PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING"

Transkript

1 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING GRUNNSKOLEN, SFO OG BARNEHAGEN I SILJAN STRATEGIDEL 2003 TILTAKSDEL

2 2 Innledning. Kvalitetsutviklingsplanene for skoleetaten i bygger på mål og prioriteringer fra Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet, gitt gjennom lærerplanverket og verksemdplanen fra SuT Hensikten med denne planen er at virksomheten skal stadig bli bedre innenfor rammen av opplæringsloven, lærerplanverket og andre forskrifter til loven, og samtidig bli bedre tilpasset lokale og individuelle behov. Planen er delt i to, en strategidel som har et treårs-perspektiv, og en tiltaksdel som gjelder for neste skoleår. Det er en ekstra utfordring at skoleåret og budsjettåret ikke er sammenfallende.

3 3 STRATEGIDEL Strategisk planlegging. Strategisk planlegging er langsiktig og overgripende planlegging som har til hensikt og forberede virksomheten for framtidige forhold og styrke dens evne til omstilling og resultatoppnåelse. Den er også et viktig bidrag til å utnytte ressursene på en fornuftig måte. Prioriterte områder: Kommunen vil i tillegg til statlig prioriterte områder prioritere følgende: Samarbeid og kompetanseoppbygging i hele organisasjonen (oppvekst og kultur). Samarbeid på tvers av avdelingsgrenser Samarbeid over landegrensene (Internasjonalisering). Bruk av planverktøy i skoleverket Utveksling og hospitering, lokalt og internasjonalt Learning Village MI LS(mange inteligenser og learning styles) Program mot mobing I forhold til de statlig prioriterte områdene er det fire gjennomgående perspektiver som er understreket: Tilpasset opplæring Likestilling Entrepenørskap Visjon for er en med 4 skoler og de fire skolene har følgende visjoner i sine lokale planer: -Austad skole skal være en skole hvor vi trives enda bedre og lærer enda mer. -Opdalen skole skal medvirke til trygge oppvekstvilkår som fremmer trivsel og kreativitet ved allsidige opplevelser i et godt lærings og arbeidsmiljø. -Midtbygda skole har en glad og fargerik skole med vekstvilkår for alle - u.skole har ansvar og trivsel i hele skolesamfunnet. Dette gir oss: Et oppvekstmiljø hvor alle inkluderes og hvor toleranse og kjennskap til andre er en naturlig del av den lærende og kreative hverdagen. Virkemidler. vil bruke følgende virkemidler for å oppnå den ønskede effekt Kompetanseutvikling Utviklingsarbeid Forsøk Vurdering.

4 4 Kompetanseutvikling Kompetanse er mer enn kunnskap. Kompetanseutvikling er kontinuerlige og dynamiske prosesser som skjer ved deltakelse på mange ulike læringsarenaer. Det er et ønske og en utfordring å utvikle nye kompetanseutviklingsarenaer. Kompetanseutvikling innebærer blant annet å -gjøre seg kjent med lærerplanen -utvikle faglig og fagdidaktisk kunnskap og forståelse -drøfte og vurdere konsekvenser av ny læreplan på egen arbeidsplass -delta i lokalt utviklingsarbeid -delta i kurs, nettverk o.a. -delta i veiledning knyttet til egen praksis -utvikle kunnskaper og arbeidsformer i samarbeid med kolleger -delta i vurdering av egen virksomhet/skole Læringsarenaer Like viktig som inspirasjon og faglig oppdatering er den praksisutprøving som skjer på den enkelte skole/arbeidsplass og i de enkelte klasserom/grupper. Det er viktig at vi forsøker å sette av tid til dette i tillegg til etterutdanningstilbudene i henhold til denne planen. Det understrekes at de arenaer som oppstår i ulike hospiterings- og utvekslings-tiltak er meget verdifulle og bør utvikles. Utviklingsarbeid: Utviklingsarbeid er et løpende ansvar for n og den enkelte skole. I prinsipper og retningslinjer i lærerplanverket heter det blant annet: Gjennom utviklingsarbeid skal skolen ut fra lokale forhold sette i verk tiltak for å fornye sin egen virksomhet i forhold til de forpliktende mål og prinsipper i lærerplanverket. Tiltak kan også settes i gang på kommunalt nivå. Kommunen vil i hele planperioden sette av en del av sine midler til utviklingsarbeid. Omfanget av utviklingsarbeidet er også avhengig av statlige midler kanalisert gjennom SuT. Forsøk. Den enkelte skole eller n kan ut fra lokale utviklingsbehov engasjere seg i målrettede og planlagte tiltak som går ut over rammen av gjeldende lov, lærerplanverk og andre forskrifter for å vinne erfaringer med alternative løsninger. Kommunen vil i hele planperioden sette av en del av sine midler til forsøksvirksomhet. Omfanget av forsøksvirksomheten er også avhengig av statlige midler kanalisert gjennom SuT. En viser for øvrig til skjematisk oversikt for å se hvilke områder som vil bli omfattet av denne virksomheten. Vurdering. Skolene skal kontinuerlig vurdere sin virksomhet. I brukes et felles verktøy for alle skolene til egenvurdering. I utviklingsarbeid og forsøksvirksomhet må det utvikles hensiktsmessige vurderingsformer/verktøy til hvert enkelt prosjekt. Kommunen deltar også i interkommunalt samarbeid i Ekstern deltagelse i lokal vurdering Koordinering med andre programmer og planer. Det er viktig at denne planen koordinerer sine tiltak med allerede eksisterende planer og programmer både på nasjonalt, regionalt og kommunalt plan. Følgende planer er i dag kjent: Kommunal bemanningsplan. Rammeplan for barnehagen. Utredning om kulturskolen, nasjonal og kommunal. Plan for leder og mellomlederopplæring (LMO) i

5 5 Ansvar. Kommunen har som skoleeier det overordnede ansvaret for kvalitetsutviklingen. Skolekontoret skal stimulere, støtte og legge alle forhold til rette for at kvalitetsutviklingen skal finne sted i de ulike virksomheter. Skolekontoret ønsker også i perioden å fungere som et kommunalt lokomotiv i kvalitetsutviklingen, slik at vår fagkunnskap vil komme hele den kommunale organisasjonen til gode. Et annet aspekt i det kommunale ansvaret er omsorgsansvaret for sine ansatte. Det er mange signaler som viser at yrkesgruppene som har sitt daglige virke blant barn og unge er utsatt for en til dels voldsom slitasje. Dette tar denne planen på alvor. ønsker å gi sine ansatte en hverdag hvor trivselen og kreativiteten kan gro. Gode fellesskapsopplevelser, ulike sosiale aktiviteter/tilbud vil være med på å styrke dette. Rektor ved hver skole skal være faglig pådriver og tilrettelegger slik at medarbeiderne blir motivert til å arbeide med kvalitetsutvikling. Hver enkelt medarbeider har ansvar for egen læring og å sette ny kunnskap ut i praksis. Situasjonsbeskrivelse: Skolestrukturen i har vært uendret de siste årene og det er ingen signaler verken politisk eller administrativt som skulle tilsi endring. Vi har i dag følgende skoler: Austad skole 1 7 fådelt ca 30 elever Opdalen skole 1 7 fådelt ca 30 elever Midtbygda skole 1 7 fulldelt (2 paralleller) ca 2 20lever u. skole 8 10 (2 paralleller) ca 125 elever Plangrupper Hver skole har en egen plangruppe som skal bistå rektor i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Plangruppene skal ha regelmessige møter med skoleeier. I regionen tilbys det kurs for plangrupper med jevne mellomrom. Kulturkontakter Kulturkontaktene formidler tilbud og er bindeleddet mellom kulturinstitusjoner, herunder kulturskolen, skoler og barnehager. De er i tillegg sentrale i gjennomføringen av Trolltaska. De blir med jevne mellomrom invitert til informasjonsmøter i regionen. Kulturkontaktene vil få ½ time pr uke til sitt arbeid. IKT. To av skolene har sin IKT systemansvarlig. tralt. Kommunen har en kommunal IKT-leder. Dette kommer skoleverket til gode. IKT er et eget satsningsområde i perioden via kommunale bevilgninger. De tre sentrale dimensjonene i IKT satsningen er følgende: IKT som pedagogisk hjelpemiddel, IKT som hjelpemiddel i fag og IKT som selvstendig fag Innføringen av Learning Village fører dessuten med seg behov for øremerking av midler til systemansvarlig/pedagogisk ansvarlig på kommunalt nivå. Videre så må alle skolene øremerke noe ressurs til ansvarlig på hver skole i en innføringsfase Videre så har hver skole egen hjemmesideansvarlig. Regionalt samarbeid. Det regionale samarbeidet er i hovedsak med Skien. Videre så er Grenland + blitt en samarbeidsarena på flere prosjekter. På barnehagesektoren er vi inne i et samarbeid med Drangedal. Vi har øremerkede midler fra fylkesmannen til dette samarbeidet. Endelig søker n samarbeid med andre r i Telemark fra sak til sak Internasjonalt samarbeid vil videreutvikle de internasjonale kontaktene og nettverk som eksisterer.

6 6 Økonomi Kvalitetsutvikling koster. Kommunen yter inneværende år kroner i tilskudd til kvalitetsutvikling. Tilskuddet fra staten ser dette året ut til å bli kroner. Videre er det søkt om midler til særskilte utviklingsprosjekt. (Det kreative verksted, I tillegg brukes den 39.skoleuka og en stor del av 150 timersramma. Denne tida omregnet til lønn utgjør over kroner (125 t*45lærere*150kr/t) Dette ser ut til å bli de rammene en må forholde seg til i perioden og de danner derfor grunnlaget for aktivitetsnivået i denne planen TILTAKSDEL Det skjer mye spennende utviklingsarbeid på hver enkelt skole. Det er et mål at vi utvikler rutiner på erfaringsutveksling slik at vi kan ta del i hverandres erfaringer. Dette må bygge på gjensidig respekt for hver enkelts skoles særpreg og prioriteringer. Nytt dette året er innføring av MI og Learning Village. Denne planen skal være grunnlaget for og samordnes med skolenes virksomhetsplaner. Andre planer. Kommunen har opplæringsplan for hvert semester som bygger på denne kvalitetsutviklingsplanen. I tillegg så har skolene aktivitetsplaner som bygger på de respektive virksomhetsplaner. Samordningen mellom alle planene i skoleverket og n er nå i en sluttfase etter 3 års prosess Måloppnåelse hadde sin kompetansehevingsplan for Følgende punkter var planlagt i tiltaksdelen og de som er merket med hake ble ikke iverksatt: 1 LEDELSE: Skolebasert vurdering Internasjonalisering SAMTAK Lederrollen PLP-metoden Økonomistyring HMS Arkiv VVVVVVVV Bruk av planverktøy 2 PEDAGOGISK PERSONALE

7 7 Skolebasert vurdering Internasjonalisering Steg for steg Egen organisasjon/hospitering Elevmekling SAMTAK Førstehjelp. VVVVVVVV Fagseksjonsarbeid Eksamensformer Samarbeidsprosjekter Prioriterte fagkurs Narur og miljøfag KRL Musikk Kunst/Håndtverk Norsk Engelsk 3 SKOLEASSISTENTER/SFO ANSATTE Skolebasert vurdering Førstehjelp Fagkurs praktisk/estetiske fag Elevmekling Pensjonsordninger Samarbeide med ped. pers. i relevante opplegg Spesifikke assistentkurs VVVVVVVVVV 4 PP-ANSATTE SAMTAK Klasserom Spesifikke fagkurs Studietur Billund MILS tillegg 5 BARNEHAGEPERSONALET Kvalitetsvurderingsprosjekt Interkommunalt samarbeid /Drangedal Førstehjelp Sosial kompetanse Temakvelder Samarbeid med sosialavdelinge

8 8 Tiltaksplan 2003 (Denne er nå tilpasset organiseringen/layout n på Virksomhetsplanene) Følgende tiltak skal iverksettes: Samarbeid og kompetanseoppbygging i hele organisasjonen, Learning Village SAMTAK,/De mange intelligenser og Learning styles Samarbeid på tvers av avdelingsgrenser. Internasjonalisering. Mobbing Prioritert område og lederrollen. -Samarbeid i hele organisasjonen og lederrollen. IKT og lederrollen Virkemidler Organisering Når Ansvarlig Ressurs behov Kommunenes lederopplæring Systemretta arbeid (SAMTAK) Innføring av Mange Intelligenser Hjemmeside + Learning Village Skolebasert vurdering Heldagskurs og mellomarbeid Heldagskurs og mellomarbeid Rektorene og interesserte på hver skole høst 2003, høst 2003 Studieturer høst 2003 Internt på skolen Fm T kr Tidsbruk: 3 dager + 4*2t Tidsbruk: 1-2 dag + mellomarbeid Tidsbruk: Individuelt Rektor Tidsbruk: 12 timer og lederrollen Ekstern Vurdering Vurderingskorps samt studietur Vår 2003 Høst 2003 Vår kr 4 dager og lederrollen Faglig ajourføring Fagkurs høst 2003 Tidsbruk: Individuelt Samarbeid over landegrensene Comenius samt oppfølging av kontakter + elevsamarbeid Prosjektgruppe på skolen høst skolene Kommunal andel: kr og lederrollen Program mot mobbing Zero Mobbeprosjekt Sentralstyrt Høst 03 Vår 04 + skolene Kommunal andel

9 9 Økonomisk oversikt. Det er satt av kroner til kvalitetsutvikling i MILS Zero Comenius LV Vurdering LMO Fagkurs TOT Sluttord Denne tiltaksplanen er en oversikt over planlagte aktiviteter for neste skoleår. Det er viktig at planen skal virke som et hjelpemiddel og ikke et stengsel. Skolen/barnehagn er i konstant utvikling og dette fører med seg at behovene for kompetanseheving endrer seg fort. Det understrekes derfor at emner og områder som ikke er tatt med i denne oversikten vil kunne bli prioritert. Det er viktig at vi er bevisste på tidsperspektivet. Arbeide med kvalitetsutvikling tar tid, og derfor er det viktig at vi setter av nok tid og at forholdene blir lagt til rette for dette. Skoleverket er helt avhengig av medarbeidere som skaffer seg ny kompetanse. Kontoret for oppvekst og kultur Morten Nystad

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ Kvalitet og kompetanse i skoleverket i Vadsø kommune 2004-2005 Handlingsplan Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ 1 Innholdsfortegnelse: FORORD.... 3 1. NASJONALE SATSINGSOMRÅDER FOR KVALITET

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer