God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet"

Transkript

1 Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge sysselsetter 6000 personer. RIF stiller strenge kompetansekrav og forretningsmessige krav til deltakerfirmaene. God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

2 PROSESSKODE 1 HOVEDPROSESS 4 Eksempler og erfaringer. Gaute Karoliussen, COWI Oslo 2

3 Disposisjon Hovedprosess 4 en kort introduksjon Ny utgave HB025, desember HP4. Endringer og eksempler fra 2008 utgaven Aktuelle eksempler fra 42 Lukkede rørgrøfter 43 Rørledninger 46 Kummer 47 Forsterkning av grøfter, og elve- og bekkereguleringer Kort om Jernbaneverkets prosesskoder Avslutning 3

4 Hovedprosess 4 - en kort introduksjon 41 ÅPNE GRØFTER 42 LUKKEDE RØRGRØFTER 43 RØRLEDNINGER 44 KABLER OG LEDNINGER 45 STIKKRENNER/KULVERTER, INN- OG UTLØPSKONTRUKSJONER 46 KUMMER 47 FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG BEKKEREGULERINGER 4

5 Hovedprosess 4 - en kort introduksjon Prosesskodens Generelle disposisjon for spesifiserende tekster: a) Omfang b) (Krav til) materialer c) (Krav til) utførelse d) (Krav til) toleranser e) (Krav til) prøving, kontroll x) Mengderegler 5

6 Hovedprosess 4 - en kort introduksjon Viktige prinsipper ved bruk av Prosesskoden - generell tekst: a) Omfang regulerer hva som skal inngå i leveransen/ytelsen og som entreprenøren må beregne inn i sine enhetspriser. Da har vi 2 alternativer, avhengig av hva som inngår i a) omfang: 1. Teksten er grei slik det står, eller 2. Du må legge til ønsket leveranse-/ytelse under "spesiell beskrivelse" Eksempel: "BBomfatter i tillegg fjerning av forskaling etter riving." Unntakene er arbeider det ikke finnes egne prosesser for, samt der det ønskes andre alternativer enn det det finnes prosesser for. 6

7 PROSESS 4 GRØFTER KUMMER OG RØR Ny utgave fra desember

8 PROSESS 4 GRØFTER KUMMER OG RØR Nytt i 2012 utgaven og endringer fra 2008 utgaven Prosess 42, generell tekst a) Omfang. Tydeliggjøring av prinsippene for hvordan omfang skal beskrives. "Omfatter også.." Ny setning tatt inn: "Omfatter også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer." b) Krav til materialer. Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag angis etter nye regler. Skjerping av krav til filtermaterialer - skal ikke være vannømfintlige. Krav til fiberduk er endret og tilpasset nye regler (NorGeoSpec 2002). 8

9 PROSESS 4 GRØFTER KUMMER OG RØR Nytt i 2012 utgaven og endringer fra 2008 utgaven Prosess 42, generell tekst d) Toleranser. Bruk av matematiske symboler er erstattet med tekst. Nå skrives: "ved fall større eller lik 10 promille.." osv Gammel utgave: "Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter er +/-2 promille ved fall < 10 promille og +/-3 promille ved fall 10 promille." 9

10 PROSESS 4 GRØFTER KUMMER OG RØR Nytt i 2012 utgaven og endringer fra 2008 utgaven Prosess 42.3 Rørgrøft i berg (løsmassetykkelse < 0,3m) og tunnel 42.3 er tilpasset at grøftesprengning i tunnel ligger på hovedprosess 3, altså ny tittel og nyhet i omfanget på a) Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil er medtatt under prosess 32. Tilsvarende er det tillagt under a) omfang i prosess 32 "Omfatter sprengning av, grøfter kumutvidelserog sjakter.". Og med presisering under c) Sprengning av grøfter og kumutvidelserskal utføres i egen operasjon. Bunn av drensgrøft skal ligge dypere enn gryter i planum. Prosess 42.6 Ekstra utvidelse for kummer Ny prosess for kumutvidelsei tunnel. 10

11 PROSESS 4 GRØFTER KUMMER OG RØR Nytt i 2012 utgaven og endringer fra 2008 utgaven Prosess 42.7 Pressing av rør 42.7 Pressing av rør Beskrivelse av omfang er presisert Graving av pressgroper Beskrivelse av omfang er vesentlig utvidet. 11

12 PROSESS 4 GRØFTER KUMMER OG RØR Nytt i 2012 utgaven og endringer fra 2008 utgaven Prosess 43 Endring 43.2 og 43.3 åpner for både indre og ytre spesifisert diameter for å åpne for konkurranse. Det skal leveres rør med den innvendige diameteren som er nærmest den prosjekterte. 12

13 PROSESS 4 GRØFTER KUMMER OG RØR Aktuelle eksempler fra 42 Lukkede rørgrøfter 43 Rørledninger 46 Kummer 47 Forsterkning av grøfter, og elve- og bekkereguleringer 13

14 PROSESS 42 GRØFTER KUMMER OG RØR Hvordan beskrive grøftehellinger? Hvorfor står det at grøftesidene i løsmasse"skal ha en teoretisk helning lik 2:1"?, uavhengig av dybde og stedlige forhold! Hva er hensikten med dette og hvordan skal vi beskrive det korrekt og i henhold til sikkerhet? Hva bør inngå i planene /tegninger? Hva med avregning og priskonsekvenser? 14

15 PROSESS 42 GRØFTER KUMMER OG RØR Hvordan beskrive grøftehellinger? Hvorfor står det at grøftesidene i løsmasse"skal ha en teoretisk helning lik 2:1"? Hensikten med dette er å fastsette volumet som skal avregnes for graving og tilbakefylling. Hvordan skal vi beskrive det korrekt og i henhold til sikkerhet? Konsulenten har ansvaret for å prosjektere nødvendige sikringstiltak. Entreprenøren kan velge å sikre grøftene på annet vis, man får ikke godtgjort eventuelle merkostnader og bærer selv risikoen ved annen løsning. Hva bør vises på planene? Tegningene må vise forsvarlig helling eller annen forsvarlig avstivning. Detaljtegninger av aktuell sikring, tverrsnitt, påført opplysninger om masser ned til 1 m under grøftebunn, grunnvannsnivå, opplysninger om eksisterende infrastruktur i bakken, andre hindringer mm. Priskonsekvenser og avregning: Entreprenøren får kun betalt for teoretisk graveprofil 2:1 og må prise grøften deretter. Totalt volum av gravemasser avhenger av valg av sikringsmetode. Hvordan påvirker dette beregning av overskuddsmasser? 15

16 PROSESS 42.5 Avstivede grøfter SPUNTING Hvilken prosess bør benyttes for å beskrive spuntingfor (lukkede) rørgrøfter? -Bør man bruke Sikring? -Eller skal dette beskrives under prosess 47.2 Spunting? som ligger under prosess 47 FORSTERKNING AV GRØFTER, ELVER OG BEKKEREGULERINGER? 16

17 PROSESS 42.5 Avstivede grøfter SPUNTING Svar: Prosess 47 omfatter forsterkning av grøfter medtatt i prosess 42 og 45. Det er da naturlig å velge underprosess 47.2 Spunting. I underprosess Sikring, er metoden uspesifisert. Prosessen Sikring "stopper" her. Det vil si at vi må beskrive aktuell metode og med eventuelle underprosesser for f.eks ulike grøfter (dybde, bunnbredde). Men, i samferdselsprosjekter er det vanlig å beskrive/samle sikringstiltak under HP 8 (Prosesskode 2). 83 KONSTRUKSJONER I GRUNNEN (PELER, SPUNT ETC.) 17

18 PROSESS 42.5 Avstivede grøfter Grøftekasser- hvor beskriver vi dette? Hvordan bør en beskrive levering og arbeider med grøftekasser? Grøftekasser beskrives kun, dersom entreprenøren ikke har alternative metoder for sikring, altså forhold som er utenfor entreprenørens kontroll. Av f.eks. plasshensyn, eller svært bløt grunn hvor ingen annen løsning gir trygge arbeidsforhold. 18

19 PROSESS 42.5 Grøftekasser bør beskrives: Under egen prosess: Øvrig F.eks Grøftekasser Omfang, krav til utførelse og mengderegel angis for hvert tilfelle. 19

20 PROSESS 42.7 Pressing av rør a) Omfatter alle materialer og arbeider for å etablere ferdig presset rør. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m Pressing/boring a) Omfatter levering av foringsrør og alle arbeide ifm. pressing/boring. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m. 20

21 PROSESS 42.7 Pressing av rør a) Beskriv hva det skal bores for, beskriv trasé, type masser, henvis til tegninger, tidsavhengigheter og annen informasjon relevant for prising. c) Beskriv krav til utførelse/forutsetninger, miljøtiltak, prosedyrer etc Pressing/boring a) Omfang. Ta med ev. hulltaking i spunt, oppsamling av masser mv. b) Beskriv krav til foringsrør. Stålkvalitet, tykkelse, sveis/skjøter/sertifikat mv. c) Krav til utførelse, f.ekskrav/kontroll av deformasjoner på vei/bane. e) Krav til toleranser, kontroll og dokumentasjon etc. 21

22 PROSESS 43 RØRLEDNINGER Hva er viktig å ta med når en skal beskrive rørledninger? HB025 henviser til NS 3121 for betongrør. For plastrør gjelder: "Kravene er beskrevet i HB 018, pkt " Kvalitetskravene til drens-og overvannsledninger er godt ivaretatt gjennom disse henvisningene det er ikke nødvendig å gjenta dette i spesiell beskrivelse! Når det gjelder offentlige vann-og avløpsledninger bør de spesielle kravene til disse legges inn i spesiell beskrivelse. 22

23 PROSESS 43 GRØFTER KUMMER OG RØR RØRDELER Hvor går grensen for det som er inkludert? 23

24 PROSESS 43 GRØFTER KUMMER OG RØR RØRDELER Alle enhetspriser skal være inklusive rørdeler. Husk å vise dette på planene. Angi bend i lengdeprofiler, utarbeid nødvendige detaljtegninger, lag stykklisterel. 24

25 PROSESS 43 RØRLEDNINGER Prosesskoden stiller krav til kontroll, men hvor og hvordan bør disse prosessene beskrives? 25

26 PROSESS 43 RØRLEDNINGER, KONTROLL OG KLARGJØRING Testing av rør Dette er inkludert i enhetsprisen og skal derfor ikke prises separat i andre prosesser, heller ikke under for eksempel 9-prosesser! Men! Arbeider som ikke inngår i omfang, eller krav som ikke er nærmere spesifisert i 43, må vurderes særskilt. F.eks. Desinfisering av vannledninger må beskrives under a) omfang og eller under e) kontroll. 26

27 PROSESS 46 KUMMER Husk å beskrive rett kvalitet for kummer. Krav til tetthet for betongkummer må oppgis ref. krav til T-merking for rør. Tips: Kummer henvis til tegning. Under utrustning beskrives type og nødvendig spesifisering av: Lokk, ramme, rist over renner, stige, konsoll, armatur. Vis også dette på tegning/stykkliste. Ta også med justeringsringer, dempering, hull med pakning for rørgjennomføring. Plasstøptespesialkummer husk å ta med ev. fjerning av forskaling under a). 27

28 PROSESS 46 KUMMER Prosesskoden stiller krav til kontroll, men hvor og hvordan bør disse prosessene beskrives? 28

29 PROSESS 46 KUMMER, KONTROLL OG KLARGJØRING Dette er inkludert i enhetsprisen og skal derfor ikke prises separat i andre prosesser, heller ikke under for eksempel 9-prosesser! Men! Arbeider som ikke inngår i omfang, eller krav som ikke er nærmere spesifisert i 43, må vurderes særskilt. 29

30 PROSESS 4 Kort om Jernbaneverkets prosesskoder Jernbaneverket har basert sin versjon på Statens vegvesens, men hos JBV har underbygning inndeling 1. Hvor ligger grøfter, kummer og rør? Dette er sortert under Underbygning, planlegging og bygging. I f.eks. G-prog finner en frem ved å velge 1:UNDERBYGNING Prosjektering og bygging og deretter 1.4. Forskjeller Noen tekstlige forskjeller Se f.eks 1.46 KUMMER (a, (b Kravhenvisning til Jernbaneverkets tekniske regelverk JD520 der det er relevant. Mengde oppgis under f) som for eldre utgaver av Hb

31 PROSESS 4 - Avslutning Husk å beskrive omfang på rett måte. HUSK!..omfatter også. Kontroller om det er behov for tilføyelser. Omfang skal ikke beskrives andre steder enn under a)! Omfang, krav etc. i generell tekst bør ikke gjentas på lavere nivå. Prising på rett nivå. Arbeider som er inkludert under omfang, skal bakes inn i enhetsprisen. Er det medtatt underprosesser for delleveranser /-ytelser for aktuelt arbeid, så skal det prises der. Det er opp til byggherren å bestemme detaljeringsgrad for beskrivelsen ut i fra hva som er hensiktsmessig avklar dette på et tidlig stadium, innen du utarbeider beskrivelsen. 31

32 PROSESS 4 - Avslutning I januar 2014 kommer vegvesenet ut med en oppdatert utgave av Håndbok 018. En av endringene er at kravene til veiens drenering blir strengere. Jernbaneverket vil også oppdatere sin prosesskoder og kommer snart med ny utgave av overbygning og underbygning med samme kodestruktur som vegvesenet. 32

33 PROSESS 4 - generelt Lykke til med beskrivelsen! 33

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 1 INNLEDNING Vegnorm for Jæren er et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe for Jæren. Normen bygger på en eksisterende norm som var utviklet for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL

SVAR PÅ DE ENKELTE SPØRSMÅL 25. september 2008 HØRINGSNOTAT FRA b2bconnect-gruppen AGFA vurdering og anbefalinger om elektronisk faktura i staten. INNLEDNING Vi vil med dette oversende vårt høringssvar fra b2bconnect-gruppen. B2bConnect

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune

VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune VEGLYSNORM Retningslinjer for utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning i Trondheim kommune Revidert 09.03.15/sbv 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003

Lørenskog kommune Skedsmo kommune Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Juli 2003 Side: 1 av 20 Forord Lørenskog kommune og Skedsmo kommune har i samarbeid utarbeidet en veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer