Rapport. WiseCar informasjonsplattform. TRIP Transportrelatert informasjonsplattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. WiseCar informasjonsplattform. TRIP Transportrelatert informasjonsplattform"

Transkript

1 - Åpen Rapport WiseCar informasjonsplattform TRIP Transportrelatert informasjonsplattform Forfatter(e) Kenneth Sørensen Terje Moen Cato Mausethagen Lone-Eirin Lervåg SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

2

3

4 Historikk DATO SBESKRIVELSE Utkast til rapport for intern kvalitetssikring Ferdig rapport av 39

5 Innholdsfortegnelse Forkortelser... 5 Forord... 6 Sammendrag... 7 Summary Innledning Om dette dokumentet Kort beskrivelse av WiseCar-prosjektet Samarbeidende prosjekter Bakgrunn Informasjonsplattform for trafikkdata Metodikk State of the art Forskningsutfordringer Behov og muligheter Innholdsleverandører og tilgang til data Statens vegvesen P4 Radio hele Norge Yr (NRK og Meteorologisk institutt) Map Solutions Informasjonsplattformens innplassering Informasjonsplattform og finansieringsmodell Alternative finansieringsmodeller Teknisk beskrivelse av informasjonsplattformen utviklet i WiseCar Innledning TNE (Transport Network Engine) Cloud computing GeoServer Web Map Service Web Feature Service Geography Markup Language Datakilder Verktøy for TRIP Utvikling gjort av SINTEF av 39

6 6.2 Håndtering av data Spørringer og uthenting av data Utvikling av applikasjoner på TRIP to eksempler Tilgang til data på informasjonsplattformen når prosjektet er over Tanker rundt en forretningsmodell Norsk Eiendomsinformasjon sin rolle Tilgang og prismodell for svensk NVDB Kreditering av datakilder Tilgang til data fra leverandørene etter prosjektslutt Statens vegvesen Trafikkflyt Yr.no Trafikkportalen, møte med NRK Diskusjon og konklusjon Effektivisering av applikasjonsutvikling Robust og intuitiv kommunikasjonsprotokoll Timing i forhold til teknologiske trender Oppsummering av forretningsmodeller og TRIPs fremtid Behov for videre forskning Referanser Vedlegg A: Bruk av trafikkmeldinger fra Trafikkflyt Vedlegg B: Bruk av innhold fra yr.no av 39

7 Forkortelser Forkortelse 3G/4G Android API CALM CVIS DSRC ELVEG ESP GIS GML IHW ISA ISO ios JSON NVDB OGC RDS-TMC RSS SVV TNE URL UTM VBASE WCS WFS WiFi WMS XML Forklaring Tredje og fjerde generasjon mobil datakommunikasjon Operativsystem fra Google for bruk på smarttelefoner Application Programming Interface Continuos Air Interface for Long and Medium range Cooperative Vehicle-Infrastructure System Dedicated Short Range Communications Elektronisk vegnett Elektronisk Stabilitets Program Geographic Information Service Geography Markup Language Incident And Hazard Warning Intelligent Speed Adaptation International Organization for Standardization Operativsystem på Apple iphone JavaScript Object Notation Nasjonal vegdatabank Open Geospatial Concortium Radio Data System Traffic Message Channel Really Simple Syndicate Statens vegvesen Transport Network Engine Uniform Resource Locator Universal Transverse Mercator Landsdekkende digital veidatabase Web Coverage Service Web Feature Service Wireless Fidelity En sammenstilling av trådløse nettverk Web Map Service Extensible Markup Language av 39

8

9 Sammendrag SINTEF har i samarbeid med partnerne i prosjektet WiseCar kartlagt behovet som finnes for tilgang til forskjellige typer vegdata. Basert på dette har en tjeneste blitt spesifisert og senere bygget av Triona. For å teste plattformen har to demonstratorapplikasjoner blitt utviklet og testet. Applikasjonene hadde som formål både å avdekke fordeler og ulemper med informasjonsplattformen, samt å fungere som case for en adferdsstudie på hendelsesvarsling. Informasjonsplattformen, kalt TRIP (Transport Related Information Platform), er bygger på flere åpne standarder og er plattformuavhengig. Plattformen inneholder data som vegreferanse, fartsgrenser, værdata og vegmeldinger fra kildene NVDB, Yr.no, Trafikkflyt (P4) og Vegloggen. Tjenesten ble satt opp og driftet av Triona i løpet av prosjektperioden. Hensikten med TRIP er å integrere data fra flere forskjellige kilder, med forskjellige grensesnitt for levering av data, slik at det er tilgjengelig for applikasjonsutviklere på et felles grensesnitt. En viktig forutsetning for at man skal kunne bygge verdiøkende tjenester basert på denne plattformen er at den er levedyktig også etter prosjektet. Dette forutsetter at plattformen kan kommersialiseres under prosjektperioden. Uten at den lever videre vil det være lite hensiktsmessig for partnerne som lager applikasjoner å begynne å bruke TRIP. Viktige forutsetninger for å fremme applikasjonsutvikling basert på plattformen er at: Bedriftene får de data de trenger Bedriftene må vite at de har rettigheter til disse dataene Dataene må ha riktig og kjent kvalitet Prosjektet har benyttet data hvor både private og offentlige aktører er rettighetshavere. Det er derfor viktig å komme frem til gode forretningsmodeller for hvordan offentlige og private kan samarbeide om bruken av disse dataene. Rapporten belyser flere sider ved de tekniske og organisatoriske sidene ved plattformen. Noen av nøkkelpunktene er: TRIP slik den er i dag byr på gode muligheter for å utvikle innovative applikasjoner basert på trafikkdata. Teknologien som er valgt er hensiktsmessig både i forhold til integrasjon med eksisterende systemer, og i forhold til å redusere utviklingstiden på nye applikasjoner Det gjenstår ved prosjektslutt noen avklaringer internt hos Statens vegvesen før TRIP kan kommersialiseres av 39

10 Summary In collaboration with the partners in the WiseCar project, SINTEF have mapped the need for access to different types of road data. Based on this, a service has been specified and later built by the company Triona. During the project there have been developed demonstration applications to test the platform. The objective of the applications was to reveal advantages and disadvantages regarding the information platform, and to be used as a case for a behavioral study on incident and hazard warning. The information platform TRIP (Transport Related Information Platform) is based upon several open standards and it is platform independent. It contains data regarding road references, speed limits, weather information and road messages from the following sources: NVDB, Yr.no, Trafikkflyt (P4) and Vegloggen by the Norwegian Public Roads Administration. The service was deployed and managed by Triona during the project period. The objective of TRIP is to integrate data from several sources, with different interfaces for delivering data, making it available to application developers through one common interface. An important prerequisite to be able to build value-added services using the platform is that it will continue operating even after the project period. A premise for this is that it will be possible to commercialize the platform during the project period. If the platform is not able to continue its services after the project period, it will not be viable for the partners who develop applications to start using TRIP. Other important premises to promote application development based on TRIP are that: The companies get access to the data they need The companies need to know that they have the property rights to use the data The quality of the data must be appropriate and known The project has used data where both private and public actors are licensees. It is therefore important to work out proper business models for how public and private actors can cooperate in using the data. This report highlights several of the technical and organizational aspects of the platform. Some of the key aspects are: TRIP as of today provides good possibilities for developing innovative applications based on traffic data The chosen technology practical in the sense that it provides integration with existing systems and in achieving reduced development time for new application At the end of the project some clarifications remains internally at NPRA before TRIP can be commercialized av 39

11 1 Innledning 1.1 Om dette dokumentet Dette dokumentet oppsummerer arbeidet som er gjort i delprosjektet Informasjonsplattform for trafikkdata som en del av prosjektet WiseCar. Det er tre dimensjoner i dette arbeidet: 1. Beskrivelse av data fra aktuelle leverandører av datainnhold og deres krav i forhold til anvendelse av dette. 2. Teknisk beskrivelse av informasjonsplattformen, inkludert eksempler på bruk. 3. Forretningsmessige forhold, som løsning for finansiering av utvikling av informasjonsplattformen og forretningsmodell for videreføring etter prosjektets slutt. Deler av dokumentet krever inngående kjennskap til tekniske ord og uttrykk i forhold til utvikling av programvare og anvendelse av data. 1.2 Kort beskrivelse av WiseCar-prosjektet WiseCar er et forskningsprosjekt med fokus på intelligente førerstøttesystemer. Hovedmålet med WiseCar er å utvikle mobile IKT-løsninger for alle trafikanter på veg. Prosjektet skal bidra til: Sikrere og mer effektiv transport Betydelig vekst for norske produkt- og tjenesteleverandører Utvikling av ny kunnskap og teknologi. WiseCar er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt som finansieres gjennom forskningsrådets VERDIKT 1 - program. Prosjektet er et samarbeid mellom åtte partnere: Q-free (prosjekteier), SINTEF (FoU-partner og prosjektleder), Triona AS, Norsk Navigasjon AS, MapSolutions AS, Skandinavisk Teknologiutvikling AS, P4 Radio Hele Norge ASA og Statens vegvesen. Hovedaktivitetene i WiseCar omfatter: 1) Utvikling og tilpasning av en teknologisk plattform Her inngår både utvikling og uttesting av en informasjonsplattform for trafikkrelaterte data (TRIP), samt tilpasning til en teknologisk plattform for trådløs kommunikasjon basert på løsninger fra CVIS. 2) Produktutvikling Aktivitetene omfatter både innovasjonsprosessen, tidligfase produktutvikling, samt produktdesign. I tillegg er det gjort uttesting av produkter med hensyn til trafikksikkerhet og effekt. 3) Utvikling av evalueringsmetodikk Prosjektet har utviklet en evalueringsmetodikk for å sikre at produkter som utvikles er trafikksikre og effektive. Prosjektet gjennomføres i perioden Samarbeidende prosjekter Deler av aktivitetene er koordinert med EU-prosjekter og andre internasjonale aktiviteter. Både kunnskap og teknologiske løsninger fra disse er anvendt i WiseCar. Nedenfor følger en kort beskrivelse av disse: 1 Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT av 39

12 CALM Continuos Air Interface for Long and Medium range er et prosjekt i regi av standardiseringsorganet ISO. Prosjektet har som mål å etablere en samling standarder for trådløs kommunikasjon og er således en sentral aktivitet i forhold til ITS. CALM har bidratt til å etablere standardene ISO CALM TC204 og ETSI ERM TG27. Per i dag inkluderer CALM et tjuetalls forskjellige trådløse kommunikasjonsgrensesnitt. ROSATTE ROad Safety ATTributes Exchange infrastructure in Europe er et prosjekt innenfor EUs 7. rammeprogram med varighet der SINTEF har vært partner. Målsettingen har vært å utvikle et effektivt samarbeid mellom myndigheter og industri for å finne gode løsninger for oppbygging, kvalitetssikring og vedlikehold av data knyttet til elektroniske vegnett. Det er lagt spesiell vekt på data knyttet til trafikksikkerhet. ITS Test beds ITS Test beds er et prosjekt innenfor EUs 7. rammeprogram med varighet der SINTEF har vært partner. Målet med ITS Test Beds har vært å etablere en omgivelse for uttesting av ITS-systemer. Dette er basert på at forskningspartnere og andre kan dele tjenester og applikasjoner på tvers av testsiter rundt om i Europa. Prosjektet er basert på funn og resultater fra andre forskningsprosjekter innenfor ITS og danner også grunnlaget for EUs satsinger innenfor Field Operational Tests (FOT) CVIS CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems) er et prosjekt innenfor EUs 7. rammeprogram med varighet der Q-Free og SINTEF har vært partnere. CVIS har tatt utgangspunkt i CALM for å etablere enhetlige tekniske løsninger for kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur. Denne kommunikasjonen er kontinuerlig og sømløs og bruker en rekke kommunikasjonsgrensesnitt så som 2G/3G mobildata, CALM M5 (5,9 GHz) og DSRC. I tillegg har CVIS etablert mekanismer for bedre posisjonsangivelse basert på blant annet GPS og treghetssensorer. CVIS har også utviklet et rammeverk for utvikling av applikasjoner og tjenester for å etablere samvirkende systemer. Dette rammeverket blir også kalt for CVIS-plattformen av 39

13 2 Bakgrunn 2.1 Informasjonsplattform for trafikkdata Som en del av WiseCar-prosjektet er det utviklet en felles informasjonsplattform for veg- og trafikkdata. Denne informasjonsplattformen integrerer data fra en rekke forskjellige kilder som forvaltes av både kommersielle og offentlige aktører. Formålet med informasjonsplattformen er å gjøre det lettere å bygge opp tjenester som benytter seg av denne typen data, uten at hver eneste aktør som ønsker å lage slike tjenester selv må bygge opp alle grensesnitt. Integrasjon av alle de forskjellige tjenestenes grensesnitt gjøres av informasjonsplattformen, og denne distribuerer så data til brukerne. 2.2 Metodikk I WiseCar er det etablert en felles informasjonsplattform hvor både kommersielle og offentlige aktører har tilgang til relevant trafikkinformasjon. Følgende angrepsmåter/metoder er benyttet: 1. Gjennomføring av et behovs- og mulighetsstudium med relevante brukergrupper så som tjenesteytere, produktleverandører og offentlige aktører. Dette arbeidet er dokumentert i Behovs- og Mulighetsstudie (Giæver et. al., 2008). 2. Utarbeidelse av en kravspesifikasjon for en informasjonsplattform for trafikkrelaterte data. Dette arbeidet er dokumentert i Konkretisering av behovs- og mulighetsstudien (Sørensen, 2011) 3. Utvikling av en felles informasjonsplattform for trafikkrelaterte data. 4. Utvikling av applikasjoner som demonstrerer mulighetene ved plattformen 5. Utvikling av forretningsmodeller for bruk av trafikkrelaterte data. Herunder analyse av problemstillinger knyttet til organisering, eierskap og tilgang til data og rolle- og ansvarsdeling for private og offentlige aktører. Arbeidet er basert på dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse samt dialog med relevante offentlige aktører. Det er lagt vekt på å inkorporere internasjonale erfaringer og tilpasninger. Dette dokumentet fokuserer mest på punkt 3 og 4 i listen ovenfor. Mye av kunnskapen som er anvendt under utvikling og uttesting av informasjonsplattformen er hentet fra samarbeidende prosjekter. Disse er nærmere beskrevet i det neste kapittelet. 2.3 State of the art Bruk av nomadiske enheter, både i form av avanserte navigasjonssystemer, og ikke minst smarttelefoner og forskjellige typer nettbrett har økt i omfang de siste årene. Med bedre båndbredde på trådløse nettverk og tilgang på billige abonnement for mobildata har datatilgang og databehovet aldri vært større. Mange nomadiske enheter har mulighet for relativt nøyaktig posisjonsangivelse og både etterspørsel og tilgang til lokasjonsbaserte tjenester som punkt til punkt navigasjon, informasjon om severdigheter og trafikkinformasjon har også økt i takt med denne utviklingen. Mange nye kjøretøy, også i lavere prisklasser er fabrikkutrustet med navigasjons- og informasjonssystemer som muliggjør mottak av for eksempel vegmeldinger via RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel). Ettermonterbart utstyr har også falt i pris og begynner å bli mer og mer ubredt, det samme gjelder smarttelefoner og nettbrett, der flere leverandører leverer software samt festeanordninger som er egnet for bruk i bil. De store operativsystemene for mobiltelefon slik som Nokias Symbian, Googles Android og Apples ios har strømlinjeformede nettjenester for å selge programvare til mobiltelefon gjennom App-stores, noe som har ført til at tilfanget av små programmer, kalt apps har eksplodert. Med mange utviklere og ulike utviklingsmiljøer, samt et stort markedspotensial vil man se at antallet applikasjoner som tilbyr lokasjonsbaserte tjenester vil øke, også når det gjelder applikasjoner som har relevans for transportsektoren, slik som navigasjon, ruteoptimalisering og hendelsesvarsling. Per i dag finnes det en rekke dataleverandører av data som er relevant for transportsektoren. Noen av disse er partnere i WiseCar-prosjektet slik som Statens vegvesen, P4 og Yr. Disse kildene har imidlertid data av 39

14 tilgjengelig på flere forskjellige format, noe som kompliserer programvareutvikling om alle kildene skal brukes av en og samme applikasjon. WiseCar prosjektet har lagt til rette for å integrere de nødvendige kildene til i en felles portal for å gjøre det hele enklere fra man får en ide til et produkt er testet og klart til kommersiell utrulling. Det finnes i dag ikke noen tilsvarende kilde til data i Norge. 2.4 Forskningsutfordringer Et viktig moment for å kunne bygge opp en god tjeneste, er på forhånd å ha kartlagt hva slags behov og ønsker de som er potensielle brukere av plattformen har når det gjelder data. Dette må harmoniseres med det som er teknisk og organisatorisk mulig å benytte av data. Det har vært få forskningsmessige utfordringer med implementeringen av informasjonsplattformen. Den bruker etablerte standarder for kommunikasjon og kjente format for data. Det som har vært forskningsmessig interessant er å se på, er hvilken betydning en slik informasjonstjeneste har for utviklingsarbeidet og hvordan applikasjoner som bruker slike tjenester kan påvirke trafikantens hverdag. Gjennom utvikling av demonstrasjonsapplikasjoner kan man si noe om hvor hensiktsmessig den valgte teknologien er i forhold til formålet. Teknologiske trender er også interessant i denne sammenhengen for å se på hva som gjør at slike tjenester får et marked. Applikasjonene alene gir ikke nødvendigvis den samfunnsmessige nytten man ønsker for vegtransport, slik som bedre avvikling, bedre sikkerhet og mindre utslipp. Applikasjoner må tilpasses gjennom analyse og evaluering. Det som utvikles må også kunne bidra til økt verdiskapning for norske bedrifter, både gjennom at det er betalingsvilje for tjenester og produkter samt at bedrifter som driver transport får økt sin konkurranseevne. 2.5 Behov og muligheter Ved prosjektets oppstart ble det gjennomført en intervjuundersøkelse blant prosjektpartnerne, for å avdekke eksisterende og fremtidig behov for datatilgang. Videre ble det gjort en kartlegging av relevante og tilgjengelige datakilder. Behovs- og mulighetsstudien er dokumentert i Behovs- og Mulighetsstudie (Giæver et. al., 2008) Undersøkelsen konkluderte med at følgende krav og utfordringer er viktige kriterier for å sikre en relevant og nyttig informasjonsplattform: Plattformen må kunne behandle data fra flere (og til dels overlappende) kilder. Plattformen må kunne behandle både statiske og dynamiske data. Dataene må ha god tilgjengelighet. Alle som ønsker det må få tilgang til data på en rask, pålitelig og brukervennlig måte. God datakvalitet er en viktig suksessfaktor for plattformen. Kvaliteten bør være kjent og pålitelig. Datainnhold I forbindelse med behovs- og mulighetsstudien i WiseCar, ble det avdekket behov for tilgang til data om både logisk vegnett og tilhørende data med spesiell vekt på beskrankninger (fartsgrense samt bredde-, høydeog vektbegrensninger). I tillegg var det et ønske om tilgang til data om trafikkbelastning samt oppdaterte vegmeldinger og informasjon om vær og føre. Disse kravene resulterte i at en del innholdsleverandører ble identifisert. Dataleverandørene omfatter både partnere i WiseCar og andre datakilder. Se Tabell 1 for detaljer av 39

15 Tabell 1: WiseCar databehov og -kilder Data som var ønsket inn i informasjonsplattformen Vegnett med alle bevegelsesattributter, beskrankninger, stigning, kurvatur, fotgjengeroverganger osv. Fartsgrenser Skiltplassering og type skilt Historiske trafikkdata - ÅDT - Tungbilandel Ulykkesdata (historiske) - Ulykkespunkt - Strekningsbasert ulykkesinformasjon Reisetidsinformasjon - dynamisk reisetid (kø, informasjon om trafikkavvikling) Vegmeldinger og hendelser - Vegrestriksjoner, vedlikehold, ulykker og andre trafikkhendelser - Føreforhold Værmeldinger/prognoser Datakilde og innholdsleverandører NVDB (Staten vegvesen) ELVEG for vegnett samt bevegelsesattributter og noen beskrankninger (Statens vegvesen og Statens kartverk) NVDB (Statens vegvesen) ELVEG (Statens vegvesen og Statens kartverk) NVDB (Statens vegvesen) NorTraf (Statens vegvesen) STRAKS (Statens vegvesen) Det er forsøk på gang, blant annet på E6 inn mot Trondheim fra sør, men ingen offisielle tilbud foreligger innen prosjektets avslutning Vegmeldingstjenesten (Statens vegvesen) Trafikkflyt (P4 radio hele Norge AS) yr.no (NRK og Meteorologisk institutt) Med utgangspunkt i mulighetsstudien, ble det utarbeidet en kravspesifikasjon Konkretisering av behovs- og mulighetsstudien, (Sørensen, 2011) som grunnlag for utvikling av informasjonsplattform. Kravspesifikasjonen identifiserer følgende datakilder som primærkilder i informasjonsplattformen: NVDB (Statens vegvesen) Vegmeldinger (Statens vegvesen) Trafikkflyt (P4) Yr (NRK og Meteorlogisk institutt av 39

16 3 Innholdsleverandører og tilgang til data 3.1 Statens vegvesen Statens vegvesen har ansvar for veg og vegtrafikk og skal fremme sektorens bidrag til et bedre samfunn. Dette betyr blant annet at Statens vegvesen innehar store mengder data som angår vegnettverket her i landet. Ved oppstart av WiseCar ønsket Statens vegvesen å tilby sine data for anvendelse internt i prosjektet. En av hensiktene var å oppnå en bevisstgjøring om datakvalitet og forbedring av denne. Statens vegvesen har i hele prosjektperioden vært i prosess om hvorvidt data fra NVDB skal gjøres tilgjengelig for eksterne aktører, og om de skal ta betalt for tjenesten. Prosjektet har imidlertid fått vederlagsfritilgang til data i prosjektperioden. Data fra Statens vegvesen er samordnet i NVDB som er en omfattende database som inneholder både vegnettverksmodell, fagdata og historiske data. Flere av datatypene i databasen er etterspurt av applikasjonsutviklere, se Tabell 1. I tillegg til de vegfaglige dataene er Statens vegvesen også dataleverandør av vegmeldinger som omhandler mer dynamiske hendelser på vegnettet, så som ulykker og stengte veger. Informasjon om dette samles inn, kvalitetssikres samt distribueres via etatens vegtrafikksentraler. Veg- og trafikkmeldinger har vært offentlig tilgjengelig via Vegmeldingstjenesten i hele prosjektperioden. Tjenesten har vært gratis. 3.2 P4 Radio hele Norge P4 har en egen trafikkredaksjon som har som mål å informere reisende med bil, bane, båt og fly om aktuell avviklingssituasjon. Informasjonen omfatter hendelser, køer, forsinkelser, eventuelle alternative kjøreruter med mer. Trafikkinformasjonen er basert på henvendelser fra blant andre lytterne, informasjon fra politi, Statens vegvesen (vegmeldingstjenesten), Avinor, NSB og Ruter. P4 har også et eget helikopter som overvåker trafikksituasjonen i sentrale østlandsområder. Alle P4s meldinger på luften legges også ut på egne nettsider, gjennom tjenesten Trafikkflyt (www.trafikkflyt.no). Trafikkmeldingene fra P4 inneholder detaljert posisjonsbestemmelse og informasjon om hendelsene. I tillegg til aktuelt fylke, område og vegtype med vegnummer er meldingene posisjonsbestemt ved lengde- og breddegrad. Meldinger som blir hentet fra vegmeldingstjenesten til Statens vegvesen blir sortert manuelt av redaksjonen til P4. Bare meldingene som vurderes å være interessante for P4 sine lyttere blir valgt ut. P4s trafikkredaksjon behandlet i telefonsamtaler og sms, som igjen førte til produksjon av veg og trafikkmeldinger. P4s tjeneste har derfor ikke like stort omfang som vegmeldingstjenesten til Statens vegvesen, men informasjonen i meldingene er lettere tilgjengelig for automatisk videreformidling. For vanlige trafikkhendelser har meldingene en standard varighet (til situasjonen opphører) på 45 minutter, men dette justeres når man vet mer om hendelsen. Hver melding blir gitt en unik ID, i tillegg har hver melding en ID som følger en hendelse. Et versjonsnummer viser hvilken versjon av hendelsen den enkelte meldingen representerer. Det er mulig å hente ut data fra tjenesten på to forskjellige måter, avhengig om hvor omfattende søk man ønsker å gjøre, samt detaljeringsgraden. Den enkleste måten er å få data via RSS (Really Simple Syndicate) feed som er en vanlig måte å oppdatere blogger samt for nettbaserte nyhetsformidlingssider med informasjon. Den andre metoden er mer egnet for informasjonsplattformen, da den er mer detaljert og muliggjør avgrensede søk. Denne tjenesten benytter SOAP (Simple Object Access Protocol) som også kalles en web service. Tjenesten har vært gratis og tilgjengelig for alle gjennom hele prosjektperioden av 39

17 3.3 Yr (NRK og Meteorologisk institutt) Meteorologisk institutt har i samarbeid med NRK opprettet nettstedet yr.no, som formidler detaljerte værvarsel for hele verden. Det meste av innholdet på yr.no er fritt tilgjengelig, og man kan laste ned XMLdata til å lage egne tjenester og applikasjoner. Både tekstvarsel og timesverdier for nedbør, temperatur, vindhastighet med mer kan lastes ned i XML-format. Værvarsel inneholder en prognose for dagens dato og en prognose for de neste 9 dager. Prognosen for de neste 6 dager er oppgitt som en tekststreng. I tillegg får man detaljerte prognoser for tidsperioder på 6 timer 5 dager frem i tid, og for tidsperioder på 24 timer for 6 til 9 dager frem i tid. De detaljerte prognosene inneholder tallverdier for vindretning, nedbørsmengde, vindhastighet, temperatur og trykk. Det er mulig å hente værdata på XML-format for fem steder i hver kommune i Norge, totalt 2147 steder. Stedsnavnene er en blanding av byer, tettsteder og utfartssteder, og det er lagt vekt på å få god spredning i hver kommune. Alle stedene er tilgjengelig med navn, koordinater, kommunenummer, kommune, prioritet, fylke og link til XML-rapport i en tekstfil. Tjenesten er gratis og har vært tilgjengelig i hele prosjektperioden. For å få tilgang til værvarsel for flere steder i Norge, kan man kjøpe tilgang til Sentralt stedsnavnregister. Antall steder med værvarsel tilgjengelig er ca Map Solutions Map Solutions er leverandør av digitale kartdata og har som prosjektpartner som tilbudt sine produkter for WiseCar. Dette omfatter hovedsaklig: 1. MultiNet: database med blant annet logisk vegnett, svingerestriksjoner og en del beskrankninger 2. MapS Map Engine: en XML Web Service for kart. Begge produktene er i utgangspunktet belagt med kostnader, men tilgangen har vært gratis for WiseCar i prosjektperioden. 3.5 Informasjonsplattformens innplassering Figur 1 viser hvordan informasjonsplattformen ble innplassert i en tidlig fase av prosjektet. Her er en del sentrale innholdsleverandører presentert. De ulike aktørene har hatt ulike krav til hvordan deres datainnhold kan benyttes. Pilen til venstre på Figur 1 symboliserer trinnene i foredlingen av data fra innsamling til anvendelse i tjenester og applikasjoner. Informasjonsplattformen er plassert midt i bildet, da den både henter data innhold og vegnettsbeskrivelse for videre distribusjon via ulike plattformer til forskjellige applikasjoner: Datainnsamling Ulike aktører besørger datainnsamling på ulik måte. Statens vegvesen henter meldinger via Vegtrafikksentralen som får informasjon både fra egne ansatte og fra publikum. Tilsvarende for P4 som både har egen datafangst via P4-helikopteret og meldinger som blir ringt inn til P4 sin redaksjon fra publikum Innhold Når data samles inn, legger aktøren sine data inn i en database. Her blir innholdet geokodet, det vil si det blir knyttet til en geografisk posisjon på vegnettet, eller knyttet til en vegident som består av vegkategori, vegnummer, hovedparsellnummer og meter i forhold til start hovedparsell. Innhold kan også knyttes til et geografisk område noe som er aktuelt for værdata av 39

18 Vegnett Elektronisk beskrivelse av vegnettet forvaltes av ulike aktører som Statens vegvesen, Statens kartverk og Map Solutions. Vegnettet er sentralt i forhold til å kunne knytte innhold opp mot posisjon på vegnettet i forhold til for eksempel navigasjonssystemer. Applikasjoner Waste manager VIisa Plattform PDA/PC Mobil CVIS Distribusjon WiseCar Vegnett Informasjonsplattform Innhold Statens vegvesen Vegmeldinger Data innsamling Vegmeldinger ELVEG Vegsensorer Politi Publikum Privat datafangst Figur 1: Informasjonsplattformens rolle i verdikjeden Distribusjon Datainnhold og vegnett distribueres til brukere på forskjellige måter. Eksempler på dette er direkte via trådløs kommunikasjon eller indirekte via CD-ROM. Plattform I denne sammenhengen betyr plattform hvilken fysisk enhet som applikasjoner og tjenester kjører på. Det er ulike plattformer for ulike enheter, f.eks. Windows for både PC og håndholdt enhet og Android, Symbian og ios for smarttelefon. Applikasjoner Relaterer seg til både tjenester og programsystemer så gjør bruk av data fra informasjonsplattformen av 39

19 4 Informasjonsplattform og finansieringsmodell 4.1 Alternative finansieringsmodeller Det ble i prosjektet utredet ulike modeller for finansiering av utvikling og drift av informasjonsplattformen. Etter innledende diskusjoner ble det avdekket to naturlige partnere med hensyn til å ta en lederrolle i forhold til utviklingen; Statens vegvesen og Triona AS. Statens vegvesen konkluderte med at drift av informasjonsplattformen ikke ligger innenfor etatens ansvarsområde, samtidig som det er begrenset tilgjengelig personell for både utvikling og drift av plattformen internt i etaten. Triona AS var villig til å ta ansvar for utvikling av en informasjonsplattform med uttrekk fra NVDB, Vegloggen m.m. på vegne av prosjektet. En slik aktivitet var i utgangspunktet ikke definert til å være en del av egeninnsatsen i prosjektet, og det ble derfor skissert mulige finansieringsmodeller: Alternativ 1: Utviklingen finansieres av Statens vegvesen Statens vegvesen betaler Triona AS for å utvikle informasjonsplattformen, og dette kan inngå som vegvesenets egenfinansiering i prosjektet. Det er knyttet en viss usikkerhet til hvorvidt drift av informasjonsplattformen må legges ut på anbud i en ordinær driftsfase. Dersom dette er tilfellet, risikerer Triona AS å falle ut som drifter i en senere fase. Dette er et risikomoment som bør avklares før valg av finansieringsmodell. Fordel med modellen: utviklingen kan samkjøres med allerede eksisterende aktiviteter, noe som reduserer kostnadene og kompleksiteten i oppgaven. Ulempe med modellen: offentlig eierskap til informasjonsplattformen kan vanskeliggjøre eksklusivitet i tilgang for prosjektpartnerne, og introduserer usikkerhet i forhold til senere forretningsmodell Alternativ 2: Utviklingen finansieres av et spleiselag blant WiseCar-partnerne WiseCar-partnerne går sammen om å betale Triona AS for å utvikle informasjonsplattformen. Dette vil normalt ikke erstatte egenfinansieringen deres i prosjektet, siden egenfinansieringen for de fleste er knyttet tett opp mot produktutvikling. Denne finansieringsmodellen åpner for høy grad av eksklusivitet i tilgang til informasjonsplattformen, og prosjektpartnerne står relativt åpne i forhold til å definere eierskap, tilgang og en egnet forretningsmodell for perioden etter prosjektets slutt. Det er nødvendig å avklare hvorvidt vegnett m.m. fra Statens vegvesen kan benyttes fritt i en kommersiell tjeneste. Fordel med modellen: mulighet for eksklusivitet i tilgang på trafikkdata i prosjektperioden og mulighet for differensiert tilgang og betaling etter prosjektets slutt. Ulempe med modellen: private aktører finansierer en plattform som blir tilgjengelig for alle etter prosjektperioden. Trolig behov for en forretningsmodell som tar hensyn til dette også etter prosjektets slutt. Dette kan gi en noe uklar rollefordeling, og kan vanskeliggjøre kommersialiseringen av plattformen av 39

20 Alternativ 3: Utviklingen finansieres av Triona AS Dersom Triona AS skal egenfinansiere utviklingen av en informasjonsplattform, er det helt avgjørende at de får sikkerhet for at de kan selge denne type tjenester/datatilgang i fremtiden. Løsningen betinger en avtale med Statens vegvesen om at Triona kan tilgjengeliggjøre data via en kommersiell plattform. Fordel med modellen: klar rolle- og ansvarsdeling i utviklingsarbeidet. Mulighet for eksklusivitet i tilgang på trafikkdata i prosjektperioden. Ulempe med modellen: potensiell usikkerhet i forhold til kommersiell anvendelse av NVDB-data. Alternativ 4: Utviklingen finansieres av friske midler utenfor WiseCar-prosjektet Utviklingsarbeidet kan søkes finansiert utenfor prosjektet, for eksempel gjennom Innovasjon Norge eller andre. Dette vil imidlertid kreve en betydelig innsats for innsalg, noe som vil forsinke fremdriften i selve utviklingsarbeidet. Fordel med modellen: utviklingen vil ikke tappe prosjektet og prosjektpartnerne for ressurser. Ulempe med modellen: tidkrevende prosess som trolig vil forsinke utviklingsarbeidet. Prosjektet mister styringen med utviklingen og tilgangen på informasjon. Valg av løsning Prosjektet valgte å realisere alternativ 3, hvor utvikling av informasjonsplattformen ble finansiert av Triona AS, under følgende betingelser: 1. Triona AS utvikler informasjonsplattformen som del av sin egeninnsats i prosjektet. Triona AS vil ha eiendomsrett til produktet og kan selge tjenester/datatilgang knyttet til denne når prosjektperioden er over. 2. Prosjektpartnerne tilbys gratis tilgang til informasjonsplattformen innenfor WiseCar-prosjektet. 3. Prosjektet v/ Triona får gratis tilgang til NVDB-data fra Statens vegvesen i prosjektperioden. 4. Forretningsmodeller for tilgang og distribusjon av data etter at prosjektet er avsluttet, utvikles i samarbeid mellom Triona AS, Norsk Eiendomsinformasjon, Statens vegvesen, Statens kartverk og WiseCar (representert ved SINTEF). 5. Triona AS vil ikke bli pålagt å bidra med egeninnsats knyttet til andre aktiviteter i WiseCar enn utvikling av informasjonsplattformen i av 39

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Trafikkinformasjon - språkuavhengig og kartbasert

Trafikkinformasjon - språkuavhengig og kartbasert Trafikkinformasjon - språkuavhengig og kartbasert Nye løsninger fra Statens vegvesen Ivar Christiansen, Kjersti Boag og Stine Mikalsen Vegdirektoratet Innhold Litt om: Hensikt og policy Utvikling Åpne

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Hårfagre ITS Konferanse 2013

Hårfagre ITS Konferanse 2013 ITS Norway Hårfagre ITS Konferanse 2013 ITS Norge Hårfagre og ITS Arena Alle sektorer samordning, smartere og mer miljøvennlig Å samle Transport-Norge til ett digitalt rike Hårfagre: Visjon Motivasjon

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Pilot av trafikkdatainnsamling. Trafikkdatakonferansen 2011 Thor Gunnar Eskedal

Pilot av trafikkdatainnsamling. Trafikkdatakonferansen 2011 Thor Gunnar Eskedal Pilot av trafikkdatainnsamling Trafikkdatakonferansen 011 Thor Gunnar Eskedal thor.eskedal@vegvesen.no Først. Hva skal piloten gjøre? Samle inn typiske vegtrafikkdata fra registreringspunkter i vegbanen

Detaljer

WeatherAPI. frie værdata fra met.no. Meteorologisk institutt met.no

WeatherAPI. frie værdata fra met.no. Meteorologisk institutt met.no WeatherAPI frie værdata fra met.no Bidra til å sikre liv og verdier Bilde: NRK Bilde: NRK Hovedfinansiering via skatten Meteorologiske data må samles inn og produseres for at vi skal dekke vårt samfunnsoppdrag

Detaljer

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en ny veg- og trafikkdatabase som kan tas i bruk våren 2005. Den er utviklet i regi av Statens vegvesen, men vil være et aktuelt

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Om kart. Jon Holmen & Christian-Emil Ore. DH-seminar UiO 27.01.2015

Om kart. Jon Holmen & Christian-Emil Ore. DH-seminar UiO 27.01.2015 Om kart Jon Holmen & Christian-Emil Ore DH-seminar UiO 27.01.2015 T- og O-kart er fra 1472 Det eldste kjente trykket av et T- og O-kart er fra 1472 og viser at kontinentene er bebodd av etterkommerne etter

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E Steinar Kolnes, Senior utvikler Følg presentasjonen via egen enhet Dagens agenda BYOD som eksempel på moderne integrasjonsarkitektur for B2E og B2C Historikk

Detaljer

Statens vegvesen og ITS Noen smakebiter

Statens vegvesen og ITS Noen smakebiter Transport- og logistikkdagen 2014 Statens vegvesen og ITS Noen smakebiter Ivar Christiansen Trafikkforvaltning / Vegdirektoratet Google en global ITS-aktør nær deg 2 ITS strategi februar 2013 ITS handlingsplan

Detaljer

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted Heidi Berg - Vianova Systems MANDAT Status for relevante internasjonale og nasjonale løsninger for objekt-basert informasjonsutveksling basert

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Integra 2013-05-15, The Thief

Integra 2013-05-15, The Thief ITS Norway Integra 2013-05-15, The Thief Trond Hovland Daglig leder Tema ITS Norge Asfalt Tidlige teknologidrivere ITS og fremtiden Visjon ITS Norge - smartere, sikrere og renere transport Lokalavdelinger

Detaljer

Prioritering av godstransport

Prioritering av godstransport Prioritering av godstransport Ny teknologi for fleksible løsninger Børge Bang, SINTEF Borge.Bang@sintef.no Forum for lokale godstransporter 28. april 2008 1 Trendbrudd Fra fokus på bygging av infrastrukturen

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

Nyheter fra Statens vegvesen

Nyheter fra Statens vegvesen Nyheter fra Statens vegvesen Norge digitalt julemøte 2016 Espen Sveen, Statens vegvesen 20.12.2016 Foto: Jarle Wæhler Målbilde for NVDB Prinsipper/ Visjon NVDB skal være Statens vegvesens hovedkilde for

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier Bakgrunn Kvardagsbehov Studierelatert Tre ting: Emne info Mat Kollektivtrafikk UiO på mobilen? Mål Samle informasjon

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 ITS i Statens vegvesen Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 Grunnlag Statens vegvesen har sektoransvar Områder for sektoransvaret (Handlingsplanen 2010-2013) Koordinere trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer

Forventninger målt mot fakta Gir førerstøttesystemer sikrere og mer effektiv trafikk?

Forventninger målt mot fakta Gir førerstøttesystemer sikrere og mer effektiv trafikk? Forventninger målt mot fakta Gir førerstøttesystemer sikrere og mer effektiv trafikk? Evaluering av produkter og prototyper Terje Moen, Forskningsleder 1 The Challenge. (ITS Torino 2000) Info display Trafficsign

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn. Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn. Teknologi for et bedre samfunn 1 Teknologidagene 2013 Demonstrasjon av Kooperativ ITS og simulering Jo Skjermo Jo.skjermo@sintef.no (gjesteopptreden: Odd Andre Hjelkrem, SINTEF) 2 Agenda Agenda Test Site Norway/Trondheim Kooperative

Detaljer

Skytjenester (Cloud computing)

Skytjenester (Cloud computing) -Ein tydeleg medspelar Skytjenester (Cloud computing) Kontaktkonferanse Kristiansund 14.-15. juni Dagfinn Grønvik - IT-sjef Møre og Romsdal fylkeskommune Luftig begrep Skytjenester.men likevel rimelig

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata InnlandsGIS - Dataflyt og temadata Temadataforum 9.9.2014 Ingar Skogli, Statens vegvesen InnlandsGIS - bakgrunn Kartportal på internett for: Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, Oppland fylkeskommune,

Detaljer

Fremtidens transportløsninger ny teknologi i bil og trafikk

Fremtidens transportløsninger ny teknologi i bil og trafikk Fremtidens transportløsninger ny teknologi i bil og trafikk Ragnhild Wahl, SINTEF (med god hjelp fra kollega Terje Moen) Autonome kjøretøyer science fiction? Neste generasjon veginfrastruktur mer enn asfalt

Detaljer

WMS og WFS i praksis

WMS og WFS i praksis WMS og WFS i praksis - sett i Norge digitalt perspektiv Presentasjon påp Trøndelagskartdagan 2007 Steinkjer 8 februar 2007 Roy H.Mellum Sjefsingeniør Statens kartverk, NGIS-enheten roy.mellum@statkart.no

Detaljer

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det?

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? ITS-direktivet: Ivar Christiansen, Trafikkforvaltning INSPIRE-direktivet: Per Andersen, NVDB-Geodata ITS

Detaljer

Vegvesenets oppdaterte ITS-Strategi skaper nye muligheter - mer om NonStop-prosjektet. SINTEF, Terje Moen. 26.04.2013 NonStop, ITS konferansen 2013 1

Vegvesenets oppdaterte ITS-Strategi skaper nye muligheter - mer om NonStop-prosjektet. SINTEF, Terje Moen. 26.04.2013 NonStop, ITS konferansen 2013 1 Vegvesenets oppdaterte ITS-Strategi skaper nye muligheter - mer om NonStop-prosjektet SINTEF, Terje Moen 26.04.2013 NonStop, ITS konferansen 2013 1 ITS, løsningen på mange av dagens utfordringer i transportsystemet

Detaljer

ITS Handlingsplan for Statens vegvesen

ITS Handlingsplan for Statens vegvesen ITS Handlingsplan for Statens vegvesen Trafikksikkerhet med ITS NTNU 07.01.2010 Per J. Lillestøl INNHOLD Hva er ITS? Utfordringer og bakgrunn Statens vegvesen sin tilnærming til bruk av ITS ITS-Tiltak

Detaljer

Forsknings- og innovasjonsbehov i vegsektoren

Forsknings- og innovasjonsbehov i vegsektoren Forsknings- og innovasjonsbehov i vegsektoren Digitalisering, mobilitet og automatiserte transporter Anders Godal Holt, seksjonsleder ITS-seksjonen Statens vegvesens Virksomhetsstrategi Strategiske mål

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Vegdata for klimatilpasning - Nye bruksområder for Nasjonal vegdatabank. Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst

Vegdata for klimatilpasning - Nye bruksområder for Nasjonal vegdatabank. Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Vegdata for klimatilpasning - Nye bruksområder for Nasjonal vegdatabank Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Nasjonal vegdatabank - NVDB Statens vegvesen sin sentrale database for

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Vegvesenets bidrag til apps4norge. Jan Kristian Jensen jan.kristian.jensen@vegvesen.no Seksjon for NVDB og Geodata Statens vegvesen/vegdirektoratet

Vegvesenets bidrag til apps4norge. Jan Kristian Jensen jan.kristian.jensen@vegvesen.no Seksjon for NVDB og Geodata Statens vegvesen/vegdirektoratet Vegvesenets bidrag til apps4norge Jan Kristian Jensen jan.kristian.jensen@vegvesen.no Seksjon for NVDB og Geodata Statens vegvesen/vegdirektoratet Vegvesenet på data.norge.no http://data.norge.no/organization/statens-vegvesen

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Standardiserte Webbaserte Karttjenester. Kjell Røang Christian Michelsen Research AS

Standardiserte Webbaserte Karttjenester. Kjell Røang Christian Michelsen Research AS Standardiserte Webbaserte Karttjenester Kjell Røang Christian Michelsen Research AS 1 Doknavn - 19/03/2004 Standardiserte Webbaserte Karttjenester Hva er web-mapping Hvorfor web-mapping Sjøkart Trafikkbilde

Detaljer

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 1 Hvorfor? Bedre reiseplanlegging med alle reisealternativer Flere tjenester for reiseplanlegging Oppdatert

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Nasjonalt beredskapsarbeid og Geonorge

Nasjonalt beredskapsarbeid og Geonorge Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Nasjonalt beredskapsarbeid og Geonorge Geomatikkdagene 2016 Erland Røed Kartverket Nasjonalt beredskapsarbeid Ris og ROS: Hvordan kan vår sektor bidra?.. To

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

DATEX II Veg- og trafikkinformasjon fra SVV

DATEX II Veg- og trafikkinformasjon fra SVV Høyfjellskonferansen 2013 DATEX II Veg- og trafikkinformasjon fra SVV Kjersti Leiren Boag Vegdirektoratet DATEX II - standard utvekslingsformat for dynamiske data DATEX (specifications for DATa Exchange

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS)

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Nils Torgeir Wetterhus og Paal Aaserud, Vianova Eureka Utfordringene for transportsektoren 1 Utfordringene for transportsektoren

Detaljer

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Nirojah Melina Balagumar Tor-Erik Askildsen Neethi Warman Rasalingam Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Beskrivelse av Mobilt prosjekthåndteringsverktøy...

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon. Versjon: 2.2 Generell informasjon Versjon: 2.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server...

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Introduksjon torsdag 13/9-12 13:00 13:30 Innledning Dagens agenda 13:30 14:15 Siste nytt innen bruk av virtuelle modeller (Erik Kjems) 14:15 15:00 Bruk av kunstig intelligens

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Presentasjon av NOBIL & NIM 13.oktober 2011 Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? The Charging Station Database som samler detaljert informasjon om ladestasjoner. Data fra

Detaljer

ITS for trafikksikre biler og førere

ITS for trafikksikre biler og førere ITS for trafikksikre biler og førere Terje Moen, SINTEF ITS Konferansen 2009, Trondheim 1 Innhold Passive og aktive sikkerhetssytemer Samvirkende systemer Hva betyr den nye teknologien for fremtidens vegsystem?

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til?

Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? Hva er NOBIL? Hva kan det brukes til? 22.mai 2012 Grønn Bil Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? En database etablert juni 2010 for innsamling og formidling av informasjon

Detaljer

Et tjenlig datagrunnlag for smartere transporter og samvirkeeffekter i bytransport

Et tjenlig datagrunnlag for smartere transporter og samvirkeeffekter i bytransport Et tjenlig datagrunnlag for smartere transporter og samvirkeeffekter i bytransport Informasjonsmøte SMARTRANS Hell, 20. juni 2007 Ragnhild Wahl 1 Mandat for prosjektet Vårt mandat var å: Identifisere kunnskapshull

Detaljer

Erik Olsen, Statens vegvesen - ITS Seksjonen Samvirkende ITS systemer / C-ITS

Erik Olsen, Statens vegvesen - ITS Seksjonen Samvirkende ITS systemer / C-ITS Erik Olsen, Statens vegvesen - ITS Seksjonen Samvirkende ITS systemer / C-ITS 09/03/2017 ITS seminar 1 Samvirkende ITS systemer / C-ITS Innhold Hva er samvirkende systemer / C-ITS C-ITS for trafikksikkerhet

Detaljer

Forskning og utvikling innen ITS i SVV

Forskning og utvikling innen ITS i SVV Forskning og utvikling innen ITS i SVV Vegvesenets fagdag ITS konferansen 2010 Eirik Skjetne ITS seksjonen Innhold Hva er forskning og utvikling? Organisering av FoU i SVV Pågående prosjekter Hva skjer

Detaljer

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009 Teknologiavdelingen Anders Godal Holt Disposisjon Litt om ITS og ITS på veg mot 2020 Implementering sett i lys

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning

Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning Mange muligheter for dem som kommer med data! Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Nasjonal vegdatabank - NVDB Statens vegvesen

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

ITS Intelligente Transport. Systemer. Teknologidagene. Per J. Lillestøl. Trondheim 11. september 2008

ITS Intelligente Transport. Systemer. Teknologidagene. Per J. Lillestøl. Trondheim 11. september 2008 ITS Intelligente Transport Systemer Teknologidagene Trondheim 11. september 2008 Per J. Lillestøl Definisjon av ITS ITS er forkortelse for Intelligente Transport Systemer (og tjenester). Begrepet brukes

Detaljer

All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination.

All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination. All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination. Earl Nightingale Maj. Braarud, Nils Seksjonssjef INGENIØRSKOLEN GeoKlar 2016 - Nasjonal beredskapskonferanse 13.

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

META Mer Effektiv Transport med ARKTRANS

META Mer Effektiv Transport med ARKTRANS META Mer Effektiv Transport med ARKTRANS Seminar om integrerte forsyningskjeder Forskningsrådet, 29.november 2010 Marit Natvig Sintef IKT IKT 1 Innhold Hva vi jobber med i SINTEF IKT relatert integrerte

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Økt valgfrihet og bruk av smarttelefoner og nettbrett i bedrifter og offentlig sektor utfordringer og muligheter Stein C. Tømmer, Adm.dir. SmartPhones Telecom

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Private tjenestetilbydere innen trafikkinformasjon Trafikkdata og ITS Konferanse Trondheim

Private tjenestetilbydere innen trafikkinformasjon Trafikkdata og ITS Konferanse Trondheim ITS Norway Private tjenestetilbydere innen trafikkinformasjon 2012-10-09 Trafikkdata og ITS Konferanse Trondheim Trond Hovland Daglig leder Tema 1. ITS Norge 2. Samtrans 3. Data fra private? 4. Organisering

Detaljer

Henger dagens studier med i den teknologiske utviklingen? Sverre Stikbakke, NTNU i Gjøvik

Henger dagens studier med i den teknologiske utviklingen? Sverre Stikbakke, NTNU i Gjøvik Henger dagens studier med i den teknologiske utviklingen? Sverre Stikbakke, NTNU i Gjøvik Geografisk informasjon i videreutdanning Hvor oppdatert er utdanningssektoren på bruk av geografisk informasjon?

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon

Prosessgrensesnitt. Generell informasjon Generell informasjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Innledning... 3 1.1 Ordliste... 3 1.2 Kontaktpunkt... 3 2.0 Grensesnitt for anlegg... 3 2.1 OPC... 3 2.2 OPC Server... 3 2.3 Leid samband

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

NVDB, veibilder og SINUS.infra

NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. NVDB inneholder muligheter til å registrere

Detaljer

Nettbrett og mobiltelefon med ekstern GNSS

Nettbrett og mobiltelefon med ekstern GNSS Nettbrett og mobiltelefon med ekstern GNSS Nye muligheter Geodesi- og hydrografidagene 2015 - Erik Karlsen, Norgeodesi AS Hva skal jeg snakke om? Nettbrett/telefon til feltoppgaver Ekstern GNSS for tredjeparts

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2

GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2 GEO2311 Obligatorisk Innlevering 2 Skjermdump fra den ferdige nettsiden STUDENTER: Kia Simonsen Morten Kappelslåen Gjøvik 24.11.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapport... 3 Statistisk data innsamling...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer