Hovedprosjekt Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune."

Transkript

1 Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt styrt boring/pressing under jernbane. Planlagt startdato: Varighet: 13 uker Oppdragsgiver: Cowi AS Oppdragstaker: Høgskolen i Østfold, prosjektgruppe H09B02 Utfylt av: Jon Løkkeberg Dato: A. Organisering Prosjektgruppens leder: Einar Ådalen Prosjektdeltakere: Einar Ådalen Tlf.: E-post: Håvar Ådalen Tlf.: E-post: Jon Løkkeberg Tlf.: E-post: 1

2 Vedlegg 1 Referansegruppe/-personer: Camilla Johansen, Cowi AS Tlf.: E-post: Tor Jørgensen, Høgskolen i Østfold Tlf.: E-post: Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet Problembeskrivelse Prosjektet går ut på å beregne/dimensjonere nytt VA-anlegg på utdelt boligfelt på Lisleby. Deler av VA nettet for boligområdet har ikke kapasitet til å avlede overvannet som dannes ved kraftige regnbyger. Dette medfører at enkelte boliger sliter med vanninntrengning i kjelleren. Hensikt med prosjektet, effektmål: Hensikten med dette prosjektet, er å utarbeide et forslag som kan løse overvannsproblemene. I forbindelse med fornyelse av hele VA-anlegget, vil vi separere overvanns- og spillvanns ledninger. På den måten er det bare en liten andel som trenger å gå gjennom renseanlegg. Konkrete mål som skal realiseres i prosjektperioden, resultatmål: 1. Dimensjonere overvanns- og spillvannsledning. 2. Lese rapport nr. 162, veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, utgitt av Norsk Vann. Etter gjennomlesning, kontroll av punkt Befaring/feltarbeid. Høydeinnmåling av knutepunkter, kontroll av kart mot terreng og lignende. 4. Valg av ledningsdimensjoner og valg av ledningsmaterialer. 2

3 Vedlegg 1 5. Kryssing av jernbane. Se på 3 ulike alternativer: i) Styrt boring. ii) iii) Pressing. Graving. 6. Detaljprosjektering 7. Se på alternative løsninger, samt gjøre rede for løsninger som vi mener det bør ses nærmere på, men som vi ikke har hatt mulighet til å vurdere godt nok ut i fra oppgavens omfang. Hovedtiltak Litteraturstudie - Vi må gjøre oss godt kjent med de forskjellige VA systemer, og metodene for dimensjonering av ledninger. Feltarbeid - Vi drar ut til boligfeltet og foretar nødvendige målinger osv. Disse dataene vil vi bruke videre i dimensjonering og tegning av VA-anlegget. Nødvendig utstyr og veiledning til dette vil oppdragsgiver, Cowi, stille til disposisjon. Detaljprosjektering - Tegneprogrammet vi vil bruke i dette prosjektet er i hovedsak Autocad, men vil også benytte muligheten til å få litt innsikt i programmet Novapoint. I den forbindelsen tar vi et kurs som gir en innføring i dette programmet. Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger Ved beregning og valg av metode for ledninger under jernbanen, vil vi dimensjonere nødvendig størrelse på en ev. spuntgrop. Vi definerer bare størrelsen på gropen, ikke dimensjonering av selve spunten. 3

4 Vedlegg 1 Prosjektplaner og statusrapportering Ansvarlig for utarbeidelse av milepælsplan og prosjektansvarskart for prosjektet: Navn: Jon Løkkeberg/Einar Ådalen Frist: Ansvarlig for budsjett og logg: Navn: Jon Løkkeberg Frist: Ansvarlig for møteplan, web-side og at prosjektperm er oppdatert: Navn: Håvar Ådalen Frist: Hvordan skal det rapporteres regelmessig om status og fremdrift i prosjektet? Navn/Avsender: Håvar Ådalen Mottaker: Tor Jørgensen Frekvens: 14 dager Første rapportering: Når skal sluttrapport om prosjektet være ferdigstilt? Ansvarlig: Einar Ådalen Frist: Det vil utarbeides en sluttrapport som skal analysere hvordan prosjektarbeidet har gått etter planer og tidsfrister som er satt. En analysering av om ressursbruken har gått som forventet og en rapport om samarbeidet innad i gruppen vil også være med i sluttrapporten. 4

5 Vedlegg 2 5

6 Vedlegg 2 6

7 Vedlegg 3 Rapport Befaring Lisleby Dato: Tilstede: Einar Ådalen, Jon Løkkeberg, Håvar Ådalen Hensikt med befaring: Danne et bilde av fallretninger, og terreng. Forsøke å finne flaskehalser, og årsaken til disse. Måle høyde på kummer og høyde på ledninger. Anslå hvor ny ledningstrase skal ligge. Konklusjon etter befaring: Hovedledning, fra kum Etter å ha målt høyden på kummene i Idrettsgaten, altså fra kum nr , ser vi at det kun skiller noen cm i høydeforskjell. Vi åpnet kumlokkene, og målte høydeforskjellen på topp rør. Da fant vi at ledningen under 6444 ligger 94cm under ledningen ved Dette er under anbefalt minsteverdi på 3 fall. Ved kum 6447 ser vi at vannet renner mot kum 6444, men det er et overløpsrør som går inn mot blått felt, og inn på kum Dette er gjort flere steder fra hovedledningen i Idrettsgaten. Ved kraftig nedbør kan nok dette være en medvirkende årsak til oversvømmelse. Når hovedledningen ikke klarer å holde unna overvannet, vil dette gå inn på overløpsrøret, og inn i stikkledninger i det blå feltet.for å unngå dette, må vi skille av disse overløpsrørene fra hovedledningen, samt dimensjonere ny hovedledning. Hovedledning, fra kum 6444-jernbane. Fra kum 6444, til kum 6486 (lekeplass), er det en høydeforskjell på 1m. Dette er tilstrekkelig fall. Videre faller terrenget ca 2m ned til jernbanen. Ledningen bør krysse friområde ved lekeplassen, og ned til et område mellom 6494 og Denne strekningen vil by på utfordringer ved graving siden grunnen er så bløt. Her må vi vurdere spunting og sikring av grøft. Ledningene som i dag går mellom 6494 og 6495, vil vi koble på den nye hovedledningen. 7

8 Vedlegg 3 Høydemålinger: Hovedtrase nr 1 Idrettsveien Kumhøyder Rørhøyder Punkt baksikt Kikkerthøyde framsikt høyde (o.h) framsikt høyde (o.h) ,95 3,4 14,109 1,559 17,509 1,48 3, ,029 14,489 1,428 17,457 1,488 2, ,969 14,645 1,404 17,373 1,46 2, ,913 14,653 1,36 17,273 1,22 2, ,053 15, jernbane Punkt baksikt Kikkerthøyde framsikt høyde (o.h) ,95 1, ,0683 1,446 mellom punkt, lekeplass 15,6223 1,222 16,8443 1, (6) 15,0713 0,865 15,9363 2, ,9063 0,945 14,8513 2,03 Jernbane 12,8213 8

9 Vedlegg 4 Kum nr Høyde topp kum Høyde bunn grøft Dybde grøft 1 16,25 13,52 2, ,94 13,05 2, ,98 12,58 3,4 4 15,96 12,37 3, ,89 11,88 4, ,75 11,8 3, ,23 3, ,77 10,76 4, ,06 10,66 3, ,07 10,09 2, ,98 8,6 4, ,5 7,89 3, ,9 5,55 4, ,7 2,9 2, ,96 11,66 2, ,96 11,41 2, ,97 10,98 2, ,38 10,58 2, ,02 10,28 2, ,01 9,85 3, ,93 9,41 3, ,92 8,9 4,02 9

10 Vedlegg 5-6 Vedlegg 5. Antall boliger i prosjekterende område. Vedlegg 6. Gjennomsnittelig antall personer pr. bolig 10

11 Vedlegg 7-8 Vedlegg 7. Anbefalte døgnfaktor for spillvann( SFT TA 550) Vedlegg 8. Maksimum timefaktor for spillvann (SFT TA 550) 11

12 Vedlegg 9 Vedlegg 9. Nomogram for selvrensing D = mm. τmaks = 1,5N/m2, k = 1,0. Nomogrammet gjelder for plastledninger med forholdsvis konstant vannføring(sft TA 550) 12

13 Vedlegg 10 Vedlegg 10. Trykktapsdiagram for rørberegning. (K = 0,45(SFT TA 550) 13

14 Vedlegg 11 Vedlegg 11. Trykktapsdiagram for rørberegning. K = 1,0(SFT TA 550) 14

15 Vedlegg 12 Vedlegg 12. Delfyllingsdiagram(SFT TA 550) 15

16 Vedlegg Vedlegg 13. Vanlige dimensjoner for PVC grunnavløpsrør i klasse T. Vedlegg 14. Anbefalte minste fall ved ledningsdimensjon 150 mm 16

17 Vedlegg 15 Vedlegg 15. Bernoullis likning og utredning for rørfriksjon. 17

18 Vedlegg 16 Vedlegg 16. Anbefalte K verdier for dimensjonering av avløpsledning(va teknikk del2) 18

19 Vedlegg 17 Vedlegg 17. IVF kurve Fredrikstad 19

20 Vedlegg 18 Vedlegg 18. Kart over prosjektområde på Lisleby, hvor områdene er delt opp i farger etter hvilken kum avløpsvannet kommer i. Fargene/områdene som inngår i prosjektet er rød, grønn, grå og blå. 20

21 Vedlegg 19 Dimensjonering overvann- hvert enkelt felt Rødt felt Kum: 6379/O1 Areal: 35,5 ha HB018 L(lengde fra lengste punkt i feltet til utløpet) = 1202,5m H (høydeforskjell fra høyeste punkt til utløp) = 30m t c (tillrenningstid) = 0,02 x 1202,5 1,15 x 30-0,39 = 18,49 minutter = 19 minutter i = 170 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 170 x 35,5 = 1810 l/s Manuell metode: Lengde rør: 1025 m t t = (1025m/(1m/s * 60))= 17 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 17+5 = 22 minutter i = 160 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 110 x 35,5 = 1704 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 1810 l/s 21

22 Vedlegg 19 Grønt felt Kum: 6444 Areal: 16,5 Ha HB018 L(lengde fra lengste punkt i feltet til utløpet) H (høydeforskjell fra høyeste punkt til utløp) = 801m = 39m t c (tillrenningstid) = 0,02 x 801 1,15 x 39-0,39 = 10,46 minutter = 11 minutter i = 230 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 230 x 16,5 = 1138,5 l/s Manuell metode: Lengde rør: 755m t t = (755m/(1m/s * 60))= 13 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 13+5 = 18 minutter i = 180 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 180 x 16,5 = 891 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 1138,5 l/s 22

23 Vedlegg 19 Blått felt Kum: 6488 Areal: 12 Ha HB018 L(lengde fra lengste punkt i feltet til utløpet) = 502m H (høydeforskjell fra høyeste punkt til utløp) = 5m T c (tillrenningstid) = 0,02 x 502 1,15 x 5-0,39 = 13,63 minutter = 14 minutter i = 200l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 200 x 16,5 = 990 l/s Manuell metode: Lengde rør: 620m t t = (620m/(1m/s * 60))= 10 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 10+5 = 15 minutter i = 190 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 190 x 16,5 = 940,5 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 990 l/s 23

24 Vedlegg 19 Grått felt Kum: 6379 Areal: 10 ha HB018 L(lengde fra lengste punkt i feltet til utløpet) = 395m H (høydeforskjell fra høyeste punkt til utløp) = 7m T c (tillrenningstid) = 0,02 x 395 1,15 x 7-0,39 = 9,06 minutter = 9 minutter i = 250l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 250 x 10 = 750l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 750 l/s Manuell metode: Lengde rør: 574m t t = (574m/(1m/s * 60))= 10 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 10+5 = 15 minutter i = 190 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 190 x 10 = 570 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 750 l/s 24

25 Vedlegg 20 Dimensjonering overvannsmengder- samlet feltareal Prosjektområdet er delt opp i felter med hver sin farge, se vedlegg 17. Hvert felt beregnes etter manuell metode og metode etter Statens vegvesens håndbok 18. Fra vedlegg 19 er det dimensjonert for hvert enkelt felt, og det kan konkluderes med at HB018 får minste konsentrasjonstid, og dermed største vannmengder. Det brukes allikevel ikke alltid denne formelen som dimensjonerende. For eksempel har rødt og grønt felt veldig stor høydeforskjell i begynnelsen av feltet, men det flater fort ut slik at vannet ikke renner så fort som høydeforskjellen tilsier. Dimensjoneringspunkt: O1 Rødt felt Areal: 35,5 ha Beregningsmetode: På grunn av stor helning i starten av rødt området og senere veldig flatt, blir den manuelle metoden mest riktig å bruke i dette tilfette. Manuell metode: Lengde rør: 1025 m t t = (1025m/(1m/s * 60))= 17 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 17+5 = 22 minutter i = 160 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 110 x 35,5 = 1704 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 1704 l/s Dimensjoneringspunkt: O5 Rødt +Grønt felt Areal: 52 Ha Beregningsmetode: På grunn av stor helning i starten av rødt området og senere veldig flatt, blir den manuelle metoden mest riktig å bruke i dette tilfette. Manuell metode: Lengde rør:rødt felt har lengst vei i rør: 1025m+260m=1285m t t = (1285/(1m/s * 60))= 21,42 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 21,42+5=27 minutter i = 140 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 140 x 52 = 2184 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er2184 l/s 25

26 Vedlegg 20 Dimensjoneringspunkt:O10 Rødt+Grønt+Blått felt Areal: 64 Ha Beregningsmetode: På grunn av stor helning i starten av rødt området og senere veldig flatt, blir den manuelle metoden mest riktig å bruke i dette tilfette. Manuell metode: Lengde rør(rødt felt har lengst vei i rør): 1529m t t = (1529m/(1m/s * 60))= 25 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 30 minutter i = 130 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad vedlegg 17) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 130 x 64 = 2496 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 2496 l/s Sjekker også konsentrasjonstiden med blått felt, der HB018 er gjeldende(vedlegg19) HB018 L(lengde fra lengste punkt i feltet til utløpet) = 738m H (høydeforskjell fra høyeste punkt til utløp) = 5m t k = 0,02 x 738 1,15 x 5-0,39 = 21,22 minutter Det vil si konsentrasjonstiden = 30 minutter for rødt felt blir gjeldene i dim.punkt O10. Dimensjoneringspunkt:O11 og O12 Rødt+Grønt+Blått felt+dr. Opsandsvei Areal: 76 Ha Beregningsmetode: På grunn av stor helning i starten av rødt området og senere veldig flatt, blir den manuelle metoden mest riktig å bruke i dette tilfette. Manuell metode: Lengde rør: 1529m t t = (1529m/(1m/s * 60))= 25,5 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 30,5 minutter i = 130 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad vedlegg 17) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 130 x 76 = 2964 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 2964 l/s 26

27 Vedlegg 20 Dimensjoneringspunkt:O15(trase2) Blått felt Areal: 12 Ha Beregningsmetode: Vedlegg 19 viser at HB018 metode gir kortest konsentrasjonstid og dermed størst vannmengde. HB018 L(lengde fra lengste punkt i feltet til utløpet) = 502m H (høydeforskjell fra høyeste punkt til utløp) = 5m t k = 0,02 x 502 1,15 x 5-0,39 = 14 minutter i = 200 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad vedlegg 17) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 990 l/s Dimensjoneringspunkt:O19(trase 3) Blått felt + dr.opsandsvei Areal: 22 Ha Beregningsmetode: Bruker manuell metode. Usikkert med høydeforskjellen mellom dr.opsandsvei og utløpet. Manuell metode blått felt: Lengde rør: 670 m t t = (670m/(1m/s * 60))= 11 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 16 minutter Manuell metode dr.opsandsvei Lengde rør: 510 m t t = (510m/(1m/s * 60))= 8,5 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 13,5 minutter Konsentrasjonstiden for blått felt blir gjeldende. i = 210 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad vedlegg 17) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 210 x 22 = 1386 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 1386 l/s 27

28 Vedlegg 20 Dimensjoneringspunkt:O19(trase 3) dr.opsandsvei(fremtidlige overvannsmengder) Areal: 10 Ha Beregningsmetode: Bruker manuell metode. Usikkert med høydeforskjellen mellom dr.opsandsvei og utløpet. Manuell metode dr.opsandsvei Lengde rør: 510 m t t = (510m/(1m/s * 60))= 8,5 minutter t s = 5 minutter t k = tt+ts = 13,5 minutter i = 210 l/s/ha(hentet fra nedbørskurve Fredrikstad vedlegg 17) med dimensjonerende hyppighet på 25 år. Q = C x i x A = 0,3 x 210 x 10 = 630 l/s Den dimensjonerende overvannsmengden i beregningspunktet er 630 l/s 28

29 Vedlegg 21 Dimensjonering av overvannsledning Siden det ikke separatsystem ellers i prosjektområdet, må overvannsledning dimensjoneres for båre overvann og spillvann. Fall på strekningen hentes fra tegning K- verdien hentes fra vedlegg 16 Overvannsmengden Q overvann hentes fra vedlegg 20 Spillvannsmengden Q spillvann hentes fra vedlegg 21 Strekning O1 O5, fall på ledningen: 6,3 Lengde: 300 meter I = friksjonstap= bunnhelning rør = 6,3 k = 1,0 verdi for betongledning Dimensjonerende overvannsmengde fra rødt felt gir Q vervann = 1704 l/s Dimensjonerende spillvannsmengde fra rødt felt gir Q spillvann = 13,36 l/s Q felles =1717,63 l/s D nødv etter Colebrooks formel,vedlegg 11 = 950mm innvendig rør. Velger da 1000mm (innvendig) betongrør. Strekning O5 O10,fall på ledningen: 6,3-12,8 Lengde: 190 meter I =friksjonstap= bunnhelning rør = 6,3-12,8 k = 1,0 verdi for betongledning uten bend og tilknytninger. Dimensjonerende vannmengde fra rødt pluss grønt felt gir Q dim =2184 l/s Dimensjonerende spillvannsmengde fra rødt pluss grønt felt gir Q spillvann = 24,55 l/s Q felles =2208,55 l/s D nødv etter Colebrooks formel,vedlegg 11 = 999mm innvendig rør. Velger 1000mm innvendig betongrør. 29

30 Vedlegg 21 StrekningO10 - O11,fall på ledningen 40,1 Lengde: 37,5 meter I =friksjonstap= bunnhelning rør = 44,1 k = 1,0 verdi for betongledning uten bend og tilknytninger. Dimensjonerende overvannsmengde fra rødt, grønt+blått felt gir Q overvann = 2496 l/s Dimensjonerende spillvannsmengde fra rødt, grønt+blått felt gir Q spillvann = 33,7 l/s Q felles =997,6l/s D nødv etter Colebrooks formel,vedlegg 11 = 773mm innvendig rør. Velger 1000mm innvendig betongrør. Strekning S11 S12,fall på ledningen 17 Lengde: 70,5 meter I =friksjonstap= bunnhelning rør = 17 k = 1,0 verdi for betongledning uten bend og tilknytninger. Dimensjonerende overvannsmengde fra grått felt(dr.opsandsvei) + blått felt +rødt felt +grønt felt gir Q overvann =2964 l/s Dimensjonerende spillvannsmengde fra grått felt(dr.opsandsvei) + blått felt +rødt felt +grønt felt gir Q spillvann =38 l/s Q felles =3002 l/s D nødv etter Colebrooks formel,vedlegg 11 = 972mm innvendig rør. Velger 1000mm innvendig betongrør. Strekning S12 S14,fall på ledningen: 33,4-61,4 Lengde: 100 meter I =friksjonstap= bunnhelning rør = 33,4-61,4 k = 1,0 verdi for betongledning uten bend og tilknytninger. Dimensjonerende overvannsmengde fra grått felt(dr.opsandsvei) + blått felt +rødt felt +grønt felt gir Q overvann =2964 l/s Dimensjonerende spillvannsmengde fra grått felt(dr.opsandsvei) + blått felt +rødt felt +grønt felt gir Q spillvann =38 l/s Q felles =3002 l/s D nødv etter Colebrooks formel,vedlegg 11 = 781mm innvendig rør. Velger 1000mm innvendig betongrør(fortsetter med samme dimensjon). 30

31 VEDLEGG 21 Strekning S15 - S10,fall på ledningen: 9,6 (trase2) Lengde: 164,5 meter I =friksjonstap= bunnhelning rør = 9,6 k = 1,0 verdi for betongledning uten bend og tilknytninger. Dimensjonerende overvannsvannmengde fra blått felt gir en Q dim = 990 l/s Dimensjonerende spillvannsmengde fra blått felt gir Q spillvann = 9,6 l/s Q felles =997,6l/s D nødv etter Colebrooks formel,vedlegg 11 = 713mm innvendig rør. Velger 800mm innvendig betongrør. Strekning S19 - S11,fall på ledningen: 7,3 (trase3) Lengde: 222,6 meter I =friksjonstap= bunnhelning rør = 7,3 k = 1,0 verdi for betongledning uten bend og tilknytninger. Dimensjonerende vannmengde fra dr.opsandsvei + blått felt. Blått felt skal midlertidig komme inn på denne ledningen og må derfor dimensjoneres for dette Dimensjonerende overvannsmengde fra grått felt og dr.opsandsvei gir Q overvann = 630 l/s Dimensjonerende spillvannsmengde fra grått felt og dr.opsandsvei gir Q spillvann = 13,7 l/s Q felles =1399,7l/s D nødv etter Colebrooks formel,vedlegg 11 = 854mm innvendig rør. Velger 1000mm innvendig betongrør. 31

32 Vedlegg 22 Dimensjonering av spillvannsledning Personantall fra de forskjellige områder er hentet fra vedlegg 5 Områdene er delt inn i forskjellige farger som vises fra vedlegg18 Strekning S1 S5, fall på ledningen: 6,3 D nødv etter Colebrooks formel er = 140mm innvendig rør. Velger da 200mm utvendig eller 188,2mm innvendig. Kontroll selvrensing Fra vedlegg 9 må nødvendig fall på ledningen være 5,4 for å få selvrens, det vil si med fall 6,3 blir det selvrens på denne strekningen. Det forutsettes at det er forholdsvis konstant vannføring i ledningen. 32

33 Vedlegg 22 Strekning S5 S10,fall på ledningen: 6,3-12,8 D nødv etter Colebrooks formel er = 176mm innvendig rør. Velger da 200mm utvendig eller 188,2mm innvendig. Kontroll selvrensing Fra vedlegg 9 må nødvendig fall på ledningen være 4,5 for å få selvrens, det vil si med fall 7 blir det selvrens på denne strekningen. Det er forutsettes at det er forholdsvis konstant vannføring i ledningen. 33

34 Vedlegg 22 Strekning S19 - S11,fall på ledningen: 7,3 (trase3) D nødv etter Colebrooks formel er = 140mm innvendig rør. Velger da 200mm utvendig eller 188,2mm innvendig, slik at det blir overdimensjonert med tanke på mulig ny bebyggelse. Kontroll selvrensing Fra vedlegg 9 må nødvendig fall på ledningen være 5,5 for å få selvrens, det vil si med fall 7,3 blir det selvrens på denne strekningen. Det forutsettes at det er forholdsvis konstant vannføring i ledningen. 34

35 Vedlegg 22 Strekning S15 S10,fall på ledningen:9,6 (trase2) D nødv etter Colebrooks formel er = 56mm innvendig rør.velger da 160mm utvendig eller 150,6mm innvendig siden det er minste dimensjon for spillvann(pkt 6.4 VA-norm Fredrikstad kommune) Kontroll selvrensing Fra vedlegg 9 må nødvendig fall på ledningen være 6,8 for å få selvrens, det vil si med fall 7,3 blir det selvrens på denne strekningen. Det forutsettes at det er forholdsvis konstant vannføring i ledningen. 35

36 Vedlegg 22 Strekning S10-S11,fall:40,1 D nødv etter Colebrooks formel er = 141mm innvendig rør. Velger da 200mm utvendig eller 188,2mm innvendig. Kontroll selvrensing. Fra vedlegg 9 må nødvendig fall på ledningen være 3,7 for å få selvrens, det vil si med fall 40,1 blir det selvrens på denne strekningen. Det forutsettes at det er forholdsvis konstant vannføring i ledningen. 36

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Hovedprosjekt 2009 Prosjektnavn: Prosjektering av nytt VA anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA anlegg med separate spill og overvannsledninger, samt styrt boring/pressing

Detaljer

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse

A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Prosjekttittel: Overvannshåndtering i Halden Kommune Plan til tiltak for å forbedre overvannshåndteringen i Låbyområdet. Planlagt startdato: 26.03.2012 Varighet: Ca 10 uker Oppdragsgiver:

Detaljer

Petter Gjøen, Ørjan Larsen, Svein Tore Larsen

Petter Gjøen, Ørjan Larsen, Svein Tore Larsen Hovedoppgave Gruppe H13B05, Ørjan Larsen, Svein Tore Larsen 04.04.2013 Prosjektnavn: Prosjekttittel: Knutepunkter i stål Knivplateforbindelse på hulprofil Planlagt startdato: 03.04.13 Varighet: 10 uker

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien. A. Organisering. Marius Hustad Marius Brandtenborg

Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien. A. Organisering. Marius Hustad Marius Brandtenborg Prosjektnavn: Prosjekttittel: H12B05 Lokal overvannshåndtering / feilsøking av separatsystemet i området skogveien Planlagt startdato: 10/4-2012 Varighet: 9 uker Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Sarpsborg

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Hovedprosjekt 2009 NYTT VA- ANLEGG PÅ LISLEBY, FREDRIKSTAD KOMMUNE. Hovedprosjekt H09B02

Hovedprosjekt 2009 NYTT VA- ANLEGG PÅ LISLEBY, FREDRIKSTAD KOMMUNE. Hovedprosjekt H09B02 NYTT VA- ANLEGG PÅ LISLEBY, FREDRIKSTAD KOMMUNE Hovedprosjekt 2009 Prosjektgruppe H09B02 Håvar Ådalen, A3A Einar Ådalen, A3A Jon Løkkeberg, A3A Høgskolen i Østfold 1 1.Forord Høgskolen i Østfold ble i

Detaljer

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Kursivskrevet tekst er veiledning som skal fjernes når du fyller ut forprosjektrapporten Prosjektnavn: Prosjekttittel: Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Planlagt

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn:

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn: Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og Avløp Mulighetsstudie: Hovedløsninger for VA-systemet ved utvikling av Peterson-området Planlagt startdato: 24.03.14 Varighet:

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Forprosjektrapport Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04 - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Halden 24.mars 2010 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektdirektiv...

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

Alkalisk hydrolyse av overskuddsslam

Alkalisk hydrolyse av overskuddsslam Alkalisk hydrolyse av overskuddsslam Prosjekttittel: Alkalisk hydrolyse av overskuddsslam for etterfølgende behandling i en anaerob renseprosess. Planlagt startdato: 26.03.2012 Sluttdato: 07.06.2012 Oppdragsgiver:

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole.

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Autodesk Revit Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Planlagt startdato: 31.03.2008 Varighet: 02.06.2008 kl. 12:00

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet:

PROSJEKTDIREKTIV. Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad. Planlagt startdato: Varighet: PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energianalyse Prosjekttittel: Energianalyse av COWI bygget, Fredrikstad Planlagt startdato: 05.12.08 Varighet: 12.06.2009 Oppdragsgiver: COWI AS Oppdragstaker: HIØ, Sarpsborg

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Smia, - Hva må gjøres for å tilfredsstille energiforbrukstall i TEK 2007

PROSJEKTDIREKTIV. Smia, - Hva må gjøres for å tilfredsstille energiforbrukstall i TEK 2007 PROSJEKTDIREKTIV Smia, - Hva må gjøres for å tilfredsstille energiforbrukstall i TEK 2007 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse Smia skal bygges om for å romme ny avdeling av HIØ. Bygget skal oppgraderes

Detaljer

Forprosjektrapport. Nytt fergeleie Moss - Horten. Utarbeidet av gruppe H09B01 ved Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Nytt fergeleie Moss - Horten. Utarbeidet av gruppe H09B01 ved Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Nytt fergeleie Moss - Horten 2009 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag som har valgt å skrive hovedprosjekt om Moss-Horten forbindelsen. Hovedprosjektet

Detaljer

[ FORPROSJEKTRAPPORT ]

[ FORPROSJEKTRAPPORT ] 2013 [ FORPROSJEKTRAPPORT ] Hovedoppgave for gruppe H13B07 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og avløp Overvannshåndtering i Låbyområdet Planlagt startdato: 03.04.2013

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10 Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt 2016 Gruppe B16B10 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 2 B. Prosjektbeskrivelse... 2 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Forprosjekt wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gruppe H10B07 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00

Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua. Planlagt startdato: Varighet: 71 dager, kl 14.00 Prosjektnavn: Prosjekttittel: Fredrikstadbrua Fremkommelighetsutvikling på RV 110, over Fredrikstadbrua Planlagt startdato: 26.03.2007 Varighet: 71 dager, 04.06.2007 kl 14.00 Oppdragsgiver: Oppdragstaker:

Detaljer

Tosterødberget vgs i Halden kommune. Fremføring av nye vann og avløpsledninger i forbindelse med ombygging av skolen.

Tosterødberget vgs i Halden kommune. Fremføring av nye vann og avløpsledninger i forbindelse med ombygging av skolen. FORELØPIG UTSKRIFT GJENNOMGÅTT MED HALDEN KOMMUNE 06.01.2015 Østfold fylkeskommune Tosterødberget vgs i Halden kommune. Fremføring av nye vann og avløpsledninger i forbindelse med ombygging av skolen.

Detaljer

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Prosjekttittel: Samvirke hulldekker på stålbjelker Samvirke mellom hulldekker og stålbjelker i bruksgrensetilstand Planlagt startdato: 28.03.2011 Varighet: 50

Detaljer

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A.

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Bolteforbindelser Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. Planlagt startdato: 12.01.15 Varighet: 16.06.15 Oppdragsgiver:

Detaljer

RIBdesign (Rigid Inflatable Boat)

RIBdesign (Rigid Inflatable Boat) Prosjektnavn: Prosjekttittel: RIBdesign (Rigid Inflatable Boat) Design av båt bygget av armerte termoplastplater Planlagt startdato: 24. Mars 2004 Varighet: 2 måneder Oppdragsgiver: Oppdragstaker: HIFORM

Detaljer

Gangbro Kjøkøysund. Forprosjekt rapport

Gangbro Kjøkøysund. Forprosjekt rapport Bilde: (Kjøkøysund bro) Gangbro Kjøkøysund Forprosjekt rapport Denne rapporten er første del i hovedprosjektet som omhandler komposittgangbro over Kjøkøysund. I denne rapporten framlegger vi hovedmål for

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Prototyp kjøretøy, Shell Eco-marathon

Prototyp kjøretøy, Shell Eco-marathon Prosjektnavn: Prosjekttittel: Prototyp kjøretøy, Shell Eco-marathon Shell Eco-marathon Planlagt startdato: 25.09.2006 Varighet: 8 måneder Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Utfylt av: og Borg Innovasjon Petter

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe H13B04

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe H13B04 Hovedoppgave Gruppe H13B04 Lysaker, Østby, Borge og Slevigen Vår 2013 Forord Vi er fire studenter ved (HiØ) som studerer bygningskonstruksjon. Som hovedoppgave har vi valgt et tema innen dette fagområdet.

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger N O TAT Oppdrag 1350018038 Marienlund avlastningsboliger Kunde Stifelsen Utleieboliger i Alta Notat nr. K-001 Dato 2016-12-22 Til Stifelsen Utleieboliger Alta Fra Rambøll Norge AS v /Frank Lund Kopi VAO-rammeplan,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker Forprosjektrapport Samvirke hulldekker på stålbjelker 2 Samvirke hulldekker på stålbjelker Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som alle studerer bygningskonstruksjon. Som avsluttende prosjekt

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute?

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Harald Norem Infrastrukturen må tåle å stå ute Harald Norem, Christen Ræstad og Joakim Sellevold Et kritisk blikk på den rasjonelle formelen viser

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt VA, kabler og ledninger Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Desember 2010 Side 1 av 8 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. 61170000 Tittel:

Detaljer

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave/dato: 01

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen H10B02 Høgskolen i Østfold 1. Mål og rammer... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer