Sikring ved arbeid på tak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikring ved arbeid på tak"

Transkript

1 c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Dokumentet er ment som et hjelpemiddel. I tillegg til disse minimumskravene plikter aktørene å opptre i tråd med gjeldende regelverk. Rev c94 m23,5 y0 k76

2 Utarbeidelsen av dokumentet Dette «God praksis»-dokumentet er utarbeidet i et samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Omfang og avgrensning Dokumentet omfatter sikring ved arbeid på tak ved alle former for oppføring av nye bygninger (tilbygg, påbygg og nybygg) og arbeid på eksisterende konstruksjoner. Dokumentet beskriver sikringen fra og med oppstart av arbeidet til og med ferdigstillelse av arbeidene på tak, inkludert beslag. Innhold Dokumentet er ment å gi byggherrer, arbeidsgivere og arbeidstakere som skal utføre arbeider på tak, veiledning i hvordan sikringen skal utføres for å oppfylle krav i lov og forskrifter. Tiltak før arbeidene starter Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte hvor kollektive vernetiltak skal prioriteres. Arbeidsgiver skal velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden. Dersom flere yrkesgrupper arbeider samtidig på samme område, skal det benyttes kollektiv sikring. For at arbeid på tak skal være trygt, må de som utfører det ha nødvendig kunnskap, ferdigheter og erfaring, bl.a. i bruk av personlig fallsikringsutstyr, Forut for alle arbeider på tak skal det gjennomføres en risikovurdering, ev. «Sikker Jobb Analyse» (SJA). Dette skal resultere i planer og tiltak som reduserer risikoen ved takarbeidet. For eksempel kan en komme frem til at det vil være nødvendig å bruke personlig fallsikringsutstyr på skrått tak, selv om det er sikret med rekkverk/stillas ved takkanten. SJA skal gjennomgås med alle som er involvert i arbeidsoperasjonen. Risiko- Dette dokumentet beskriver God praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Dokumentet Arbeid God praksis på frikjenner flatt ikke aktørene tak for den alminnelige plikt til å opptre i tråd med gjeldende regelverk til enhver tid, det er ment som et hjelpemiddel. Hva er flatt tak? Takflater kan deles opp i mindre arbeidsområder. Arbeidsområdet kan avgrenses som tidligere beskrevet, se også Et tak med helning på inntil 6 kan betraktes som Arbeid på flatt tak Unntak flatt tak. Dersom de stedlige forhold, som for eksempel takets overflatemateriale, værforholdene figur 1. Taksikringen avsluttes da enten 2,0 meter inn på Hva er flatt tak? Krav taket om (2) rekkverk eller 2,0 meter eller forbi stillas markeringen kan unntas (1). o.l. har innvirkning Tak med helning på inntil 6 o på sikkerheten, kreves sikring kan betraktes som flate tak. Ved midlertidig arbeid. Det må da Dersom tilsvarende stedlige som forhold, for som skrått f. eks. tak. takets En slik vurdering må Unntak benyttes personlig fallsikringsutstyr. overflatemateriale, fremkomme værforholdene i risikovurderingen o.l. har innvirkning av arbeidet på som skal Rekkverk Ved eller bruk stillas av kan lift unnlates eller lignende sikkerheten, gjøres. kreves sikring tilsvarende som for skrått tak. ved midlertidig arbeid. Det må da benyttes personlig En slik vurdering må fremkomme i risikovurderingen av arbeidet som skal gjøres. fallsikringsutstyr. ved bruk av lift eller lignende Ved arbeid på tak med fare for fall, skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillas. Arbeid i høyder over 2 meter Figur 1 - Arbeidsområde Ved arbeid på tak med fare for fall på over 2,0 meter skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle skal alltid sikres med rekkverk. Rekkverket skal være minimum ned. Det kreves at det benyttes kollektive 1,0 meter, med håndlist, knelist og fotlist, og tåle vanlig belastning etter vernetiltak, som rekkverk eller stillas. Rekkverk skal gjeldende være minimum krav for rekkverk. 1,0 meter, Utsparinger, med takvinduer håndlist, o.l. i arbeidsområdet knelist og fotlist. skal sikres, Rekkverket enten med skal rekkverk tåle eller ved at de tildekkes med solide materialer som festes forsvarlig. vanlig belastning, gjeldende for rekkverk. Utsparinger, takvinduer o.l., i arbeidsområdet skal sikres, Hvor mye enten skal med sikres? rekkverk eller ved at de tildekkes Hele arbeidsområdet med solide materialer skal sikres. Arbeidsområdet festes omfatter forsvarlig. atkomst, transportveier, lagringsplasser og området hvor arbeidet utføres. Hvor mye Den delen skal av sikres? arbeidsområdet som ligger mer enn 2,0 meter Hele fra arbeidsområdet takkant kan avgrenses skal sikres. med annet utstyr enn taksikring. Arbeidsområdet Dvs. at dersom omfatter hele arbeidsområdet atkomst, ligger mer enn 2,0 meter transportveier, fra takkant, er områdene det tilstrekkelig hvor å det markere utføres arbeidsområdet. arbeid Markeringen og lagringsplasser. må være solid nok til å tåle vær og vind, som for eksempel et minimum 1,0 meter høyt gjerde. Figur 1 Arbeidsområde Den delen av arbeidsområdet som ligger mer enn 2,0 meter fra takkant kan avgrenses med annet utstyr enn taksikring. Dvs. at dersom

3 vurderingen skal utføres selv om arbeidet er kortvarig og skal gjøres i samarbeid med de som skal utføre arbeidet. kunne oppholde seg der i full sikkerhet for å utføre nødvendig kontroll, produksjons-, justerings- og vedlikeholdsarbeid. Midlertidig arbeid For midlertidige arbeider tillates det at det benyttes personlig fallsikringsutstyr som eneste sikring, men for at arbeidet skal kunne betegnes som midlertidig må alle følgende kriterier oppfylles: at arbeidet bare innebærer inspeksjon, mindre reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid Bruk av personlig fallsikringsutstyr Alt personlig fallsikringsutstyr skal være i henhold til gjeldende standarder. En forutsetning for å kunne benytte personlig fallsikringsutstyr er at det finnes eller at det kan monteres forankringspunkt på taket. Forankringspunkt, beregnet for en person, skal tåle en belastning på 1000 kg. (og et vilkårlig foran- at det ikke er oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg og kringspunkt skal tåle min kg) Forholdene vedrørende at totalt arbeidsomfang Dette dokumentet ikke overstiger beskriver 4 timeverk God praksis for arbeid fallsikringsanordning på tak. Informasjonen skal fremkomme vil hjelpe av deg risikovurderingen. til å utføre arbeidet på en trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. at det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres Dokumentet God praksis frikjenner ikke aktørene for den alminnelige plikt til å opptre i tråd med gjeldende regelv på en trygg og enhver sikker måte tid, det er ment som et hjelpemiddel. Sikker atkomst Arbeidstakere skal ha sikker atkomst til arbeidsområdet, og Lov og forskrifter Nærmere informasjon om regelverket på dette området finner du på Unntak Arbeid på skrått tak Krav om rekkverk eller stillas kan unn Ved midlertidig arbeid. Det m Hva er skrått tak? Arbeid på tak benyttes personlig fallsikrings Dette dokumentet Tak med beskriver helning God over praksis 6 o regnes for arbeid som på skrått tak. Informasjonen tak. vil hjelpe deg til å utføre Ved arbeidet bruk på en av sikker lift og eller lignende Hva er trygg skrått måte og Sikring tak? slik at du oppfyller av arbeidet kravene i arbeidsmiljøregelverket. Hvor mye skal sikres? Dokumentet God praksis frikjenner ikke aktørene for den alminnelige plikt til å opptre i tråd med gjeldende regelverk til Tak med helning Ved over arbeid 6 regnes på tak som med skrått fare tak. fall på over Hele arbeidsområdet 2,0 skal sikres. Arbeidsområdet omfatter enhver tid, det er ment som et hjelpemiddel. meter skal arbeidstaker alltid sikres mot atkomst, å falle transportveier, lagringsplasser og området hvor arbeidet ned. Det kreves at det benyttes kollektive utføres. Arbeid på skrått Tips tak krever alltid sikring i nedkant av Ved arbeid på tak vernetiltak, med fare for fall, som skal rekkverk arbeidstaker eller alltid stillas. arbeidsområdet Unntak og på gavl når arbeidsområdet ligger ved gavlen. sikres Arbeid mot å falle Rekkverk ned. på Det skrått kreves skal at være det tak benyttes minimum kollektive 1,0 meter, Ellers Krav med kan arbeidsområdet rekkverk eller avgrenses Legg stillas atkomsten som kan beskrevet unntas så for nær flatt tak. arbeidsom vernetiltak, som rekkverk håndlist, eller knelist stillas. Arbeid og fotlist. over 2 meter Rekkverket skal skal tåle Ved midlertidig mulig arbeid. for å Det unngå må da unødig ferdsel p Hva er skrått tak? alltid sikres med den rekkverk. største Rekkverket beregnede skal være belastning minimum 1,0 ved fall Unntak av benyttes personlig Velg trappetårn fallsikringsutstyr. Tak med helning over 6 o regnes som skrått tak. til atkomst. meter, med håndlist, personer, knelist og jf. fotlist. figur Rekkverket 2. skal tåle den Rekkverk eller Ved stillas bruk kan av unntas Planlegg lift eller lignende lagringsplassen i forhold største beregnede belastning ved fall av personer, jf. figur 2. ved midlertidig arbeid. Det må da benyttes personlig Ved arbeid på tak med fare for fall på over 2,0 arbeidet, området for lagringsplass meter skal arbeidstaker alltid sikres mot å falle fallsikringsutstyr del av arbeidsområdet! Figur 2 - ned. Det kreves at det benyttes kollektive ved Tips bruk av lift eller lignende Sikring på Benytt løfteutstyr/kran for vernetiltak, som rekkverk eller stillas. skråtak Tips transport/heising av materialer. Rekkverk skal være minimum 1,0 meter, med Legg atkomsten så God nær belysning arbeidsområde gjør som arbeidet lettere håndlist, knelist og fotlist. Rekkverket skal tåle Legg atkomsten mulig for så å unngå nær arbeidsområdet sikrere. unødig ferdsel som på mulig tak. for å den største beregnede belastning ved fall av unngå Velg unødig trappetårn ferdsel på til tak. atkomst. personer, jf. figur 2. En ryddig arbeidsplass øker sikker Velg trappetårn Planlegg til lagringsplassen atkomst. i forhold til Husk rømningsvei. Planlegg arbeidet, lagringsplassen området Husk i forhold for lagringsplass ansvar til arbeidet. for Lagringsplass er en del av arbeidsområdet! tredjeperson. er en del av arbeidsområdet! Benytt løfteutstyr/kran Takvinkelen for kan enkelt bestemme Benytt transport/heising løfteutstyr eller kran vater av for materialer. transport og målestokk. og heising av jf. figur 3. materialer. God belysning gjør arbeidet lettere og God belysning sikrere. gjør arbeidet lettere og sikrere. 1.0 m En ryddig En ryddig arbeidsplass arbeidsplass øker sikkerheten. øker sikkerheten. Krav til sikring Figur ved 2 bruk Sikring av stillas på skråtak 6 o 1 Husk rømningsvei. Husk rømningsvei. Ved arbeid på tak med stor helning og/eller ved tak med stor Husk ansvar Husk ansvar for tredjeperson. for tredjeperson. Krav til sikring ved bruk av stillas avstand til takfoten, bør det også vurderes om det bør benyttes personlig fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk jf. figur Takvinkelen Takvinkelen kan enkelt kan bestemmes enkelt bestemmes med vater og med målestokk. Ved arbeid på tak med stor helling og/ eller vater 3. og målestokk. Figur jf. 3 figur Måling 3. av takvinkel ved tak med stor avstand til takfoten, bør det eller stillas. Utsparinger, takvinduer o.l. i arbeidsområdet skal Figur 3 - Måling av takvinkel også vurderes om det bør benyttes personlig 1.0 m sikres, enten med rekkverk eller ved at de tildekkes med solide Figur 2 Sikring fallsikringsutstyr på skråtak i tillegg til sikring med 6 o 10 cm materialer som festes forsvarlig. rekkverk eller stillas. Utsparinger, takvinduer Krav til sikring o.l., ved i arbeidsområdet bruk av stillas skal sikres, enten med Ved arbeid på tak med stor helling og/ eller rekkverk eller ved at de tildekkes med solide Figur 3 Måling av takvinkel

4 c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN

HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN ARB. I HØYDEN HMS DIREKTIV 3 ARBEID I HØYDEN Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer