SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR JUNI 2009 HAMAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR 17.-18 JUNI 2009 HAMAR"

Transkript

1 SAMMENDRAG KOGNITIVT SOMMERSEMINAR JUNI 2009 HAMAR

2 INNHOLD Eckhoff: Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering? Egan: Through og gjennom: likheter og forskjeller Golden: Metaforiske uttrykk for følelser i norsk hos innlærere Janda: Lingvistiske begrep som prototyper: (tilnærmet) komplementær distribusjon ved russiske semelfaktive verb Jenset: There i tidlig engelsk Kristoffersen & Simonsen: Tilegnelse av genus hos norske barn Nacey: The Metaphor Identification Procedure and practical experience Nesset: Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt Tkachenko: What is a regular morphological pattern? Toft: Atypiske transitivar eller verb-spesifikke konstruksjonar? : Ein kognitiv konstruksjonsgrammatikkanalyse av adverbale genitivar i norrønt. Side 2 av 18

3 STATISTISK MODELLERING AV KONSTRUKSJONSBETYDNING: MULTIDIMENSJONAL SKALERING? Hanne Martine Eckhoff, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO Semantiske kart er et viktig typologisk verktøy (jf. f.eks. Haspelmath 1997, 2003), men de kan også være gode verktøy når man arbeider med diakron syntaks. Fra et konstruksjonsgrammatisk synspunkt er komplekse og skjematiske konstruksjoner form betydning-par like mye som atomiske og spesifikke konstruksjoner ord er det. Betydningen til slike (syntaktiske) konstruksjoner kan dermed plottes inn på semantiske kart. Enhver konstruksjon antas å dekke et sammenhengende betydningsområde, og diakrone endringer skal derfor følge «stier» på de semantiske kartene (Croft 2001:105). I litteraturen er semantiske kart stort sett blitt tegnet for hånd, men det er stadig flere forskere som går inn for å generere kartene ved hjelp av statistiske metoder, og hevder at disse er bedre og mer presise (se f.eks. Cyusows (2001) matematiske remodellering av Haspelmaths (1998) kart over ubestemte pronomener). Jeg vil følge Croft & Poole (2008), Clancy (2006) og andre, og bruke multidimensjonal skalering (MDS) til å sette opp semantiske kart som formaliserte likhetsrom, der semantisk avstand blir modellert som fysisk avstand. Modellen gjør det mulig å håndtere store og komplekse datasett. Jeg bruker datasettet fra Eckhoff 2007, som følger gammelrussiske possessivkonstruksjoner fra de tidligste beleggene til ca Tidligste gammelrussisk oppviste et sett overlappende, men formelt forskjellige adnominale possessivkonstruksjoner: possessiv genitiv i to varianter, possesiv dativ og flere forskjellige typer possessive adjektivkonstruksjoner. Det er altså snakk om et tilfelle av komplisert konstruksjonssynonymi. Ved hjelp av de gammelrussiske dataene og støttedata fra gammelkirkeslavisk og gammelgresk (fra PROIEL-korpuset 1 )setter jeg opp et semantisk kart over det vi kan kalle det possessive semantiske rom. Kartet har sine begrensninger, siden det kun inneholder data fra få, nært beslektede språk med forholdsvis like systemer. Et større datasett vil også gi et bedre kart. Gresk skiller seg likevel fra tidlig slavisk ved å ha en bred og inkluderende genitivskategori, differensiert av artikkelbruk. Dataene mine kan derfor tjene som et første skritt på veien mot et bedre kart. Jeg bruker kartet til å følge utviklingen av russiske possessivkonstruksjoner fram til i dag, og vurderer hvordan MDS-kartene skiller seg fra tidligere håndtegnede semantiske kart. Litteratur Clancy, Steven J. (2006): «The Topology of Slavic Case: Semantic Maps and Multidimensional Scaling». Glossos 7. (http://www.seelrc.org/glossos/issues/7/clancy.pdf) Croft, William (2001): Radical Construction Grammar. Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press. Croft, W. & K. T. Poole (2008): «Inferring universals from grammatical variation: multidimensional scaling for typological analysis». Theoretical Linguistics Se Side 3 av 18

4 THROUGH OG GJENNOM LIKHETER OG FORSKJELLER Thomas Egan, Høgskolen i Hedmark I følge Tyler & Evans (2003: 219) kan den sentrale betydningen av through sies å være en spatial relation in which a bounded LM [landmark] is transected by virtue of an entrance point and an exit point. Eller som Lindstromberg (1998: 31) formulerer det: in and out again. Dette kan illustreres som i Figur 1. Figur 1: Through I følge Norsk ordbok (bind 4: 81) er den sentrale betydningen av gjennom: brukt om rørsle eller noko oppfatta som rørsle for å uttrykkja at ho går føre seg i (innanfor, omslutta av) det som styringa nemner frå den eine enden, den eine sida helt ut til (på) den andre, at ho omfattar det som er uttrykt i styringa frå byrjing til slutt; (inn) frå den eine og (ut) til den andre sida el enden av. Figur 2: Gjennom Forskjellen mellom Figur 1 og Figur 2 er kanskje ikke så stor. Den ligger i hvorvidt den prototypiske betydningen av preposisjonene inkluder en inngang til og utgang fra det feltet hvor mesteparten av den innkodede bevegelsen finner sted. Enkelte forskere har imidlertid reist tvil om hvorvidt Tyler & Evans og Lindstromberg faktisk har rett når de påstår at det er betydningen fysisk rørsle som er prototypisk for through. Gilquin & McMichael (2008) undersøkte fem mulige indikasjoner for prototypestatus: (1) frekvens, (2) historikk, (3) tidlig læring av førstespråksinnlærere og (4) andrespråksinnlærere og (5) spontan produksjon. De hentet sine data fra (1) den muntlige delen av det britiske nasjonalkorpuset (BNC), (2) Oxford English Dictionary, (3) CHILDES-korpuset, (4) ICLE -korpuset og (5) et eksperiment som de selv utførte. De hevder at noen av bevistypene peker i retning av den fysiske inn-og-ut-igjen betydningen som prototype, mens andre peker i retning av en mer sentral posisjon for andre betydninger, spesielt av typen middel/instrumental. I dette innlegget vil jeg undersøke en annen bevistype. Jeg vil bruke English-Norwegian Parallel Corpus og Oslo Multilingual Corpus (se Johansson 2007) for å undersøke hvordan through oversettes til norsk og gjennom til engelsk. Jeg vil undersøke om oversettelsesekvivalenter kan kaste lys over semantiske nettverk i begge språk. REFERENCES Side 4 av 18

5 Gilquin, G. & A. McMichael (2008), Measures of prototypicality: convergence or divergence? The case of through. Paper presented at the Third International Conference of the German Cognitive Linguistics Association, Leipzig, September 25-27, Johansson, S. (2007), Seeing through Multilingual Corpora : On the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam: John Benjamins. Lindstromberg, S. (1998), English Prepositions Explained. Amsterdam: John Benjamins. Tyler, A. & Evans, V. (2007), The Semantics of English Prepositions: Spatial scenes, embodied meaning and cognition. Digitally printed (with corr.) ed. Cambridge: Cambridge University Press. Side 5 av 18

6 METAFORISKE UTTRYKK FOR FØLELSER I NORSK HOS INNLÆRERE Anne Golden, Universitetet i Oslo Det er en vanlig antagelse at metaforiske uttrykk er vanskelig å tilegne seg på et nytt språk og at de derfor først forekommer hos innlærere som er på et avansert nivå i det nye språket. Men stemmer dette? Med data fra ASK-korpuset vil jeg undersøke om og i hvilken grad innlærere med morsmålene russisk, spansk og tysk bruker metaforiske uttrykk når de skriver om følelser på norsk både til Språkprøven (tilsvarer ca B1-nivå i det europeiske rammeverket) og Test høyere nivå (tilsvarer ca B2-nivå i det europeiske rammeverket). Følelsesspråk regnes i utgangspunktet for å være svært billedlig (Kövecses 2008) og egner seg derfor godt til å utforskes nærmere. Dessuten er flere av de konseptuelle metaforene som ofte de metaforiske følelsesuttrykkene viser til, relativt godt beskrevet i den kognitive litteraturen (bl.a. Kövecses (2000). Studien inngår i ASKeladden-prosjektet (www.askeladden.uib.no), et fireårig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Den overordnede problemstillingen i ASKeladden-prosjektet er å undersøke i hvor stor grad morsmålet påvirker andrespråket. I første omgang vil jeg derfor søke etter likheter og forskjeller mellom uttrykksmåtene brukt i de tre innlærergruppene. Jeg vil også sammenlikne bruken av følelsesuttrykk i de tre innlærergruppene med bruken hos personer som har norsk som morsmål dvs bruke kontrollmaterialet i ASK-korpuset. I neste omgang ønsker jeg å se om eventuelle forskjeller kan forklares ut fra hvordan følelsene konseptualiseres i de ulike språkene. Ett annet mål med ASKeladden-prosjektet er å utvikle korpusbaserte metoder, jeg vil derfor også gjøre rede for hvordan man kan gå fram for å finne fram til metaforiske uttrykk i et elektronisk korpus. Kövecses, Zoltán 2000: Metaphor and emotion. New York: Cambridge University Press. Kövecses, Zoltán 2008: Metaphor and emotion. I Gibbs, Raymond W.: The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. New York: Cambridge University Press. Side 6 av 18

7 LINGVISTISKE BEGREP SOM PROTOTYPER: (TILNÆRMET) KOMPLEMENTÆR DISTRIBUSJON VED RUSSISKE SEMELFAKTIVE VERB Laura A. Janda, Universitetet i Tromsø I dette foredraget skal jeg vise at løsningen på et praktisk problem aktualiserer et større teoretisk spørsmål: Hvordan bruker vi lingvistiske begrep? Det praktiske problemet er bruken av både suffikset -nu og prefikset s- for å danne semelfaktive perfektiver i russisk. Som jeg skal vise, oppfører disse to affiksene seg mest som allomorfer, selv om de ikke har perfekt komplementær distribusjon. Jeg vil foreslå at komplementær distribusjon kan forstås som et graduelt fenomen, og at fordelingen av semelfaktive affikser kan analyseres som et uprototypisk eksempel på allomorfi. De fleste lingvistiske begrep har vi arvet fra en tid uten tilgang til elektroniske korpus og statistisk programvare. Våre forfedres mål var å få klare definisjoner med absolutte verdier. Ifølge kognitiv lingvistikk kan veldig få kategorier beskrives med å bare skille mellom pluss- og minus- verdier. Vi vet at en prototyp danner tyngdepunktet i en kategori og motiverer mindre prototypiske medlemmer som ligger i periferien av en radial struktur. En hver som har jobbet litt med elektroniske korpus, vet at lingvistiske fenomener er mer sammensatt og mindre klare enn en forsker skulle ha trodd. Praktisk analyse bekrefter den radiale strukturen til kategorier, men hva betyr definisjonene våre? Mitt svar er at de tradisjonelle definisjonene bare beskriver prototyper, noe som betyr at vi trenger en metode for å vurdere avvik fra prototypene. Jeg foreslår at vi bruker etablerte statistiske standarder for å bestemme om et avvikende tilfelle er et medlem i en kategori eller ikke. Sammen med Anastasia Makarova har jeg laget en database over semelfaktive verb i russisk. Semelfaktive verb er perfektiver med betydningen gjøre X én gang og er dannet fra imperfektiver med betydningen gjøre X. I alt har vi 296 semelfaktiver dannet med suffikset -nu, som čixnut nyse én gang, liznut slikke én gang, og 105 semelfaktiver dannet med prefikset s-, som sgrubit være uhøflig én gang, srobet være sky én gang. Fordelingen av -nu vs. s- blant verbklasser er ikke perfekt komplementær distribusjon (se Tabell 1). Men en statistisk analyse (chi-kvadrat = 257.3, df = 5) viser mindre enn 2.2 e-16 sjanse at denne fordelingen er tilfeldig, og effektstørrelsen (Cramer s V = 0.8) er enorm. Tabell 1: Fordelingen av -nu vs. s- blant verbklasser verb som danner -nu semelfaktiver verb som danner s- semelfaktiver verbklasser antall eks. % frekvens antall eks. % frekvens -aj % 6 6% ikke-prod I 56 19% 0 0% *-ě- 21 7% 1 1% -ova- 17 6% 18 17% -i- 17 6% 44 42% *-ěj- 0 0% 36 34% Totalt: % % Side 7 av 18

8 Selv om suffikset -nu og prefikset s- ikke kan regnes som prototypiske allomorfer, er det likevel statistisk grunnlag for å regne dem som allomorfer. Analysen peker dermed mot en fornuftig måte å anvende våre absolutte begreper på. Side 8 av 18

9 THERE I TIDLIG ENGELSK Gard Jenset, Institutt for fremmedspråk, Universitet i Bergen There i engelsk er omdiskutert; there kan fungere som stedsadverb eller som subjekt i eksistenssetninger. Spørsmålet om hvorvidt dette er ett leksem med flere bruksområder (f.eks. Bolinger 1977; Coopmans 1989) eller to distinkte leksemer (Breivik 1990; Lakoff 1987) er uavklart; dvs. (1) og (2) er eksempler på polysemi eller homonymi: (1) There is a book on the table (eksistensiell) (2) The book is over there (lokativ) Mye tyder på at ord- og setningsprosessering er kontekstuell, med et kontinuum fra homonymi til polysemi (jf. Klepousniotou og Baum 2005; Frisson og Pickering 1999). Den prototypiske eksistensielle bruken er nært knyttet til verbet be. Istedenfor å forsøke å avgjøre om there utgjør ett eller to leksemer vil denne studien beskrive there og betydningen av kontekstuelle faktorer for bruken i tidlig engelsk. Innlegget vil presentere datamateriale fra gammel- og middelengelsk. To korpora ligger til grunn for presentasjonen: York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English og Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English. En statistisk analyse viser en sterk sammenheng mellom there og verbet be i gammelengelsk, noe som taler mot en rent komposisjonell analyse. Det er vanlig å anta at den eksistensielle bruken av there (heretter T1, jf. Breivik 1990) stammer fra den lokative (Breivik 1990; Lakoff 1987; Jespersen 1969). Lakoff (1987) argumenterer for en metaforanalyse av T1, mens Langacker (2008, 496) kaller T1 for en 'abstract setting'. En mulig tolkning er at T1 er metonymisk. Panther og Thornburg (1998) argumenterer for at T1 ikke er metonymisk, men har en indeksikalsk funksjon, noe som også blir framsatt i Deacon (1997). Langacker (2008, 496) beskriver T1 som en konstruksjon som angir en abstrakt setting og at 'it is a natural starting point for purposes of mentally accessing a new participant whose existence is thus announced.' Karakteristikken virker plausibel og forenlig med andre beskrivelser, f.eks. Lakoff (1987), Breivik (1990; 1997) og Bolinger (1977, ). Imidlertid har den liten diakron forklaringsverdi utover det som kan kalles 'just-so-stories' (Gould 1978). Forklaringsmodellen som lanseres her består av to steg: 1) sammenhengen mellom there og be. Dersom kun frekvens var relevant, ville vi forvente at þa ('then') ville være det foretrukne adverbet, siden det forekommer oftere enn T1. Langacker (2008, 147) påpeker at perfektive verb (be, have, know) legger mindre vekt på en begynnelse og en slutt (dvs. en temporal dimensjon) enn perfektive verb (fall, jump, kick) Et stedsadverb vil dermed være mer passende gitt konteksten og nærmere en plausible tolkning ('noe eksisterer et eller annet sted'), jf. Queller (2003, 216). 2) fortolkningen av T1 som et subjekt. En eksistensiell tolkning av there kan forklares som et resultat av arbeidsminnets begrensinger: å omgjøre there til et NP-liknende subjekt kan være mer effektivt enn å holde flere mulige syntaktiske tolkninger i arbeidsminnet samtidig, dersom there og be forekommer sammen svært ofte (jf. Just og Carpenter 1992; 1980). Den foreslåtte modellen er forenlig med en konstruksjons-grammatisk tolkning hvor T1 er et indeksikalsk tegn og legger større vekt på psykologiske mekanismer enn f.eks. grammatikaliseringsmodeller, jf. Jenset (2008). Side 9 av 18

10 REFERANSER Bolinger, D. (1977). Meaning and form. London: Longman. Breivik, L. E. (1990). Existential there: a synchronic and diachronic study (2. utg.). Oslo: Novus Forlag. Breivik, L.E. (1997). There in space and time. In H. Ramisch and K. Wynne (Red.), Language in time and space: studies in honour of Wolfgang Viereck on the occation of his 60th birthday, pp Stuttgart: Franz Steiner Verlag. Deacon, T. (1997). The symbolic species: The co-evolution of language and the brain. New York: W.W. Norton. Frisson, S. og M. J. Pickering (1999). The processing of metonymy: Evidence from eye movements. Journal of Experimental Psychology25, Gould, S. J. (1978). Sociobiology: The art of storytelling. New Scientist 80, Jenset, G. B. (2008). Existential there beyond grammaticalization. I G. B. Jenset, Ø. Heggelund, M. D. Cardona, S. Wold og A. Didriksen (Red.), Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, Oslo: Novus Forlag. Just, M. A. og P. A. Carpenter (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. Psychological review 87, Just, M. A. og P. A. Carpenter (1992). A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory. Psychological Review 99, Klepousniotou, E. og S. R. Baum (2005). Procssing homonymy and polysemy: Effects of sentential context and time-course following unilateral brain damage. Brain and Language 95, Lakoff, G. (1987). Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago: University of Chicago Press. Langacker, R. W. (2008). Cognitive Grammar: A basic introduction. Oxford: Oxford University Press. Panther, K. U. og L. Thornburg (1998). A cognitive approach to inferencing in conversation. Journal of Pragmatics 30, Queller, K. (2003). Metonymic sense shift: Its origins in hearers' abductive construal of usage in context. I H. Cuyckens, R. Dirven og J. R. Taylor (Red.), Cognitive approaches to lexical semantics, pp Berlin: Mouton de Gruyter. Side 10 av 18

11 TILEGNELSE AV GENUS HOS NORSKE BARN Kristian Emil Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen, Universitetet i Oslo Vi vil i foredraget vårt presentere et prosjekt på beddinga tilegnelse av genus hos norske barn. Vi har ingen resultater å vise til foreløpig men trenger innspill for å lage et best mulig prosjekt. Genustilegnelse er enda et område innenfor førstspråkstilegnelse av norsk der vi vet svært lite. I foredraget vil vi etter at vi har gått gjennom det lille som finnes av litteratur på området, komme inn på følgende momenter: Informanter: Antall, alder, georgrafisk tilhørighet Metoder: Data fra foreldrerapporter, spontantaledata, eksperimentelle data Analyse Side 11 av 18

12 THE METAPHOR IDENTIFICATION PROCEDURE AND PRACTICAL EXPERIENCE Susan Nacey, Høgskolen i Hedmark Since 2007, I have been working on a doctoral project which has the primary aim of investigating the foreign-soundingness of learner-produced written English by comparing the metaphorical competence of advanced Norwegian learners of English with that of native speakers. To do so, I have chosen to compare the extent and characteristics of the Norwegian learners production of metaphorical expressions with the metaphorical expressions produced in the same genre by native speakers of English. Argumentative essays collected in two computerized corpora, one corpus consisting of essays written in English by Norwegian students and the other corpus composed of essays written by native speakers of English, provide the primary source material. After having settled upon a working definition of metaphor, the next step in such a comparative study of the production of metaphorical expressions involves the identification of those metaphors. This, in turn, raises a plethora of issues, some of which will be explored here. In this presentation, I will first discuss some of the general problems concerning metaphor identification, and then outline a newly-developed approach called the Metaphor Identification Procedure (MIP) which is currently on offer as a potential solution to these problems. In brief, MIP is meant to be a practical, systematic, and reliable method for identifying metaphoricallyused words in discourse. It first evolved through the collaboration of an international group of metaphor researchers, the Pragglejaz group, to develop a tool which takes most of the guesswork and individual variation out of metaphor identification (see e.g. Pragglejaz Group 2007, Steen 2005, Steen 2002). The initial procedure has since been refined by a group of researchers at the Vrije Universiteit Amsterdam, with whom I have been in close contact during the course of my research. I will here illustrate how MIP functions using material from own corpus data. In addition, I will discuss some of the challenges encountered when applying MIP to learner language rather than to the native-speaker British English with which it was developed. Finally, I will also consider some of the potential difficulties arising from the situation of applying MIP in relative isolation, without the benefit of a group of fellow metaphor researchers who could offer advice in times of doubt. REFERENCES Pragglejaz Group (2007): "MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse." In Metaphor and Symbol, vol. 22 (1), Steen, Gerard (2005): "What Counts as a Metaphorically Used Word? The Pragglejaz Experience" In The Literal and Nonliteral in Language and Thought. S. Coulson and B. Lewandowska- Tomaszcyk (eds.). Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der Wissenschaften, Steen, Gerard J. (2002): "Identifying Metaphor in Language: A Cognitive Approach." In Style, vol. 36 (3), 386. Side 12 av 18

13 SAMHANDLING: METONYMI, METAFOR OG ASPEKT Tore Nesset, Institutt for språkvitenskap, Universitetet i Tromsø Helt siden Lakoff og Johnson (1980) publiserte Metaphors We Live By, har metafor spilt en nøkkelrolle i kognitiv lingvistikk, mens metonymi er blitt mer stemoderlig behandlet. Interessen for metonymi er imidlertid økende, noe bl.a. den livlige debatten i Cognitive Linguistics i 2006 vitner om (Peirsman and Geeraerts 2006, Croft 2006). Et aktuelt spørsmål er dermed hvordan metonymi og metafor samhandler i grammatiske systemer. Målet med dette foredraget er å undersøke hvordan metonymi og metafor samhandler i aspektkategorien i russisk. Janda (2004, 2007) har vist at russisk verbalaspekt kan analyseres vha. metaforer. Jeg vil vise at metonymi også spiller en viktig rolle: Mens metafor motiverer grunnbetydningene til aspektene, er de ulike ikke-prototypiske betydningene til aspektene forbundet med prototypen via metonymi. Jeg vil foreslå at metonymi har tre hovedfunksjoner i det russiske aspektsystemet. For det første er relasjonene mellom de ulike betydningene til perfektive verb metonymiske. I prototypiske tilfeller beskriver perfektive verb avsluttede engangshandlinger som avstedkommer et resultat. I eksempler av typen on rešit ljubuju problemu han kan løse et hvert problem beskrives derimot et generelt forhold (subjektets potensiale som problemløser). Dette forholdet beskrives vha. ett iøynefallende eksempel. Relasjonen mellom prototypen og ekstensjonen er metonymisk i den forstand at det enkeltstående eksemplet er en del av alle (de potensielle) problemløsninger subjektet utfører. For det annet vil jeg undersøke metonymiske relasjoner mellom prototypisk og ikke-prototypisk bruk av imperfektiv aspekt. I prototypiske tilfeller brukes imperfektive verb om en prosess som utfolder seg foran øynene på oss. Imidlertid kan setningen ona govorit po-anglijski hun snakker engelsk også brukes habituelt for indikere at hun kan snakke engelsk, selv om hun ikke nødvendigvis snakker engelsk akkurat nå. Relasjonen mellom en pågående prosess og den habituelle betydningen kan sies å være metonymisk ettersom vi går fra et enkelttilfelle til et generelt forhold som dette enkelttilfellet er et eksempel på. Den tredje funksjonen til metonymi er å forbinde imperfektive og perfektive verb med samme rot. Av det imperfektive prygat hoppe kan vi bl.a. danne det punktuelle perfektive verbet prygnut hoppe én gang, gjøre ett hopp. Betydningsrelasjonen mellom de to verbene er metonymisk. Mens det imperfektive verbet betegner en serie hopp, plukker det perfektive verbet ut ett medlem i serien av hopp, slik at det foreligger et helhet-del-forhold mellom det imperfektive og perfektive verbet. Min analyse tyder på at både metonymi og metafor har viktige, men komplementære funksjoner i det russiske aspektsystemet. Selv om vi ikke kan forutsi aspektbruken i et hvert tilfelle vha. metonymi og metafor, representerer metonymi og metafor de grunnleggende kognitive mekanismene som holder aspektsystemet sammen. Ved å studere samhandlingen mellom metonymi og metafor er vi dermed i stand til å gi en enhetlig analyse av en mangeartet og kompleks grammatisk kategori. Side 13 av 18

14 REFERANSER Croft, W. (2006): On Explaining Metonymy. Cognitive Linguistics 17. Janda, L.A. (2004): A metaphor in search of a source domain. Cognitive Linguistics 15. Janda, L.A. (2007): Aspectual clusters of Russian verbs, Studies in Language 31. Janda, L.A. (2008): Metonymy via Perfectivization of Russian Verbs, Slavica Helsingensia 35. Lakoff, G. and M. Johnson (1980): Metaphors We Live By. Chicago. Peirsman, Y. and D. Geeraerts (2006): Metonymy as a Prototypical Category, Cognitive Linguistics 17. Side 14 av 18

15 WHAT IS A REGULAR MORPHOLOGICAL PATTERN? Elena Tkachenko, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo One of the ongoing heated debates between generative and cognitive theories is the so-called past tense debate which is about how regular and irregular morphological patterns are stored and processed. The Dual Mechanism Account claims that regular and irregular forms are processed by two distinct mechanisms. Irregular forms are fully stored and are processed by the associative memory, when an appropriate irregular form is not found in the lexicon, the regular symbolic rule applies (e.g.pinker, 1999, Pinker, 2001, Pinker and Ullman, 2002, Clahsen, 2006). Cognitive grammar theory supports the Single Mechanism Account, pointing out that both regular and irregular forms are processed by one single mechanism in associative memory (e.g.langacker, 1987, Bybee, 1995, Ellis, 1998, Dabrowska, 2004, Dabrowska, 2006, Langacker, 2008). Not only the controversies in the reported evidence make the past tense debate so lively and heated, but the discussion is also complicated by terminological discrepancies. There is little consistency in the definitions of the major theoretical concepts. Although such notions as regularity, productivity and default appear in almost every work on the topic, what is meant by these terms seems to vary and is dependent on the preferred theoretical approach. In my presentation I want to discuss the notion of regularity: it is often used as a term for several confounding properties of a morphological pattern. In the dual-mechanism theories regular processing is undoubtedly associated with the rule-based module (see e.g.marcus, 1995, Pinker, 1999, Clahsen, 2006). The notion of regularity is often confounded with the notion of default pattern (some authors use regular class and default as synonyms). The Dual Mechanism account argues that regular default pattern operates as a symbolic rule and it can uniformly represent an entire class, disregarding the distinctions between different items. Thus, the default pattern can be applied to any verb, either familiar or unfamiliar, similar or dissimilar to other regular verbs (Marcus et al., 1995:196). Marcus et al. (1995:197) list a number of circumstances where regular/default pattern is applied: e.g. novel words, low-frequency words, unusualsounding words, homophones, onomatopoeia, unassimilated borrowings, etc. I will discuss these circumstances with regard to Russian and Norwegian verbal morphology and show that for these languages it is problematic to determine what is the regular pattern (or default). In most cases it is possible to find examples where several patterns are used. If there is no one single pattern that applies in all conditions, then there is no a default and all the patterns should be considered irregular, which contradicts the main claim that only the default pattern is used in the listed circumstances. In the end I demonstrate how the verbal morphology in Norwegian and Russian can be accounted for by the Single Mechanism Account, using the notion of schemas. Schemas take gradualness and productivity into account: productivity is a matter of degree, and a pattern representing any level of generality has the potential to be fully productive (Langacker, 2000:26). Thus, this approach appears to be more suitable for languages where a clear-cut division into regular/irregular patterns is problematic, or the morphological system includes several regular patterns: patterns of comparable generality can easily differ in their degree of productivity (ibid:26). Side 15 av 18

16 REFERENCES Bybee, J. (1995). Regular morphology and the lexicon. Language and Cognitive Processes, 10 (5), Clahsen, H. (2006). Dual-mechanism morphology. In K. Brown (ed.), Encyclopedia of language and linguistics, pp Oxford: Elsevier. Dabrowska, E. (2004). Rules or schemas? Evidence from Polish. Language and Cognitive Processes, 19 (2), Dabrowska, E. (2006). Low-level schemas or general rules? The role of diminutives in the acquisition of Polish case inflections. Language Sciences, 28, Ellis, N. C. (1998). Rules or Associations in the Acquisition of Morphology? The Frequency by Regularity Interaction in Human and PDP Learning of Morphosyntax. Language and Cognitive Processes, 13 (2), Langacker, R. W. (1987). Foundations of cognitive grammar. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Langacker, R. W. (2000). A dynamic usage-based model. In M. Barlow & S. Kemmer (eds.), Usagebased models of language, pp Stanford: CSLI Publications. Langacker, R. W. (2008). Cognitive Grammar as a Basis for Language Instruction. In P. Robinson & N. C. Ellis (eds.), Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition, pp New York - London: Routledge. Marcus, G. (1995). The acquisition of the English past tense in children and multilayered connectionist networks. Cognition, 56 (3), Marcus, G., Brinkmann, U., Clahsen, H., Wiese, R. & Pinker, S. (1995). German inflection: the exception that proves the rule. Cognitive Psychology, 29 (3), Pinker, S. (1999). Words and rules : the ingredients of language. London: Weidenfeld & Nicolson. Pinker, S. (2001). Four decades of rules and associations, or whatever happened to the past tense debate? In E. Dupoux (ed.), Language, the brain, and cognitive development: Papers in honor of Jacques Mehler, pp Cambridge, MA: MIT Press.. Pinker, S. & Ullman, M. (2002). The past and future of the past tense. Trends in Cognitive Sciences, 6 (11), Side 16 av 18

17 ATYPISKE TRANSITIVAR ELLER VERB-SPESIFIKKE KONSTRUKSJONAR? EIN KOGNITIV KONSTRUKSJONSGRAMMATIKKANALYSE AV ADVERBALE GENITIVAR I NORRØNT. Ellen Hellebostad Toft Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo I norrønt er det ein god del verb som tek eit argument i genitiv, slik som i følgjande eksempel: med verbet njóta nyte, nytte : (1) lézt [þú] mik eigi njóta draums míns lét [du] meg ikkje nyte draum-gen min-gen lét du meg ikkje nyte draumen min? (OHS 471/7) med verbet leita søkje, leite etter : (2) þá leitaði hann ráða við höfðingja da søkte han råd-gen hos høvdingane-acc så spurde han høvdingane om råd (OHS 375/13) med verbet missa sakne, tape : (3) ok misti þess fylkingar-armsins og mista den-gen fylking(-gen)-del-gen og mista den delen av fylkingen (OHS 466/2 3) Verba som tek genitivargument utviser semantisk variasjon, og dei førekjem òg i konstruksjonar med meir eller mindre ulik argumentstruktur, t.d. ulikt tal på argument. I presentasjonen min vil eg vise at kognitiv konstruksjonsgrammatikk er eit godt verkty når målet er å gje ein heilskapleg analyse av norrøne adverbale genitivkonstruksjonar. Sidan genitivleddet i desse konstruksjonane er eit nominalt argument som førekjem i argumentstrukturkonstruksjonar med eit nominativledd, er det nærliggjande å samanlikne dei med transitivkonstruksjonar. Ved å kombinere Langacker (1991) sin transitivitetskarakteristikk med Næss (2007) si funksjonelt-typologiske tilnærming til prototypisk transitivitet, kjem eg fram til ein semantisk analyse av dei norrøne adverbale genitivkonstruksjonane. Sjølv om det er mange verb som kan opptre i adverbale genitivkonstruksjonar i norrønt, er ikkje dette ein typefrekvent konstruksjon, slik som t.d. transitivkonstruksjonen er. For å ta omsyn til den låge typefrekvensen vil eg òg nytte Croft (2003) si bruksbaserte konstruksjonsgrammatikktilnærming til engelske ditransitivar. Denne analysen tillèt redundans i grammatiske representasjonar, og slik vil eg prøve å kome fram til eit taksonomisk nettverk som tillèt verbklassespesifikke og verbspesifikke representasjonar av dei adverbale genitivkonstruksjonane i leksikonet. Ei liknande tilnærming har blitt utprøvd for islandsk av Barðdal (2008). Side 17 av 18

18 Eg kombinerer desse tilnærmingsmåtane, og føreslår ein semantisk taksonomisk nettverksrepresentasjon av norrøne adverbale genitivkonstruksjonar. Analysen min baserer seg på eksempel tekne frå eit material av tre ulike tekstgenrar av norrøne tekstar frå omkring Primærkjelde: Jónsson, Finnur ( ): Heimskringla: Noregs konunga sogur. Copenhagen: Møller. (OHS) Referansar: Barðdal, Jóhanna (2008): Productivity: Evidence from Case and Argument Structure in Icelandic. Constructional Approaches to Language series 8. Amsterdam: John Benjamins. Croft, William (2003): Lexical rules vs. constructions: a false dichotomy. In: Cuyckens, H, T. Berg, R. Dirven & K. Panther (eds.): Motivation in Language: Studies in Honour of Günter Radden. Amsterdam: John Benjamins (p 49 68). Langacker, Ronald W. (1991): Foundations of cognitive grammar. Vol. 2: Descriptive Application. Stanford, CA: Stanford University Press. Næss, Åshild (2007): Prototypical Transitivity. In: Noonan, Michael, S. Gildea and S. Kemmer: Typological Studies in Langauge (TSL series) Vol 72. Amsterdam: John Benjamins. Side 18 av 18

Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering?

Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering? Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering? Hanne Eckhoff Universitetet i Oslo 18. juni, 2009 Hanne Eckhoff (UiO) Semantiske kart og statistiske modeller 18. juni, 2009

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begrepers doble natur Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begreper Hva kjennetegner geometriske begreper? Geometri er en logisk oppbygd struktur læren om det tredimensjonale rommet rundt

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster

Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster Ingrid Stock (phd-kandidat, NTNU) Forskerskole på Skrivesenter 2013 Motivasjon hvorfor Kildebruk

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

There i tidlig engelsk. Gard B. Jenset. 18. juni 2009

There i tidlig engelsk. Gard B. Jenset. 18. juni 2009 There i tidlig engelsk Gard B. Jenset 18. juni 2009 Introduksjon Oversikt I denne presentasjonen skal jeg vise at: i) Bruken av there i tidlig engelsk delvis er kontekstavhengig ii) frekvensen av there

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Slipp brukerne løs det er PDA!

Slipp brukerne løs det er PDA! Slipp brukerne løs det er PDA! Ane Grydeland Mariann Løkse Universitetsbiblioteket UiT Bibsyskonferansen 2015 PDA: Patron driven acquisition Brukerstyrt kjøp av bøker Brukeren får tilgang når han/hun trenger

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Lese- og skrivevansker blant minoritetsspråklige elever i videregående opplæring

Lese- og skrivevansker blant minoritetsspråklige elever i videregående opplæring Lese- og skrivevansker blant minoritetsspråklige elever i videregående opplæring Liv Bøyesen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 1. Det er språket som bestemmer (red Louise Bjar)

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 TABELLPARSING Jan Tore Lønning & Stephan Oepen 1. mars 2011 2 I dag Oppsummering fra sist: Recursive-descent og Shift-reduce parser Svakheter med disse Tabellparsing: Dynamisk

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Fra sekvensielt til parallelt

Fra sekvensielt til parallelt Fra sekvensielt til parallelt «Sanntidprogrammering etter 33 år» Øyvind Teig senior utviklingsingeniør Autronica Fire and Security, «a UTC company» Gjesteforelesning på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen høst 2014 Bokmål Dato: Onsdag 19. november 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Eksamensoppgaver bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver.

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Fra sekvensielt til parallelt

Fra sekvensielt til parallelt Fra sekvensielt til parallelt «Sanntidprogrammering etter 34 år» Øyvind Teig senior utviklingsingeniør Autronica Fire and Security, «a UTC company» Gjesteforelesning på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Detaljer