien av næringsdelen i kombinerte bygninger skal ikke inngå i grunnlaget det gis bunnfradrag i, jf. punkt Administrative forhold Det kan stilles spørsmål ved hvordan kommunen skal innhente opplysninger om antall boenheter til bruk ved innføring av bunnfradrag i eiendomsskatt. I praksis bruker de fleste kommuner Matrikkelen til å identifisere eiendommer som tilkommer bunnfradrag. Kommunene har videre i forskrift av 11. februar 1993 nr 107 fått hjemmel til å pålegge skattyterne å gi opplysninger om selvstendige boenheter som tilkommer bunnfradrag og om noen av disse brukes i forbindelse med næringsvirksomhet. Kommunen kan fastsette at opplysningene skal gis på et fastsatt skjema. Plikten til å gi opplysninger om antall boenheter mv. påhviler eier av eiendommen. Kommunen skal gi eier en frist, som ikke må være kortere 2 Dette punktet ble tilføyet i april 2012.

9 9 enn fire uker, for å returnere skjemaet. Kommunen kan vedta at det ikke skal fastsettes bunnfradrag for eiendommer hvor tilfredsstillende utfylt skjema ikke er innsendt innen gjeldende frist. Det er imidlertid en forutsetning at opplysninger om et slikt vedtak er fremkommet på skjemaet. 6. Skattesatser Det gjelder enkelte særregler om skattesatser for kommuner som har innført bunnfradrag. 6.1 Særregel om opptrapping av skattesatser Hovedregelen ved fastsettelse av skattesatser er at satsen bare kan økes med inntil to promille per skatteår. Det er imidlertid gitt en egen opptrappingsregel for kommuner som innfører bunnfradrag for første gang. For bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddel kan skattesatsen økes med tre promille samme år som kommunen innfører bunnfradrag i eiendomsskatten, se eiendomsskatteloven 13 første ledd 4. pkt. Bestemmelsen må ses i sammenheng med eiendomsskatteloven 12 bokstav a som gir adgang til å fastsette forskjellige skattesatser for henholdsvis bolig- og fritidseiendommer og andre eiendommer. 6.2 Eiendomsskattesatsen kan ikke økes samme året som bunnfradrag bortfaller Etter eiendomsskatteloven 13 første ledd 6. pkt kan skattesatsen for eiendomsskatt ikke aukast same år som botnfrådrag fell bort. I henhold til ordlyden er bestemmelsen til hinder for oppjustering av skattesatsen samme år som bunnfradraget fjernes. Det kan spørres om bestemmelsen er til hinder for at skattesatsen settes opp samtidig som bunnfradraget reduseres, uten at det bortfaller helt. Etter en rent språklig fortolkning skulle eiendomsskatteloven 13 første ledd 6. pkt ikke være til hinder for at dette gjøres. Formålet bak bestemmelsen er åpenbart å hindre at kommunestyret vedtar en for sterk skatteskjerpelse fra et år til et annet. En reduksjon av bunnfradraget kombinert med en oppjustering av skattesatsen vil imidlertid også innebære en skatteskjerpelse. Lovens utgangspunkt er imidlertid at det er adgang til å øke skattesatsen med to promille hvert år innenfor rammen på sju promille. I lovforarbeidene Ot. prp. nr 12 ( ) s. 4 uttales det at det forutsettes at omleggingen til en ordning med bunnfradrag samlet sett ikke skal gi grunnlag for et høyere nivå enn det gjeldende maksimalgrenser åpner for. På denne bakgrunn mener vi at det trolig vil være forenlig med eiendomsskatteloven 13 første ledd 6. pkt å øke satsen samtidig som bunnfradraget settes ned, så lenge dette ikke gir en samlet skatteskjerpelse utover to promille. 7. Utskrivingsfristen ved innføring av bunnfradrag Den ordinære fristen for utskriving av eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Det første året kommunen benytter bunnfradrag er det imidlertid tilstrekkelig at skatten er skrevet ut før 1. april, se eiendomsskatteloven 14 første ledd annet punktum. Bakgrunnen for denne særlige fristregelen er at bruk av bunnfradrag forutsetter at det etableres egne registre i kommunen over ulike typer eiendommer, og i tilknytning til dette at det fastsettes en rekke

10 10 administrative rutiner. Denne prosessen vil lett kunne forsinke utskrivingen av eiendomsskatten, se Ot.prp. nr 12 ( ) s. 8. Dersom kommunen tidligere har benyttet bunnfradrag og gjeninnfører dette etter en periode uten bunnfradrag, vil den forlengede utskrivingsfristen ikke gjelde, se Ot.prp. nr 12 ( ) s. 8. Tankegangen er at kommunen i dette tilfelle allerede har etablert et system for bruk av bunnfradrag, slik at behovet for forlenget frist ikke er tilstede. 8. Klageadgang Eiendomsskatteloven kapittel 6 har regler om adgang til administrativ klage over vedtak om eiendomsskatt. Reglene er imidlertid ikke trådt i kraft, jf eiendomsskatteloven 33. Det fremgår dessuten av eiendomsskatteloven 31 at forvaltningsloven ikke gjelder i eiendomsskattesaker. Det foreligger dermed ingen formell klageadgang på vedtak om ikke å innrømme bunnfradrag i eiendomsskattesaker. Dette er allikevel ikke til hinder for at kommunen selv velger å ta slike klager til behandling. En del kommuner velger å la overskattetakstnemnda/sakkyndig ankenemnd behandle slike klager. Alternativt kan kommunen for eksempel beslutte at kommunens alminnelige klagenemnd også behandler saker om bunnfradrag. Dersom kommunen har en ordning om klage over avgjørelser om bunnfradrag, kan dette tas inn som et eget punkt i kommunens regler om bunnfradrag. -o0o-

11 11 Eksempel på regler for tilordning av bunnfradrag 3 Enebolig Enebolig skal ha bunnfradrag. Enebolig med hybelleilighet/sokkelleilighet: Som hovedregel tilordnes ikke hybel eller mindre sokkelleiligheter som ikke fremstår som en selvstendig familieleilighet, bunnfradrag. For slike eneboliger vil det oppfattes som urimelig at det gis to eller flere bunnfradrag. Se nærmere om avgrensning av selvstendige boenheter nedenfor. Regelen om at det ikke gis bunnfradrag for mindre sokkelleilighet/hybelleilighet skal også gjelde for alle andre boligtyper med slike leiligheter. Våningshus og kårbolig tilordnes bunnfradrag. Tomannsbolig Tomannsboliger tilordnes ett bunnfradrag for hver boenhet. Rekkehus, kjedehus og andre småhus Rekkehus mv tilordnes bunnfradrag for hver boenhet. Leiligheter I bygårder, leilighetskomplekser og lignende tilordnes ett bunnfradrag for hver boenhet, herunder for hver leilighet i borettslag/boligaksjeselskaper/eierseksjonssameier. Bofellesskap/studentboliger For bofellesskap og studentboliger som har felles kjøkken mv, gis det ett bunnfradrag for hver fellesavdeling med kjøkken. Er det ordinære leiligheter skal hver boenhet gis bunnfradrag. Fritidsbolig Fritidshus mv skal ha bunnfradrag. Anneks og tilsvarende tildeles som hovedregel ikke bunnfradrag. Koie, seterhus mv. Koie og seterhus mv som inngår som en del av driftsdelen på bruk som ikke ilegges eiendomsskatt. Koie og seterhus mv. som brukes som fritidseiendom, tilordnes bunnfradrag. 3 Teksten i dette punktet ble noe revidert i april 2012.

12 12 Kombinerte bygninger For bygninger som består av en eller flere boenheter og en eller flere næringsenheter, tilordnes hver boenhet et bunnfradrag. Utleieboliger Retningslinjene ovenfor gjelder også for utleieboliger. Avgrensning av hva som utgjør en selvstendig boenhet som tilkommer bunnfradrag Tvilstilfelle med hensyn til om det foreligger en selvstendig boenhet avgjøres på grunnlag av skjønn. Etter lovforarbeidene skal kommunen ved den skjønnsmessige vurderingen blant annet legge vekt på følgende forhold: Hvorvidt vedkommende bygningsareal er godkjent for varig opphold, om arealet har egen utgang til ytre rom, og om det foreligger eget bad og wc. I andre skattemessige sammenhenger har det betydning om en leilighet fremstår som en selvstendig familieleilighet. Begrepet brukes for å sondre mellom eneboliger, tomannsboliger og flermannsboliger. Denne avgrensningen bør kommunene også kunne benytte som utgangspunkt ved vurderingen av om det foreligger en selvstendig boenhet i en enebolig mv. For at en boenhet skal kunne karakteriseres som en selvstendig familieleilighet, må en kreve at boenheten er av en slik karakter at den i det minste er egnet som bolig for en familie med to voksne og ett barn. Ved vurderingen legges det blant annet vekt på om leiligheten har - eget bad/dusj - eget toalett - har eget soverom (sovealkove) - kjøkkenløsning med nødvendige bekvemmeligheter - en viss størrelse: Normalt vil en leilighet med areal av primærrom (p-rom) under 40 kvm ikke anses som en familieleilighet Grensen på 40 kvm. er ikke egnet i alle sammenhenger. Det samme gjelder kravet om eget soverom/- alkove. For eksempel forekommer det ofte i bystrøk «studioleiligheter» som er vesentlig mindre, og ikke har eget soverom/-alkove, men som likevel klart fremstår som selvstendige boenheter. Frittliggende fritidsbolig anses uten videre som en selvstendig boenhet. Klage Klage over vedtak om bunnfradrag behandles av overskattetakstnemnda/sakkyndig ankenemnd. -o0o

Bunnfradrag for boligeiendommer og fritidseiendommer

Bunnfradrag for boligeiendommer og fritidseiendommer Bunnfradrag for boligeiendommer og fritidseiendommer KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre innfører ikke «bunnfradrag» på bolig- og fritidseiendommer» i Rakkestad kommune.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre innfører ikke «bunnfradrag» på bolig- og fritidseiendommer» i Rakkestad kommune. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/2151 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG I BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER OG DIFFERENSIERTE

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 232 Dato: 16.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Eiendomsskatt 2016 Sakens bakgrunn og innhold: Vedtaket om utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Bruk av skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Bruk av skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Bruk av skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens 7 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 17/881 Saksnr Utvalg Type Dato 17/59 Kommunestyret PS 18.05.2017 Rådmannens forslag:

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET 17.12.2014

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET 17.12.2014 Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/9601-4 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2015 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Kvam herad. Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen

Kvam herad. Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 039/09 POET Kvam formannskap 24.11.2009 057/09 POET Kvam heradsstyre 15.12.2009 123/09 POET Avgjerd

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud FE - 232 16/2436 Kode Tittel SaksNummer Møtedato

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9701-3 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/8199-1 Dato: 10.08.2017 FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Sammendrag: I denne saken legger rådmann fram forslag til

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Eiendomsskatt i hele kommunen fra behov for avklaringer

Eiendomsskatt i hele kommunen fra behov for avklaringer Eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007 - behov for avklaringer - regjeringen.no Side 1 Eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007 - behov for avklaringer Landssamanslutninga P.b. 471 Sentrum 0105 OSLO av vasskraftkommunar

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER 1. Innledning Ved lov av 16. juni 2006 nr 25 ble det foretatt

Detaljer

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008.

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008. Saksframlegg Fritak for eiendomsskatt 2008 Arkivsaksnr.: 08/7280 Forslag til innstilling: Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene som er vist på

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/ Sunndal kommune Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2016/16786-1 Saksbehandler: Andrea Fivelstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 97/16 29.11.2016 Kommunestyret 81/16 14.12.2016 Utskriving

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Utvidelse av eiendomsskatt i Overhalla: En kort utredning av rammer og muligheter

Utvidelse av eiendomsskatt i Overhalla: En kort utredning av rammer og muligheter Utvidelse av eiendomsskatt i Overhalla: En kort utredning av rammer og muligheter Mai 2008 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Fastsetting av takstgrunnlaget 3. Skattesatser 4. Avgrensing av områder

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2009/7812-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Eiendomsskattevedtak 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Vurdering av eiendomsskatt på bolig Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/01691-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap Kommunestyret Rådmannens innstilling: - Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 EIENDOMMER MED FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2013 ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: 1. Eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Skattetaksten? Svar: Taksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal ikke overstige eiendommens omsetningsverdi

Detaljer

DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT KONTOR: AKERSGATEN.42 - TELEFON (021 34 44 31 TELEFAX: (02) 34 95 11 TELETEX: 21 444 FDEP N. TIL FINANSDEPARTEMENTET POSTADRESSE : POSTBOKS 8008 DEP., 0030 OSLO

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG NÆRINGSEIENDOMMER I TRYSIL

RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG NÆRINGSEIENDOMMER I TRYSIL RETNINGSLINJER FOR TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT AV BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, LANDBRUK OG Boliger Eiendommen takseres med utgangspunkt i fast takst pr m 2. Bolig Underetasje/kjeller Garasje/uthus Pris

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014 Mai 2013 Jasper de Mooij 1 Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 MARKEDSVERDIER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 ALMINNELIG TAKSERING MARKEDSVERDIER

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Arkiv: 232 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013 Utskriving

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 77/15 01.12.2015 Kommunestyret 106/15 16.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 77/15 01.12.2015 Kommunestyret 106/15 16.12.2015 Sunndal kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2015/4947-1 Saksbehandler: Gunnvald Granmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 77/15 01.12.2015 Kommunestyret 106/15 16.12.2015 Utskriving

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jarl-Åge Hanssen Arkivsaksnr.: 11/2387

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jarl-Åge Hanssen Arkivsaksnr.: 11/2387 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Jarl-Åge Hanssen Arkivsaksnr.: 11/2387 Arkiv: 231 M00 Klage eiendomsgebyr... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: - Vedtak om ileggelse av kommunale

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato:23.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandlere Annette T. Pettersen og Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 32/14

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer