NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv DET KLYNGER SEG I TRØNDELAG Trøndelags-klyngene vender seg mot verdensmarkedet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2012. DET KLYNGER SEG I TRØNDELAG Trøndelags-klyngene vender seg mot verdensmarkedet."

Transkript

1 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv DET KLYNGER SEG I TRØNDELAG Trøndelags-klyngene vender seg mot verdensmarkedet. ARENA USUS Arena Usus vil at turister skal komme igjen og igjen og igjen. NCE RAUFOSS NCE Raufoss vil sikre at enhver god idé kan bli kommersiell suksess.

2 INNHOLD VELKOMMEN NCE og Arena Det klynger seg i trøndelag NCE Raufoss Spin-off satt i system Wind Cluster Mid Norway NORSK VINDTEKNOLOGI HENGER HØYT NCE Oslo Cancer Cluster HER SKAL FREMTIDENS KREFTMEDISINER FINNES OPP Arena Smart Grid Services & NCE Smart Energy Markets klynge-til-klynge samarbeid forsterker forretningsmuligheter NCE Subsea BEDRE DRIFT OG VEDLIKEHOLD FOR OFFSHORE OG MARITIM INDUSTRI Arena Maritime Clean Tech West UTVIKLER TEKNOLOGI FOR EN GRØNNERE MARITIM NÆRING NCE Systems Engineering ELECTRIC MOBILITY STARTEN PÅ NY NORSK NÆRING? Arena Usus VIL HA FLERE GJENBESØK Arena Helse i Valdres helsebringende innovasjon Er klyngene Norges «kompetansehøydedrag»? Professor Torger Reve ved BI påstår nettopp det. Gjennom årets prosjekt «Et kunnskapsbasert Norge», betegner han klyngene som arnested for verdiskaping i fremtidens norske næringsliv. Det er et synspunkt vi som jobber med klyngeinnovasjon til daglig, er svært glade for. Vi synes også det er betegnende for det fantastiske arbeidet som gjennomføres i de 23 Arena- og 12 NCE-klyngene over hele landet. I året som gikk har både NCE og Arena gjennomgått omfattende evalueringer. Vidløftige ord om samarbeid, mangfold og innovasjonskraft er én ting men hva med de håndgripelige resultatene? De ser særdeles lovende ut. Klyngene er effektive, de oppnår gode resultater og kanskje viktigst av alt - de løfter stadig blikket utover mot verdensmarkedet. Vi lever i en tid hvor det ikke gir særlig mening å snakke om det «nasjonale» og det «internasjonale» markedet - norske bedrifter må være konkurransedyktige globalt. Derfor belyser vi særlig prosjekter med internasjonale samarbeid og ambisjoner i denne utgaven av «Næringsklynger». Vi håper du lar deg inspirere av årets statusrapport! Hilsen programledelsen for NCE og Arena.

3 KLYNGEne får økt betydning Jon Kveine og Bjørn Arne Skogstad er programansvarlig for henholdsvis Arena- og NCE-programmet. Hva står det på merkesteinen for året som har gått i klyngeprogrammene? Jon: Vi har fått en grundig evaluering av begge klyngeprogrammene. I all hovedsak fikk både Arena og NCE meget godkjent i karakter. Klyngeprogrammene kompenserer for markedssvikt, de er effektive og de har god resultatoppnåelse. Det ble pekt på enkelte forbedringer, og det skulle bare mangle. Vi skal ha noe å strekke oss etter. Har vi sett noen særlige utviklingstrekk den siste tiden? Jon: Arenaprogrammet ligger stabilt på om lag 20 prosjekter. Hver av dem er inne i tre år, med mulighet for en viss forlengelse. De siste årene har vi fått en veldig stor bredde i porteføljen, med mange nye næringer. Det er jeg veldig fornøyd med. Vi har fått inn opplevelsesnæring, medtech, fornybar energi og miljøteknologi. Arenaprogrammet er ment for tidligfase klynger miljøer og næringer som har potensial. Her ser vi «det nye næringslivet» i Norge. Jeg synes også vi ser stadig bedre og mer ambisiøse søknader. Bjørn Arne: Klyngenes betydning for å ruste næringslivet for å møte den økende internasjonale konkurranse, mener jeg vi ser veldig tydelig i NCE-programmet. Siden opprettelsen av programmet i 2006, har programmet fått en gradvis sterkere posisjon. Klyngene har gått fra å etablere basiselementer som møteplasser og felles aktiviteter for deltakerne, til at klyngene Foto: Terje Borud ser ut over sin egen kjerne. De blir viktige premissleverandører for de nasjonale myndighetenes næringspolitikk, og de blir tyngre samarbeidspartnere for aktører som LO og NHO. Klyngene med de mest internasjonalt orienterte bedriftene utvikler seg mot å bli globale kunnskapsklynger. Ser vi noen klare utfordringer fremover? Jon: Jeg ser helt klart utfordringer i Arenaprogrammet. I enkelte regioner er det mer krevende å få inn en tilstrekkelig bedriftsbredde som kan lede til nye prosjekter. Dette ser vi særlig i Innlandet og i Nord Norge. Det er enklere å lykkes med klyngeetableringer i områder med mer differensiert bedriftsgrunnlag. Men klyngeetableringer er minst like viktig i desentrale områder. Derfor setter vi inn en ekstra innsats for å hjelpe i gang nye prosjekter i de svakere områdene. Vi samler bedrifter til workshops og samlinger hvor vi motiverer og veileder bedriftene i å komme i gang med klyngeprosjekter. Dette skjer i samarbeid mellom Innovasjon Norges distriktskontorer og Forskningsrådet. Det er helt essensielt at klyngeprosjekter har tilstrekkelig forankring i bedriftene som skal delta. Betyr det at geografisk balanse spiller inn når dere velger ut nye klyngeprosjekter? Jon: Nei, på ingen måte. Inntaket av nye klyngeprosjekter er alltid basert på en nasjonal konkurranse. Der er det bare to kriterier som gjelder for hvem som når opp: Klyngens utviklingspotensial og klyngeprosjektets kvalitet. Har næringslivet blitt mer klyngeorientert de senere årene? Bjørn Arne: Ja, jeg mener det. Bevisstheten om klyngers betydning øker blant mange. Prosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» har også bidratt til det. Her sies det at de sterkeste klyngene er Norges «kompetansehøydedrag», og at disse klyngene er arnestedene for det fremtidige næringslivet i landet. Det er et viktig budskap å ta med seg. Økt konkurransedyktighet og økt verdiskaping er de fremste målene for NCE. Vi ser at disse klyngene greier å sette i gang innovasjons- og forskningsprosjekter som understøtter kjernevirksomheten, samtidig som det utvikles helt nye teknologi- og anvendelsesområder. Da er vi i den virkelig spisse enden av aktivitet som bidrar til økt verdiskaping. Ser vi noen særnorske forhold knyttet til klyngesatsing? Bjørn Arne: Jeg mener vi kan se særnorske forhold knyttet til bedriftskultur og hvordan det norske næringslivet er innrettet, som også gir seg utslag i hvordan klyngene utvikler seg. Norge er et lite land, og vi har en utpreget struktur med små- og mellomstore bedrifter. At vi er små er i seg selv et insitament for samarbeid. Vi må henge i hop dersom vi skal bygge tilstrekkelig slagkraft. Artikkelen fra NCE Raufoss i dette magasinet illustrerer dette godt. Vi ser også at norsk næringsliv er lite hierarkisk. Det er kort vei fra medarbeiderne som står i produksjon og som anvender teknologi, til innovasjonsdirektøren og bedriftslederen. Det blir kort vei til beslutninger, og nye ideer og innovasjoner kan realiseres raskt. Vi er smidige og endringsvillige. Vår størrelse gjør også at norske bedrifter leter etter muligheter for å utvikle hele verdikjeder innenfor et industriområde og innenfor klyngeorganisasjoner. Jon: Arena Windcluster Mid-Norway er et godt eksempel på hvordan man greier å samle et miljø innenfor en industri nærmest uten hjemmemarked. Markedet for vindenergi er i utlandet. Strukturen vår med små- og mellomstore bedrifter gjør at enkeltbedrifter blir for små og uinteressante når de vil ut på det globale markedet. Store utbyggere i større land forholder seg ikke til en armada av småleverandører. De forholder seg til store aktører. Hvilke krav og skal vi stille til klyngeprogrammene og prosjektene i tiden som kommer? Bjørn Arne: De modne klyngene setter i større grad agendaen selv for sin videre utvikling. De bygger felles infrastruktur, driver frem felles innovasjons-, forsknings- og internasjonaliseringsprosjekter. Klyngene kan bli enda bedre på å konkretisere slike prosjekter, både i mengde og størrelse. Dette er krav samfunnet og omgivelsene vil stille til klyngene i årene fremover. Fra virkemiddelapparatet må vi makte å svare på de nye utfordringene bedriftene og klyngene stiller oss overfor. Jon: Selv om mye går i riktig retning, og vi får mange nye og gode prosjekter inn i Arenaprogrammet, må vi ikke slå oss til ro og være fornøyde. Vi må være på konstant søken etter nye forbedringer. Her kan vi ikke ta ferie. Fv: Jon Kveine og Bjørn Arne Skogstad. Programansvarlige for henholdsvis Arena og NCE.

4 Foto: Terje Borud NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE OG ARENA Fv. Olav Bardalen, Karin Gjerløw Høidahl, Jon Kveine og Bjørn Arne Skogstad. Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Arenaprogrammet har som formål å utløse og forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i regionale næringsklynger og -miljøer. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom bedriftene i klyngen, forsknings- og utviklingsaktører og relevante offentlige partnere. NCE retter seg mot de mest modne og dynamiske næringsklyngene, som har forutsetninger for å utvikle en internasjonal eller sterk nasjonal posisjon. Arena er tilbudet til miljøer som er i en tidligere utviklingsfase, men som har gode muligheter for å forsterke innovasjonssamarbeidet. Begge programmene gjennomføres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, med førstnevnte som hovedansvarlig. Programmene er finansiert med midler fra to departementer; Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I 2011 ble det bevilget om lag 100 millioner kr til å støtte de utvalgte klyngeprosjektene i NCE og Arena. Kort om Arena i 2011: Programmets utlysning i 2011 resulterte i at seks nye Arena-prosjekter ble godkjent: Arena lønnsomme vinteropplevelser (Troms) Arena Ocean of Opportunities (Rogaland) Arena Smart Grid Services (Trøndelag) Maritime CleanTech West (Sunnhordland) Smart Water Communities Cluster (Trøndelag) Vannklyngen (Vestfold og Telemark) Tre Arena-prosjekter ble avsluttet: Arena Offshorefartøy IKT Grenland Omegaland Ved inngangen til 2012 var Arena engasjert i 20 klyngeprosjekter. Arena-programmet ble i 2011 evaluert av Menon/NIFU. Nøkkeltall: Arena-prosjektene involverte: 1237 bedrifter 96 FoU- og kunnskapsmiljøer 76 øvrige utviklingspartnere Arena-prosjektene utløste eller forsterket: 142 Innovasjonsprosjekter 53 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 79 prosjekter med utdanning/kompetanseutvikling som formål Kort om NCE i 2011: Programmets gjennomførte sin foreløpig siste utlysning i 2009 og var i 2011 engasjert i 12 NCE-prosjekter: Seks iverksatt i 2006: NCE Instrumentation, NCE Maritime, NCE Micro- and NanoTechnology; NCE Raufoss, NCE Subsea, NCE Systems Engineering Kongsberg Tre iverksatt i 2007: NCE Aquaculture, NCE Culinology, NCE Oslo Cancer Cluster Tre iverksatt i 2009: NCE NODE, NCE Smart Energy Markets, NCE Tourism NCE-programmet ble i 2011 evaluert av Econ Pöyry/Damvad. Nøkkeltall: NCE-prosjektene involverte: 1115 bedrifter 113 FoU-institusjoner 213 øvrige utviklingspartnere NCE-prosjektene utløste eller forsterket: 220 innovasjonsprosjekter 126 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål 193 prosjekter med utdanning/kompetanseutvikling som formål

5 Foto: NTNU Det klynger seg i trøndelag Trøndelags-regionen er knutepunkt for fem aktive klynger NCE Instrumentation, akvarena, Smart Water Communities Cluster, Wind Cluster Mid-Norway og Arena Smart Grid Services. Innen fagfelt som spenner fra vann og vindenergi til havbruk, instrumentering og SmartGrid, vender alle seg mot verdensmarkedet. Og samarbeidet mellom klyngene øker stadig. Hvorfor er klyngeaktiviteten så høy i Trøndelag? - Verden kommer nærmere, og konkurransen blir tøffere. Mange av Trøndelags bedriftene er små eller mellomstore bedrifter som har innsett at man må samarbeide for å vinne. Klyngen blir dermed et verktøy for å komme seg ut i verden sammen med andre. Å ute lukkende fokusere på lokale og regionale markeder blir både lite ambisiøst og kunstig i forhold til hvordan verden ser ut, dessuten er man ikke lenger i fred på disse nasjonale markedene. Derfor fungerer klynge samarbeidet kanskje spesielt godt for de mange mindre, høyteknologiske selskapene vi har her i Trøndelag, sier Marianne Brøttem. Hun er prosjektleder i Smart Water Communities Cluster. på områder hvor vi markerer oss industrielt, sier hun. Begge blir støttet av Viggo Iversen, prosjektleder i Wind Cluster Mid-Norway. - Trøndelagsbedriftene har erkjent at det er gjennom samarbeid vi styrker hverandres stilling for å utvikle ny teknologi, bli sterkere i konkurransen om kommersielle kontrakter og øke synligheten innen våre respektive fagområder i vårt tilfelle vindkraft, sier han. Iversen tyr til en fotballmetafor for å beskrive hvordan klyngesamarbeid kan øke konkurransekraften. - Analogien jeg bruker er landskampen mellom Norge og Brasil i Hvordan slo vi dem? Gjennom godt samspill og samhandling. Vi hadde et sterkt lag som var opptatt av virkelig å spille sammen, klyngene har tette samarbeid med spesialiserte sentre innenfor disse institusjonene, samt høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag. - Beliggenheten vår i «periferien» av verdenskartet betyr ikke nødvendigvis noe, fordi bedriftene representerer høyteknologi som er konkurransedyktig globalt. Det er også viktig å være knyttet opp mot de internasjonalt respekterte miljøene hos NTNU, SINTEF og høgskolene. KIyngebedriftene i Trøndelag har sine utspring fra high-tech miljøet, og mange har blitt til store bedrifter med kompetanse som enten blir kjøpt opp eller inngår i store internasjonale konsern dette gjelder spesielt olje og gass, sier han. Akersveen er opptatt av at klynger må være pådrivere for å sikre reell global markedstilgang, og påpeker samtidig at klyngene kan være viktige spillere i forhold med at klyngene øker i størrelse og antall samarbeid - jo større konstellasjon, jo flere røtter har bedriftene her, og jo mer øker verdien av å være tett integrert i nettverket, sier Akersveen. Det er ikke bare NCE Instrumentation som fokuserer på markedstilgang utover Norges grenser, samtlige av klyngene i Trøndelag har blikket vendt ut på det europeiske og internasjonale markedet. - For oss i Arena Smart Grid Services er det viktig å være tidlig ute i forhold til utvikling av nye produkter og tjenester særlig med tanke på fremveksten av et stort globalt marked. Vi merker økende fokus på viktigheten av å være internasjonalt i forhold til å innhente og ut vikle kunnskap, og det er en positiv effekt både av økt klyngeaktivitet og økt Trøndelags-klyngene har spesielt høyt fokus på miljøteknologi og løsninger innen «smart energi». løsninger for gjenbruk og resirkulering av vann. Timingen på vår satsning er med andre ord svært god i forhold til behovene i det globale vannmarkedet, sier Brøttem i Smart Water Communities Cluster. - Vi må være konkurransedyktige internasjonalt for å være konkurransedyktige nasjonalt, for prisene settes ute, og ikke i Norge, supplerer Iversen. av prosjekter, vanlige «klyngeaktiviteter». Når det gjelder akvakultur og vind, er det derimot sterke eksisterende strukturer i Trøndelags-regionen som vi drar stor nytte av å samarbeide med, sier Akersveen. - På vindenergi har vi et glimrende eksempel på godt samarbeid med Wind Cluster Mid-Norway. unngå å være ute på møllene for å gjøre mye drift og vedlikehold det er svært ressurskrevende. Instrumentering og ny teknologi gjør det mulig å forutse når man må ut for å utføre vedlikehold, og dermed koordinere dette. Slike eksempler belyser hva slags muligheter som finnes når klyngemiljøene går sammen i konkrete og åpenbart kommersielle Samarbeid mellom klyngene- Konkrete samarbeid mellom klyngene i Trøndelags-regionen øker også stadig. - Det er tett kobling mellom smarte vannløsninger og smarte energiløsninger, så vi ser åpenbart potensiale for samarbeid. Gjennom VRI Virkemidler for Regional prosjekter. Innovasjon har vi sammen sett på hvilken potensiell effekt god instrumentering kan ha på drift og vedlikehold av samarbeid også innen akvakultur. Akersveen melder også om lovende offshore vindmøller. Vi kjørte nylig en svært vellykket felles workshop, med det - Her jobber vi sammen med akvarena resultat at vi har etablert et konsortium og NCE Aquaculture, for å se på hvordan henvende oss til de andre klyngene, og har direkte kontakt med miljøer man vanligvis ikke har et bredt kontaktnett mot. Havbruksbransjen har stort behov for å trekke på kompetansen fra andre, og da blir klynger et godt verktøy, legger prosjektleder i akvarena, Trude Olafsen til. Hun er opptatt av at klyngene også kan minske kulturelle og organisatoriske barrierer til samarbeid. - Slik det for eksempel er skrudd sammen i Trøndelag innen for akvakultur, ligger oppdrettsbedriftene ved kysten og for- Også prosjektleder i akvarena, Trude og som lyktes i å slå sterke individualister til å forhindre utflagging. sam arbeid klyngene i mellom, sier pro- Diskusjonene har startet, og konkret iseres med flere store industriaktører, SINTEF og instrumenteringsteknologi kan utnyt- sknings- og utviklingsmiljøene i Trond- Olafsen, understreker verdien av fordi vi fokuserte på koordinert arbeid sjektleder Gunnar Vist. Også innen vann- nå med faktiske case, sier Brøttem og Vist. NTNU, og med klyngene som på drivere. tes for profesjonalisering av havbruks- heim. Men barrierene til samarbeid ligger samarbeid innen områder hvor mot felles mål. Jeg synes dette er en - Vi er definitivt med på å sørge for at klyngens arbeid, er fokuset globalt. De tar også del i et forum spesifikt etablert Her har vi nylig fått godkjenning for næringen. Så langt har vi arrangert et ikke nødvendigvis i det geografiske det Trøndelags-regionen har spisskompetanse. betegnende metafor for den økende bedriftene ikke flagger ut av landet. for at klyngene i Nord-Trøndelag skal dele støtte fra Forskningsrådet til et samlet stort dialogmøte for å se nærmere på kan vel så gjerne være snakk om kultur- klyngeaktiviteten vi nå ser i Trøndelag, Bedriftsledere uttrykker klart og tydelig - I Norge er ikke vannknapphet et uttalt erfaringer og gjennomføre felles budsjett på 23 millioner kroner, forteller havbruksnæringens behov og tanker, og forskjeller, ulikheter mellom urbane og - Trøndelag begynner å få noen veldig sier han. viktigheten av at nettverket har sine røtter problem. Samtidig ser vi store globale utviklingsarbeid. Klyngene som Akersveen han. - For oss i Wind Cluster Mid-Norway, å spinne videre på ideer rundt potensiell distriktsmiljø, akademisk kontra nærings- klare områder for satsning innen næringsliv for eksempel innen Globale markedsmuligheter i Trøndelag. Klyngene er kompetansenettverk som gjør det viktig for dem å ha vannutfordringer knyttet til vann mangel og vannforurensning. Bedriftene i og Iversen leder, har også innledet lovende samarbeid. er det fantastisk å kunne benytte oss av spisskompetansen innen instrumentering bruk av instrumentering. Nå konkretiserer vi dette, og mulighetene er mange, livsfokus og så videre. Ofte er disse barrierene undervurdert, og klyngene akvakultur, energi og miljøteknologi. Torbjørn Akersveen, prosjektleder for NCE lokalisering her, hvor de har tilgang på klyngen har et hjemmemarked, men de hos NCEI, legger Iversen til. sier han. har en veldig viktig rolle å fylle nettopp i Samtidig har vi tunge akademiske miljø Instrumentering, påpeker verdien av å ha høykvalifisert kompetanse. nye løsningene klyngen fokuserer på - Innen olje og gass, som vi også kal- å bygge ned disse barrierene for å koble og et næringsliv som virkelig begynner å beliggenhet så tett på anerkjente akademiske er hovedsakelig beregnet på det inter- ler NCEI Offshore, gjør klyngen alt selv - Når vi nå bygger ut offshore vind i - Dette er en av de store verdiene næring og forskning på en effektiv og se gevinstene som ligger i å samarbeide miljø som NTNU og SINTEF. Samtlige av Verdien av lokaliseringen øker også i takt nasjonale markedet. Her snakker vi om arrangering av workshops, utvikling Europa, må vi for enhver pris forsøke å av klynge samarbeid at vi lett kan produktiv måte, avslutter hun.

6 NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har i dag 12 sterke NCE -klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. Kartet refererer til NCE-prosjekter i NCE Aquaculture 1 NCE Aquaculture 1. Med tyngdepunkt Nordland består klyngen NCE Tourism - Fjord Norway 4. NCE NODE 7. Den teknologibaserte olje og gassklyngen NCE Systems Engineering Kongsberg 10. av bedrifter og aktører som har verdens- Med utgangspunkt i et av verdens mest på Sørlandet er verdensledende innenfor Kongsberg- klyngen består av kunnskaps- ledende posisjoner innenfor kommersiell attraktive råvarer Vestlandsfjordene, skal teknologiutvikling, produktutvikling og baserte selskaper som innehar verdens- produksjon av oppdrettsfisk og sjømat. aktører og bedrifter løfte destinasjonen til å systemer for offshore drilling og plattform ledende posisjoner innenfor krevende Markedet er globalt. være verdensledende innenfor tematurisme operasjoner. industrisegmenter - maritim, subsea, NCE Instrumentation 2 NCE Instrumentation 2. NTNU, Sintef, høgskoler og bedrifter i Trøndelag innehar en unik kompetanse og erfaring innenfor sensor, styrings og og opplevelsesprodukter. NCE Subsea 5. Hordaland har et av de sterkeste og mest komplette miljøene for undervannstekno- NCE Raufoss 8. Med utgangspunkt i industrimiljøet på Raufoss har klyngen verdensledende bedrifter innenfor utvikling og industriell bildeler, romfart og forsvar. NCE Micro- and Nanotechnology 11. Med utgangspunkt i Høgskolen i Vestfold NCE Maritime 3 NCE Tourism - Fjord Norway 4 kommunikasjonsløsninger. Viktige kundesegmenter er maritim, subsea, havbruk og medisin. logi i verden, med fokus på drift, modifisering, produktifisering, vedlikehold og operasjon av undervannsinstallasjoner. utnyttelse av lettvektsmaterialer. Klyngen er ledende innenfor automatisert produksjon av bildeler og forsvarsprodukter. og bedriftene har miljøet i Horten bygd opp det viktigste kommersielle miljøet for micro og nanoteknologi i Norge, og inne- NCE Subsea 5 NCE Culinology 6 NCE NODE 7 NCE Raufoss 8 NCE Oslo Cancer Cluster 9 NCE Systems Engineering Kongsberg 10 NCE Micro- and Nanotechnology 11 NCE Smart Energy Markets 12 NCE Maritime 3. Den maritime klyngen i Møre og Romsdal er verdensledende innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte fartøy for den globale oljebaserte industrien. NCE Culinology 6. Mat og måltidsklyngen i Rogaland innehar en sterk kunnskapsplattform og et innovasjonspotensiale, som i hovedsak fokuserer på at kulinarisk differensiering skal sikre fremtidig norsk matproduksjon. NCE Oslo Cancer Cluster 9. Radiumhospitalets forskningsmiljø og bedriftene i klyngen innehar verdensledende kompetanse innenfor utvikling av kreftdiagnostikk og medisinering. har også en ledende posisjon i det norske elektronikk og ICT miljøet. NCE Smart Energy Markets 12. Klyngens aktører fokuserer på å bli et kompe tanse -og innovasjonssentrum, som skal definere og møte behovene til fremtidens energi marked. Høgskolen i Østfold og bedriftene i Halden miljøet vil eksempelvis være sentrale aktører innenfor Smart Grid og kommersiell energihandel.

7 Arenaprogrammet Arena Lønnsomme Vinteropplevelse 1. AkvARENA 7. Teknologi akvarena skal bidra til å Arena Offshorefartøy 13. Arena Offshorefartøy fokuserer på utvik- Vannklyngen 19. Vannklyngen med deltakende bedrifter i Arena forsterker samspillet og samarbeidet i regionale klynger med ambisjoner og potensial for videre utvikling. Kartet refererer til Arena-prosjekter i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser 1 Arena Lønnsomme Vinteropplevelse skal bidra til å utvikle Nordland og Troms til et unikt og foretrukket reiseåm med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse. Arena Beredskap 2. utvikle et verdensledende kompetansemiljø for leverandører til oppdrettsnæringen, og samarbeider med leverandører, oppdrettsselskaper og ulike kompetansemiljø. Omegaland 8. ling av teknologi og driftsløsninger for utførelse av komplekse operasjoner på og fra offshorefartøy. Arena Ocean of Opportunities 14. Vestfold og Telemark skal videreutvikle eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi for vannbehandling. Arena Helseinnovasjon 20. Bedriftene i Arena Helseinnovasjon samar- Arena Beredskap 2 Arena Beredskap skal bygge partnerskap av bedrifter som kan møte teknologiske Omegaland fra Nordvestlandet skal bidra til å realisere det store potensialet for Arena Ocean of Opportunities skal bidra til å befeste den ledende posisjonen for beider om å utvikle produkter og tjenester for helse- og omsorgssektorene som kan Innovative Opplevelser 3 og markedsmessige utfordringer innenfor oljevern og beredskap som følge av økt Omega-3 produkter gjennom samarbeid, innovasjon og kommersialisering. aktørene i denne klyngen på Sør-Vestlandet og bidra til videre vekst. tilpasses brukerne og integreres i systemløsninger. skips- og petroleumsaktivitet nasjonalt og internasjonalt. Arena frukt og bær 9. Arena Eyde 15. Arena Magica 21. Innovative opplevelser 3. Arena frukt og bær skal revitalisere fruktog bærnæringa i Sogn og Fjordane gjennom Bedriftene i Arena Eyde samarbeider om energieffektivisering, forbedring av Arena Magica skal skape økt lønnsomhet blant bedrifter innenfor film, medier, Med sterke natur-, kultur- og måltidsopp- eit kraftfullt nettverk, som skal driva fram produktivitet og kvalitet, langsiktig rekrut- musikk og scene i Østfold, og gjennom nye levelser i verdensklasse skal Innovative nye produkt, sikre verdiskaping frå dyrkar tering samt forskning og innovasjon. konstellasjoner og tettere samarbeid skal Opplevelser begeistre kresne nasjonale og internasjonale feriegjester. til industri og skape auka omsetning i alle ledd. Arena Usus 16. bedriftene ta markedsandeler og styrke sin posisjon internasjonalt. Gjennom Arena Usus vil bedrifter i kultur- Arena Smart Grid Services 4. Arena Smart Grid Services er en midt- Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) 10. og reiselivsnæringen styrke sin konkurransekraft gjennom mer systematisk, Oslo Medtech 22. Oslo Medtech er en klynge bestående av norks bedriftsklynge som vil utvikle syste- Arena NOWs hovedmålsetting er å etablere helhetlig og koordinert håndtering av bedrifter, sykehus, investeringskunnskap Smart Water Communities Cluster 5 Omegaland 8 Arena Frukt og bær 9 Arena NOW 10 MediArena 11 Arena Smart Grid Services 4 Windcluster Mid-Norway 6 akvarena 7 Arena Helse i Valdres 23 mer for gjenvinning og gjenbruk av vann. Smart Water Communities Cluster 5. En midtnorsk bedriftsklynge som utvikler fremtidsrettede løsninger for vannrensing og vannbehandling. Wind Cluster Mid-Norway 6. Windcluster Mid-Norway skal sammen et utstillingsvindu for norsk offshore vindkraft for å bidra til å sikre betydelige leveranser av norsk havvindsteknologi til Europa. MediArena 11. Mediebyen Bergen skal bli et nasjonalt ledende og internasjonalt høyt anerkjent miljø for utvikling av innovative løsninger for produksjon og formidling av digitalt gjestestrømmer i Agder. Arena Fritidsbåt 17. Arena Fritidsbåt skal styrke samspillet mellom båtprodusenter, underleverandører og andre aktører for å utvikle en innovativ og framtidig bærekraftig bransje. IKT Grenland 18. og forskningsinstitusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon. Arena Helse i Valdres 23. Gjennom Arena Helse i Valdres skal helseog reiselivsbedrifter samhandle om utvikling av nye markeder og produkter innenfor behandling, rehabilitering og helseturisme. Maritime CleanTech West 12 Arena Offshorefartøy 13 Oslo Medtech 22 industribedrifter, kraftselskaper og forsknings- og utviklingsmiljøer legge grunnlaget for en internasjonal leve- innhold. Maritime CleanTech West 12. IKT Grenland omfatter programvareprodusenter og avanserte IKT-miljøer, og aktørene har fri programvare og webteknologi Arena Ocean of opportunities 14 Arena Eyde 15 Arena Usus 16 Arena Magica 21 Arena Helseinnovasjon 20 Vannklyngen 19 IKT Grenland 18 Arena Fritidsbåt 17 randørindustri innen offshore og vind i Midt-Norge. Aktørene er engasjerte i miljøvennlig skip og fremdriftsløsninger, energieffektivisering, nye og mer miljøvennlige energiformer samt energiproduksjon. som viktigste fokusområder. 13

8 Foto: Hexagon Spin-off satt i system Enkelte ganger oppstår verdens beste ideer som en bieffekt, som da en ammunisjonsbedrift på Raufoss oppfant en ny propanbeholder for terrassegriller. Nå har industrimiljøet på Raufoss laget en struktur som skal sikre at enhver god idé kan bli en kommersiell suksess. Raufoss-miljøet har i løpet av et par tiår gått fra å være en hjørnesteinsbedrift til å bli en dynamisk industriklynge med internasjonalt fokus. Selv om høyteknologibedriften Nammo (tidligere Raufoss ASA) fortsatt er bygdas største arbeidsgiver, er det i dag et mylder av virksomheter der det tidligere var én. De siste åtte årene har det fragmenterte industrimiljøet vært samlet i klyngen NCE Raufoss. Nå for tiden oppstår innovasjonssuksesser gjerne som såkalte «spin-off»-produkter, konsepter eller reelle foretak etablert med utgangspunkt i kunnskapsressurser hos en moderorganisasjon. Ideen til en propanbeholder i komposittmateriale som veide halvparten av konkurrentenes, oppstod for eksempel hos Raufoss ASA. Men som en internasjonal ammunisjonsprodusent var propanbeholdere for utegriller langt utenfor selskapets strategiske fokus. Sverre Narvesen er prosjektleder i NCE Raufoss. Foto: NCE Raufoss. Derfor ble det nye selskapet Ragasco startet, og Statoil ble hentet inn som samarbeidspartner. Få år senere sto en ny fullautomatisert fabrikk klar på Raufoss, og i dag omsetter gassbeholderne for en halv milliard kroner på verdensbasis. Fragmentering utfordret innovasjonsevne Raufoss-miljøet bygger på stolte industritradisjoner. Før unionsoppløsningen med Sverige besluttet Stortinget å flytte ammunisjonsdepotet og patronfabrikken fra Oslo til Raufoss, som ligger på vestsiden av Mjøsa og dermed mer strategisk beskyttet for svenske angrep. På samme tid ble Norges første internasjonale bedrift, Mustad & Søn, etablert i Hunndalen. Begge ble viktige hjørnesteinsbedrifter. Raufoss vokste kraftig gjennom tallet. Den nye jernbanen mellom Oslo og Gjøvik, krigene i Europa og Norges NATOmedlemskap hadde stor betydning for ammunisjonsfabrikken. Men dagens Raufoss ble først etablert etter 1990, da Raufoss AS ble børs notert og delprivatisert. For å tilpasse seg markedene, var det mer effektivt å dele opp selskapet i flere separate selskaper. Etter at industrimiljøet ble fragmentert, sto man overfor store utfordringer for videre vekst. I den nye situasjonen tilhørte de fleste bedriftene store konserner med hovedkontor utenfor Raufoss og i de fleste tilfellene utenfor Norge. På den måten ble hver bedrift medlem av en ny verdiskapingskjede, og det ble krevende å opprettholde og videre utvikle den brede kompetansen innen materialer, verktøyproduksjon og produksjon. Da Ragascos propanbeholder så dagens lys på slutten av 1990-tallet, var hele industrimiljøet fremdeles organisert under Raufoss ASA-strukturen som hadde 100 års erfaring med spin-offs fra forsvars industrien. Ved overgangen til et nytt år tusen ble utfordringen å skape et nytt innovasjonssystem, slik at miljøet ikke skled fra hverandre, og for å hindre at kompetanse og industriell erfaring tørket ut. Hvordan skulle man gjenskape en struktur der de gode ideene som Ragascos propanbeholder aldri ble glemt? Torodd Rande er fabrikksjef hos Kongsberg Automotive. Foto: Kongsberg Automotive. Lite land må tenke stort Bedriftene valgte å organisere seg i en klyngeorganisasjon og ble tidlig tatt opp i NCE-programmet. Klyngen har i dag som ambisjon å være det nasjonale kompetanse senteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. - I et lite samfunn må du slå sammen ting for at det skal bli slagkraftig. Å samarbeide i en klynge er vår norske måte å gjøre ting på, og det må ses på som investering i kompetanse og innovasjon. Om summen skal bli god nok, må Norge være god på å få ting til å virke i hop, mener prosjekt leder Sverre Narvesen i NCE Raufoss. NCE Raufoss er i dag et konsortium av 17 medlemsbedrifter og omfatter i tillegg et nettverk med 41 medlemsbedrifter. De største markedene er den globale bilindustrien, forsvarsbransjen og el ektronikkbransjen. Til sammen omsetter klyngebedriftene for omtrent syv mill iar der kroner, og 85 prosent av inntektene kommer fra eksport til andre land. Eksterne evalueringer tyder på at klyngen har hatt positiv innvirkning på Raufoss-miljøet. De finansielle resultatene sier også sitt: Fra etableringen NCE Raufoss representerer et av Norges fremste og mest tradisjonsrike industri- og kompetansesentre. av NCE Raufoss i 2004 og til 2010 økte klynge bedriftene sin samlede omsetning med over 20 prosent på tross av en finanskrise som rammet eksportrettede virksomheter hardt. tilbake til FoU-prosjektene som har vært gjennomført i fellesskapet i NCE Raufoss, sier fabrikksjef Torodd Rande i Kongsberg Automotive. Sintef tilbyr blant annet produkttesting og utvikling i felles laboratorier, men viktigst er tilgangen til forskere fra Sintef, NTNU og Høgskolen i Gjøvik. Forsker for én milliard Felles for alle klyngebedriftene på Raufoss er en forskningsbasert tilnærming til innovasjon. I dag forskes det for over én milliard kroner årlig i klyngen. Som regel er det utstrakt samarbeid mellom bedriftene i utviklingsprosesser, og flere av selskapene hadde ikke vært der de er i dag uten dette samarbeidet. - For om lag halvparten av dagens omsetning i Kongsberg Automotive på Raufoss kan det trekkes klare linjer Bremserørkoblinger i messing brukes i busser og lastebiler over hele verden og ble tidligere produsert av Raufoss ASA. Fremdeles lages bremserørskoblingene på Raufoss, men i dag heter produsenten Kongsberg Automotive, og messing er i stor grad erstattet av plast. Dette er resultatet av mer enn ti års målrettet forskning, hvor flere klyngebedrifter var involvert. - Samarbeidet bidro til at utviklingen gikk raskere og at produktet ble verdensledende, konstaterer Rande, som særlig fremhever Sintef Raufoss Manufacturing som en viktig partner i prosessen. Nytt selskap skal løfte ideene Noen ganger er det bedriften som har en idé, men ikke ressurser eller strategi til å realisere den. Andre ganger er det en gründer som kommer med en idé og trenger klyngemiljøet for å få fart. NCE Raufoss skal ha et system som fanger både bedriftens og gründerens idéer. - Vi har jobbet med strukturen over flere år, og de siste to-tre årene har vi hatt en tydelig struktur for forskning og innovasjon, sier Narvesen. I fjor tok klyngen initiativ til å etablere selskapet KOMM-IN. NCE Raufoss NCE Raufoss er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og har som ambisjon å fylle rollen som det norske senteret for all vareproduserende industri. Hovedmålet er å styrke innovasjons- og konkurransekraften gjennom omfattende klyngesamarbeid og de største markedene er den globale automotive-industrien, forsvarsbransjen og elektronikkbransjen. Syv selskaper tilknyttet klyngen gikk inn som eiere, og nå er det etablert et fond med investeringskapital på 21 millioner kroner. - I tidlig fase må noen gå inn med ressurser. KOMM-IN skal ta de lovende ideene og lage forretning av dem. Det vil være et verktøy til å rigge gode prospekter som vi kan få inn investorer på. KOMM-IN skal gjøre om kunnskap til verdiskapning, sier Narvesen. Et investeringsfond er ett konkret resultat av klyngens satsing på å bygge innovasjonsstruktur. Med strukturen i orden, vil flere gode ideer bli realisert. Miljøet rundt NCE Raufoss går med andre ord en spennende tid i møte

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.INNOVASJONOGFORSKNING.NO NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING Å møte en FOTO: RAGNHILD H. SIMENSTAD, NFD, TOMAS MOSS, WWW.ICU.NO,

Detaljer

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFAS.NO FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS

Detaljer

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Rapport Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapporten fra Norges innovasjonspolitiske dugnad mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapport fra drømmeløftprosessen Utgitt av Norge Pb. 448 Sentrum,

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer