VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE Foto: Arne Terje Sæther, KASAVI.

2 Med tro på kulturnæringen Vi møter et stort engasjement, og i løpet av vel ett års drift har Stiftelsen gått inn i 161 prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard. Norske sparebanker har lange tradisjoner i å gi av overskuddet til kultur og andre allmennyttige formål. Høsten 2012 etablerte SpareBank 1 Nord-Norge den første private stiftelsen i Norge og Europa helt og holdent dedikert til kulturnæring. At det settes av et nisifret beløp med privat kapital til et slik formål er unikt, ikke bare i norsk, men også i europeisk sammenheng. Vi er sikre på at dette er en lønnsom investering. Med et økende antall arbeidsplasser er kulturnæringen en stadig viktigere økonomisk faktor. Videre har kultur en egenverdi som fremmer livskvalitet og bolyst i samfunnet banken opererer i. Sist, men ikke minst, mener vi dette er en næring som i økende grad vil få betydning for produktiviteten i andre sektorer. Norsk næringsliv må spille på flere strenger for å kunne konkurrere med lavkostland i en global økonomi. Det må satses på humankapital og kreativitet, ikke bare råvareproduksjon hvis vi ønsker å ligge i front i den kreative økonomien verden er på vei inn i. Kulturnæringen kan her ta en helt ny rolle i det økonomiske landskapet. Vi møter et stort engasjement fra aktører med spennende satsinger, og siden oppstarten i september 2012 har vi gått inn i 161 prosjekter med til sammen 28 millioner kroner i tilskudd, investeringer og lånegarantier. Kulturnæringsstiftelsen har ambisjoner om å være mer enn en finansiell ordning. Vi er i dialog med myndigheter og organisasjoner om viktige initiativer og samarbeidsprosjekter. Sammen med Innovasjon Norge, Tromsø kommune og flere andre har vi arrangert musikk- og videoprosjektet NN+. Vi har samarbeidet med Intro-fondet om Business Bootcamp og andre utviklingsprosjekter og med Nordnorsk Filmsenter om støtte til kort- og dokumentarfilm. I mars 2013 tok vi initiativ til og støttet det første bransjetreffet for nordnorsk filmindustri som ble arrangert i Bodø. Vi tok også initiativ til et samarbeid med Norsk kulturråd om en aspirantordning som blant annet Tromsø internasjonale filmfestival og Dansearena Nord i Hammerfest har dratt nytte av. Mer privat kapital vil være en vesentlig del av kultursektorens fremtidsbilde. Riktig innrettet kan dette gi en vitalisering fordi privat kapital kan tenke annerledes og friere enn de offentlige institusjonene. Men for å få dette til må det lages incentiver og regelverk som gjør det logisk og lønnsomt for næringsliv og privatpersoner å rette kapital inn mot kulturlivet. En ny politikk må bygge på kunnskap om de ulike områdenes utfordringer og muligheter, med nyanserte virkemidler og incentivordninger. Vi ønsker å bidra til en utvikling der privat kapital inntar en viktig og positiv rolle i utviklingen av norsk kulturliv. Som den første private kulturnæringsstiftelsen i Norge har Kulturnæringsstiftelsen erfaringer, kunnskap og tanker om dette. Tromsø 27. januar 2014 Bjørn Eirik Olsen Daglig leder 2

3 Tildelinger av tilskudd Kulturnæringsstiftelsens viktigste virkemiddel er tildeling av tilskudd som normalt skjer to ganger årlig. I oppstarten kunne utlysningen høsten 2012 først behandles over årsskiftet i 2013, hvilket innebar at vi i det første hele virksomhetsåret fikk tre tildelinger. Samlet er det gitt 23,5 millioner kr i tilskudd til 141 prosjekter gjennom de tre tildelingsrundene. For en full oversikt over alle prosjekter som har mottatt støtte, se våre websider. Høsten 2012 (tildelt i februar 2013): Litteratur, musikk og visuell kunst Til den første utlysningen kom det inn 115 søknader på til sammen 55 millioner kr. Resultatet ble at 45 prosjekter mottok til sammen 9 millioner kr. De tildelte prosjektenes var i størrelsesorden til kr. Faglig fordeling Geografisk fordeling Vel halvparten av søknadene var forankret i visuell kunst, og som figuren til venstre viser gikk også 52 % av tildelingene til dette fagområdet. Den store pågangen fra søkere innen visuell kunst har en sammenheng med at Stiftelsen kan dekke infrastrukturer (atelierer, etc.), noe som sies å ha vært et oppdemmet behov innen denne sektoren. Samtidig kan det sies at flere av prosjektene innen visuell kunst var flerfaglige, der elementer av litteratur, scenekunst, video og musikk ble brukt inn mot ulike visuelle uttrykk. Som det fremkommer av figuren til høyre mottok aktører i Troms 48 % av tildelingene. Hammerfest, Tromsø, Bodø og Lofoten var godt dekket, mens det kom få søknader fra Svalbard, indre Finnmark, Helgelandskysten og Troms utenom Tromsø. Fordelingen reflekterer til dels at de tyngste kulturnæringsklyngene befinner seg i Tromsø, Bodø og noen få andre steder. Men det kan til en viss grad også skyldes at kjennskapen til den nyopprettede Kulturnæringsstiftelsen ikke hadde nådd ut til alle miljøer på tross av bred annonsering. Innen litteratur mottok Plus Point AS i Tromsø kr, for å utvikle og promotere «StoryShape», en interaktiv bok for barn. Videre fikk Orkana Forlag i Stamsund kr i støtte for å styrke et tilbud for publisering av akademisk litteratur i Nord-Norge, mens Ordkalotten fikk et tilsvarende beløp for å fremme Tromsø som UNESCO City of Literature. Innen musikk vil vi trekke frem Top of the World International Piano Competition som fikk kr til å gjennomføre sin tredje internasjonale konkurranse i Tromsø i juni Videre mottok LP Studio (Fyrhuset Studio) i Tromsø kr for å utvikle et teknisk moderne lydstudio. Kulturkameratene i Bodø fikk kr til utvikling og markedsføring av ChoralPractice, et interaktivt øvingsverktøy for 3

4 korsang (Bodø), mens bandet Cazadores i Tromsø fikk for internasjonal markedsføring av Hyperion Days. Innen visuell kunst mottok Verk Innovasjonssenter i Hammerfest kr for å utvikle et kulturfaglig næringsmiljø og galleri. KaviarFactory i Henningsvær fikk for å etablere et kunsthallprosjekt, mens Tromsø Kunstforening fikk et tilsvarende beløp for å videreutvikle sin kunsthall og styrke virksomheten mot publikum. Et annet stort infrastrukturprosjekt som fikk støtte var Galleri lille Kabelvåg som mottok kr. Se Kunst i Nord-Norge som er lokalisert i Bodø fikk på sin side kr til et program for å styrke mulighetene for unge kunstnere i landsdelen. Til sist nevnes Pikene på broen i Kirkenes som fikk kr til Barents Triennale , med fokus på samtidskunstens rolle som aktør i et grenseområde i endring. Det ble også tildelt midler til noen tverrfaglige prosjekter. Her nevnes EtnoBeassi En kulturstasjon for samisk og flerfaglig kunst i Karasjok som mottok kr og Lysproduksjon Tor S. Ditlevsen AS som fikk kr til utvikling av Nord-Norges første lysstudio i Tromsø. Våren 2013: Film og scenekunst Målområdet våren 2013 var film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter. Stiftelsen mottok 87 søknader på i overkant av 30 millioner kr. Resultatet av søknadsbehandlingen ble en tildeling på nærmere 6,5 millioner kr til 38 prosjekter i størrelsesorden til kr. Faglig fordeling Geografisk fordeling Beløpet som var utlyst til scenekunst var større enn for film, ettersom en del filmmidler disponeres til kort- og dokumentarfilm samt investeringer i spillefilm. Samlet gikk 47 % av midlene denne søknadsrunden til scenekunst, mens 34 % gikk til film. Det var som man ser også en relativt høy andel tverrfaglige prosjekter. Som det fremkommer av figuren til høyre gikk hele 57 % av midlene til aktører i Troms fylke. Det henger sammen med at en stor andel både av nordnorsk filmindustri og det profesjonelle, frie scenekunstmiljøet er lokalisert i Tromsø kommune. Det er fortsatt et behov for å få orientert bedre om Kulturnæringsstiftelsens tilbud i film- og scenekunstmiljøene i Nordland og Finnmark. Blant de største filmprosjektene vil vi nevne Filmverftet v/tundra Film som mottok kr for å styrke samarbeidet i filmmiljøet og etablere merkevaren «Filmverftet». Videre mottok Arbeiderkamp AS kr for å videreutvikle kommersiell spillefilmkompetanse i regionen, med spesiell vekt på kartlegging og dokumentasjon av strategiplan, kompetanse og infrastrukturer for produksjon. Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival fikk kr til lansering av et nytt virksomhetsområde; 4

5 Barnefilmfestival. Fersk Film i Tromsø fikk på sin side kr for å skape det første rendyrkede postproduksjonshuset i landsdelen, mens Rein Film fikk et tilsvarende beløp for å styrke filmindustrien i Finnmark. Høsten 2013: Litteratur, musikk og visuell kunst Høsten 2013 var det igjen tid for litteratur, musikk og visuell kunst. Det kom inn 130 søknader på til sammen 32 millioner kr. Resultatet av søknadsbehandlingen ble at 58 prosjekter mottok til sammen 8 millioner kr i støtte. Prosjektene var i størrelsesorden til kr. Faglig fordeling Geografisk fordeling Fortsatt er visuell kunst det største området. Men sammenliknet med første utlysningsrunde er det denne gangen en større andel tverrfaglige prosjekter (se figuren). Også på geografisk fordeling har det skjedd en endring ved at Nordland fylke nå er størst med 43 %. Likeledes kom det flere søknader fra Finnmark, noe som resulterte i at 26 % av tildelingene gikk til aktører i det nordligste fylket. Det var imidlertid også en stor forskjell på profilen i tildelingene mellom de tre fylkene. Nordland har en klar profil som «visuell kunst-fylket». Hele 72 % av midlene til Nordland gikk til prosjekter innen visuell kunst. Troms var på sin side «musikk-fylket», mens Finnmark denne gangen hadde flere store tverrfaglige prosjekter som dominerte bildet. Selv om det kan være en del tilfeldige svingninger, viser dette at det er en del naturlige klyngedannelser i ulike byer og regioner i nord. Vi vil spesielt trekke frem to prosjekter innen digitalisering av litteratur som fikk tilskudd, begge med tilholdssted i Mosjøen: DigiPilot AS fikk kr for å utvikle en interaktiv bok/applikasjon basert på «Bestefars røverhistorier». Videre fikk Aleksander L. Nordaas kr til å utvikle en interaktiv bok/applikasjon basert på «Mister Mjukis og Trygve Tørrfesk». Det blir spennende å følge disse og andre prosjekter som bruker ny teknologi inn mot litteratur. Det største prosjektet innen musikk benytter også ny teknologi; MuApps AS i Tromsø mottok kr til utvikling av en applikasjon for gitarøving. Videre fikk Audioland AS i Alta kr til infrastrukturer og styrking av et produksjonssenter for spesielt samisk musikk. Bandet Cazadores i Tromsø fikk på sin side kr til Tysklandsturne og til utvikling av promoteringstjenester i Nord- Norge. Til sist nevner vi Studio Neiden i Vadsø som fikk kr til prosjektet ÀJA Eight seasons som går ut på markedsføring av en musikk- og fotoutstilling mot cruiseskip. Fortsatt dominerer infrastrukturtiltak innen visuell kunst: KaviarFactory i Henningsvær fikk ytterligere kr til ferdigstilling av sitt visnings- og salgssted, Engelskmannsbrygga også dette Henningsvær fikk kr til publikumsrettede tiltak og infrastrukturer, mens Smia Glass og Metall i Bodø fikk kr til gassanlegg, foredlingsverksted og gjesteplasser. 5

6 Ytterligere tre infrastrukturprosjekter i Nordland som hver mottok kr i støtte var: Bodø kunstforening som fikk tilskudd til arenautvikling, Anne Katrine Dolven som fikk tilskudd til etablering av Atelier Kvalnes et senter for produksjon, forskning, workshops og residens, og Kulturpunkt Tvervik som fikk tilskudd til etablering av galleribygg med produksjonssted og gjesteplasser. Til sist nevnes to prosjekter i Troms: Stiftelsen Midnight Sun Marathon fikk kr i støtte til å utvikle Arktisk Vintermarked et salgssted for samisk kunsthåndverk, og Gulo Design Alvin Jensvold i Gratangen fikk kr til FUNDUR en kunstnerisk utformet gapahuk. De største tverrfaglige prosjektene havnet denne gangen i Finnmark: Perleporten Kulturhus i Honningsvåg fikk kr til Studio Perleporten galleri, gjesteatelier og lydstudio, VERK AS fikk ytterligere kr til å etablere en Gründerhub for kulturnæringsbedrifter og Sørøyrocken på Sørvær fikk kr til «Posthuset» et kulturhus i miniformat. En fullstendig liste over prosjekter som har fått midler fra Kulturnæringsstiftelsen er tilgjengelig på vår webside. Andre tilskudd I tillegg til prosjekter som det søkes om støtte til har Kulturnæringsstiftelsen tatt initiativ til en del prosjekter utenom de ordinære søknadsrundene. Dette er strategisk viktige prosjekter som gjerne har blitt til i dialog med bransjen og med samarbeidspartnere. I flere av disse prosjektene har vi lagt ned et betydelig arbeid i gjennomføringen i tillegg til å bidra med økonomiske midler. Følgende fem prosjekter mottok støtte i 2013: NN+ er et samarbeidsprosjekt med Rytmisk kompetansenettverk i nord, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Nordnorsk Filmsenter, Innovasjon Norge, Introfondet og Kulturnæringsstiftelsen. Prosjektet, som består av en todelt konkurranse om fem musikkbidrag som det skal lages musikkvideoer av, skal bidra til kompetanseheving, samhandling og markedsføring av musikk og film fra nord. Resultatet av konkurransen og den påfølgende produksjonen i 2013 presenteres på Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar Den totale rammen for prosjektet er kr og Kulturnæringsstiftelsen dekker kr av dette. En Lean Business Bootcamp ble arrangert i juni 2013 i samarbeid med Introfondet. Det faglige programmet om å lage forretningsplan tilpasset små kulturnæringsbedrifter og enkeltmannsforetak var levert av Lean Business i Bergen v/yngve Dahle. Workshopen ble arrangert på Malangen Brygger mai med til sammen 18 deltakere. Seminaret hadde en kostnadsramme på ca kr, og vi var inn med ca 50 % av dette kr. Nordnorsk filmbransje består av mange små aktører spredt utover et stort geografisk landskap med produksjonsmiljøer på flere steder i alle de tre nordligste fylkene. Filmproduksjon er et område der mange aktører går sammen i et prosjekt, og det har vært et åpenbart behov for en arena for å drøfte felles utfordringer og muligheter, dele erfaringer og knytte kontakter med tanke på fremtidige prosjekter. Kulturnæringsstiftelsen tok derfor initiativ til det første bransjetreffet for nordnorsk filmindustri som ble avholdt i Bodø mars Treffet ble arrangert i samarbeid med Nordnorsk Filmsenter som hadde ansvar for det faglige programmet og Mediegården i Bodø som var stedlig vertskap for arrangementet. I 2014 vil bransjetreffet finne sted i Alta mars, mens det planlegges avholdt i Tromsø i Kulturnæringsstiftelsen støttet arrangementet med kr. Etter ti års drift er Nordkapp Filmfestival omorganisert fra å være en kommunalt eid enhet til en selvstendig stiftelse. I forbindelse med tiårsjubileet medio september 2013 ga 6

7 Kulturnæringsstiftelsen en gave på kr for å bidra til den organisatoriske omleggingen og for å styrke festivalens arbeid mot ulike eksterne samarbeidspartnere og bidragsytere. Under Stumfilmdagene i Tromsø september ble det arrangert en workshop om produksjon av levende musikk til stumfilm. Workshopen, som var et tilbud til filmskapere og musikere, ble støttet av Kulturnæringsstiftelsen og Introfondet med kr hver. Støtte til kort- og dokumentarfilm Kulturnæringsstiftelsen har gitt støtte til syv kort- og dokumentarfilmer i For å lette administreringen av denne støtten er det inngått en samarbeidsavtale med Nordnorsk Filmsenter (NNFS). Stiftelsen får tilgang til informasjon om de prosjektene som har fått produksjonsstøtte fra NNFS. Ut fra et utvalg på ca 30 filmer årlig velger vi ut prosjekter som anses å være strategisk viktige for nordnorsk filmindustri med tanke på ett eller flere av følgende kriterier: - Samarbeid i nordnorsk filmindustri - Kompetansebyggende effekt - Markedspotensial/internasjonalt potensial - Entreprenørskap/nyvinning Stiftelsens behandling av kort- og dokumentarfilm fulgte NNFSs tre søknadsfrister i mars, juni og oktober Følgende syv prosjekter mottok hver kr i 2013: Kortfilmen Bonki produsert av Julev Film v/odd Levi Paulsen. Regi av Silja Somby. Temaet for filmen er enkeltmenneskets dype kunnskap med røtter til den profane samiske religionen, og hvordan en betent politisk situasjon kan bidra til utslettelsen av historisk kunnskap. Dokumentarfilmen The Story of Sumé produsert av JAB Film v/jon Arvid Berger i coproduksjon med Ilami A! Film, Grønland og Bullit Film ApS, Danmark. Regi av Inuk Silis Høegh og Emile H. Péronard. Sumé er Grønlands mest kjente rockeband, og filmen er historien om Grønlands kamp for selvstendighet og om befolkningens lengsler etter å forme sin egen skjebne. Kortfilmen Amasone produsert av Mer Film AS v/maria Ekerhovd. Regi av Marianne O Ulrichsen. Seksåringen Ada må tilbringe natten sammen med en fremmed flyvertinne fordi faren ikke dukker opp for å møte henne. Kortfilmen Iditsilba produsert av Kautokeino Film v/ken Are Bongo. Regi av Elle Marja Eira. Filmen er basert på en historisk hendelse og handler om den samiske kvinneluen «Ládjogáhpir» (Hornluen) som ble brent av kirkeherrene på tallet. Dokumentarfilmen There s always a next season produsert av Original Film v/mona Steffensen. Regi av Carl Christian Lein Størmer. En morsom og interessant story om snowboarmiljøet i nord på 1990-tallet. Dokumentarfilmen/fiksjonen Karenina & I produsert av Ortopolare AS v/gøril Mauseth. Regi av Tommaso Mottola. En film om Anne Karenina og Gøril Mauseth, både fiktiv og virkelig, der skuespilleren vokser inn i karakteren samtidig som karakteren overtar skuespilleren. Dokumentarfilmen My Sister, 2 Spirited produsert av KOKO Film v/gry Mortensen. Regi av Suvi West. Filmen tar opp en viktig problemstilling om seksuell legning i samiske miljøer. Filminvestering Formålet med Kulturnæringsstiftelsens filminvesteringer er å tilby risikovillig kapital til prosjekter som vil kunne ha en betydelig effekt for nordnorsk filmindustri. Målgruppen er ikke bare nordnorske produsenter, men også produsenter fra andre deler av landet samt internasjonale produsenter som vil 7

8 legge en større andel av en filmproduksjon til Nord-Norge men da med en reell bruk av innsatsfaktorer fra nordnorsk filmindustri. Det vil i hovedsak investeres i spillefilm, fordi det er her vi anser at Stiftelsens begrensede midler i størst mulig grad kan være en brekkstang for å utløse filmproduksjon i nord. I tillegg til en direkte effekt av våre midler, er det et mål at de skal brukes slik at de bidrar til å utløse ressurser fra andre investorer og fra offentlig filmstøtte. Kulturnæringsstiftelsens filminvestering er med andre ord av en strategisk karakter for å oppnå en størst mulig effekt for nordnorsk filmindustri primært på produksjonsvolumet og sekundært på gjennomføringsevne og kompetanse. Kulturnæringsstiftelsen har ikke kapasitet til og ønsker ikke å prioritere ressurser til å bygge opp en egen kompetanse på filmfaglig evaluering eller filminvestering. Det betyr at vi kan komme inn med toppfinansiering der andre investorer allerede har vurdert prosjektet, og der vi i stor grad kan benytte oss av de filmfaglige vurderingene som er gjort av instanser som Norsk Filminstitutt og regionale filmfond. Det betyr også at vi ikke vil gå inn i investering i tidlige faser av et prosjekt, som for eksempel manusutvikling. Stiftelsens strategi for filminvestering vil justeres og utvikles etter hvert som vi får erfaring, i løpende dialog med bransjen. Vi tar sikte på å sette av et årlig beløp til investering fremover; hvor stort dette blir avhenger av den effekt vi oppnår og om vi finansielt lykkes med våre investeringer. Stiftelsen har hittil skrevet kontrakt med fire innspillinger: Glassdukkene produsert av Eira Film v/tomas Backström. Regi av Nils Gaup. Glassdukkene er basert på en kriminalroman om den samiske politibetjenten Aslak Eira av forfatter Jorun Thørring. Handlingen er lagt til Tromsø og omegn, og studioopptakene foregikk på FilmCamp i Målselv. Innspillingen ble avsluttet høsten 2013, og filmen vil muligens ha premiere rundt påsketider Stiftelsen har gått inn med 1,5 millioner kr i filmen som har et totalbudsjett på ca 15 millioner kr. Det er forhåpninger om at filmen skal kunne nå et internasjonalt marked, spesielt som TV-film i Tyskland. Mot naturen produsert av MerFilm v/maria Ekerhovd. Regi av Ole Giæver. Filmen er en reise inn i hovedpersonens sinn. Vi følger en fremmedgjort ung familiefar ut av hverdagen, inn i skogen, opp på fjellet og stadig dypere inn i naturen og seg selv. Hele tiden har vi tilgang på hans private tanker. Filmen, som fikk støtte fra Norsk filminstitutt under programmet «Nye veier til film», ble spilt inn i og rundt Mosjøen. Stiftelsen gikk inn med kr i filmen, noe som var avgjørende for å løse ut NFI-støtten. Totalbudsjettet er 8 millioner kr, og Filmfond Nord er inne i filmen med et tilsvarende beløp som oss. Antatt premiere er september Børning er produsert av Filmkameratene v/sveinung Golimo og med SweetFilms v/joachim Lyng som coprodusent i Nord Norge. Hallvard Bræin har regi. Filmen handler om et ulovlig billøp som går fra Tyrigrava kro i Oppegård, hvor motormiljøet på Østlandet har samlet seg de siste 50 årene, og opp til Nordkapp. Målet er å komme først frem, og det finnes ingen regler. Filmen har et totalbudsjett på ca 25 millioner kr, og Stiftelsen er inne med et mindre beløp på Børning har forventet premiere i august Den fjerde spillefilmen Stiftelsen har investert i er Permafrost produsert av Permafrost film v/martin Edelsten. Regi er av John Sullivan. Filmen er en road movie om en ung kvinne som har tilsynelatende alt, men bak den perfekte fasaden skjuler det seg et ensomt menneske. En natt beslutter hun å stikke av, og hennes eneste utvei er å reise hjem til Troms. Filmen har et budsjett på 5,6 millioner kr, og Stiftelsen har gått inn med kr. Våre midler var strategisk 8

9 viktig for å ferdigstille og distribuere filmen. Filmen hadde premiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival 17. januar I tillegg til de fire filmene over har Kulturnæringsstiftelsen skrevet intensjonsavtaler om investering i ytterligere fire filmer: Til de to neste filmene om Aslak Eira produsert av Eira Film v/tomas Backström er det skrevet en intensjonsavtale på 1, 5 millioner kr på hver. Forventet produksjon er i løpet av Mørkredd skal produseres av Sweet Films v/magnus Ramsdalen. Regi er ved Fredrik Boklund. Filmen forventes produsert i Den har et planlagt budsjett på nærmere 10 millioner kr og vi har skrevet en intensjonsavtale på 1 million kr. Til sist har vi skrevet en intensjonsavtale på 1,5 millioner kr til Pomor Film v/knut Skoglund for produksjon av filmen Lengsel etter nåtid. Knut Erik Jensen har skrevet manus og har regi. Filmen har et planlagt totalbudsjett på ca 36 millioner kr. Produksjon planlegges høsten 2014 og vinteren Aspirantstipend Med midler fra Kulturdepartementet innførte Norsk kulturråd fra 2013 en ny aspirantordning for kulturinstitusjoner med behov for unge mennesker fortrinnsvis knyttet til produksjon, organisering og distribusjon. For 2013 skulle ordningen omfatte seks aspirantstillinger av ett års varighet. Kulturnæringsstiftelsen inngikk et samarbeid med Kulturrådet som går ut på at vi betaler for en ekstra stipendiat til Nord-Norge, slik at landsdelen får to stipendiater i stedet for normalt bare én. Vi dekket da 50 % av hver av disse to, til sammen kr. De to nordnorske institusjonene som mottok midler for året var Tromsø Internasjonale Filmfestival som ansatte stipendiat Igor Shaytanov og Dansearena Nord i Hammerfest som ansatte stipendiat Tanja Andreeva. Lånegarantier Kulturnæringsstiftelsen kan bruke lån som et virkemiddel i tillegg til tilskudd og investering. Men ettersom lånevirksomhet er juridisk komplisert, har vi valgt å gi lånegaranti og la SNN ta seg av den tekniske siden av lånet. Ved å stille garanti, gir vi en sikkerhet som banken ellers vanskelig kan vurdere. Dermed bidrar vi også til at lånesøker får bedre rentebetingelser. Vi har foreløpig kun prøvd ut dette virkemiddelet i to tilfeller, til en konsert og en CD-utgivelse. Beløpene vi garanterte for var forholdsvis beskjedne, henholdsvis og kr. Medieoppslag Kulturnæringsstiftelsen sender regelmessig ut pressemeldinger i forbindelse med tildelinger av tilskudd, støtte til kort- og dokumentarfilm, etc. I tillegg innkalles det til pressemøter når resultatet av tildelingsrundene offentliggjøres, og vi kontakter også aviser rundt om i Nord-Norge direkte når det er lokale mottakere som kan fenge interesse. Stiftelsen har oppnådd en god pressedekning i nordnorske media, spesielt de stedene der det har vært mange mottakere av tilskudd. Eksempelvis kunne vi telle ca 25 medieoppslag etter tildelingsrunden våren 2013 som ble offentliggjort 25. juni, flere av disse med helsides oppslag. 9

10 Kronikker, artikler og foredrag - Daglig leder Bjørn Eirik Olsen skrev en serie kronikker under tittelen Med tro på kulturnæringen som kom på trykk i en rekke nordnorske aviser i perioden september 2013: Nordlys, Finnmark Dagblad, Finnmarksposten, Finnmarken, Lofotposten og Avisa Nordland (sistnevnte 5. juli). Kronikken fokuserer på kulturnæringens økende betydning og aktualitet for økonomi og samfunn og begrunner hvorfor SpareBank 1 Nord-Norge har valgt å dedikere et stort beløp til å utvikle nettopp denne sektoren. - Sammen med styreleder Bjørn Simensen skrev Olsen en kronikk til Etter børs i Dagens Næringsliv 13. november 2013 med tittelen Privat kapital og kulturen. Innlegget imøtekommer den nye regjeringens ønske om maktspredning og mer privat kapital i kulturlivet. I artikkelen gjennomgår forfatterne ulike former for privat finansiering og peker på ulike virkemidler som kan brukes for å stimulere de forskjellige områdene. Samtidig påpeker kronikken at det er mange områder innen kulturlivet som ikke kan eller bør overtas av det private, og kronikken påpeker også behovet for å forstå kulturnæringens kompleksitet og mangfold som grunnlag for utformingen av en ny politikk. - Daglig leder ble invitert til å skrive en artikkel i et tidsskrift publisert av Institute for Cultural Programs finansiert av Nordisk Ministerråd. Tema for artikkelsamlingen er «Development of financing and legislation in creative industries of the northern dimension». Olsens bidrag With confidence in the Cultural Industry omhandlet kulturnæringens økende relevans i den nye kreative økonomien vi er på vei inn i, og artikkelen drøftet Kulturnæringsstiftelsens strategi for å bidra til dette. Artikkelsamlingen er tilgjengelig på Nordisk Ministerråds webside: Daglig leder Bjørn Eirik Olsen har holdt følgende foredrag i 2013: - Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Innlegg på felles workshop for kulturnæringsinstitusjoner i Rogaland og Troms, Stavanger 10. januar. - Strategi for SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse Fra kultur og næring til kulturnæring. Seminar for næringsminister Trond Giske og inviterte gjester under TIFF, Tromsø 18. januar. - Hvilke behov for strukturert kunnskap/virkemidler har kulturnæringen. Hva kan de gode hjelperne gjøre for å tilpasse sine virkemidler til næringens behov. Innlegg på workshop med Innovasjon Norge, Intro-Fondet, Tromsø kommune og Troms Fylke, Tromsø 25. januar. - SNN Kulturnæringsstiftelse Endelig private penger! Innlegg på Bransjetreff for nordnorsk film, Bodø 19. mars. - Hvordan skaper man næring av kultur? Strategier for SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse. Innlegg på konferansen "Koffør Nordland? Drømme - skape - bo", Bodø 29. april. - Hva er det banken ser i kulturnæringen? Strategier og erfaringer. Innlegg på Troms fylkeskommunes kulturkonferanse, Tromsø 12. juni. - Med tro på kulturnæringen i nord. Innlegg til Sametinget, Tromsø 9. oktober. 10

11 Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har en startkapital på 100 millioner kroner og planlegger å bruke inntil 20 millioner kroner årlig til tilskudd og investeringer. Kulturnæringsstiftelsen skal gi kompetente bidrag til en bærekraftig utvikling av kulturnæringen i Nord-Norge og på Svalbard. Målgruppen er profesjonelle kulturnæringsutøvere i alle ledd av verdikjeden, primært innenfor feltene litteratur, visuell kunst, musikk, scenekunst og film samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i disse feltene. Det gis ikke tilskudd til drift eller kunstnerisk utvikling. Fokus er på utvikling, profesjonalisering og markedsføring. I tillegg til tilskudd kan Stiftelsen investere i prosjekter og gi lånegarantier. Gjennom en klar profil og handlingsorientering ønsker Stiftelsen å skape optimale synergier i forhold til andre kulturpolitiske, næringspolitiske og finansielle institusjoner. Stiftelsen ønsker å ta en aktiv rolle som nettverksaktør og påvirker. Stiftelsen skal være en aktiv dialogpartner i ulike utviklingsprosjekter på overordnet nivå. Samtidig er grasrotkontakt viktig, og Stiftelsen vil i sin virksomhet identifisere og bygge videre på gode ideer, talenter og ildsjeler. Kontakt: Bjørn Eirik Olsen, daglig leder, mobil: , E-post: Anja Allern Brose, prosjektrådgiver, mobil: , E-post: Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 10, 9251 Tromsø Org.nr Internett: Epost: Facebook/Kulturnæringsstiftelsen 11

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2014

VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Foto: Jenny-Marie Johnsen Vi trenger kulturnæring i nord Vi trenger kulturnæring i nord for å skape et mangfoldig og rikt næringsliv, for å tiltrekke oss og beholde dyktige mennesker,

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

NYE 6,3 MILLIONER TIL KULTURNÆRINGEN I NORD

NYE 6,3 MILLIONER TIL KULTURNÆRINGEN I NORD NYE 6,3 MILLIONER TIL KULTURNÆRINGEN I NORD Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen 6,3 millioner kroner til 38 prosjekter innen film, scenekunst og flerfaglige prosjekter. - Siden

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2015

VIRKSOMHETSRAPPORT 2015 VIRKSOMHETSRAPPORT 2015 Kulturnæring gir nye muligheter Historisk har Henningsvær vært et av de viktigste fiskeværene i Lofoten. Det meste av befolkningen var fiskere eller fant sitt virke på fiskemottak.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste PS 63/13 13/599 UTENDØRS TRENINGSPARK

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste PS 63/13 13/599 UTENDØRS TRENINGSPARK Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 63/13 13/599 UTENDØRS TRENINGSPARK PS 64/13 13/627 SØKNAD

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 2. Erfaringer 3. Presse 4. Aktiviteter 5. Investeringer 6. Regional tilhørighet 7. Styret 8.

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 2. Erfaringer 3. Presse 4. Aktiviteter 5. Investeringer 6. Regional tilhørighet 7. Styret 8. ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Erfaringer 3. Presse 4. Aktiviteter 5. Investeringer 6. Regional tilhørighet 7. Styret 8. Styrets beretning 1. Innledning Fylkestinget i Nordland fylkeskommune

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016 Fuzz AS konsolidert med Filmkraft Fond AS c/o Fuzz AS, Georgernes Verft 12, N-5011 Bergen Telefon: (+47) 5562 6393, E-post: post@fuzz.no Web: www.filmkraft.fuzz.no Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012

Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012 ˆ Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012 ˆ Internasjonalt Samisk Filmsenter fikk 2 763 000 kr i statstilskudd fra Kutlurdepartementet til samiske filmtiltak i 2012. Den samiske filmbransjen

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

VR-sak 13/15: OPPFØLGING AV FILMMELDING FOR VESTLANDET

VR-sak 13/15: OPPFØLGING AV FILMMELDING FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 13/15: OPPFØLGING AV FILMMELDING FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn På Vestlandsrådets møte 27. november 2014 ble filmmeldingen diskutert og følgende vedtatt:

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HØRING - RAPPORTEN "KARTLEGGING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN I DEN NORSKE FILMBRANSJEN" - VIDEREUTVIKLING AV DEN REGIONALE FILMSATSINGEN MED ETABLERING AV FILMFOND Arkivsaksnr.: 06/2639 Forslag

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD

Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD Arkivsaksnr.: 11/56 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Forslaget fra Kulturdepartementet

Detaljer

Prosjekt Trollfjell søknad til Herøy kommune

Prosjekt Trollfjell søknad til Herøy kommune Prosjekt Trollfjell søknad til Herøy kommune 90 minutters spillefilm Sammendrag Med bakgrunn i sagnet om De syv søstre, Lekamøya, Hestmannen, Torghatten og resten av trollfjellene i langs kysten av Nordland

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse Prosjekt Trollfjell Bakgrunn Norsk folketro, sagn og horror (f.eks; «Trolljegeren», «Død snø», kommende «Askeladden i Dovregubbens hall», vår egen Aleksander Nordaas "Thale" ) er i vinden for tiden. Vi

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

2011 Nordnorsk filmsenter, utviklingsstøtte og produksjonsstøtte

2011 Nordnorsk filmsenter, utviklingsstøtte og produksjonsstøtte CV Navn: Camilla Figenschou Adresse: Postboks 61, 8312 Henningsvær Tlf: 0047 917 55841 Epost: camilla.figenschou@gmail.com Født: 1978 Lofoten Utdanning 2006-2008 Master i billedkunst, Konstfack, Stockholm

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å bo langt hjemmefra og å måtte spille inn platene våre

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201007350 : E: C30 &13 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 17/11 HØRING

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05 Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Hvis du er opptatt av Å trekke til deg ungdom, grûndere Å satse på

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia

EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia EØS-midlene: Utlysning i Tsjekkia Oslo, 10. januar 2014 seniorrådgiver Astrid Bjerke, Internasjonal seksjon, Kulturrådet Kulturutvekslingsprogrammet i Tsjekkia Utlysning i to runder: Total pott: 2, 5 millioner

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Uavhengige piksler i Århus

Uavhengige piksler i Århus Info Arkiv Abonnere Nyhetsbrev Blogg Hjem - Blogg - Uavhengige piksler i Århus 21. august 2014, av Jon Iversen Uavhengige piksler i Århus Norden får i år en ny film- og fotofestival for den virkelig uavhengige

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Utkast til høring pr 20.11.2012 Visjon: Svaret på hva som er typisk for Agder og Telemark bør i fremtida være: De lager fantastisk gode filmer. INNLEDNING:

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

KULTUR- OG NÆRINGSKONFERANSE RICA HOTELL BODØ APRIL 2013

KULTUR- OG NÆRINGSKONFERANSE RICA HOTELL BODØ APRIL 2013 KULTUR- OG NÆRINGSKONFERANSE RICA HOTELL BODØ 29. - 30. APRIL 2013 VELKOMMEN TIL KONFERANSE Nordland fylkeskommune har den store glede av å ønske velkommen til Bodø og konferansen Koffør Nordland? Drømme

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Mål og måloppnåelse, målgruppe, evt. antall deltakere.

Mål og måloppnåelse, målgruppe, evt. antall deltakere. FAGRAPPORT Fagrapporten skal inneholde følgende punkter: Mål og måloppnåelse, målgruppe, evt. antall deltakere. Samarbeid beskrivelse av tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid. Videreføring beskrivelse

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Nytt fra Innovasjon Norge v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Innovasjon Norge er i endring 1. Endring er naturlig etter 10 år. 2. Ny Regjering 3. Ny AD og ny styreleder 4. Statsbudsjett 2015 innebærer mer

Detaljer

INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF) Retningslinjer for Internasjonal Samisk Filmsenter AS med generelle og særlige vilkår for tilskudd

INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF) Retningslinjer for Internasjonal Samisk Filmsenter AS med generelle og særlige vilkår for tilskudd INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF) Retningslinjer for Internasjonal Samisk Filmsenter AS med generelle og særlige vilkår for tilskudd RETNINGSLINJER FOR INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF)

Detaljer