ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011-2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Værnesregionen DMS 1

2 Innhold 1.0 Innledning side Frisklivssentralen Værnesregionen DMS side Økonomi. side Organisering side Fysisk plassering side Fra Helsedirektoratets veileder.. side Lavterskeltilbud.. side Motiverende samtale... side Frisklivsresept.... side Strukturert oppfølging side Fellestiltak for frisklivssentralen Værnesregionen DMS 2011 og 2012 side Besøk og samarbeidsmøter til faglige-og tverrfaglige etater. side Folkehelsekoordinator i hver kommune side Folkehelsegrupper etablert i hver kommune. side Kompetanseheving og faglig oppdatering side Vend Risk. side Informasjonsbrosjyre og nettside.. side Besøk fra Modum. side Prosjektrapport.. side Kurs og skoler i side Sertifisering av kursleder i Bra-mat-kurs side Sertifisering av røykesluttveiledere. side Samarbeid med dialysesykepleiere.. side Samarbeid med Lærings-og metringssenteret og brukerkontakt.. side Samarbeide tverrfaglig med helsestasjon, fysio-og ergoterapitjenesten, lege og psykolog. side Samarbeide med oppfølgingstjenesten.. side Informasjon, samarbeid og møter i Værnesregionen..... side Samarbeid med ulike etater. side Samarbeidsmøter med Sør-og Nord Trøndelag. side Samarbeidsmøter med Namsos sykehus, Sykehuset Levanger og St.Olav\s Hospital. side Helsekonferansen i Oslo mai 2012 side Nyhetsbrev hver 3. mnd. side Frisklivsresepter fra alle kommuner i Værnesregionen. side Henvendelser side Individuelle tiltak i kommunene.. side Tydal kommune. side Selbu kommune. side Stjørdal kommune side Meråker kommune side Sammendrag side 15 2

3 1.0 Innledning Rådmenn i Værnesregionen har i det interkommunale samarbeidet igangsatt ulike prosjekt. Den 1.februar 2011 startet prosjekt frisklivssentral Værnesregionen som rapporten omhandler. Helsetjenestens rolle skal styrkes i helsefremming og forebygging rettet mot enkeltpersoner og grupper i befolkningen. Nasjonale mål ber kommunene etablere og utvikle lavterskeltilbud med lærings- og metsringsaktiviteter for god livsstil i form av f. eks frisklivssentral. Folkehelsearbeidet er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen, og styrke det som bidrar til bedre helse - og svekke det som medfører helserisiko gjennom påvirkning av levekår og levevaner. Folkehelsearbeid - flere leveår med god helse. 2.0 Frisklivssentralen Værnersegionen DMS Frisklivssentralen Værnesregionen DMS er et interkommunalt kompetansesenter for veileding og oppfølging for kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal innenfor frisklivs-og mestringstiltak som: fysisk aktivitet, kostveiledning, røykeslutt, liv og mestring ved sykdom. Du kan møte på frisklivssentralen uten henvisning eller bli henvist av fastlege, NAV, bedrfitshelsetjeneste, spesialisthelsetjenetse eller annet autorisert helsepersonell. Frisklivssentralen har oppfølging og temakvelder i egen kommune. 3.0 Økonomi Dekkes av prosjektmidler og samhandlingsmidler. 4.0 Organisering Ansatte ved frisklivssentralen Værnesregionen DMS sørver alle kommuner i Værnesregionen: Monica Devle Ylwa Jonasson Turid Zahl Kari Lundgren Lillian Hernes - leder for Vend Risk - ernæringsfysiolog - sykepleier - fysioterapeut - prosjektleder For aktivt og målrettet frisklivsarbeid i kommunene, ble det i april 2011 opprettet delprosjektgruppe med representanter fra hver kommune, brukerrepresentant, helse Nord- Trøndelag, Helse Midt-Norge og leder ved Distriktsmedisinsk senter (DMS). Delprosjektgruppa har bestått av: 3

4 Ann Kathrin Hagen Røstad (LMS Helse Nord-Trøndelag HF) Ingrid Hallan (Rehabiliteringsklinikken HNT) Leena Maria Stenkløv (St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge) Håvard Tidemann (kulturkonsulent og folkehelsekoordinator Meråker kommune) Elin Mikalsen (kommuneoverlege og folkehelsekontakt Selbu kommune) permisjon fra 1/ og ett år - stedfortredere er: - Hans-Jonny Nilsen (kommunelege og folkehelsekoordinator i Selbu kommune) og - Torill Slind Kjøsnes (helsesøster og folkehelsekoordinator Selbu kommune) Bodil Dyrstad (kommuneoverlege og folkehelsekoordinator Stjørdal kommune) Ingrid J. Haarstad (helsesøster og folkehelsekoordinator Tydal kommune) Ann Sissel Helgesen (enhetsleder Værnesregionen DMS) Lisbet Buland (brukerrepresentant FFO). Lillian Hernes (prosjektleder Værnesregionen) Utviklingsarbeidet har blitt gjennomført ved 5 møter i prosjektgruppa. Medlemmene i prosjektgruppa innhentet grunnlagsinformasjon fra egen kommune og andre kommuner. Kommunene har etablert tverrfaglig og tverretatlig folkehelsegrupper som og har bidratt inn i dette arbeidet. Målsetninger: Finne gode modeller for samarbeid om tilgjengelig kompetanse og erfaringsutveksling over kommunegrensene. Finne gode modeller for rekruttering og henvisninger av personer til frisklivssentralene og hvordan sentralene skal drives økonomisk. Prosjektgruppa ble ferdig med prosjektrapport for interkommunal frisklivssentral desember Fysisk plassering Fysisk plassering av frisklivssentralen Værnesregionen DMS er lagt til Distriktsmedisins senter (DMS) Stjørdal. Poliklinikker, rtg, oppfølgings- og hjemmetjeneste, fysio - og ergoterapitjeneste, helsestasjon og legesenter ligger i samme hus/område. Kort vei for samarbeid og kontakt. 5.0 Fra Helsedirektoratets veileder Fra Helsedirektoratets Veileder for etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler IS1896: Frisklivssentralen (FLS) er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer oggrupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrkeindividets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning ogtilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Sentralen er et kontaktpunkt og en ressurs innen endring av helseatferd. Frisklivssentralen er et helsetilbud og bør forankres i kommunehelsetjenesten. Arbeidet baseres på dokumentert effektive metoder forendring av helseatferd. Tilbudene som gis, skal være kvalitetssikrede og kunnskapsbaserte.basistilbudet ved FLS 4

5 er et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer somhar behov for å endre helseatferd (frisklivsresept). FLS styrker broen mellom medisinsk behandling og egenmestring. En viktig oppgave for frisklivssentralen er å veilede deltakernevidere til lokale lavterskeltilbud og egenmestring. Samarbeid med frivillige, private ogoffentlige aktører er sentralt, og frisklivssentralen bør ha god oversikt over aktuelle lokaleavterskeltilbud. Samhandling med lærings- og mestringssentre og andre kommunale tilbuder viktig, og utforming av de lokale tilbudene må sees i sammenheng. 5.2 Lavterskeltilbud Lavterskeltilbud kjennetegnes som lett tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt tilbud til innbyggerne. Lavterskeltilbud krever ikke henvisning. 5.3 Motiverende samtale Motiverende samtale er en individuell frisklivssamtale som bygger på endring av vaner og veien videre til å ta vare på egen helse. MI motiverende intervju er en samtaleform som brukes mye og gir gode resultater i form av motivasjon og egenmestring for deltakeren 5.1 Frisklivsresept Værnesregionen DMS FRISKLIVSRESEPT Dato. Navn. Adresse... Født Telefon.... E-post.. o Fysisk aktivitet o Kosthold o Røykeslutt o Liv og mestring Merknader:.... Egenandel kr. 300,- for 3 mnd. Denne frisklivsresepten leveres frisklivssentralen Adresse: Frisklivssentralen Værnesregionen DMS Breidablikkveien STJØRDAL Tlf Henviser og tlf Hjemmeside: En frisklivsresept er en henvisningsblankett som strekker seg over 3 mnd. Frisklivsresepten kan fornyes inntil 2 ganger. En frisklivsresept er en blankett for henvisning til en frisklivssentral etter en helse-/sosialfaglig vurdering. Henvisningen gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning (samtaler, mail, tlf) til lavterskeltilbud i egen kommune og tiltak innen : - fysisk aktivitet - kostveiledning - tobakkavvenning og - Liv og mestring Målgruppe for frisklivsresept er personer som har risiko for eller allerede har sykdommer/lidelse. 5

6 5.4 Strukturert oppfølging Strukturert oppfølging: Deltakeren kommer uten eller med henvisning og får en frisklivssamtale - en motiverende samtale der deltakeren er med på planlegge veien videre til livsstilsendring og varig god helse innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk eller mestring ved sykdom. Se figur nedenfor mnd. Veien videre F R I S K Fysisk aktivitet Individuell veiledning Treningskontakt Frisklivstrening Lag/foreninger F R I S K Turkart Lag/ foreninger Treningssenter.. L I V S S A M T A L E Kosthold Tobakk Mestring av kronisk sykdom Bra-mat-kurs Individuell veiledning Individuell veiledning Røykesluttkurs Røyketelefon Individuell veiledning Mestringskurs L I V S S A M T A L E Kokebok for alle Røyketelefonen Individuell veiledning 6.0 Fellestiltak fra frisklivssentralen Værnesregionen DMS 2011 og Besøk og samarbeidsmøter til faglige -og tverrfaglig etater Tydal Selbu Stjørdal Meråker 6.2 Folkehelsekoordinator i hver kommune Folkehelsekoordinatoren har nøkkelrolle i folkehelsearbeidet og utvikling av frisklivssentral. Tydal - Ingrid J Haarstad, helsesøster Selbu - Elin Mikalsen, kommuneoverlege i permisjon fra 1/9 stedfortredere : Torill Slind Kjøsnes, helsesøster og Hans-Jonny Nilssen, kommunelege Stjørdal - Bodil Dyrstad, kommuneoverlege (sluttet jan.-12, ingen ny i pr.d.d.) Meråker - Håvard Tidemann, kulturkonsulent 6

7 6.3 Folkehelsegrupper etablert i hver kommune: Tverrfaglig samarbeid innen alle etater er nødvendig for god helseutvikling i kommunen. Meråker : Håvard Tidemann Kolbjørn Ringen Eva Fordal Kristin D. Rødsand Stein Funderud Berit Stormo Siv Hege Nytrø folkehelsekoordinator fysioterapeut kommunelege helsesøster kommunal utvikling inspektør Meråker skole/sfo Tollmoen barnehage Kontaktperson mail : tlf / Selbu : Selbu etablerte folkehelsgruppe allerede i 2009 og utarbeidet rapporten Folkehelsa i Selbu der kommunediagnosen ble beskrevet. Et viktig verktøy i det helsefremmende arbeidet. Torill Slind Kjøsnes helsesøster og folkehelsekoordinator Elin Mikalsen - kommuneoverlege og folkehelsekoordinator Inger Johanne Høiås personalsjef Ingunn Myhre NAV-leder Tove Storhaug SLT-koordinator Ove Mogård tjenesteleder plan, bygg og landbruk Bjørn Fagervold Frivillighetssentralen Kontaktperson mail: Tydal : Ingrid Haarstad Annette Odden Marit Uthus Bitten Scott Ragnhild W.Kvål Olav Harry Østby Grete S. Græsli Håvard Kirkvold helsesøster og folkehelsekoordinator - fysioterapeut og FYSAK-koordinator - psykiatrisk sykepleier - kommunelege - fagsjef helse, sosial og omsorg - ungdomskonsulent/næringskonsulent - teknikk og miljø - barnehage /skole Kontaktperson mail: tlf /

8 Stjørdal: Guri Lyngstad, leder - etat omsorg, fysio-/ergoterapitjenesten Marit Sissel Alsethaug- etat oppvekst og kultur, barn og ungdom Tore Rømo - etat teknisk drift Rune Hyldmo - etat omsorg, oppfølgningstjenesten Sidsel Storvik Nilsen - etat omsorg, helsestasjonen Turid Aas - organisasjonsenheten Leif Roar Skogmo - rådmannens fagstab, kommuneplanlegger Preben Dahle - rådmannens fagstab, jurist Mai-Lis Skrede - repr. tillitsvalgte NAV invitert - ikke deltatt Kommuneoverlege - ingen har tiltrådt stillingen under arbeidsperioden Kontaktperson mail: Folkehelsekoordinator og folkehelsegruppe har bl.a. ansvar for: Forebyggende helsearbeid i egen kommune Samarbeid og høste erfaringer fra hverandre innad og utad Bruke ressurser og fagkompetanse på beste måte Delaktig i utforming av lokal frisklivssentral 6.4 Kompetanseheving og faglig oppdatering I Værnesregionen er det variert og god kompetanse. Det er viktig å ta vare på kompetansen, skape nettverk, utvikling innad i kommunen og mellom kommunene til beste for innbyggerne. Lære av hverandre. Frisklivssentralen Værnesregionen DMS i samarbeid med Lærings-og mestringssenteret Levanger har gjennomført 3 kompetansehevende kurs for helsepersonell. Helsepedagogikk- kurs over 3 dager og 29. april og 31. mai - 22 deltakere Motiverende intervju en dag 28.september - 45 deltakere Skipper på egen skute en dag 18.oktober - 20 deltakere På Frisklivskonferansen 2011 (Ålesund) og 2012 (Stavanger) har Værnersegionen deltatt. 6.6 Vend Risk Vend Risk startet våren 2010 og har som mål å forebygge utviklingen av diabetes type 2 for personer med overvekt. Vend Risk er et samarbeid mellom RSSO (ressurssenter for sykelig overvekt) ved St. Olav og Værnesregionen. Ved Vend Risk har vi fokus på å gjøre små endringer i hverdagen som vil ha positiv effekt på helsa på lang sikt, en varig livsstilsendring. 8

9 Vend Risk følger deltakerne til sammen 5 år med diverse aktiviteter, målinger og tester i ulike intervaller. Det er tre Vend Risk grupper i alle kommuner med lokal oppfølging. Totalt 140 deltakere. Oppfølging i egen kommune for fysisk aktivitet og kostveiledning. Vend Risk vil etter hvert utvides og omfatte barn/ungdom i Værnesregionen. Kommune Antall deltakere Meråker 35 Selbu 27 Stjørdal 68 Tydal 9 Totalt gruppe 1, 2 og Informasjonsbrosjyre og nettside Informasjonsbrosjyre ble utarbeidet før sommeren og brukes aktivt i hele Værnesregionen. Nettsiden brukes informativt ut til innbyggerne. Oppdatering jevnlig. 6.7 Besøk fra Modum Modum kommune var den første kommunen i Norge som startet frisklivssentral i Johan Kaggestad var primus motor ved oppstart i Modum og har i løpet av de 16 årene de har holdt på - god erfaring. Frisklivssentralen Værnesregionen DMS inviterte til Stjørdal en representant fra Modum for informasjon. Fysioterapeut Jorunn Killingstad kom fra Modum og hun gav oss en god leksjon i oppbygging av kommunal frisklivssentral. Representanter fra alle kommunene deltok på møtet. Det var BRA. 6.8 Prosjektrapport Prosjektrapport for Interkommunal Frisklivssentral Værnesregionen ble skrevet ferdig i desember og lagt frem for i AU og godkjent i mars Organisering av frisklivssentralen Værnesregionen DMS : - Lokal avdeling for frisklivssentral i kommunene, nærhet til innbyggerne. Kommunens kompetanse viktig - Frisklivssentralen Værnesregionen DMS er en paraply, over alle kommunene - Folkehelsekoordinator i hver kommune er viktig i arbeidet med frisklivssentral 9

10 7.0 Kurs og skoler 2012 : 7.1 Sertifisering av kursledere i Bra-mat-kurs Helsedirektoratet arrangerte kurslederkurs Bra mat for bedre helse 16. og 17. august Det var 9 personer fra Værnesregionen som deltok, to fra Tydal, tre fra Stjørdal, fem fra Meråker. Alle kommunene i Værnesregionen har kursledere i Bra-mat-kurs og starter kurs i egne kommuner. Fellestreff for Bra-mat kursledere 5. juni for å utvikle samarbeide i Vernesregionen 7.2 Sertifisering av røykesluttveiledere Helsedirektoratet arrangerte 3 dagers kurs for å bli sertifisert røykesluttveileder. To fra Tydal, to fra Selbu og tre fra Stjørdal deltok. Meget bra kompetanse i alle kommuner. Røykesluttkurs arrangert våren og høsten -12 i Stjørdal, Selbu og Tydal (se kursoversikt) Røykesluttveilederne hadde et fellestreff 13. juni for å evaluere røykesluttkursene som var blitt holdt og utvikle samarbeidet videre i Værnesregionen. Ca nordmenn har KOLS. Hovedårsaken røyking - ca kr. 850 millioner årlig Skolene har FRI - gratis forebyggende røykekampanje fra Helsedir. BRA. HUNT-data viser en økning i bruk av snus spesielt hos ungdom. 7.3 Samarbeid med diabetessykepleiere Arrangere diabetesskole over 2 dager a 6 timer til pasienter med diabetes type 2. Stjørdal og Meråker, Tydal og Selbu 7.4 Samarbeide med Lærings-og mestringssenteret og brukerkontakter: Arrangere Livsstilskurs deltakere som.vil jobbe med varig livsstiulsendring. Høste erfaringer og etablere livsstilskurs i flere kommuner. 7.5 Samarbeide tverrfaglig med helsestasjon, fysio- og ergoterapitjenesten, lege, psykolog: Arrangere Barn-og foreldreskole: Helsestasjon skal veie elever i 3. og 8. klasse. Overvektig barn/ungdom skal tilbys hjelp og veiledning for familien/foresatte. Høste erfaringer og etablere Barn-og foreldreskole i flere kommuner 10

11 7.6 Samarbeide med oppfølgingstjenesten Arrangere KID-kurs (kurs i depresjonsmetring) for deltakere som ønsker hjelp psykisk Høste erfaringer og etablere KID-kurs i flere kommuner. Se figur nedenfor:kursoversikt for Værnesregionen Nr KURS Tydal Selbu Meråker Stjørdal 1 Bra-mat kurs Vår kurs Vår kurs Høst kurs Vår kurs Høst kurs 2 Tobakkavvenningskurs Vår kurs Høst kurs Vår 2012 Høst kurs 1 kurs Vår kurs Høst kurs 3 Diabetesskole Høst kurs Høst 2012 m/tydal Høst kurs Høst kurs 4 Livsstilskurs Høst kurs 5 Barn- og Høst kurs foreldreskole 6 KID-kurs Høst 2012 v/behov 8.0 Informasjon, samarbeid og møter i Værnesregionen 8.1 Samarbeid med ulike etater Rådmenn Etatledere Leger ved alle legekontor Kreft og KOLS-kontakter Lokale og off. aktører, lag- og foreninger Fagpersonell tverrfaglig og tverretatlig. 8.2 Samarbeidsmøter med Sør og Nord Trøndelag Fylkeskommunen og fylkesmannen Nettverksmøter med frisklivsssentralen i Levanger og Verdal, Namdalen, Fosen og Trondheim 11

12 8.3 Samarbeidsmøter med Namsos sykehus, Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital Post og preoperative grupper (overvektsgrupper) Viktig med nærhet til deltakerne dvs. oppfølging i egen kommune Overvektsopererte ved Sykehuset Namsos i 2011 er 152 personer (ca kr pr. operasjon) utgjør ca 40 millioner Helsekonferansen i Oslo mai 2012 Frisklivssentralen Værensregionen DMS deltok med to FRISKLIVS-INNSLAG på konferansen og det var en representant fra hver kommune. 8.5 Nyhetsbrev hver 3. mnd. Nyhetsbrev fra frisklivssentralen Værnesregionen DMS hver 3. mnd. Nyhetsbrev fra frisklivssentralen i Tydal sendes samtidig 9.0 Frisklivsresepter fra alle kommuner i Værnesregionen: Det har kommet inn 120 frisklivsresepter til frisklivssentralen i løpet av Hver frisklivsresept blir vurdert og deltaker kaldt inn til samtale for kartlegging til oppfølging Det deltakeren ønsker oftest er hjelp til fysisk aktivitet og kosthold. Det har også vært henvendelser fra deltakere uten frisklivsresept og det er fult mulig Henvendelser Frisklivssentralen Værnesregionen DMS har hatt deltakerhenvendelser fra alle kommuner.: Brukeren har møtt opp selv på frisklivssentralen Værnesregionen DMS Henvisning fra fysioterapeut Henvisning fra ergoterapeut Henvisning fra sykehus Henvisning fra Vend Risk Henvisning fra legekontor 12

13 11.0 Individuelle tiltak i kommunene: 11.1 TYDAL KOMMUNE Tydal kommune startet frsiklivssentral 26.oktober 2011 med 10 % stilling. Bra Leder ved frisklivssentralen er folkehelsekoordinator og helsesøster Ingrid Haarstad. Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvar 1 Styrketrening/intervall Tirsdager Idrettshuset Annette Odden 2 Basseng Torsdager Fysikalsk avd. Annette Odden 3 Adventstrim (høsten) Frivillighetssentralen Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Ansatte i barnehagen Bra-mat-i-barnehage" Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Skole Mat og skole Høsten 2011 Ylwa Jonasson 4 Skolekantinen Høsten 2011 Ylwa Jonasson 5 Foreldremøte barnehage og skole Bra mat i skole Høsten 2011 Ylwa Jonasson 6 Skole Mat og skole Foreldremøte på skolen Våren 2012 Ylwa Jonasson 7 Skolekantine: Teori og praktisk matlaging m/elever Våren 2012 Ylwa Jonasson 8 En til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian Hernes 11.2 SELBU KOMMUNE Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvar 1 Basseng Mandager Fysikalsk avd. Debbie Spetz 2 Intervalltrening (ute) Onsdager Fysikals avd. Debbie Spetz Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Sykehjemsansatte 3 puljer Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Henvisning fra lege, en til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian Hernes 13

14 11.3 SJØRDAL KOMMUNE Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvar 1 Tur Mandag Myrtun Rolf og Marit Spinning Mandag Kirken hus/hell Rolf/Hell Allsidig trening i sal Mandag Fosslia (gymsal) Fysioterapeut Kari og Guri 2 Tur Tirsdag Myrtun Rolf og Marit Basseng Tirsdag Myrtun 3 Spinning Onsdag Kirkenshus/Hell Rolf/Hell 4 Tur Torsdag Myrtun Rolf og Marit 5 Vannaerobic Torsdag Svømmehallen Frivillighetssentralen Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Ansatte i barnehagene Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Henvisning fra lege, en til en veiledning Sommer og høst -11 Ylwa Jonasson 4 Temakveld på Skatval skole - Mat og skole Høsten 2011 Ylwa Jonasson 5 Internundervisning på legesenteret for legene - Høsten 2011 Ylwa Jonasson Mat og diabetes 6 Ansatte i barnehagene Våren 2012 Ylwa Jonasson 7 Temakveld teoretisk Våren 2012 Ylwa Jonasson 8 Henvisning fra lege, en til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian hernes 9 Skatval skole: Temakveld Mat og skole Våren 2012 Ylwa Jonasson - Skolestart 1. klasse - Skolefrokost-prosjekt 10 Stokkan skole: Temakveld Mat og skole Våren 2012 Ylwa Jonasson 11 SFO ansatte : Undervisning Mat og skole Våren 2012 Ylwa Jonasson 12 Internundervisning for sykepleiere: Våren 2012 Ylva Jonasson - God omsorgspraksis 13 Undervisning for ansatte ved DMS: -Næringsrik mat for pasienter over 12 timer Våren 2012 Ylva Jonasson 11.4 MERÅKER KOMMUNE Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvarlig 1 Intervalltrening Mandager Fagerlia/Grova Kolbjørn Ringen 2 Pilates Tirsdager Dagsenteret Lisbeth Hembre 3 Styrkestrening Alle dager Helsetunet fys. avd. Fysioterapeuter 4 Seniordans (50 +) Torsdager Dagsenteret Ann Margreth Aasvold 5 Spasergruppe Torsdager Meråker samf.hus Frivillige 6 Basseng Fredager Meråker Kurbad Turnusfysioterapeut 14

15 Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Ansatte i barnehager Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Henvisning fra lege, en til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian Hernes 1 Meråker skole: Høsten 2011 Ylwa Jonasson - Foreldermøte mat og skole 2 Internundervisning for sykepleiere i hjemmetjenesten og sykehjem: Våren 2012 Ylwa Jonasson - Ernæring ved livets slutt Sammen for helse Meråker videregående skole, Meråker Kurbad, Meråker bedriftshelsetjeneste, Fossen Rusomsorg, Meråker kommune og frisklivssentralen Værnesregionen DMS samarbeider om organisering av fysisk aktivitet til innbyggerne i Meråker tema Sammen for helse. Folkehelsemøte Folkehelsemøte med tema Folkehelse og helsefremmende arbeid ble arrangert 14. september ved Meråker videregående skole. Folkehelsemøtet var en del av arrangementet Grenseløse Meråkerdager og frisklivssentralen Værnesregionen DMS var en del av Sammendrag Frisklivssentarlen Værnesregionen DMS har i 2011 og 2012 jobbet for interkommunalt samarbeid om forebyggende og helsefremmende tiltak i Værnesregionen. Dette er frisklivsog mestringstiltak for innbyggerne. Medhjelpere i kommunene har vist velvilje og gjort en stålende innsats for folkehelsa. Det tar tid å bygge opp en godt interkommunal frisklivssentral. Dette er en start på et omfattende og viktig ny-brottsarbeid i Værnesregionen - for en bedre - varig helse. Nå er det opp til ledere og politikerne å få forankret interkommunal frisklivssentral. Oktober 2012 Med vennlig hilsen Lillian Hernes prosjektleder frisklivssentralen Værnesregionen DMS 15

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Interkommunalt samarbeid om frisklivssentral i Værnesregionen.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Interkommunalt samarbeid om frisklivssentral i Værnesregionen. TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-54 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Interkommunalt

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012

Frisklivssentral Verdal kommune. Oppstart 01.01.2012 Frisklivssentral Verdal kommune Oppstart 01.01.2012 1 Bakgrunn Innherredsmodellen I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner har Levanger-, Verdal kommune, Helse Nord- Trøndelag HF Nav, Senter for helsefremmende

Detaljer

Interkommunal frisklivssentral. Frisklivssentralen Værnesregionen DMS

Interkommunal frisklivssentral. Frisklivssentralen Værnesregionen DMS Interkommunal frisklivssentral Frisklivssentralen Værnesregionen DMS 2014 Frisklivssentralen Værnesregionen DMS Meråker - ca 2 500 innbyggere Selbu - ca 4100 innbyggere Stjørdal - ca 22 500 innbyggere

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Agenda Frisklivssentraler - hva, hvordan og hvorfor? Frisklivssentralen i Sandnes - organisering, drift og tilbud

Detaljer

Overvekt og folkehelse Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Regionalt Brukerutvalg MSc Ingrid S.

Overvekt og folkehelse Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Regionalt Brukerutvalg MSc Ingrid S. Overvekt og folkehelse Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Regionalt Brukerutvalg 31.01.11 MSc Ingrid S. Følling Prosjektet kort fortalt: Bakgrunn Vi mangler pålitelig oppsummert

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester Pilotprosjektet Samhandling innen helse og omsorgstjenester 13.09.2010 1 Samhandlingsreformen. Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse og omsorgstjenester. Ønske om å utnytte ressursene

Detaljer

Saksframlegg Interkommunal frisklivssentral

Saksframlegg Interkommunal frisklivssentral STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5209-2 Saksbehandler: Hans Frederik Selvaag Saksframlegg Interkommunal frisklivssentral Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Bodø Frisklivssentral

Bodø Frisklivssentral Bodø Frisklivssentral NSH konferanse 17.04.12 Grete Willumsen, virksomhetsleder Bodø kommune Befolkningen - tilvekst, ca 50 000 innbyggere - lavere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet - forventet

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Verdens aktivitetsdag 10 mai Interundervisning Stjørdal kommune. Gur Lyngstad arbeidsnotater til fremlegg:

Verdens aktivitetsdag 10 mai Interundervisning Stjørdal kommune. Gur Lyngstad arbeidsnotater til fremlegg: Verdens aktivitetsdag 10 mai Interundervisning Stjørdal kommune Gur Lyngstad arbeidsnotater til fremlegg: Presentasjon av Folkehelsegruppa, og arbeidet rundt kommunal frisklivssentral. FHG tverretatelig

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

Nasjonal konferanse om innvandrerhelse Sagene frisklivssentral: «Helseintro» og informasjonsmøte om brystkreft eksempler på samarbeid.

Nasjonal konferanse om innvandrerhelse Sagene frisklivssentral: «Helseintro» og informasjonsmøte om brystkreft eksempler på samarbeid. Oslo kommune Nasjonal konferanse om innvandrerhelse 2014 Sagene frisklivssentral: «Helseintro» og informasjonsmøte om brystkreft eksempler på samarbeid. Kristin Opsahl Frisklivs- og folkehelsekoordinator,

Detaljer

Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012:

Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev august 2012: Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentralen er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Historikk Henvendelse fra Stjørdal kommune til Helse Midt-Norge 01.12.04 Skisse for DMS Statlige prosjektmidler styrking av lokalsykehusene og samhandling

Detaljer

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal

Frisklivssentralen. - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen. Høstkonferansen, Vrådal Frisklivssentralen - en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjeneste i kommunen Høstkonferansen, Vrådal 21.10.15 v/ Reidun Kasin Skoje Notodden Frisklivssentral Hvorfor frisklivssentraler?

Detaljer

1 PARTENE,BAKGRUNN,FORMÅL,VIRKEOMRÅDE

1 PARTENE,BAKGRUNN,FORMÅL,VIRKEOMRÅDE TJENESTEAVTALE10. SAMARBEIDOMHELSEFREMMENDEOG FOREBYGGENDEHELSEARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT- NORGEHFOGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER, Tjenesteavtalen inngår som et obligatorisk

Detaljer

Regional frisklivsmodell

Regional frisklivsmodell Regional frisklivsmodell Samhandlingskonferanse, 8. nov. 2016 Gro Sæten Enstemmig vedtak KS Rana 28. juni 2016 Rådmannens innstilling 1. Frisklivstilbud integreres som del av rehabiliteringstjenesten i

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Frisklivssentralen i Bergen

Frisklivssentralen i Bergen Frisklivssentralen i Bergen Adresse: Kaigt 5, 6. etg inngang Bystasjonen mot Jernbanen Parkering mot betaling på Bystasjonen Telefon: 5556 7830/32/34/35/36 E-post: frisklivssentralen@bergen.kommune.no

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tidspunkt: 12:15-14:15 Fra sak: PS 7/14 Til sak: PS 15/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

OPPDAL. Veronica Pedersen, Frisklivskoordinator

OPPDAL. Veronica Pedersen, Frisklivskoordinator OPPDAL Veronica Pedersen, Frisklivskoordinator Bakgrunn Opprettet i Oppdal i 2013 som et prosjekt, med en voksen- og en foreldre/barngruppe Etablert som permanent tilbud fra februar 2014 Prosjekt Med bakgrunn

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift

Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift Prosjektleder og koordinator: Cathrine Kristoffersen, Rehabiliteringstjenesten Bergen, april 2015 BAKGRUNN To- årig prosjekt; oppstart 1 mars-11

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Organisering og ressursbruk i FRISKLIVSATSINGEN

Organisering og ressursbruk i FRISKLIVSATSINGEN Organisering og ressursbruk i FRISKLIVSATSINGEN en utfordring for kommunen? Ulsteinvik september 2013 Fræna Friskliv Fræna Frisklivssentral Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging ift:

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik

Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Dagtilbud Livsstilsendring for sykelig overvekt Betania Malvik Ida Petrine Skogen Ulset 1 Betania Malvik er plassert midt mellom Trondheim og Stjørdal 2 Overordnede mål ved tilbudet Deltakerne skal oppnå

Detaljer

Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Målet for folkehelsepolitikken er å skape muligheter for å mestre og utnytte egne evner NYE INNSATSOMRÅDER I FOLKEHELSEPOLITIKKEN Psykisk helse i folkehelsearbeidet

Detaljer

Frisklivssentralen. Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak

Frisklivssentralen. Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak Alstahaug Kari Mentzoni Frisklivssentralen Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak Frisklivssentralen Alstahaug

Detaljer

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn 01.10.2012 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Oversikt over Frisklivsarbeidet i NORD-TRØNDELAG 2015

Oversikt over Frisklivsarbeidet i NORD-TRØNDELAG 2015 Kommune Kontakt Fokus områder Ytre Namdal region Nærøy Leka Vikna Rørvik Folkehelse/Frisklivskoordinator (50% FH/10 % FLS stilling) Anne- Lene.Fadnes.Gregersen@naroy.komm une.no 74382728/41572318 Forankring

Detaljer

I likevekt med IKT - IKT som verktøy ved livsstilsendring

I likevekt med IKT - IKT som verktøy ved livsstilsendring I likevekt med IKT - IKT som verktøy ved livsstilsendring Presentasjon av prosjekt v/nina Lorentsen Klinisk ernæringsfysiolog Helgelandssykehuset Mosjøen Disposisjon Bakgrunn for prosjektet Samarbeidspartnere

Detaljer

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tanker om framtidas samhandling

Tanker om framtidas samhandling Tanker om framtidas samhandling Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Nytt lovverk, - forholdet mellom folkehelseloven og helse- og omsorgsloven

Detaljer

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner Til: 'postmottak@sula.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no'; 'postmottak@svelvik.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@sogne.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no';

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013

Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 KREFTFORENINGEN Helsedirektoratet Avdeling grupperettet folkehelsearbeid Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 21. januar 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/00002-2 Saksbehandler: Åse Mary Berg og John

Detaljer

Samarbeid om forebygging

Samarbeid om forebygging Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging (Helse og omsorgstjenesteloven 6 2 nr. 10) Dato: 30.april 2013 Rapport om oppfølging av tjenesteavtale 10, mellom kommunene og Helse

Detaljer

Tjenesteavtale for samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid. mellom

Tjenesteavtale for samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid. mellom Tjenesteavtale for samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid mellom. kommune og St.Olavs Hospital HF Tjenesteavtalen inngår som et obligatorisk element i lovpålagt samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL Hva er en Frisklivssentral? Et kommunalt tilbud om personlig oppfølging i forhold til endring av levevaner. Fokus på motivasjon og

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Oversikt over Frisklivsarbeidet i NORD-TRØNDELAG 2015. Kommune Kontakt Fokus områder Annen informasjon - Prosjekt Ytre Namdal region

Oversikt over Frisklivsarbeidet i NORD-TRØNDELAG 2015. Kommune Kontakt Fokus områder Annen informasjon - Prosjekt Ytre Namdal region Ytre Namdal region Leka, Vikna, Rørvik» Sunne Steg» i samarbeid med Bindal,Leka,Nærøy og Vikna Nærøy Midtre Namdal Sam Fosnes Folkehelse/Frisklivskoordinator (50% FH/10 % FLS stilling) Anne- Lene.Fadnes.Gregersen@naroy.kommu

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christine Dahl Arkiv: G19 Arkivsaksnr.: 17/879 VIDERE SATSING PÅ FOLKEHELSE Rådmannens innstilling: Rådmannen bes om å legge fram en sak der det er utredes detaljert hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

Bodø Frisklivssentral. Bodø- modellen

Bodø Frisklivssentral. Bodø- modellen Bodø Frisklivssentral Bodø- modellen Helsefremmende og forebyggende arbeid i Bodø kommune - Målsetting for alle tjenesteområder: ReHabiliteringssenteret - Hverdagsrehabilitering - Fallforebyggende grupper

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013 Prosjekter Helsenettverk Lister Kurs og tilbud 2013 Aktiv Hverdag Videreutvikling av prosjektet Lister Ergoterapeut Prosjektet avdekket et behov for et mer differensiert dag- og aktivitetstilbud til personer

Detaljer

Liv Ågot Hågensen Kreftsykepleier Liv-agot.hagensen@orkdal.kommune.no Regional Kreftkoordinator i Orkdalsregionen

Liv Ågot Hågensen Kreftsykepleier Liv-agot.hagensen@orkdal.kommune.no Regional Kreftkoordinator i Orkdalsregionen DELTAGERLISTE KURS 19. OG 20. MAI 2014 Aktiv deltagelse og mestring i hele pasientforløpet NAVN / e-post YRKE e-post ARBEIDSSTED Lene Breivik Kommunal lene.breivik@sandoy.kommune Sandøy kommune fysioterapeut

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer. Deres ref: Vår ref: INST 2011/9491 Dato: 10.12.2013 Referat fra Eldrerådets møte 10. desember 2013 Medlemmer til stede: Svein J. Svensson,

Detaljer

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner

-en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner -en forebyggende helsetjeneste for endringer av levevaner Ellen Eimhjellen Blom Fysioterapeut, PhD-stipendiat HiSF/NTNU Ellen.blom@hisf.no 1 Jeg skal snakke om: Frisklivssentral hva er det? Bakgrunn for

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Friskliv på Innherred, Utviklingssentral Midt Norge 2014-2016 Friskliv på Innherred en partnerskapsmodell Frivillige lag og organisasjoner Private

Detaljer

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Bakgrunn for prosjektet Mars 2011 et samarbeid mellom NLSH/LMS, fylkeskommunen Samarbeid innen folkehelsearbeid er vesentlig

Detaljer

Modell for samhandling om rehabilitering mellom kommunene i Værnesregionen

Modell for samhandling om rehabilitering mellom kommunene i Værnesregionen Modell for samhandling om rehabilitering mellom kommunene i Værnesregionen Oslo kongressenter 8. mai 2014 Kari Anita Furunes MSc spesialfysioterapeut og rehabiliteringsleder ved Meråker Sanitetsforenings

Detaljer

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Frisklivskonferanse, Trondheim, 13.04.12 INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Foto: Helén Eliassen Tema LMS Historikk og status Hva er LMS? Det interkommunale prosjektet i Trondheimsområdet Ett lite

Detaljer

Prosjektrapport. Tverrfaglig innsatsteam

Prosjektrapport. Tverrfaglig innsatsteam Prosjektrapport Tverrfaglig innsatsteam Prosjektgruppe Selma Lund (prosjektleder) Anders Heggem (sykepleier) Jorunn Lyngen (ergoterapeut) Kari Margrethe Lundgren (fysioterapeut) Ann-Sissel Helgesen (leder

Detaljer

Reform i Lunner. Lunner frisklivs ogfrivilligsentral. Rapport

Reform i Lunner. Lunner frisklivs ogfrivilligsentral. Rapport Lunner kommune Reform i Lunner Lunner frisklivs ogfrivilligsentral Rapport Roa 19.10.2012 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

TJENESTEAVTALE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT NORGE

TJENESTEAVTALE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT NORGE TJENESTEAVTALE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING MIDT NORGE Tjenesteavtalen inngår som et obligatorisk element i lovpålagt

Detaljer

Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012. v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune

Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012. v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune Frisklivsveileder og etablering av frisklivssentral i Kristiansand 4.des 2012 v/ Stine Busborg Sagen Folkehelsekoordinator Kristiansand Kommune Disposisjon Veileder for kommunale Frisklivssentraler 1.versjon:

Detaljer

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Kristian Austreim Spesialfysioterapeut Fysio- og ergoterapitjenesten Karmøy kommune Bakgrunn Samhandlingsreformen

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Helsepedagogikk, startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Beskrivelse av modulene Helsepedagogisk startmodul over fem kursdager Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles

Detaljer

Kommunekampen og folkehelse

Kommunekampen og folkehelse Kommunekampen og folkehelse - Hva gir et godt liv i Snillfjord Kommunestyremøte i Snillfjord 16. desember 2010 Samfunnet har endret seg Jæger & samler Moderne menneske Inaktive Skritt/dag 23 000 10 000

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer