VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3."

Transkript

1 VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver løsninger i VA-plan for nytt boligområde i Ervika i Bjugn kommune. Planen er utarbeidet med grunnlag i bebyggelsesplan utarbeidet av Voll Arkitekter datert... I denne fasen avgrenses VA- planen for den nordligste tomten med brn/grn / som vist på tegningene H og H. Det tas likevel hensyn til fremtidig belastning av ledningsanlegget både for spillvann og overvann. Dette gjelder for hovedtrase som føres til slamavskilleren. Avløpsvann fra andre potensielle boligfelt må trolig pumpes til denne lokasjonen. Avløpsvannet føres til en slamavskiller og utslipp til sjøen via utslippsledning skal skje på dypere vann. Samleledning slamavskiller og utslippsledning dimensjoneres for spillvann ut fra forventet fremtidig belastning som er ca. husstander. I tillegg er det gjort preliminære beregninger for dimensjonerende overvannsmengder etter en eventuell fremtidig utbygging. En utbygging vil medføre tettere flater og dermed større og raskere avrenning. VA-planen forutsetter også at det er etablert ny hovedvannledning frem til boligfeltet. Vedlegg: - Tegninger: o H Ledningsplan VA o H Ledningsplan VA o H Lengdeprofil VA Trase. pr o H Lengdeprofil VA Trase. pr 6 og Trase pr o H Normalgrøftesnitt eksempler Tegningene er datert Kostnadsoverslag datert.8. Spillvann Samleledningen for spillvann dimensjoneres etter forventet framtidig belastning som er ca. husstander noe som utgjør ca. 6 PE ( PE per husstand). Det gir en dimensjonerende spillvannsføring på ca. l/s. I den foreløpige VA-planen er det etablert en samleledning for spillvann. Denne er avsluttet mot Fv som vist på tegning H. Fremtidig spillvann fra nye boligfelter kan tilkobles dette punktet. Overvann Deler av overvannet vil ledes i tradisjonelle overvannssystemer som lukkede rørgrøfter. Anlegget tilføres vann fra drenering og slukanlegg. Det er utført svært grove beregninger for overvann med returperiode år. Det vil være sannsynlig at naturlige vannveier og bekker vil kunne benyttes også etter en utbygging. Det nye boligområdet er planlagt i et åpent område dvs. at det ikke er fare for lokale oversvømmelser. Ellers er området avmerket i løsmassekartet som marine strandavsetninger. Det kan derfor være mulighet for infiltrasjonstiltak men dette må undersøkes nærmere. Basert på observasjoner i kartgrunnlag og samtaler med grunneiere er det en del fjell i området. Overvannet planlegges ført til bekk nedstrøms av vegen ned mot Nervika (se tegning H). Bekken må trolig opprenskes noe og behov for erosjonssikring må vurderes. p:\re_trd\prosjekt\\_8_va_plan_ervika\notater\ervika boligområde bjugn - del.docx Side of Sist lagret av Sindre Dyrhaug Hov

2 VEDLEGG Vannforsyning Det er per i dag ikke tilknyttet en tilfredsstillende vannforsyning til feltet. Overslagsberegninger tyder på at det må anlegges en ny vannledning med dimensjon 6 mm fra hovedledningen langs Ervikveien og Fv til boligfeltet. En slik løsning vil tilfredsstille kravet til l/s brannvannsdekning. Trykket på hovedledningen er opplyst av Bjugn kommune til å være 6 mvs. Ledningen ligger i ca. samme høyde som det planlagte boligfeltet noe som dermed medfører gode trykkforhold. Det henvises til notatet «Kapasitet og forbruk Vannforsyning» datert... Resipient Utslippspunktet er planlagt lagt i en åpen og «kort» fjord. Fortynningskapasiteten er antatt god. Det anses derfor som lite sannsynlig at det er fare for eutrofiering og opphopning av større konsentrasjoner av uønskede stoffer. Bjugn kommune har vurdert utslippsområdet som «ordinær sjøresipient». Miljødirektoratets kartverk (Naturbase) oppgir strandsonen som bløtbunnsområder med verdi «svært viktig». Bløtbunnsområdene er viktige for fugleliv og ligger i et belte langs land med utstrekning opp mot meter fra land i det aktuelle området. Det er ikke oppgitt andre viktige verdier for området. Figur : Bløtbunnsområder ved Nervika. Hentet fra Naturbase. Verdi «svært viktig». Nøyaktighet meter. Slamavskiller og utslippsledning Det er innhentet pris fra to leverandører av slamavskillere dimensjonert etter en belastning på 6 PE ( husstander). - BIAmiljø har levert tilbud på to slamavskillere med volum på m og 9 m. Prisene for anlegget er 88 - og 68 - eks. mva og eks. frakt. Foruten tankvolum er forskjellen på anleggene antall tømminger per år. Tanken med volum m må med en belastning på 6 PE tømmes ca. ganger per år mens en tanke på 9 m må tømmes ca. gang per år med samme p:\re_trd\prosjekt\\_8_va_plan_ervika\notater\ervika boligområde bjugn - del.docx Side of Sist lagret av Sindre Dyrhaug Hov

3 VEDLEGG belastning. For mer informasjon: VPI (Vestfold Plastindustri AS) har levert tilbud på en slamavskiller med volum på m. Priset på anlegget er - eks. mva men inkl. frakt til Bjugn. Oppholdstiden for dette anlegg med en belastning på 6 PE forutsettes til 9 timer. Anlegget må tømmes ganger per år. For mer informasjon: Drift av slamavskilleren er noe som må vurderes og ivaretas ved et eventuelt valg. Pga. stegvis utbygging av boligfelter og belastning av slamavskilleren vil oppholdstiden i avskilleren være lengre enn ved full utbygging av boligfeltene. Driftsmessig kan det oppstå uønskede bakteriekulturer og gassdannelse i tankene men dette er svært usikkert. Til gjengjeld kan lang oppholdstid ha en positiv effekt hva gjelder tilbakeholdelse av slam. Sjøresipienten ved Nervika vurderes av Bjugn kommune som «ordinær sjøresipient». Ved utledning ut og forbi de omtalte bløtbunnsområdene faller rensekravet da under -8 i forurensningsforskriften. Andre tiltak er å etablere en diffusor på utslippsledningen som er med på å spre avløpsvannet bedre. Videre kan ledningen graves ned et stykke ut både med hensyn til sikring av ledningen men også for å redusere det visuelle fotavtrykket. Utslippsledningen bør da legges i grøft i sjøen ut til en vanndybde på meter og deretter legges ledningen slik at den følger sjøbunnen. Mange av disse punktene er noe som må avklares i en eventuell søknad for utslippstillatelse. Det er viktig at utslippspunktet legges så dypt at avløpsvannet ikke stiger til overflaten som følge av tetthetsforskjeller i avløpsvannet og resipienten. Bjugn kommune stiller krav til at utslippspunktet skal ligge dypere enn meter (NN9) i ordinære sjøresipienter. Det er antatt at denne dybden oppnås like utenfor bløtbunnsområdene. Dybden midt i mellom Nervikhammeren og Merraskjeret er omkring m. Utslippsledningen er dimensjonert etter dimensjonerende spillvannsføring som er l/s for en belastning på 6 PE. Ved lavere vannføring kan det hende at selvrens ikke oppnås i ledningen noe som kan medføre behov for ekstra vedlikehold i form av spyling av utslippsledningen. Plassering av utslipp og slamavskiller I dette forprosjektet er det planlagt å plassere slamavskilleren ned mot Nervika (se tegning H). Denne plasseringen synes å være den best praktisk gjennomførbare løsningen og vil minimere inngrepet for eventuelle berørte naboer. Derimot er plasseringen innenfor metersbeltet som er regulert som friområde og skal være fri for bygg. Det må derfor søkes om tillatelse for tiltaket i henhold til plan- og bygningsloven -. Plassering av slamavskiller eventuelt overbygg og avløpsledninger utenfor byggegrense mot sjø slik den er fastsatt i kommunedelplanen for Ervika må det søkes dispensasjon for jevnfør plan- og bygningsloven 9-. p:\re_trd\prosjekt\\_8_va_plan_ervika\notater\ervika boligområde bjugn - del.docx Side of Sist lagret av Sindre Dyrhaug Hov

4 T 8 m

5 6 m T Ut e o p p h o ld m / le k T m 8 8 T 6 F m T T T 6 T9 F m F F 6 m T8 T 8 m m 6 m 6 m k le / ld o h m p p o : te 6 g U in T6 8 T 8 8 m m 9 m F 8 m ld / le k Ut e o p p h o m m H 9 F9 8 F8 m m 6 F B 9 F m 8 9 B6 9 m F m m m 6 9 F6 9 A F m 6 B B B 6 m A A F m F 8 8 T m B8 8 A6 9 m 8m m A B9 H m 8 m A8 9 B 8 A9 9 8 m 8 8m 8m 8 T T 8m B 8 : 9 F F T A A A 9 8 n ig t S n in g S t ig 6 m B B k le / d ol ph 8m p o te 6 U A A

6 O SbS S Sa S O S O S V O S O S V Sa Sb Slamavskiller

7 O9 O S O8 S9 V9 O S V S8 O S V O S V

8

9 Ørland Bygg AS OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH ENHETSPRISER VA- ANLEGG DATO : Kostnadselement Enhet Enhetspris Graving av grøft m Sprenging av grøft i fjell m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning ø6 PV SN8 m Spillvannsledning ø PV SN8 m 6 Overvannsledning ø6 PV SN8 m Overvannsledning ø PV SN8 m 6 Overvannsledning ø PV SN8 m Overvannsledning ø PV SN8 m Overvannsledning ø PV SN8 m Vannledning ø PE SDR m 8 Vannledning ø6 PE SDR m Vannledning ø PV PN m Vannledning ø6 PV PN m Utslippsledning ø PE SDR m 6 Spillvannskum komplett ø6 Plast stk Overvannskum komplett ø6 Plast stk Vannkum komplett ø. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø. stk Vannkum komplett ø. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø. stk 6 Sandfang komplett inkl. rør ø Betong. stk 8 Prøving og kontroll avløpsledninger. m Prøving og kontroll vannledninger m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m 6 Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving rør og stoppekran stk Postene inkluderer montering og levering P:\RE_TRD\prosjekt\\_8_VA_plan_Ervika\MENGDEBEREGNINGER\Kostnadsvurdering Ervika VA-anlegg\Enhetspriser

10 OPPDRAG : OPPDRAGSNR.: DATO:.8. Ervika boligfelt 8 SIGN: SDH KOSTNADER OPPSUMMERING DATO : ENDRET Element POST POST NAVN ENHET MENGDE PRIS.PR.LØPM KOSTNAD NR. Parsell: m Parsell: --8 m 6 6 Parsell: 8- m 6 6 Parsell: -9 m 9 8 Parsell: - m 98 Parsell: -6 m 9 Parsell: - m Utslippsledning 9 Slamavskiller Bekk 9 Entreprisekostnad VA- anlegg 66 Uspesifisert skal være medtatt i elementkostnad (entreprisekostnad) ENTREPRISEKOSTNAD: Sum: 66 Generelle kostn.(prosj.byggel. kontroll etc.): % av 89 9 ANLEGGSKOSTNAD (Byggekostn.): () Sum: 6 86 Spesielle kostnader: a - Avgifter (mva) finanskostn. etc.: % av b - Grunnerverv og erstatn.: (RS) (ikke inkl.) PROSJEKTKOSTNAD: () Sum: Reserver: (RS) (ikke inkl.) TOTALKOSTNAD (Budsjettkostn.): (6) Sum: 6 86 Avrundet sum mill kr. 69 HENVISNING: Tegn nr: Tittel Sist datert:

11 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Parsell: DATO : VA-grøft med ledninger Total lengde: Midlere grøftedybde: ca. m (fratrekt Pris per løpemeter: for vegoverbygning) Grøftedybden kan bli noe dypere som følge av fallforholdene fra tomtene F F F og F6 F F8. Dette bør detaljeres nærmere i en detaljprosjektering Antatt - % fjell Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m Sprenging av grøft i fjell m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 9 8 Gjenfylling av grøft m 8 8 Spillvannsledning ø PV SN8 m Overvannsledning ø PV SN8 m 6 Overvannsledning ø PV SN8 m 9 Overvannsledning ø PV SN8 m 6 Overvannsledning ø PV SN8 m 9 Vannledning ø PE SDR m 8 6 Vannledning ø PV PN m 8 Vannledning ø6 PV PN m 8 Spillvannskum komplett ø6 Plast stk 6 Overvannskum komplett ø6 Plast stk 6 Vannkum komplett ø. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø. stk Vannkum komplett ø. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø. stk 6 6 Sandfang komplett inkl. rør ø Betong. stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m 66 6 Prøving og kontroll vannledninger m Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving rør og stoppekran stk SUM DIVERSE % 6 6 TILRIGGING % 6 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

12 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Parsell: --8 DATO : VA-grøft med - ledninger Total lengde: Midlere grøftedybde: ca..6 m (fratrekt Pris per løpemeter: 6 for vegoverbygning) Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m 8 88 Sprenging av grøft i fjell m 99 Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 8 Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning ø6 PV SN8 m Overvannsledning ø PV SN8 m 6 Overvannsledning ø PV SN8 m 9 Vannledning ø PV PN m 8 Spillvannskum komplett ø6 Plast stk Overvannskum komplett ø6 Plast stk Vannkum komplett ø. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø. stk Sandfang komplett inkl. rør ø Betong. stk 8 Prøving og kontroll avløpsledninger. m Prøving og kontroll vannledninger m 8 Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving rør og stoppekran stk SUM 8 8 DIVERSE % 6 TILRIGGING % 8 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM 6 ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

13 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Parsell: 8- DATO : VA-grøft med - ledninger Total lengde: Midlere grøftedybde: ca..6 m (fratrekt Pris per løpemeter: 6 for vegoverbygning) Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m 66 Sprenging av grøft i fjell m 9 Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 9 Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning ø6 PV SN8 m 8 6 Overvannsledning ø PV SN8 m Vannledning ø PV PN m Spillvannskum komplett ø6 Plast stk Overvannskum komplett ø6 Plast stk Vannkum komplett ø. Kombiarmatur inkl. brannnventil ø. stk Sandfang komplett inkl. rør ø Betong. stk 8 6 Prøving og kontroll avløpsledninger. 6 Prøving og kontroll vannledninger m 9 Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving rør og stoppekran stk SUM DIVERSE % 68 8 TILRIGGING % 8 6 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM 6 ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

14 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Parsell: -9 DATO : VA-grøft med - ledninger Total lengde: 9 Midlere grøftedybde: ca..6 m (fratrekt Pris per løpemeter: 8.8m for vegoverbygning) Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m 8 Sprenging av grøft i fjell m 8 8 Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 8 9 Gjenfylling av grøft m 8 8 Vannledning ø6 PE SDR m 9 Prøving og kontroll vannledninger m 9 6 Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m SUM DIVERSE % 8 8 TILRIGGING % 9 9 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

15 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Parsell: - DATO : VA-grøft med - ledninger Total lengde: Midlere grøftedybde: Varierer Pris per løpemeter: Mye fylling langs ledningsstrekket. Antatt ca. % fjell. Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m Sprenging av grøft i fjell m 6 Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 9 Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning ø6 PV SN8 m Overvannsledning ø6 PV SN8 m Vannledning ø PE SDR m 8 9 Spillvannskum komplett ø6 Plast stk Overvannskum komplett ø6 Plast stk Sandfang komplett inkl. rør ø Betong. stk 8 6 Prøving og kontroll avløpsledninger. m 6 Prøving og kontroll vannledninger m 8 Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m Utlegg av stikkledninger komplett. Inkl. graving rør og stoppekran stk SUM DIVERSE % 86 TILRIGGING % 89 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM 98 ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

16 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Parsell: -6 DATO : VA-grøft med - ledninger Total lengde: Midlere grøftedybde:. m Pris per løpemeter: Antatt ca. % fjell Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m Sprenging av grøft i fjell m 9 68 Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 6 8 Gjenfylling av grøft m 9 9 Spillvannsledning ø PV SN8 m Overvannsledning ø PV SN8 m 8 Spillvannskum komplett ø6 Plast stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m 6 Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m SUM 6 9 DIVERSE % TILRIGGING % 6 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM 9 ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

17 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Parsell: - DATO : VA-grøft med - ledninger Total lengde: Midlere grøftedybde: ca..6 m Pris per løpemeter: Antatt ca. - % fjell Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m 8 6 Sprenging av grøft i fjell m 99 Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 6 68 Gjenfylling av grøft m Spillvannsledning ø6 PV SN8 m Spillvannskum komplett ø6 Plast stk Prøving og kontroll avløpsledninger. m 9 Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m 6 6 SUM 8 DIVERSE % TILRIGGING % 9 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

18 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Utslippsledning DATO : Utslippsledningen er beregnet ut fra total lengde på ca. meter i sjø og meter på land Det er forutsatt % luftfylling noe som gir ca. lodd ( kg/stk). Utslippsledningen legges i grøft i sjøen ut til en vanndybde på m (ca. m ut i sjøen) Deretter legges utslippsledningen slik at den følger sjøbunnen. Diffusor: Lengde. m stk hull a mm. Leveres med tett lokk i en ende og krage/flens i andre enden. Postene inkluderer montering og levering ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m Sprenging av grøft i fjell m 8 Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 696 Gjenfylling av grøft m 68 Graving av grøft i løsmasser i sjø m 6 Tilbakefylling for ledn. i sjø. (forutsatt brukbare stedlige masser) m 6 8 Utslippsledning ø PE SDR m 6 Utslippsledning ø PE SDR i sjø inkl. lodd stk Utløpskum mm btg komplett stk 6 6 Diffusor stk 6 6 Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m 6 66 Prøving og kontroll avløpsledninger. m 8 SUM 88 6 DIVERSE % 8 TILRIGGING % 6 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM 9 ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

19 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Slamavskiller DATO : Kapasitet 6 PE ( husstander) m tømminger per år. (Alternativt anlegg på 9 m med tømming per år kr 68 -) Prisene for slamavskiller er eks. mva. og eks. frakt. ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Graving av grøft m Sprenging av grøft i fjell m Fundament / Sidefylling /Beskyttelseslag. Pukk 8-6. m 9 Gjenfylling av grøft m Slamavskiller m stk Bortkjøring av overskuddsmasser fra ledn.grøfter (PFM) inntil km m SUM 8 DIVERSE % 6 TILRIGGING % 8 PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

20 OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO :.8. Ervika boligfelt 8 SDH Bekk DATO : Gjelder utbedring av bekk hvor overvann ledes ut. Antatt omfang er opprensk og mulig erosjonssikring omkring utslippspunkt og nedstrøms av hus. ENHET MENGDE ENH.PRIS PRIS Opprensk av bekk m Erosjonssikring med sprengstein m SUM DIVERSE % TILRIGGING % PRIS - OG LØNNSSTIGNING % ENTREPRISEKOSTNAD SUM 9 ELEMENTKOSTNAD HENVISNING til tegning nr....tittel...sist datert... OVERSLAG pr... ANBUD pr...

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN

LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN LEVANGER NÆRINGSSELSKAP KOSTNADSOVERSLAG LEVANGER HAVN Trondheim, 14.06.2010 v/grete Ludvigsen Revidert 14.06.2010 Kostnadsoverslag for infrastruktur Levanger Havn Oversender som avtalt et kostnadsoverslag

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg OPPDRAGSGIVER : TEGNING NR. : Trondheim kommune OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : 26.01.10 Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning 2230053 SIGN : vg UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET ENHETSPRISER VA- ANLEGG

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS. Borg Næring og Eiendom AS med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG Dokument type Forprosjekt VA Dato 2013-01-18 FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG MASKINSVINGEN 29/1/196 FORENKLET FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2013-01-18 Jørn G. Thomassen Utført av Kontrollert av - Godkjent

Detaljer

FORPROSJEKT TØMMERVEIEN BOLIGFELT OG NÆRBUTIKK VA ANLEGG

FORPROSJEKT TØMMERVEIEN BOLIGFELT OG NÆRBUTIKK VA ANLEGG Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-10-04 FORPROSJEKT TØMMERVEIEN BOLIGFELT OG NÆRBUTIKK VA ANLEGG FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-10-04 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn Arne Kristiansen

Detaljer

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse Notat Til: Fra: Aros Mari Wigestrand Dato: 18. desember 2014 Emne: Bogafjell G5 VA beskrivelse Generelt I forbindelse med utbygging av Bogafjell i Sandnes kommune er det gjort en vurdering av kommunaltekniske

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Flaskebekk 1 Grunnlagsdata

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Innholdsfortegnelse. VA-rammeplan. ABO Plan & Arkitektur. Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune

Innholdsfortegnelse. VA-rammeplan. ABO Plan & Arkitektur. Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune ABO Plan & Arkitektur VA-rammeplan Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv

NOTAT. Kostnadsoverslag, vannforsyning Transfarelv NOTAT Oppdrag Vannforsyning Transfarelv Kunde Alta kommune Notat nr. 001 Til Alta kommune v/tom Jøran Olsen Fra Kopi Rambøll v/jørn Gunnar Thomassen Alta kommune v/tommy Johansen Dato 2016-04-11 Kostnadsoverslag,

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE UTBYGGING AV DJUPVIKA HYTrEOMRÅDE 06/460714 LIEG TUNG RØR AS S 4 MKO~ 7 UN ~ 2DO~c UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBEBYGGELSE I ÅSENFJORDEN

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad VA Naustervik Sandnes kommune JÆRCONSULT AS Rådgivende ingeniører Dato: 31.01.17 Innhold 1 INNLEDNING:... 2 2 GRUNNFØRHOLD... 4 3 DIMENSJOERING... 5 3.1

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

267-322. Tomasjordneset

267-322. Tomasjordneset Klimaendringer Økt robusthet i forhold til økt overflateavrenning Hvorfor må og hvordan kan VA-virksomhetene delta i samfunnsplanleggingen? VAnndammen 9- og 10. november 2010 Rune Lejon Planlegger, Vann

Detaljer

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA

Skorpa. Forprosjekt Vei og VA Skorpa Forprosjekt Vei og VA Juni 2008 220 0008 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 SAMMENDRAG... 3 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3.0 VEI... 4 3.1 Generelt...4 3.2 Dimensjoneringskriterier... 4 3.3 Alternativsvurderinger...

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer.

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer. NOTAT Oppdrag 1350006973 Strømsnes områderegulering med KU Kunde Hammerfest kommune Notat nr. K001 Dato 20160527 Til Fra Kopi Hammerfest kommune Rambøll Norge AS v /Frank Lund Overordnede VAvurderinger

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger Oppdragsgiver: Karmøy kommune Oppdragsnr.: Dokumentnr.: søk-kv- Versjon: Forutsetninger, bakgrunn Karmøy kommune skal sanere eksisterende avløpspumpestasjon på Bøvågen. I den forbindelse skal det etableres

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 1 - overføringsanlegg Forstudie 2012-06-22 J02 2012-06-22 For bruk WAG JMH WAG D01 2012-05-25 Kommentarutkast WAG JMH WAG Rev.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG

Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Det vises til konkurransegrunnlag for VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 datert

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

Stein G.Verpe. VA-plan

Stein G.Verpe. VA-plan VA-plan Utgave: 1 Dato: 20.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan.docx Arkiv ID Oppdrag: 535601-01 Sveinsrud boligfelt - Geilo Oppdragsleder:

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Mari Sjaastad, Øydis Holsdal Dato 2017-02-15 PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg 1 Innledning Dette notatet redegjør for VA-anlegget tilknyttet Noresund renseanlegg, både ved

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer