Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter Sum driftsinntekter Driftskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (95 893) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad 4 (1 486) Sum finanskostnader (1 486) NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (77 700) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (77 700) ÅRSRESULTAT (77 700) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 5 (77 700) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (77 700) Årsregnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler 0 0 SUM ANLEGGSMIDLER 0 0 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 Samlekonto debitor Sum Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kinsarvik Marta Finden Halset styreleiear Torkel Myklebust Sigbjørn Hauge John Opdal Bjørn Laugaland nestleiar styremedlem styremedlem styremedlem Per Kåre Foss Einar Horvei Anders Ryssdal Leiv Vambheim styremedlem styremedlem styremedlem dagleg leiar Årsregnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

4 Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Note 1 - Generelt I/S Fjordvegen har ikke erverv til formål og driver ikke økonomisk virksomhet. I/S Fjordvegen er derfor fritatt for skatteplikt og det er ikke beregnet skattekostnad i årsregnskapet. Noter for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

5 Noter 2014 Note 2 - Inntekter Medlemmer: I/S Fjordvegen er en interesseorganisasjon med varierende medlemstall. Pr hadde organisasjonen følende medlemmer: - Hardangerrådet IKS - Forsand Kommune - Sundfjord Næringsutvikling AS - Suldal Kommune - Ullensvang Herad - Rogaland Fylkeskommune - Myrkdalen Fjellandsby - Vik Kommune - Vik Næringssamskipnad - Hotel Ullensvang - Ullensvang Næringsforum - Marine Harvest Region Sør - Felleskjøpet Rogaland - Hordaland Fylkeskommune - Sandnes Kommune - Stiftelsen Preikestolen - Ryfylke IKS - Hjelmeland Kommune - Sogn og Fjordane fylkeskommune - Næringsforeningen i Stavanger-regionen - Strand Kommune - Eidfjord Kommune - Odda Kommune - Balestrand Kommune - Voss Kommune - Hardangerbrua - Ulvik Herad - Sauda Kommune - Folgefonntunnelen Note 3 - Annen driftskostnad FREMMEDYTELSER OG UNDERENTREPRISE LEIE LOKALER DRIFTSMATERIALER DATA REVISJONS- OG REGNS.HONORAR ANDRE FREMMEDE TJENESTER HONORAR TIL HARDANGERRÅDET MØTER,KURS REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG REKLAMEKOSTNADER GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER 641 SUM DRIFTSKOSTNADER Noter for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

6 Noter 2014 Note 4 - Annen finanskostnad 8171 NEDSKRIVING AV AKSJER I FJORDVE ANDEL AV UNDERSKUDD I DIKTARVEG Sum Annen finanskostnad Regnskapet til Fjordvegen Diktarvegen AS vart avslutta i 2013 og avvikla som selskap i Underskotet i selskapet er delt likt mellom I/S Fjordvegen og Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Note 5 - Overføringer annen egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Anvendt til årsresultat Pr Noter for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr

7 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :55 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter MEDLEMSKONTINGENTER , ,00 Sum Medlemskontingenter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Annen driftskostnad FREMMEDYTELSER OG UNDERENTREPRI ,00 540, LEIE LOKALER , , DRIFTSMATERIALER 988,00 0, DATA 0, , REGNS.HONORAR , , REVISJONSHONORAR 5 000,00 0, ANDRE FREMMEDE TJENESTER , , HONORAR TIL HARDANGERRÅDET , , MØTER,KURS , , REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG , , REKLAMEKOSTNADER , , GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 3 565,00 0, STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM , , BANK-OG KORTGEBYRER 1 443, , ANDRE KOSTNADER 641,12 0,00 Sum Annen driftskostnad , ,47 Sum driftskostnader , ,47 DRIFTSRESULTAT (95 893,17) ,53 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER , ,00 Sum Annen renteinntekt , ,00 Sum finansinntekter , ,00 Finanskostnader Annen finanskostnad ANDEL AV UNDERSKUDD I DIKTARVEG (1 486,00) 4 435,51 Sum Annen finanskostnad (1 486,00) 4 435,51 Sum finanskostnader (1 486,00) 4 435,51 NETTO FINANSPOSTER , ,49 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (77 700,17) ,02 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT (77 700,17) ,02 ÅRSRESULTAT (77 700,17) ,02 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr Side 1 av 3

8 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :55 Note OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital OVERF. ANNEN EGENKAPITAL (77 700,17) ,02 Sum Overføringer annen egenkapital (77 700,17) ,02 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (77 700,17) ,02 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr Side 2 av 3

9 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler INV. I AKSJER OG ANDELER 0,00 0,01 Sum Investeringer i aksjer og andeler 0,00 0,01 Sum finansielle anleggsmidler 0,00 0,01 SUM ANLEGGSMIDLER 0,00 0,01 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 Samlekonto debitor , ,00 Sum Kundefordringer , ,00 Andre fordringer 1571 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 6 928,50 0,00 Sum Andre fordringer 6 928,50 0,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank , ,52 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,52 SUM OMLØPSMIDLER , ,52 SUM EIENDELER , ,53 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital ANNEN EGENKAPITAL , ,09 Sum Annen egenkapital , ,09 Sum opptjent egenkapital , ,09 SUM EGENKAPITAL , ,09 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Samlekonto kreditor 2 500, ,55 Sum Leverandørgjeld 2 500, ,55 Annen kortsiktig gjeld 2900 FORSKUDD FRA KUNDER , , PÅLØPT KOSTNADER 0, ,88 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,88 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,43 SUM GJELD , ,43 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,52 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for I/S Fjordvegen Organisasjonsnr Side 3 av 3

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Noter 2014 Stavanger Turistforening

Noter 2014 Stavanger Turistforening Note 1: Regnskapsprinsipper Noter 2014 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer