Verdens aktivitetsdag 10 mai Interundervisning Stjørdal kommune. Gur Lyngstad arbeidsnotater til fremlegg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens aktivitetsdag 10 mai Interundervisning Stjørdal kommune. Gur Lyngstad arbeidsnotater til fremlegg:"

Transkript

1 Verdens aktivitetsdag 10 mai Interundervisning Stjørdal kommune Gur Lyngstad arbeidsnotater til fremlegg: Presentasjon av Folkehelsegruppa, og arbeidet rundt kommunal frisklivssentral. FHG tverretatelig fra høsten 2011, med Bodil Dyrstad som leder. Kommunen har under arbeidet verken hatt kommune overlege, eller folkehelsekoordinator. Guri Lyngstad leder Etat omsorg, fysio-/ergoterapitjenesten Marit Sissel Alsethaug Tore Rømo Rune Hyldmo Sidsel Storvik Nilsen Turid Aas Leif Roar Skogmo Preben Dahle Mai-Lis Skrede NAV invitert Kommuneoverlege Etat oppvekst og kultur Etat teknisk drift Etat omsorg, oppfølgningstjenesten Etat omsorg, helsestasjonen Organisasjonsenheten Rådmannens fagstab, kommuneplanlegger Rådmannens fagstab, jurist Repr tillitsvalgte Ikke deltatt Ingen har tiltrådt stillingen under arbeidsperioden

2 Samfunnet i den vestlige verden gjennomgått store endringer. - Ved forrige århundreskifte - infeksjonssykdommer og underernæring samfunnets største helseproblem. - Dagens og fremtidens helseutfordringer: - Flere eldre, flere får kreft, flere trenger omsorg, og de sosiale ulikehetene øker. - våre levevaner. Ikke smittsomme, kroniske, sykdommer som diabetes, overvekt, muskel og skjelettlidelser, kreft og psykiatri står for de største kostnadene av våre helse og sosial tjenester. - Sentrale risikofaktorer for å utvikle livsstilssykdommer, er fysisk inaktivitet, tobakksbruk og usunt kosthold. - Livskavaliteten øker - En av fem voksne har fedme - Også barn /unge. - Antall personer med type 2 diabetes er doblet de siste 30 år - Vi spiser for lite frukt og grønnsaker og for mye sukker og mettet fett - Sukker bør ikke overstige 10 % av vårt totale energiinntak i Norge i dag 1 åringer: 40 % 4 åringer 80 %... - I Norge er fire av fem voksne ikke tilstrekkelig fysisk aktive til å oppnå vesentlig helseeffekter - 19 % av den voksne befolkningen røyker daglig, mens 12 % av ungdommene gjør det. - Mens det stadig blir færre som røyker daglig i Norge, blir det suksessivt flere som snuser.

3 I Stjørdal: Økning av KOLS, Diabetes Økt Frafall fra VG skole Dårlig drikkevannsklvalitet Økning av innvandrere: 2005: 2,9 % : 4,8 % - BMI over Forekomsten av fedme har økt hele verden, og en vet at fedme øker risikoen for en rekke sykdommer. - HUNT: er det en økning av overvekt og fedme i nesten alle aldersgrupper. Det er mest uttalt hos de unge voksne, og betydelig mer hos menn enn hos kvinner : 10 % : 16 % : 26 % - Helsetjenestene som arbeider med barn og unge i kommunen rapporterer om økende antall barn og unge med overvekt og fedme. De treffer også stadig flere barn og unge med sykelig overvekt. - normen for hva som er passe vekt synes å ha forskjøvet seg! Konsekvens: vanskeligere å forebygge overvekt. - Fysisk aktivie unge Stjørdal 39, Levanger 47 Mosvika 51 % - Gjennom HUNT 3 er det også påvist at helseadferd - sosioøkonomisk status, - 25 % av alle med høyere utdanning tilfredstiller anbefalinger om fysisk aktivitet mens bare

4 - 16 % av dem med grunnskoleutdanning gjør det. - Forekomst av røykere er tre ganger høyere hos de med lav utdanning enn blant de med høyskoleutdanning eller mer. - kosthold - Bosetning. HUNT 3 viser betydelige ulikheter i grad av fysisk aktivitet mellom sentrum og periferi, også i Stjørdal. Hva kan gjøres?? Fordelen med helseutfordringsbildet: knyttet til vår helseadferd. Dermed: påvirkes med positivt endrede levevaner. - WHO anslår at hele 90 % av type 2 diabetestilfellene - 80 % av hjerte-karsykdommer kan forebygges med endring av levevaner (WHO 2003) % av alle krefttilfeller kan forebygges på samme måte. - Helse skapes i hovedsak utenfor helsesektoren. - Derfor skal folkehelse arbeidet forankres i alle sektorer. - Helse skapes der folk bor, arbeider, lærer og leker. - Samhandlingsreformen og ny folkehelselov - Føringene: kommunen må øke sin kompetanse og innsats på forebygging, tidlig innsats i sykdomsforløpet og rehabilitering. For mange mennesker er endring av levevaner og helseadferd en vanskelig og langvarig prosess. Sentrale helse myndigheter anbefaler derfor alle landets kommuner å etablere frisklivssentraler (FLS).

5 - En frisklivssentral - kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper som har behov for hjelp til å gjøre endringer innenfor levevaneområder som - fysisk aktivitet - kosthold og - tobakk. - Dette er også bakgrunnen for at man i Værnesregionen vedtok å sette i gang delprosjekt 8; interkommunal frisklivssentral. - Det er samtidig et regionalt mål at det skal opprettes frisklivssentraler i hver av kommunene i VR. - Som et ledd i dette har Folkehelsegruppa i Stjørdal fått i mandat å utrede et beslutnings-grunnlag på opprettelse av en kommunal frisklivssentral (FLS). Folkehelsegruppa skal foreslå - Organisering - Lokalisering - Bemanning - Faggrupper (kompetanse) - Prioriterte målgrupper - Relevante tiltak - Samarbeid med frivillige lag og foreninger, næringslivet - Kostnader og finansiering - Fremdriftsplan for etablering av frisklivssentralen

6 ORGANISERING - den nasjonale veilederen for kommunale frisklivssentraler. - opp i mot på hvordan nærliggende kommuner som Trondheim, Levanger og Verdal organiserer sine tilbud. - Helsedirektoratet anbefaler at FLS forankres i kommunehelsetjenesten, og gjennom dette underlegges relevante lovverk, reguleringer og kvalitetskrav. Folkehelsegruppa i Stjørdal anbefaler følgende: 1: Frisklivssentralen (FLS) organiseres som en helsetjeneste. 2: FLS bør ikke organiseres slik at ansatte blir sittende med personal ansvar. 3: FLS bør organiseres der ansatte har faglig tilknytting, nærhet og støtte. 4: FLS skal være organisert under en avdeling som har hele befolkningen som målgruppe, og som ikke er bundet til spesielle aldersgrupper. FHG anbefaler at den kommunale FLS organiseres under etat omsorg, avdeling helse. Organisering innenfor denne avdelingen, bør løses internt i avdeling helse. KOMPETANSE OG BEMANNING Kommunen har ansvar for at tilbudet ved FLS skal være faglig forsvarlig. Folkehelsegruppa tar derfor utgangspunkt i de nasjonale anbefalingene i forhold til kompetanse i en frisklivssentral. Det anbefales at det skal være autorisert personell med - minimum treårig helsefaglig utdanning og/eller pedagogisk universitets-/høyskoleutdanning.

7 - Grunnopplæring innen motiverende samtale eller annen tilsvarende metodikk for kommunikasjon om endring av helseadferd. - FLS bør ha kompetanse innen helseadferd, folkehelse, friskfaktorer og gjeldende anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. - Kompetansen i Stjørdal FLS bør preges av tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes også tett samarbeid med Værnesregionens FLS. - Frisklivssentralen i Værnesregionen har bred kompetanse og erfaring på frem for alt ernæring, og røykeslutt, i tillegg til motiverende samtale. Sett i lys av dette er det viktig at FLS i Stjørdal spesielt knytter til seg person(er) med kompetanse innen fysisk aktivitet og helse(minimum treårig høgskole - /universitetsutdanning). Det er viktig at FLS har relevant kompetanse på fysisk aktivitet, spesielt med tanke på dose og respons. - Personlig egnethet og engasjement er sentrale suksessfaktorer. - For å supplere den kompetansen som FLS blir bestående av, er det viktig at FLS inngår samarbeid med andre tjenester, fagmiljø og kommuner. Frisklivssentralen i Stjørdal bør bemannes med - minimum tre personer; - 1 person fagansvarlig for hvert aldersintervall - 1 har i tillegg arbeid som daglig leder/fagkoordinator - Daglig leder bør være faglig ansvarlig for FLS. - fagansvarlig person mot hver aldersgruppe/intervall. - Fra VR Ernæringsfysiolog, røykeslutt og Bra mat.

8 LOKALER OG LOKALISERING FLS i Stjørdal skal være - sentralt beliggende, - være lett tilgjengelig for kommunens innbyggere - fysisk nærhet til aktuelle samarbeidspartnere. - Lokalene bør være der sentralens tiltak har sitt naturlige utgangspunkt. - Lokaliseringen bør gi tilgang på treningssal, egnede uteområder, garderober og kontor for ansatte. Det bør også være mulig å gjennomføre aktuell/eventuell fysisk testing. - FHG gruppa ser ikke at det skal være behov for å fysisk etablerie nytt hus og/eller lokale. Det bør være mulig å bruke de fasiliteter som i dag finnes i Stjørdal sentrum. - FHG ser mange fordeler med at FLS skal kunne være lokalisert i nærheten av Sandskogan; idrattsanlegg, svømmebasseng og kirkens hus. - Det er ønskelig med samlokalisering av Værnesregionens Frisklivssentral. Den ligger i dag i Breidablikkveien, 2 etg DMS bygg. - Fordelen med å være i Breidablikkveien, DMS bygget skulle vær den fysiske og faglige nærheten til VR FLS, den kommunale rehabavdelingen, og det faktum at lokalene oppleves som ufarlig for de brukerne som til i dag har dårlig erfaring med idrettsanlegg etc. Det har også en akseptabel nærhet til idrettsanleggene rundt Øverlands Minde. - Ulempen er at det der ikke finnes egnede garderobeforhold eller trimrom, og rehab avdelingen er heller ikke utstyrt med egnet treningsutstyr. Det skulle således være behov for betydelig materiell oppgradering av de eksisterende lokaler.

9 FHG anbefaler at den kommunale FLS har utgangspunkt for sin aktivitet, i den nye Stjørdalshallen. Forutsett at FLS får en langtids leie avtale med Stjørdalshallen I en oppstartsfase er det naturlig å ha kontor i Breidalikkveien, mens aktivitetene tar utgangspunkt fra Stjørdalshallen. Målgruppe Personer som er i situasjoner hvor endret helseadferd i stor grad kan ha en forebyggende og behandlende effekt. Det er personer som har økt risiko for, eller som allerede har sykdom/lidelser der fysisk aktivitet, kost og røykeslutt har betydelig helsemessig gevinst. I følge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet viser erfaringer fra andre kommuner med etablert FLS at følgende aldersintervall er egnede inndelinger; 0 18 år, år, 67 år opp. Stjørdal Frisklivssentral skal ikke ekskludere noen aldersgrupper. I etablert virksomhet skal Stjørdal FLSs virksomhet rettes mot innbyggere i alderen 0 18, og 67 opp. FLS i Stjørdal skal i utgangspunktet ikke arbeide med diagnose spesifikke målgrupper, og tilbudene er ikke egnet for personer med tyngre psykiatriske diagnoser.

10 Aktiviteter og tiltak - Tiltak og aktiviteter i frisklivssentralen - dokumentasjonen om effekt. Aktiviteten skal i hovedsak kobles opp mot innsatsområdene for frisklivssentralen; 1: Fysisk aktivitet, 2: kosthold og 3: tobakk gangen i det 1: Frisklivsresept frisklivssamatale - Henvisende instans til FLS - fastleger. Man kan forvente seg at man suksessivt med økt erfaring, kan åpne for flere henvisende instanser. Frisklivssamtalen, individuell veiledning om helseadferd En hovedaktivitet i frisklivssentralen vil være systematisk oppfølging av deltakere som blir henvist til livsstilsendring gjennom ordningen med frisklivsresept. Deltakerne skal i samarbeid med veilederen identifisere aktuelle tiltak og lage en plan for reseptperioden. Helseatferd og relevante helse- og livskvalitetsmål skal kartlegges og sammenlignes før reseptperioden og etter gjennomført reseptperiode. - Resepten gir mulighet for jevnlig oppfølging, deltakelse på kurs og ulike gruppetilbud. Helsedirektoratet anbefaler at reseptperioden varer i tolv uker. - Etter disse 12 ukene gjennomføres en ny frisklivssamtale. Denne danner grunnlaget for videre oppfølging og vurdering av behovet for ny resept.

11 Fysisk aktivitet Frisklivssentralen bør gjennomføre egne treningsgrupper tilpasset ulike aktivitets- og mestringsnivå. Gruppetreninger har vist seg å være effektivt, og bidrar til økt trivsel og motivasjon for deltakerne. Treningen skal følge effektive treningsprinsipper for målgruppen, og bør følge anbefalinger for fysisk aktivitet som beskrevet i Aktivitetshåndboka (Bahr, 2008) og annen relevant forskningslitteratur. - Målet er at reseptordningen setter deltakerne i stand til å vedlikeholde økt fysisk aktivitet i hverdagen etter avsluttet oppfølging fra frisklivssentralen, med utfasing til eksisterende tilbud og egenaktivitet. - Det er derfor sentralt at frisklivssentralen samarbeider med andre tiltak i offentlig regi, den lokale frivilligheten, brukerorganisasjoner og private aktører. Kosthold - Individuell gruppe Bra mat for bedre helse bør være kjernetilbudet for dette satsningsområdet. Kurslederkurs og materiell for slike kurs er utviklet og kvalitetssikret av Helsedirektoratet. VR ernæringsfysiolog Tobakksavvenning - FLS skal kunne gi individuell veiledning om tobakksavvenning. - arrangere kurs som for eksempel kurspakken Røykfrie sammen som er utviklet av Helsedirektoratet. - FLS skal i tillegg formidle informasjon om Røyketelefonen og nettbaserte tobakksavvenningstilbud som f.eks Det vil også være naturlig at FLS samarbeider med Tobakksavvenningsklinikken ved Sykehuset Levanger.

12 Informasjonsarbeid FHG mener det er essensielt at FLS skal ha god oversikt over aktuelle tiltak/tilbud innen tiltaksområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakksavvenning i kommunen. Tverrsektorelt samarbeid om aktiviteter og tiltak - FHG mener det er grunnleggende at FLS samarbeider om aktiviteter/tiltak med andre sektorer i kommunene. Eksempler på dette kan være frisklivstilbud som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger, eller som en del av Navs kvalifiseringsprogram. Samarbeid parter og tiltak Fastlegene i Stjørdal kommune vil være en sentral aktør i samspillet rundt henvisning og oppfølging. Internt i kommunen: Frisklivssentralen skal forankres i det kommunale tjenestetilbudet, og kommunen må ta ansvar for den daglige driften av sentralen. Det blir viktig å klargjøre hvilken kompetanse og hvilke ressurser som er tilgjengelig i det kommunale systemet i dag og som blir naturlige samarbeidspartnere med frisklivssentralene. Fastlegene og avtalefysioterapeuter/fysikalske institutt vil være sentrale samarbeidsaktører og henvisere av frisklivsresept i begge kommunene. - NAV - FHG anbefalerat FLS i Stjørdal deltar i kompetansesamarbeid og nettverk, bl.a med frisklivssentraler i eget fylket.

13 ØKONOMI, FINANSIERING stipulerte utgifter og inntekter. RAMMEFINANSIERING Prosjektgruppa anbefaler at driften av frisklivssentralene inngår som en del av kommunene sine rammebudsjett. - 1 stilling : pr dags dato inkl pensjon (14,4 %) og arbeidsgiver avgift: 14,1 % = 530 ooo kr - Med 2 x 50 % = Leie av hall: 1 x uka: sammen med rehab avdelingen 400 mnd x 10 mnd = kr - Foruten lønnsmidler, bør det avsettes driftsmidler til forberedelser, markedsføring, møtevirksomhet. Inntekt: - Fastlønnstilskudd til kommunene, pr 100 % fysioterapeut: i året. Pr dags dato. - Pr behandlende resept periode 300 kr resepter pr år kr - Forslag til opptrappingsplan I opptrappingsplanen er det ikke tatt høyde for økning i innbyggertallet. - Folkehelsegruppa anbefaler at det ansettes daglig leder i 100 % stillinger fra

14 - det er ikke ønskelig at den kommunale FLS etableres som et prosjekt. - Oppstart og etablering av Stjørdal FLS i løpet av høsten Det ansettes en person i 100 % stilling: arbeidsområde daglig leder/koordinator - samt faglig ansvar for målgruppe Drift av Frisklivsresept; forventet oppstart våren I løpet av våren 2013 ansettes ytterligere 2 personer. A 50 % Arbeidsområde: 1: faglig ansvar for målgruppen 0 18 år, faglig ansvar 2: 67 og opp. Forventet oppstart målrettede tiltak: høsten ANBEFALNINGER Folkehelsegruppa anbefaler følgende for å nå målet om opprettelse av kommunal frisklivssentral: - Det legges fram sak om etablering av frisklivssentrale i Stjørdal kommune til politisk behandling i juni 2012, med innstilling om etablering av en kommunal frisklivssentral. - Det opprettes en stilling(100%) som daglig leder innen Ekstern utlysning. - Det lages en opptrappingsplan for kompetanseutvikling og økning av personellressurser ved frisklivssentralene.

15

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler IS-1896 Veileder for kommunale frisklivssentraler 1 Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler Utgitt: Februar 2011 Revidert utgave: På høring november 2012 Bestillingsnummer: IS-1896 Utgitt

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Ellen Eimhjellen Blom ebl@helsedir.no 07.12.2012 Tema for presentasjonen 1 Tema i dag Hvorfor etablere frisklivssentraler? Hvordan ser din drømmefrisklivssentral

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Bakgrunnsnotat om folkehelse

Bakgrunnsnotat om folkehelse 1 Bakgrunnsnotat om folkehelse Innhold Bakgrunnsnotatets hensikt...1 Begrepsavklaringer...1 Mål for folkehelsearbeidet...1 Status i folkehelsearbeidet: Hva er helsetilstanden nasjonalt og lokalt?...2 Folkehelsa

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer