Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012"

Transkript

1 ˆ Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012 ˆ

2

3 Internasjonalt Samisk Filmsenter fikk kr i statstilskudd fra Kutlurdepartementet til samiske filmtiltak i Den samiske filmbransjen takker Kulturdepartementet for tilliten de viser oss ved tildelingen av filmtiltaks midler til samisk film. Regjeringen understreker at Internasjonalt samisk filmsenter har nasjonal status, i den for- stand at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet (og Norden). Dette har vært premisset siden oppstarten i Selv om ISF får statstilskudd over post 73, innebærer dette ikke at senteret betegnes som et regionalt filmsenter. (Statsbudsjettet 2012) Hva den nasjonale statusen skal innebære er ikke definert av Regjeringen. Den nasjonale statusen bør i det minste omfatte rett til driftstilskudd fra nasjonale organer i Norge. Sametinget, som er et nasjonalt organ, har bevilget driftstilskudd og dermed anerkjent ISF s nasjonale status. Statlige myndigheter i Norge ved Kulturdepartementet bør kunne gjøre det samme. Et administrativt avslag med henvisning til at senteret er et regionalt senter holder ikke, så lenge Regjeringen selv har definert senteret som nasjonalt. I 2012 har den økonomiske veksten fortsatt og ISF har fått økte driftsmidler på kr totalt fra Sametinget. Utfordringen knyttet til drift fortsetter, men ISF har et Nordisk prosjekt pågående som skal utrede muligheten for et nordisk eierskap og finansiering av drift. ISF har finansiert mange prosjekter utover statstilskuddet. Totale tilskudd i 2012 er kr Største andelen av disse midler er fra Norge, men en stor andel er nordiske finansiører. Dette viser at Internasjonalt Samisk Filmsenter har et stort potensiale til utvikling i et nordisk perspektiv. Resultatet av ISF s filmtiltak siden oppstarten er 28 nye samiske filmprosjekter, som er under utvikling innen ulike sjangere også spillefilm og TV serier. Totalt 11 nye samiske filmer, 5 kortfilmer og 6 dokumentarfilmer er produsert siden I 2012 har mange av de nye samiske filmprosjekter, som har vært under utvikling siden 2009 kommet i produksjonsfasen. En del er premiereklare og en del av disse går i produksjon i ISF ser en oppblomstring og en ny generasjon samiske filmskapere vokse frem. Den største grunnen til dette er etableringen av Internasjonalt Samisk Filmsenter i 2009 og den virksomhet som dette har muligjort. I n t e r n a š u n á l a S á m i F i l b m a g u o v d d á š A S R a p p o r t ISF arrangerer mange ulike filmfaglige workshops ved ISF og det viser seg at ISF virker samlende på en samisk filmbransje som er spredt over fire land. I 2012 startet ISF i samarbeid med Samisk Høgskole den første formelle samiske filmutdanningen, filmprodusent utdanning på bachelor nivå. Dette utgangspunktet stiller ISF i en særskilt spennende posisjon både hva angår historiefortellinger og mulighetene for utviklingen av et nordisk samisk eierskap med nasjonal finansiering fra minst tre land. ISF har etablert en god dialog med de nordiske filminstitutter for å stimulere til prioritering av samiske filmprosjekter koordinert på nordisk nivå. Styret i ISF har foreslått en omorganisering av ISF til et Samisk Filminstitutt. Anne Lajla Utsi Direktør ISF AS 3

4 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport 2012 Internasjonalt Samisk Filmsenter AS (ISF) ble stiftet i 2007 og registrert i foretaksregisteret den Senteret ble stiftet med kr i aksjekapital og med Kautokeino kommune som eneaksjonær. Finnmark fylkeskommune og Sametinget hadde på forhånd gitt positive signaler om samarbeid for etablering av et slikt senter. TILSKUDD FILMTILTAK ISF 2012 POST SUM KULTURDEP. FILM ØVRIG FINANSIERING PROSJEKT TOTAL FINANSIERING KOSTNADER FILMTILTAK ISF 2012 POST SUM Tilskudd utv/produksjon FILM KOMPETANSETILTAK FILM Barn og UNGE FILM Indigenous Film circle Prosjekt FILM MENTORSKAP FILM Total kostnad FIlm Resultat FIlm

5 Internasjonalt Samisk Filmsenter opplever en rask vekst i forhold til finansiering av filmtiltak, mens utfordringene knyttet til drift vedvarer. Etter ISF s vurdering er situasjonen meget kritisk, fordi finansieringen av filmaktivitetene øker og det forutsetter også en stabil finansiering av filmsenterets administrasjon. Dette ansvaret tar ikke de regionale offentlige institusjoner, som Finnmark Fylkeskommune. Sametinget står per i dag alene om å finansiere driften av Internasjonalt Samisk Filmsenter. Disse midlene er ikke tilstrekkelige og det er uforsvarlig å forsette driften av filmsenteret på disse vilkårene. ISF mener at filmsenterets plassering fra departementets side, som et regionalt filmsenter er med på å forsterke den fastlåste situasjonen hva angår finansiering drift. Samtidig er det fra regjeringens side definert at ISF er et nasjonalt filmsenter. ISF tror at dette ytterligere svekker mulighetene for fremtidig regional finansiering. Vi ser behovet for en dialog med KUD for å avklare filmsenterets rolle, som et nasjonalt filmsenter. I statsbudsjettet for 2012 (Prop. 1 S ( )), kap 334 Film og medieformål heter det: Tildelingen til Internasjonalt samisk filmsenter (ISF) er foretatt på særskilt grunnlag, og ikke ut fra de nye kriteriene. For øvrig vil Regjeringen understreke at Internasjonalt samisk filmsenter har nasjonal status, i den forstand at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet (og Norden). Dette har vært premisset siden oppstarten i Selv om ISF får statstilskudd over post 73, innebærer dette ikke at senteret betegnes som et regionalt filmsenter. Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport 2012 I statsbudsjettet for 2013 (Prop. 1 S ( )), kap 334 Film og medieformål gjentas det at: Siden Internasjonalt samisk filmsenter (ISF) har nasjonal status er tildelingen til senteret foretatt på særskilt grunnlag, og ikke ut fra de kriteriene som midler til de andre filmsentrene er fordelt etter. Et felles løft for samisk film på et nordisk nivå der regjeringene i de nordiske land og alle de nordiske filminstitutter tar ansvaret for å støtte produksjon av samisk film er en forutsetning for at samisk film- bransje skal bli bærekraftig. Internasjonalt Samisk Filmsenter og et nordisk samisk film fond kan og ønsker ikke å stå utenfor den allerede eksisterende bransjen, men vil styrke samisk film i et samarbeid med disse filmfaglige kompetansemiljøene. Det er derfor viktig at også andre filminstitusjoner tar et ansvar sammen med ISF for å styrke samisk film. 5

6

7

8 BEVILGEDE TILSKUDD 2012: Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport MOTTAKER BEVILGET PRODSTØTTE Soajálaččat Inarin Elokuvateollisuus Oy Áhkut eallima mátta Sámi kompania Vilges prošeakta Gourdas Art Production Čáđđam Särnn Inarin Elokuvateollisuus Oy Langs reinflyttingsveien Johtti Kompani Ealli guođđá joavkkus Snøfokk Film Bonki Julev Film Lamia Kautokeino Film Orre Beije Bauta Film SUM PRODUKSJONS TILSKUDD UTVIKLING TILSKUDD MOTTAKER BEVILGET Julev Film Nuoraj TV Idi Studios R Torikka SUM UTV

9 REISESTØTTE MOTTAKER BEVILGET O Östergren P Lukin Govas AS JE Utsi MB Nango 4428 SUM REISE KOMPETANSE TILSKUDD MOTTAKER BEVILGET Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport EM Eira KA Buljo T Johansen SUM KOMP SUM TILSKUDD TOTAL BUDSJETT TILSKUDD SUM TILSKUDD TOTAL

10 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport 2012 I totaloversikten for film er det lagt til kr webportal for filmskapere på denne posten, derfor avviker denne summen i denne oversikten. KOMPETANSE TILTAK 2012 Filmproduent utdanning bachelor nivå. Den første formelle samiske filmutdanningen igangsatt i november 2012 i samarbeid med Samisk Høgskole. Finansiert og gjennomført av ISF. 30 vkt samisk film produsent utdanning på bachelor nivå. 11 deltakere fra hele norden. Utdanningen bygger på barn og unge prosjektet BOAIMMASBARNI. Professor Christer Nilsson fra Gøta Film og professor Nils Gaup er filmfaglig ansvarlig for utdanningen. Utdanningen er finansiert av Innovasjon Norge, Kulturkontakt Nord, Sametinget i Sverige og Filmpool Nord. Workshop med National Geographic All roads program. Samiske filmskapere presenterte prosjekter for France Blythe. Workshop/pitch av samiske prosjekter i Inari, Finland. Kortfilmtreff med Norsk Filminstitutts kortfilmkonsulent Åse Meyer i Kautokeino, samiske filmskapere presenterte prosjekter. Resulterte i kr i produksjonstilskudd fra NFI til kortfilmen BONKI. Produksjon i Manusutviklings workshops med støttede prosjekter og forfattere på ISF ved dramaturg Åsa Simma. Indigenous Film Circle presentasjon og workshop på Sundance Film Festival. Indigenous Film Circle presentasjon og mottakelse på Berlin Film Festival. 10

11 BARN OG UNGE TILTAK Tilskudd Nuoraj TV - web TV for lule samiske ungdommer ved Julev Film/Odd Levi Paulsen. Tilskudd og dramaturgstøtte til utvikling av samisk barne TV serie/spillefilm Boaimmasbardni. Tilskudd/dramaturgworkshop Toril Johansen Sarvvabivdu, kortfilm for barn. Mentorskap Åsa Simma, Nils Gaup m.fl. INDIGENOUS FILM CIRCLE Kompetanse og nettverksposjekt, et to årig program finansiert av Utenriksdepartementet, Barentskult, nordisk ministerråd med flere. 10 urfolks filmskapere har utviklet spillefilm manuskripter i løpet av første året av IFC. Mentorer er Donald Ranvaud ITALIA/BRASIL(produsent City of God, Constant Gardener etc), Heather Rae USA (Sundance Film Institute styremedlem, produsent Cold River), Annie Nocenti USA (samarbeider med Francis Ford Coppola), Mikael Olsen DANMARK (produsent/manusforfatter Zentropa), Chris Eyre (Regissør Smoke Signals, produsent). Andre året av programmet fokuserer på utvikling produksjon og filmskaperne skal knytte produsenter til prosjektene, samt lage finansieringsplan, visuelt materiale for pitch på et internasjonalt forum (Belrinale 2014). Målet er at IFC blir et fast program under ISF. Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport

12 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport 2012 Resultater Internasjonalt Samisk Filmsenter siden etablering 2009 Indigenous Film conference 2011 i Kautokeino: 150 deltakere, bl.a Sundance Film institute, National Film Board of Canada, Screen Australia og Berlin Film festival, direktørene i alle nordiske filminstitutter og en rekke urfolks film representanter fra hele verden. ISF åpnet NATIVe program på Berlinale Film festival 2013, med urfolks film erklæring fra Indigenous Film Conference Gode samarbeidsrelasjoner med Berlinale. Invitert på middag med festivalsjef Dieter Kosslick. Siden etablering i 2009 er det med støtte og initiativ fra ISF produsert og distribuert 5 nye samiske kortfilmer og 6 nye samiske dokumentarfilmer, vist på festivaler i Norge, Sverige, Finland og utland. Samisk kortfilm program i Hamburg International Film Festival juni 2013 Samisk program på Nordische Filmtage i Lubeck. SAmiske filmskapere deltok. Stor interesse for samisk film internasjonalt fra filmfestivaler. Etablering og drift av Indigenous Film Circle, 10 urfolks filmskapere fra hele verden valgt ut til å skrive langfilmmanus med hjelp av anerkjente mentorer deriblant Donald Ranvaud (produsent City of God), Heather Rae (Sundance Film Institute), Mikael Olsen (Zentropa). Annie Nocenti (jobber med Francis Ford Coppola) Prosjektet er finansiert av UD og nordiske midler. Presentasjon av Indigenous Film Circle på Sundance Film Festival i Gode samarbeidsrelasjoner med Sundance. 25 nye samiske prosjekter innen alle sjangere under utvikling. Samisk produsentutdanning på bachelornivå i samarbeid med Samisk Høgskole, 11 deltakere fra Norden. Tilskudd til Nuoraj Web TV, lulesamisk webtv tilbud for ungdom, utvides til sørsamisk i Initiativ og støtte til den første samiske spillefilmen for barn og unge/ny samisk barne TV serie Boaimmašbárdni. Prosjektet er case study for produsentutdanningen. 12

13

14 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport

15 Internašunála Sámi Filbmaguovddáš AS Rapport

16 Kontakt Anne Lajla Utsi

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

- Plutselig fikk vi et filmmiljø

- Plutselig fikk vi et filmmiljø 12/we (a Telemarksforsking Kw. (Jesu i ag/(g-lf - Plutselig fikk vi et filmmiljø Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnorsk filmsenter Tittel: - Plutselig fikk vi et filmmiljø

Detaljer

Innhold. Jernanger. Årsrapport 2008 3-5. Filmprosjekter 6-14. Bransje utvikling 15-17. Regionale filmfestivaler 18. Administrasjon og styre 19

Innhold. Jernanger. Årsrapport 2008 3-5. Filmprosjekter 6-14. Bransje utvikling 15-17. Regionale filmfestivaler 18. Administrasjon og styre 19 Jernanger Innhold 3-5 Filmprosjekter 6-14 Bransje utvikling 15-17 Regionale filmfestivaler 18 Administrasjon og styre 19 Filmkraft Rogalands tildelinger i 2008 20-23 Presseomtaler 24-25 Styrets årsberetning

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Sametinget på rett vei til beste for den samiske befolkningen

Sametinget på rett vei til beste for den samiske befolkningen Sametinget på rett vei til beste for den samiske befolkningen - Sametinget spiller en mer aktiv rolle for samene i bosatt i landet. Antall henvendelser til Sametinget har økt betraktelig i denne valgperioden.

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften RAPPORT Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften Rapport 3.2009 International Centre for Reindeer Husbandry Boazoealáhusa Nissonfierpmádat The Reindeer Herding Womens network Nettverk for Reindriftskvinner

Detaljer

Andre støttespillere: Innovasjon Norge, Norsk filminstitutt, Film&Kino og Visjon Vest Allmennyttige midler fra Sparebanken Vest.

Andre støttespillere: Innovasjon Norge, Norsk filminstitutt, Film&Kino og Visjon Vest Allmennyttige midler fra Sparebanken Vest. ÅRSMELDING 2010 Innhold Forord...2 1. SAMMENDRAG...4 2. OM VESTNORSK FILMSENTER 2010...5 2.1 Visjon og formål...5 2.2 Hovedmålgruppe...5 2.3 Andre mål og oppgaver...5 2.4 Eierskap og finansiering...5 2.5

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet.

Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Samejubileum 2017 1 Bakgrunn Den 6. februar 2017 er det 100 år siden samefolkets første landsmøte ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim. Else Laula Renberg, som tok initiativ til dette landsmøtet. Hun

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

melding 1 2013 Års- melding

melding 1 2013 Års- melding Årsmelding 1 2013 Årsmelding 2 3 2013 Innholdsfortegnelse 1. Om Viken Filmsenter 4 1.1 Visjon og formål 4 1.2 Målgrupper 4 1.3 Lokaliteter og personalet 4 1.4 Eierskap og finansiering 4 2. Virksomhet 5

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer