Resultat av gradiometerundersøkelser av to fornminnelokaliteter i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av gradiometerundersøkelser av to fornminnelokaliteter i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 AmS-Varia 43 Resultat av gradiometerundersøkelser av to fornminnelokaliteter i Nord-Trøndelag Resultat av gradiometerundersøkelser av to fornminnelokaliteter i Nord-Trøndelag KARI STØREN BINNS & RICHARD BINNS Binns, K.S. & Binns, R. 2005: Results of gradiometer investigations of two archaeological sites in Nord-Trøndelag, Norway AmS-Varia 43, 39-43, Stavanger. ISSN , ISBN , UDK 902: & 903(481.63). The results of measurements of magnetic variations in the soil (down to ca 1.5 m) undertaken with a fluxgate gradiometer at two archaeological sites in Nord-Trøndelag, central Norway are presented. The first is in a cornfield near Stiklestad Church, Verdal, where a previously recorded burial mound has been almost ploughed out. The second is an assumed boathouse in woodland near Beitstadfjord, Inderøy, where surface remains of stone and earth walls are obvious. The Stiklestad results show the outline of an approximately 40 m diameter burial mound, with an assumed central stone cist and other internal features. Those at Inderøy reveal several concealed structures in the walls and the floor area, suggesting alternative interpretations of the site. In both cases, the work has provided a good basis for more detailed investigations. Kari Støren Binns,, RB GeoArk, Strindveien 64, N-7052 TRONDHEIM, NORWAY. Telephone: (+47) Telefax: (+47) Richard Binns, RB GeoArk, Strindveien 64, NO-7052 TRONDHEIM, NORWAY. Telephone: (+47) Telefax: (+47) Et gradiometer er et geofysisk instrument som måler små variasjoner i jordmagnetisme ned til ca. 1,5-2 meter under overflaten. Under gunstige forhold kan instrumentet måle kontraster i magnetisme mellom blant annet veggvoller, ildsteder, kokegroper, gravminner og deres umiddelbare omgivelser og derved avdekke skjulte fornminner eller usynlige detaljer i kjente fornminner (R. Binns 1994, English Heritage 1995). Berggrunnsforhold, tilfeldige forekomster av magnetisk stein, nyere tids inngrep etc. kan imidlertid virke forstyrrende inn og vanskeliggjøre tolkningen av slike målinger. Høsten 2003 ble det foretatt målinger på et par lokaliteter i Nord-Trøndelag (fig. 1) der denne type forstyrrelser gjorde seg lite gjeldende, og resultatet av målingene vil kort bli presentert i det følgende. en lav, regelmessig forhøyning i åkeren når en ser den i profil nede fra hovedveien gjennom Stiklestad (fig. 3). Her ble det foretatt til sammen enkeltmålinger over et areal på omkring 120 x 80 m, målt med en avstand på 0,5 m i S-N retning og 1,0 m i V-Ø retning. En gravhaug på Stiklestad, Verdal kommune Denne undersøkelsen fant sted på en kornåker like nordvest for Stiklestad kirke (fig. 2). Her sees en forhøyning som for mange år siden ble oppfattet som en gravhaug, men som nå er såpass redusert at det har oppstått tvil om haugen virkelig er et gravminne, og i så fall hva som eventuelt bør gjøres for å bevare det som er igjen. Terrenget er omtrent flatt i øvre del av åkeren i nord, men skråner ganske bratt mot sør og øst. Haugen, som på overflaten måler vel 20 m i diameter og er opptil 30 cm høy, ligger rett opp for dette skrånende terrenget, og tegner seg som Fig. 1. Kart som viser beliggenheten til de omtalte lokalitetene. Tegning: K. Støren Binns. Fig. 1. Map showing the location of the sites. Drawing: K. Støren Binns. 39

2 Kari Støren Binns & Richard Binns Et kraftig positivt avvik vises sentralt i denne ringen, og det er rimelig å tolke dette som et gravkammer. Knapt 6 m utenfor dette avviket sees antydninger til en ringformasjon som kanskje markerer en kjernerøys. Bare spredte rester er igjen her og i sørvest. Ringen måler omkring 15 m i diameter, og er omkring 5 m mindre enn den forhøyningen som fortsatt kan sees på markoverflaten. Mellom denne ringen og grøften viser gradiometerkartet en rekke magnetiske avvik (sorte prikker) som muligens kan tolkes som sekundære begravelser (R. Binns 2004 a). Ca. 22 m sydvest for den ytre steinsatte grøften rundt gravhaugen viser gradiometerkartet et større avviksfelt som har en spissoval form som peker mot nordvest. Feltet ligger i slakt sørvesthellende terreng og hovedsakelig i en svak forsenkning. Avviket kan skyldes innfylling av stein i en terrenggrop i forbindelse med jordbruksdrift, men formen virker mer regelmessig enn dette skulle tilsi. Kanskje kan det markere restene etter en båtformet gravrøys som er utpløyd til bunn-nivå i nordvestenden og så å si fjernet i sydenden? Jordborstikk ga indikasjon på samme slags steinpakning som i grøften rundt gravhaugen. I tillegg til disse restene etter det som kan ha vært to monumentale gravminner, påviste gradiometerkartleggingen kullgroper lenger nord på åkeren. Her er det tidligere oppdaget kullgroper ved befaring foretatt av fylkeskommunen. Andre markerte utslag (helt nordvest på gradiometerkartet) skriver seg helst fra aktiviteter i senere tid. Men opplysninger om slike er ikke entydige, og det bør ikke utelukkes at utslagene kan ha en forhistorisk opprinnelse en mulig hustuft. Fig. 2. Utsnitt av ØK-kartblad CU som viser den nedpløyde gravhaugens beliggenhet (ved pil) i forhold til Stiklestad kirke, i Verdal, Nord-Trøndelag. Tegning: K. Støren Binns. Fig. 2. Part of the 1:5000 map sheet, CU , showing the location of the almost ploughed out burial mound near Stiklestad Church, Verdal, Nord-Trøndelag. Drawing: K. Støren Binns. Målingene ga et resultat som vist i figur 4. Deler av en markert ringformasjon med en diameter på omkring 40 m springer umiddelbart i øyet, og fremtrer særlig tydelig i nord og nordvest. Jordborstikk bekreftet antagelsen at denne formasjonen skyldes en steinpakning. Det antas at feltet markerer rester etter en steinfylt grøft som opprinnelig har omgitt selve gravhaugen. I sør og øst er så godt som alle rester etter en slik eventuell grøft blitt borte. Fig. 3. Gravhaugen slik den sees nedenfra hovedveien, mot NNV. Foto: K. Støren Binns. Fig. 3. The burial mound as it appears from the main road looking north-northwest. Photo: K. Støren Binns. 40

3 AmS-Varia 43 Resultat av gradiometerundersøkelser av to fornminnelokaliteter i Nord-Trøndelag Fig. 4. Arealet som ble undersøkt med gradiometer høsten 2003, presentert som et skyggediagram. En rundhaug med en diameter på ca. 40 meter og kanskje en båtformet røys trer tydelig frem. Grafikk: R. Binns. Fig. 4. The area mapped with a gradiometer in October 2003, presented as a shade plot. Magnetic evidence for an approximately 40 m diameter burial mound and a possible boat-shaped grave is distinct. Graphics: R. Binns. En tuft på Grønnesby, Inderøy kommune har en indre kjerne bestående av to parallelle steinmurer, kanskje til dels med stolpehull. Tegn til noe inngangsparti kan ikke spores i noen av langveggene. Det kan se ut som Denne tuften ligger godt skjult i en skog på gården Grønnesby Søndre nordvest på Inderøy (fig. 5), men er lett synlig på nært hold, med to kraftige parallelle, litt buete langvegger. Tuften var i utgangspunktet tolket som to svære langrøyser (Rygh 1879), men er senere av Gaustad (1951), Stalsberg Alsvik (1976) og Johansen (2002) tolket som en nausttuft. Både Rygh og Johansen har foretatt mindre utgravninger i anlegget. Tuften har en lengde på 40 meter, og en indre bredde på maksimum 14 meter. Veggvollene er opptil 5-6 meter brede og inntil 1,5 meter høye og består av stein i varierende størrelse, fra løftestor stein til steinblokker. Dette er en uvanlig stor tuft som ble undersøkt med gradiometer blant annet for å finne spor etter takbærende konstruksjoner, noe som var å forvente grunnet den store bredden. Målingene ble derfor foretatt dobbelt så tett som vanlig, med en avstand på 50 cm i begge retninger, i håp om å registrere og gjenkjenne stolpehull, både langs midtlinjen og langs sidene på tuften. To fremstillinger av databehandlingen av målingene vises her (fig. 6 og 7). Fig. 5. Utsnitt av ØK-kartblad CS viser tuftens beliggenhet i terrenget, samt flere nærliggende gravanlegg i skogkledd utmark på Grønnesby søndre, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag. Tegning: K. Støren Binns. Fig. 5. Part of the 1:5000 map sheet, CS , showing the location of the ruined walls of a building and several nearby graves in woodland at Grønnesby Søndre Farm, Inderøy, Nord-Trøndelag. Drawing: K. Støren Binns. Veggene Langveggenes indre struktur vises tydelig på målingsresultatene, her kommer det frem to jevne, svakt buete innervegger. Det viser seg også at de nedraste steinveggene 41

4 Kari Støren Binns & Richard Binns begge langvegger endrer karakter omtrent midtveis. Den nordvestre delen av tuften har kraftigere voller enn den sydøstre. Kanskje vitner dette om en tverrgående todeling av tuften? Endeveggene er mindre tydelige, dette sees både på markoverflaten og av målingsresultatene, spesielt i nordvest. Et avlangt magnetisk avvik her (F i fig. 6) markerer sannsynligvis innersiden av en tverrvegg 3-4 m innenfor enden av de store langveggene. Jordborstikk ved F viste markert forekomst av trekull som kan stamme fra en trevegg. Tuften ligger i svakt VNV-hellende terreng, og spesielt langs nordøstsiden er den derfor noe nedgravd, slik at den her ligger ca. 1 m lavere enn terrenget omkring. Endeveggen i sydøst utgjøres til dels av terrenget bakenfor, til dels av en lav voll. Her kan det også se ut til å være en utgang (U på fig. 6 og 7), samt en vollformasjon (geil?) som kan følges rundt tuftens sydhjørne. etter noen få spesielt store takbærende stolper. Skjørbrent stein ble funnet ved utslag E, der trerøtter og stein hindret jordborstikk. Utslag D er en moderne spiker, men de andre utslagene kan muligens markere ildsteder. For øvrig er gulvarealet steinet og forholdsvis ugjennomtrengelig, men trekull i gulvområdet er i følge Johansen (2002) vanlig forekommende, og han mener bygningen ble utsatt for brann. Vurderinger De strukturene som er kommet frem kan gi grunnlag for forskjellige tolkninger. Tilsynelatende mangel på indre stolperekker og mangel på inngang i langveggene samt en mindre markert vegg i den enden som peker mot sjøen kan støtte antakelsen at dette er et naust. At tuften muligens kan ha vært delt på midten (i så fall av en tverrgående lettvegg), at det ut fra bakveggen muligens kan ha ført en geil, og videre at det muligens er ildsted(er) langs midtlinjen, kan peke i retning av et gårdshus med en boligdel og en fjøsdel. De kraftige veggvollene kan peke i begge retninger. Slike veggvoller er et kjent konstruksjonselement i naust, men at disse har en kjerne med to parallelle steinmurer slik målingene viser, kan tyde på godt isolerte vegger for et bolighus. Gulvarealet Det kom ikke frem noen tegn til en vegg eller stolperekke langs tuftens midtlinje. Enkelte mindre og spredte avvik (A-E på fig. 6) som opptrer omtrent langs midtlinjen synes å være for få til å representere hull etter middels store takbærende stolper og for små til å kunne tolkes som hull Grønnesby, Inderøy Fig. 6. Skyggediagram av tuften på Grønnesby, som viser at hver av de 40 meter lange, 5 meter brede og 1-1,5 meter høye langveggene består av to parallelle steinrekker. A-F, K, S og U er forklart i teksten. Grafikk: R. Binns. Fig. 6. A shade plot of the building remains at Grønnesby showing that the 40 m long, 5 m broad and m high piles of stones marking the side walls actually conceal two parallel rows of stones. A-F, K, S and U are explained in the text. Graphics: R. Binns. 42

5 AmS-Varia 43 Resultat av gradiometerundersøkelser av to fornminnelokaliteter i Nord-Trøndelag Grønnesby, Inderøy Konklusjon Målingene har gitt informasjon om langt flere detaljer enn det som kommer frem på overflaten, og kan være til stor nytte i forkant av eventuelle utgravninger, spesielt i de tilfellene der det ikke er ønskelig eller mulig å foreta totalgravninger. Med begrensede kostnader og uten ødeleggelser gir de mulighet for mer målrettede undersøkelser, der ulike utslag og strukturer kan testes nærmere. De gir også større grunnlag for å fremme tolkninger og utforme problemstillinger (f. eks. R. Binns 2004 b), samt til å foreta bedre kalkyler ved kostnadsberegninger i forbindelse med utgravninger, ikke minst der det er aktuelt å foreta flateavdekninger. Referanser Binns, R. 1994: Med røntgenblikk på fortiden. Spor 2/1994, Binns, R a: Gradiometer avdekker stor gravhaug på Stiklestad. Spor 1/2004, 31. Binns, R b: Grav - Naust - Hus. Spor 1/2004, English Heritage 1995: Geophysical survey in archaeological field evaluation. Research & Professional Services Guidelines 1, 39 s. Gaustad, F. 1951: Registreringer i Inderøy. Innberetning til Topografisk arkiv. Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Johansen, H.M. 2002: Naust fra jernalderen. Spor 1/2002, Rygh, K. 1879: Faste fornlevninger og oldsaksfund i nordre Throndhjems amt. Throndhjem, 76. Stalsberg Alsvik, A. 1976: Inderøy bd. II. Topografisk-arkeologisk registrering Funn og fornminner i Nord-Trøndelag 5, DKNVS, Universitetet i Trondheim. Fig. 7. Kurvediagram av tuften på Grønnesby. Det spesielt høye utslaget kan markere et moderne jernobjekt, de middels høye er forholdsvis sterkt magnetiske stein, mens de lavere utslagene i gulvarealet er typiske for ildsteder eller kokegroper. Svakere lineære utslag markerer endeveggene, knapt synlige i NV, der det finnes lite stein. U er forklart i teksten. Grafikk: R. Binns. Fig. 7. A trace plot showing the outline of the building at Grønnesby. The tallest peak may mark a modern iron object, the moderately tall ones are quite strongly magnetic stones, while the low peaks in the floor area are typical of hearths or pits. Weaker, linear magnetic anomalies (peaks) mark the end walls of the building, scarcely discernible in the northwest, where stone remains are scarce. U is explained in the text. Graphics: R. Binns. 43

6 Kari Støren Binns & Richard Binns 44

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

NIKU Rapport 26. Før og etter. Overvåking av tilrettelagte kulturminner. Elin Rose Myrvoll Alma Elizabeth Thuestad

NIKU Rapport 26. Før og etter. Overvåking av tilrettelagte kulturminner. Elin Rose Myrvoll Alma Elizabeth Thuestad NIKU Rapport 26 Før og etter Overvåking av tilrettelagte kulturminner Elin Rose Myrvoll Alma Elizabeth Thuestad Elin Rose Myrvoll og Alma Elizabeth Thuestad. 2009. Før og etter. Overvåking av tilrettelagte

Detaljer

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.))

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Stavanger Museum / Aebok, Arg. 76(1966), s. 53-96 ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Av BJORN MYHRE Siden tidlig i 1950-åra

Detaljer

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008

VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17/2008 VURDERING AV VERNEVERDIER OG SKOGHISTORIE I TO OMRÅDER TILBUDT FOR FRIVILLIG VERN ETTER SKOGBRANNEN I MYKLAND I JUNI 2008 Ken Olaf Storaunet, Tor Erik Brandrud,

Detaljer

Fangstanlegg I skog køn det være vanskelig d oppdage. I utgangspunktet

Fangstanlegg I skog køn det være vanskelig d oppdage. I utgangspunktet Fangstanlegg I skog køn det være vanskelig d oppdage. I utgangspunktet md plasserlngen ha en direkte tilknytning til terrengforrnasjonen og basert pd dyrenes naturlige trelc.beler. Skogfullmektig Hans

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland

Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Retningslinjer for bruk av metallsøker i Rogaland Figur 1: Bilde fra typisk situasjon for en metallsøker. Medlem av Rygene Detektorklubb måler inn funn med håndholdt GPS i nypløyd mark. Foto: Rygene Detektorklubb

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus DN rapport 2008-1 Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Handlingsplaner for trua ar ter i Norge Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Rapport 2008-1 Utgiver: Direktoratet

Detaljer

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard 675 Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og dyreliv Dagmar Hagen Lars Erikstad Børge Moe Nina E. Eide NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge

Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Strålevern Rapport 2006:20 Radon i uteluft Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway

Detaljer

Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. Guro Oudenstad Strætkvern

Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. Guro Oudenstad Strætkvern Elgens (Alces alces) bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveier på Østlandet. The use of different over- and underpasses by moose (Alces alces) along four main roads in the Eastern Norway.

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Velger Forsvaret de rette ungdommene?

Velger Forsvaret de rette ungdommene? FFI-rapport 2014/02174 Velger Forsvaret de rette ungdommene? analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010 2014 Petter Kristian Køber Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Rapport Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Trondheim, mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer