Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr"

Transkript

1 Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Tilskudd mva refusjon Lam fra OK via Norges idrettsforbund Hodestøtte Treningsavgifter Sum Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4630 Kontingenter o.l til krets og f Sum Varekostnad Annen driftskostnad 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger Adm.kostnader utsendelse medlemer Annen fremmed tjeneste Bank og kortgebyr Annen kostnad 0 50 Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (180) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt Sum Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT (165) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overf. annen egenkapital (165) Sum Overføringer annen egenkapital (165) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (165) Årsregnskap for Vestli IL Tennisavdeling Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l Driftskonto Sum Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo Underskrifter Elisabeth Myrhol HS leder Årsregnskap for Vestli IL Tennisavdeling Organisasjonsnr

4 Noter 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp) Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Noter for Vestli IL Tennisavdeling Organisasjonsnr

5 Noter 2016 Note 1 - Annen driftsinntekt Vestli IL Tennisavdeling har i 2016 vært inaktiv. Det har ikke vært noen som har drevet avdelingen. Noe av årsaken er at man avventer undervisningsbyggs avgjørelse på å reise en flerbrukshall på tomten. Det har i 2016 vært prøveboring i grunnen rundt banen og på banen. Note 2 - Annen egenkapital Aksjekapital / selskapskapital Annen egenkapital Pr Anvendt til årsresultat -165 Pr Note 3 - Lønnskostnad Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse fra Tennisavdelingen for 2016 Noter for Vestli IL Tennisavdeling Organisasjonsnr