AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass"

Transkript

1 AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

2 Hamarregionen Utvikling ble stiftet av kommunene Løten, Stange og Hamar i mai Vi skal arbeide med problemstillinger innenfor følgende områder: Næringsetat for kommunene Næringsforening for næringslivet Regional utvikling Mulighetenes møteplass Følgende aktiviteter er gjennomført i 2010 Temalunsj: 11 temalunsjer med totalt 365 deltakere Medlemsarrangement: 2 arrangement med totalt 71 deltakere Kurs: Kurs i presentasjonsteknikk 8 deltakere, kurs i bruk av sosiale medier 30 deltakere Seminarer: 3 seminarer med totalt 163 deltakere Næringstreff i Stange, med kommunen som vertskap: 2 treff med totalt over 100 deltakere Næringstreff i Løten, med kommunen som vertskap: 1 treff med 40 deltagere

3 Om medlemmene Næringsforeningen skal gi inspirasjon, relasjoner og kompetanse. Dette leverer vi gjennom ulike arrangementer for både medlemmer og andre interessenter. Ved utgangen av 2010 er ca. 200 virksomheter medlemmer i HrU. De aller fleste er betalende medlemmer, men vi tilbyr også ett års gratis medlemskap til alle nyetablerere i regionen. Løten Næringsforening har kollektivt medlemskap. Utviklingen i antall og type medlemmer viser en positiv trend, og vi ser at stadig flere mellomstore og store virksomheter blir oppmerksomme på oss. Medlemsorganisasjonen har ikke brukt midler på annonsering i 2010, men har jobbet med utviklingen av en database som skal effektivisere arbeidet med informasjon og administrasjon av våre arrangementer. Vi har også brukt ressurser på å styrke hjemmesiden vår, samt etablert en profil på Facebook, som oppdateres jevnlig. Medlemmer og næringsliv er aktive brukere av våre sider. Medlemmene mottar også månedlig et nyhetsbrev med aktuell informasjon. Om næringsetaten I rollen som kommunenes førstelinje overfor næringslivet, utfører HrU et bredt spekter av oppgaver for kommunene. Første-linjen har fokus på å veilede og bistå næringslivet i spørsmål rettet mot etablering eller reetablering av næringsvirksomhet, inkludert identifisering av aktuelle næringslokaler, avklare muligheter knyttet til virkemiddelapparatet, samt identifisering av samarbeidspartnere og andre kompetanserelaterte spørsmål. For å ivareta disse oppgavene og få en tettere dialog med lokalt næringsliv og kommunene, har vi valgt å ha en kontordag i uka i Stange og i Løten. Blant oppgavene vi løser for kommunene er saksbehandling for søknader om næringsstøtte. HrU jobber strategisk med å styrke sin førstelinjefunksjon. I 2010 har førstelinjen hatt et spesielt fokus på å øke kapasiteten til å formidle utleie av næringsarealer i regionen. En egen regional utleieportal for næringseiendom, net, har blitt utviklet i samarbeid med Hamar Gårdeierforening. HrU representerte kommunene i ulike prosjekter og fora som er relevante og har fortløpende oppfølging av aktuelle regionale initiativ initiert av eierkommunene, Regionrådet for Hamarregionen, aktører i regionen eller andre.

4 Regional utvikling Hamarregionen Utvikling har som mål å bidra til vekst og utvikling gjennom gjennomføring av regionale prosjekter med betydning for næringslivet, samt generelle bidrag og tiltak for å gjøre regionen mer robust. For HrU er det viktig med et bredt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å kunne ta denne rollen, samt sikre tilgang til nødvendige virkemidler og finansiering. Utover eierkommunene er regionale aktører som Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Innovasjon Norge og Regionrådet for Hamarregionen viktige samarbeidspartnere for HrU. Spesielt viktig er samarbeidet med Regionrådet for Hamarregionen, som også er samlokalisert med HrU. Eksternt finansierte prosjekter er viktige verktøy for oss i arbeidet med regional utvikling. Vi har initiert eller deltatt i flere prosjekter som blant annet: Reis & Ryk Hedmark et lærings- og utviklingsprogram for SMB-bedrifter innenfor kulturnæringer og reiseliv. Vi har brukt 2010 til å skaffe finansiering og forankring slik at vi kan gjennomføre et prosjekt for 20 virksomheter i Hedmark i Prosjektet finansieres av Leonardo Da Vinciprogrammet, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Kulturarena Hamar en forstudie som ble startet i 2009 og sluttrapportert høsten Forstudiet hadde 3 fokusområder: samlokalisering, nettverk og synliggjøring av regionens kulturaktører. I 2010 har vi jobbet med et forprosjekt som ser nærmere på mulighetene for samlokalisering i Nestlé, samt etablering av nettverk for kulturaktører i Hedmark. Interreg Kompetansetilførsel for regional vekst og konkurransekraft i Falun Borlänge MittDalarna og Hamarregionen Fokus i dette 3-årige prosjektet er samarbeid mellom ulike aktører for på sikt å sikre regionens næringsliv nødvendig kompetanse. I 2010 har prosjektet hatt fokus på: Å utvikle innovative verktøy for å sikre kompetansetilførsel, primært i små og mellomstore bedrifter. Å etablere og videreutvikle 4 nettverk for hhv daglige ledere, HR-ledere, leder med fokus på vekst og utvikling, ledere av alternative næringer. Å etablere en operativ innflytterservice (www.innflytterservice.no). Å bistå Høgskolen i Hedmark med markedsføringen av bioteknologistudiet. Å gi ut en regional næringslivsavis som går til alle husstander i regionen. NAV Jobbskapingsprosjekt Formålet er å gi ekstra oppfølging til arbeidsledige som vurderer å etablere egen virksomhet. Hele 40 deltakere fra ulike deler av Hedmark har blitt fulgt opp med individuelt tilpasset veiledning over en 12-måneders periode. Prosjektet som har blitt finansiert av NAV, har blitt gjennomført i samarbeid med Kongsvinger Kunnskapspark, Næringsservice i Nord-Østerdal og Ungt Entreprenørskap Hedmark. Strandhogg i Mjøslandskapet Siden 2007 har vi hatt fokus på kulturarvsbasert næringsutvikling i Stange Vestbygd. Prosjektets mål er å skape økt næringsgrunnlag og attraktivitet gjennom støtte til utviklingen av et større mangfold av opplevelsesprodukter i Stange Vestbygd. Høsten 2009 ble grunneierforeningen og destinasjonsselskapet Eventyrlige Stange Vestbygd etablert for å videreføre mye av arbeidet. Prosjektet er finansiert av Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Stange kommune og HrU. Pultost- og akevittdagene i Løten Sammen med lokale nisjematprodusenter og lokale lag/foreninger i Løten tok HrU i 2009 initiativet til å reetablere en arena for å markedsføre Løten gjennom å bygge en satsing på begrepene pultost og akevitt ; begrep knyttet til kjente merkevarer med opphav i Løten. Foreningen Pultost og akevitt mat og kultur i Løten gjennomførte i 2010 Pultost- og akevittdagene september 2010, et arrangement som ble besøkt av ca personer. Fremtidsstudie for Atlungstad Brenneri Mulighetsstudie knyttet til bygningsmasse og strandområde ved Atlungstad Brenneri ble avsluttet i Studien ble finansiert av Hoff Industrier og Stange kommune. Kunnskapsparken Hedmark var en sterk bidragsyter i arbeidet. Studien har fungert som et viktig innspill til et større arbeid påbegynt i 2010 for å se på muligheten til å etablere et opplevelses- og formidlingssenter for norsk spritproduksjon på Atlungstad Brenneri i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Interreg Næringslivet som motor for inkludering Oppstart av prosjektet var i januar Prosjektet har som mål å synliggjøre potensialet som ligger i å ta i bruk innvandrerbefolkningens kompetanse. I 2010 har vi arrangert temalunsjer, delt ut Næringslivets inkluderingspris og har startet et mentorprogram. I forbindelse med oppstart av mentorprogram hadde vi et kick-off i samarbeid med NHO og IMDi, et heldagsseminar. Vi har jobbet aktivt mot næringslivet i forhold til å engasjere dem i temaet, ved bl.a. å danne et nettverk med fokus på inkludering og ved å arrangere de nevnte temalunsjene. En håndbok til bruk for ledere er også under utarbeidelse. Interreg/EU Nordens beste innlandsregioner Vi har i løpet av 2010 sett på regionale utviklingsutfordringer som både Hamarregionen og Falun-Borlänge regionen står overfor, og diskutert felles tiltak og samarbeid. Med mål om å styrke regional identitet og attraktivitet for bosetting og næringsutvikling ble en felles søknad oversendt EU/Interreg i desember Ved godkjenning vil prosjektet, med planlagt oppstart i mai 2011, muliggjøre en bred og strukturert satsing for å øke lokal og regional stolthet i hele Hamarregionen. Regionrådet for Hamarregionen har vært en sentral samarbeidspartner og premissleverandør i utformingen av søknaden. Mjøskonferansen AS HrU har på vegne av Hamar gått inn på eiersiden i Mjøskonferansen AS. Mjøskonferansen AS har som mål å arrangere seminarer og konferanser av betydning for næringslivet og for regional vekst i Mjøsområdet. Regional næringsplan Et arbeid for å avklare behovet, og eventuelt få på plass en regional næringsplan for Hamarregionen ble sluttført i 2010.

5 Interiørstudio Box har vært medlem i HrU siden jeg startet våren 2009 og har deltatt på så mange arrangementer som jeg har hatt mulighet til. Jeg har vært på mange temalunsjer og det er en viktig arena å knytte bekjentskaper til andre aktører i nærmiljøet. Jeg har også vært på et par kurs blant annet Søkemotoroptilmalisering og presentasjonsteknikk, og dette har jeg har hatt god nytte av i etterkant. En av fordelene med å være medlem i HrU er at man slipper å betale for temalunsjer og man får nytt påfyll med faglig stoff, gratis. Bedre enn det blir det jo ikke! Den største fordelen med å være medlem er den faglige kompetansen de ansatte i HrU sitter på og som jeg kan benytte meg av. Jeg får råd og tilbakemeldinger som er konkrete, praktiske og helt klart enkelt gjennomførbare og hjelpen er effektiv. HrU klarer å gjennomføre samlinger og er flinke til å finne temaer som folk er interessert i å lære mer om. Bedrifter og interesserte som er innenfor samme bransje får muligheten til å samles og utveksle erfaringer, og det blir knyttet bånd på tvers av kommuner og steder. HrU har jo også er god oversikt over hvem folk er i regionen, hva de driver og hvem som kunne ha hatt nytte av å bli kjent med hverandre! Audhild Torgersen Interiørstudio Box Stange kommune Mine erfaringer med HrU fra mitt sted i Stange kommune er veldig gode. Jeg har deltatt på 2-3 temafrokost/lunsjer i året når det har vært aktuelle temaer som har interessert meg. Det har vært flere relevante områder for mitt vedkommende, hvor jeg har fått påfyll av innledere med høy kvalitet. Gjennomføring og rammer har vært meget profesjonelle, og utbyttet stort. Disse mulighetene for påfyll og nettverksbygging er en av fordelene ved å være medlem, slik jeg ser det. Fortsett med dette for dette er bra. Sett fra organisasjons- og informasjonsavdelingen og Stange kommune, har HrU en viktig rolle i forhold til å skape arenaer/ møteplasser/nettverk for privat og offentlig virksomhet. HrU bør være en samtalepartner med spisskompetanse, en lyttepost som ligger i forkant av utviklingen og som synliggjør utfordringer og trender. HrU skal være kommunens utviklingsaktør med hovedmål å bidra til vekst, tilflytting og rikelig med tilgang på kompetent arbeidskraft i framtida. Det er etter min mening viktig å få fram de gode historiene for å profilere kommunene som en attraktiv arbeidsplass med de mest spennende og meningsfylte oppgaver! HrU har en viktig oppgave i markedsføring av regionen og omdømmearbeid og -utvikling i forhold til behovet for arbeidskraft framover. HrU har en viktig funksjon i forhold til å være motor i store interkommunale og regionale prosjekter eksempelvis Nordens beste innlandsregioner som nå er på trappene. Så ta oss med i dette arbeidet, sammen kan vi få til masse! Lise-Mette Lund Leder, Organisasjons- og informasjonsavdelingen Stange Kommune Advokatfirmaet Campbell & Co As har vær medlem av HrU siden Jeg har, som daglig leder i selskapet hatt stor nytte av medlemskapet. Jeg vil spesielt framheve det nettverk jeg har bygget opp gjennom møter og kurs som jeg har deltatt på. Jeg har møtt bare hyggelige og engasjerte mennesker, det gjelder både medarbeiderne i HrU og medlemmene/deltagerne på kurs og møter. Da jeg kom tilbake til Hedemarken etter mer en 30 år i næringslivet andre steder i Norge, så ble HrU en mulighetenes arena for meg. Derfor er jeg på så mange lunsjmøter som jeg har mulighet til, der får jeg nyttig kunnskap, treffer gode kolleger og avslutter med en hyggelig og enkel lunsj. Hru gjør mye bra for næringslivet i regionen, og jeg tror at i en tid der alt globaliseres så vil rollen som cluster-bygger bli enda viktigere enn i dag. Foreningen bør se etter muligheter for samarbeid og synergier mellom selskaper med komplementær kunnskap, og produkter. HrU må sammen med sine medlemmer selge Innlandet som et fantastisk bo- og næringsområde med gode kommunikasjoner til hovedflyplass og hovedstad. Tom Ø. Martinsen Daglig leder, Advokatfirmaet Campbell & Co AS

6 Bryhni Søndre Vi har vært medlem i HrU siden Da var Bryhni Søndre som gjestegård helt nystartet. Jeg kom i kontakt med HrU i forbindelse med søknad om Etablererstøtte der HrU skulle gi en uttalelse om konseptet. HrU hadde tro på vårt konsept som gjestegård, og jeg fikk god rådgivning i oppstarten. Fordelene for Bryhni Søndre ved å være medlem i HrU har vært synliggjøring av bedriften blant andre næringslivsbedrifter. De har vært et nyttig møtested, kontaktformidler og vært en kompetansegivende møteplass. HrU arrangerer svært mange spennende temalunsjer med kompetanseheving, og jeg har benyttet dette når det har vært mulighet. Temalunsjene er også i all høyeste grad nettverksbygging. For min del kunne jeg gjerne ha deltatt oftere, men som vertinne på gården må jeg prioritere gjester. HrU har ved to anledninger arrangert julelunsj for medlemmene på Bryhni Søndre og dette har medvirket til konkrete henvendelser om arrangementer i ettertid, noe som naturligvis er positivt for bedriften. I målsettingene til HrU står det at HrU skal være et idéskapende, iniativtakende og koordinerende organ og fungere som kontakt- og kommuniksjonsorgan for næringslivet i regionen. Denne målsettingen mener jeg at HrU er på god vei til å oppfylle. Eva Kragnes Bryhni Søndre Atea Som ansvarlig for et nyetablert foretak i Hamar har jeg lyst til å innlede med at det bidraget HrU har gitt meg som bedriftsleder så langt, kort og godt har vært berikende! Fra Ateas spede begynnelse, med etablering av kontor på Briskeby Stadion den 1. april 2009 og frem til i dag, hvor vi teller nærmere 30 ansatte, har HrU vært en arena som både har gitt og gir meg en god en ballast. Ballast i forhold til bekjentskap til likesinnede næringslivsledere i Hamarregionen kombinert med faglig interessant innhold gjennom ulike seminarer. Alle har vi behov for å løfte blikket i en ellers hektisk hverdag. I denne sammenheng bringer HrU frem mange spennende tema som er av betydning for mitt daglige virke som leder. Selv om Atea har drøye 5000 ansatte og fler enn 70 kontorer rundt om i Norden, er lokal tilstedeværelse og forståelse av kulturen i næringslivet helt elementært. I denne setting anser jeg medlemskapet i HrU som verdifullt og et veldig positivt tilskudd for oss i Atea Hamar. HrU gir verdifull tilgang til næringslivsnettverk samtidig som de bringer relevante tema til torgs gjennom ulike seminarer og samlinger. HrU legger opp til en møteform som gjør det lett å komme i kontakt med andre, bli kjent og knytte relasjoner i næringslivet. For en nyetablering i regionen som vår, anser jeg derfor tilbudene fra HrU som spesielt interessant å benytte seg av. HrU er for meg et samlingspunkt som jeg setter pris på og som jeg varmt kan anbefale andre. Tom Theodorsen Daglig leder, Atea Hamar Innovasjon Norge Hamarregionen Utvikling fyller en svært viktig rolle i forhold til å være et rådgivningsorgan overfor gründere og etablerere i tidlig fase. Videre har de en svært viktig oppgave i forhold til å være pådriver for næringsutviklingstiltak som kan generere vekst og utvikling i sentrale næringer for Hamarregionen. Innovasjon Norge Hedmark har et godt samarbeid med Hamarregionen Utvikling og ser frem til dette videre! Kristin Malonæs Direktør, Innovasjon Norge Hedmark

7 Sparebanken Hedmark har vært medlem i HrU de siste årene. Jeg har gode erfaringer med HrU og deres arbeid. Jeg har deltatt i flere møter både i Stange, Løten og Hamar og jeg synes dere har klart og skape mange gode og interessante møteplasser. Som medlem av HrU treffer du gjennom forskjellige møtearenaer et vidt spekter av næringsdrivende i regionen. For oss som bank er det viktig å treffe de næringsdrivende og på den måten kunne kjenne markedet på pulsen. HrU har en viktig rolle i form av å fronte næringslivet i regionen og vil etter min mening ha større mulighet til å nå gjennom med enkeltsaker når man representerer en større region enn om hver enkelte kommune står alene. Stian Haugsrud Fabelaktiv Barnehagebarn opplever at det er viktig å finne ut hvem det er artigst å leke med. Noen er flinke til å klatre, andre er flinkest på å skli, noen foretrekker å lage sølekaker, mens andre er kjempeflinke til å få skikkelig sving på huska. Det er om å gjøre i veldig ung alder å finne den personen eller de menneskene det er aller artigst å ha med å gjøre og hvem man kan ha det mest gøy sammen med. Slik er det i voksenlivet også. Vi trekkes mot personer og instanser der vi ser det kan oppstå underholdning, dynamikk, læring, inspirasjon og gode nettverk. Det tar ofte tid å arbeide seg inn på arenaer der det virker meningsfylt å bruke tid og krefter. Noen foretrekker små enheter kanskje helt ned på en-til-en-nivå, andre mer omfattende kompetanse-nettverk og større organisatoriske enheter. Heldigvis er det slik at noen har tatt seg på tak og skapt arenaer for de fleste preferanser. Hamarregionen Utvikling er en enhet der det går an å velge tilknytningsform og praktiske utnyttelse, i miksen av de tilbud organisasjonen er flinke til å skape. Fabelaktiv har vært et HrU-selskap gjennom mange år. Hvorfor? Jo, for det er enkelt å forholde seg til en enhet som har et siktemål om å bygge en fellesskapsfølelse og en gjennomgående iver etter å bidra med noen av de aktivitetene som gjør at det går an å sikte seg inn mot noen felles mål. Hvilke felles mål er det mulig å trekke opp i en samhandlingsorganisasjon? Noe av dette handler om politikk, noe om geografi og noe om en opplevelse av fellesskap. Fellesskapet kan oppleves gjennom møtesteder, gjennom tematiske fellesopplevelser, gjennom kunnskapsformidling, gjennom initiativer til diskusjoner eller rett og slett gjennom å skape sosiale møteplasser med et faglig innhold. Kinderegget har alltid hatt en sterk appell til små barn: tre ting i ett. Nytteverdien av å være tilknyttet HrU har litt av Kindereggets egenskaper for deltakerne i HrU- fellesskapet. De av oss i Fabelaktiv som har benyttet oss flittigst av HrU s meny, har hatt god nytteverdi av mange av tilbudene. Vi har deltatt på enkeltkurs med relevant faglig innhold, lunchmøter der miksen av mennesker er attraksjonen og ikke minst - formaliserte nettverksgrupper der deltakerne har kunnet diskutere et utall av faglige temaer som har aktuell relevans for den enkeltes firma og oppgaver. Lien & Co har vært medlem siden Jeg har gode erfaringer med HrU, både som en nyttig møteplass og for påfyll av kompetanse, og i løpet av det siste året har jeg deltatt på 4 møter. Noen av medlemsfordelene er at dere har klart å skape nyttige møteplasser og flere nettverk på tvers av bransjer. Dette gir god mulighet for oppdateringer og erfaringsutveksling. Flott at dere også får med den yngre garde og at dere har med aktører fra så mange bransjer. Videre synes jeg at HrU har et bra tilbud av temalunsjer med mange aktuelle temaer. Jeg har deltatt på noen av disse og det var vært bra foredragsholdere og nyttige diskusjoner. HrU gjør en god jobb som pådriver av næringsutviklingen i regionen, og det øker kraften at HrU jobber på tvers av kommuner. Videre hører jeg positive tilbakemeldinger om at dere oppleves som kompetente rådgivere for de som ønsker å etablere virksomhet i regionen. Avisen Hamarregionen er et bra initiativ som synliggjør et stort mangfold av bedrifter, initiativ og at det er masse positivt på gang i vår region. Når det gjelder forbedringspotensiale opplever jeg at det er mange aktører og parallelle initiativ på en rekke områder. Vi har mange muligheter og noen utfordringer i regionen, og de har vi på tvers av aktører og kommunegrenser. Ved å samle ressurssene i enda større grad, vil det kunne gi større tyngde og økt gjennomføringskraft. Og få med Ringsaker kommune! Vi i Lien & Co jobber en del mot nyetablerte bedrifter og de har stort behov for tilførsel av risikokapital. Kan HrU være pådriver og ta initiativ på dette området? Randi B. Sætershagen Lien & Co Kunnskapsdeling utløser ofte nye samarbeidskonstellasjoner og ny dynamikk inn i de hjernene som etterspør påfyll av viten. Slike tilbud kan oppfattes som oppbygging av et bevisst, strategisk fortrinn. At Hamarregionen har rustet seg med et fellestiltak som har påtatt seg en oppgave som en tematisk og aktuell kunnskapsformidler, må sees på som et klokt trekk for å skape et mulig fortrinn framfor andre regioner. Arenaer med sammensatte grupper av mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse er alltid inspirerende og utviklende. Jeg opplever at HrU fyller en funksjon som facilitator for denne type møtesteder, og at selskapets formål som en utviklingsmotor for Hamarregionen i stor grad oppfylles gjennom de aktiviteter HrU tar initiativet til. Opplevelsen av (i overført betydning) å kunne klatre, skli og lage sølekaker er ofte like spennende for voksne, velutdannede profesjonsaktører som for barnehagebarn. Behovet for å ha en tante til å svinge på huska er ofte like stort for oss rasjonelle, godt voksne, som for mennesker som nettopp har gjort seg ferdig med bleiestadiet. Terje Gloppen Adm.dir i Fabelaktiv

8 OKTAN Kompetente Troverdige Inspirerende Handlekraftige Telefon:

ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING

ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING INFORMASJON OM AKTIVITETER 2008 INNLEDNING Hamarregionen Utvikling (HrU) ble offisielt stiftet av kommunen Hamar, Stange og Løten, som et regionalt

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Hamarregionen Utvikling. Samarbeidet rundt næringsutvikling i Hamarregionen 02.12.2014. Svein Frydenlund

Hamarregionen Utvikling. Samarbeidet rundt næringsutvikling i Hamarregionen 02.12.2014. Svein Frydenlund Hamarregionen Utvikling Samarbeidet rundt næringsutvikling i Hamarregionen Svein Frydenlund 02.12.2014 Befolkningsveksten 2009 2014 Sommer 2009 Sommer 2014 Veskt % vekst Hamar 28217 29643 1426 5,05 % Ringsaker

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4755/09 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

VA-yngre Felles hygge til felles nytte

VA-yngre Felles hygge til felles nytte VA-yngre Felles hygge til felles nytte 1 VA-yngre seminar i Ålesund Quality Hotel Waterfront 20.-21. mai 2014 Christopher Gehrken Strauman Zzzzzz 2 Nei, ikke slik Bakgrunnen NORVAR-dagene Bergen 2001 Oppstart

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Et bærekraftig Telemark

Et bærekraftig Telemark KART INTERNASJONAL STRATEGI 2010-2015 Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune er et styringsdokument som beskriver mål og strategiske prioriteringer for fylkeskommunens internasjonale virksomhet

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11.

«Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan. Regional formannskapskonferanse, 11. «Hvordan løfte Lillehammerregionens næringsliv mot år 2024?» Om regional næringsplan Regional formannskapskonferanse, 11.april 2014 Temaer i dag 1 Idrettsbasert næringsutvikling 2 Film-, TV- og spillproduksjon

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer