Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Åshild Ravlo Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Følgende medlemmer møtte ikke: Roger Hansen Tilstede fra administrasjonen: Økonomisjef Gunnar-Frank Holst Dessuten møtte: Teknisk sjef Leif Gustav P. Olsen orienterte formannskapet om gjennomført møte med Avinor. Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 151/05 Godkjenning protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 152/05 Referatsaker RS 201/05 Skatteinngangen for september 2005 RS 202/05 Anmodning om støtte til gjennomføring av rettssak - Gamvik kommune RS 203/05 Innhenting av informasjon om fiskeriaktivitet - GIS, AREALIS - informasjon til kommunen RS 204/05 RS 205/05 RS 206/05 RS 207/05 Nedgang i ledigheten for Finnmark både i forhold til august mnd. iår og sept. mnd. i fjor Utbetaling av midler til prosjekt "serviceportal for Vest- Finnmark" Avslag på søknad om prosjektmidler Pensjonsleverandører PS 153/05 Søknad om permisjon fra offentlige og politiske verv Rådmannens innstilling: Ester S.N. Hansen innvilges permisjon fra følgende verv fram til 1/ Fast medlem av avdelingsstyret for oppvekst og kultur 2. Varamedlem til kommunestyret 3. Fast medlem av stedsutvalget i Kamøyvær 4. Meddommer Hammerfest tingrett Ester S.N. Hansen innvilges permisjon fra følgende verv fram til 1/ Fast medlem av avdelingsstyret for oppvekst og kultur 6. Varamedlem til kommunestyret 7. Fast medlem av stedsutvalget i Kamøyvær 8. Meddommer Hammerfest tingrett

3 PS 154/05 Innspill til fylkeskommunens policydokument og forslag på styremedlemmer til Finnmarkseiendommen Rådmannens innstilling: Policydokumentet 1. Før Finnmarkseiendommen opprettes må det foreligge et regelverk som erstatter den rammen Statsskog har drevet innenfor. I dag er SSs virksomhet regulert av et sett av forskrifter. I fremtiden vil dette bli regulert av et sett av vedtak gjort av styret i Finnmarkseiendommen. Finnmark fylkeskommune vil utarbeide et policydokument som legger føringer på hvordan styret skal lede Finnmarkseiendommen. Dette dokumentet vil bli samkjørt med Sametinget gjennom konsultasjoner. 2. Opprettelsen av Finnmarkseiendommen gir Finnmark fylkeskommune og Sametinget en hel annen mulighet til å få gjennomført sin politikk. Pr dd er det mange planer og milde henstillinger som blir vedtatt i Fylkestinget som ikke blir gjennomført fordi Finnmark fylkeskommune ikke har noe ris bak speilet. Det at Finnmark fylkeskommune og Sametinget kan gi retningslinjer til Finnmarkseiendommens styre, gjør at vi kan få gjennomført politikken fordi de er grunneiere. Finnmarkseiendommen vil bli en av landets aller største grunneiere og eiendomsforvaltere. Det årlige overskuddet av dagens forvaltning anslås til 15 mill kr. En ytterligere utnyttelse av ressurser som arealer til vindparker, fallrettigheter, festetomter og mineralressurser vil lett kunne doble overskuddet. Med visse begrensninger er dette midler som kan pløyes tilbake i Finnmark etter bestemmelse av Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Finnmarksloven endrer ikke dagens lovverk. Dette betyr at all Finnmarkseiendommens drift skal skje innenfor dette lovverket. Som grunneier kan Finnmarkseiendommens styre fastesette strengere rammer enn det loven setter. 3. Motorferdsel i utmark. I dag er det enkelte kommuner som ikke følger reglene om motorferdsel i utmark fastsatt i lov og forskrift. På kort tid vil en lempelig dispensasjonspraksis i strid med lovverket forringe verdien av Finnmarkseiendommen. Dette kan Finnmarkseiendommens styre gjøre noe med. I Motorferdselslovens 10 står det: 10. (forholdet til grunneiere o.a.). Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. Dette betyr at Finnmark fylkeskommune og Sametinget kan begrense motorferdselen i enkelte områder hvis for eksempel dispensasjonspraksisen er slik at eiendommens verdi forringes.

4 Det er kjent at Statsskog på 80-tallet ønsket å begrense motorferdsel på sin grunn, men at Miljøverndepartementet ikke tillot det. Nå er det Finnmark fylkeskommune/sametinget som er i MDs rolle. 4. Vindparker. Det er allment kjent at næringsvirksomhet som reindrift og reiseliv er mot Vindparker i mange deler av fylket. I dag virker det som om Statsskog er villig til å selge grunn til utbyggere uansett hvor det skulle dukke opp utbyggingsplaner. Det kan tenkes at Finnmark fylkeskommune/sametinget i planer ønsker å begrense utbyggingen. Dette kan Finnmarkseiendommen være et virkemiddel til å få gjennomført. Noen sier at dette begrenser det kommunale selvstyret i de kommunene som ikke får vindparker (og dermed ikke eiendomsskatteinntekter). Dette er en avsporing. Kommunene har ikke selvstyre over privat grunn. Kommunen har myndighet iht. Plan- og bygningsloven, men det er tvilsomt om man kan ekspropriere grunn til dette formål. Det som er problematisk er at det da er grunneieren som da avgjør hvilke kommuner som skal få store ekstrainntekter til utvikling av lokalsamfunnet. Finnmark fylkeskommune/sametinget kan bestemme at inntektene fra salg av grunn til vindparker skal gå til næringsutvikling i kommuner der Finnmarkseiendommen ikke vil selge grunn fordi konsekvensene for reindrift/reiseliv er for store. 5. Mini/mikrokraftverk Dette er noe som kommer med full tyngde i årene fremover. NVE oppmuntrer utbyggere til å komme i gang. Statkraft uttaler at det ikke vil være økonomi i prosjekter hvis utbyggere ikke får flere fall-/grunnrettigheter innen for et område. Dette bør man ha i mente. 6. Datterselskaper. Finnmarkseiendommens grunnrettigheter vil være attraktiv for potensielle utbyggere. Dette gjelder feks: - reiselivsutvikling - mineralutvikling - energiutvikling På bakgrunn av de verdiene som forvaltes, bør det vurderes å opprette datterselskaper som driver de forskjellige virksomhetsområdene. 7. Styrerepresentasjon. Finnmark fylkeskommune skal oppnevne 3 styremedlemmer. Finnmark fylkeskommune har hatt konsultasjoner med den avtroppende ledelsen i Sametinget. Det var et sterkt ønske om at styret ble sett under ett for at det best mulig skulle avspeile den kompetansen som Finnmarkseiendommens styre må ha. Signaler fra konstitueringen av det nye Sametinget kan tyde på at NSR knytter ønsket om makt på Sametinget med fordeling av styreverv. Dette må det reageres på. Det er å håpe at det faktum at Finnmarkseiendommen er en av landets aller største eiendomsforvalter, tillegges stor vekt når styret sattes sammen. Hvis Sametinget legger opp til en konfrontasjonslinje, må Finnmark fylkeskommunes styremedlemmer være markante personligheter som har markert seg under opprettelsen av loven. Vi foreslår: - Ingalill Olsen, Havøysund - Ulf Syversen, Honningsvåg

5 - Tone Lise Nilsen, Honningsvåg 8. Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen (KK) består av 3 personer Sametinget og Finnmark fylkeskommune oppnevner 1 hver med vara (en av hvert kjønn), mens Staten oppnevner 1 med vara. Statens representant skal ha høyesterettsdommerkompetanse. Vi foreslår: - Ingalill Olsen, Havøysund (hvis hun ikke kommer inn i styret) - Lars Helge Jensen, Honningsvåg - Bjørnar Pettersen, Skarsvåg PS 155/05 Høringsuttalelse - Anbud ruteflyginger i Finnmark og Nord- Troms fra 1. april 2007 Ordførers innstilling: Nordkapp kommune ber Finnmark fylkeskommune vurdere følgende innspill om regional luftfart: 1. Stortingets ramme til kjøp av flyreiser i Finnmark må dobles. 2. Som en konsekvens av dette må maksimalprisene internt i Finnmark halveres. 3. Vi ønsker en videreføring av tilbudet med 39 seters fly 4. Tilbringerruter Honningsvåg-Alta og retur må innføres uansett valgt flytype. Disse rutene må korrespondere med direktefly mellom syd og nord. 5. Lørdag må antall avganger økes fra 2 til 3 6. Søndag må antall avganger økes fra 3 til 4. Det må sikres korrespondanse midt på dagen til Oslo uten at det er nødvendig å reise Honningsvåg-Vadsø-Tromsø-Oslo. 7. Det må settes inn en ekstra avgang med korrespondanse til Alta eller Tromsø på hverdagene om ettermiddagen (16-17) 8. Det må være en daglig direktemaskin Tromsø-Honningsvåg-Tromsø. Denne skal ikke deles med Hammerfest. Kan deles med andre flyplasser Nordkapp kommune ber Finnmark fylkeskommune vurdere følgende innspill om regional luftfart: 1. Stortingets ramme til kjøp av flyreiser i Finnmark må dobles. 2. Som en konsekvens av dette må maksimalprisene internt i Finnmark halveres. 3. Vi ønsker en videreføring av tilbudet med 39 seters fly 4. Tilbringerruter Honningsvåg-Alta og retur må innføres uansett valgt flytype. Disse rutene må korrespondere med direktefly mellom syd og nord. Dette vil også være til beste for utvikling av kurs/konferansemarkedet og reiselivsbransjen 5. Lørdag må antall avganger økes fra 2 til 3 6. Søndag må antall avganger økes fra 3 til 4. Det må sikres korrespondanse midt på dagen til Oslo uten at det er nødvendig å reise Honningsvåg-Vadsø-Tromsø-Oslo.

6 7. Det må settes inn en ekstra avgang med korrespondanse til Alta eller Tromsø på hverdagene om ettermiddagen (16-17) 8. Det må være en daglig direktemaskin Tromsø-Honningsvåg-Tromsø. Denne skal ikke deles med Hammerfest fordi all erfaring viser at vi blir lidende i kampen om plasser, særlig rabatterte seter. Kan deles med andre flyplasser som Mehamn, Sørkjosen og Hasvik. PS 156/05 Budsjett 2006 Rådmannens innstilling: Tatt til orientering.

7

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Ulf Syversen Inger Anne

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 10:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.10.2014 Tid: 10:30 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer