EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Partiprogram Rygge Fremskrittsparti. - for folk flest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Partiprogram 2015-2019. Rygge Fremskrittsparti. - for folk flest"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Partiprogram Rygge Fremskrittsparti - for folk flest

2 Kjære Ryggevelger! Årets kommunevalg blir ett av de viktigste i Rygges historie. I år skal vi ikke bare bestemme hvordan kommunen vår skal styres. Vi skal bestemme om Rygge i det hele tatt skal bestå som en selvstendig kommune. Rygge FrP er glad i bygda vår. Vi verdsetter nærheten til sjø og natur, og hvordan man kan bo landlig og sentralt samtidig. Hvordan Rygge er en trygg og selvstendig kommune, med de fleste fasiliteter. Forholdene er store nok, men ikke for store. De andre partiene mener det beste ville vært å slå seg sammen med Moss, men her er vi uenige. Med våre innbyggere, er vi en stor kommune, som løser våre oppgaver på en god måte. Moss har store utfordringer for fremtiden, og et investeringsbehov i milliardklassen. For oss blir det feil dersom ryggeinnbyggerne skal subsidiere dette gjennom dårligere tjenester eller høyere eiendomsskatt. Riktig nok kan en kommunesammenslåing se fornuftig ut på flyfotoer av regionen vår, men robuste og trygge kommuner handler om mer enn avstand mellom bebyggelse. Det handler om tjenester, lokaldemokrati, lokalsamfunn, og ikke minst økonomi. Vi har fattet vår beslutning på grunnlag av hva vi mener er best for våre innbyggere, og sier derfor nei til kommunesammenslåing, med mindre dette får flertall i en folkeavstemning. Vi som representerer Fremskrittspartiet vet at jobben som folkevalgt er en viktig og krevende jobb, som ikke kan bli halvhjertet utført. Arbeidet slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Alt for mange politikere glemmer sin ombudsrolle i det de får makt, og nærmest blir en del av administrasjonen. Vi skal representere deg, uansett om vi kommer i posisjon eller opposisjon. Vi ønsker din stemme, slik at vi kan få større innflytelse i Rygge, og mulighet til å utføre det oppdrag du som velger har gitt oss hver dag, frem til neste valg. Fremskrittspartiet vil kjempe for at barn og unge skal få bo i et samfunn som stimulerer og gir en god oppvekst. Vi ønsker at ungdom skal ha gode fritidstilbud og en moderne skole. Vi ønsker at familier og enslige skal ha en felles oppfatning om at Rygge er en kommune som har plass til alle, og et sted hvor det er trygt og godt å bli gammel. Gjennom de neste sidene i programmet, vil vi vise hvordan vi har tenkt å bevege samfunnet i den retning vi ønsker. Vi vil vise hvilke punkter vi mener må forandres eller forbedres, for at Rygge skal bli et enda bedre sted for både innbyggere og næringsliv. Vi ønsker deg god lesning og et riktig godt valg! Med vennlig hilsen Michael Torp Ordførerkandidat

3 Våre hovedsaker: Nei til kommunesammenslåing, ja til folkeavstemning Rygge kommune har over innbyggere, og er stor nok til å klare seg på egenhånd. Moss har et investeringsbehov i milliardklassen, og vi mener det blir feil at ryggeinnbyggerne skal subsidiere dette gjennom dårligere tjenester eller høyere eiendomsskatt. Vi sier nei til kommunesammenslåing, med mindre dette får flertall i en folkeavstemning. En verdig eldreomsorg Eldreomsorgen i Rygge må styrkes, og kapasiteten må økes, slik at alle med behov skal få tjenestene de trenger. Det er også viktig å huske at omsorg handler om mer enn bare daglig pleie. Rygge FrP vil satse mer på kultur, trivsel og utflukter, for å bekjempe ensomhet blant våre eldre. Færre flyktninger Rygge FrP er det eneste partiet som går imot å bosette flere flyktninger. Vi har 95 personer i kø for å få kommunal bolig, og 30 bostedsløse i kommunen. I tillegg gjennomfører vi stadig kutt i omsorg, barnehage og skole. Vi har ikke økonomi eller boliger nok til å ta imot flere. Nei til bompenger Denne saken skal avgjøres lokalt, og Rygge FrP er det eneste store partiet som stemmer mot bompenger i kommunestyret. Vi ønsker en alternativ løsning for veiutfordringene, og sier nei til bomringen, med 8 bomstasjoner, som skal kreve inn 3,5 milliarder over 15 år. Les mer på Bevar nærmiljøene og skolene Nærmiljøene og nærskolene er viktige for Rygges identitet, og for veldig mange av våre innbyggere. Rygge FrP vil gå imot eventuelle forslag om å legge ned barneskoler, og heller jobbe for å styrke nærmiljøene. Redusere eiendomsskatten Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning, som rammer de svakeste verst. Rygge FrP er det eneste partiet som stemmer for å redusere denne, og alle de andre partiene stemte for en økning på 8,5 millioner kroner i Vi skal jobbe for at Rygge setter tæring etter næring, slik at denne skatten kan reduseres og på sikt fjernes.

4 Våre programsaker: EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Helse og omsorg Rygge kommune skal ha en sterk omsorgssektor, med fokus på kvalitet og valgfrihet. Vi er mest opptatt av kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som utfører de. Vi stiller oss derfor positive til private løsninger og samarbeid med frivillige organisasjoner. Alle innbyggere vil i løpet av livet ha behov for omsorg, og det er viktig at både eldre og yngre får de tjenestene de trenger. Gjennom åpen dialog, vil vi sette brukerne og deres pårørende i sentrum, for å gi gode og tilrettelagte tjenester. Rygge FrP vil: La de eldre få bestemme boform, om det er bofelleskap, omsorgsbolig, hjemme eller på sykehjem. Styrke og videreutvikle den kommunale rehabiliteringsavdelingen. Legge til rette for bygging av seniorboliger. Satse på kultur, trivsel og utflukter for å bekjempe ensomhet blant eldre. Samarbeide tett med frivilligheten, for å ta alle gode krefter i bruk. Bygge flere sykehjemsplasser eller omsorgsboliger dersom det er behov. Styrke økonomisk rådgivning for sosialklienter. Styrke satsningen på psykiatri gjennom bygging av Fontenehus. Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos innbyggere over 75 år. Leie sykehjemsplasser i Spania ved behov, for de som ønsker dette. Sørge for trådløse alarmer til sengeliggende/bevegelseshemmede. Si nei til bosetting av flere flyktninger. Oppvekst og kultur Kommunens innsats er av stor betydning for våre barns utvikling. Det er selvsagt foreldrene som har hovedansvaret, men fra de første spedbarnskontroller, via barnehager, SFO, barneskolen, og frem til avslutning i 10. klasse, må kommunen også legge til rette for en god og trygg oppvekst. Ryggeskolen skal ha et høyt kunnskapsnivå i alle fag, og ruste elevene godt for det videre liv. Satsningen på kultur og idrett må styrkes, gjennom økte tilskudd til de frivillige, som allerede gjør en fantastisk jobb for Rygge. Rygge FrP vil: Heve kunnskapsnivået i Ryggeskolen. Sikre større foreldre- og elevmedvirkning i skolen. Satse på tidlig innsats og tilrettelagt undervisning. Styrke samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående, for å hindre frafall. Si nei til nedleggelse av Vang og Larkollen skoler. Styrke/formalisere samarbeidet mellom barnehage og skole. Intensivere arbeidet mot mobbing i skolene.

5 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Øke vikarbruken/bemanningen i den kommunale barnehagen. Åpne for fleksibel åpningstid ved den kommunale barnehagen, etter foreldrenes behov. Sikre full barnehagedekning. Innføre evaluering av lærernes og elevenes skolehverdag. Legge til rette for gjennomføring av turer med Hvite Busser. Opprettholde aktiviteten ved Frivilligsentralen. Styrke samarbeidet med ungdomsrådet. Øke tilskuddet til lag og foreninger. Støtte Rygge museum/forsvarsmuseum. Etablere kunstgressbane på Park Lane i Larkollen. Gi grusbanen på Øreåsen et mer parkmessig preg. Kontrollere alle skoleveier og fjerne eventuelle trafikkfeller. Prioritere fjerning av snø på gange- og sykkelstier brukt som skoleveier. Påse at Ekholt Ballklubb og lokale foreninger får disponere det gamle klubbhuset. Næring, miljø og samferdsel Rygge skal være en JA-kommune som legger til rette for næringslivet, og sørger for at kommunalt planverk og unødvendig byråkrati ikke legger hindringer. Vi vil føre en liberal næringspolitikk, og sikre rask, positiv og velvillig saksbehandling fra kommunens side. Samtidig ønsker vi fokus på bevaring av Rygges unike kulturlandskap, uten at dette trenger å legge hindringer for økt vekst og utvikling. Infrastruktur er et offentlig ansvar, og kommunen må sørge for trygge gange- og sykkelstier. FrP aksepterer ikke bruk av bompenger i Rygge. Rygge FrP vil: Legge til rette for flere næringsområder i kommunen. Jobbe for å beholde og øke aktiviteten på Rygge sivile lufthavn. Redusere byråkrati, og legge bedre til rette for nyetableringer. Satse på Halmstad som senter for boligbygging og infrastruktur. Gå imot innføring av bomring rundt Moss og Rygge. Jobbe for bedre belysning langs utsatte veistrekninger. Bedre busstilbudet, med flere avganger og ruter til flere steder. Fullføre gange- og sykkelstien fra Bredsand til Vang. Arbeide for gange- og sykkelsti på dagens jernbanespor mellom Moss og Carlberg. Arbeide for bedre trafikkflyt i Varnaveien og beholde Høydaveien stengt for gjennomkjøring. Etablere sykkelsti langs jernbanesporet nordover fra Halmstad. Prioritere vedlikehold og energieffektivisering av kommunale bygg Jobbe for gratis levering av søppel på Solgaard skog. Jobbe videre for å definere Larkollen som turiststed med søndagsåpen butikk. Sørge for en kontrollert boligbygging i Larkollen, for å bevare nærskolen.

6 Våre toppkandidater: Michael Torp Michael er oppvokst i Rygge, og har vært folkevalgt siden Han er leder av Rygge FrP, og har hatt flere fremtredende politiske verv. Han har studert økonomi og administrasjon ved BI Trondheim, og jobbet for FrPs stortingsgruppe. I tillegg har han flere år bak seg i privat næringsliv, både som ansatt og leder med personalansvar. Han brenner for en verdig eldreomsorg og gode oppvekstsvilkår. Erik Szkutak Erik er oppvokst på Ekholt, og bor nå på Øreåsen. Han er utdannet Siviløkonom i Manheim, Tyskland, og har bred ledererfaring fra flere nasjonale og internasjonale selskap. Politisk har han flere år bak seg i kommunestyret og formannskapet, samt flere andre utvalg. Han er spesielt opptatt av den totale kommuneøkonomien, og at Rygge skal være en trygg og selvstendig kommune. Therese Henriksen Therese er oppvokst i Rygge og bor på Øreåsen. Hun er nestleder i Rygge FrP, og har i inneværende periode vært møtende vara i utvalgene for Plan- og miljø og Oppvekst og kultur. Hun har erfaring fra forskjellige bransjer, primært fra handelsnæringen. For tiden studerer hun regnskapsføring på NKI. Hennes viktigste politiske saker er eldreomsorg og bevaring av Rygge som selvstendig kommune. Jozsef Bøhm Jozsef er Ryggeværing og selvstendig næringsdrivende siden Han har sittet i kommunestyret i en årrekke, og har også erfaring fra flere kommunale råd og utvalg. Han har stor interesse for fotball og håndball, og har i lang tid vært håndballtrener, nå for HK Rygge. Han brenner for gode vilkår til kultur og idrett for ungdom, samt reduksjon av den usosiale eiendomsskatten. Cecilie Pollen Cecilie er oppvokst på, og bor på Halmstad. Hun er utdannet Florist, og har jobbet mange år i handelsnæringen. I dag er hun sekretær og assistent på privatskole. I inneværende periode har hun sittet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur, og har vært engasjert i 17. mai komiteen, FAU, og som Natteravn og foreldrekontakt. Politisk brenner hun for gode oppvekstsvilkår og trygge rammer for barnefamilier.

7 Kåre Dahl Kåre er partiets grand old man, med årtier bak seg i Ryggepolitikken. Han bor på Larkollen, og er i dag varaordfører i kommunen, med flere andre fremtredende verv. Han er pensjonist fra forsvaret, hvor han har tjenestegjort i Hæren ved FN styrken, Gaza og i Luftforsvaret. Hans hobby er dykking, og han har vært redningsmann på helikopter. Han er spesielt opptatt av skole og nærmiljøanlegg. Per Christian Saastad Per Christian er oppvokst på Saastad i Rygge, hvor han har bodd største deler av livet. Han har arbeidet i Oslo i mange år, men i 2012 kjøpte han farsgården og flyttet kontoret sitt til Rygge. Han har arbeidet i transportbransjen, og driver fortsatt et transportselskap, ved siden av eiendomsdrift og opprusting av gården. Han er svært engasjert for å bevare Rygge som en landkommune, og engasjerer seg i næringsvekst, noe han mener Rygge bør jobbe ekstra for. Frank Skjærbekk Frank er forsvarsbarn, født i Bodø og oppvokst i Rygge. Han bor på Halmstad, og har utdannelse innen markedsføring. Han har hovedsakelig jobbet med salg og innkjøp hele livet, men er i dag selvstendig næringsdrivende. Ellers har han lang erfaring fra frivilligheten, både lokalt og nasjonalt, og brenner for eldreomsorg og utviklingen av Halmstad som senter for boligutvikling og infrastruktur. Dirk Rosin Dirk er oppvokst i Tyskland, og kom til Norge i Han er styremedlem i Rygge FrP, hobbyfotograf og svært aktiv i Rygge Frivilligsentral. Han er utdannet forsikringsmegler, yrkessjåfør og hjelpepleier med videreutdanning innen psykiatri. Av politiske saker er Dirk opptatt av at frivilligheten skal ha gode vilkår, og at kommunen skal gi god oppfølging til innbyggere med psykiske lidelser. Anne Merethe Vennesland Anne Merethe er født i Vennesla, og har bodd i Rygge siden Hun har jobbet innen hotellbransjen og industrisektoren, men tar for tiden ingeniørutdanning innen industriell design, ved Høgskolen i Østfold. Politisk har hun erfaring fra Hovedutvalg for levekår, og brenner for saker innen helse- og omsorg. Hun har personlige erfaringer fra demensområdet, og synes det er viktig at Rygge skal bli bedre på dette feltet.

8 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Disse skal jobbe for deg: Hanan Øreåsen Øreåsen Kirkegrenda Halmstad Larkollen Saastad Halmstad Kurefjorden Ekholt Ekholt Årefjorden Halmstad Larkollen Fjellom PS Press reklame AS 1. Michael Torp 2. Erik Szkutak 3. Therese Marie Henriksen 4. Jozsef Bøhm 5. Cecilie Pollen 6. Kåre Sven Dahl 7. Per Christian Saastad 8. Frank Skjærbekk 9. Dirk Rosin 10. Anne Merethe Vennesland 11. Lisa Marie Karlsen 12. Siri Willadssen 13. Tore Skovdahl 14. Alexandra Sofie Byrding Torp 15. Niklas Eriksen

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

NEI. til eiendomsskatt!

NEI. til eiendomsskatt! NEI til eiendomsskatt! Din kommune, ditt valg, der du bor. Fet Frp 2015-2019 PRESENTASJON AV 1. KANDIDAT FET FRP ARILD MOSSING 1. kandidat for Fet FrP Arild er en av Fet kommunes mest erfarne politikere.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for 2015 2019 SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER Grenseland AVISA NR. 5 SEPTEMBER 2015 VALG- SPESIAL Viktig valg i Marker Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 13. og 14. september. I Marker har 16 17-åringene stemmerett. Ungdommene

Detaljer

Vestby Kristelig Folkeparti

Vestby Kristelig Folkeparti Vestby Kristelig Folkeparti Program for kommunestyreperioden 2015 2019 Du finner også dette programmet på internettadressen: www.krf.no og www.facebook.com/vestbykrf Vestby Kristelig Folkeparti Program

Detaljer