Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb"

Transkript

1 Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

2 Dok. dato: Versjon: Rev.dato: Følgende bør framgå: Dok. dato: Versjon: Rev.dato: Dokumentansvar: Godkjent av / dato: Enhet/ prosjekt Før jobben settes i gang, gå gjennom disse punktene: ~ ~ Gjennomgå byggherrens SHA-plan ~ ~ Påse at gravetillatelse er innhentet ~ ~ Avdekke behov for grøfteplan ved grøfter dypere enn 2 meter ~ ~ Gjennomføre risikovurdering og fastsette tiltak for å unngå uønskede hendelser ~ ~ Påse at nødvendig kompetanse innehas, ADK/geoteknisk kompetanse ~ ~ Fremskaffe eventuelle grunnundersøkelser ~ ~ Påvisning av eventuelle kabler og ledningsnett ~ ~ Fremskaffe sikringsutstyr ved behov ~ ~ Avklare behov for grøftesprengning Skriftlig arbeidsinstruks Ved grøftearbeid skal det alltid utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks. Arbeidsgiveren er ansvarlig for at dette gjennomføres. Gjennomfør en risikovurdering av jobben ~ ~ Ustabile grunnforhold med fare for utglidning og ras ~ ~ Svake grøftekanter som kan svikte under vekt av maskin/oppgravde masser ~ ~ Høy grunnvannstand med fare for inntrengning «oppkok» i grøftebunn ~ ~ Endringer i grunnforhold som følge av nedbør ~ ~ Konflikt med eksisterende grøfter, rør ledninger eller høyspentkabler ~ ~ Tidligere oppgravde masser/«våte» grøftemasser ~ ~ Graving i frossen mark med fare for utglidning og oppsprekking ~ ~ Hengende last ~ ~ Konflikt med veitrafikk ~ ~ Fall i åpne kummer/grøft ~ ~ Gjenstående sprengstoff etter sprengningsarbeid ~ ~ Klemfare ved håndtering av kummer og rør Er grøften over 2 meter dyp, må det lages en grøfteplan ~ ~ Vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1,0 m under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke skal avstives. ~ ~ Vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt, skal dette vises på tegningen. ~ ~ Vise plassering av gravemasser. ~ ~ Inneholde arbeidsinstruks som dekker alle arbeidsoperasjonene. Graveplan-grøft LS2-035 Side 2 PLANTEGNING AV ARBEIDSSTED: Grøftetrasè og plasseringen av: masser, anleggsmaskin(er), lastebil(er), rømningsveier, evt. steder i grøftetraseèn der jorda tidligere er omrørt (for eksempel ved kryssing av gamle grøftetraseèr). ARBEIDSINSTRUKS: Graveplan/grøfteplan GRAVEPLAN / GRØFTEPLAN Side 1 av 2 Prod.leder som har godkjent: Dato: Anleggsleder som har utarbeidet: Dato: Deltakere: Anlegg: Rørstrekk: Før det utarbeides en grøfteplan skal det alltid gjennomføres en risikovurdering med de som skal utføre arbeidene. Risikovurdering og grøfteplan skal være ute på anlegget der arbeidene foregår. GRUNNUNDERSØKELSER FORETATT VED: Prøvegraving: Behov for avstivning: Ja: Nei: Grunnboring: Avstivningsmetode: Kasser: Spunt: Ikke foretatt: LENGDEPROFIL MED MASSEBESKRIVELSE: Merk massebeskrivelsessoner med bokstavkoder: A= Leire, B= Silt, C= Sand, D= Grus, E= Stein, OM = omrørte masser (steder hvor jorda tidligere har vært omrørt ved f.eks graving, gjenfylling, eller består av utplanerte fyllmasser). Lengde grøft 1m- Grøftedybde Grøftebunn 1 m u/grøftebunn Grunnvannsnivå TEGNING AV TVERRPROFIL: Følgende bør framgå: Grøftekant, grøftevegger, dybde og bredde på grøft, plassering av masser. Evt. tegning av avstivning Dokumentansvar: Godkjent av / dato: Enhet/ prosjekt 2

3 Plassering av gravemassene/rømmningsvei ~ ~ Oppgravde masser plasseres minimum 1 meter fra grøftekant ~ ~ Er det ikke plass til massene, kjøres disse til midlertidig lagringsplass ~ ~ Rømningsvei i form av godkjent stige på dybder over 1 meter Graving av grøfter grunnere enn 2 meter ~ ~ Grøftesidene kan graves rette, men bør fortrinnsvis gis en forsvarlig helling ~ ~ Tørre masser bør gis en helling på 63 grader ~ ~ Leire/våte masser bør gis en helling på 53 grader ~ ~ Tidligere oppgravde masser gis en helling på 45 grader Graving av grøfter dypere enn 2 meter ~ ~ Lage grøfteplan ~ ~ Bruke avstiving i form av: Grøftekasser Spunt Kledning, stendere og avstivere ~ ~ Eller skrå grøftene med en helling på 45 grader 3

4 Graving av grøfter dypere enn 3 meter Ved graving av grøfter dypere enn 3,0 m, skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person. Beregningene skal dokumenteres på forespørsel. Graving av grøfter i hellende terreng Ved graving av grøft langs en skråningsfot eller skråning som heller mer enn 1:10 inn mot grøfteside, skal planene for gravingen vurderes av en erfaren person med tilstrekkelige lokale geotekniske kunnskaper før graving igangsettes. 4

5 Graving av grøfter nær fundamenteringsnivå ~ ~ Det skal tas spesielle forholdsregler ved graving der grunnen i umiddelbar nærhet av grøften har ekstra belastning, f.eks. ved lagerplass, ved støttemur o.l. ~ ~ Aldri nærmere enn 1,5 meter uten at geoteknisk fagkyndig har vurdert om grøften skal avstives. Grøfter i frossen jord ~ ~ I frossen jord kan det graves med vertikale grøfte- eller sjaktsider når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining. ~ ~ Er grøften eller sjakten dypere enn telen, skal veggene under telen avstives. ~ ~ Spesielt viktig å se etter sprekker og oppstykking langs grøftekantene. 5

6 Grøfter i fjell ~ ~ Rense kanter og vegger for løse steiner og blokkutfall. ~ ~ Forsikre seg om at det ikke raser ut stein fra haugen med oppgravd masse. Hengende last/bruk av arbeidsutstyr ~ ~ Sjekk og påse at løfteutstyr og løfteredskap er sertifisert og i orden. ~ ~ Opphold deg aldri i faresonen ved løft av kummer og rør. ~ ~ Opphold deg aldri i slagretningen til løfteskrevet ved løft av kummer og rør. ~ ~ Opphold deg aldri i grøfta ved fjerning av grøftekasser, spuntvegger og avstivninger. ~ ~ Bruken av arbeidsutstyr skal begrenses til de som har gjennomgått nødvendig opplæring. 6

7 1 m 1 2 m 2 3 m Over 3 m Sammendrag ~ ~ 0 1 m. Ingen krav. ~ ~ Dypere enn 1 m. Krav om rømningsvei. ~ ~ Grøfter grunnere enn 2 m kan graves med vertikale vegger uten avstiving. (NB! Faremoment) ~ ~ For grøfter dypere enn 2 m, skal det utarbeides planer. ~ ~ For grøfter dypere enn 2 m, eller ved fare-momenter, skal grøftesidene gis en forsvarlig helning. Man kan også grave med vertikale vegger, men da må grøftesidene sikres med spunt eller gravekasser. ~ ~ Ved større dybder enn 3 m, skal sikringen dimensjoneres og dokumenteres. Sikker jobbanalyse Gjennomfør sikker jobbanalyse når det dukker opp uforutsette situasjoner som det ikke er tatt høyde for i risikovurderingen. 7

8 Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981 og er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiver organisasjonene Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund, og arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Ordningen finansieres av bedriftene i bygge- og anleggsbransjen. 8 Trykksak 6 De regionale verneombudene for anleggsbransjen oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens regionale verneombud for byggebransjen opp nevnes av Fellesforbundet. For ytterligere informasjon: Linker Arbeidsplassforskriften 6-3 om sikring mot ras, innstrømming av vann mv. Forskrift om utførelse av arbeid 21-2 om arbeidsinstruks og plan for arbeidet 21-3 om graving av grøfter som skal avstives 21-4 om forholdsregler mot ras (Skroll ned til paragrafen) Veilederen er utarbeidet av den regionale verneombudsordningen, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet ved: Norsk Arbeidsmandsforbund Grafisk produksjon: LO MEDIA 2013 Illustrasjoner: Vidar Eriksen 24 1 Ø M E R KE T ILJ 3 M

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995 Vegetasjon og terreng før husbygging Enhver utbygging i et område medfører inngrep som gjør at området forandres. Det er viktig å vite hva som forandres og hvordan, før utbyggingen settes i gang. Det er

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer