Rapport fra politisk ad hoc-utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra politisk ad hoc-utvalg"

Transkript

1 Tvedestrand kommune Innføring av eiendomsskatt fra 2017 Rapport fra politisk ad hoc-utvalg 20. mai 2016

2 Innhold Innledning...2 Utvalgets mandat...2 Utvalgets arbeid...3 Gjennomgang av relevant lovverk...3 Organisering av arbeidet med innføring, herunder ressursbruk og kompetanse på området...3 Kommunestyrets ansvar...3 Innføring av eiendomsskatt...4 Hvilke objekter skal omfattes av skatteplikten?...4 Hvilke eiendommer kan/skal fritas for eiendomsskatt?...5 Skattegrunnlaget...6 Boliger...7 Primærbolig sekundærbolig...7 Fritidseiendommer...7 Nærmere om kommunens taksering av eiendommer...7 Sakkyndig nemnd...8 Den sakkyndig nemnds arbeid...8 Eiendomsskattevedtekter...8 Skattesatser, bunnfradrag, lokale reduksjonsfaktorer, betalingsterminer m.v...9 Skattetakst...9 Obligatorisk reduksjonsfaktor...9 Bunnfradrag...10 Lokale reduksjonsfaktorer...10 Utvalgets vurdering bunnfradrag lokal reduksjonsfaktor...10 Betalingsterminer...10 Klage...10 Oppnevning av klagenemnd...11 Administrative konsekvenser...11 Eiendomsskattekontor...11 Verktøy...11 Oppdatering av Matrikkelen...12 Lønn og møtegodtgjøring til takstmenn og nemnder...12 Skolering...12 Ad hoc utvalgets konklusjon

3 Innledning I forbindelse med budsjett for 2016 og økonomiplan for har kommunestyret på prinsipielt grunnlag lagt til grunn at eiendomsskatt skal innføres i Tvedestrand kommune fra Bakgrunnen for dette er å øke inntektsgrunnlaget i kommunen slik at nødvendige investeringer kan finansieres og bedre kommunens økonomiske handlingsrom. Ved vedtak i kommunestyret den ble det opprettet et politisk ad hoc-utvalg for nærmere å utrede innføringen. Utvalget har bestått av: Jan Dukene (TTL) leder June A. Marcussen (V) Mai Britt Lunde (AP) Marianne Landaas (H) Torleif Haugland (KrF) Utvidet formannskap har vært referansegruppe for arbeidet. Sekretærer for utvalget har vært kst. rådmann Øyvind Johannesen og rådgiver Kari Stoveland Sjursen. Utvalgets mandat Ad hoc-utvalget er gitt slikt mandat: Det foretas en faglig gjennomgang ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen hvor det skal ses spesielt på Gjennomgang av relevant lovverk Organisering av arbeidet med innføringen, herunder ressursbruk og kompetanse på området Ulike alternativer for innføringen og utskrivingen Ulike takseringsalternativer ved innføringen Utrede om det også skal innføres eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen i tillegg til boliger og fritidseiendommer. Det legges til grunn prinsippvedtak i budsjett 2016 og økonomiplan for om at det ved takstfastsettelsen skal brukes ligningsverdien på boliger, men at fritidseiendommer skal takseres. Det er forutsatt at ad-hoc utvalgets utredning skal foreligge innen 20. mai 2016 og at kommunestyret skal fatte sitt endelige vedtak i juni Utvalgets arbeid Ad hoc utvalget har avholdt to møter. Utvalget, sammen med referansegruppa, har fått innføring i eiendomsskatteloven mm gjennom heldagskurs 2. mai KS Eiendomsskatteforum stilte med foredragsholder. 2

4 Gjennomgang av relevant lovverk Utvalget har foretatt en bred gjennomgang av eiendomsskatteloven, fått klarlagt kommunestyrets rolle, verdifastsetting ved taksering contra ligningsverdi, matrikkelens betydning for riktig utskriving av eiendomsskatt, gjennomgått prinsipper for verdsettelse ved taksering, hva som må utvikles av takseringsregler, befaring og klagebehandling. Nedenfor er eiendomsskatteloven for enkelthets skyld betegnet med loven eller bare med. En presisering: I kommunestyrets forutsetning om at det skal benyttes ligningsverdi som grunnlag for eiendomsskatt, betyr dette, med utgangspunkt i skattelovens 4-10 og eiendomsskattelovens 8 C-1, at ligningsverdien som en finner på skatteseddelen ganges opp med 4. Dette gir formuesgrunnlaget for boligen som da blir utgangspunktet for å fastsette eiendomsskatten for boligen. Formuesgrunnlaget som blir fastsatt av Skatteetaten skal gi uttrykk for eiendommens antatte markedsverdi på verdsettelsestidspunktet. Nedfor bruker en derfor ordet formuesgrunnlag i stedet for ligningsverdi. Skattegrunnlaget for eiendomsskatt skal være formuesgrunnlaget multiplisert med 0,8. Organisering av arbeidet med innføring, herunder ressursbruk og kompetanse på området Det første som må skje er at kommunestyret fatter endelig vedtak om innføring av eiendomsskatt med de beslutninger som er påkrevd for at det faktiske og praktiske arbeide med innføring av eiendomsskatt kan påbegynnes. Kommunestyrets ansvar Kommunestyret må gjøre vedtak om eiendomsskatt skal innføres eller ikke, jfr. lovens 2 hvilke objekter som skal omfattes av skatteplikten, jfr. lovens 3 hvilke eiendommer som kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt, jfr. 7 eiendomsskatt på boliger skal bygge på den verdien som blir satt på eiendommen ved ligningen året før skatteåret (jfr. 8 C-1) eller på omsetningsverdi ved takst (jfr. 8 A-2 og 8 A-3) oppnevne en sakkyndig nemd som fastsetter eiendomskattetaksten, jfr. 8 A-3 (4) oppnevne en klagenemnd, jfr. 20 hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende år (inklusiv evt. bunnfradrag, inkl. evt. lokal reduksjonsfaktor), jfr. 10 vedta eiendomsskattevedtekter Nedenfor orienteres nærmere om de ulike punktene i de beslutninger som kommunestyret må gjøre: 3

5 Innføring av eiendomsskatt Ad hoc-utvalget viser til at økonomiplanen for bygger på forutsetningen om at eiendomsskatt innføres fra Det må et eget vedtak til i kommunestyret som stadfester denne forutsetningen. Hvilke objekter skal omfattes av skatteplikten? Lov om eiendomsskatt 3 har følgende ordlyd: Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten a) faste eigedomar i heile kommunen, eller faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i b) gang, eller c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller e) eigedom både under bokstav b og c, eller f) eigedom både under bokstav b og d, eller g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Til kommunen vert rekna sjøområde ut til grunnlinjene. I lovens 4 2. ledd er det definert hva som regnes med til begrepet faste eigedomar : Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og likeeins verk og bruk og annan næringseigedom. Til verk og bruk vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader. Bygningar og anlegg skal reknast saman med verket eller bruket når dei høyrer til eller trengst til verksdrifta. Arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt, skal derimot ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket. Til annan næringseigedom vert rekna til dømes kontorlokale, parkeringshus, butikk, varelager, hotell, serveringsstad med vidare. Som det fremgår av ovennevnte lovbestemmelse, har kommunestyret flere alternativer med hensyn til hvilke objekter som skal omfattes av eiendomsskatt. I forbindelse med fremleggelse av revidert statsbudsjett for 2016 er det fremmet forslag om at kommunestyret kan frita fritidseiendommer for eiendomsskatt. Hvorvidt dette forslaget blir en realitet ved endring av lovens 3må avventes. Utvalget er av den oppfatning at fritidseiendommer i Tvedestrand ikke skal fritas. I mandatet for utvalget ligger det en føring på at boliger og fritidseiendommer skal omfattes av eiendomsskatt gjennom følgende setning: Utrede om det også skal innføres eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen i tillegg til boliger og fritidseiendommer. Omfanget av verker og bruk i kommunen er ikke stort. Utvalget anbefaler at det i denne omgang ikke brukes ressurser på å kartlegge og å taksere verk og bruk. Utvalget vil heller ikke tilrå at det skrives ut eiendomsskatt på næringseiendommer. Utvalget tilrår at eiendomsskatt fra 2017 blir utskrevet på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, i samsvar med lovens 3 g). 4

6 Hvilke eiendommer kan/skal fritas for eiendomsskatt? Eiendomsskattelovens 5 fritar konkrete eiendommer for eiendomsskatt. Fritaket omfatter eiendommer som staten eier, kirker, eiendommer som kommunen selv eier, eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk, områder som er vedtatt vernet som nasjonalpark eller naturreservat. Slike eiendommer skal ikke ilegges eiendomsskatt. Imidlertid, våningshus med en beregnet tomt rundt knyttet til et gårdsbruk som er i drift, vil bli skattlagt på linje med andre boliger i kommunen. I tillegg til fritak som er fastsatt ved lov, kan kommunestyret gjøre vedtak om fritak for eiendomsskatt for bestemte typer eiendommer, jfr. lovens 7: Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: Kommunestyret står fritt til å avgjøre om det skal gis fritak, jfr. ordet kan. Et evt. fritaksvedtak gjelder kun for ett år ad gangen, jfr. lovens 10. Kommunestyret kan velge mellom helt eller delvis fritak av eiendomsskatten. Dersom fritaksbestemmelser benyttes, er det viktig å ha oppmerksomhet på likhetsprinsippet, slik at usaklig forskjellsbehandling unngås. Alle eiendommer innenfor hver fritaksgruppe må derfor vurderes likt. Pr. i dag har kommunen ikke en enkel oversikt over eiendommer som eies av stiftelser eller institusjoner eller bygninger av historisk verdi. I forhold til 7a stilles det krav til at stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Det er en forutsetning av formålet er av ikke komersiell art. Fritak etter 7 b skjer etter en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i andre faginstansers vurdering. Faginstansers vurdering vil likevel kunne ha stor betydning som grunnlag for vurderingen, som for eksempel når en bygning er fredet etter lov om kulturminner. Det synes forsvarlig om kommunen på generell basis besluttet at fredede eiendommer unntas fra skatteplikt.* *Einar Harboe Eiendomsskatt, kommentarutgave. Den faginstansen som Tvedestrand kan benytte er Fylkeskommunens kulturvernseksjon. Når det gjelder ovennevnte bestemmelse 7c gjelder dette nybygde boligeiendommer. Intensjonen med bestemmelsen er å stimulere til nybygging. Tidligere var det slik at Husbanken krevde at kommunen måtte gi fritak etter 7 c) for nye boliger som var husbankfinansierte. Dette kravet har Husbanken senere frafalt. Fritak etter 7d) er ment å gjelde all skattepliktig eiendom innenfor en eller flere klart avgrensede luter i kommunen. Dersom slikt fritak skal gis må det foreligge saklige grunner 5

7 for et fritak. Som saklig grunn må først og fremt regnes at de aktuelle delene av kommunen ikke har nytt godt av kommunal aktivitet gjennom investeringer eller løpende forbruk. Like områder i kommunen må også i denne sammenheng behandles likt. Utvalget tilrår at eiere av boliger som mener seg omfattet av 7 a) og b) kan søke om fritak for eiendomsskatt med bakgrunn i bestemmelsene. For å stimulere til nybygging kan det etter utvalgets vurdering være aktuelt å tilrå at nybygg fritas for eiendomsskatt i et gitt antall år. Utvalget tilrår ikke fritak for bygning og grunn i visse luter av kommunen. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017 fatter kommunestyret nødvendige vedtak om fritak. Det forutsettes at det fremtidige eiendomsskattekontoret i god tid informerer eiere om fritaksmulighetene. I tillegg til dette har eiendomsskattelovens 28 følgende bestemmelse: Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjas ned eller ettergjevast av formannskapet. Dette er strenge vilkår og det skal mye til for at en skatteyter skal få medhold i at skatten settes ned eller ettergis ut fra såkalte rettferdighetsgrunner. I forarbeidene til loven heter det om dette bl.a. bestemmelser som åpner for lempning av rimelighetshensyn, er ment å fungere som sikkerhetsventiler for tilfeller hvor det vil fremstå som særdeles urimelig å opprettholde et krav. Praksis på området er derfor streng. Når Stortinget har fastsatt en skatte- eller avgiftplikt, er utgangspunktet at det aktuelle kravet skal betales. En liberal lempningspraksis vil svekke betalingsmoralen, og kan gi uheldige signaler til skyldnere som - til tross for en vanskelig økonomisk situasjon - oppfyller sine forpliktelser. Det vil i denne sammenheng f.eks. ikke være nok i seg selv å være pensjonist eller minstepensjonist, ha midlertidige gjeldsutfordringer el. Her er det formannskapet som fatter vedtak etter innstilling fra eiendomsskattekontoret i kommunen. Vedtak kan fattes etter søknad eller på selvstendig grunnlag uten søknad. Skattegrunnlaget Hovedregelen er at alle eiendommers verdi settes til det beløp en må gå ut fra at eiendommen kan bli solgt for ved fritt salg, hensyntatt areal, alder, standard og beliggenhet o.l. jfr. 8 A- 1, 8 A-2-8 A-4. Verdien skal fastsettes ved takst det første året skatten innføres. Deretter skal alle eiendommer takseres på nytt hvert 10. år. Enkelte unntak fra dette er beskrevet i loven jfr. lovens 8 A-4. 6

8 Boliger For boliger har loven et alternativ til omsetningsverdifastsettelse ved takst, jfr. 8 C-1. Her er det gitt hjemmel for at eiendomsskatten skal bygge på verdien som blir satt på eiendommen ved ligningen året før skatteåret: Kommunestyret avgjer om eigedomsskatten for bustader skal byggje på verdet (taksten) som vert sett på eigedomen ved likninga året før skatteåret. Skatteetatens formuegrunnlag på bolig tar også utgangspunkt i forventet omsetningsverdi basert på opplysninger den enkelte eier har gitt opplysninger om bl.a. i selvangivelsen. Grunnlaget baserer seg videre på årlige beregnede kvaderatmetersatser fra SSB, som betyr at formuegrunnlaget kan endre seg fra ett år til et annen. Kvadratmetersatsen som benyttes tar hensyn til boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal (bare P-rom, dvs. bare oppholdsrom i boligen) og boligens geografiske beliggenhet, herunder tett/spredt bebyggelse. Formuegrunnlaget er grunnlag for formuesskatten. Kommuner som anvender verdifastsettelse etter denne bestemmelse, får på slutten av året overført fra Skatteetaten eiendommens formuegrunnlag som er ligningsverdien x 4. Denne verdien korrigeres med en faktor 0,8 av kommunen i samsvar med eiendomsskattelovens 8c-1, pkt. 2 og vil da være eiendommens skattetakst. (obligatorisk reduksjonsfaktor, se nedenfor). Kommunestyret har bl.a. gjennom mandatet til utvalget, lagt til grunn at verdifastsettelsen for boliger tar utgangspunkt i formuegrunnlaget. Utvalget finner ikke grunnlag for å tilrå endringer i denne forutsetningen. Bruk av denne metoden vil innebære en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelig offentlig informasjon (som er samlet inn for formueskattformål) og bidra til å redusere kostnadene knyttet til taksering. Primærbolig sekundærbolig Med hensyn til formuesskatten skilles det mellom primærbolig og sekundærbolig. En primærbolig er boligen hvor en har sitt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen en er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. En kan ikke ha mer enn én primærbolig. Har eieren andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger. Det er bare i forhold til beregning av formuesskatten at det gjøres et skille mellom primær- og sekundærbolig, ikke i forhold til eiendomsskatt. Med hensyn til eiendomsskatt behandles primær- og sekundærbolig likt dersom sekundærboligen ikke er definert som fritidsbolig. Fritidseiendommer Når det gjelder fritidseiendommer må disse verdsettes i henhold til hovedregelen i 8 A-2 nemlig omsetningsverdi etter takst, jfr. 8 A-3(1). I Tvedestrand er det 1500 fritidseiendommer. Alle disse må befares i forbindelse med takseringen. Nærmere om kommunens taksering av eiendommer Kommunestyret kan i medhold av 8 A-3 velge mellom 7

9 a) å utnevne en skattetakstnemnd som skal stå for befaringen og fastsette taksten som et kollegialt organ eller b) oppnevne en sakkyndig nemnd som fastsetter taksten på grunnlag av forslag fra tilsatte befaringsmenn/-kvinner. Alternativ b) er i dag mest benyttet og utvalget tilrår at kommunestyret benytter alternativ b). Sakkyndig nemnd Oppnevning av sakkyndig nemnd foretas av kommunestyret. Nemnda kan være på min 3 medlemmer med vararepresentanter. En sakkyndig nemnd bør ha nødvendig kompetanse på området, dvs at de som oppnevnes bør ha bakgrunn som takstmenn, bygningskyndig personer, eiendomsmeglere e.l. Dette er imidlertid ikke et krav etter loven. Formannskapets medlemmer kan ikke oppnevnes, fordi formannskapet på eget grunnlag kan påklage et skattevedtak, jfr. 8 A-3 (3) og formannskapet kan på lik linje med skatteyter kreve særskilt taksering mellom de alminnelige takseringene, jfr. 8 A-3 (6) dersom verdien til en eiendom er vesentlig forandret i forhold til andre eiendommer. Vararepresentanter til formannskapet kan imidlertid oppnevnes. Utvalget tilrår at nemnda består av 3 medlemmer med vararepresentanter og at oppnevningen skjer i kommunestyret september Den sakkyndig nemnds arbeid Når kommunestyret har gjort de nødvendige vedtak om innføring av eiendomsskatt med de vedtakspunkt som loven krever, er det den sakkyndige nemnda som har hovedansvar både for å planlegge og å lede arbeidet med takseringen og å fastsette de alminnelige retningslinjer for takseringen. Nemnda skal sikre likebehandling og finne antatt markedsverdi på eiendommene og vedta takstene. Taksene skal bygge på fakta om eiendommen og vurderinger av eiendommen. Faktaopplysningene om eiendommen bygger på opplysninger fra Matrikkelen (et offentlig register over grunneiendommer, adresser og bygninger). Nemnda kan fastsette sjablongverdier for grunn og bygning basert på bl.a. godkjent bruk, beliggenhet, bygningstype og faktaopplysninger fra matrikkelen vedr. etasjer og arealer. Med bakgrunn i dette arbeidet, utarbeider nemnda retningslinjer som benyttes for taksering av eiendommene og ved alle senere endringer på eiendommen i 10-årsperioden som medfører behov for ny takst. Retningslinjene skal ikke behandles av kommunestyret. Eiendomsskattevedtekter Kommunestyret skal vedta eiendomsskattevedtekter. Dette er saksbehandlingsregler for det arbeidet som er tilknyttet eiendomsskatteloven. Utvalget tilrår at eiendomsskattevedtekter behandles i kommunestyret september

10 Skattesatser, bunnfradrag, lokale reduksjonsfaktorer, betalingsterminer m.v. Skattetakst Eiendomsskattelovens 10,11, og 12 og 13 har slik ordlyd: 10.Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret. 11. Eigedomsskatten skal vera minst kr 2 og ikkje meir enn kr 7 for kvar kr av takstverdet. Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd. 12. Kommunestyret kan fastsetja ulike skattøyre for: a) Bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar. c) Bygningar og grunn. d) Avgrensa område som nemnde i 3. e) Verk og bruk i område som ikkje er utbygd på byvis, jf. 4, andre leden, andre og tredje punktum. 13. Første året det vert utskrive eigedomsskatt i ein kommune, må skatten ikkje vera større enn kr 2 av kvart kr av takstverdet. Seinare kan skatten ikkje i noko år aukast med meir enn kr 2 for kvart kr Skatten kan likevel aukast med kr 3 for kvart kr for huslause grunneigedomar. Skatten kan aukast med kr 3 for kvart kr for eigedomar som nemnde i 12 bokstav a same år som kommunen innfører botnfrådrag i eigedomsskatten. Skattøyret kan ikkje aukast same år som botnfrådrag fell bort. Derimot kan eigedomsskatten setjast ned til dei nemnde minstegrensene frå eit år til det neste utan omsyn til kor høg skattesatsen er frå før. Får ein kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før utvidinga. Bestemmelsene fastsetter hva skattetaksten skal være. I Tvedestrand i 2017 vil den være på 2 0/00. Budsjettvedtakene de senere år fastsetter kommende års skattesatser. Skattesatsen kan økes de senere år men ikke mer enn 2 0/00 det enkelte år. Skattesatsen kan ikke økes samtidig med et eventuelt vedtak om bortfall eller reduksjon av tidligere vedtatt bunnfradrag. Også vedtak om eventuelt differensierte satser i medhold av 12 fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen det enkelte år. KS Eiendomsskatteforum råder kommuner til å utøve forsiktighet med å operere med flere ulike skattesatser utover den generelle satsen av hensyn til et forståelig skatteregime for skatteyterne i kommunen. Ad hoc-utvalget støtter dette. Obligatorisk reduksjonsfaktor Når det tas utgangspunkt i at verdifastsettelsen for boliger skal ta utgangspunkt i formuegrunnlaget, sier loven i 8 C-1 (2) at Skattegrunnlaget for bustader vert sett til verdet (taksten) etter skatteloven 4-10 første ledd andre ledd multiplisert med 0,8. Dette er en obligatorisk, lovbestemt reduksjonsfaktor og er forutsatt å være en sikkerhet for at eiendomsskatt ikke skrives ut på verdier som overstiger 100 % av markedsverdi. Formuegrunnlaget skal nedjusteres for samtlige boliger som verdifastsettes etter denne bestemmelsen. 9

11 I tillegg til obligatorisk reduksjonsfaktor som kun gjelder boliger som verdsettes i medhold av 8 C-1 kan det foretas ytterligere to nedjusteringer: Bunnfradrag Det vises til 11, 2. punktum sitert ovenfor. Med bunnfradrag menes at det gjøres ett fradrag i eiendomsskattetaksten før utregning av eiendomsskatt. Det skal være et likt beløp kronebeløp for boliger og fritidseiendommer. Bruk av bunnfradrag og rammen rundt dette fastsettes av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan. Det tas stilling til eventuell innføring av bunnfradrag i forbindelse med behandling av budsjettet for 2017, jfr. 10. Lokale reduksjonsfaktorer Kommunestyret kan fastsette en lokal reduksjonsfaktor, fastsatt i % av den verdien som boliger og fritidseiendommer er satt til enten ved bruk av formuegrunnlaget (ligningsverdi) eller takst. Ordningen har ingen hjemmel i loven, men Finansdepartementet aksepterer at reduksjonsfaktor benyttes. Skal skattegrunnlaget f.eks. utgjøre kun 60 % har en reduksjon på 40 %. Departementet sier også at dette da blir en del av taksten, men fordi en skal tilstrebe likebehandling må en bruke en slik lokal reduksjonsfaktor på alle skattepliktige eiendommer i kommunen. Kommunen er bundet av ordningen i hele takseringsperioden (normalt 10 år) og fradraget kan ikke minskes eller fjernes i perioden frem til neste alminnelige taksering. Utvalgets vurdering bunnfradrag lokal reduksjonsfaktor Politisk står kommunestyret overfor et dilemma når det gjelder både innføring av eiendomsskatt og valg av eventuelt bunnfradrag og/eller lokale reduksjonsfaktorer. Det er sterkt behov for å øke inntektsgrunnlaget i kommunen samtidig som en ønsker å redusere belastningen på skatteyterne så mye som mulig. Utvalget vil på det nåværende tidspunkt ikke ta stilling til om det skal benyttes bunnfradrag eller lokal reduksjonsfaktor. Et samlet kommunestyre må ta stilling til dette i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017, jfr. lovens 10. Betalingsterminer I medhold av 25 skal kommunestyret fastsette antall terminer for eiendomsskatt. Kommunale avgifter i Tvedestrand har i dag 4 terminer. Utvalget ønsker at antall terminer økes til inntil 12 terminer. Utvalget ber om at det tar stilling til dette i forbindelse med budsjettet for Klage I medhold av eiendomsskattelovens 19 kan skatteyter klage på den utskrevne eiendomsskatten. Dersom klagen gjelder boliger hvor utgangspunktet er formuesgrunnlaget, skal klagen sendes til Skatteetaten. 10

12 Andre klager og klager fra eiere av fritidsboliger skal behandles av en klagenemnd som oppnevnes av kommunestyret: 20.Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd. Her kunne en tenke at klagesakene kunne legges til Formannskapet, som er den etablerte klagenemnda i kommunen for klager som ikke går inn under andre klagenemnder. Imidlertid er dette ikke mulig, da formannskapet i medhold av 8 A-3 har en selvstendig klagerett på lik linje med skatteyter, og formannskapet så vel som skatteyter kan kreve særskilt taksering av fritidseiendommer dersom verdien til en eiendom er vesentlig forandret i forhold til andre eiendommer. Oppnevning av klagenemnd Også klagenemnda bør ha kompetanse innenfor området som er gjenstand for klage. Det bør derfor være noen av de samme kvalifikasjonskrav til klagenemndas medlemmer og vararepresentanter som til den sakkyndige nemnda. Nemnda bør være på 3 medlemmer med vararepresentanter. Det tilrås at oppnevning av klagenemnda foretas i kommunestyret i september Administrative konsekvenser Eiendomsskattekontor Rådmannen sørger for etablering av eiendomsskattekontor med tilfredsstillende kapasitet og kompetanse. Som eiendomsskattekontor kan rådmannen velge enten å opprette et eget kontor eller å legge funksjonen til et allerede eksisterende kontor. I medhold av lovens 14 er det eiendomskattekontoret som skriver ut eiendomsskatten, ikke rådmannen. Eiendomsskattekontoret skal føre egne eiendomsskattelister der alle skattlagte faste eiendommer i kommunen blir ført opp med fastsatt verdi, jfr. Lovens 15. Disse eiendomsskattelistene skal ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker etter kunngjøring. Eiendomsskattekontoret vil være saksbehandler både for sakkyndig nemnd og klagenemnda. Kontoret vil ha ansvar for informasjon ut til kommunens innbyggere og eiere av fritidsboliger og være den som til enhver tid må være mottakere av samtaler rundt eiendomsskatt. Utvalget anslår at ressursbehovet er 50 % stilling på konsulent/rådgivernivå. Verktøy Det må kjøpes inn dataverktøy som forenkler kommunens arbeid både i forbindelse med taksering og utskriving. Verktøyet må kommuniserer med andre program vedrørende Matrikkelen, kart, eiendomsinformasjon og areal m.v. Befaringsmennene/-kvinnene må ha tilgang til nettbrett som gir nødvendig opplysninger om eiendommen når de er ute på befaring. Nettbrettet skal også kunne ta bilder av eiendommene. 11

13 Oppdatering av Matrikkelen Før en igangsetter taksering av fritidseiendommene må Matrikkelen oppdateres. Dette arbeidet er anslått til 25 uker i hel stilling. Arbeidet igangsettes så snart som mulig. Lønn og møtegodtgjøring til takstmenn og nemnder Sakkyndig nemnd vil høsten 2016 ha en del møter for å tilrettelegge for taksen. Nemndmedlemmene vil måtte få dekket tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg tilrås det utbetalt møtegodtgjørelse, høyeste sats. Takstmenn skal høsten 2016 taksere 1500 fritidseiendommer. Lønnsutgifter anslås til 20 ukeverk forutsatt at Matrikkelen er oppdatert og dataverktøy innkjøpt. Det vil også gå ressurser i form av tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjøring til klagenemnda. En regner med disse kostnadene først påløper i Skolering Nemndene, befaringsmenn-/kvinner og eiendomsskattekontoret supplert med ressurspersoner i administrasjonen, må gis tilstrekkelig kompetanse både for forhold til roller, eiendomsskatteloven, arbeidsoppgaver og dataverktøy. Ad hoc-utvalgets konklusjon Ad hoc utvalget tilrår at det i tråd med de forutsetninger som ligger i kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan for , innføres eiendomsskatt i Tvedestrand fra Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i kommunen unntatt verk og bruk og andre næringseiendommer. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017 gjør kommunestyret vedtak om hvilke eiendommer som eventuelt skal fritas for eiendomsskatt i medhold av lovens 7. For boliger i Tvedestrand benyttes skatteetatens formuegrunnlag som utgangspunkt for eiendomsskatt mens det for fritidsboliger og boliger som ikke inngår i formuegrunnlaget fastsettes skattetakster i samsvar med de retningslinjer som den sakkyndige nemnda utarbeider. Skattesatsen vil være det første året være 2 promille av verdigrunnlaget. Hvorvidt en skal benytte et bunnfradrag og/eller en lokal reduksjonsfaktor fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan I kommunestyrets møte 13. september 2016 legges frem eiendomsskattevedtekter til behandling samt at sakkyndig nemnd og klagenemnd med vararepresentanter oppnevnes. Det forutsettes at rammer og retningslinjer for taksering av fritidsbolig fastsettes og vedtas av sakkyndig nemnd tidligst mulig høsten 2016 og at disse danner grunnlag for den taksering av fritidseiendommer som må foretas høsten 2016 Det tilrås inntil 12 betalingsterminer og at eiendomsskatten skrives ut sammen med de kommunale avgiftene. Dette vurderes i forbindelse med budsjettet for 2017 og økonomiplan for

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Informasjonsmøte om eiendomsskatt

Informasjonsmøte om eiendomsskatt Informasjonsmøte om eiendomsskatt onsdag 19. august 2015 Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen Pirsenteret: 65 000 kvm kontorer som huser høyteknologibedrifter og handelshøyskolen BI. Historien om

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2015/ Saksbehandler: Gøril Sire Halvorsen

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2015/ Saksbehandler: Gøril Sire Halvorsen Utskrift av møtebok Dato: 04.08.2015 Arkivsak: 2015/1093-2 Saksbehandler: Gøril Sire Halvorsen Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 67/15 Formannskapet 19.08.2015 62/15 Kommunestyret 24.08.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1 Eiendomsskatt Formannskapet 7. mai Side 1 08.09.2014 Saken så langt Formannskapet 26. juni Resultat: ingen omtaksering, vurdere alternative beregningsmodeller Kommunestyret 21. august (m/tilleggsnotat

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET 17.12.2014

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET 17.12.2014 Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/9601-4 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2015 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 231/14 FORMANNSKAPET 10.12.2014 114/14 KOMMUNESTYRET

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo

Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo Mulig innføring av eiendomsskatt i Oslo Frokostseminar 24. september 2015 Harald Willumsen, Bettina Banoun, Egil Stefan Eilertsen og Marius Sollund 01 Grunnleggende utgangspunkt 01 Grunnleggende utgangspunkt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 232 Dato: 16.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Eiendomsskatt 2016 Sakens bakgrunn og innhold: Vedtaket om utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 Fritak eiendomsskatt 7C - Førstegangsetablerere K.sak 57/14 (f.sak 51/14)... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

Forhandlingsmøte mars K Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad

Forhandlingsmøte mars K Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad Forhandlingsmøte 1.-2. mars 2016 6K Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad Inndelingslova lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser Formål ( 1): «Formålet med denne lova

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2015/219-4 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/15 10.11.2015 Kommunestyret 83/15 10.12.2015 Kommunale

Detaljer

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/13 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 72/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing 1 Eiendomsskatt ved sammenslåing KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/adv. Anne-Lise Hellebostad anne-lise.hellebostad@ks.no

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/8199-1 Dato: 10.08.2017 FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Sammendrag: I denne saken legger rådmann fram forslag til

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 EIENDOMMER MED FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2013 ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: 1. Eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Vurdering av eiendomsskatt på bolig Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/01691-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap Kommunestyret Rådmannens innstilling: - Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse

Detaljer

på verk og bruk etter utvidelsen av virkeområdet for

på verk og bruk etter utvidelsen av virkeområdet for DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Landssamanslutninga av vasskraftkommunar v/ Advokatfirmaet Hjort DA P.b. 471 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/5227 SLIBG/Ø 8.05.2007 Eiendomsskatt eiendomsskatt

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 21/8 "Døbla" i Ny-Hellesund, Søgne

Saksframlegg. Søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 21/8 Døbla i Ny-Hellesund, Søgne Søgne kommune Arkiv: 21/8 Saksmappe: 2009/2197-17181/2014 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 20.05.2014 Saksframlegg Søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 21/8 "Døbla" i Ny-Hellesund, Søgne Utv.saksnr

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens 7 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 17/881 Saksnr Utvalg Type Dato 17/59 Kommunestyret PS 18.05.2017 Rådmannens forslag:

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE. Retningslinjer for taksering av eiendommer

AUDNEDAL KOMMUNE. Retningslinjer for taksering av eiendommer AUDNEDAL KOMMUNE Retningslinjer for taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd 11.02.2014 Dokumentet er utarbeidet av eiendomsskattekontoret i samarbeid med sakkyndig nemnd og takstselskapene Verditakst

Detaljer

Eiendomsskatt og omtaksering

Eiendomsskatt og omtaksering Hvordan skal skattebyrdene fordeles? 1. Bakgrunn og problemstilling I handlingsprogrammet for 2011-2014 er det lagt til grunn at det skal foretas generell omtaksering med inntektsvirkning fra 2012 av,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 26.10.2014 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSSKATT BØ Forslag til vedtak: 1. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene (eigedomsskattelova) 3 d)

Detaljer

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing 1 Eiendomsskatt ved sammenslåing KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger bystyret én skattetakstnemnd, jf eiendomsskatteloven

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

Sentraladministrasjonen i Overhalla. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Sentraladministrasjonen i Overhalla. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2008/5057-22 Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Eiendomsskattevedtaket for 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Re kommune Rammer og retningslinjer i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i sakkyndig nemnd 11. april 2016

Re kommune Rammer og retningslinjer i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i sakkyndig nemnd 11. april 2016 Re kommune Rammer og retningslinjer i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i sakkyndig nemnd 11. april 2016 Kåre Solberg, leder Torill Lønningdal, nestleder Barbro Stokke, medlem Innholdsfortegnelse

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap)

(Sp), Oddveig Marie Ørjansen Brenno (H), Torill Thømt (Ap) MØTEPROTOKOLL - Helse- og sosialutvalget Dato: 04.11.2015 kl. 12:00-18.00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Møtende Audun Aasheim (Nes bygdeliste), Rolf Strand (KrF), Kristin

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Vedr innføring av eiendomsskatt i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 79/09 04.11.2009 Fosnes kommunestyre

Vedr innføring av eiendomsskatt i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 79/09 04.11.2009 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/7578-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Vedr innføring av eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 79/09

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne:

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Fra: Liv Elin Vermundsberget [mailto:liv.elin.vermundsberget@ks.no] Sendt: 22. mai 2017 11:38 Til: Sjursen, Kari Stoveland Kopi: Johannesen, Øyvind; Jørgensen, Thomas; Erling Holm (erling.holm.snarsund@gmail.com);

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688. Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/688 Utvida grense for eigedomsskatt Val av takseringsprinsipp Vedlegg: Bakgrunn: Eigedomsskattelova av 06.06.1975 nr 29 Lovheimel:

Detaljer

I samband med budsjetthandsaminga fro 2014 K-sak 185/13 vart det gjort slikt vedtak i pukt 24:

I samband med budsjetthandsaminga fro 2014 K-sak 185/13 vart det gjort slikt vedtak i pukt 24: 2.9 EIGEDOMSSKATT Vurdering av ordnignar for fritak og reduksjon I samband med budsjetthandsaminga fro 2014 K-sak 185/13 vart det gjort slikt vedtak i pukt 24: Ved fastsetting av eigedomsskatt i budsjetthandsaminga

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune Eiendomsskattevedtekter Tvedestrand kommune Vedtatt av kommunestyret 13. september 2016 Revidert 7.11.16 i medhold av vedtektenes 6-5 Revidert 13.12.16 i sak 160/16 i Kommunestyret

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET 17.03.2016 SAK 14/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Opprettelse, medlemmer, m.v. Kommunestyret i Hammerfest kommune har 1 i medhold av

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Arkiv: 232 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013 Utskriving

Detaljer

Informasjon om eiendomsskattetaksering. Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere

Informasjon om eiendomsskattetaksering. Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere Informasjon om eiendomsskattetaksering Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere HISTORIEN OM ESKAN AS ROLLER I ET EIENDOMSSKATTEPROSJEKT - ALMINNELIG TAKSERING ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/ Sunndal kommune Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2016/16786-1 Saksbehandler: Andrea Fivelstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 97/16 29.11.2016 Kommunestyret 81/16 14.12.2016 Utskriving

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer