Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari Lene Olsen Solbjørg Pettersen Åshild Ravlo Lars Simonsen Øyvind Skille Bye Marlon Vian Sigurd Berg-Hansen Runar Terje Foslund Kristina Hansen Werner Hansen Esben Nielsen William Pedersen Trine Marie Pettersen Per Tore Schjelderup Eli Skille Ulf Syversen Dan Oliver Wasa Følgende varamedlemmer møtte : Ingvard Eidsheim Svein Rune Pettersen Følgende medlemmer møtte ikke: Lars Helge Jensen Per Ivar Pettersen Odd E. Jensen Ole Lindseth Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Bjørn-Atle Hansen og ass.rådmann Jens-Terje Mathisen Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 086/03 Godkjenning protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av PS 087/03 Tilbud om overtakelse av Kåfjord fergekai med eiendom og tilførselsveg Vedtak i Formannskapet : Nordkapp Havn KF overtar fergekai, landareal og bygningsmasse på Kåfjord fra Statens Vegvesen for kr ,-. Den pågående reguleringsplanprosessen for området vil avklare fremtidig bruksområde. Vedtatt mot en stemme. Mindretallet stemte for Høyres sålydende forslag: Nordkapp Havn KF overtar fergekai og betaler kr ,- for dette. Landareal og bygningsmasse på Kåfjord overtas av Nordkapp kommune. Nordkapp kommune betaler rest sum kr ,-. Begrunnelsen for forslaget. Da området har flere anvendelsesområder er vi av den oppfatning at bruken av arealene ikke bør begrenses til havnerelaterte formål. Ved bruk av havnekassens midler vil bruksområdet være begrenset. Vi er også av den oppfatning at de utfordringene vi står ovenfor i de kommende årene er det bedre at arealene utvikles i fellesskap med Nordkapp kommune og Nordkapp Havn KF. Nordkapp Havn KF overtar fergekai, landareal og bygningsmasse på Kåfjord fra Statens Vegvesen for kr ,-. Den pågående reguleringsplanprosessen for området vil avklare fremtidig bruksområde. Vedtatt med 19 stemmer mot 5. Mindretallet stemte for Høyres sålydende forslag: Nordkapp Havn KF overtar fergekai og betaler kr ,- for dette. Landareal og bygningsmasse på Kåfjord overtas av Nordkapp kommune. Nordkapp kommune betaler rest sum kr ,-. Begrunnelsen for forslaget.

3 Da området har flere anvendelsesområder er vi av den oppfatning at bruken av arealene ikke bør begrenses til havnerelaterte formål. Ved bruk av havnekassens midler vil bruksområdet være begrenset. Vi er også av den oppfatning at de utfordringene vi står ovenfor i de kommende årene er det bedre at arealene utvikles i fellesskap med Nordkapp kommune og Nordkapp Havn KF Høyre sa fra at de ønsket å bringe vedtaket inn for departementet til lovlighetskontroll. PS 088/03 Søknad om forretningstomt- Fiskeriveien AS (SUS) Vedtak i Havnestyret : Da det ikke er kommet nye momenter inn i saken opprettholder havnestyret vedtaket som i sak PS 07/03. Bruker representant Fredrik Bull, medlem Tor Steve Jensen og ansattes representant Harald Eriksen fratrådte under behandling av saken. Området er regulert til fiskeriformål. De oppgaver som utføres på området i dag er av en slik betydning at søknaden ikke kan innvilges. Vedtatt med 21 stemmer mot 3. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag: Søknaden om tildeling av forretningstomt i Fiskerihavna imøtekommes. Idar Jensen fratrådte som ugild og Odd E. Jensen tiltrådte (24 til stede). Høyre fremmet forslag om at saken skulle avgjøres av Planutvalget. Det ble først stemt over dette forslaget som falt mot 3 stemmer Kystpartiet fremmet følgende forslag som enstemmig ble vedtatt oversendt formannskapet: Kommunestyret anmoder Nordkapp Havn KF å innføre parkeringsavgift på området. Nå tiltrådte Idar Jensen og Odd E. Jensen fratrådte. PS 089/03 Prosjekt - Oppfølging av politiske vedtak Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tar saken til orientering.

4 Kommunestyret tar rapporten vedr. oppfølging av politiske vedtak til etterretning. Administrasjonen får i oppdrag å følge opp rapportens konklusjon og anbefaling. Høyre fremmet følgende forslag som enstemmig ble vedtatt oversendt formannskapet: Administrasjonen pålegges i samsvar med revisjonens anbefaling å presentere en restanseliste over kommunestyre/formannskapets vedtak som ikke er gjennomført. En slik liste bør presenteres 2 3 ganger i året. PS 090/03 Gebyrregulativ for vann og avløp. Bestemmelser for bruk av vannmålere. Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til retningslinjer for utarbeidelse av gebyrregulativ for vann- og avløpstjenestene, samt bestemmelser for bruk av vannmåler. Videre vedtas følgende endringer Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nordkapp kommune 4 pkt Gebyr for leie av vannmåler utgår og vedrørende 7; overskriften endres til Vannmåler og første ledd erstattes med Vannmåler anskaffes og bekostes av abonnenten. Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til retningslinjer for utarbeidelse av gebyrregulativ for vann- og avløpstjenestene, samt bestemmelser for bruk av vannmåler. Videre vedtas følgende endringer Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nordkapp kommune 4 pkt Gebyr for leie av vannmåler utgår og vedrørende 7; overskriften endres til Vannmåler og første ledd erstattes med Vannmåler anskaffes og bekostes av abonnenten. Høyre fremmet følgende forslag: Faste kostnader Kapitalkostnader på investeringer de siste 20 år + kapitalkostnader på budsjeterte investeringer i neste års budsjett. Under henvisning til kommunelovens 34, nr.1, motsatte møteleder seg behandling av dette da han mente ovennevnte ikke var godt nok utredet.

5 PS 091/03 Oppfølging av Tertialrapport 1/ Administrativ organisering Kommunestyret ber Rådmannen om å iverksette de utredningsprosjektene som er omtalt i Oppfølging av Tertialrapport 1/2003 Administrativ organisering. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: Kommunestyret ber rådmannen om å utrede videre prosjektene som er omtalt i Oppfølging av Tertialrapport 1/2003 Administrativ organisering. PS 092/03 Kommunal revisjon i Vest-Finnmark - Etablering av IKS 1. Nordkapp kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) for revisjon av kommunene i Vest-Finnmark. Selskapet skal bestå av Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon og Vest-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt. 2. Nordkapp kommune gir sin tilslutning til selskapsavtale, inntatt i vedlegg 2 til dette saksframlegget. 3. Eiernes strategi for selskapet er: a) Selskapet skal inneha tilstrekkelig faglig tyngde til å utvikle en fremtidsrettet kommunal revisjonsfunksjon på høyt nasjonalt nivå. b) Selskapet skal være konkurransedyktig gjennom høyt fokus på både kvalitet og kostnader ut fra eiernes krav om høyere kostnadseffektivitet. c) Gjennom eierskap fra kommunene skal selskapet legge spesielt vekt på å tilby gode lokale løsninger. 4. Som Nordkapp kommunens representant i representantskapet velges: Thormod Hansen, Honningsvåg Som vararepresentant velges: Rolf Skarsvåg, Nordvågen

6 Valget gjelder for kommunevalgperioden Kommunens representant gis fullmakt til å representere kommunen i stiftelsesmøtet. 5. Nordkapp kommunens innskudd i selskapet settes til kr ,-. 6. Samtlige medarbeidere ved de nåværende revisjonsenhetene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. Kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter. 7. Nordkapp kommune forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. 1. Nordkapp kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) for revisjon av kommunene i Vest-Finnmark. Selskapet skal bestå av Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon og Vest-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt. 2. Nordkapp kommune gir sin tilslutning til selskapsavtale, inntatt i vedlegg 2 til dette saksframlegget. 3. Eiernes strategi for selskapet er: d) Selskapet skal inneha tilstrekkelig faglig tyngde til å utvikle en fremtidsrettet kommunal revisjonsfunksjon på høyt nasjonalt nivå. e) Selskapet skal være konkurransedyktig gjennom høyt fokus på både kvalitet og kostnader ut fra eiernes krav om høyere kostnadseffektivitet. f) Gjennom eierskap fra kommunene skal selskapet legge spesielt vekt på å tilby gode lokale løsninger. 4. Som Nordkapp kommunens representant i representantskapet velges: Thormod Hansen, Honningsvåg Som vararepresentant velges: Rolf Skarsvåg, Nordvågen Valget gjelder for kommunevalgperioden

7 Kommunens representant gis fullmakt til å representere kommunen i stiftelsesmøtet. 5. Nordkapp kommunens innskudd i selskapet settes til kr ,-. 6. Samtlige medarbeidere ved de nåværende revisjonsenhetene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. Kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter. 7. Nordkapp kommune forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. PS 093/03 Valg av Havnestyre - Nordkapp Havn KF Rådmannens innstilling: Medlemmer: Leder: Nestleder:. Medlem:... Medlem: Brukerrepresentant:.. Brukerrepresentant:.. Ansatterepresentant: Leder: William Pedersen Varamedlem: Runar Terje Foslund Nestleder: Tone Lorentzen Varamedlem: Solbjørg Pettersen Medlem: Kari Lene Olsen Varamedlem: Svein Rune Pettersen Medlem: Sigurd Berg-Hansen Varamedlem: Willy Nyvoll Brukerrepresentant: Ole Lindseth Brukerrepresentant: Fredrik Bull Ansatterepresentant: Harald Eriksen Varamedlem: Jon Hilmar Hansen Varamedlem: Stig Tønderlund Varamedlem: Per Bruun

8 PS 094/03 Valg av forliksråd Fremmes i kommunestyret. Følgende forliksråd velges for perioden 1/ /4-08: 1. Asbjørn Jensen leder 2. Kari Lene Olsen 3. Solbjørg Pettersen Varamedlemmer: 1. Ingvard Eidsheim 2. Elisabeth Bjønness Hansen 3. Åshild Ravlo PS 095/03 Valg av overformynderi Fremmes i kommunestyret. Følgende overformynderi velges for perioden 1/ /12-07: 1. Forretningsførende overformynder: Bengt Altmann (4 år) 2. Overformynder: Anne-Karin Hyværinen (2 år) Varamedlemmer (2 år) 1: Margareth Nordhus 2. Sissel Løkke. PS 096/03 Oppnevning av råd for funksjonshemmede Det oppnevnes følgende råd for funksjonshemmede: 1. Avdelingsstyre for oppvekst- og kultur velger 1 representant m/vara 2. Avdelingsstyre for helse- og sosial velger 1 representant m/vara 3. Avdelingsstyre for miljø- og teknisk velger 1 representant m/vara 4. Nordkapp revmatikerforening velger 1 representant m/vara

9 5. Norsk forening for psyk.utvikl.hemmede velger 1 representant m/vara 6. Nordkapp handikapplag velger 1 representant m/vara 7. Fra administrasjonen kulturkonsulenten 8. Koordinator for funksjonshemmede 9. Miljøvernlederen Som sekretær for rådet oppnevnes sekretær for hjemmetjenesten Hege Moksnes Riise. Kommunestyret anmoder avdelingsstyrene om å velge sin representant blant de faste medlemmene til styret. Honningsvåg handle og industriforening anmodes om å oppnevne en representant til rådet. Sekretæren innkaller til første møtet. Det står rådet fritt å velge et arbeidsutvalg blant medlemmene i rådet. Det oppnevnes følgende råd for funksjonshemmede: 1. Avdelingsstyre for oppvekst- og kultur velger 1 representant m/vara 2. Avdelingsstyre for helse- og sosial velger 1 representant m/vara 3. Avdelingsstyre for miljø- og teknisk velger 1 representant m/vara 4. Nordkapp revmatikerforening velger 1 representant m/vara 5. Norsk forening for psyk.utvikl.hemmede velger 1 representant m/vara 6. Nordkapp handikapplag velger 1 representant m/vara 7. Fra administrasjonen kulturkonsulenten 8. Koordinator for funksjonshemmede 9. Miljøvernlederen Som sekretær for rådet oppnevnes sekretær for hjemmetjenesten Hege Moksnes Riise. Kommunestyret anmoder avdelingsstyrene om å velge sin representant blant de faste medlemmene til styret. Honningsvåg handle og industriforening anmodes om å oppnevne en representant til rådet. Sekretæren innkaller til første møtet. Det står rådet fritt å velge et arbeidsutvalg blant medlemmene i rådet. PS 097/03 Valg av representanter til ligningsnemnda Rådmannens innstilling: Følgende to representanter foreslås til ligningsnemnda i Midt-Finnmark. 1.

10 2. Følgende to representanter foreslås til ligningsnemnda i Midt-Finnmark: 1. Bjørnar Pettersen, Skarsvåg 2. Rune Lødemel, Honningsvåg PS 098/03 Valg av representanter til overligningsnemnda Rådmannens innstilling: Følgende to representanter foreslås til overligningsnemnda i Midt-Finnmark: 1 2 Følgende to representanter foreslås til overligningsnemnda i Midt-Finnmark: 1. Knut Valle, Honningsvåg 2. Ingvard Eidsheim, Honningsvåg

11

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, videokonferanserom, 1. etasje Møtedato: 25.11.2014 Varighet: 11.15 14.00 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer