Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341"

Transkript

1 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter Sum driftsinntekter Driftskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (30 080) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (30 080) ÅRSRESULTAT (30 080) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (30 080) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (30 080) Årsregnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler 0 0 SUM ANLEGGSMIDLER 0 0 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 Samlekonto debitor Sum Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kinsarvik Arne Kleppa styreleiear Leiv Vambheim Marta Finden Halset Sigbjørn Hauge John Opdal dagleg leiar nestleiar styremedlem styremedlem Bjørn Laugaland Per Kåre Foss Einar Horvei Anders Ryssdal styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Årsregnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

4 Noter 2013 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Note 1 - Generelt I/S Fjordvegen har ikke erverv til formål og driver ikke økonomisk virksomhet. I/S Fjordvegen er derfor fritatt for skatteplikt og det er ikke beregnet skattekostnad i årsregnskapet. Note 2 - Inntekter Medlemmer: I/S Fjordvegen er en interesseorganisasjon med varierende medlemstall. Pr hadde organisasjonen følende medlemmer: - Hardangerrådet IKS - Forsand Kommune - Sundfjord Næringsutvikling AS - Suldal Kommune - Ullensvang Herad - Rogaland Fylkeskommune - Hjelmeland Vekst - Ullensvang Næringsforum Noter for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

5 Noter Granvin Herad - Vik Kommune - Vik Næringssamskipnad - Gaular Kommune - Hordaland Fylkeskommune - Sandnes Kommune - Stiftelsen Preikestolen - Ryfylke IKS - Hjelmeland Kommune - Sogn og Fjordane fylkeskommune - Næringsforeningen i Stavanger-regionen - Strand Kommune - Eidfjord Kommune - Odda Kommune - Balestrand Kommune - Voss Kommune - Hardangerbrua - Ulvik Herad - Sauda Kommune - Folgefonntunnelen Note 3 - Annen driftskostnad FREMMEDYTELSER OG UNDERENTREPRISE LEIE LOKALER DATA REVISJONS- OG REGNS.HONORAR ANDRE FREMMEDE TJENESTER HONORAR TIL HARDANGERRÅDET MØTER,KURS TELEFON REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG REKLAMEKOSTNADER GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM BANK-OG KORTGEBYRER SUM DRIFTSKOSTNADER Note 4 - Annen finanskostnad 8171 NEDSKRIVING AV AKSJER I FJORDVE ANDEL AV UNDERSKUDD I DIKTARVEG Sum Annen finanskostnad Regnskapet til Fjordvegen Diktarvegen AS vart avslutta i 2013 og avvikla som selskap i Underskotet i selskapet er delt likt mellom I/S Fjordvegen og Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Noter for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

6 Noter 2013 Note 5 - Overføringer annen egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Noter for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

7 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :32 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter MEDLEMSKONTINGENTER , ,00 Sum Medlemskontingenter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Annen driftskostnad FREMMEDYTELSER OG UNDERENTREPRI 540,00 (50 000,00) 6300 LEIE LOKALER ,00 0, DATA 4 444,00 0, REVISJONS- OG REGNS.HONORAR , , ANDRE FREMMEDE TJENESTER ,00 0, HONORAR TIL HARDANGERRÅDET , , MØTER,KURS , , TELEFON 0,00 625, REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG , , REKLAMEKOSTNADER , , STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM , , BANK-OG KORTGEBYRER 1 414, ,75 Sum Annen driftskostnad , ,85 Sum driftskostnader , ,85 DRIFTSRESULTAT , ,15 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER , ,00 Sum Annen renteinntekt , ,00 Sum finansinntekter , ,00 Finanskostnader Annen finanskostnad NEDSKRIVING AV AKSJER I FJORDVE 0, , ANDEL AV UNDERSKUDD I DIKTARVEG 4 435, ,00 Sum Annen finanskostnad 4 435, ,00 Sum finanskostnader 4 435, ,00 NETTO FINANSPOSTER ,49 ( ,00) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ,02 (30 079,85) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ,02 (30 079,85) ÅRSRESULTAT ,02 (30 079,85) OVERF. OG DISPONERINGER Kontospesifisert Offentlig Regnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr Side 1 av 3

8 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :32 Note Overføringer annen egenkapital OVERF. ANNEN EGENKAPITAL ,02 (30 079,85) Sum Overføringer annen egenkapital ,02 (30 079,85) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ,02 (30 079,85) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr Side 2 av 3

9 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler INV. I AKSJER OG ANDELER 0,01 0,01 Sum Investeringer i aksjer og andeler 0,01 0,01 Sum finansielle anleggsmidler 0,01 0,01 SUM ANLEGGSMIDLER 0,01 0,01 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 Samlekonto debitor , ,00 Sum Kundefordringer , ,00 Andre fordringer 1570 MELLOMREGNING FJORDVEGEN DIKTAR 0, ,74 Sum Andre fordringer 0, ,74 Sum fordringer , ,74 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank , ,33 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,33 SUM OMLØPSMIDLER , ,07 SUM EIENDELER , ,08 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital ANNEN EGENKAPITAL , ,07 Sum Annen egenkapital , ,07 Sum opptjent egenkapital , ,07 SUM EGENKAPITAL , ,07 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Samlekonto kreditor 4 232, ,00 Sum Leverandørgjeld 4 232, ,00 Annen kortsiktig gjeld 2900 FORSKUDD FRA KUNDER , , PÅLØPT KOSTNADER 5 621, ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,00 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,00 SUM GJELD , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,07 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr Side 3 av 3

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

12.03.2012. Mat fra Toten Årsmelding 2012

12.03.2012. Mat fra Toten Årsmelding 2012 12.03.2012 Mat fra Toten Årsmelding 2012 Innhold 1. Mat fra Toten mat med identitet og lange tradisjoner 2. Styrets melding 3. Strategier og aktiviteter a. Fire overordnede strategier b. Aktiviteter i

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

LØSNING TIL EKSAMEN I

LØSNING TIL EKSAMEN I Løsning til eksamen i Årsregnskap/ God regnskapsskikk desember 2014 LØSNING TIL EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisomtdanning av 01.12.2005. 3. desember

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer