SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR JUNI 2009 HAMAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR 17.-18 JUNI 2009 HAMAR"

Transkript

1 SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR JUNI 2009 HAMAR

2 INNHOLD Eckhoff: Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering? Egan: Through og gjennom: likheter og forskjeller Golden: Metaforiske uttrykk for følelser i norsk hos innlærere Janda: Lingvistiske begrep som prototyper: (tilnærmet) komplementær distribusjon ved russiske semelfaktive verb Jenset: There i tidlig engelsk Kristoffersen & Simonsen: Tilegnelse av genus hos norske barn Nacey: The Metaphor Identification Procedure and practical experience Nesset: Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt Tkachenko: What is a regular morphological pattern? Toft: Atypiske transitivar eller verb-spesifikke konstruksjonar? : Ein kognitiv konstruksjonsgrammatikkanalyse av adverbale genitivar i norrønt. Side 2 av 18

3 STATISTISK MODELLERING AV KONSTRUKSJONSBETYDNING: MULTIDIMENSJONAL SKALERING? Hanne Martine Eckhoff, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO Semantiske kart er et viktig typologisk verktøy (jf. f.eks. Haspelmath 1997, 2003), men de kan også være gode verktøy når man arbeider med diakron syntaks. Fra et konstruksjonsgrammatisk synspunkt er komplekse og skjematiske konstruksjoner form betydning-par like mye som atomiske og spesifikke konstruksjoner ord er det. Betydningen til slike (syntaktiske) konstruksjoner kan dermed plottes inn på semantiske kart. Enhver konstruksjon antas å dekke et sammenhengende betydningsområde, og diakrone endringer skal derfor følge «stier» på de semantiske kartene (Croft 2001:105). I litteraturen er semantiske kart stort sett blitt tegnet for hånd, men det er stadig flere forskere som går inn for å generere kartene ved hjelp av statistiske metoder, og hevder at disse er bedre og mer presise (se f.eks. Cyusows (2001) matematiske remodellering av Haspelmaths (1998) kart over ubestemte pronomener). Jeg vil følge Croft & Poole (2008), Clancy (2006) og andre, og bruke multidimensjonal skalering (MDS) til å sette opp semantiske kart som formaliserte likhetsrom, der semantisk avstand blir modellert som fysisk avstand. Modellen gjør det mulig å håndtere store og komplekse datasett. Jeg bruker datasettet fra Eckhoff 2007, som følger gammelrussiske possessivkonstruksjoner fra de tidligste beleggene til ca Tidligste gammelrussisk oppviste et sett overlappende, men formelt forskjellige adnominale possessivkonstruksjoner: possessiv genitiv i to varianter, possesiv dativ og flere forskjellige typer possessive adjektivkonstruksjoner. Det er altså snakk om et tilfelle av komplisert konstruksjonssynonymi. Ved hjelp av de gammelrussiske dataene og støttedata fra gammelkirkeslavisk og gammelgresk (fra PROIEL-korpuset 1 )setter jeg opp et semantisk kart over det vi kan kalle det possessive semantiske rom. Kartet har sine begrensninger, siden det kun inneholder data fra få, nært beslektede språk med forholdsvis like systemer. Et større datasett vil også gi et bedre kart. Gresk skiller seg likevel fra tidlig slavisk ved å ha en bred og inkluderende genitivskategori, differensiert av artikkelbruk. Dataene mine kan derfor tjene som et første skritt på veien mot et bedre kart. Jeg bruker kartet til å følge utviklingen av russiske possessivkonstruksjoner fram til i dag, og vurderer hvordan MDS-kartene skiller seg fra tidligere håndtegnede semantiske kart. Litteratur Clancy, Steven J. (2006): «The Topology of Slavic Case: Semantic Maps and Multidimensional Scaling». Glossos 7. (http://www.seelrc.org/glossos/issues/7/clancy.pdf) Croft, William (2001): Radical Construction Grammar. Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press. Croft, W. & K. T. Poole (2008): «Inferring universals from grammatical variation: multidimensional scaling for typological analysis». Theoretical Linguistics Se Side 3 av 18

4 THROUGH OG GJENNOM LIKHETER OG FORSKJELLER Thomas Egan, Høgskolen i Hedmark I følge Tyler & Evans (2003: 219) kan den sentrale betydningen av through sies å være en spatial relation in which a bounded LM [landmark] is transected by virtue of an entrance point and an exit point. Eller som Lindstromberg (1998: 31) formulerer det: in and out again. Dette kan illustreres som i Figur 1. Figur 1: Through I følge Norsk ordbok (bind 4: 81) er den sentrale betydningen av gjennom: brukt om rørsle eller noko oppfatta som rørsle for å uttrykkja at ho går føre seg i (innanfor, omslutta av) det som styringa nemner frå den eine enden, den eine sida helt ut til (på) den andre, at ho omfattar det som er uttrykt i styringa frå byrjing til slutt; (inn) frå den eine og (ut) til den andre sida el enden av. Figur 2: Gjennom Forskjellen mellom Figur 1 og Figur 2 er kanskje ikke så stor. Den ligger i hvorvidt den prototypiske betydningen av preposisjonene inkluder en inngang til og utgang fra det feltet hvor mesteparten av den innkodede bevegelsen finner sted. Enkelte forskere har imidlertid reist tvil om hvorvidt Tyler & Evans og Lindstromberg faktisk har rett når de påstår at det er betydningen fysisk rørsle som er prototypisk for through. Gilquin & McMichael (2008) undersøkte fem mulige indikasjoner for prototypestatus: (1) frekvens, (2) historikk, (3) tidlig læring av førstespråksinnlærere og (4) andrespråksinnlærere og (5) spontan produksjon. De hentet sine data fra (1) den muntlige delen av det britiske nasjonalkorpuset (BNC), (2) Oxford English Dictionary, (3) CHILDES-korpuset, (4) ICLE -korpuset og (5) et eksperiment som de selv utførte. De hevder at noen av bevistypene peker i retning av den fysiske inn-og-ut-igjen betydningen som prototype, mens andre peker i retning av en mer sentral posisjon for andre betydninger, spesielt av typen middel/instrumental. I dette innlegget vil jeg undersøke en annen bevistype. Jeg vil bruke English-Norwegian Parallel Corpus og Oslo Multilingual Corpus (se Johansson 2007) for å undersøke hvordan through oversettes til norsk og gjennom til engelsk. Jeg vil undersøke om oversettelsesekvivalenter kan kaste lys over semantiske nettverk i begge språk. REFERENCES Side 4 av 18

5 Gilquin, G. & A. McMichael (2008), Measures of prototypicality: convergence or divergence? The case of through. Paper presented at the Third International Conference of the German Cognitive Linguistics Association, Leipzig, September 25-27, Johansson, S. (2007), Seeing through Multilingual Corpora : On the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam: John Benjamins. Lindstromberg, S. (1998), English Prepositions Explained. Amsterdam: John Benjamins. Tyler, A. & Evans, V. (2007), The Semantics of English Prepositions: Spatial scenes, embodied meaning and cognition. Digitally printed (with corr.) ed. Cambridge: Cambridge University Press. Side 5 av 18

6 METAFORISKE UTTRYKK FOR FØLELSER I NORSK HOS INNLÆRERE Anne Golden, Universitetet i Oslo Det er en vanlig antagelse at metaforiske uttrykk er vanskelig å tilegne seg på et nytt språk og at de derfor først forekommer hos innlærere som er på et avansert nivå i det nye språket. Men stemmer dette? Med data fra ASK-korpuset vil jeg undersøke om og i hvilken grad innlærere med morsmålene russisk, spansk og tysk bruker metaforiske uttrykk når de skriver om følelser på norsk både til Språkprøven (tilsvarer ca B1-nivå i det europeiske rammeverket) og Test høyere nivå (tilsvarer ca B2-nivå i det europeiske rammeverket). Følelsesspråk regnes i utgangspunktet for å være svært billedlig (Kövecses 2008) og egner seg derfor godt til å utforskes nærmere. Dessuten er flere av de konseptuelle metaforene som ofte de metaforiske følelsesuttrykkene viser til, relativt godt beskrevet i den kognitive litteraturen (bl.a. Kövecses (2000). Studien inngår i ASKeladden-prosjektet (www.askeladden.uib.no), et fireårig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Den overordnede problemstillingen i ASKeladden-prosjektet er å undersøke i hvor stor grad morsmålet påvirker andrespråket. I første omgang vil jeg derfor søke etter likheter og forskjeller mellom uttrykksmåtene brukt i de tre innlærergruppene. Jeg vil også sammenlikne bruken av følelsesuttrykk i de tre innlærergruppene med bruken hos personer som har norsk som morsmål dvs bruke kontrollmaterialet i ASK-korpuset. I neste omgang ønsker jeg å se om eventuelle forskjeller kan forklares ut fra hvordan følelsene konseptualiseres i de ulike språkene. Ett annet mål med ASKeladden-prosjektet er å utvikle korpusbaserte metoder, jeg vil derfor også gjøre rede for hvordan man kan gå fram for å finne fram til metaforiske uttrykk i et elektronisk korpus. Kövecses, Zoltán 2000: Metaphor and emotion. New York: Cambridge University Press. Kövecses, Zoltán 2008: Metaphor and emotion. I Gibbs, Raymond W.: The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. New York: Cambridge University Press. Side 6 av 18

7 LINGVISTISKE BEGREP SOM PROTOTYPER: (TILNÆRMET) KOMPLEMENTÆR DISTRIBUSJON VED RUSSISKE SEMELFAKTIVE VERB Laura A. Janda, Universitetet i Tromsø I dette foredraget skal jeg vise at løsningen på et praktisk problem aktualiserer et større teoretisk spørsmål: Hvordan bruker vi lingvistiske begrep? Det praktiske problemet er bruken av både suffikset -nu og prefikset s- for å danne semelfaktive perfektiver i russisk. Som jeg skal vise, oppfører disse to affiksene seg mest som allomorfer, selv om de ikke har perfekt komplementær distribusjon. Jeg vil foreslå at komplementær distribusjon kan forstås som et graduelt fenomen, og at fordelingen av semelfaktive affikser kan analyseres som et uprototypisk eksempel på allomorfi. De fleste lingvistiske begrep har vi arvet fra en tid uten tilgang til elektroniske korpus og statistisk programvare. Våre forfedres mål var å få klare definisjoner med absolutte verdier. Ifølge kognitiv lingvistikk kan veldig få kategorier beskrives med å bare skille mellom pluss- og minus- verdier. Vi vet at en prototyp danner tyngdepunktet i en kategori og motiverer mindre prototypiske medlemmer som ligger i periferien av en radial struktur. En hver som har jobbet litt med elektroniske korpus, vet at lingvistiske fenomener er mer sammensatt og mindre klare enn en forsker skulle ha trodd. Praktisk analyse bekrefter den radiale strukturen til kategorier, men hva betyr definisjonene våre? Mitt svar er at de tradisjonelle definisjonene bare beskriver prototyper, noe som betyr at vi trenger en metode for å vurdere avvik fra prototypene. Jeg foreslår at vi bruker etablerte statistiske standarder for å bestemme om et avvikende tilfelle er et medlem i en kategori eller ikke. Sammen med Anastasia Makarova har jeg laget en database over semelfaktive verb i russisk. Semelfaktive verb er perfektiver med betydningen gjøre X én gang og er dannet fra imperfektiver med betydningen gjøre X. I alt har vi 296 semelfaktiver dannet med suffikset -nu, som čixnut nyse én gang, liznut slikke én gang, og 105 semelfaktiver dannet med prefikset s-, som sgrubit være uhøflig én gang, srobet være sky én gang. Fordelingen av -nu vs. s- blant verbklasser er ikke perfekt komplementær distribusjon (se Tabell 1). Men en statistisk analyse (chi-kvadrat = 257.3, df = 5) viser mindre enn 2.2 e-16 sjanse at denne fordelingen er tilfeldig, og effektstørrelsen (Cramer s V = 0.8) er enorm. Tabell 1: Fordelingen av -nu vs. s- blant verbklasser verb som danner -nu semelfaktiver verb som danner s- semelfaktiver verbklasser antall eks. % frekvens antall eks. % frekvens -aj % 6 6% ikke-prod I 56 19% 0 0% *-ě- 21 7% 1 1% -ova- 17 6% 18 17% -i- 17 6% 44 42% *-ěj- 0 0% 36 34% Totalt: % % Side 7 av 18

8 Selv om suffikset -nu og prefikset s- ikke kan regnes som prototypiske allomorfer, er det likevel statistisk grunnlag for å regne dem som allomorfer. Analysen peker dermed mot en fornuftig måte å anvende våre absolutte begreper på. Side 8 av 18

9 THERE I TIDLIG ENGELSK Gard Jenset, Institutt for fremmedspråk, Universitet i Bergen There i engelsk er omdiskutert; there kan fungere som stedsadverb eller som subjekt i eksistenssetninger. Spørsmålet om hvorvidt dette er ett leksem med flere bruksområder (f.eks. Bolinger 1977; Coopmans 1989) eller to distinkte leksemer (Breivik 1990; Lakoff 1987) er uavklart; dvs. (1) og (2) er eksempler på polysemi eller homonymi: (1) There is a book on the table (eksistensiell) (2) The book is over there (lokativ) Mye tyder på at ord- og setningsprosessering er kontekstuell, med et kontinuum fra homonymi til polysemi (jf. Klepousniotou og Baum 2005; Frisson og Pickering 1999). Den prototypiske eksistensielle bruken er nært knyttet til verbet be. Istedenfor å forsøke å avgjøre om there utgjør ett eller to leksemer vil denne studien beskrive there og betydningen av kontekstuelle faktorer for bruken i tidlig engelsk. Innlegget vil presentere datamateriale fra gammel- og middelengelsk. To korpora ligger til grunn for presentasjonen: York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English og Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English. En statistisk analyse viser en sterk sammenheng mellom there og verbet be i gammelengelsk, noe som taler mot en rent komposisjonell analyse. Det er vanlig å anta at den eksistensielle bruken av there (heretter T1, jf. Breivik 1990) stammer fra den lokative (Breivik 1990; Lakoff 1987; Jespersen 1969). Lakoff (1987) argumenterer for en metaforanalyse av T1, mens Langacker (2008, 496) kaller T1 for en 'abstract setting'. En mulig tolkning er at T1 er metonymisk. Panther og Thornburg (1998) argumenterer for at T1 ikke er metonymisk, men har en indeksikalsk funksjon, noe som også blir framsatt i Deacon (1997). Langacker (2008, 496) beskriver T1 som en konstruksjon som angir en abstrakt setting og at 'it is a natural starting point for purposes of mentally accessing a new participant whose existence is thus announced.' Karakteristikken virker plausibel og forenlig med andre beskrivelser, f.eks. Lakoff (1987), Breivik (1990; 1997) og Bolinger (1977, ). Imidlertid har den liten diakron forklaringsverdi utover det som kan kalles 'just-so-stories' (Gould 1978). Forklaringsmodellen som lanseres her består av to steg: 1) sammenhengen mellom there og be. Dersom kun frekvens var relevant, ville vi forvente at þa ('then') ville være det foretrukne adverbet, siden det forekommer oftere enn T1. Langacker (2008, 147) påpeker at perfektive verb (be, have, know) legger mindre vekt på en begynnelse og en slutt (dvs. en temporal dimensjon) enn perfektive verb (fall, jump, kick) Et stedsadverb vil dermed være mer passende gitt konteksten og nærmere en plausible tolkning ('noe eksisterer et eller annet sted'), jf. Queller (2003, 216). 2) fortolkningen av T1 som et subjekt. En eksistensiell tolkning av there kan forklares som et resultat av arbeidsminnets begrensinger: å omgjøre there til et NP-liknende subjekt kan være mer effektivt enn å holde flere mulige syntaktiske tolkninger i arbeidsminnet samtidig, dersom there og be forekommer sammen svært ofte (jf. Just og Carpenter 1992; 1980). Den foreslåtte modellen er forenlig med en konstruksjons-grammatisk tolkning hvor T1 er et indeksikalsk tegn og legger større vekt på psykologiske mekanismer enn f.eks. grammatikaliseringsmodeller, jf. Jenset (2008). Side 9 av 18

10 REFERANSER Bolinger, D. (1977). Meaning and form. London: Longman. Breivik, L. E. (1990). Existential there: a synchronic and diachronic study (2. utg.). Oslo: Novus Forlag. Breivik, L.E. (1997). There in space and time. In H. Ramisch and K. Wynne (Red.), Language in time and space: studies in honour of Wolfgang Viereck on the occation of his 60th birthday, pp Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Deacon, T. (1997). The symbolic species: The co-evolution of language and the brain. New York: W.W. Norton. Frisson, S. og M. J. Pickering (1999). The processing of metonymy: Evidence from eye movements. Journal of Experimental Psychology25, Gould, S. J. (1978). Sociobiology: The art of storytelling. New Scientist 80, Jenset, G. B. (2008). Existential there beyond grammaticalization. I G. B. Jenset, Ø. Heggelund, M. D. Cardona, S. Wold og A. Didriksen (Red.), Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, Oslo: Novus Forlag. Just, M. A. og P. A. Carpenter (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. Psychological review 87, Just, M. A. og P. A. Carpenter (1992). A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory. Psychological Review 99, Klepousniotou, E. og S. R. Baum (2005). Procssing homonymy and polysemy: Effects of sentential context and time-course following unilateral brain damage. Brain and Language 95, Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago: University of Chicago Press. Langacker, R. W. (2008). Cognitive Grammar: A basic introduction. Oxford: Oxford University Press. Panther, K. U. og L. Thornburg (1998). A cognitive approach to inferencing in conversation. Journal of Pragmatics 30, Queller, K. (2003). Metonymic sense shift: Its origins in hearers' abductive construal of usage in context. I H. Cuyckens, R. Dirven og J. R. Taylor (Red.), Cognitive approaches to lexical semantics, pp Berlin: Mouton de Gruyter. Side 10 av 18

11 TILEGNELSE AV GENUS HOS NORSKE BARN Kristian Emil Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen, Universitetet i Oslo Vi vil i foredraget vårt presentere et prosjekt på beddinga tilegnelse av genus hos norske barn. Vi har ingen resultater å vise til foreløpig men trenger innspill for å lage et best mulig prosjekt. Genustilegnelse er enda et område innenfor førstspråkstilegnelse av norsk der vi vet svært lite. I foredraget vil vi etter at vi har gått gjennom det lille som finnes av litteratur på området, komme inn på følgende momenter: Informanter: Antall, alder, georgrafisk tilhørighet Metoder: Data fra foreldrerapporter, spontantaledata, eksperimentelle data Analyse Side 11 av 18

12 THE METAPHOR IDENTIFICATION PROCEDURE AND PRACTICAL EXPERIENCE Susan Nacey, Høgskolen i Hedmark Since 2007, I have been working on a doctoral project which has the primary aim of investigating the foreign-soundingness of learner-produced written English by comparing the metaphorical competence of advanced Norwegian learners of English with that of native speakers. To do so, I have chosen to compare the extent and characteristics of the Norwegian learners production of metaphorical expressions with the metaphorical expressions produced in the same genre by native speakers of English. Argumentative essays collected in two computerized corpora, one corpus consisting of essays written in English by Norwegian students and the other corpus composed of essays written by native speakers of English, provide the primary source material. After having settled upon a working definition of metaphor, the next step in such a comparative study of the production of metaphorical expressions involves the identification of those metaphors. This, in turn, raises a plethora of issues, some of which will be explored here. In this presentation, I will first discuss some of the general problems concerning metaphor identification, and then outline a newly-developed approach called the Metaphor Identification Procedure (MIP) which is currently on offer as a potential solution to these problems. In brief, MIP is meant to be a practical, systematic, and reliable method for identifying metaphoricallyused words in discourse. It first evolved through the collaboration of an international group of metaphor researchers, the Pragglejaz group, to develop a tool which takes most of the guesswork and individual variation out of metaphor identification (see e.g. Pragglejaz Group 2007, Steen 2005, Steen 2002). The initial procedure has since been refined by a group of researchers at the Vrije Universiteit Amsterdam, with whom I have been in close contact during the course of my research. I will here illustrate how MIP functions using material from own corpus data. In addition, I will discuss some of the challenges encountered when applying MIP to learner language rather than to the native-speaker British English with which it was developed. Finally, I will also consider some of the potential difficulties arising from the situation of applying MIP in relative isolation, without the benefit of a group of fellow metaphor researchers who could offer advice in times of doubt. REFERENCES Pragglejaz Group (2007): "MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse." In Metaphor and Symbol, vol. 22 (1), Steen, Gerard (2005): "What Counts as a Metaphorically Used Word? The Pragglejaz Experience" In The Literal and Nonliteral in Language and Thought. S. Coulson and B. Lewandowska- Tomaszcyk (eds.). Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der Wissenschaften, Steen, Gerard J. (2002): "Identifying Metaphor in Language: A Cognitive Approach." In Style, vol. 36 (3), 386. Side 12 av 18

13 SAMHANDLING: METONYMI, METAFOR OG ASPEKT Tore Nesset, Institutt for språkvitenskap, Universitetet i Tromsø Helt siden Lakoff og Johnson (1980) publiserte Metaphors We Live By, har metafor spilt en nøkkelrolle i kognitiv lingvistikk, mens metonymi er blitt mer stemoderlig behandlet. Interessen for metonymi er imidlertid økende, noe bl.a. den livlige debatten i Cognitive Linguistics i 2006 vitner om (Peirsman and Geeraerts 2006, Croft 2006). Et aktuelt spørsmål er dermed hvordan metonymi og metafor samhandler i grammatiske systemer. Målet med dette foredraget er å undersøke hvordan metonymi og metafor samhandler i aspektkategorien i russisk. Janda (2004, 2007) har vist at russisk verbalaspekt kan analyseres vha. metaforer. Jeg vil vise at metonymi også spiller en viktig rolle: Mens metafor motiverer grunnbetydningene til aspektene, er de ulike ikke-prototypiske betydningene til aspektene forbundet med prototypen via metonymi. Jeg vil foreslå at metonymi har tre hovedfunksjoner i det russiske aspektsystemet. For det første er relasjonene mellom de ulike betydningene til perfektive verb metonymiske. I prototypiske tilfeller beskriver perfektive verb avsluttede engangshandlinger som avstedkommer et resultat. I eksempler av typen on rešit ljubuju problemu han kan løse et hvert problem beskrives derimot et generelt forhold (subjektets potensiale som problemløser). Dette forholdet beskrives vha. ett iøynefallende eksempel. Relasjonen mellom prototypen og ekstensjonen er metonymisk i den forstand at det enkeltstående eksemplet er en del av alle (de potensielle) problemløsninger subjektet utfører. For det annet vil jeg undersøke metonymiske relasjoner mellom prototypisk og ikke-prototypisk bruk av imperfektiv aspekt. I prototypiske tilfeller brukes imperfektive verb om en prosess som utfolder seg foran øynene på oss. Imidlertid kan setningen ona govorit po-anglijski hun snakker engelsk også brukes habituelt for indikere at hun kan snakke engelsk, selv om hun ikke nødvendigvis snakker engelsk akkurat nå. Relasjonen mellom en pågående prosess og den habituelle betydningen kan sies å være metonymisk ettersom vi går fra et enkelttilfelle til et generelt forhold som dette enkelttilfellet er et eksempel på. Den tredje funksjonen til metonymi er å forbinde imperfektive og perfektive verb med samme rot. Av det imperfektive prygat hoppe kan vi bl.a. danne det punktuelle perfektive verbet prygnut hoppe én gang, gjøre ett hopp. Betydningsrelasjonen mellom de to verbene er metonymisk. Mens det imperfektive verbet betegner en serie hopp, plukker det perfektive verbet ut ett medlem i serien av hopp, slik at det foreligger et helhet-del-forhold mellom det imperfektive og perfektive verbet. Min analyse tyder på at både metonymi og metafor har viktige, men komplementære funksjoner i det russiske aspektsystemet. Selv om vi ikke kan forutsi aspektbruken i et hvert tilfelle vha. metonymi og metafor, representerer metonymi og metafor de grunnleggende kognitive mekanismene som holder aspektsystemet sammen. Ved å studere samhandlingen mellom metonymi og metafor er vi dermed i stand til å gi en enhetlig analyse av en mangeartet og kompleks grammatisk kategori. Side 13 av 18

14 REFERANSER Croft, W. (2006): On Explaining Metonymy. Cognitive Linguistics 17. Janda, L.A. (2004): A metaphor in search of a source domain. Cognitive Linguistics 15. Janda, L.A. (2007): Aspectual clusters of Russian verbs, Studies in Language 31. Janda, L.A. (2008): Metonymy via Perfectivization of Russian Verbs, Slavica Helsingensia 35. Lakoff, G. and M. Johnson (1980): Metaphors We Live By. Chicago. Peirsman, Y. and D. Geeraerts (2006): Metonymy as a Prototypical Category, Cognitive Linguistics 17. Side 14 av 18

15 WHAT IS A REGULAR MORPHOLOGICAL PATTERN? Elena Tkachenko, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo One of the ongoing heated debates between generative and cognitive theories is the so-called past tense debate which is about how regular and irregular morphological patterns are stored and processed. The Dual Mechanism Account claims that regular and irregular forms are processed by two distinct mechanisms. Irregular forms are fully stored and are processed by the associative memory, when an appropriate irregular form is not found in the lexicon, the regular symbolic rule applies (e.g.pinker, 1999, Pinker, 2001, Pinker and Ullman, 2002, Clahsen, 2006). Cognitive grammar theory supports the Single Mechanism Account, pointing out that both regular and irregular forms are processed by one single mechanism in associative memory (e.g.langacker, 1987, Bybee, 1995, Ellis, 1998, Dabrowska, 2004, Dabrowska, 2006, Langacker, 2008). Not only the controversies in the reported evidence make the past tense debate so lively and heated, but the discussion is also complicated by terminological discrepancies. There is little consistency in the definitions of the major theoretical concepts. Although such notions as regularity, productivity and default appear in almost every work on the topic, what is meant by these terms seems to vary and is dependent on the preferred theoretical approach. In my presentation I want to discuss the notion of regularity: it is often used as a term for several confounding properties of a morphological pattern. In the dual-mechanism theories regular processing is undoubtedly associated with the rule-based module (see e.g.marcus, 1995, Pinker, 1999, Clahsen, 2006). The notion of regularity is often confounded with the notion of default pattern (some authors use regular class and default as synonyms). The Dual Mechanism account argues that regular default pattern operates as a symbolic rule and it can uniformly represent an entire class, disregarding the distinctions between different items. Thus, the default pattern can be applied to any verb, either familiar or unfamiliar, similar or dissimilar to other regular verbs (Marcus et al., 1995:196). Marcus et al. (1995:197) list a number of circumstances where regular/default pattern is applied: e.g. novel words, low-frequency words, unusualsounding words, homophones, onomatopoeia, unassimilated borrowings, etc. I will discuss these circumstances with regard to Russian and Norwegian verbal morphology and show that for these languages it is problematic to determine what is the regular pattern (or default). In most cases it is possible to find examples where several patterns are used. If there is no one single pattern that applies in all conditions, then there is no a default and all the patterns should be considered irregular, which contradicts the main claim that only the default pattern is used in the listed circumstances. In the end I demonstrate how the verbal morphology in Norwegian and Russian can be accounted for by the Single Mechanism Account, using the notion of schemas. Schemas take gradualness and productivity into account: productivity is a matter of degree, and a pattern representing any level of generality has the potential to be fully productive (Langacker, 2000:26). Thus, this approach appears to be more suitable for languages where a clear-cut division into regular/irregular patterns is problematic, or the morphological system includes several regular patterns: patterns of comparable generality can easily differ in their degree of productivity (ibid:26). Side 15 av 18

16 REFERENCES Bybee, J. (1995). Regular morphology and the lexicon. Language and Cognitive Processes, 10 (5), Clahsen, H. (2006). Dual-mechanism morphology. In K. Brown (ed.), Encyclopedia of language and linguistics, pp Oxford: Elsevier. Dabrowska, E. (2004). Rules or schemas? Evidence from Polish. Language and Cognitive Processes, 19 (2), Dabrowska, E. (2006). Low-level schemas or general rules? The role of diminutives in the acquisition of Polish case inflections. Language Sciences, 28, Ellis, N. C. (1998). Rules or Associations in the Acquisition of Morphology? The Frequency by Regularity Interaction in Human and PDP Learning of Morphosyntax. Language and Cognitive Processes, 13 (2), Langacker, R. W. (1987). Foundations of cognitive grammar. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Langacker, R. W. (2000). A dynamic usage-based model. In M. Barlow & S. Kemmer (eds.), Usagebased models of language, pp Stanford: CSLI Publications. Langacker, R. W. (2008). Cognitive Grammar as a Basis for Language Instruction. In P. Robinson & N. C. Ellis (eds.), Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition, pp New York - London: Routledge. Marcus, G. (1995). The acquisition of the English past tense in children and multilayered connectionist networks. Cognition, 56 (3), Marcus, G., Brinkmann, U., Clahsen, H., Wiese, R. & Pinker, S. (1995). German inflection: the exception that proves the rule. Cognitive Psychology, 29 (3), Pinker, S. (1999). Words and rules : the ingredients of language. London: Weidenfeld & Nicolson. Pinker, S. (2001). Four decades of rules and associations, or whatever happened to the past tense debate? In E. Dupoux (ed.), Language, the brain, and cognitive development: Papers in honor of Jacques Mehler, pp Cambridge, MA: MIT Press.. Pinker, S. & Ullman, M. (2002). The past and future of the past tense. Trends in Cognitive Sciences, 6 (11), Side 16 av 18

17 ATYPISKE TRANSITIVAR ELLER VERB-SPESIFIKKE KONSTRUKSJONAR? EIN KOGNITIV KONSTRUKSJONSGRAMMATIKKANALYSE AV ADVERBALE GENITIVAR I NORRØNT. Ellen Hellebostad Toft Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo I norrønt er det ein god del verb som tek eit argument i genitiv, slik som i følgjande eksempel: med verbet njóta nyte, nytte : (1) lézt [þú] mik eigi njóta draums míns lét [du] meg ikkje nyte draum-gen min-gen lét du meg ikkje nyte draumen min? (OHS 471/7) med verbet leita søkje, leite etter : (2) þá leitaði hann ráða við höfðingja da søkte han råd-gen hos høvdingane-acc så spurde han høvdingane om råd (OHS 375/13) med verbet missa sakne, tape : (3) ok misti þess fylkingar-armsins og mista den-gen fylking(-gen)-del-gen og mista den delen av fylkingen (OHS 466/2 3) Verba som tek genitivargument utviser semantisk variasjon, og dei førekjem òg i konstruksjonar med meir eller mindre ulik argumentstruktur, t.d. ulikt tal på argument. I presentasjonen min vil eg vise at kognitiv konstruksjonsgrammatikk er eit godt verkty når målet er å gje ein heilskapleg analyse av norrøne adverbale genitivkonstruksjonar. Sidan genitivleddet i desse konstruksjonane er eit nominalt argument som førekjem i argumentstrukturkonstruksjonar med eit nominativledd, er det nærliggjande å samanlikne dei med transitivkonstruksjonar. Ved å kombinere Langacker (1991) sin transitivitetskarakteristikk med Næss (2007) si funksjonelt-typologiske tilnærming til prototypisk transitivitet, kjem eg fram til ein semantisk analyse av dei norrøne adverbale genitivkonstruksjonane. Sjølv om det er mange verb som kan opptre i adverbale genitivkonstruksjonar i norrønt, er ikkje dette ein typefrekvent konstruksjon, slik som t.d. transitivkonstruksjonen er. For å ta omsyn til den låge typefrekvensen vil eg òg nytte Croft (2003) si bruksbaserte konstruksjonsgrammatikktilnærming til engelske ditransitivar. Denne analysen tillèt redundans i grammatiske representasjonar, og slik vil eg prøve å kome fram til eit taksonomisk nettverk som tillèt verbklassespesifikke og verbspesifikke representasjonar av dei adverbale genitivkonstruksjonane i leksikonet. Ei liknande tilnærming har blitt utprøvd for islandsk av Barðdal (2008). Side 17 av 18

18 Eg kombinerer desse tilnærmingsmåtane, og føreslår ein semantisk taksonomisk nettverksrepresentasjon av norrøne adverbale genitivkonstruksjonar. Analysen min baserer seg på eksempel tekne frå eit material av tre ulike tekstgenrar av norrøne tekstar frå omkring Primærkjelde: Jónsson, Finnur ( ): Heimskringla: Noregs konunga sogur. Copenhagen: Møller. (OHS) Referansar: Barðdal, Jóhanna (2008): Productivity: Evidence from Case and Argument Structure in Icelandic. Constructional Approaches to Language series 8. Amsterdam: John Benjamins. Croft, William (2003): Lexical rules vs. constructions: a false dichotomy. In: Cuyckens, H, T. Berg, R. Dirven & K. Panther (eds.): Motivation in Language: Studies in Honour of Günter Radden. Amsterdam: John Benjamins (p 49 68). Langacker, Ronald W. (1991): Foundations of cognitive grammar. Vol. 2: Descriptive Application. Stanford, CA: Stanford University Press. Næss, Åshild (2007): Prototypical Transitivity. In: Noonan, Michael, S. Gildea and S. Kemmer: Typological Studies in Langauge (TSL series) Vol 72. Amsterdam: John Benjamins. Side 18 av 18

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering?

Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering? Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering? Hanne Eckhoff Universitetet i Oslo 18. juni, 2009 Hanne Eckhoff (UiO) Semantiske kart og statistiske modeller 18. juni, 2009

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Språklæring og flerspråklighet

Språklæring og flerspråklighet Språklæring og flerspråklighet Anne Dahl Institutt for språk og litteratur/flere språk til flere NTNU Språkdagskonferansen 26.09.2017 Språklæring og flerspråklighet To grunner for engelsk- og fremmedspråkslærere

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

INF5820. Language technological applications. H2010 Jan Tore Lønning

INF5820. Language technological applications. H2010 Jan Tore Lønning INF5820 Language technological applications H2010 Jan Tore Lønning jtl@ifi.uio.no Maskinoversettelse INF 5820 H2008 Forelesning 2 Machine Translation 1. Some examples 2. Why is machine translation a problem?

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begrepers doble natur Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begreper Hva kjennetegner geometriske begreper? Geometri er en logisk oppbygd struktur læren om det tredimensjonale rommet rundt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Faglig kontakt under eksamen: Martin Thomassen Tlf.: 995 01 786 Eksamensdato: 1. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng:

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 29.11.2016 Eksamenstid:

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2018/PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Anne Iversen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 26. mai 2017 Eksamenstid: 09:00-13:00

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster

Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster Ingrid Stock (phd-kandidat, NTNU) Forskerskole på Skrivesenter 2013 Motivasjon hvorfor Kildebruk

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I POL3002 HISTORISK OG KOMPARATIV METODE Faglig kontakt under eksamen: Torbjørn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1 Syntax/semantics - I Program program execution Compiling/interpretation Syntax Classes of langauges Regular langauges Context-free langauges Scanning/Parsing Meta models INF 3/4-25 8/29/25 Program

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

There i tidlig engelsk. Gard B. Jenset. 18. juni 2009

There i tidlig engelsk. Gard B. Jenset. 18. juni 2009 There i tidlig engelsk Gard B. Jenset 18. juni 2009 Introduksjon Oversikt I denne presentasjonen skal jeg vise at: i) Bruken av there i tidlig engelsk delvis er kontekstavhengig ii) frekvensen av there

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer