Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien kommune Fjellet kraftstasjon"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst.

2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Løvensiold-Fossum Gardsnummer: 23 Bruksnummer: 1 Kartreferanse Tiltakshaver: Adresse: Løvenskiold-Fossum Kraft Jernverksveien 52, 3721 Skien Navn på sak: Planlagt utbygging av Fjellet Kraftverk Saksnummer: 05/1954 Prosjektnummer: Registrering utført: 10. juli 25. juli 2006 Ved: Åsne Dolve Meyer Rapport utført: 26 juli 27. juli 2006 Ved Åsne Dolve Meyer Autom. fredete kulturminner i området: Nyere tids kulturminner i området: Registreringsnummer Fotodokumentasjon: Faglige konklusjoner: X Planen er ikke i konflikt med kulturminner. Automatisk fredete kulturminner Planen er i konflikt Ingen synlige, potensial under bakken Ikke vurdert Nyere tids kulturminner Planen er i konflikt Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves Ikke vurdert Videre saksgang (for saksbehandler): Registreringer Videre reg. ikke nødvendig Videre reg. nødvendig X Reg. fullført Merknader Ingen merknad Tilrår spesialområde Tilrår dispensasjon Foreløpig uavklart Merknader: Det ble til sammen brukt 14 arbeidsdager på prosjektet

3 BAKGRUNN FOR PLANEN: I forbindelse med Løvenskiold-Fossum Krafts ønske om å regulere Fjellvannet for kraftverksutbygging, ble det gjennomført en arkeologisk registrering av områdene som blir direkte berørt av inngrep i forbindelse med utbyggingen. Innenfor planområdene som ble undersøkt, skal det ligge rørgater for føring av vann til Fjellvannet, samt kraftstasjoner. Det er fra før ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor planområdene, men langs Fjellvannet sør for Økteren er det tidligere gjort funn av steinalderboplasser langs bredden. Økteren har også mest sannsynlig vært i bruk i steinalderen. I tillegg går planområdene gjennom terreng som har en topografi som ligner områder der det tidligere har vært funnet kullgroper og jernvinner. I nærheten av planområdene ligger det flere gårder, og i forbindelse med gamle gårder kan det finnes gravminner og andre kulturminner knyttet til gårdsbruk. På bakgrunn av områdets beliggenhet og topografi ble det derfor vurdert at det var stor mulighet for funn av nye automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. SAMMENDRAG Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner under undersøkelsen. Planområdene går gjennom til dels meget kupert terreng, og det regnes som meget sannsynlig at det vil kunne finnes kulturminner i områdene utenfor planområdene. Særlig gjelder dette langs bredden av Økteren og Eiangen. I forbindelse med gårdsbrukene i området regnes det også med at det finnes automatisk fredete kulturminner. Spesielt rundt gårdsbrukene Store Økteren, Bestul, Putland og Nordre Rønningen kan undersøkelser påvise automatisk fredete kulturminner. I området rundt gården Store Økteren ligger det et stort antall rydningsrøyser. I det samme området finnes det også åkerreiner. Det kan hentes ut datering fra åkerreiner for å fastslå den første dyrkinga av marka

4 - 3 - Kart over Planområdene og området rundt. Plangrensene er markert med svart linje. Det øverste kartet er kopiert ned fra 1: Det nederste kartet viser kartutsnittet i forhold til Skien.

5 OMRÅDET Planområdene ligger ca 2,5 mil nord for Skien sentrum, og ligger spredt innenfor et område på ca kvadratmeter. Området er skogsterreng med flere større og mindre vann. Av større vann kan nevnes Fjellvannet, Økteren, Ørjevatnet og Eiangen. I tillegg ligger det flere små vann, elver og myrer innenfor området. Terrenget er flere steder meget kupert, og er bevokst av granskog, furu og noe løvtrær. Rundt Fjellvannet sør for Økteren har det blitt funnet ca 70 boplasser fra steinalderen, noe som viser at området var mye brukt på denne tiden. Aktiviteten ved Økteren i steinalder har mest sannsynlig vært like høy som ved Fjellvannet, men ettersom vannstanden her er hevet med 3-5 meter, ligger mange av disse antakeligvis under vann. Det ligger flere mindre gårdsbruk i områdene rundt planområdene. Av litt større bruk kan nevnes Store og Øvre Økteren, Godal, Putland, Nordre Rønningen og Øvre Dale. Rundt flere av brukene ligger det beitemark. Noe av denne betemarka er i bruk i dag, men noe av den ligger ubrukt. På noe av beitemarka kan det være spor etter åkerreiner, og en datering av disse kan si noe om den første rydningen av gården. På Store Økteren ble flere rydningsrøyser observert. Det er kun gården Godal som blir berørt av planområdene. Det ligger også flere sommerstøler og hytter i området. For enkelhets skyld har trasealternativene blitt nummerert fra 1-5, og blir beskrevet under. STRATEGI OG METODE Området ble undersøkt ved hjelp av overflateregistrering og prøvestikking. Ved overflateregistrering blir et område visuelt gjennomgått for å finne automatisk fredete kulturminner som vises på overflaten. Slike kulturminner kan være kullgroper, jernvinneanlegg, hulveier og gravhauger. Prøvestikking innebærer å grave ned i undergrunnen i ruter på ca 30x30 cm og deretter sålde massen for å finne avslag etter steinalderbosetting. Metoden brukes også for å finne jernvinneanlegg som ikke synes på overflaten. På grunn av regulering av vassdrag er vannstanden i Økteren 3-5 meter høyere enn den opprinnelig var. Bildet viser en plakett oppført i forbindelse med bygging av demningen sør i Økteren på 1800-tallet

6 BESKRIVELSE OMRÅDE 1 Økteren Planområdet er sørvest-nordøstgående, og går mellom Fjellvannet i sør og Økteren i nord. Traseen er ca 57 meter bred og ca 1,8 km lang. Den starter i sør nord for Austre Bø der økterelva vider seg ut. Langs den sørlige kanten av traseen kan det ses rester etter en gammel vei som går fra øst mot vest. Deretter stiger terrenget meget bratt mot nord. Terrenget her er bevokst med blandingsskog. Etter ca 300 meter flater terrenget seg ut noe mot Klokkerfjell. Terrenget her er bevokst med gran. Deretter synker terrenget noe igjen ned mot elva i Bjørndalen. Traseen går så over Stulsrudåsen og mot Økteren. Ved Økteren består vegetasjonen av furu og lyng. Det ble tatt fire prøvestikk her, men alle var negative. Det ble ikke gjort funn i området. Oversiktskart over område 1. Økteren Oversikt over prøvestikkene som ble tatt ved Økteren i område 1. Alle prøvestikkene var negative. Bilde fra den sørligste delen av planområde

7 OMRÅDE 2 Planområdet ligger 2,5 kilometer vest for Luksefjell, og går fra øst mot vest. I øst starter den ca 400 meter vest for Åmot, og følger Håkastulelva. Elva er her mellom 10 og 15 meter bred og terrenget stiger bratt opp på begge breddene. Elva stiger mot vest, og etter ca 700 meter gjør den en sving mot sør. Der elva gjør en sving, fortsetter traseen gjennom fjell videre mot vest. Terrenget her stiger bratt mot vest, og er for det meste bevokst med furu og lyng. Enkelte steder er det mindre vegetasjon. Traseen gjør så en sving mot nordvest. Her synker terrenget noe igjen, og møter Håkastulelva i den vestligste enden av traseen. Her følger den igjen elva et lite stykke. I elva her ligger et vadested. Alderen på vadestedet er vanskelig å fastslå, men det er mest sannsynlig ganske nytt ettersom det møter en godt oppbygd skogsvei nor for elva. Det ble ikke gjort funn i området. Oversikt over område 2 Helt vest i område 2 ligger et vadested i Håkastulelva. I bakgrunnen kan skogsveien ses. Bildet er tatt mot nordøst Øst i område 2 følger planområdet Håkastulelva. -6-

8 OMRÅDE 3 Område 3 går fra sørøst mot nordvest. Traseen starter i øst i ei lita vik ved Økteren. Her ligger Kattevaldmyr, og terrenget er til dels meget fuktig. Nord for traseen går en vei inn til ei hytte. Den østligste delen av Kattevaldmyr er meget fuktig, men etter hvert blir terrenget noe tørrere, ettersom det er drenert av flere grøfter på kryss og tvers. Terrenget er her bevokst med noe furu, lyng og kratt. Vest for Kattevaldmyr går en vei og ei elv gjennom traseen. Terrenget her synker mot vest og er bevokst med blandingsskog. I den vestlige delen av traseen flater terrenget ut og går gjennom granskog. Undergrunnen er fuktig, og bevokst med mose. Enkelte steder er det noe tørrere, ettersom det stikker berg opp i dagen. Det ble ikke gjort funn i området. Oversiktskart over område 3. Bildet viser bukta i Økteren ved Kattevaldmyr. Alternativ 3 begynner i øst i denne bukta. Bildet er tatt mot sørøst. Bygningene på Bestul nordvest for område

9 OMRÅDE 4 Område 4 går fra øst mot vest. I den østligste enden ligger Godal, og traseen munner ut i Åslivatn i Vest. I øst starter traseen ved en snuplass ved Finnvollelva. Den går øst-nordøstover, og følger ei lita sideelv et stykke opp mot tunet på Godal. Traseen fortsetter så mot vest i stigende terreng gjennom en bratt dal bevokst med gran. På toppen av dalen stiger terrenget meget bratt opp til Leagranåsen, for deretter å synke ned mot den nordlige delen av Åslivatn. Terrenget er bevokst med gran og furu. Det ble ikke gjort funn i området. Oversiktskart over område 4. Hytte ved Godal. Denne hytta ligger like nordøst for tunet på Godal

10 OMRÅDE 5 Område 5 starter i øst i meget bratt granbevokst terreng like sør for Sonddalsvatn, og stiger opp mot Sommarsetermyr. Myra er stor og flere steder drenert opp. Planområdet vider seg ut på myra. I nord er myra noe tørrere. Vest for Sommarsetermyr stiger terrenget innenfor planområdet bratt opp mot Kringlemyråsen, som er bevokst med tett barskog. Vest for Kringlemyråsen synker terrenget ned mot Grantjørn. Her går planområdet over ei myr og et lite stykke i elv før det stopper ved Grantjørn. Grantjørn er oppdemmet, og ligger noen meter over Eiangselva. Det ble ikke gjort funn i området. Sonddalsvtn Oversiktskart over Område 5 Sørøst for Grantjørn går planområde 5 gjennom ei lita myr. Bildet er tatt mot vest

11 KONKLUSJON NYERE TIDS KULTURMINNER Det ble ikke gjort funn av nyere tids kulturminner innenfor planområdene under undersøkelsen. AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdene under undersøkelsen. KONKLUSJON Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor noen av planområdene under undersøkelsen. Rørtraseene går til dels gjennom meget kupert terreng, noe som kan forklare mangelen på funn. Det er ikke utelukket at det like i nærheten av planområdene, i mindre kuperte områder, kan ligge automatisk fredete kulturminner. Mest sannsynlig har den fortidige bruken av området vært konsentrert rundt de større vannene, og da særlig Eiangen, Økteren og Fjellvannet, og ved de mindre vannene og myrområdene rundt. Det finnes også mest sannsynlig steinalderboplasser rundt Økteren, og utmarkskulturminner knyttet til fortidig jordbruk i områdene rundt gårdene som fortsatt ligger der i dag. Etter en kort befaring ved gården Store Økteren nord for Økteren, ble det observert flere rydningsrøyser, samt åkerreiner. Dette er en type kulturminner som er viktige når det gjelder å fastslå når området ble tatt i bruk for jordbruk. I Øst-Norge er det tidligere gjort lite undersøkelser på jordbruk i mer perifere områder. Når det gjelder potensialet for funn av steinalderlokaliteter rundt Økteren og Eiangen må dette sies å være høyt. Reguleringen av Økteren gjør at vannstanden er høyere i dag enn i steinalderen, men det er vanskelig å si om dette har gjort alle eventuelle lokaliteter er oversvømt. SKIEN Feltleder / Saksbehandler