AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass"

Transkript

1 AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

2 Hamarregionen Utvikling ble stiftet av kommunene Løten, Stange og Hamar i mai Vi skal arbeide med problemstillinger innenfor følgende områder: Næringsetat for kommunene Næringsforening for næringslivet Regional utvikling Mulighetenes møteplass Følgende aktiviteter er gjennomført i 2010 Temalunsj: 11 temalunsjer med totalt 365 deltakere Medlemsarrangement: 2 arrangement med totalt 71 deltakere Kurs: Kurs i presentasjonsteknikk 8 deltakere, kurs i bruk av sosiale medier 30 deltakere Seminarer: 3 seminarer med totalt 163 deltakere Næringstreff i Stange, med kommunen som vertskap: 2 treff med totalt over 100 deltakere Næringstreff i Løten, med kommunen som vertskap: 1 treff med 40 deltagere

3 Om medlemmene Næringsforeningen skal gi inspirasjon, relasjoner og kompetanse. Dette leverer vi gjennom ulike arrangementer for både medlemmer og andre interessenter. Ved utgangen av 2010 er ca. 200 virksomheter medlemmer i HrU. De aller fleste er betalende medlemmer, men vi tilbyr også ett års gratis medlemskap til alle nyetablerere i regionen. Løten Næringsforening har kollektivt medlemskap. Utviklingen i antall og type medlemmer viser en positiv trend, og vi ser at stadig flere mellomstore og store virksomheter blir oppmerksomme på oss. Medlemsorganisasjonen har ikke brukt midler på annonsering i 2010, men har jobbet med utviklingen av en database som skal effektivisere arbeidet med informasjon og administrasjon av våre arrangementer. Vi har også brukt ressurser på å styrke hjemmesiden vår, samt etablert en profil på Facebook, som oppdateres jevnlig. Medlemmer og næringsliv er aktive brukere av våre sider. Medlemmene mottar også månedlig et nyhetsbrev med aktuell informasjon. Om næringsetaten I rollen som kommunenes førstelinje overfor næringslivet, utfører HrU et bredt spekter av oppgaver for kommunene. Første-linjen har fokus på å veilede og bistå næringslivet i spørsmål rettet mot etablering eller reetablering av næringsvirksomhet, inkludert identifisering av aktuelle næringslokaler, avklare muligheter knyttet til virkemiddelapparatet, samt identifisering av samarbeidspartnere og andre kompetanserelaterte spørsmål. For å ivareta disse oppgavene og få en tettere dialog med lokalt næringsliv og kommunene, har vi valgt å ha en kontordag i uka i Stange og i Løten. Blant oppgavene vi løser for kommunene er saksbehandling for søknader om næringsstøtte. HrU jobber strategisk med å styrke sin førstelinjefunksjon. I 2010 har førstelinjen hatt et spesielt fokus på å øke kapasiteten til å formidle utleie av næringsarealer i regionen. En egen regional utleieportal for næringseiendom, net, har blitt utviklet i samarbeid med Hamar Gårdeierforening. HrU representerte kommunene i ulike prosjekter og fora som er relevante og har fortløpende oppfølging av aktuelle regionale initiativ initiert av eierkommunene, Regionrådet for Hamarregionen, aktører i regionen eller andre.

4 Regional utvikling Hamarregionen Utvikling har som mål å bidra til vekst og utvikling gjennom gjennomføring av regionale prosjekter med betydning for næringslivet, samt generelle bidrag og tiltak for å gjøre regionen mer robust. For HrU er det viktig med et bredt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å kunne ta denne rollen, samt sikre tilgang til nødvendige virkemidler og finansiering. Utover eierkommunene er regionale aktører som Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Innovasjon Norge og Regionrådet for Hamarregionen viktige samarbeidspartnere for HrU. Spesielt viktig er samarbeidet med Regionrådet for Hamarregionen, som også er samlokalisert med HrU. Eksternt finansierte prosjekter er viktige verktøy for oss i arbeidet med regional utvikling. Vi har initiert eller deltatt i flere prosjekter som blant annet: Reis & Ryk Hedmark et lærings- og utviklingsprogram for SMB-bedrifter innenfor kulturnæringer og reiseliv. Vi har brukt 2010 til å skaffe finansiering og forankring slik at vi kan gjennomføre et prosjekt for 20 virksomheter i Hedmark i Prosjektet finansieres av Leonardo Da Vinciprogrammet, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Kulturarena Hamar en forstudie som ble startet i 2009 og sluttrapportert høsten Forstudiet hadde 3 fokusområder: samlokalisering, nettverk og synliggjøring av regionens kulturaktører. I 2010 har vi jobbet med et forprosjekt som ser nærmere på mulighetene for samlokalisering i Nestlé, samt etablering av nettverk for kulturaktører i Hedmark. Interreg Kompetansetilførsel for regional vekst og konkurransekraft i Falun Borlänge MittDalarna og Hamarregionen Fokus i dette 3-årige prosjektet er samarbeid mellom ulike aktører for på sikt å sikre regionens næringsliv nødvendig kompetanse. I 2010 har prosjektet hatt fokus på: Å utvikle innovative verktøy for å sikre kompetansetilførsel, primært i små og mellomstore bedrifter. Å etablere og videreutvikle 4 nettverk for hhv daglige ledere, HR-ledere, leder med fokus på vekst og utvikling, ledere av alternative næringer. Å etablere en operativ innflytterservice (www.innflytterservice.no). Å bistå Høgskolen i Hedmark med markedsføringen av bioteknologistudiet. Å gi ut en regional næringslivsavis som går til alle husstander i regionen. NAV Jobbskapingsprosjekt Formålet er å gi ekstra oppfølging til arbeidsledige som vurderer å etablere egen virksomhet. Hele 40 deltakere fra ulike deler av Hedmark har blitt fulgt opp med individuelt tilpasset veiledning over en 12-måneders periode. Prosjektet som har blitt finansiert av NAV, har blitt gjennomført i samarbeid med Kongsvinger Kunnskapspark, Næringsservice i Nord-Østerdal og Ungt Entreprenørskap Hedmark. Strandhogg i Mjøslandskapet Siden 2007 har vi hatt fokus på kulturarvsbasert næringsutvikling i Stange Vestbygd. Prosjektets mål er å skape økt næringsgrunnlag og attraktivitet gjennom støtte til utviklingen av et større mangfold av opplevelsesprodukter i Stange Vestbygd. Høsten 2009 ble grunneierforeningen og destinasjonsselskapet Eventyrlige Stange Vestbygd etablert for å videreføre mye av arbeidet. Prosjektet er finansiert av Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Stange kommune og HrU. Pultost- og akevittdagene i Løten Sammen med lokale nisjematprodusenter og lokale lag/foreninger i Løten tok HrU i 2009 initiativet til å reetablere en arena for å markedsføre Løten gjennom å bygge en satsing på begrepene pultost og akevitt ; begrep knyttet til kjente merkevarer med opphav i Løten. Foreningen Pultost og akevitt mat og kultur i Løten gjennomførte i 2010 Pultost- og akevittdagene september 2010, et arrangement som ble besøkt av ca personer. Fremtidsstudie for Atlungstad Brenneri Mulighetsstudie knyttet til bygningsmasse og strandområde ved Atlungstad Brenneri ble avsluttet i Studien ble finansiert av Hoff Industrier og Stange kommune. Kunnskapsparken Hedmark var en sterk bidragsyter i arbeidet. Studien har fungert som et viktig innspill til et større arbeid påbegynt i 2010 for å se på muligheten til å etablere et opplevelses- og formidlingssenter for norsk spritproduksjon på Atlungstad Brenneri i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Interreg Næringslivet som motor for inkludering Oppstart av prosjektet var i januar Prosjektet har som mål å synliggjøre potensialet som ligger i å ta i bruk innvandrerbefolkningens kompetanse. I 2010 har vi arrangert temalunsjer, delt ut Næringslivets inkluderingspris og har startet et mentorprogram. I forbindelse med oppstart av mentorprogram hadde vi et kick-off i samarbeid med NHO og IMDi, et heldagsseminar. Vi har jobbet aktivt mot næringslivet i forhold til å engasjere dem i temaet, ved bl.a. å danne et nettverk med fokus på inkludering og ved å arrangere de nevnte temalunsjene. En håndbok til bruk for ledere er også under utarbeidelse. Interreg/EU Nordens beste innlandsregioner Vi har i løpet av 2010 sett på regionale utviklingsutfordringer som både Hamarregionen og Falun-Borlänge regionen står overfor, og diskutert felles tiltak og samarbeid. Med mål om å styrke regional identitet og attraktivitet for bosetting og næringsutvikling ble en felles søknad oversendt EU/Interreg i desember Ved godkjenning vil prosjektet, med planlagt oppstart i mai 2011, muliggjøre en bred og strukturert satsing for å øke lokal og regional stolthet i hele Hamarregionen. Regionrådet for Hamarregionen har vært en sentral samarbeidspartner og premissleverandør i utformingen av søknaden. Mjøskonferansen AS HrU har på vegne av Hamar gått inn på eiersiden i Mjøskonferansen AS. Mjøskonferansen AS har som mål å arrangere seminarer og konferanser av betydning for næringslivet og for regional vekst i Mjøsområdet. Regional næringsplan Et arbeid for å avklare behovet, og eventuelt få på plass en regional næringsplan for Hamarregionen ble sluttført i 2010.

5 Interiørstudio Box har vært medlem i HrU siden jeg startet våren 2009 og har deltatt på så mange arrangementer som jeg har hatt mulighet til. Jeg har vært på mange temalunsjer og det er en viktig arena å knytte bekjentskaper til andre aktører i nærmiljøet. Jeg har også vært på et par kurs blant annet Søkemotoroptilmalisering og presentasjonsteknikk, og dette har jeg har hatt god nytte av i etterkant. En av fordelene med å være medlem i HrU er at man slipper å betale for temalunsjer og man får nytt påfyll med faglig stoff, gratis. Bedre enn det blir det jo ikke! Den største fordelen med å være medlem er den faglige kompetansen de ansatte i HrU sitter på og som jeg kan benytte meg av. Jeg får råd og tilbakemeldinger som er konkrete, praktiske og helt klart enkelt gjennomførbare og hjelpen er effektiv. HrU klarer å gjennomføre samlinger og er flinke til å finne temaer som folk er interessert i å lære mer om. Bedrifter og interesserte som er innenfor samme bransje får muligheten til å samles og utveksle erfaringer, og det blir knyttet bånd på tvers av kommuner og steder. HrU har jo også er god oversikt over hvem folk er i regionen, hva de driver og hvem som kunne ha hatt nytte av å bli kjent med hverandre! Audhild Torgersen Interiørstudio Box Stange kommune Mine erfaringer med HrU fra mitt sted i Stange kommune er veldig gode. Jeg har deltatt på 2-3 temafrokost/lunsjer i året når det har vært aktuelle temaer som har interessert meg. Det har vært flere relevante områder for mitt vedkommende, hvor jeg har fått påfyll av innledere med høy kvalitet. Gjennomføring og rammer har vært meget profesjonelle, og utbyttet stort. Disse mulighetene for påfyll og nettverksbygging er en av fordelene ved å være medlem, slik jeg ser det. Fortsett med dette for dette er bra. Sett fra organisasjons- og informasjonsavdelingen og Stange kommune, har HrU en viktig rolle i forhold til å skape arenaer/ møteplasser/nettverk for privat og offentlig virksomhet. HrU bør være en samtalepartner med spisskompetanse, en lyttepost som ligger i forkant av utviklingen og som synliggjør utfordringer og trender. HrU skal være kommunens utviklingsaktør med hovedmål å bidra til vekst, tilflytting og rikelig med tilgang på kompetent arbeidskraft i framtida. Det er etter min mening viktig å få fram de gode historiene for å profilere kommunene som en attraktiv arbeidsplass med de mest spennende og meningsfylte oppgaver! HrU har en viktig oppgave i markedsføring av regionen og omdømmearbeid og -utvikling i forhold til behovet for arbeidskraft framover. HrU har en viktig funksjon i forhold til å være motor i store interkommunale og regionale prosjekter eksempelvis Nordens beste innlandsregioner som nå er på trappene. Så ta oss med i dette arbeidet, sammen kan vi få til masse! Lise-Mette Lund Leder, Organisasjons- og informasjonsavdelingen Stange Kommune Advokatfirmaet Campbell & Co As har vær medlem av HrU siden Jeg har, som daglig leder i selskapet hatt stor nytte av medlemskapet. Jeg vil spesielt framheve det nettverk jeg har bygget opp gjennom møter og kurs som jeg har deltatt på. Jeg har møtt bare hyggelige og engasjerte mennesker, det gjelder både medarbeiderne i HrU og medlemmene/deltagerne på kurs og møter. Da jeg kom tilbake til Hedemarken etter mer en 30 år i næringslivet andre steder i Norge, så ble HrU en mulighetenes arena for meg. Derfor er jeg på så mange lunsjmøter som jeg har mulighet til, der får jeg nyttig kunnskap, treffer gode kolleger og avslutter med en hyggelig og enkel lunsj. Hru gjør mye bra for næringslivet i regionen, og jeg tror at i en tid der alt globaliseres så vil rollen som cluster-bygger bli enda viktigere enn i dag. Foreningen bør se etter muligheter for samarbeid og synergier mellom selskaper med komplementær kunnskap, og produkter. HrU må sammen med sine medlemmer selge Innlandet som et fantastisk bo- og næringsområde med gode kommunikasjoner til hovedflyplass og hovedstad. Tom Ø. Martinsen Daglig leder, Advokatfirmaet Campbell & Co AS

6 Bryhni Søndre Vi har vært medlem i HrU siden Da var Bryhni Søndre som gjestegård helt nystartet. Jeg kom i kontakt med HrU i forbindelse med søknad om Etablererstøtte der HrU skulle gi en uttalelse om konseptet. HrU hadde tro på vårt konsept som gjestegård, og jeg fikk god rådgivning i oppstarten. Fordelene for Bryhni Søndre ved å være medlem i HrU har vært synliggjøring av bedriften blant andre næringslivsbedrifter. De har vært et nyttig møtested, kontaktformidler og vært en kompetansegivende møteplass. HrU arrangerer svært mange spennende temalunsjer med kompetanseheving, og jeg har benyttet dette når det har vært mulighet. Temalunsjene er også i all høyeste grad nettverksbygging. For min del kunne jeg gjerne ha deltatt oftere, men som vertinne på gården må jeg prioritere gjester. HrU har ved to anledninger arrangert julelunsj for medlemmene på Bryhni Søndre og dette har medvirket til konkrete henvendelser om arrangementer i ettertid, noe som naturligvis er positivt for bedriften. I målsettingene til HrU står det at HrU skal være et idéskapende, iniativtakende og koordinerende organ og fungere som kontakt- og kommuniksjonsorgan for næringslivet i regionen. Denne målsettingen mener jeg at HrU er på god vei til å oppfylle. Eva Kragnes Bryhni Søndre Atea Som ansvarlig for et nyetablert foretak i Hamar har jeg lyst til å innlede med at det bidraget HrU har gitt meg som bedriftsleder så langt, kort og godt har vært berikende! Fra Ateas spede begynnelse, med etablering av kontor på Briskeby Stadion den 1. april 2009 og frem til i dag, hvor vi teller nærmere 30 ansatte, har HrU vært en arena som både har gitt og gir meg en god en ballast. Ballast i forhold til bekjentskap til likesinnede næringslivsledere i Hamarregionen kombinert med faglig interessant innhold gjennom ulike seminarer. Alle har vi behov for å løfte blikket i en ellers hektisk hverdag. I denne sammenheng bringer HrU frem mange spennende tema som er av betydning for mitt daglige virke som leder. Selv om Atea har drøye 5000 ansatte og fler enn 70 kontorer rundt om i Norden, er lokal tilstedeværelse og forståelse av kulturen i næringslivet helt elementært. I denne setting anser jeg medlemskapet i HrU som verdifullt og et veldig positivt tilskudd for oss i Atea Hamar. HrU gir verdifull tilgang til næringslivsnettverk samtidig som de bringer relevante tema til torgs gjennom ulike seminarer og samlinger. HrU legger opp til en møteform som gjør det lett å komme i kontakt med andre, bli kjent og knytte relasjoner i næringslivet. For en nyetablering i regionen som vår, anser jeg derfor tilbudene fra HrU som spesielt interessant å benytte seg av. HrU er for meg et samlingspunkt som jeg setter pris på og som jeg varmt kan anbefale andre. Tom Theodorsen Daglig leder, Atea Hamar Innovasjon Norge Hamarregionen Utvikling fyller en svært viktig rolle i forhold til å være et rådgivningsorgan overfor gründere og etablerere i tidlig fase. Videre har de en svært viktig oppgave i forhold til å være pådriver for næringsutviklingstiltak som kan generere vekst og utvikling i sentrale næringer for Hamarregionen. Innovasjon Norge Hedmark har et godt samarbeid med Hamarregionen Utvikling og ser frem til dette videre! Kristin Malonæs Direktør, Innovasjon Norge Hedmark

7 Sparebanken Hedmark har vært medlem i HrU de siste årene. Jeg har gode erfaringer med HrU og deres arbeid. Jeg har deltatt i flere møter både i Stange, Løten og Hamar og jeg synes dere har klart og skape mange gode og interessante møteplasser. Som medlem av HrU treffer du gjennom forskjellige møtearenaer et vidt spekter av næringsdrivende i regionen. For oss som bank er det viktig å treffe de næringsdrivende og på den måten kunne kjenne markedet på pulsen. HrU har en viktig rolle i form av å fronte næringslivet i regionen og vil etter min mening ha større mulighet til å nå gjennom med enkeltsaker når man representerer en større region enn om hver enkelte kommune står alene. Stian Haugsrud Fabelaktiv Barnehagebarn opplever at det er viktig å finne ut hvem det er artigst å leke med. Noen er flinke til å klatre, andre er flinkest på å skli, noen foretrekker å lage sølekaker, mens andre er kjempeflinke til å få skikkelig sving på huska. Det er om å gjøre i veldig ung alder å finne den personen eller de menneskene det er aller artigst å ha med å gjøre og hvem man kan ha det mest gøy sammen med. Slik er det i voksenlivet også. Vi trekkes mot personer og instanser der vi ser det kan oppstå underholdning, dynamikk, læring, inspirasjon og gode nettverk. Det tar ofte tid å arbeide seg inn på arenaer der det virker meningsfylt å bruke tid og krefter. Noen foretrekker små enheter kanskje helt ned på en-til-en-nivå, andre mer omfattende kompetanse-nettverk og større organisatoriske enheter. Heldigvis er det slik at noen har tatt seg på tak og skapt arenaer for de fleste preferanser. Hamarregionen Utvikling er en enhet der det går an å velge tilknytningsform og praktiske utnyttelse, i miksen av de tilbud organisasjonen er flinke til å skape. Fabelaktiv har vært et HrU-selskap gjennom mange år. Hvorfor? Jo, for det er enkelt å forholde seg til en enhet som har et siktemål om å bygge en fellesskapsfølelse og en gjennomgående iver etter å bidra med noen av de aktivitetene som gjør at det går an å sikte seg inn mot noen felles mål. Hvilke felles mål er det mulig å trekke opp i en samhandlingsorganisasjon? Noe av dette handler om politikk, noe om geografi og noe om en opplevelse av fellesskap. Fellesskapet kan oppleves gjennom møtesteder, gjennom tematiske fellesopplevelser, gjennom kunnskapsformidling, gjennom initiativer til diskusjoner eller rett og slett gjennom å skape sosiale møteplasser med et faglig innhold. Kinderegget har alltid hatt en sterk appell til små barn: tre ting i ett. Nytteverdien av å være tilknyttet HrU har litt av Kindereggets egenskaper for deltakerne i HrU- fellesskapet. De av oss i Fabelaktiv som har benyttet oss flittigst av HrU s meny, har hatt god nytteverdi av mange av tilbudene. Vi har deltatt på enkeltkurs med relevant faglig innhold, lunchmøter der miksen av mennesker er attraksjonen og ikke minst - formaliserte nettverksgrupper der deltakerne har kunnet diskutere et utall av faglige temaer som har aktuell relevans for den enkeltes firma og oppgaver. Lien & Co har vært medlem siden Jeg har gode erfaringer med HrU, både som en nyttig møteplass og for påfyll av kompetanse, og i løpet av det siste året har jeg deltatt på 4 møter. Noen av medlemsfordelene er at dere har klart å skape nyttige møteplasser og flere nettverk på tvers av bransjer. Dette gir god mulighet for oppdateringer og erfaringsutveksling. Flott at dere også får med den yngre garde og at dere har med aktører fra så mange bransjer. Videre synes jeg at HrU har et bra tilbud av temalunsjer med mange aktuelle temaer. Jeg har deltatt på noen av disse og det var vært bra foredragsholdere og nyttige diskusjoner. HrU gjør en god jobb som pådriver av næringsutviklingen i regionen, og det øker kraften at HrU jobber på tvers av kommuner. Videre hører jeg positive tilbakemeldinger om at dere oppleves som kompetente rådgivere for de som ønsker å etablere virksomhet i regionen. Avisen Hamarregionen er et bra initiativ som synliggjør et stort mangfold av bedrifter, initiativ og at det er masse positivt på gang i vår region. Når det gjelder forbedringspotensiale opplever jeg at det er mange aktører og parallelle initiativ på en rekke områder. Vi har mange muligheter og noen utfordringer i regionen, og de har vi på tvers av aktører og kommunegrenser. Ved å samle ressurssene i enda større grad, vil det kunne gi større tyngde og økt gjennomføringskraft. Og få med Ringsaker kommune! Vi i Lien & Co jobber en del mot nyetablerte bedrifter og de har stort behov for tilførsel av risikokapital. Kan HrU være pådriver og ta initiativ på dette området? Randi B. Sætershagen Lien & Co Kunnskapsdeling utløser ofte nye samarbeidskonstellasjoner og ny dynamikk inn i de hjernene som etterspør påfyll av viten. Slike tilbud kan oppfattes som oppbygging av et bevisst, strategisk fortrinn. At Hamarregionen har rustet seg med et fellestiltak som har påtatt seg en oppgave som en tematisk og aktuell kunnskapsformidler, må sees på som et klokt trekk for å skape et mulig fortrinn framfor andre regioner. Arenaer med sammensatte grupper av mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse er alltid inspirerende og utviklende. Jeg opplever at HrU fyller en funksjon som facilitator for denne type møtesteder, og at selskapets formål som en utviklingsmotor for Hamarregionen i stor grad oppfylles gjennom de aktiviteter HrU tar initiativet til. Opplevelsen av (i overført betydning) å kunne klatre, skli og lage sølekaker er ofte like spennende for voksne, velutdannede profesjonsaktører som for barnehagebarn. Behovet for å ha en tante til å svinge på huska er ofte like stort for oss rasjonelle, godt voksne, som for mennesker som nettopp har gjort seg ferdig med bleiestadiet. Terje Gloppen Adm.dir i Fabelaktiv

8 OKTAN Kompetente Troverdige Inspirerende Handlekraftige Telefon:

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer