REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013"

Transkript

1 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr og et overskudd på kr ,- Vi er pliktige til å fremlegge årsregnskap i forhold til eventuelle rapporter til NIHF og andre, og det er også årsregnskapet som har vært revidert av revisor gjennom de seneste år. Utover dette brukes ikke årsregnskapet i økonomioppfølging, det er sesongregnskapet som legges til grunn. Sesongregnskapet for sesongen 2013/2014 som fremlegges inkluderer også driften av kafeteriaen. Omsetning for bredde og kafeteria eks lagene utgjør for perioden kr Og samlet overskudd eks lagene på kr Styret har i det hele stort sett holdt seg til budsjetterte poster. Våre to eldste lag som har de største utgiftene har i år vært selvgående, vi har bare bidratt med en symbolsk sum til U20. Bortsett fra dette har det ikke blitt foretatt overføringer til lagene denne sesongen. Driften av «Wang bussen» er en post som krever et betydelig tilskudd fra kassa, og vi har i år hatt en del reparasjoner på denne som har kostet en del. På den annen side her kommer nyttefaktoren ved at flere lag har benyttet denne gratis, slik at dette har gitt et positivt bidrag til disse lagenes økonomi. Klubbens kasse har dessverre ikke tilstrekkelige inntekter til å foreta overføringer til lagene. Samtidig er det også et ønske fra klubbens side at man kunne bidra med ytterlige overføringer til spesielt de eldste årsklassene som har store kostnader på gjennomføring av seriesystemet. Skal dette bli en realitet må imidlertid inntektene økes betraktelig. Det vurderes flere alternative løsninger for kommende sesong. Det mangler ikke på tilbud fra diverse aktører i markedet, det gjelder bare å finne det beste alternativet får vår klubb. Lagenes egen økonomi er generelt god. Lagene er flinke til å skaffe inntekter fra sponsorer og ved dugnader både felles og innad i de forskjellige lagene. Vårt inntrykk er at lagene stort sett tilpasser inntektene ut fra den aktivitet de ønsker å ha. Noe verre er dette for de eldste lagene som har en betydelig større kostnader rundt seriespill enn de yngste lagene. Det blir landsomfattende serier i flere og flere klasser. Dette betyr igjen langturer med de betydelige kostandene dette medfører. Jobben med å skaffe til veie økte inntekter må bli et viktig område for bredde fremover. Her må man i felleskap stikke alle hoder sammen for å se på hvilke muligheter som finnes. Det er en kjensgjerning at mange mener det er styrets ansvar å skaffe de nødvendige midler. Det er korrekt nok at styret har ansvaret for å koordinere og gjennomføre de tiltak klubben bestemmer. Men skal vi lykkes i å skaffe betydelig nye økonomiske midler, er det en absolutt forutsetning at alle lag og deler av virksomheten deltar i et felles løft. I et felleskap i en klubb som Stjernen kan man ikke bare kreve. Det er det samme felleskapet som med god planlegging og utførelse kan nå de mål man setter seg. Styret. 1

2 REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 Inntekter RESULTAT 2013 Sponsor/tiltak Offentlige tilskudd Salgsinntekter Andre inntekter (medlem, lisens osv) SUM SALGS OG DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Kurs og adm Reisekostnader inkl Wang Buss Drift og arrangement Finans og ekstraordinære SUM KOSTANDER RESULTAT (OVERSKUDD)

3 RESULTATREGNSKAP 2013/ BUDSJETT 2014/2015 Inntekter Resultat 2013/2014 Budsjett 2014/2015 Sponsor/tiltak Offentlige tilskudd Salgsinntekter Andre inntekter (medlem, lisens osv) SUM SALGS-OG DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Utstyr Leiekostnader Kurs og adm Reisekostnader inkl Wang Buss Drift og arrangement Finans og ekstraordinære SUM KOSTANDER RESULTAT (OVERSKUDD) LAGENES OVERSKUDD RESULTAT KLUBB

4 BALANSEOVERSIKT BREDDE OG Anleggsmidler Kundefordringer 4 500, ,00 Andre kortsiktige fordringer ,00 Mellomregning Stjernen Hockey Elite , ,00 SUM FORDRINGER , ,00 SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD , ,12 SUM OMLØPSMIDLER , ,12 SUM EIENDELER , ,12 Annen egenkapital , ,01 Leverandørgjeld 1 557, ,00 Påløpte kostnader , ,11 Andre avsetninger , ,00 SUM GJELD , ,11 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,12 Merknad: Bankinnskudd for breddelagene, pr samlet kr ,14, er medregnet i ovennevnte balansetall 4

5 Til årsmøtet i Stjernen Hockey Fredrikstad UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR Vi har revidert årsregnskapet for Stjernen Hockey Fredrikstad i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapittel 4. Årsregnskapet for regnskapsåret 2013 viser et overskudd på kr Vi har utført følgende revisjonshandlinger: Kontrollert bilag på stikkprøvebasis, kontrollert at utgifter er dokumentert med bilag tilhørende Stjernen Hockey Fredrikstad på stikkprøvebasis, og kontrollert at bank er avstemt og at bankkontoer samsvarer med beholdningen på årsoppgavene fra banken. Stjernen Hockey Fredrikstad har ingen ansatte, så skattetrekskonto, feriepenger og AGA er ikke kontrollert. Det er heller ingen kontantomsetning i Stjernen Hockey Fredrikstad, så noen kasse er ikke talt opp og kontrollert. Regnskap for kafeteria er ikke fremlagt de valgte revisorene, og er heller ikke en del av denne beretningen. Dette var en del av regnskapet som ble kontrollert for forrige år. Det er heller ikke pr. dags dato lagt frem noe sesongregnskap for de valgte revisorene. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen som er fremlagt er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2013 kan fastsettes som Stjernen Hockey Fredrikstads årsregnskap for De valgte revisorene ba forrige årsmøte om retningslinjer om hva som skal revideres og hvordan. Det har ikke kommet noen tilbakemelding fra hverken årsmøte eller styret på dette, og vi ønsker fortsatt en tilbakemelding. Fredrikstad, Rolf Erling Halvorsen Neil Simmons 5

6 Lagsregnskap sesongen 2013/14 INNTEKTER U20 U18 U15 U14 U13 EGNE TURERNINGER , ,00 DUGNADER , , , , ,00 TILSKUDD FRA BU 9 514, SPONSORINNTEKTER , , , , ,00 EGENANDELER , , , ,00 ANDRE INNTEKTER , , , , ,00 RENTER - 359,00-68,00 - SUM INNTEKTER , , , , ,00 TURNERINGER 9 698, , , ,00 REISEKOSTNADER , , , ,00 BUSS TURNERING ,00 - TRENINGSLEIR 9 254, UTSTYR , , , , ,00 SOSIALE TILTAK , , , , ,00 DOMMER , , , , ,00 ANDRE KOSTNADER , , ,00 - BANKOSTNADER 434,00 206,00 272,00-567,00 RENTEKOSTNADER ,00 - SUM UTGIFTER , , , , ,00 RESULTAT , , , , ,00 INNTEKTER U12 U11 U10 U9 U8 SUM EGNE TURNERINGER , , , ,00 DUGNADER ,00 967, , ,00 TILSKUDD FRA BU ,00 SPONSORINNTEKTER 4 000, , , , , ,00 EGENANDELER , , , ,00 ANDRE INNTEKTER , , , ,00 RENTER ,00 436,00 872,00 SUM INNTEKTER , , , , , ,00 TURNERINGER OPPHOLD , , , , ,00 BUSS SERIE ,00 BUSS TURNERING ,00 TRENINGSLEIR ,00 UTSTYR 4 550, , , , , ,00 SOSIALE TILTAK , ,00 751, , , ,00 DOMMER 4 233, , , , , ,00 ANDRE KOSTNADER , , ,00 BANKOSTNADER 179,00 68,00 2,00 59,00 10, ,00 RENTEKOSTNADER ,00 316,00 SUM UTGIFTER , , , , , ,00 RESULTAT , , , , , ,00 6

7 REGNSKAP KAFETERIA 2013/2014 NAVN 2013/ /2013 Salgsinntekter kafe hverdag , ,40 Salgsinntekter kafe lør-søn , ,00 Salgsinntekter kafe A-kamper , ,00 Andre driftsrelaterte inntekter ,00 SUM INNTEKTER , ,40 Varekjøp , ,71 Innkjøp slipeutstyr ,50 Pant ,26 SUM VAREKJØP , ,71 Leie lokaler , ,00 Renhold 6 875,00 Utstyr/inventar , ,00 Kasse/terminal ,00 Driftsmidler div 174,00 NRK lisens 2 891, ,34 Salgskostnader 1 000,00 Feiing tribuner , ,00 Overføring Stjernen Hockey Elite , ,00 Dugnad FKK , ,00 Programlisenser ,00 Bank og kortgebyr , ,96 Omk betalingsterminal 9 982, ,20 SUM ANDRE KOSTNADER , ,50 Annen renteinntekt -127,85-191,33 Rentekostnader SUM FINANS -127,85-191,33 DRIFTSRESULTAT , ,52 7

8 FORSLAG (ingen) 8

9 MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslår å beholde disse uendret. Familiemedlemsskap, kr. 600, Enkeltmedlemsskap, kr. 400, 9

10 STJERNEN HOCKEY BREDDE BUDSJETT BUDSJETT Konto Navn 2013/ / Sponsorinntekter Salgsinntekter kafeteriaen netto Salgsinntekter GF Salg papirprodukter Leieinnt Wang buss Offentlige tilskudd mva Tilskudd fra NIHF Andre offentlige tilskudd 3601 Diverse inntekter Medlemskontingent Treningsavgifter Egenandel isakt på dagtid 3616 Egenandel ishockeyskolen 3690 LAM midler Andre driftsrelaterte inntekter Sum inntekter Varekjøp utstyr for fakturering lagene 4112 Varekjøp kafeteria 4115 Varekjøp Glommafestivalen Sum varekjøp Lønnskostnader inkl avgifter Sum lønnskostnader Leie lokaler 6321 Baneleie kamper Andre leiekostnader - sommertrening Leie klubbrom Leie andre kontormaskiner Drakter og lagsutstyr (trenere) Utstyr keepere Driftsmateriell slipemaskin etc Klubbutstyr faner, vimpler, pins, pucker etc Utstyr dommere Inventar Driftsmateriell Rekvisita 6750 Trenerkostnader Kontorrekvisita 6860 Møter kurs etc Kurs trenere og ledere Kurs, utdanning dommere Wang bussen kostnader Kostnader innkjøp for salg 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7120 Arrangement interne BU 7180 Reisekostnader NM-sluttspill

11 7201 Kostnader aktivitet på dagtid 7202 Kostnader ishockeyskole Glommafestivalen div kostnader 7260 Dugnadsoverføring lagene/ol Lagavgifter NIHF Overgangsgebyr Kontingent ØIHK Dommeravgifter Lisens dommere Gaver Lisensavgifter og royalties Bank og kortgebyrer Div kostnader Sum andre kostnader SUM KOSTNADER Annen renteinntekt Rentekostnader Sum finans RESULTAT Innteksbringende tiltak (kalender, klær) 2 Sportssjef og daglig leder 2 * 80' 3 Atlas + Lisleby 4 Bruttosum 5 Leasing og forsikring 6 Prosjekt Ungdomsleker 11

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011.

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Til årsmøtet i Tromsø klatreklubb UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Kontrollkomiteen har revidert og kontrollert årsregnskapet for Tromsø Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN 25.03.2015 KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Agenda Årsmøtet 2014 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00

Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00 Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00 1. Åpning med godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av fullmakter 4. Valg av dirigent og referent,

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer