ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011-2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Værnesregionen DMS 1

2 Innhold 1.0 Innledning side Frisklivssentralen Værnesregionen DMS side Økonomi. side Organisering side Fysisk plassering side Fra Helsedirektoratets veileder.. side Lavterskeltilbud.. side Motiverende samtale... side Frisklivsresept.... side Strukturert oppfølging side Fellestiltak for frisklivssentralen Værnesregionen DMS 2011 og 2012 side Besøk og samarbeidsmøter til faglige-og tverrfaglige etater. side Folkehelsekoordinator i hver kommune side Folkehelsegrupper etablert i hver kommune. side Kompetanseheving og faglig oppdatering side Vend Risk. side Informasjonsbrosjyre og nettside.. side Besøk fra Modum. side Prosjektrapport.. side Kurs og skoler i side Sertifisering av kursleder i Bra-mat-kurs side Sertifisering av røykesluttveiledere. side Samarbeid med dialysesykepleiere.. side Samarbeid med Lærings-og metringssenteret og brukerkontakt.. side Samarbeide tverrfaglig med helsestasjon, fysio-og ergoterapitjenesten, lege og psykolog. side Samarbeide med oppfølgingstjenesten.. side Informasjon, samarbeid og møter i Værnesregionen..... side Samarbeid med ulike etater. side Samarbeidsmøter med Sør-og Nord Trøndelag. side Samarbeidsmøter med Namsos sykehus, Sykehuset Levanger og St.Olav\s Hospital. side Helsekonferansen i Oslo mai 2012 side Nyhetsbrev hver 3. mnd. side Frisklivsresepter fra alle kommuner i Værnesregionen. side Henvendelser side Individuelle tiltak i kommunene.. side Tydal kommune. side Selbu kommune. side Stjørdal kommune side Meråker kommune side Sammendrag side 15 2

3 1.0 Innledning Rådmenn i Værnesregionen har i det interkommunale samarbeidet igangsatt ulike prosjekt. Den 1.februar 2011 startet prosjekt frisklivssentral Værnesregionen som rapporten omhandler. Helsetjenestens rolle skal styrkes i helsefremming og forebygging rettet mot enkeltpersoner og grupper i befolkningen. Nasjonale mål ber kommunene etablere og utvikle lavterskeltilbud med lærings- og metsringsaktiviteter for god livsstil i form av f. eks frisklivssentral. Folkehelsearbeidet er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen, og styrke det som bidrar til bedre helse - og svekke det som medfører helserisiko gjennom påvirkning av levekår og levevaner. Folkehelsearbeid - flere leveår med god helse. 2.0 Frisklivssentralen Værnersegionen DMS Frisklivssentralen Værnesregionen DMS er et interkommunalt kompetansesenter for veileding og oppfølging for kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal innenfor frisklivs-og mestringstiltak som: fysisk aktivitet, kostveiledning, røykeslutt, liv og mestring ved sykdom. Du kan møte på frisklivssentralen uten henvisning eller bli henvist av fastlege, NAV, bedrfitshelsetjeneste, spesialisthelsetjenetse eller annet autorisert helsepersonell. Frisklivssentralen har oppfølging og temakvelder i egen kommune. 3.0 Økonomi Dekkes av prosjektmidler og samhandlingsmidler. 4.0 Organisering Ansatte ved frisklivssentralen Værnesregionen DMS sørver alle kommuner i Værnesregionen: Monica Devle Ylwa Jonasson Turid Zahl Kari Lundgren Lillian Hernes - leder for Vend Risk - ernæringsfysiolog - sykepleier - fysioterapeut - prosjektleder For aktivt og målrettet frisklivsarbeid i kommunene, ble det i april 2011 opprettet delprosjektgruppe med representanter fra hver kommune, brukerrepresentant, helse Nord- Trøndelag, Helse Midt-Norge og leder ved Distriktsmedisinsk senter (DMS). Delprosjektgruppa har bestått av: 3

4 Ann Kathrin Hagen Røstad (LMS Helse Nord-Trøndelag HF) Ingrid Hallan (Rehabiliteringsklinikken HNT) Leena Maria Stenkløv (St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge) Håvard Tidemann (kulturkonsulent og folkehelsekoordinator Meråker kommune) Elin Mikalsen (kommuneoverlege og folkehelsekontakt Selbu kommune) permisjon fra 1/ og ett år - stedfortredere er: - Hans-Jonny Nilsen (kommunelege og folkehelsekoordinator i Selbu kommune) og - Torill Slind Kjøsnes (helsesøster og folkehelsekoordinator Selbu kommune) Bodil Dyrstad (kommuneoverlege og folkehelsekoordinator Stjørdal kommune) Ingrid J. Haarstad (helsesøster og folkehelsekoordinator Tydal kommune) Ann Sissel Helgesen (enhetsleder Værnesregionen DMS) Lisbet Buland (brukerrepresentant FFO). Lillian Hernes (prosjektleder Værnesregionen) Utviklingsarbeidet har blitt gjennomført ved 5 møter i prosjektgruppa. Medlemmene i prosjektgruppa innhentet grunnlagsinformasjon fra egen kommune og andre kommuner. Kommunene har etablert tverrfaglig og tverretatlig folkehelsegrupper som og har bidratt inn i dette arbeidet. Målsetninger: Finne gode modeller for samarbeid om tilgjengelig kompetanse og erfaringsutveksling over kommunegrensene. Finne gode modeller for rekruttering og henvisninger av personer til frisklivssentralene og hvordan sentralene skal drives økonomisk. Prosjektgruppa ble ferdig med prosjektrapport for interkommunal frisklivssentral desember Fysisk plassering Fysisk plassering av frisklivssentralen Værnesregionen DMS er lagt til Distriktsmedisins senter (DMS) Stjørdal. Poliklinikker, rtg, oppfølgings- og hjemmetjeneste, fysio - og ergoterapitjeneste, helsestasjon og legesenter ligger i samme hus/område. Kort vei for samarbeid og kontakt. 5.0 Fra Helsedirektoratets veileder Fra Helsedirektoratets Veileder for etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler IS1896: Frisklivssentralen (FLS) er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer oggrupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrkeindividets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning ogtilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Sentralen er et kontaktpunkt og en ressurs innen endring av helseatferd. Frisklivssentralen er et helsetilbud og bør forankres i kommunehelsetjenesten. Arbeidet baseres på dokumentert effektive metoder forendring av helseatferd. Tilbudene som gis, skal være kvalitetssikrede og kunnskapsbaserte.basistilbudet ved FLS 4

5 er et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer somhar behov for å endre helseatferd (frisklivsresept). FLS styrker broen mellom medisinsk behandling og egenmestring. En viktig oppgave for frisklivssentralen er å veilede deltakernevidere til lokale lavterskeltilbud og egenmestring. Samarbeid med frivillige, private ogoffentlige aktører er sentralt, og frisklivssentralen bør ha god oversikt over aktuelle lokaleavterskeltilbud. Samhandling med lærings- og mestringssentre og andre kommunale tilbuder viktig, og utforming av de lokale tilbudene må sees i sammenheng. 5.2 Lavterskeltilbud Lavterskeltilbud kjennetegnes som lett tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt tilbud til innbyggerne. Lavterskeltilbud krever ikke henvisning. 5.3 Motiverende samtale Motiverende samtale er en individuell frisklivssamtale som bygger på endring av vaner og veien videre til å ta vare på egen helse. MI motiverende intervju er en samtaleform som brukes mye og gir gode resultater i form av motivasjon og egenmestring for deltakeren 5.1 Frisklivsresept Værnesregionen DMS FRISKLIVSRESEPT Dato. Navn. Adresse... Født Telefon.... E-post.. o Fysisk aktivitet o Kosthold o Røykeslutt o Liv og mestring Merknader:.... Egenandel kr. 300,- for 3 mnd. Denne frisklivsresepten leveres frisklivssentralen Adresse: Frisklivssentralen Værnesregionen DMS Breidablikkveien STJØRDAL Tlf Henviser og tlf Hjemmeside: En frisklivsresept er en henvisningsblankett som strekker seg over 3 mnd. Frisklivsresepten kan fornyes inntil 2 ganger. En frisklivsresept er en blankett for henvisning til en frisklivssentral etter en helse-/sosialfaglig vurdering. Henvisningen gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning (samtaler, mail, tlf) til lavterskeltilbud i egen kommune og tiltak innen : - fysisk aktivitet - kostveiledning - tobakkavvenning og - Liv og mestring Målgruppe for frisklivsresept er personer som har risiko for eller allerede har sykdommer/lidelse. 5

6 5.4 Strukturert oppfølging Strukturert oppfølging: Deltakeren kommer uten eller med henvisning og får en frisklivssamtale - en motiverende samtale der deltakeren er med på planlegge veien videre til livsstilsendring og varig god helse innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk eller mestring ved sykdom. Se figur nedenfor mnd. Veien videre F R I S K Fysisk aktivitet Individuell veiledning Treningskontakt Frisklivstrening Lag/foreninger F R I S K Turkart Lag/ foreninger Treningssenter.. L I V S S A M T A L E Kosthold Tobakk Mestring av kronisk sykdom Bra-mat-kurs Individuell veiledning Individuell veiledning Røykesluttkurs Røyketelefon Individuell veiledning Mestringskurs L I V S S A M T A L E Kokebok for alle Røyketelefonen Individuell veiledning 6.0 Fellestiltak fra frisklivssentralen Værnesregionen DMS 2011 og Besøk og samarbeidsmøter til faglige -og tverrfaglig etater Tydal Selbu Stjørdal Meråker 6.2 Folkehelsekoordinator i hver kommune Folkehelsekoordinatoren har nøkkelrolle i folkehelsearbeidet og utvikling av frisklivssentral. Tydal - Ingrid J Haarstad, helsesøster Selbu - Elin Mikalsen, kommuneoverlege i permisjon fra 1/9 stedfortredere : Torill Slind Kjøsnes, helsesøster og Hans-Jonny Nilssen, kommunelege Stjørdal - Bodil Dyrstad, kommuneoverlege (sluttet jan.-12, ingen ny i pr.d.d.) Meråker - Håvard Tidemann, kulturkonsulent 6

7 6.3 Folkehelsegrupper etablert i hver kommune: Tverrfaglig samarbeid innen alle etater er nødvendig for god helseutvikling i kommunen. Meråker : Håvard Tidemann Kolbjørn Ringen Eva Fordal Kristin D. Rødsand Stein Funderud Berit Stormo Siv Hege Nytrø folkehelsekoordinator fysioterapeut kommunelege helsesøster kommunal utvikling inspektør Meråker skole/sfo Tollmoen barnehage Kontaktperson mail : tlf / Selbu : Selbu etablerte folkehelsgruppe allerede i 2009 og utarbeidet rapporten Folkehelsa i Selbu der kommunediagnosen ble beskrevet. Et viktig verktøy i det helsefremmende arbeidet. Torill Slind Kjøsnes helsesøster og folkehelsekoordinator Elin Mikalsen - kommuneoverlege og folkehelsekoordinator Inger Johanne Høiås personalsjef Ingunn Myhre NAV-leder Tove Storhaug SLT-koordinator Ove Mogård tjenesteleder plan, bygg og landbruk Bjørn Fagervold Frivillighetssentralen Kontaktperson mail: Tydal : Ingrid Haarstad Annette Odden Marit Uthus Bitten Scott Ragnhild W.Kvål Olav Harry Østby Grete S. Græsli Håvard Kirkvold helsesøster og folkehelsekoordinator - fysioterapeut og FYSAK-koordinator - psykiatrisk sykepleier - kommunelege - fagsjef helse, sosial og omsorg - ungdomskonsulent/næringskonsulent - teknikk og miljø - barnehage /skole Kontaktperson mail: tlf /

8 Stjørdal: Guri Lyngstad, leder - etat omsorg, fysio-/ergoterapitjenesten Marit Sissel Alsethaug- etat oppvekst og kultur, barn og ungdom Tore Rømo - etat teknisk drift Rune Hyldmo - etat omsorg, oppfølgningstjenesten Sidsel Storvik Nilsen - etat omsorg, helsestasjonen Turid Aas - organisasjonsenheten Leif Roar Skogmo - rådmannens fagstab, kommuneplanlegger Preben Dahle - rådmannens fagstab, jurist Mai-Lis Skrede - repr. tillitsvalgte NAV invitert - ikke deltatt Kommuneoverlege - ingen har tiltrådt stillingen under arbeidsperioden Kontaktperson mail: Folkehelsekoordinator og folkehelsegruppe har bl.a. ansvar for: Forebyggende helsearbeid i egen kommune Samarbeid og høste erfaringer fra hverandre innad og utad Bruke ressurser og fagkompetanse på beste måte Delaktig i utforming av lokal frisklivssentral 6.4 Kompetanseheving og faglig oppdatering I Værnesregionen er det variert og god kompetanse. Det er viktig å ta vare på kompetansen, skape nettverk, utvikling innad i kommunen og mellom kommunene til beste for innbyggerne. Lære av hverandre. Frisklivssentralen Værnesregionen DMS i samarbeid med Lærings-og mestringssenteret Levanger har gjennomført 3 kompetansehevende kurs for helsepersonell. Helsepedagogikk- kurs over 3 dager og 29. april og 31. mai - 22 deltakere Motiverende intervju en dag 28.september - 45 deltakere Skipper på egen skute en dag 18.oktober - 20 deltakere På Frisklivskonferansen 2011 (Ålesund) og 2012 (Stavanger) har Værnersegionen deltatt. 6.6 Vend Risk Vend Risk startet våren 2010 og har som mål å forebygge utviklingen av diabetes type 2 for personer med overvekt. Vend Risk er et samarbeid mellom RSSO (ressurssenter for sykelig overvekt) ved St. Olav og Værnesregionen. Ved Vend Risk har vi fokus på å gjøre små endringer i hverdagen som vil ha positiv effekt på helsa på lang sikt, en varig livsstilsendring. 8

9 Vend Risk følger deltakerne til sammen 5 år med diverse aktiviteter, målinger og tester i ulike intervaller. Det er tre Vend Risk grupper i alle kommuner med lokal oppfølging. Totalt 140 deltakere. Oppfølging i egen kommune for fysisk aktivitet og kostveiledning. Vend Risk vil etter hvert utvides og omfatte barn/ungdom i Værnesregionen. Kommune Antall deltakere Meråker 35 Selbu 27 Stjørdal 68 Tydal 9 Totalt gruppe 1, 2 og Informasjonsbrosjyre og nettside Informasjonsbrosjyre ble utarbeidet før sommeren og brukes aktivt i hele Værnesregionen. Nettsiden brukes informativt ut til innbyggerne. Oppdatering jevnlig. 6.7 Besøk fra Modum Modum kommune var den første kommunen i Norge som startet frisklivssentral i Johan Kaggestad var primus motor ved oppstart i Modum og har i løpet av de 16 årene de har holdt på - god erfaring. Frisklivssentralen Værnesregionen DMS inviterte til Stjørdal en representant fra Modum for informasjon. Fysioterapeut Jorunn Killingstad kom fra Modum og hun gav oss en god leksjon i oppbygging av kommunal frisklivssentral. Representanter fra alle kommunene deltok på møtet. Det var BRA. 6.8 Prosjektrapport Prosjektrapport for Interkommunal Frisklivssentral Værnesregionen ble skrevet ferdig i desember og lagt frem for i AU og godkjent i mars Organisering av frisklivssentralen Værnesregionen DMS : - Lokal avdeling for frisklivssentral i kommunene, nærhet til innbyggerne. Kommunens kompetanse viktig - Frisklivssentralen Værnesregionen DMS er en paraply, over alle kommunene - Folkehelsekoordinator i hver kommune er viktig i arbeidet med frisklivssentral 9

10 7.0 Kurs og skoler 2012 : 7.1 Sertifisering av kursledere i Bra-mat-kurs Helsedirektoratet arrangerte kurslederkurs Bra mat for bedre helse 16. og 17. august Det var 9 personer fra Værnesregionen som deltok, to fra Tydal, tre fra Stjørdal, fem fra Meråker. Alle kommunene i Værnesregionen har kursledere i Bra-mat-kurs og starter kurs i egne kommuner. Fellestreff for Bra-mat kursledere 5. juni for å utvikle samarbeide i Vernesregionen 7.2 Sertifisering av røykesluttveiledere Helsedirektoratet arrangerte 3 dagers kurs for å bli sertifisert røykesluttveileder. To fra Tydal, to fra Selbu og tre fra Stjørdal deltok. Meget bra kompetanse i alle kommuner. Røykesluttkurs arrangert våren og høsten -12 i Stjørdal, Selbu og Tydal (se kursoversikt) Røykesluttveilederne hadde et fellestreff 13. juni for å evaluere røykesluttkursene som var blitt holdt og utvikle samarbeidet videre i Værnesregionen. Ca nordmenn har KOLS. Hovedårsaken røyking - ca kr. 850 millioner årlig Skolene har FRI - gratis forebyggende røykekampanje fra Helsedir. BRA. HUNT-data viser en økning i bruk av snus spesielt hos ungdom. 7.3 Samarbeid med diabetessykepleiere Arrangere diabetesskole over 2 dager a 6 timer til pasienter med diabetes type 2. Stjørdal og Meråker, Tydal og Selbu 7.4 Samarbeide med Lærings-og mestringssenteret og brukerkontakter: Arrangere Livsstilskurs deltakere som.vil jobbe med varig livsstiulsendring. Høste erfaringer og etablere livsstilskurs i flere kommuner. 7.5 Samarbeide tverrfaglig med helsestasjon, fysio- og ergoterapitjenesten, lege, psykolog: Arrangere Barn-og foreldreskole: Helsestasjon skal veie elever i 3. og 8. klasse. Overvektig barn/ungdom skal tilbys hjelp og veiledning for familien/foresatte. Høste erfaringer og etablere Barn-og foreldreskole i flere kommuner 10

11 7.6 Samarbeide med oppfølgingstjenesten Arrangere KID-kurs (kurs i depresjonsmetring) for deltakere som ønsker hjelp psykisk Høste erfaringer og etablere KID-kurs i flere kommuner. Se figur nedenfor:kursoversikt for Værnesregionen Nr KURS Tydal Selbu Meråker Stjørdal 1 Bra-mat kurs Vår kurs Vår kurs Høst kurs Vår kurs Høst kurs 2 Tobakkavvenningskurs Vår kurs Høst kurs Vår 2012 Høst kurs 1 kurs Vår kurs Høst kurs 3 Diabetesskole Høst kurs Høst 2012 m/tydal Høst kurs Høst kurs 4 Livsstilskurs Høst kurs 5 Barn- og Høst kurs foreldreskole 6 KID-kurs Høst 2012 v/behov 8.0 Informasjon, samarbeid og møter i Værnesregionen 8.1 Samarbeid med ulike etater Rådmenn Etatledere Leger ved alle legekontor Kreft og KOLS-kontakter Lokale og off. aktører, lag- og foreninger Fagpersonell tverrfaglig og tverretatlig. 8.2 Samarbeidsmøter med Sør og Nord Trøndelag Fylkeskommunen og fylkesmannen Nettverksmøter med frisklivsssentralen i Levanger og Verdal, Namdalen, Fosen og Trondheim 11

12 8.3 Samarbeidsmøter med Namsos sykehus, Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital Post og preoperative grupper (overvektsgrupper) Viktig med nærhet til deltakerne dvs. oppfølging i egen kommune Overvektsopererte ved Sykehuset Namsos i 2011 er 152 personer (ca kr pr. operasjon) utgjør ca 40 millioner Helsekonferansen i Oslo mai 2012 Frisklivssentralen Værensregionen DMS deltok med to FRISKLIVS-INNSLAG på konferansen og det var en representant fra hver kommune. 8.5 Nyhetsbrev hver 3. mnd. Nyhetsbrev fra frisklivssentralen Værnesregionen DMS hver 3. mnd. Nyhetsbrev fra frisklivssentralen i Tydal sendes samtidig 9.0 Frisklivsresepter fra alle kommuner i Værnesregionen: Det har kommet inn 120 frisklivsresepter til frisklivssentralen i løpet av Hver frisklivsresept blir vurdert og deltaker kaldt inn til samtale for kartlegging til oppfølging Det deltakeren ønsker oftest er hjelp til fysisk aktivitet og kosthold. Det har også vært henvendelser fra deltakere uten frisklivsresept og det er fult mulig Henvendelser Frisklivssentralen Værnesregionen DMS har hatt deltakerhenvendelser fra alle kommuner.: Brukeren har møtt opp selv på frisklivssentralen Værnesregionen DMS Henvisning fra fysioterapeut Henvisning fra ergoterapeut Henvisning fra sykehus Henvisning fra Vend Risk Henvisning fra legekontor 12

13 11.0 Individuelle tiltak i kommunene: 11.1 TYDAL KOMMUNE Tydal kommune startet frsiklivssentral 26.oktober 2011 med 10 % stilling. Bra Leder ved frisklivssentralen er folkehelsekoordinator og helsesøster Ingrid Haarstad. Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvar 1 Styrketrening/intervall Tirsdager Idrettshuset Annette Odden 2 Basseng Torsdager Fysikalsk avd. Annette Odden 3 Adventstrim (høsten) Frivillighetssentralen Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Ansatte i barnehagen Bra-mat-i-barnehage" Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Skole Mat og skole Høsten 2011 Ylwa Jonasson 4 Skolekantinen Høsten 2011 Ylwa Jonasson 5 Foreldremøte barnehage og skole Bra mat i skole Høsten 2011 Ylwa Jonasson 6 Skole Mat og skole Foreldremøte på skolen Våren 2012 Ylwa Jonasson 7 Skolekantine: Teori og praktisk matlaging m/elever Våren 2012 Ylwa Jonasson 8 En til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian Hernes 11.2 SELBU KOMMUNE Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvar 1 Basseng Mandager Fysikalsk avd. Debbie Spetz 2 Intervalltrening (ute) Onsdager Fysikals avd. Debbie Spetz Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Sykehjemsansatte 3 puljer Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Henvisning fra lege, en til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian Hernes 13

14 11.3 SJØRDAL KOMMUNE Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvar 1 Tur Mandag Myrtun Rolf og Marit Spinning Mandag Kirken hus/hell Rolf/Hell Allsidig trening i sal Mandag Fosslia (gymsal) Fysioterapeut Kari og Guri 2 Tur Tirsdag Myrtun Rolf og Marit Basseng Tirsdag Myrtun 3 Spinning Onsdag Kirkenshus/Hell Rolf/Hell 4 Tur Torsdag Myrtun Rolf og Marit 5 Vannaerobic Torsdag Svømmehallen Frivillighetssentralen Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Ansatte i barnehagene Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Henvisning fra lege, en til en veiledning Sommer og høst -11 Ylwa Jonasson 4 Temakveld på Skatval skole - Mat og skole Høsten 2011 Ylwa Jonasson 5 Internundervisning på legesenteret for legene - Høsten 2011 Ylwa Jonasson Mat og diabetes 6 Ansatte i barnehagene Våren 2012 Ylwa Jonasson 7 Temakveld teoretisk Våren 2012 Ylwa Jonasson 8 Henvisning fra lege, en til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian hernes 9 Skatval skole: Temakveld Mat og skole Våren 2012 Ylwa Jonasson - Skolestart 1. klasse - Skolefrokost-prosjekt 10 Stokkan skole: Temakveld Mat og skole Våren 2012 Ylwa Jonasson 11 SFO ansatte : Undervisning Mat og skole Våren 2012 Ylwa Jonasson 12 Internundervisning for sykepleiere: Våren 2012 Ylva Jonasson - God omsorgspraksis 13 Undervisning for ansatte ved DMS: -Næringsrik mat for pasienter over 12 timer Våren 2012 Ylva Jonasson 11.4 MERÅKER KOMMUNE Nr Fysisk aktivitet Dag og tid Oppmøtested Ansvarlig 1 Intervalltrening Mandager Fagerlia/Grova Kolbjørn Ringen 2 Pilates Tirsdager Dagsenteret Lisbeth Hembre 3 Styrkestrening Alle dager Helsetunet fys. avd. Fysioterapeuter 4 Seniordans (50 +) Torsdager Dagsenteret Ann Margreth Aasvold 5 Spasergruppe Torsdager Meråker samf.hus Frivillige 6 Basseng Fredager Meråker Kurbad Turnusfysioterapeut 14

15 Nr Kostveiledning til Når Ansvar 1 Ansatte i barnehager Høsten 2011 Ylwa Jonasson 2 Vend Risk deltakerne: -teoretisk kveld og en praktisk matlagingskveld Sommer/høst 2011 Ylwa Jonasson 3 Henvisning fra lege, en til en veiledning 2011 og 2012 Ylwa Jonasson Monica Devle Lillian Hernes 1 Meråker skole: Høsten 2011 Ylwa Jonasson - Foreldermøte mat og skole 2 Internundervisning for sykepleiere i hjemmetjenesten og sykehjem: Våren 2012 Ylwa Jonasson - Ernæring ved livets slutt Sammen for helse Meråker videregående skole, Meråker Kurbad, Meråker bedriftshelsetjeneste, Fossen Rusomsorg, Meråker kommune og frisklivssentralen Værnesregionen DMS samarbeider om organisering av fysisk aktivitet til innbyggerne i Meråker tema Sammen for helse. Folkehelsemøte Folkehelsemøte med tema Folkehelse og helsefremmende arbeid ble arrangert 14. september ved Meråker videregående skole. Folkehelsemøtet var en del av arrangementet Grenseløse Meråkerdager og frisklivssentralen Værnesregionen DMS var en del av Sammendrag Frisklivssentarlen Værnesregionen DMS har i 2011 og 2012 jobbet for interkommunalt samarbeid om forebyggende og helsefremmende tiltak i Værnesregionen. Dette er frisklivsog mestringstiltak for innbyggerne. Medhjelpere i kommunene har vist velvilje og gjort en stålende innsats for folkehelsa. Det tar tid å bygge opp en godt interkommunal frisklivssentral. Dette er en start på et omfattende og viktig ny-brottsarbeid i Værnesregionen - for en bedre - varig helse. Nå er det opp til ledere og politikerne å få forankret interkommunal frisklivssentral. Oktober 2012 Med vennlig hilsen Lillian Hernes prosjektleder frisklivssentralen Værnesregionen DMS 15

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Livstilendring, læring og mestring

Livstilendring, læring og mestring FRISKLIV OVERHALLA Livstilendring, læring og mestring Overhalla frisklivssentral 2013-14 OVERHALLA HELSE OG OMSORG Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1.0 Bakgrunn... 2 1.1 Mål... 2 1.2 Prosjekt

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO 2011. Side 1 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer