AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass"

Transkript

1 AKTIVITETSRAPPORT 2010 Mulighetenes møteplass

2 Hamarregionen Utvikling ble stiftet av kommunene Løten, Stange og Hamar i mai Vi skal arbeide med problemstillinger innenfor følgende områder: Næringsetat for kommunene Næringsforening for næringslivet Regional utvikling Mulighetenes møteplass Følgende aktiviteter er gjennomført i 2010 Temalunsj: 11 temalunsjer med totalt 365 deltakere Medlemsarrangement: 2 arrangement med totalt 71 deltakere Kurs: Kurs i presentasjonsteknikk 8 deltakere, kurs i bruk av sosiale medier 30 deltakere Seminarer: 3 seminarer med totalt 163 deltakere Næringstreff i Stange, med kommunen som vertskap: 2 treff med totalt over 100 deltakere Næringstreff i Løten, med kommunen som vertskap: 1 treff med 40 deltagere

3 Om medlemmene Næringsforeningen skal gi inspirasjon, relasjoner og kompetanse. Dette leverer vi gjennom ulike arrangementer for både medlemmer og andre interessenter. Ved utgangen av 2010 er ca. 200 virksomheter medlemmer i HrU. De aller fleste er betalende medlemmer, men vi tilbyr også ett års gratis medlemskap til alle nyetablerere i regionen. Løten Næringsforening har kollektivt medlemskap. Utviklingen i antall og type medlemmer viser en positiv trend, og vi ser at stadig flere mellomstore og store virksomheter blir oppmerksomme på oss. Medlemsorganisasjonen har ikke brukt midler på annonsering i 2010, men har jobbet med utviklingen av en database som skal effektivisere arbeidet med informasjon og administrasjon av våre arrangementer. Vi har også brukt ressurser på å styrke hjemmesiden vår, samt etablert en profil på Facebook, som oppdateres jevnlig. Medlemmer og næringsliv er aktive brukere av våre sider. Medlemmene mottar også månedlig et nyhetsbrev med aktuell informasjon. Om næringsetaten I rollen som kommunenes førstelinje overfor næringslivet, utfører HrU et bredt spekter av oppgaver for kommunene. Første-linjen har fokus på å veilede og bistå næringslivet i spørsmål rettet mot etablering eller reetablering av næringsvirksomhet, inkludert identifisering av aktuelle næringslokaler, avklare muligheter knyttet til virkemiddelapparatet, samt identifisering av samarbeidspartnere og andre kompetanserelaterte spørsmål. For å ivareta disse oppgavene og få en tettere dialog med lokalt næringsliv og kommunene, har vi valgt å ha en kontordag i uka i Stange og i Løten. Blant oppgavene vi løser for kommunene er saksbehandling for søknader om næringsstøtte. HrU jobber strategisk med å styrke sin førstelinjefunksjon. I 2010 har førstelinjen hatt et spesielt fokus på å øke kapasiteten til å formidle utleie av næringsarealer i regionen. En egen regional utleieportal for næringseiendom, net, har blitt utviklet i samarbeid med Hamar Gårdeierforening. HrU representerte kommunene i ulike prosjekter og fora som er relevante og har fortløpende oppfølging av aktuelle regionale initiativ initiert av eierkommunene, Regionrådet for Hamarregionen, aktører i regionen eller andre.

4 Regional utvikling Hamarregionen Utvikling har som mål å bidra til vekst og utvikling gjennom gjennomføring av regionale prosjekter med betydning for næringslivet, samt generelle bidrag og tiltak for å gjøre regionen mer robust. For HrU er det viktig med et bredt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter for å kunne ta denne rollen, samt sikre tilgang til nødvendige virkemidler og finansiering. Utover eierkommunene er regionale aktører som Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Innovasjon Norge og Regionrådet for Hamarregionen viktige samarbeidspartnere for HrU. Spesielt viktig er samarbeidet med Regionrådet for Hamarregionen, som også er samlokalisert med HrU. Eksternt finansierte prosjekter er viktige verktøy for oss i arbeidet med regional utvikling. Vi har initiert eller deltatt i flere prosjekter som blant annet: Reis & Ryk Hedmark et lærings- og utviklingsprogram for SMB-bedrifter innenfor kulturnæringer og reiseliv. Vi har brukt 2010 til å skaffe finansiering og forankring slik at vi kan gjennomføre et prosjekt for 20 virksomheter i Hedmark i Prosjektet finansieres av Leonardo Da Vinciprogrammet, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Kulturarena Hamar en forstudie som ble startet i 2009 og sluttrapportert høsten Forstudiet hadde 3 fokusområder: samlokalisering, nettverk og synliggjøring av regionens kulturaktører. I 2010 har vi jobbet med et forprosjekt som ser nærmere på mulighetene for samlokalisering i Nestlé, samt etablering av nettverk for kulturaktører i Hedmark. Interreg Kompetansetilførsel for regional vekst og konkurransekraft i Falun Borlänge MittDalarna og Hamarregionen Fokus i dette 3-årige prosjektet er samarbeid mellom ulike aktører for på sikt å sikre regionens næringsliv nødvendig kompetanse. I 2010 har prosjektet hatt fokus på: Å utvikle innovative verktøy for å sikre kompetansetilførsel, primært i små og mellomstore bedrifter. Å etablere og videreutvikle 4 nettverk for hhv daglige ledere, HR-ledere, leder med fokus på vekst og utvikling, ledere av alternative næringer. Å etablere en operativ innflytterservice (www.innflytterservice.no). Å bistå Høgskolen i Hedmark med markedsføringen av bioteknologistudiet. Å gi ut en regional næringslivsavis som går til alle husstander i regionen. NAV Jobbskapingsprosjekt Formålet er å gi ekstra oppfølging til arbeidsledige som vurderer å etablere egen virksomhet. Hele 40 deltakere fra ulike deler av Hedmark har blitt fulgt opp med individuelt tilpasset veiledning over en 12-måneders periode. Prosjektet som har blitt finansiert av NAV, har blitt gjennomført i samarbeid med Kongsvinger Kunnskapspark, Næringsservice i Nord-Østerdal og Ungt Entreprenørskap Hedmark. Strandhogg i Mjøslandskapet Siden 2007 har vi hatt fokus på kulturarvsbasert næringsutvikling i Stange Vestbygd. Prosjektets mål er å skape økt næringsgrunnlag og attraktivitet gjennom støtte til utviklingen av et større mangfold av opplevelsesprodukter i Stange Vestbygd. Høsten 2009 ble grunneierforeningen og destinasjonsselskapet Eventyrlige Stange Vestbygd etablert for å videreføre mye av arbeidet. Prosjektet er finansiert av Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Stange kommune og HrU. Pultost- og akevittdagene i Løten Sammen med lokale nisjematprodusenter og lokale lag/foreninger i Løten tok HrU i 2009 initiativet til å reetablere en arena for å markedsføre Løten gjennom å bygge en satsing på begrepene pultost og akevitt ; begrep knyttet til kjente merkevarer med opphav i Løten. Foreningen Pultost og akevitt mat og kultur i Løten gjennomførte i 2010 Pultost- og akevittdagene september 2010, et arrangement som ble besøkt av ca personer. Fremtidsstudie for Atlungstad Brenneri Mulighetsstudie knyttet til bygningsmasse og strandområde ved Atlungstad Brenneri ble avsluttet i Studien ble finansiert av Hoff Industrier og Stange kommune. Kunnskapsparken Hedmark var en sterk bidragsyter i arbeidet. Studien har fungert som et viktig innspill til et større arbeid påbegynt i 2010 for å se på muligheten til å etablere et opplevelses- og formidlingssenter for norsk spritproduksjon på Atlungstad Brenneri i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Interreg Næringslivet som motor for inkludering Oppstart av prosjektet var i januar Prosjektet har som mål å synliggjøre potensialet som ligger i å ta i bruk innvandrerbefolkningens kompetanse. I 2010 har vi arrangert temalunsjer, delt ut Næringslivets inkluderingspris og har startet et mentorprogram. I forbindelse med oppstart av mentorprogram hadde vi et kick-off i samarbeid med NHO og IMDi, et heldagsseminar. Vi har jobbet aktivt mot næringslivet i forhold til å engasjere dem i temaet, ved bl.a. å danne et nettverk med fokus på inkludering og ved å arrangere de nevnte temalunsjene. En håndbok til bruk for ledere er også under utarbeidelse. Interreg/EU Nordens beste innlandsregioner Vi har i løpet av 2010 sett på regionale utviklingsutfordringer som både Hamarregionen og Falun-Borlänge regionen står overfor, og diskutert felles tiltak og samarbeid. Med mål om å styrke regional identitet og attraktivitet for bosetting og næringsutvikling ble en felles søknad oversendt EU/Interreg i desember Ved godkjenning vil prosjektet, med planlagt oppstart i mai 2011, muliggjøre en bred og strukturert satsing for å øke lokal og regional stolthet i hele Hamarregionen. Regionrådet for Hamarregionen har vært en sentral samarbeidspartner og premissleverandør i utformingen av søknaden. Mjøskonferansen AS HrU har på vegne av Hamar gått inn på eiersiden i Mjøskonferansen AS. Mjøskonferansen AS har som mål å arrangere seminarer og konferanser av betydning for næringslivet og for regional vekst i Mjøsområdet. Regional næringsplan Et arbeid for å avklare behovet, og eventuelt få på plass en regional næringsplan for Hamarregionen ble sluttført i 2010.

5 Interiørstudio Box har vært medlem i HrU siden jeg startet våren 2009 og har deltatt på så mange arrangementer som jeg har hatt mulighet til. Jeg har vært på mange temalunsjer og det er en viktig arena å knytte bekjentskaper til andre aktører i nærmiljøet. Jeg har også vært på et par kurs blant annet Søkemotoroptilmalisering og presentasjonsteknikk, og dette har jeg har hatt god nytte av i etterkant. En av fordelene med å være medlem i HrU er at man slipper å betale for temalunsjer og man får nytt påfyll med faglig stoff, gratis. Bedre enn det blir det jo ikke! Den største fordelen med å være medlem er den faglige kompetansen de ansatte i HrU sitter på og som jeg kan benytte meg av. Jeg får råd og tilbakemeldinger som er konkrete, praktiske og helt klart enkelt gjennomførbare og hjelpen er effektiv. HrU klarer å gjennomføre samlinger og er flinke til å finne temaer som folk er interessert i å lære mer om. Bedrifter og interesserte som er innenfor samme bransje får muligheten til å samles og utveksle erfaringer, og det blir knyttet bånd på tvers av kommuner og steder. HrU har jo også er god oversikt over hvem folk er i regionen, hva de driver og hvem som kunne ha hatt nytte av å bli kjent med hverandre! Audhild Torgersen Interiørstudio Box Stange kommune Mine erfaringer med HrU fra mitt sted i Stange kommune er veldig gode. Jeg har deltatt på 2-3 temafrokost/lunsjer i året når det har vært aktuelle temaer som har interessert meg. Det har vært flere relevante områder for mitt vedkommende, hvor jeg har fått påfyll av innledere med høy kvalitet. Gjennomføring og rammer har vært meget profesjonelle, og utbyttet stort. Disse mulighetene for påfyll og nettverksbygging er en av fordelene ved å være medlem, slik jeg ser det. Fortsett med dette for dette er bra. Sett fra organisasjons- og informasjonsavdelingen og Stange kommune, har HrU en viktig rolle i forhold til å skape arenaer/ møteplasser/nettverk for privat og offentlig virksomhet. HrU bør være en samtalepartner med spisskompetanse, en lyttepost som ligger i forkant av utviklingen og som synliggjør utfordringer og trender. HrU skal være kommunens utviklingsaktør med hovedmål å bidra til vekst, tilflytting og rikelig med tilgang på kompetent arbeidskraft i framtida. Det er etter min mening viktig å få fram de gode historiene for å profilere kommunene som en attraktiv arbeidsplass med de mest spennende og meningsfylte oppgaver! HrU har en viktig oppgave i markedsføring av regionen og omdømmearbeid og -utvikling i forhold til behovet for arbeidskraft framover. HrU har en viktig funksjon i forhold til å være motor i store interkommunale og regionale prosjekter eksempelvis Nordens beste innlandsregioner som nå er på trappene. Så ta oss med i dette arbeidet, sammen kan vi få til masse! Lise-Mette Lund Leder, Organisasjons- og informasjonsavdelingen Stange Kommune Advokatfirmaet Campbell & Co As har vær medlem av HrU siden Jeg har, som daglig leder i selskapet hatt stor nytte av medlemskapet. Jeg vil spesielt framheve det nettverk jeg har bygget opp gjennom møter og kurs som jeg har deltatt på. Jeg har møtt bare hyggelige og engasjerte mennesker, det gjelder både medarbeiderne i HrU og medlemmene/deltagerne på kurs og møter. Da jeg kom tilbake til Hedemarken etter mer en 30 år i næringslivet andre steder i Norge, så ble HrU en mulighetenes arena for meg. Derfor er jeg på så mange lunsjmøter som jeg har mulighet til, der får jeg nyttig kunnskap, treffer gode kolleger og avslutter med en hyggelig og enkel lunsj. Hru gjør mye bra for næringslivet i regionen, og jeg tror at i en tid der alt globaliseres så vil rollen som cluster-bygger bli enda viktigere enn i dag. Foreningen bør se etter muligheter for samarbeid og synergier mellom selskaper med komplementær kunnskap, og produkter. HrU må sammen med sine medlemmer selge Innlandet som et fantastisk bo- og næringsområde med gode kommunikasjoner til hovedflyplass og hovedstad. Tom Ø. Martinsen Daglig leder, Advokatfirmaet Campbell & Co AS

6 Bryhni Søndre Vi har vært medlem i HrU siden Da var Bryhni Søndre som gjestegård helt nystartet. Jeg kom i kontakt med HrU i forbindelse med søknad om Etablererstøtte der HrU skulle gi en uttalelse om konseptet. HrU hadde tro på vårt konsept som gjestegård, og jeg fikk god rådgivning i oppstarten. Fordelene for Bryhni Søndre ved å være medlem i HrU har vært synliggjøring av bedriften blant andre næringslivsbedrifter. De har vært et nyttig møtested, kontaktformidler og vært en kompetansegivende møteplass. HrU arrangerer svært mange spennende temalunsjer med kompetanseheving, og jeg har benyttet dette når det har vært mulighet. Temalunsjene er også i all høyeste grad nettverksbygging. For min del kunne jeg gjerne ha deltatt oftere, men som vertinne på gården må jeg prioritere gjester. HrU har ved to anledninger arrangert julelunsj for medlemmene på Bryhni Søndre og dette har medvirket til konkrete henvendelser om arrangementer i ettertid, noe som naturligvis er positivt for bedriften. I målsettingene til HrU står det at HrU skal være et idéskapende, iniativtakende og koordinerende organ og fungere som kontakt- og kommuniksjonsorgan for næringslivet i regionen. Denne målsettingen mener jeg at HrU er på god vei til å oppfylle. Eva Kragnes Bryhni Søndre Atea Som ansvarlig for et nyetablert foretak i Hamar har jeg lyst til å innlede med at det bidraget HrU har gitt meg som bedriftsleder så langt, kort og godt har vært berikende! Fra Ateas spede begynnelse, med etablering av kontor på Briskeby Stadion den 1. april 2009 og frem til i dag, hvor vi teller nærmere 30 ansatte, har HrU vært en arena som både har gitt og gir meg en god en ballast. Ballast i forhold til bekjentskap til likesinnede næringslivsledere i Hamarregionen kombinert med faglig interessant innhold gjennom ulike seminarer. Alle har vi behov for å løfte blikket i en ellers hektisk hverdag. I denne sammenheng bringer HrU frem mange spennende tema som er av betydning for mitt daglige virke som leder. Selv om Atea har drøye 5000 ansatte og fler enn 70 kontorer rundt om i Norden, er lokal tilstedeværelse og forståelse av kulturen i næringslivet helt elementært. I denne setting anser jeg medlemskapet i HrU som verdifullt og et veldig positivt tilskudd for oss i Atea Hamar. HrU gir verdifull tilgang til næringslivsnettverk samtidig som de bringer relevante tema til torgs gjennom ulike seminarer og samlinger. HrU legger opp til en møteform som gjør det lett å komme i kontakt med andre, bli kjent og knytte relasjoner i næringslivet. For en nyetablering i regionen som vår, anser jeg derfor tilbudene fra HrU som spesielt interessant å benytte seg av. HrU er for meg et samlingspunkt som jeg setter pris på og som jeg varmt kan anbefale andre. Tom Theodorsen Daglig leder, Atea Hamar Innovasjon Norge Hamarregionen Utvikling fyller en svært viktig rolle i forhold til å være et rådgivningsorgan overfor gründere og etablerere i tidlig fase. Videre har de en svært viktig oppgave i forhold til å være pådriver for næringsutviklingstiltak som kan generere vekst og utvikling i sentrale næringer for Hamarregionen. Innovasjon Norge Hedmark har et godt samarbeid med Hamarregionen Utvikling og ser frem til dette videre! Kristin Malonæs Direktør, Innovasjon Norge Hedmark

7 Sparebanken Hedmark har vært medlem i HrU de siste årene. Jeg har gode erfaringer med HrU og deres arbeid. Jeg har deltatt i flere møter både i Stange, Løten og Hamar og jeg synes dere har klart og skape mange gode og interessante møteplasser. Som medlem av HrU treffer du gjennom forskjellige møtearenaer et vidt spekter av næringsdrivende i regionen. For oss som bank er det viktig å treffe de næringsdrivende og på den måten kunne kjenne markedet på pulsen. HrU har en viktig rolle i form av å fronte næringslivet i regionen og vil etter min mening ha større mulighet til å nå gjennom med enkeltsaker når man representerer en større region enn om hver enkelte kommune står alene. Stian Haugsrud Fabelaktiv Barnehagebarn opplever at det er viktig å finne ut hvem det er artigst å leke med. Noen er flinke til å klatre, andre er flinkest på å skli, noen foretrekker å lage sølekaker, mens andre er kjempeflinke til å få skikkelig sving på huska. Det er om å gjøre i veldig ung alder å finne den personen eller de menneskene det er aller artigst å ha med å gjøre og hvem man kan ha det mest gøy sammen med. Slik er det i voksenlivet også. Vi trekkes mot personer og instanser der vi ser det kan oppstå underholdning, dynamikk, læring, inspirasjon og gode nettverk. Det tar ofte tid å arbeide seg inn på arenaer der det virker meningsfylt å bruke tid og krefter. Noen foretrekker små enheter kanskje helt ned på en-til-en-nivå, andre mer omfattende kompetanse-nettverk og større organisatoriske enheter. Heldigvis er det slik at noen har tatt seg på tak og skapt arenaer for de fleste preferanser. Hamarregionen Utvikling er en enhet der det går an å velge tilknytningsform og praktiske utnyttelse, i miksen av de tilbud organisasjonen er flinke til å skape. Fabelaktiv har vært et HrU-selskap gjennom mange år. Hvorfor? Jo, for det er enkelt å forholde seg til en enhet som har et siktemål om å bygge en fellesskapsfølelse og en gjennomgående iver etter å bidra med noen av de aktivitetene som gjør at det går an å sikte seg inn mot noen felles mål. Hvilke felles mål er det mulig å trekke opp i en samhandlingsorganisasjon? Noe av dette handler om politikk, noe om geografi og noe om en opplevelse av fellesskap. Fellesskapet kan oppleves gjennom møtesteder, gjennom tematiske fellesopplevelser, gjennom kunnskapsformidling, gjennom initiativer til diskusjoner eller rett og slett gjennom å skape sosiale møteplasser med et faglig innhold. Kinderegget har alltid hatt en sterk appell til små barn: tre ting i ett. Nytteverdien av å være tilknyttet HrU har litt av Kindereggets egenskaper for deltakerne i HrU- fellesskapet. De av oss i Fabelaktiv som har benyttet oss flittigst av HrU s meny, har hatt god nytteverdi av mange av tilbudene. Vi har deltatt på enkeltkurs med relevant faglig innhold, lunchmøter der miksen av mennesker er attraksjonen og ikke minst - formaliserte nettverksgrupper der deltakerne har kunnet diskutere et utall av faglige temaer som har aktuell relevans for den enkeltes firma og oppgaver. Lien & Co har vært medlem siden Jeg har gode erfaringer med HrU, både som en nyttig møteplass og for påfyll av kompetanse, og i løpet av det siste året har jeg deltatt på 4 møter. Noen av medlemsfordelene er at dere har klart å skape nyttige møteplasser og flere nettverk på tvers av bransjer. Dette gir god mulighet for oppdateringer og erfaringsutveksling. Flott at dere også får med den yngre garde og at dere har med aktører fra så mange bransjer. Videre synes jeg at HrU har et bra tilbud av temalunsjer med mange aktuelle temaer. Jeg har deltatt på noen av disse og det var vært bra foredragsholdere og nyttige diskusjoner. HrU gjør en god jobb som pådriver av næringsutviklingen i regionen, og det øker kraften at HrU jobber på tvers av kommuner. Videre hører jeg positive tilbakemeldinger om at dere oppleves som kompetente rådgivere for de som ønsker å etablere virksomhet i regionen. Avisen Hamarregionen er et bra initiativ som synliggjør et stort mangfold av bedrifter, initiativ og at det er masse positivt på gang i vår region. Når det gjelder forbedringspotensiale opplever jeg at det er mange aktører og parallelle initiativ på en rekke områder. Vi har mange muligheter og noen utfordringer i regionen, og de har vi på tvers av aktører og kommunegrenser. Ved å samle ressurssene i enda større grad, vil det kunne gi større tyngde og økt gjennomføringskraft. Og få med Ringsaker kommune! Vi i Lien & Co jobber en del mot nyetablerte bedrifter og de har stort behov for tilførsel av risikokapital. Kan HrU være pådriver og ta initiativ på dette området? Randi B. Sætershagen Lien & Co Kunnskapsdeling utløser ofte nye samarbeidskonstellasjoner og ny dynamikk inn i de hjernene som etterspør påfyll av viten. Slike tilbud kan oppfattes som oppbygging av et bevisst, strategisk fortrinn. At Hamarregionen har rustet seg med et fellestiltak som har påtatt seg en oppgave som en tematisk og aktuell kunnskapsformidler, må sees på som et klokt trekk for å skape et mulig fortrinn framfor andre regioner. Arenaer med sammensatte grupper av mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse er alltid inspirerende og utviklende. Jeg opplever at HrU fyller en funksjon som facilitator for denne type møtesteder, og at selskapets formål som en utviklingsmotor for Hamarregionen i stor grad oppfylles gjennom de aktiviteter HrU tar initiativet til. Opplevelsen av (i overført betydning) å kunne klatre, skli og lage sølekaker er ofte like spennende for voksne, velutdannede profesjonsaktører som for barnehagebarn. Behovet for å ha en tante til å svinge på huska er ofte like stort for oss rasjonelle, godt voksne, som for mennesker som nettopp har gjort seg ferdig med bleiestadiet. Terje Gloppen Adm.dir i Fabelaktiv

8 OKTAN Kompetente Troverdige Inspirerende Handlekraftige Telefon:

ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING

ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING ÅRSBERETNING 2008 AKTIVITETSOVERSIKT HAMARREGIONEN UTVIKLING INFORMASJON OM AKTIVITETER 2008 INNLEDNING Hamarregionen Utvikling (HrU) ble offisielt stiftet av kommunen Hamar, Stange og Løten, som et regionalt

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Hamarregionen Utvikling. Samarbeidet rundt næringsutvikling i Hamarregionen 02.12.2014. Svein Frydenlund

Hamarregionen Utvikling. Samarbeidet rundt næringsutvikling i Hamarregionen 02.12.2014. Svein Frydenlund Hamarregionen Utvikling Samarbeidet rundt næringsutvikling i Hamarregionen Svein Frydenlund 02.12.2014 Befolkningsveksten 2009 2014 Sommer 2009 Sommer 2014 Veskt % vekst Hamar 28217 29643 1426 5,05 % Ringsaker

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

VA-yngre Felles hygge til felles nytte

VA-yngre Felles hygge til felles nytte VA-yngre Felles hygge til felles nytte 1 VA-yngre seminar i Ålesund Quality Hotel Waterfront 20.-21. mai 2014 Christopher Gehrken Strauman Zzzzzz 2 Nei, ikke slik Bakgrunnen NORVAR-dagene Bergen 2001 Oppstart

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Et bærekraftig Telemark

Et bærekraftig Telemark KART INTERNASJONAL STRATEGI 2010-2015 Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune er et styringsdokument som beskriver mål og strategiske prioriteringer for fylkeskommunens internasjonale virksomhet

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av

Strategisk prosjektplan kulturnæringer. Kongsberg. Prosjektplanen er utarbeidet av Strategisk prosjektplan kulturnæringer Kongsberg Prosjektplanen er utarbeidet av Kongsberg 01.03.2010 Innhold 1 Bakgrunn og sammendrag... 1 2 Mål og hovedaktiviteter... 2 2.1 Hovedmålsetning for prosjektet...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Samarbeid mellom NAV og Karrieresenter tuftet på partnerskapsavtale

Samarbeid mellom NAV og Karrieresenter tuftet på partnerskapsavtale Rekruttering og kompetanseheving Samarbeid mellom NAV og Karrieresenter tuftet på partnerskapsavtale Prosjektkoordinator Rolf Hølmen (permisjon som NAV leder i Nord-Fron) Leder Karrieresenteret Opus Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer