«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»"

Transkript

1 Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken, Tranøy og Sørreisa kommune Foto: Toril Bülow

2

3 Sluttrapport etter prosjektet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem», som ble gjennomført i kommunene Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken, Tranøy og Sørreisa. Prosjektet er arrangert som et læringsnettverk, med tre samlinger i løpet av prosjektperioden. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt med LØKTA, Utviklingssenter for sykehjem i Troms og det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Årstall: 2014 Prosjektgruppe: Mona Pedersen, prosjektleder, LØKTA Toril Bülow, FoU-leder USH Troms Ragnhild Listad Sveinsen, sykepleier Kvaløysletta sykehjem, Tromsø Navn på prosjektet: Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kontaktperson: Mona Pedersen, Tlf Informasjon og dokumenter til prosjektet ligger her: Fra venstre: Toril Bülow, Mona Pedersen og Ragnhild Listad Sveinsen Foto: Jarle Pedersen

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunn for prosjektet Målet med prosjektet Prosjektorganisering Lokal prosjektgruppe Prosjektmidler Metode Læringsnettverk Fagdager Erfaringskonferanse Legemiddelgjennomgang Tverrfaglig team Målinger Resultat og funn Resultater av målinger Indikasjon Samstemte lister Pasienter med legemiddelgjennomgang Legemiddelrelaterte problemer Individuelle observasjoner Evaluering Læringsnettverk og samlinger Utfordringer hos sykehjemmene Bruk av farmasøyt i prosjektet Konklusjon Veien videre Litteraturliste... 20

5 Sammendrag I perioden oktober 2013 til april 2014 ble det gjennomført et prosjekt i «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» ved 12 sykehjem i Troms fylke. Formålet med prosjektet var å bedre og kvalitetssikre legemiddelbehandlingen hos pasienter i sykehjem. Tverrfaglige team, som besto av sykepleier, lege og farmasøyt, gjennomgikk systematisk legemidlene til 120 pasienter. Utviklingssenter for sykehjem (USH) Troms og LØKTA (Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms) har inngått i et samarbeid for gjennomføring av prosjektet. Kommunene Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken, Tranøy, Sørreisa deltok. Prosjektet hadde følgende delmål: Sikre samstemte legemiddellister. Alle legemidler skal ha påført indikasjon. Forbedre rutinene for årskontroll og legemiddelgjennomgang ved sykehjem, gjennom å lage en felles rutine og mal for årskontroll i deltagende sykehjem. Ha fokus på dokumentasjon av observasjoner og tiltak i journalsystemet Profil. Styrke faglig kompetanse om legemiddelbruk hos eldre. Tverrfaglig samarbeid mellom sykepleier, lege og farmasøyt. Det har vært vellykket å bruke læringsnettverk som metode. Denne måten å arbeide med prosjekt på, gjør at man får en kontinuitet og fremdrift av prosjektet. Deltakerne blir involvert og får ansvar fra prosjektstart til prosjektslutt. Ved oppstart av prosjektet hadde gjennomsnitt 50 % av legemidlene påført indikasjon, med en variasjon fra 13 % til 100 %. Ved avslutning av prosjektet hadde 93 % av legemidlene påført indikasjon, med en variasjon fra 66 % til 100 %. 7 av 12 sykehjem 100 % har ved avslutning av prosjektet. Funn fra målingene viser at 88,8 % av alle pasientene hadde en eller flere legemiddelrelaterte problemer og i snitt hadde hver pasient 4 legemiddelrelaterte problemer. Hele 44 % av de identifiserte legemiddelrelaterte problemene var unødvendige legemidler. Farmasøyt deltok i 77 % av legemiddelgjennomgangene. De sykehjemmene som ikke brukte farmasøyt, identifiserte færre legemiddelrelaterte problemer. Målingene som ble gjort før, underveis og etter prosjektet viser tydelig at det er et behov for tverrfaglig samarbeid der farmasøyten er inkludert for å identifisere og få på plass en god legemiddelbehandling hos pasientene. Alle disse funnene viser at det er behov for farmasøytens kompetanse i eldreomsorgen. Mangelfull og uoversiktlig dokumentasjon kan være en kilde til feilmedisinering. Dette kunne vi hatt enda mer fokus på i prosjektet, da tilbakemeldingene fra deltakerne viste at de trengte mer kunnskap om dokumentasjon generelt, både juridisk, etisk og faglig. Prosjektet ble støttet med midler fra Kompetanseløftet 2015 fra Fylkesmannen i Troms, i tillegg til en betydelig egeninnsats fra LØKTA, USH Troms og kommunene som deltok. 5

6 6

7 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for prosjektet Riktig legemiddelbruk i sykehjem var valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Kampanjen pågikk fra Fra 2014 gikk kampanjen over til å bli et pasientsikkerhetsprogram. Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av potensialet for klinisk forbedring i Norge, tiltak som er dokumentert effektive, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Hvert innsatsområde inneholder 3-4 av de viktigste tiltakene for å redusere pasientskade. Feil bruk av legemidler fører til unødvendige lidelser for mange pasienter i sykehjem. Helsetilsynet har funnet alvorlige mangler ved gjennomføring av legemiddelbehandling for pasienter i sykehjem (7/2010.) Studier viser legemiddelrelaterte problemer hos opptil 80 prosent av pasientene i både sykehjem og sykehus. Minst én av ti sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler. Utviklingssenter for sykehjem (USH) Troms og Løkta (interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse og omsorgstjenesten i Midt-Troms) samarbeidet om et prosjekt i riktig legemiddelbruk i sykehjem, ved Rossfjord sykehjem i Lenvik kommune. Dette prosjektet ble gjennomført i 2012, og prosjektgruppen deltok da på nasjonale samlinger i pasientsikkerhetskampanjen. Erfaringer fra dette prosjektet, samt liknende prosjekt i Tromsø kommune, gav videre inspirasjon til spredning av prosjektet til flere kommuner i Troms. Høsten 2013 startet vi opp et læringsnettverk, der kommunene Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken, Tranøy og Sørreisa deltok. 1.2 Målet med prosjektet Formålet med prosjektet var å bedre og kvalitetssikre legemiddelbehandlingen hos pasienter i sykehjem. Dette for å redusere pasientskader og komplikasjoner som følge av feil bruk av legemidler og mangelfull observasjon, vurderinger, behandling og oppfølging. Tverrfaglige team, som besto av lege, sykepleier og farmasøyt, gikk systematisk gjennom legemidlene til pasienter med langtidsopphold i sykehjem. Det ble planlagt legemiddelgjennomgang til 120 pasienter; 10 pasienter per deltagende sykehjemsavdeling. Prosjektet hadde følgende delmål: Sikre samstemte legemiddellister. Alle legemidler skal ha påført indikasjon. Forbedre rutinene for årskontroll og legemiddelgjennomgang ved sykehjem, gjennom å lage en felles rutine og mal for årskontroll i deltagende sykehjem. Ha fokus på dokumentasjon av observasjoner og tiltak i journalsystemet Profil. Styrke faglig kompetanse om legemiddelbruk hos eldre. Tverrfaglig samarbeid mellom sykepleier, lege og farmasøyt. 7

8 1.3 Prosjektorganisering USH Troms og Løkta har samarbeidet om å drive prosjektet. Løkta har driftet prosjektet med prosjektleder, har hatt ansvar for å arrangere nettverkssamlinger, samt fulgt opp de syv kommunene som deltok fra Midt-Troms. USH Troms har deltatt i prosjektgruppen, samarbeidet om nettverkssamlingene, gjennomført to fagdager med tema om prosjektarbeid og dokumentasjon, og fulgt opp prosjektgruppene i Nordreisa og Kvæfjord kommune. Prosjektet ble kjørt som et læringsnettverk, og det har vært et fast opplegg med tre samlinger spredt over seks måneder. Det har i tillegg vært to fagdager i prosjektperioden Lokal prosjektgruppe Hvert sykehjem har etablert en lokal prosjektgruppe, med en prosjektkontakt. Prosjektgruppen ved sykehjemmene har bestått av lege, sykepleiere og noen har hatt med helsefagarbeidere. I tillegg har 7 av 9 kommuner hatt farmasøyt med i sine prosjektgrupper. Bruk av farmasøyt har vært frivillig, men vi har sterkt anbefalt at sykehjemmene tok med tilsynsfarmasøyten i dette arbeidet. Noen hadde ikke avtale med tilsynsfarmasøyt, men har valgt å leie inn farmasøyt til legemiddelgjennomgangene. Den lokale prosjektgruppen har deltatt på alle nettverkssamlingene. Det har vært få leger med på samlingene, da de har liten tid avsatt til arbeid på sykehjem. Sykehjemmene har dermed måttet frikjøpe legen dersom de skulle være med på samlingene. Det var ikke noe krav om at sykehjemslegene skulle delta på nettverkssamlingene. Farmasøyt, sykepleiere og en del ledere har deltatt på samlingene. Prosjektkontakten er den som har hatt ansvaret for å drive prosjektet ved sykehjemmet, gjøre målinger, og rapportere til prosjektleder i Løkta og USH Troms. 1.5 Prosjektmidler Løkta og USH Troms søkte og fikk tilskudd i 2014 fra Kompetanseløftet 2015, hos Fylkesmannen i Troms for del finansiering av prosjektet. Disse midlene har gått til LØKTA for prosjektledelse, dekning av to samlinger, samt tilskudd til kommunene. I tillegg er det bidratt med midler og betydelig egeninnsats fra Løkta, USH Troms og kommunene som deltok. 8

9 2.0 Metode 2.1 Læringsnettverk Prosjektet har vært gjennomført som et læringsnettverk. Læringsnettverket har gått over en periode på 6 måneder. Det har vært arrangert tre nettverkssamlinger som har vært obligatorisk for sykehjemmene å delta på. Læringsnettverket baserer seg på lokal progresjon, og derfor har det vært viktig at de samme personene i de lokale prosjektgrupper har deltatt på alle samlingene. Ved prosjektoppstart ble det laget en fremdriftsplan for hele prosjektperioden: Aktivitet Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Nettverkssamlinger Kurs: Hvordan arbeide prosjektorientert? Kurs: Dokumentasjon av helsehjelp Legemiddelgjennomganger x x x x x x Målinger x x Sluttrapport x Erfaringskonferanse På nettverkssamlingene har det vært en innføring i de skjema som skulle brukes, kartlegginger og målinger som skulle gjennomføres, faglig påfyll og gruppearbeid der de lokale prosjektgruppene har arbeidet med eget prosjekt. Det ble laget et kompendium, der informasjon om prosjektet, informasjon om målinger og alle skjema var samlet. Alle fikk dette utdelt ved første samling. Mellom samlingene har deltakende team arbeidet med forbedringstiltak i egen virksomhet. På hver nettverkssamling har hver prosjektgruppe fylt ut en fremdriftsplan, med arbeidsoppgaver som skulle vært gjennomført til neste samling. Dette har blitt brukt for at sykehjemmene best mulig skulle planlegge sitt arbeid, og slik at prosjektleder i Løkta kunne veilede underveis i prosjektet. På samlingene har alle de lokale prosjektgruppene vært samlet, og de har utvekslet læring og erfaringer underveis i prosjektet. På første samling ble det gitt en innføring i prosjektet og arbeidsmetode. Det var anbefalt at lederne deltok på første samling. Erfaringer fra liknende prosjekter ble presentert. Det ble satt av god tid til gruppearbeid, slik at sykehjemmene skulle få planlegge eget prosjekt. De måtte levere fremdriftsplaner og sette seg mål for prosjektet. På andre samling ble det prioritert faglig påfyll. Da hadde vi foreleser fra institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø, som foreleste om legemidler og eldre. 9

10 På siste, og tredje samling måtte sykehjemmene muntlig presentere eget prosjekt i plenum. Det var også gruppearbeid, og alle måtte lage en plan for videre implementering av prosjektet i egen organisasjon. Ved avslutning av prosjektet leverte alle sykehjemmene en sluttrapport. Ut over prosjektets fastlagte tiltak og målinger, har det vært opp til prosjektgruppene å avgjøre hvordan endringene best kunne integreres i daglig praksis lokalt. Prosjektgruppene har mange av de samme utfordringene, og de har hentet inspirasjon og hjelp hos hverandre underveis i læringsnettverket. Ved å ha en overordnet ramme med en fastlagt arbeidsform, tidsfrister, rapporteringer og deltakelse, har læringsnettverket drevet frem prosjektgruppenes arbeid og resultater. USH Troms og Løkta har bistått med hjelp og støtte i fremdrift av prosjektet, når det gjelder informasjon, arbeidsmetoder, verktøy og planlegging Fagdager I tillegg til de obligatoriske samlingene i læringsnettverket, har det vært arrangert to fagdager som det har vært frivillig å delta på. Tema var «Å jobbe prosjektorientert» og «Dokumentasjon av helsehjelp» Erfaringskonferanse Etter siste samling i læringsnettverket var det lagt opp til en halv dags konferanse der man inviterte kommunene ved politisk ledelse, administrasjon og ledere, samt deltakere i læringsnettverket, til en felles gjennomgang av erfaringer fra prosjektet. Resultater skulle presenteres, og man skulle se på hvordan man kunne arbeide videre med de tiltak som man hadde satt i verk i prosjektperioden. Og ikke minst hvordan man kunne spre dette arbeidet til flere instanser i pleie og omsorg, og til kommuner som ikke var kommet i gang ennå. Dessverre var det så få påmeldte til konferansen, at man valgte å avlyse denne. Resultater fra prosjektet vil bli presentert i andre arenaer, som for eksempel Fylkesmannen sin konferanse i august Legemiddelgjennomgang «En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk for å ivareta effekt og sikkerhet. Selve legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene, eller i tverrfaglig team der behandlende lege er en del av teamet. Legen er ansvarlig for den endelige beslutning om videre legemiddelbehandling for pasienten. Legemiddelgjennomganger skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger.» 1 1 Veileder om legemiddelgjennomganger. Helsedirektoratet IS

11 Det har blitt gjennomført legemiddelgjennomganger (LMG) i tverrfaglig team hos 120 pasienter i prosjektperioden. Hovedfokus har vært at det skal være samstemte legemiddellister, og det skal være indikasjon for hvert legemiddel. I tillegg har det vært et mål og kartlegge og redusere legemiddelrelaterte problemer. Det er brukt sjekklister, tatt blodprøver og gjort individuelle registreringer på skjema i forhold til smerter, fall, uro og søvn. Registreringen ble gjort to uker før og i de fleste tilfeller to uker etter legemiddelgjennomgang. Det ble vurdert for hver pasient om det skulle gjøres registeringer, og eventuelt hvilke registeringer som skulle gjøres etter legemiddelgjennomgangen av det tverrfaglige teamet Tverrfaglig team De tverrfaglige teamene har vært litt forskjellig sammensatt på de ulike sykehjemmene. Alle teamene har hatt med lege og sykepleier, noen har i tillegg hatt med helsefagarbeider i teamet. 9 av 12 sykehjem har brukt farmasøyt. Fagpersonene i det tverrfaglige teamet har hatt ulike arbeidsoppgaver. Sammen ble det tverrfaglige teamet enige om hvilke beboere som skulle delta i prosjektet. Sykepleier og evt helsefagarbeider Sykepleier har gjort forarbeidet, som utfylling av sjekkliste, ordnet med registreringsskjema for individuelle observasjoner og funnet fram nødvendige papirer til selve LMG. Sykepleier har fulgt opp eventuelle medisinendringer, ordnet i dosett, og informert de ansatte om endringene. Det ble dokumentert i profil etter legemiddelgjennomgangen. Sykepleier ordnet med blodprøvesvar, medisinoversikt, kopi av sjekkliste og en pasientsammenfatning til farmasøyt i forkant av LMG. Lege LMG ble gjennomført i den tiden som var satt av til legevisitt. Lege rekvirerte nødvendige blodprøver i forkant av LMG. Lege gjennomgikk listen med legemidler som var foreskrevet, også liste med behovs-medikasjon. Under legemiddelgjennomgangen ble pasient og legemiddelbruk vurdert. Man indentifiserte legemiddelrelaterte problemer; er det indikasjon for legemidlet, er det riktig legemiddelvalg, er doseringen passende, er det noen bivirkninger eller interaksjoner, brukes legemidlet som angitt i journal, mangler det monitorering og oppfølging? Der farmasøyt ikke deltok på LMG, sjekket legen eventuelle interaksjoner mellom legemidler, NorGeP og START-STOPP-liste. Lege informerte pasienten om eventuelle endringer, og dokumenterte i Profil etter LMG. Farmasøyt Farmasøyt fikk blodprøvesvar, medisinliste, kopi av sjekkliste og en pasientsammenfatning i forkant av LMG. 11

12 Farmasøyten gjennomgikk alle legemidler som var foreskrevet, og sjekket interaksjoner mellom legemidlene, sjekket legemidlene opp mot NorGeP-liste og START-/STOPP-listen, terapiområder, dosering, legemiddelvalg og administrasjonsmåter. Farmasøyten klassifiserte og registrerte legemiddelrelaterte problemer under legemiddelgjennomgangen. 2.3 Målinger For å kunne dokumentere endringer som følge av prosjektet, ble det gjort målinger ved oppstart og ved avslutning av prosjektet. Det ble gjort målinger på de pasienter som deltok i prosjektet. Prosjektgruppa vurderte hvilke målinger som var nødvendige, og hva det var viktig å vite noe om, samtidig som det var viktig at ikke dette arbeidet var for krevende og tok for lang tid. På bakgrunn av dette og erfaringer fra tidligere og liknende prosjekter, ble det valgt ut fem målinger som skulle gjennomføres: 1.) Andel legemidler med påført indikasjon. 2.) Samstemte legemiddellister. Finnes det flere lister, og er disse samstemt? 3.) Antall pasienter som har hatt en legemiddelgjennomgang. 4.) Kartlegging av legemiddelrelaterte problemer. 5.) Individuelle observasjoner før og etter legemiddelgjennomgagn, basert på tverrfaglig vurdering av hva det er behov for å observere. Prosjektkontakten ved sykehjemmet har utført målingene, og rapportert til prosjektleder. Målingene er anonymisert, og det er kun lokal prosjektgruppe ved sykehjemmet som vet hvem disse pasientene er. Måling 1 og 2 ble gjennomført to ganger, ved oppstart av prosjektet og ved avslutning. Målingen ved oppstart utgjorde en baseline, som ble brukt som sammenlikning ved prosjektstart og ved prosjektslutt. Derfor skulle første måling gjøres så raskt som mulig etter første samling, og før første legemiddelgjennomgang ble gjort. Måling 4 og måling 5 ble gjort fortløpende i prosjektet, etter hvert som pasientene fikk legemiddelgjennomgang. Fullstendig måling ble sendt til prosjektleder ved prosjektslutt. 3.0 Resultat og funn Formålet med prosjektet var å kvalitetssikre og bedre legemiddelbehandlingen hos pasienter i sykehjem. Gjennom å delta i prosjektet og bruke de verktøyene som har vært tilgjengelig, har sykehjemmene gjennomgått legemiddellistene til pasientene, vurdert og kvalitetssikret legemiddelbehandlingen. 12

13 3.1 Resultater av målinger Indikasjon En av målingene var andel legemidler som hadde påført indikasjon. At legemidler har påført indikasjon, er en forutsetning for å vite hvorfor pasientene får dette medikamentet. Her hadde vi to målinger, en ved oppstart, og en ved avslutning av prosjektet. Samtlige sykehjem, unntatt ett, har hatt en forbedring på denne målingen. Det sykehjemmet som ikke hadde en forbedring hadde 100 % medikamenter med indikasjon ved første måling, og en svak nedgang ved prosjektslutt. Ved første måling hadde gjennomsnitt 50 % av legemidlene påført indikasjon, med en variasjon fra 13 % til 100 %. Ved avslutning av prosjektet hadde 93 % av legemidlene påført indikasjon, med variasjon fra 66 % til 100 %. 7 av 12 sykehjem 100 % har ved avslutning av prosjektet. Tilbakemeldingen fra deltakerne er at det har vært positivt å ha fokus på dette, og det gjør det tryggere å gi medisin, når de vet, og kan forklare til pasient hvorfor de får de ulike medisinene Legemidler med indikasjon - % Samstemte lister Bakgrunnen for valget av denne målingen, var våre erfaringer fra tidligere prosjekter som har vist at det ofte finnes flere legemiddellister per pasient. Alle sykehjemmene hadde tatt i bruk medisinmodul i profil, men flere benyttet fortsatt også en håndskrevet liste. Tilsynslegen kan også ha en legemiddelliste registrert i sitt legejournalsystem, og som ikke nødvendigvis er i samsvar med det som sykehjemmet har. Det kan føre til feilmedisinering dersom legen bruker sitt journalsystem med vedlagt legemiddelliste når det sendes henvisinger om pasienten, enten til sykehus eller andre instanser. I tillegg er det noen sykehjem som har multidose, og som får enda en liste fra apoteket. Så en pasient kan ha opp til 3-4 ulike legemiddellister. Det er krevende å skulle holde alle disse listene oppdatert ved en eventuell medisinendring. Når en pasient har flere legemiddellister, øker faren for at disse listene ikke stemmer overens, det vil si er samstemte. Flere legemiddellister øker risikoen for feilmedisinering. Derfor er det viktig med gode rutiner, og at man prøver å ha et minimum antall legemiddellister per pasient. 13

14 Sum Det ble gjort måling om samstemte lister. Spørsmålet i målingen var om pasienten hadde samstemte lister og svaralternativet var ja eller nei. Ved oppstart av prosjektet, ble det rapportert inn at totalt 10 av 120 pasienter ikke har samstemte lister, altså 8,3 %. Vi kartla ikke hvor mange lister den enkelte pasient hadde, og vi kartla heller ikke hvor mange som kun benyttet én legemiddelliste. I prosjektet har vi derfor ikke oversikt over hvor mange lister som fantes per pasient ved prosjektstart og heller ikke om antall lister ble redusert i prosjektperioden. Det vi vet er at det er utfordringer knyttet til at pasienter ofte har flere lister, og å holde disse samstemte til enhver tid. Ved avslutning av prosjektet hadde alle pasientene, altså 100 %, samstemte lister. Et mål bør være at det kun foreligger en legemiddelliste per pasient, og denne bør være elektronisk Pasienter med legemiddelgjennomgang Det har vært gjennomført legemiddelgjennomgang på 120 pasienter i prosjektperioden. Med bakgrunn i målingene som ble gjort ved oppstart og ved avslutning, ser vi at de fleste sykehjemmene har en nedgang i antall legemidler. Dette har ikke vært et mål i seg selv med prosjektet, men likevel noe vi vurderer som en positiv effekt. Målet var at hver pasient skulle ha en riktig og tilpasset legemiddelbehandling Legemiddelrelaterte problemer Under legemiddelgjennomgangen skulle det kartlegges og klassifiseres legemiddelrelaterte problemer. Dette ble gjort etter eget skjema. Resultatet fra registreringen ser dere under her. Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer Sykehjem/avdeling: ALLE Kategori 1. Legemiddelvalg 1a. Behov for tillegg av legemiddel 47 1b. Unødvendig legemiddel 204 1c. Uhensiktsmessig legemiddelvalg Dosering 2a. For høy dose 49 2b. For lav dose 12 2c. Ikke-optimalt doseringstidspunkt 7 2d. Ikke-optimal formulering Bivirkning 4 4. Interaksjon Avvikende legemiddelbruk 5a. Legemidler som administreres av helsepersonell 3 5b. Legemidler som administreres av pasient 0 6. Annet 6a. Behov for/manglende monitorering av effekt og toksisitet av legemidler 27 6b. Mangelfull føring/uklar dokumentasjon av legemiddelkurve/kardeks/resept 33 6c. Annet 6 TOTALT 459 Antall pasienter med på målingen 116 Snitt per pasient 4,0 14

15 Resultatet fra denne registreringen viser at hele 44 % av de legemiddelrelaterte problemene som ble registrert var unødvendige legemidler. 10 % var for høy dose, 10 % hadde behov for tillegg av legemiddel og 10 % hadde et uhensiktsmessig legemiddelvalg. I tillegg er det registreringer knyttet til mangelfull føring, monitorering, legemiddelform og doseringstidspunkt. Hver pasient hadde i snitt 4 legemiddelrelaterte problemer. Det var kun 11,2 % av pasientene som ikke hadde legemiddelrelaterte problemer registrert. Det vil si at 88,8 % av alle pasientene hadde en eller flere legemiddelrelaterte problemer registrert. Disse funnene viser at det absolutt er behov for en regelmessig og systematisk gjennomgang av legemiddellisten til pasientene. Tilbakemeldingen angående unødvendig legemiddel, var at veldig mange pasienter hadde gamle og utdaterte lister for behovsmedikasjon, og at de nå har fått ryddet opp i dette. Derav den høye prosenten på denne kategorien. Noen deltakere syntes det var vanskelig å klassifisere og fylle ut skjema for legemiddelrelaterte problemer. Dette var nytt for mange, og flere hadde lite og ingen erfaring med dette skjema fra tidligere. Farmasøytene bruker dette jevnlig, og kommunene som har benyttet farmasøyt har fått hjelp til å identifisere og klassifisere legemiddelrelaterte problemer Individuelle observasjoner Det ble gjort registeringer på søvn, smerte, uro og fall to uker i forkant og i etterkant av legemiddelgjennomgangene. Dette gjennomførte prosjektgruppene lokalt. Hovedprosjektet har ikke noen systematisk oversikt over om det er noen endring i disse parameterne før og etter legemiddelgjennomgangen. Det som er viktig, er at det gjennomføres nødvendige registreringer og observasjoner av beboer, både før og etter medikamentendringer, slik at det blir gjort gode vurderinger. Det er ikke alle som har hatt registeringer i etterkant av LMG, ut fra en vurdering på LMG om at det ikke var nødvendig. En av tilbakemeldingene fra deltakerne har vært at de gjennom å bruke dette skjema, ser at de kan bruke dette igjen senere, når de har spesielle ting de ønsker å observere hos en beboer. Fordelen er at de ansatte nå kjenner til dette observasjonsskjemaet. «Skjema for individuelle observasjoner var enkle og bruke, også for assistenter/hjelpepleiere.» «Vi hadde egne atferds registreringsskjema, og valgte å bruke disse da de allerede var godt implementert i avdelingens rutiner.» Sitat fra deltakere 3.2 Evaluering På siste nettverkssamling ble det levert ut et evalueringsskjema til alle som var til stede. Svarprosenten på denne var 90 %. Det var to sykehjem som ikke var representert på siste samling på grunn av værforhold og stengte veier. 15

16 Resultatet fra denne evalueringen var veldig bra. På en skala mellom 1 og 6, der 1 var dårlig og 6 var veldig bra, scooret nesten samtlige deltakere prosjektet på 5 og 6 i skalaen. Ellers var det noen punkter som de scooret 4 på. Men deltakerne har vært fornøyde med organiseringen og samarbeidet i prosjektet. «Godt samarbeid, organisering og veiledning.» Sitat fra deltaker Læringsnettverk og samlinger Det har vært vellykket å bruke læringsnettverk som metode, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært veldig positive i forhold til denne måten å arbeide i prosjekt på. Det har gitt sykehjemmene motivasjon til å arbeide med prosjektet kontinuerlig, sette seg et hovedmål, og sette seg delmål underveis i prosjektet. Vi hadde satt som mål at alle sykehjemmene skulle gjennomføre legemiddelgjennomgang på ti pasienter. De fleste sykehjemmene har nådd dette målet, men vi har noen unntak. Noen pasienter har falt fra underveis i prosjektperioden, og andre har hatt andre utfordringer som har gjort at de ikke har nådd målet sitt. Men alle prosjektgruppene har brukt verktøyene og har fått gjennomført legemiddelgjennomganger. Det har vært gjennomført tre nettverkssamlinger og to fagdager i prosjektperioden. Våre erfaringer tilsier at det er nødvendig å ha minimum tre samlinger som er obligatoriske for alle prosjektgruppene. På første samling må det stilles krav til at ledelse er tilstede, for å sikre forankring av prosjektet. I vårt prosjekt var det ikke alle som stilte med leder på første samling, selv om det var anbefalt. En del av de sykehjemmene melder at de har hatt noen problemer med å få avsatt tid til å arbeide med prosjektet, da lederen ikke har forstått hvilket arbeid som skulle gjøres. På samlingene har deltakerne delt erfaringer, fått faglig påfyll, og lagt planer for videre arbeid. Denne metoden ga mange prosjektdeltagere positive tilbakemelding på, noe sitatet nedenfor synliggjør. «Har vært veldig lærerikt og gode ideer /arbeidsmetoder har blitt utvekslet.» «Lære av hverandre sine erfaringer» Sitat fra deltakere Et av delmålene i prosjektet var å styrke faglig kompetanse om legemiddelbruk hos eldre. Deltagerne bemerket spesielt foredraget til farmasøyt på samling to som svært lærerikt. Veldig fornøyd med foredraget til farmasøyt. Mye nyttig innspill og lærerikt innhold. Sitat fra deltaker Vår erfaring er at dokumentasjon av helsehjelp i pasientens journal ofte er mangelfull. Derfor arrangerte vi en fagdag med fokus på dokumentasjon av helsehjelp. Alle kommuner i Troms fylke bruker Visma Profil som sitt dokumentasjonssystem. I prosjektet har vi hatt fokus på dokumentasjon og registreringer av pasient i forkant og etterkant av legemiddelgjennomgang. Det som skulle 16

17 dokumenteres i forbindelse med legemidler var følgende: medisinendringer, hvilke tiltak og observasjoner som skulle gjøres i profil, bivirkninger, interaksjoner, cave og allergier og indikasjon for legemidler. Avvik i legemiddelbehandlingen skulle dokumenteres. Mangelfull og uoversiktlig dokumentasjon kan være en kilde til feilmedisinering. Dette kunne vi hatt enda mer fokus på i prosjektet, da tilbakemeldingene fra deltakerne viste at de trengte mer kunnskap om dokumentasjon generelt, både juridisk, etisk og faglig. «Det er flott å få undervisning i hvordan vi skal ha det. Det er fremdeles en jobb å gjøre for å få det til å fungere i praksis.» Sitat fra en deltaker om fagdag i dokumentasjon av helsehjelp Utfordringer hos sykehjemmene Tilbakemeldingen fra deltakerne er udelt positive til denne måten å arbeide på. Men likevel har deltakerne hatt noen utfordringer i prosjektet. Det som går igjen er mangel på tid, og forståelse for tidsbruk fra medarbeidere. Noen syntes det var vanskelig å få hele personalgruppa med. Andre syntes det var mangel på engasjement og involvering fra lederne. Noen hadde utfordringer knyttet til omorganisering og sykdom. Disse utfordringene går igjen uansett hvilket prosjekt man gjennomfører. Men det som er bra her, er at man til tross for alle disse utfordringene, har greid å gjennomføre legemiddelgjennomgangene som planlagt. I ettertid ser vi at vi skulle hatt en runde ute hos hvert sykehjem før oppstart, for å informere om prosjektet til ansatte og ledere. Det skulle vært et krav til deltakelse fra avdelingsledelse på første samling. Dette hadde kanskje hjulpet i forhold til implementering og involvering fra ledelse og andre ansatte underveis i prosjektet Bruk av farmasøyt i prosjektet I evalueringen trekkes det spesielt frem nytteverdien av det tverrfaglige samarbeidet mellom sykepleier, lege og farmasøyt. Dette har gitt veldig mange ny kunnskap, og de synes det har vært spesielt nyttig å ha farmasøyt med. Dette er en ny måte å bruke farmasøyt på for kommunene, og mange oppgir at de ønsker å fortsette å ha med farmasøyt på legemiddelgjennomganger. Farmasøyt deltok i 77 % av legemiddelgjennomgangene. Vi ser at de sykehjemmene som har hatt med farmasøyt i prosjektet, har fått mye igjen for det tverrfaglige samarbeidet. Både lege og sykepleier ga disse tilbakemeldingene. Når det gjelder å identifisere og klassifisere legemiddelrelaterte problemer (LRP), er det farmasøytene som er gode på dette. Det var kun 13 av totalt 116 pasienter som var med i målingene, som ikke hadde LRP registrert. Av disse 13 pasientene var det 11 som ikke hadde farmasøyt med på legemiddelgjennomgangen. Kun to pasienter som hadde farmasøyt med i det tverrfaglige teamet, hadde ikke registrert LRP. Dermed kan det se ut for at i de sykehjemmene man valgte å ikke bruke farmasøyt, heller ikke identifiserte legemiddelrelaterte problemer i like stor grad som de som benyttet farmasøyt. 17

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste Rapport publisert 1. april 2012 Ved prosjektleder Jorunn Larsen, Kvaløya hjemmetjeneste, UHT Troms Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp

Rapport publisert august 2014. Dokumentasjon Helsehjelp Rapport publisert august 2014 Dokumentasjon Helsehjelp Prosjekt gjennomført I Tromsø kommune 2012-2013 «All resultat av god sykepleie kan ødelegges eller sterkt forringes av dårlige arbeidsrutiner eller

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Behovsstyrt Bemanning BOB 2010-2011

Behovsstyrt Bemanning BOB 2010-2011 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Behovsstyrt Bemanning BOB 2010-2011 Sluttrapport Marit Strandquist Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Kompetansestyring... 4 3.0 Prosjektet Behovsstyrt Bemanning - BOB...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i sykehjem Grimstad kommune 12. september 2012 ved Vibeke Bostrøm Pasientsikkerhetskampanjen/Prosjektleder ITH Vestfold Aust-Agder en del av et nasjonalt læringsnettverk 13.09.2012

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2009 Kvalitetsutvikling Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede

Detaljer