Vikersund Bad. 2013/3609 Modum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vikersund Bad. 2013/3609 Modum"

Transkript

1 2013/3609 Modum Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014

2 Saksnavn Vikersund Bad Saksnummer 2013/3609 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer Tiltakshaver Modum 95/86, 74/8, 95/82, 95/353, 623/3018 COWI AS Adresse Hvervenmoveien Hønefoss Registrering utført 29-30/4 2/5 5-9/ /5 19/5 Av Stein Farstadvoll Rapport ferdigstilt 23/5 Av Stein Farstadvoll Metode Overflateregistrering Sjakting Prøvestikk Annet Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe Kulturminner Type IDnr Automatisk fredete kulturminner i planområdet Ikke fredete kulturminner i planområdet Kokegrop Ildsted Stolpehull Grøft Nedgravning ID til 3 ID til 4 ID til 29 Faglige konklusjoner Planen er ikke i konflikt med kulturminner Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner Sakstype Reguleringsplan Kommunedelplan Mindre privat tiltak Større privat tiltak Landbruksvei Nydyrking Side 2 av 42

3 Innhold 1. BAKGRUNN FOR PLANEN 7 2. SAMMENDRAG 7 3. DELTAKERE OG TIDSROM 7 4. OMRÅDET TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER I PLANOMRÅDET 7 5. STRATEGI OG METODE 8 6. REGISTRERINGENS FORLØP OG RESULTATER GJENSTANDSFUNN BESKRIVELSE AV SJAKT AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER JORDE SØR ID JORDE NORD ID KONKLUSJON VEDLEGG FOTOLISTE STRUKTURLISTE KULLPRØVER FUNNLISTE LISTE OVER TEGNINGER SNITTSKJEMALISTE FIGURLISTE 42 Side 3 av 42

4 Figur 1: Oversikt planområde Side 4 av 42

5 Figur 2: Oversikt planområde Side 5 av 42

6 Figur 3: Oversikt på kulturminnelokaliteter i planområdet Side 6 av 42

7 1. Bakgrunn for planen Formålet med planarbeidet er å regulere til boligformål og deler til offentlig og privat tjenesteyting, i et område som er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting i gjeldene kommuneplan. Området ligger syd for jernbanelinjen, nord av Vikersund sentrum og utgjør et areal av ca. 92 daa. Formålet med den arkeologiske registreringen er å undersøke og påvise om det finnes automatiske fredete kulturminner i konflikt med tiltaket. 2. Sammendrag Under registreringen av planområdet som ligger i Vikersund ble det gravd 16 søkesjakter i varierende lengder (se figur 16). Den samlede lengden på søkesjaktene kom på 930 m. Sjaktene ble plassert etter den lokale topografien i dyrket mark og utenfor moderne forstyrrelser som planering og andre inngrep (Se figur 5). Under de arkeologiske undersøkelsene ble det registrert 32 automatisk fredede kulturminner på to avgrensede lokaliteter. På disse to lokalitetene ble det funnet 11 kokegroper, 11 stolpehull, 5 ildsteder, 4 nedgravninger og 1 grøft/nedgravning. 3. Deltakere og tidsrom De arkeologiske undersøkelsene i felt pågikk , , , og Arkeolog Stein Farstadvoll hadde rapport- og prosjektansvar. Saksbehandler er Inger Karlberg. Gravemaskinarbeidet ble utført av Ingar Fossum og Per Ivar Sandum for firmaet Fossum og Sandum AS. Maskinen som ble brukt var en 25 tonn gravemaskin. Registreringsarbeidet ble gjennomført på 90 timer, hvor det ble brukt maskin i 37,5 timer. På forog etterarbeid ble det brukt 37,5 timer. Totalt ble det brukt 127,5 timer på prosjektet. 4. Området Planområdet ligger i Vikersund som er et tettsted og administrasjonssenteret i Modum kommune. Området ligger sørvest i Tyrifjorden hvor fjorden løper ut i Drammenselva. Planområdet er omkranset av den gamle Krøderbanen. Krøderbanen ligger på en voll som stenger for deler av utsikten ned til Tyrifjorden. Området er preget av bebyggelse, hvor bygningene til Vikersund Kurbad dominerer (g/b nr. 95/86). Sør i planområder ligger det et forfallent og nedlagt gartneri med tre bygninger (g/b nr. 95/82). I planområdet ligger det to svakt hellende jorder, et i sør og et i nord, delt av en liten bekkeravine som har delvis blitt fylt igjen med gamle bygningsmasser og søppel. Det vestlige delen av planområdet, nord for den gamle hovedbygningen til Vikersund Kurbad, ligger det en liten kolle preget av bart berg og skog. Planområdet ligger under Vike vestre, gårdsnummer 95 i Modum. O. Rygh skriver om Vike vestre i «Norske Gaardnavne»: «95. Vike vestre. Udt. ví2ke. -- i Væstuikum RB. 94. i Væstrauikum RB. 96. [j Vicke NRJ. IV 88, paa Wiiger NRJ. I 28, 1514]. Wigge Wigger V. Wiiger 1723.» Side 7 av 42

8 4.1 Tidligere registrerte kulturminner i planområdet Innenfor planområdet er det registrert en tidligere kulturminnelokalitet. Denne lokaliteten har ID (se figur 3) og er beskrevet som en kokegroplokalitet med tre kokegroper ( , og ). Lokaliteten ble oppdaget i 2009 etter at en maskinfører ble oppmerksom på to mulige forhistoriske strukturer, og i samråd med Vikersund Kurbad og Modum kommune ble Buskerud fylkeskommune varslet og arbeidet i det aktuelle område stoppet. Området ble først befart av arkeologer fra fylket som oppdaget to forhistoriske strukturer. Senere i 2009 ble området sjaktet og registrert av Håvard Hoftun. Ut fra rapporten fra befaringen (Vikersund Kurbad ) og rapporten fra registreringen (Vikersund Kurbad ) ble det konkludert at det var tre kokegroper på lokaliteten. Det ble også oppdaget ca. 6 uklare strukturer som ikke ble registrert som kulturminner; disse strukturene ble sett på som mulige stolpehull i rapporten Vikersund Kurbad I topplaget til den ene kokegropen (ID ) ble det funnet et flintavslag. En av kokegropene (ID ) ble C14 datert (kullprøve) fra år 10 f.kr til 140 e.kr., altså den ble laget tidlig i romersk jernalder. I oppdragsbeskrivelsen til registreringen for Vikersund Bad i 2014 ble det fremhevet at det ikke er behov for å registrere dette område på nytt, selv om det inngår i det fremlagte planområdet. Figur 4: Kokegroplokalitet ID Strategi og metode Registreringsmetoden innebar å grave sjakter med gravemaskin i områder med dyrket mark (se figur 6 og 7). Ved sjakting fjerner man det øverste matjordslaget til man får avdekket upløyd undergrunn. Dette gjøres for å se etter mulige bosetningsspor og liknende som er nede i undergrunnen, som for eksempel stolpehull, kokegroper, flatmarksgraver eller ildsteder. Bredden til sjaktene ligger på 3,5 til 4 meter. Denne metoden ble valgt fordi det i planområdet var tidligere registrert kulturminner fra jernalder og at det var to jorder i området, adskilt av en liten bekkeravine, som var godt egnet til å bli undersøkt med sjakting. Side 8 av 42

9 Sjaktene ble lagt slik at de fulgte helningen i topografien til jordene; fra topp mot bunn. Det ble også vurdert at å legge sjaktene slik ville gi en større sjanse til oppdage stolperekkene til et langhus ved at man sjakter på tvers i stedet for langs stedene slike bygninger kan ha stått. Den første sjakten (sjakt 1, se figur 16) ble lagt slik at den lå nærmest mulig den tidligere registrerte kokegroplokaliteten (ID ). Dette ble gjort fordi dette området ble sett som en mulig fortsettelse av kokegroplokaliteten. Alle kulturminnene og sjaktene ble målt inn med CPOS (GPS innmåling) og fotodokumentert. De automatisk fredete kulturminnene ble i tillegg tegnet. Kullprøver for C14 datering ble tatt fra fem forskjellige strukturer (se 8.3 Kullprøver). Planområdet utgjør et areal på ca. 92 daa, av dette er det ca. 22,5 daa dyrket mark. Arealet med dyrket mark var delvis redusert på grunn av moderne inngrep som planering (se figur 5). På jordet like ved det gamle gartneriet (g/b nr. 95/82) ble det oppdaget en rekke moderne inngrep i undergrunnen som moderne stolperekker og nedgravninger. I det samme området er også et fundament til en moderne struktur synlig på overflaten av matjorda mellom sjakt 2 og 3. Bekken og ravinen som skiller jordet i sør fra jordet i nord har også smalnet inn området som ble sjaktet. Ravinen har også i moderne tid blitt fylt opp med avfall som bygningsmasser, dette ble bekreftet i sjakt 16 som viste store mengder påfylt avfall. De nordlige områdene på jordene var undergrunnen preget av grå, hard og meget kompakt leire med dårlig drenering. Ingen kulturminner ble funnet i området med leire. I Figur 7 (sjakt 13) kan man se leireundergrunnen i forgrunnen og et skarpt fyllskifte til fin, veldrenert sand i bakgrunnen. Figur 8 viser et nærbilde av fyllskiftet i sjakt 13. Figur 5: Leireundergrunn og moderne inngrep i sjakteområdet Side 9 av 42

10 Figur 6: Sjakt 4, oversikt etter sjakting sett mot øst Figur 7: Sjakt 13, oversikt etter sjakting sett mot SØ Figur 8: Sjakt 13, fyllskifte i undergrunn, fra fin sand til leire, sett mot SØ Side 10 av 42

11 6. Registreringens forløp og resultater 6.1 Gjenstandsfunn Det ble funnet fem forskjellige gjenstander i løpet av undersøkelsen (Figur 9). Alle gjenstandsfunnene ble gjort på det søndre jordet (ID ). Funn 1, flintfragment, ble funnet under sjakting av sjakt 1. Flintfragmentet ble funnet i matjorda og har blitt betraktet som et kontekstløst funn. Flinten har ingen klar typologi og kan stamme fra nyere tid. Funn 2, brent leire, ble funnet i topplaget til en rektangulær nedgravning lett spettet med kull (S7, ID ). Funn 3, et randskår av trolig jernalder keramikk (Fig 10 og 11), ble funnet i topplaget til en kokegrop (S23, ID ). Funn 4, flintavslag (Figur 12 og 13), funnet i matjorda ca. 40 cm over undergrunnen under rensing av profilen til sjakt 5. Funn 4 har blitt betraktet som et kontekstløst funn. Funn 5, flintfragment (Fig 14 og 15), funnet i matjord rast ut av sjakteprofilen til sjakt 9. Funn 4 har blitt betraktet som et kontekstløst funn. Ingen gjenstander av flint ble funnet i undergrunnen, noe som kan tyde på at de har kommet med masser som har blitt fylt på det søndre jordet. Figur 9: Kart over gjenstandsfunn på jorde sør (ID ) Side 11 av 42

12 Figur 10: Funn 3, keramikk Figur 11 Funn 3, keramikk Figur 12: Funn 4, flintavslag Figur 13: Funn 4, flintavslag Figur 14: Funn 5, flintfragment Figur 15: Funn 5, flintfragment Side 12 av 42

13 Sjakt nr. 6.2 Beskrivelse av sjakt 1-16 Lengde (m) Dybde matjord (cm) Beskrivelse Undergrunnen besto av grå, fin, veldrenert, kompakt og steinfri sand med enkelte leireklumper i den østlige delen av sjakten. I den vestlige delen av sjakten blir undergrunnen mer brun og leireklumpene forsvinner Undergrunnen besto av en blanding mellom grå og brun, fin, veldrenert og steinfri sand. Sanden blir litt mer siltig i den østlige halvdelen Undergrunnen besto av en blanding mellom grå og brun, fin, veldrenert og steinfri sand. Sanden blir litt mer siltig i den østlige halvdelen, hvor det kommer en topografisk forsenking som ikke vises på toppen av matjorda. Den østlige delen av sjakten har også blitt forstyrret av to rekker med moderne firkantede stolper og to rektangulære nedgravninger som trolig har en sammenheng med det gamle og nedlagte gartneriet som ligger like øst for sjakten Undergrunnen besto av et vekselvis lag med grå, brun, fin, veldrenert og steinfri sand. I det dypeste partiet av på midten av sjakten hvor topografiske forsenkingen som går, blir sanden mer seig og får en mørk, brun farge. Den østlige delen av sjakten har blitt forstyrret av to rekker med moderne, firkantede stolper hvor noe av treverket har blitt bevart i pløyelaget Undergrunnen besto av et vekselvis lag med grå, brun, fin, veldrenert og steinfri sand. I det dypeste partiet av på midten av sjakten hvor den topografiske forsenkingen går, blir sanden mer seig og får en mørk, brun farge. I denne sjakten er laget med matjord særlig dypt Undergrunnen besto av fin, veldrenert, lys og steinfri sand. Den topografiske forsenkningen sett i sjakt 3-5 begynner å avta i denne sjakten Undergrunnen besto av fin, veldrenert, lys, brun og steinfri sand Undergrunnen besto av fin, veldrenert lys, brun og steinfri sand Undergrunnen besto av fin, veldrenert, lys, brun og steinfri sand. Den moderne pløyingen har skåret dype (5-10 cm) furer i undergrunnen i denne sjakten Undergrunnen besto av fin, veldrenert, lys, brun og steinfri sand. Den moderne pløyingen har skåret dype (5-10 cm) furer i undergrunnen i denne sjakten Undergrunnen er preget av moderne forstyrrelser og en overgang fra fin og veldrenert sand til meget kompakt, hard, homogen og grå leire med dårlig drenering mot vest. Like nord for sjakten ligger det en ravine gravd ut av en liten bekk. Denne forsenkingen har blitt forstyrret av moderne graving og deponering av avfall Undergrunnen besto av kompakt, hard, homogen og grå leire Side 13 av 42

14 med dårlig drenering. Matjorden på toppen av undergrunnen var også grå og leirete Undergrunnen i den vestlige halvparten av sjakten besto kompakt, hard, homogen og grå leire med dårlig drenering. Midt i sjakten finner man en skarp overgang fra kompakt leire til fin, veldrenert, steinfri sand i den SØ delen av sjakten. Partiet med sand ligger på en lav sadel som heller mot SØ og NV Undergrunnen besto av kompakt, hard, homogen og grå leire med dårlig drenering. Matjorden på toppen av undergrunnen var også grå og leirete Undergrunnen besto av kompakt, hard, homogen og grå leire med dårlig drenering. Matjorden på toppen av undergrunnen var også grå og leirete Denne sjakten ble brukt til å avgrense den svakt konvekse sadelflaten av sand som ble funnet i sjakt 13. Sjakten avdekket et massedeponi av moderne bygningsavfall og søppel som har blitt brukt til å fylle igjen en ravine gravd ut av en liten bekk. Side 14 av 42

15 Figur 16: Oversikt sjakter Side 15 av 42

16 6.3 Automatisk fredede kulturminner Figur 17: Oversikt over alle de automatisk fredede kulturminnene som ble funnet i undersøkelsen Side 16 av 42

17 6.3.1 Det søndre jordet ID På lokaliteten i det søndre jordet ble det funnet 28 kulturminner: 11 stolpehull, 10 kokegroper, 4 nedgravninger, 2 ildsteder og 1 grøft/nedgravning. Lokaliteten har blitt registrert som et bosetnings- og aktivitetsområde fra jernalder. Lokaliteten er knyttet til et område hvor undergrunnen er av fin, veldrenert og steinløs sand. Det er stor sannsynlighet at det finnes flere spor etter bosetning fra jernalderen, som kokegroper og stolpehull fra hus, i området og lokaliteten med denne typen undergrunn. Dette er også noe den relativt jevne spredningen av kulturminnene på lokaliteten bekrefter. Funn av jernalderkeramikk, Funn 3, i kokegrop S23 ( ) er nok en pekepinn på at lokaliteten har blitt anvendt under jernalderen. Den tidligere registrerte kokegroplokaliteten (ID ), datert til romersk jernalder, ligger også på et område med den samme typen undergrunn og kan trolig settes i sammenheng med bosetningssporene på det søndre og nordre jorde (ID ). Jordet i sør ligger på et område med dyrket mark som heller svakt mot Tyrifjorden, men i dag er utsikten blokkert av vollen til Krøderbanen. Lokaliteten høyeste punkt er ca. 75 meter over havet og det laveste punktet ca. 71 moh. Lokaliteten ligger kun 140 meter fra Tyrifjorden som ligger ca. 63 moh. Nærheten til fjorden er en faktor, i tillegg til undergrunnen av veldrenert sand, kan tyde på at lokaliteten var et attraktiv område i jernalderen. I sør er lokaliteten avgrenset av veien til Vikersund Kurbad. I øst er lokaliteten avgrenset av et gammelt og nedlagt gartneri (på eiendommen g/b nr. 95/82) og vollen til Krøderbanen. I nord stopper lokaliteten på kanten til bekkeravinen som skiller jordet i sør fra jordet i nord og på et fyllskifte hvor fin sand går over til grå, hard, meget kompakt leire med dårlig drenering (se figur 5). I vest er lokaliteten avgrenset av moderne inngrep (se figur 5) og parkeringsplassen til Vikersund Kurbad. Struktur ID Sjakt Beskrivelse Bilde S En rund/oval kokegrop. Gropa er 80 cm lang og 70 cm bred. Strukturen er delvis fylt med små kullbiter og skjørbrent stein som med en størrelse på 5-15 cm. Kullprøve 1 ble tatt i denne strukturen. Side 17 av 42

18 S Rektangulær nedgravning med fin, mørk, brun sand spettet med kullbiter. Nedgravningen er 2 m meter lang og 1,5 m bred. I strukturen ligger også to steiner med en diameter på 20 cm diagonalt i hvert sitt hjørne. Det ble funnet et fragment med brent leire (Funn 2) i massene til strukturen. Kullprøve 2 ble tatt i denne strukturen. S Grunn, oval nedgravning. Massene i strukturen er spettet med kull og inneholder skjørbrent stein som måler 4-12 cm i diameter. Strukturen har en diameter på ca. 40 cm og en dybde på 14 cm. Strukturen ble snittet. Plan Profil Side 18 av 42

19 S Et sirkulært stolpehull med en diameter på 11cm. Massen i stolpehullet besto av mørk, brun og klebrig sand. S Firkantet stolpehull fylt med mørk, brun sandig jord. Strukturen er 22 cm lang og bred. Stolpehullet har en ytre rand med fin, lys, grå sand. Side 19 av 42

20 S Stolpehull med en diameter på ca. 50 cm og den dybde på ca. 40 cm. Massene i strukturen består av fin, mørk, grå-brun, seig sand. Deler av strukturen er spettet med kullbiter under 1 cm. Strukturen ble snittet. Plan Profil S "Rund" kokegrop med en tydelig kullrand. Strukturen er 80 cm lang og 70 cm bred. Overflaten er spettet med små kullbiter og skjørbrent stein som måler 4-10 cm i diameter. Strukturen ligger like under det moderne pløyelaget. Side 20 av 42

21 S Kullholdig nedgravning. Strukturen er 70 cm lang og 60 cm bred. Formen til strukturen er irregulær. Ligger ca. 2 m vest for kokegrop S13. S Kullholdig nedgravning. Strukturen er 110 cm lang og 60 cm bred. Deler av strukturen er forstyrret av en moderne dreneringsgrøft. Formen til nedgravningen er irregulær. Nedgravningen ligger 2 m vest for kokegrop S13. S Lite sirkulært ildsted godt pakket med kull og sot i fet, brun sand. Strukturen har en diameter på 50 cm. Side 21 av 42

22 S Oval kokegrop. Strukturen er 140 cm lang og 70 cm bred. Massene i strukturen inneholder skjørbrent stein med en diameter på 5-15 cm. Kokegropen har en synlig rand med kull og er jevnt over spettet med små kullbiter. S Sirkulært stolpehull. Stolpehullet er delvis fylt med mulige skoningsstein på 8-18 cm, hvor av en er skjørbrent. Massene i strukturen er, løs, fin, mørk, brun sand. Dybden på stolpehullet ligger på 20 cm. Strukturen ble snittet. Plan Profil Side 22 av 42

23 S Oval kokegrop. Strukturen er 95 cm lang og 70 cm bred. Kokegropen er fylt med skjørbrent stein med en diameter på 5-20 cm. Gropa har en vag kullrand og massene er godt spettet med små kullbiter. S Rund/oval kokegrop. Strukturen er 95 cm lang og 70 cm bred. Tettpakket med skjørbrent stein med en diameter på 5-15 cm. Vag men synlig kullrand. Massene i strukturen er spettet med små kullbiter på under 1 cm. Toppen av strukturen har stukket opp i det moderne pløyelaget men er relativt intakt. S Rund kokegrop. Strukturen er 115 cm lang og 105 cm bred. Gropa har en vag kullrand og massene i resten av strukturen er godt spettet med små kullbiter. Massene i strukturen inneholder skjørbrent stein med en diameter på 5-18 cm. I massene til strukturen ble det funnet et lite fragment med jernalderkeramikk (Funn 3). Side 23 av 42

24 S Sirkulært stolpehull med en diameter på 17 cm. Massene i strukturen er lett spettet med små kullbiter under 0,5 cm. Stolpehullet har en dybde på ca. 20 cm. Strukturen ble snittet. Plan S Rektangulær nedgravning. Strukturen er 70 cm lang og 40 cm bred. Massene i strukturen består av seig, fin, grå-brun sand spettet med små kullbiter under 0,5 cm. Strukturen har en tydelig avgrensing i undergrunnen. Profil Side 24 av 42

25 S Ildsted skadet av moderne pløying. Strukturen er 80cm lang og 60 cm bred. Massene i strukturen som består av fin sand, litt grus og er tettpakket med kull og sot. To dype og parallelle pløyefurer har skadet kantene til ildstedet. S Sirkulært stolpehull. Strukturen har en diameter på 15 cm og en dybde på 18 cm. Massene i strukturen består av mørk, brun sand spettet med noen få kullbiter på under 0,5 cm. Avgrensningen mellom stolpehullet og undergrunnen er utflytende men synlig. Strukturen ble snittet. Plan Profil Side 25 av 42

26 S Sirkulært stolpehull. Strukturen har en diameter på 14 cm. Massene i strukturen er mørk, brun sand lett spettet med kullbiter under 0,5 cm. S29 & S & S29: Sirkulært stolpehull. Strukturen har en diameter på 16 cm. Massene i strukturen er mørk, brun sand lett spettet med kullbiter under 0,5 cm. S30: Sirkulært stolpehull. Strukturen har en diameter på 16 cm. Massene i strukturen er mørk, brun sand lett spettet med kullbiter under 0,5 cm. S Rund kokegrop. Strukturen er 120 cm lang og 110 cm bred. Massene i gropa er seig, mørk, brun, fin sand godt spettet med kull. Tydelig kullrand. Kokegropen har enkelte skjørbrente stein med en diameter på 2-20 cm. Side 26 av 42

27 S Rund kokegrop. Strukturen er 100 cm lang og 90 cm bred. Massene i strukturen er fin, svart-brun sand med litt grus og godt spettet med små kullbiter. Kokegropen inneholder skjørbrent stein med en diameter på 2-12 cm. S Grøft/avlang nedgravning. Strukturen er 4 m lang og 60 og krummer svakt. Dybden til grøften målt med jordbor ligger på ca cm. Ytterkanten til strukturen er vag men synlig og skiller seg markant fra de moderne grøftene på det samme jordet. Grøften er enkelte steder spettet med små kullbiter med en størrelse på under 0,5cm. Massene i strukturen er fin, gråbrun sand blandet med litt grovere sand og grus. Side 27 av 42

28 S Sirkulært stolpehull. Strukturen har en diameter på 15 cm og en dybde på ca. 22 cm. Massene i strukturen består av fin, grå-svart sand spettet med enkelte små kullbiter på under 1 cm. Strukturen ble snittet. Plan Profil Side 28 av 42

29 S Kokegrop delvis ødelagt av moderne dreneringsgrøft. Den skadede strukturen er 50 cm lang og 30 cm bred. Massene i gropa består av svart, feit, fin sand med litt grus og små skjørbrente stein med en diameter på ca. 3-5 cm. S Stor og rund kokegrop. Strukturen er 180 cm lang og 170 cm bred. Gropa er godt fylt med skjørbrent stein med en diameter på 5-20 cm. Massene i strukturen er svart, feit, fin sand godt pakket med kull. Kokegropen ligger rett under det moderne pløyelaget og har fått overfladiske skader fra pløying men er intakt. Side 29 av 42

30 Figur 18: Kulturminner i sjakt 2, 3 og 4 Figur 19: Kulturminner i sjakt 5, 6 og 7 Side 30 av 42

31 Figur 20: Kulturminner i sjakt 8 og 9 Figur 21: Kulturminner i sjakt 10 Side 31 av 42

32 Figur 22: Oversikt jorde sør, sjakt 8 lengst til høyre, sett mot SV Figur 23: Oversikt jorde sør, sjakt 11 i forgrunn, sett mot SØ Side 32 av 42

33 6.3.2 Det nordre jordet ID Lokaliteten på det nordre jordet ble det funnet totalt fire kulturminner: Tre ildsteder og en kokegrop. Lokaliteten er en lav sadelflate på et område hvor undergrunnen er fin, veldrenert og steinløs sand. Lokaliteten har blitt registrert som et bosetnings- og aktivitetsområde fra jernalder. Jorde nord er kun adskilt fra jordet i sør (ID ) av en ravine gravd ut av en liten bekk. Jordet i nord kan settes i sammenheng aktiviteten som har funnet sted på jordet i sør i jernalder og er en del av den samme geologiske løsmasseformasjonen av sand. Jordet i nord ligger på en et område med dyrket mark vendt mot Tyrifjorden, men i dag er utsikten delvis blokkert av vollen til Krøderbanen. Lokaliteten høyeste punkt er ca. 77 meter over havet og det laveste punktet ca. 76 moh. Lokaliteten ligger ca. 270 meter fra Tyrifjorden som ligger ca. 63 moh. I likhet med jordet i sør (id ) er nærheten til fjorden er en faktor, i tillegg til undergrunnen av veldrenert sand, kan tyde på at lokaliteten var et attraktiv område i jernalderen. Mot nord og øst er lokaliteten avgrenset av vollen til Krøderbanen. Mot nord-vest er lokaliteten avgrenset av et fyllskifte i undergrunnen hvor fin og veldrenert sand går over til grå, hard, meget kompakt leire med dårlig drenering (se figur 5 og 8). Mot vest er lokaliteten avgrenset av bekkeravinen som er fylt med deponerte bygningsmasser og avfall (se figur 5). Struktur ID Sjakt Beskrivelse Bilde S Rundt ildsted. Massene i strukturen er fin sand godt pakket med små biter med trekull. Strukturen har en diameter på 60 cm. Side 33 av 42

34 S Rundt ildsted. Massene i strukturen er fin sand godt pakket med små biter med trekull. Strukturen har en diameter på 60 cm. Delvis skadet av moderne pløying men relativt intakt. S Ovalt ildsted. Massene i strukturen er fin sand godt pakket med små biter med trekull. Strukturen er 50 cm lang og 45 cm bred og har en vag men synlig avgrensning. S Oval, avlang kokegrop. Strukturen er 100 lang og 60 cm bred. Strukturen har blitt berørt av pløying i nyere tid men er fortsatt intakt. Gropen inneholder skjørbrent stein fra 5 til 13 cm i diameter. Massene er kompakt og godt pakket med kull. Side 34 av 42

35 Figur 24: Kulturminner i sjakt 13 Figur 25: Oversikt over det nordre jordet, sjakt 12 i forgrunn, sett mot SØ Side 35 av 42

36 Figur 26: Oversikt over det nordre jordet, sjakt 13 i forgrunn, sett mot vest 7. Konklusjon Under registreringen på Vikersund Kurbad ble det gravd 16 søkesjakter i varierende lengder (se figur 16). Den samlede lengden på søkesjaktene er 930 m. Ved de arkeologiske undersøkelsene ble det oppdaget 32 nye automatisk fredede kulturminner (i henhold til 4 i kulturminneloven). I 10 av sjaktene ble det registrert kulturminner: sjakt 2-10 og 13. Her ble det totalt funnet 11 kokegroper, 11 stolpehull, 5 ildsteder, 4 nedgravninger og 1 grøft/nedgravning. Kulturminnene er avgrenset til to lokaliteter: jordet i nord (ID ) og jordet i sør (ID ) (se figur 3). Disse kulturminnene og lokalitetene er automatisk fredete og har en sikringssone på 5 meter, etter 6 i kulturminneloven. STED: DRAMMEN Feltleder Side 36 av 42

37 8. Vedlegg 8.1 Fotoliste Nr. Motiv Retning Dato Sign Oversiktsbilde før sjakting: Jorde nord (ID ) i bakgrunn og N SF jorde sør (ID ) forgrunn 1030 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde nord V SF 1031 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde nord V SF 1332 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde nord SØ SF 1033 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde nord SØ SF 1035 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør Ø/SØ SF 1036 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør Ø/SØ SF 1037 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør sett fra kanten til jorde nord SØ SF 1038 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør, sørlige del S SF 1039 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør, sørlige del S/SV SF 1040 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør, nordlige del V/NV SF 1041 Foto av inngrep i dyrket mark; parkeringsplass NV SF 1042 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør, sørlige del S/SV SF 1043 Område som ble sjaktet og registrert i 2009 (ID ) Ø SF 1044 Område som ble sjaktet og registrert i 2009 (ID ) Ø/SØ SF 1046 Flint fragment funnet i pløyelaget i sjakt 1 NV SF 1045 Oversiktsbilde før sjakting: Jorde sør NØ SF 1047 Funn 1: Flintfragment funnet i pløyelaget i sjakt 1 NV SF 1048 Gnagerganger i bunn av sjakt 4 NØ SF 1049 Gnagerganger i bunn av sjakt 4 SØ SF 1050 Spiker funnet på toppen av struktur fra nyere tid V/NV SF 1052 Sjakt 1; oversikt etter sjakting Ø SF 1053 Sjakt 2; oversikt etter sjakting Ø SF 1054 Sjakt 3; oversikt etter sjakting Ø SF 1055 Sjakt 4; oversikt etter sjakting Ø SF 1056 Sjakt 5; oversikt etter sjakting Ø SF 1057 Sjakt 6; oversikt etter sjakting Ø SF 1058 Sjakt 7; oversikt etter sjakting Ø SF 1059 Sjakt 8; oversikt etter sjakting Ø SF 1060 Sjakt 9; oversikt etter sjakting Ø SF 1061 Sjakt 10; oversikt etter sjakting Ø SF 1062 Sjakt 11; oversikt etter sjakting V SF 1063 Sjakt 10; oversikt etter sjakting V SF 1064 Sjakt 9; oversikt etter sjakting V SF 1065 Sjakt 8; oversikt etter sjakting V SF 1066 Sjakt 7; oversikt etter sjakting V SF 1067 Sjakt 6; oversikt etter sjakting V SF 1068 Sjakt 5; oversikt etter sjakting V SF 1069 Sjakt 4; oversikt etter sjakting V SF 1070 Sjakt 3; oversikt etter sjakting V SF 1071 Sjakt 2; oversikt etter sjakting V SF 1072 Sjakt 1; oversikt etter sjakting V SF Side 37 av 42

38 1073 Sjakt 16; oversikt etter sjakting N SF 1074 Sjakt 16; oversikt etter sjakting NV SF 1075 Oversikt etter sjakting; Jorde sør SØ SF 1076 Oversikt etter sjakting; Jorde nord N SF 1077 Oversikt etter sjakting; Jorde nord NØ SF 1078 Oversikt etter sjakting; Jorde nord SØ SF 1079 Sjakt 12; oversikt etter sjakting Ø SF 1080 Sjakt 12; oversikt etter sjakting V SF 1081 Sjakt 13; oversikt etter sjakting SØ SF 1082 Sjakt 13; Fyllskifte i undergrunn, fra fin sand til leire SØ SF 1083 Sjakt 13; oversikt etter sjakting NV SF 1084 Oversikt etter sjakting; Jorde nord V SF 1085 Oversikt etter sjakting; Jorde sør S/SV SF 1086 Oversikt etter sjakting; Jorde sør SV SF 1087 Oversikt etter sjakting; Jorde sør SV SF 1089 Oversikt etter sjakting; Jorde sør V/NV SF 1090 Sjakt 14; oversikt etter sjakting Ø SF 1091 Sjakt 14; oversikt etter sjakting V SF 1092 Sjakt 15; oversikt etter sjakting V SF 1093 Sjakt 15; oversikt etter sjakting Ø SF 1094 Sjakt 11; oversikt etter sjakting SØ SF 1095 Oversikt etter sjakting; Jorde sør S SF 1097 Struktur 1, mulig stolpehull, plan, sjakt 1, AVSKREVET N SF 1098 Struktur 2, mulig stolpehull, plan, sjakt 1, AVSKREVET N SF 1099 Struktur 3, mulig stolpehull, plan, sjakt 1, AVSKREVET N SF 1100 Struktur 3, mulig stolpehull, profil, sjakt 1, AVSKREVET N SF 1101 Struktur 4, mulig stolpehull, plan, sjakt 1, AVSKREVET N SF 1102 Struktur 4, mulig stolpehull, profil, sjakt 1, AVSKREVET N SF 1103 Struktur 5, mulig stolpehull, plan, sjakt 1, AVSKREVET N SF 1104 Struktur 5, mulig stolpehull, profil, sjakt 1, AVSKREVET SØ SF 1105 Struktur 6 (ID ), Kokegrop, Sjakt2 N SF 1106 Moderne stolpehull i den vestlige enden av sjakt 3 N SF 1107 Moderne nedgravninger i den vestlige enden av sjakt 3 SV SF 1108 Funn 2: Brent leire funnet i struktur 7 (ID ) N SF 1109 Struktur 7 (ID ), Rektangulær nedgravning, sjakt 3 S SF 1110 Struktur 8 (ID ), Nedgravning, sjakt 4, plan N SF 1111 Struktur 8 (ID ), Nedgravning, sjakt 4, profil N SF 1112 Rekke med moderne stolpehull i sjakt 4 N/NØ SF 1113 Struktur 9 (ID ), Stolpehull, sjakt 4 N/NØ SF 1114 Struktur 10 (ID ), Stolpehull, Sjakt 4 N/NØ SF 1115 Struktur 11, mulig veggrøft, sjakt 5, AVSKREVET SØ SF 1116 Struktur 11, mulig veggrøft, sjakt 5, AVSKREVET SØ SF 1117 Struktur 11, mulig veggrøft, sjakt 5, AVSKREVET NV SF 1118 Struktur 11, mulig veggrøft, sjakt 5, plan, AVSKREVET N/NØ SF 1119 Struktur 11, mulig veggrøft, sjakt 5, profil, AVSKREVET V/NV SF 1120 Struktur 11, mulig veggrøft, sjakt 5, profil, AVSKREVET Ø/SØ SF 1121 Struktur 12 (ID ), Stolpehull, plan, sjakt 5 S SF 1122 Struktur 12 (ID ), Stolpehull, profil, sjakt 5 S SF 1123 Struktur 13 (ID ), Kokegrop, Sjakt 5 N SF Side 38 av 42

39 1124 Struktur 14 (ID ), Nedgravning, sjakt 5 N SF 1126 Struktur 15 (ID ), Nedgravning, sjakt 5 N SF 1127 Struktur 16 (ID ), Ildsted, sjakt 6 N SF 1128 Struktur 17 (ID ), Kokegrop, sjakt 6 V SF 1129 Struktur 18, mulig stolpehull, plan, sjakt 6, AVSKREVET N SF 1130 Struktur 18, mulig stolpehull, profil, sjakt 6, AVSKREVET N SF 1131 Struktur 19 (ID ), Stolpehull, plan, sjakt 7 N SF 1132 Struktur 19 (ID ), Stolpehull, profil, sjakt 7 N SF 1133 Struktur 20 (ID ), Kokegrop, sjakt 7 NV SF 1134 Struktur 21, mulig stolpehull, plan, sjakt 8, AVSKRVET N SF 1135 Struktur 21, mulig stolpehull, profil, sjakt 8, AVSKREVET N SF 1136 Struktur 22 (ID ), Kokegrop, sjakt 8 N SF 1137 Struktur 23 (ID ), Kokegrop, sjakt 8 NV SF 1138 Funn 3: jernalderkeramikk i struktur 23 (ID ) V SF 1139 Struktur 24 (ID ), Stolpehull, plan, sjakt 9 N SF 1140 Struktur 24 (ID ), Stolpehull, profil, sjakt 9 N SF 1141 Struktur 25 (ID ), Rektangulær nedgravning, sjakt 9 V/NV SF 1142 Struktur 26 (ID ), Ildsted, sjakt 9 N SF 1143 Struktur 27 (ID ), Stolpehull, plan, sjakt 9 N SF 1144 Struktur 27 (ID ), Stolpehull, profil, sjakt 9 N SF 1145 Struktur 28 (ID ), Stolpehull, sjakt 9 N SF 1146 Struktur 29 (ID ) og 30 (ID ), Stolpehull, V/NV SF sjakt Struktur 31 (ID ), Kokegrop, sjakt 10 N SF 1148 Struktur 32 (ID ), Kokegrop, sjakt 10 V SF 1149 Struktur 33 (ID ), Grøft/Nedgravning, sjakt 20 SV SF 1150 Struktur avskrevet som brent trerot i sjakt 10 N SF 1151 Struktur 34 (ID ), Stolpehull, plan, sjakt 10 V SF 1152 Struktur 34 (ID ), Stolpehull, profil, sjakt 10 V SF 1153 Struktur 35 (ID ), Kokegrop, sjakt 10 N SF 1154 Struktur 36 (ID ), Kokegrop, sjakt 10 NV SF 1155 Struktur 37 (ID ), Ildsted, sjakt 13 N SF 1156 Struktur 38 (ID ), Ildsted, sjakt 13 N SF 1157 Struktur 39 (ID ), Ildsted, sjakt 13 N SF 1158 Oversikts bilde av S37-S38-S39, sjakt 13 NØ SF 1159 Struktur 40 (ID ), Kokegrop, sjakt 13 NV SF 1160 Struktur 41, mulig stolpehull, sjakt 13, AVSKREVET N SF 1161 Moderne stolpehull i sjakt 13 med treverk. N SF 1162 Sjakt 2, profil S SF 1164 Sjakt 3, profil S SF 1165 Sjakt 4, profil S SF 1166 Sjakt 5, profil (Flintavslag, Funn4, funnet i under rensing av S SF profil) 1167 Sjakt 6, profil S SF 1168 Sjakt 7, profil S SF 1170 Sjakt 8, profil N SF 1171 Sjakt 9, profil N SF 1172 Sjakt 10, profil N SF 1173 Sjakt 13, profil S SF 1174 Funn 5: Flintfragment fra matjorda i sjaktekanten til sjakt 9 S SF Side 39 av 42

40 1175 Moderne smieslagg funnet i massedeponi N SF 1176 Moderne smieslagg funnet i massedeponi N SF 1177 Oversikt foto av massedeponi hvor smieslagg ble funnet Ø SF 1183 Funn 1, flintfragment SF 1184 Funn 1, flintfragment SF 1185 Funn 2, brent leire SF 1186 Funn 3, keramikk SF 1187 Funn 3, keramikk SF 1188 Funn 3, keramikk SF 1189 Funn 4, flintavslag SF 1190 Funn 4, flintavslag SF 1191 Funn 5, flintfragment SF 1192 Funn 5, flintfragment SF 8.2 Strukturliste Strukturnummer ID Sjakt Type S Kokegrop S Rektangulær nedgravning S Nedgravning S Stolpehull S Stolpehull S Stolpehull S Kokegrop S Nedgravning S Nedgravning S Ildsted S Kokegrop S Stolpehull S Kokegrop S Kokegrop S Kokegrop S Stolpehull S Stolpehull S Ildsted S Stolpehull S Stolpehull S Stolpehull S Stolpehull S Kokegrop S Kokegrop S Grøft/Nedgravning S Stolpehull S Kokegrop S Kokegrop S Ildsted S Ildsted S Ildsted Side 40 av 42

41 S Kokegrop 8.3 Kullprøver Kpnr. Struktur/ID nr. Kontekst Sjakt Dato sign. Kp1 S6 / Kokegrop SF Kp2 S7 / Rektangulær nedgravning SF Kp3 S23 / Kokegrop SF Kp4 S24 / Stolpehull SF Kp5 S38 / Ildsted SF 8.4 Funnliste Funn nr. Type Kontekst Sjakt Foto nr. Dato sign. 1 Flintfragment Matjord , SF 2 Brent leire I S7/ID , SF 3 Keramikk, I S23/ID , SF randskår 4 Flintavslag Matjord / sjakt SF profil 5 Flintfragment Matjord / sjakt profil , SF 8.5 Liste over tegninger Tegning nr. Type Innhold Sjakt 1 Oversiktstegning Generell oversikt over plasseringen til 1-16 sjakter og strukturer 2 Plantegninger S6( ), S7( ), S9( ), 2-5 S10( ), S13( ), S14( ), S15( ) 3 Plantegninger S16( ), S17( ), 10 & 13 S20( ), S22( ), S23( ), S25( ), S26( ), S28( ), S29( ), S30( ), S31( ), S32( ) 4 Plantegninger S33( ), S35( ), S36( ), S37( ), S38( ), S39( ), S40( ) Snittskjemaliste Skjema nr. Struktur/ID Sjakt Type Avskrevet Dato sign. Side 41 av 42

42 1 S8 / Nedgravning SF 2 S12 / Stolpehull SF 3 S5 1 Stolpehull Ja SF 4 S18 6 Stolpehull Ja SF 5 S19 / Stolpehull SF 6 S21 8 Stolpehull Ja SF 7 S24 / Stolpehull SF 8 S27 / Stolpehull SF 9 S34 / Stolpehull SF 8.7 Figurliste Figur nr. Motiv Side nr. 1 Oversikt planområde 4 2 Oversikt planområde 5 3 Oversikt på kulturminnelokaliteter i planområdet 6 4 Kokegroplokalitet ID , foto nr Leireundergrunn og moderne inngrep i sjakteområdet 9 6 Sjakt 4; oversikt etter sjakting, foto nr Sjakt 13; oversikt etter sjakting, foto nr Sjakt 13; Fyllskifte i undergrunn, fra fin sand til leire, Foto nr Kart over gjenstandsfunn Funn 3, keramikk, foto nr Funn 3, keramikk, foto nr Funn 4, flintavslag, foto nr Funn 4, flintavslag, foto nr Funn 5, flintfragment, foto nr Funn 5, flintfragment, foto nr Oversikt sjakter Oversikt over alle de automatisk fredede kulturminnene som ble 16 funnet i undersøkelsen 18 Kulturminner i sjakt 2, 3 og Kulturminner i sjakt 5, 6 og Kulturminner i sjakt 8 og Kulturminner i sjakt Oversikt etter sjakting, Jorde sør, foto nr Oversikt etter sjakting, Jorde sør, foto nr Kulturminner i sjakt Oversikt etter sjakting, Jorde nord, foto nr Oversikt etter sjakting, Jorde nord, foto nr Side 42 av 42

2015/407 Gesellveien. 2015/407 Kongsberg kommune

2015/407 Gesellveien. 2015/407 Kongsberg kommune 2015/407 Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2015 Saksnavn Saksnummer 2015/407 Kommune Gårdsnavn 2015/407 Gesellveien Kongsberg kommune Gårds- og 7416/26, 27, 28, 29 og

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes Høva barnehage, Nes kommune 2015/3092 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn Høva barnehage gnr 53 bnr 68. 123 og del av bnr 5 Høva - Nesbyen Nes kommune varsel om oppstart

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg

B 2015/6. Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg B 2015/6 Arkeologiske undersøkelser av treskipet hus og øvrige bosetningsspor fra eldre jernalder. Del 2: vedlegg Einargården, Sande gnr. 33, bnr. 8, Sola kommune, Rogaland. Florence Aanderaa AM saksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Larønningen

Skien kommune Larønningen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Larønningen GNR. 221, BNR. 2, 3, 2138 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Larønningen/Bybakken Gardsnummer:

Detaljer

2014/3703 Røyken kommune

2014/3703 Røyken kommune Brøholtskogen gnr 80 bnr 193 - Spikkestad 2014/3703 Røyken kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2015 Saksnavn Saksnummer 2014/3703 Kommune Røyken kommune Gårdsnavn - Gårds- og 80/193

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tjørve Gnr 33 Bnr 563 og 564 Farsund kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K E O

Detaljer

Reguleringsplan Bingeplass 11/2607, Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Reguleringsplan Bingeplass Saksnavn Saksnummer 11/2607 Kommune Gårdsnavn Reguleringsplan Bingeplass

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg Gårdsnr./bnr.: 69/9 Arkivsaksnr.: 201410959-8 Kopi: Forsvarsbygg, Ørland kommune, NTNU Vitenskapsmuseet Vedlegg: utdrag fra dateringsrapport

Detaljer

Figurer... 2. 1.0 Sammenfatning og vurdering av undersøkelsene på Fremste Teigane, Hareid Kommune, Møre og Romsdal... 4

Figurer... 2. 1.0 Sammenfatning og vurdering av undersøkelsene på Fremste Teigane, Hareid Kommune, Møre og Romsdal... 4 Figurer... 2 1.0 Sammenfatning og vurdering av undersøkelsene på Fremste Teigane, Hareid Kommune, Møre og Romsdal... 4 2.1 Bakgrunn for undersøkelsene... 6 2.2 Tidligere funn i området... 8 3.0 Topografi...

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGE YTRE GNR..168 BNR.386 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m s.nr 14/26849 9.mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1 Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Røstad Gårdsnr./bnr.: 81/2 og 10 Arkivsaksnr.: 201509112-7 Kopi: Ørland kommune, NTN U Vitenskapsmuseet Vedlegg: Kartvedlegg Ved/dato: Ingvild Sjøbakk,

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G A V L Ø P S A N L E G G P Å T A N G V A L

Detaljer

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K E O L O

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SKINNARSMOEN Gnr 103 Bnr 4,5,23,42 SONGDALEN KOMMUNE Figur 1: Flyfoto over Skinnarsmoen Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Fleskhus, gnr/bnr 3/1 Verdal kommune Nord Trøndelag T- 24144

Fleskhus, gnr/bnr 3/1 Verdal kommune Nord Trøndelag T- 24144 Fleskhus, gnr/bnr 3/1 Verdal kommune Nord Trøndelag T- 24144 Figur 1: Oversikt felt mot sør. (Ruth Iren Øien) Figurliste... 2 Vedlegg... 2 Sammendrag... 3 Deltakere... 4 Bakgrunn for undersøkelsen... 4

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R K YRKJEBYGD Gnr 4, Bnr 8 Å SERAL KOMMUNE

Detaljer

Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport fra arkeologisk søkesjakting

Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport fra arkeologisk søkesjakting Kulturarvenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Norge Vår ref.: 201402889-2 Lillehammer, 3. februar 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K R E G I ST R E R IN G, DY N GVO L L FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE MÆLA GNR. 4, BNR. 215 Ill. oversiktbilde over undersøkelsesområde mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim R A P P O RT

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN SÆBØ 2 GNR./BNR. 1/24 VIK KOMMUNE Utsyn

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Vedlegg: Voll, gnr. 28/1. Askeladden idnr. 136250 ENK ID BESKRIVELSE Kokegrop, tilnærmet sirkulær med diameter 1,40x1,30m. Skjørbrent stein og kull i overflaten, ellers brungrå 1 sandblandet silt i

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren SAKSNR. 2014/3707 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE Restene etter gartneriet med sørenden av kollen i bakgrunnen. Mot øst. MORTEN BERTHEUSSEN 2015 1 2 R APPORT

Detaljer

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem GNR. 33, 36, 37 OG 38 Figur 1: Stallen på Haugmoen gård sett mot nord RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune KREVTIVETRONDELAG Arkeologisk Kommune: Malvik Rapport Gårdsnavn: Grønberg, Halstad Gårdsnr./bnr.: 48/-, 49/- Ref.: Arkivsaksnr. 200901523-15 Kopi: NTNU Vitenskapsmuseet, Malvik kommune Vedlegg: 1 kart

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Arkivsaknr. : 09/2005 Befaringsdato: 24-28. august 2009 Kommune: Vefsn Gård-gnr: Forsmoen Indre-122, Haukland-124, Vollen-125, Åkvik-145 Formål: Reguleringsplan E6 Skotsmyra-Åkvik

Detaljer

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune RAPPORT 69 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i Rogaland fylke.

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Klinkenberghagan. 2015/52 Lier kommune

Klinkenberghagan. 2015/52 Lier kommune 2015/52 Lier kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Saksnavn Saksnummer 2015/52 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer Tiltakshaver Adresse Klinkenberghagan Lier kommune Klinkenberg

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologisk rapport ved Stian Hatling Seksjon for ytre kulturminnevern

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/6079 4. februar 201 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Borgen vest Ullensaker kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN HESJASLETTA GNR/BNR 26/28, 6/12, 6/17,

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE LYNGDAL KOMMUNE GNR 172 BNR 1 Rapport ved: Rune

Detaljer

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 GNR. 268, BNR. 9 OG 44 Bilde 1 P8310116 Utsikt fra grunneier Oppebøens gård, tatt mot Norsjø i nordøst. R A P P

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

teknisk godkjenning Biovac.pdf - Lumin PDF

teknisk godkjenning Biovac.pdf - Lumin PDF Side 1 av 6 Side 2 av 6 Side 3 av 6 Side 4 av 6 Side 5 av 6 Side 6 av 6 Arkeologisk rapport Kommune: Bjugn Bruksnavn: Ervikhaug Gårdsnr/bnr.: 32/243 Ref.: Arkivsaksnr. 201609621-6 Kopi: Tiltakshaver Ervikhaug

Detaljer

Skien kommune Sanniveien

Skien kommune Sanniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Sanniveien GNR. 80, BNR. 10 OG GNR. 82, BNR. 3 Figur 1. Del av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/11359 13. des. 2012 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Flateby sentrum Enebakk Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innledning

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN SONGDALEN KOMMUNE Brennåsen gnr. 76, bnr. 1, 9 og 10

Detaljer

Ar keol og i sk r a p p or t

Ar keol og i sk r a p p or t SØNDREGGE BARNEHAG E KOMMUNE: STEINKJER GNR/BNR: 197/2, 197/1266 SAKSNUMMER :15/08007 ASKELADDEN ID: 216155 Ar keol og i sk r a p p or t Ku l tu rh i stori sk reg i streri n g Audun Berg Selfjord, arkeolog

Detaljer

RAPPORT 6 ÅR 2013 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN SANDEID GNR. 9,10, 11, BNR. DIV VINDAFJORD KOMMUNE

RAPPORT 6 ÅR 2013 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN SANDEID GNR. 9,10, 11, BNR. DIV VINDAFJORD KOMMUNE RAPPORT 6 ÅR 2013 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN SANDEID GNR. 9,10, 11, BNR. DIV VINDAFJORD KOMMUNE i Forord Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering

Rapport fra arkeologisk registrering STED: STAUPSLIA KOMMUNE: LEVANGER GNR/BNR: 4/1 SAKSNUMMER: 15/09028 ASKELADDEN ID: 219688 Rapport fra arkeologisk registrering Figur 1: Oversiktsbilde før sjakting, mot NV. Foto: IMK/NTFK. Reguleringsplan

Detaljer

! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn

! !# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn ! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn Nordland fylkeskommune mottok i 2009 melding om oppstart av arbeidet med reguleringsplan i forbindelse med utvinning av industrimineraler og bergarter, og da spesielt

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge R A P P O R T F

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda Figur 1. Landskap langs ledningstraseen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 Fig.1: Sjakt 1 og 2 sett mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Holta Gardsnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Røyken kommune Spikkestad Nord B4

Røyken kommune Spikkestad Nord B4 KULTURHISTORISK REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Spikkestad Nord B4 GBNR.: 6/5 SAKSNR: Oversiktsbilde over planområdet. Spikkestad Gård sees i enden av åkeren. Navn på sak: Spikkestad Nord 6/5 Kommune:

Detaljer

Skien kommune Bakkane

Skien kommune Bakkane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bakkane GNR/ BNR. 216/2, 217/205, 217/283 1: Hovedhuset på Bakkane gård. Bildet er tatt mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HEDDELAND MARNARDAL KOMMUNE GNR 84 BNR 48 Haugen sett mot øst.

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Sagmyra Gnr 11, 12 og 206 Bnr div Kristiansand kommune Deler av planområdet den drenerte myra. Bildet

Detaljer

Ved/dato: Knut H. Stomsvik, Ad: Maskinell søkesjakting i forbindelse med reguleringsplan for Forset/ Tanem Næringsareal i Klæbu kommune.

Ved/dato: Knut H. Stomsvik, Ad: Maskinell søkesjakting i forbindelse med reguleringsplan for Forset/ Tanem Næringsareal i Klæbu kommune. . Arkeologisk Rapport Kommune: Klæbu Gårdsnavn: Tanem Øvre, Forseth Gårdsnr./bnr.: 39/1, 38/2 Arkivsaksnr.: 201416838-7 Kopi: Klæbu kommune, NTNU Vitenskapsmuseet, Riksantikvaren Vedlegg: Kartvedlegg Kulturminne-id:

Detaljer

Notodden kommune Høymyr

Notodden kommune Høymyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Høymyr GNR. 90, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Høymyr Gardsnummer: 90 Bruksnummer:

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Porsgrunn kommune Ekelund gård

Porsgrunn kommune Ekelund gård TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Ekelund gård GNR. 121, DIV. BNR. Sjakt 1 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

2012/1977, Hurum kommune

2012/1977, Hurum kommune 2012/1977, Hurum kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Saksnavn Hovtun, reguleringsplan. Saksnummer 2012/1977 Kommune Hurum kommune Gårdsnavn Hov Gårds- og Gnr. 9, bnr. 1. bruksnummer

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE ØSTRE KJELLEMO - TOLLNES GNR. 221, BNR. 350 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Gnr 35 Bnr 8, m.flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Skarpeid, hentet fra Norge i

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE BUERFLATA PÅ ÅKRE GNR. 75, BNR. 1-1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Åkre

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Vollan skoletomt Gnr 110 Bnr 1, 9, 644 mfl. Songdalen kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O

Detaljer

Rapport, arkeologisk registrering

Rapport, arkeologisk registrering Rapport, arkeologisk registrering Lindhøy barnehage Gbnr 52/3,19,27,159 Kommune Tjøme Saksnummer 201506010 Rapportdato 08.03.16 www.vfk.no/kulturarv Tiltakshaver: Adresse: Registreringsdato: utført: Rapport

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING TINN KOMMUNE SKINNARBU FRØYSTUL-MØSVATN GNR. 130, BNR. 8, 10 OG 15 Ill 1: Oversiktsbilde reguleringsplan område Møsvatn. Foto fra topp

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HALSEFIDJA GNR..200 BNR.22 MF MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING

ARKEOLOGISK BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING Konsmo Gnr 28 Bnr 7 Audendal Kommune Figur 1 Oversikt Loftsvollen, sett mot øst med grusveien fremst i bildet,

Detaljer